Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugpjūčio 25 d. 6:11

25     

    

Geroji Naujiena: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“

Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų

Viešpats taip sako: „Žinau jų darbus bei mintis ir ateisiu surinkti visų tautų ir tautybių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. Tarp jų pastatysiu ženklą ir pasiųsiu pas tautas išgelbėtojų – į Taršišą, Pulą ir Ludą, Mešechą ir Rošą, Tubalą ir Javaną, ir į tolimąsias salas – pas tuos, kurie nieko apie mane dar nėra girdėję ir mano šlovės dar nėra regėję. Jie skelbs tautose mano šlovę. Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų kaip atnašą Viešpačiui – arkliais ir vežimais, neštuvais, mulais ir kupranugariais. Atgabens juos Jeruzalėn į mano šventąjį kalną, – sako Viešpats, – kaip izraelitai gabena į Viešpaties namus savo atnašas švariuose induose. Taip pat ir iš jų aš imsiu kunigų bei levitų“, – sako Viešpats. (Iz 66, 18–21)

* * *

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Garbinkite Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį, visos šalys!
Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. (Ps 116, 1–2)

 

* * *

Dievas griežtai auklėja, ką myli

Broliai! Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, kurie pasakyti jums kaip sūnums: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas: nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite, palikdami tiesius pėdsakus, kad, kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų. (Žyd 12, 5–7. 11–13

 

* * *

Ateis žmonės iš rytų ir vakarų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.

Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“

Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti ankštus pro vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’

Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.

Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“. (Lk 13, 22–30)

 

* * *

Šiandienos Žodis skelbia: ne kiekvienas kelias veda į išganymą, bet kiekvienas esame į jį pašaukti. Ir ne tiek svarbu, kada – pirmi ar paskutiniai – priimsime šią dovaną, svarbu, kaip ją priimsime, kad ją priimsime. Apie tai perspėja ir šv. Augustinas: „Dievas mus sukūrė be mūsų, bet negali mūsų išgelbėti be mūsų“.
Dieve, sustiprink mūsų ryžtą susigrumti su nuodėme, savo auklyba kreipk mus prie ankštų vartų – ant Kryžiaus išlietos Meilės, kad ir mes taptume naujais žmonėmis – atsižadėtume visko, kas skiria nuo Tavęs, gailestingojo Tėvo: nemeilės, netikėjimo, nevilties. Duok pamesti savo įgeidžius ir savikliovą, atsikratyti įvairiausių baimių ir ieškoti Tavo valios – ankštųjų, Išganymo, vartų.
Melskimės –  asmeniškai ar bendruomenėje – ir už Lietuvą Tiesoje: tesugrąžina Dievas mūsų tautą iš klystkelių ir tesustiprina jos tikėjimą, viltį ir meilę, kad taptume verti Jėzaus žadėjimų.
Tavo gailestingumui pavedame ir Tavęs dar nepažinusius ar per savo puikybę nuo Tavęs nusigręžusius. Būk gailestingas ir teisiesiems, kurie dėl Tavo Vardo ar Žodžio patiria išbandymus. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen
.

 

* * *

Arnoldo Valkausko mintys pamąstymui. Kaip geriau gyventi: mele ar tiesoje?

 

 

* * *

Arkiv. Sigitas Tamkevičius. Ankšti laisvės vartai
Sekmadienio homilija

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį piligrimai tradiciškai žygiuoja į Šiluvą iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos ir dėkoja Dievui už laisvės dovaną. Per sovietmetį šis rugpjūčio sekmadienis tapo kovos už laisvę sekmadieniu.

Didžiausia dovana, kuria Dievas mus apdovanojo, yra laisvė. Protas, meilė ir laisvė yra žmogaus gyvenimo gražiausi žiedai. Protu pažįstame mus supantį pasaulį ir Dievą, meile apglobiame mums brangius asmenis, o laisvė mus iškelia virš visos kūrinijos ir leidžia rinktis ne tai, kur mus lenkia instinktai, bet tai, kas yra geriausia. Laisvė leidžia mums būti gėrio pusėje ir siekti šio gėrio šaltinio – Dievo.

Tačiau Dievas, apdovanojęs žmogų laisve, paliepė: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“ (Lk 13, 24). Šis paliepimas skamba kaip paradoksas: žmogau, esi laisvas, bet rinkis tai, kas sunku. Ar Jėzaus kvietimas laisvam žmogui eiti pro ankštus vartus ir rinktis ne platų, bet siaurą kelią nepaneigia pačios laisvės? Atrodytų, tarsi Dievas viena ranka apdovanoja, o kita – tą dovaną atsiima, siūlydamas tai, kas mūsų prigimčiai sunku.

Žmogaus laisvė yra brangi, bet drauge ir labai trapi dovana. Turint laisvę galima tapti ne tik šventuoju, bet ir nusikaltėliu. Gyvulys negali nusikalsti, nes neturi laisvės ir vadovaujasi instinktais. Alkanas liūtas neleidžia sumedžiotu grobiu pirmiems pasisotinti savo jaunikliams, bet pirmiausia pats pasisotina.

Šiandien daugelis žmonių laisvę supranta kaip galimybę žygiuoti plačiu keliu ir patiems spręsti, ką pasirinkti. Tačiau šitokia laisvė atidaro vartus nusikaltimams. Dėl to Jėzus perspėjo: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ (Mt 7,13–14).

Kai pasirenkamas platus kelias, laisvė tampa pražūtinga. Dalis angelų pareiškė netarnausią Dievui ir tapo nelaimingomis, piktomis dvasiomis. Apreiškimo knygoje pasakojama (plg. Apr 4,12), kaip slibinas trečdalį dangaus žvaigždžių nužėrė iš dangaus į žemę.

Tikros laisvės iš žmogaus neįmanoma atimti, jei jis to nenori. Nekaltą žmogų, kaip palaimintąjį Teofilių, galima nuteisti ir uždaryti į kalėjimą, bet ir tenai jis jausis laisvas. Pal. Teofilius, tuomet vyskupas, iš Vladimiro centralo, kuriame kalėjo septynerius metus, rašė: „Esu laisvas kalinys.“

Tačiau laisvėje gyvenantis žmogus gali būti pavergtas nebūtinai agresyvių kaimynų, kaip tai buvo atsitikę mums, lietuviams, bet ir žalingų įpročių, kaip antai alkoholio, rūkymo, interneto ar azartinių lošimų.

Visiškai laisvas gali būti tik tas, kuris turi drąsos eiti per „ankštus vartus“. Tie ankšti vartai – tai kasdienis pasirinkimas tarp gėrio ir blogio renkantis tik gėrį. Tie ankšti vartai – tai kasdienis apsisprendimas už Dekalogą, bet ne pagonišką vergavimą daiktams ir aistroms.

Kai sovietiniais metais Eucharistijos bičiuliai paskutinį rugpjūčio sekmadienį organizuodavo piligrimystę iš Tytuvėnų į Šiluvą, valdžiai jie atrodė esą nusikaltėliai. Tačiau jie, kaip ir pal. Teofilius, buvo laisvi žmonės ir darė tai, kas jiems atrodė reikalinga ir gera. Jie ėjo per ankštus laisvės vartus.

Dėl to apaštalas Paulius Dievo vardu mus ragina: „Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties drausmės ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia“ (Žyd 12, 5).

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

 

* * *

Šv. Simeonas Naujasis Teologas († apie 1022). „Nežinau, iš kur jūs esate“

Pasakyk man, kas begali būti kvailiau už žmogų, kuris nepaklūsta Dievui ir nesistengia įgyti Jo įsūnystės? Juk tas, kuris tiki, kad Dievas yra, įsivaizduoja Jį esant kažką didingo, nes jis žino, kad tik vienas Dievas yra visa ko Valdovas, Kūrėjas ir Viešpats ir kad Jis yra nemirtingas, amžinas, nesuvokiamas, neapsakomas, nenykstantis, ir Jo karalystei nebus galo. Tad kaipgi tas, kuris žino Dievą tokį esant, Jo netrokš? Kaipgi nesistengs net ir gyvybę atiduoti dėl Jo meilės, kad būtų vertas tapti, nesakau sūnumi ir įpėdiniu, bet nors vienu iš tikrųjų Jo tarnų, kurie laikosi arti Jo? Kiekvienas, kuris kovoja ir nepriekaištingai laikosi visų Dievo įsakymų, atgimęs iš aukštybių tampa Dievo vaiku bei sūnumi ir visiems tampa žinomas kaip tikras krikščionis ir tikintysis.

Mes gi paniekiname Dievo įsakus, atmetame Jo įstatymus, už kuriuos Jis pareikalaus atpildo, kai vėl ateis su šlove ir baisia galybe, ir pasirodome esą darbais neištikimi tikėjimui, o darbams ištikimi vien žodžiais. O juk, – neapsigaukite, – vienas tikėjimas be darbų niekuo jums nepadės, nes jis yra miręs, o mirusieji neturi dalies gyvenime, kol dirbdami įsakymų darbus nepradeda jo ieškoti. Vykdant įsakymus mumyse tartum gausūs vaisiai auga meilė, gailestingumas, atjauta artimui, romumas, nuolankumas, kantrumas išmėginimuose, skaistumas ir širdies tyrumas, dėl kurio tampame verti regėti Dievą, kuriame ateina ir mus apšviečia Šventoji Dvasia, kuris mus atgimdo iš aukštybių ir padaro Dievo vaikais, vėl apvelka Kristumi, uždega žibintą, parodo mus esant šviesos vaikus, išlaisvina sielą iš tamsos, ir jau čia padaro akivaizdžiais amžinojo gyvenimo dalininkais.

Taigi nepasitikėkime vien kitais darbais ir dorybėmis, turiu galvoje pasninką, budėjimus, miegojimą ant žemės ir įvairius kitus apsimarinimus, ir nepaniekinkime Viešpaties įsakymų darbų, tarytum be jų vien kitais darbais galėtume pelnyti išganymą. Tai neįmanoma, neįmanoma! Teįtikina tave tuo penkios paikos mergaitės ir tie, kurie Kristaus vardu buvo padarę daugybę ženklų ir stebuklų, bet dėl to, kad neturėjo savyje meilės ir Švenčiausios Dvasios malonės, išgirdo iš Viešpaties: „Pasitraukite nuo manęs, piktadariai! Nežinau, iš kur jūs esate“ (plg. Lk 13, 25. 27).

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

> 0:04 ir kt.       2019-08-28 13:17

Urantija - sapnų knyga. Aš irgi moku kartais įdomiai pasapnuoti, bet nesakau, kad gavau apreiškimą ir kad tai geriausia, kas šiandieną gali būti. Tuo labiau netvirtinu, kad ,,žinau” viską apie Dangų ir Žemę tūkstantį metų į priekį smile . Sapne puikiausiai dera logika su absurdu, tiesa su visiška fantazija. Tokie jau tie sapnai. Juose iki dieviškų aukštumų siela nepakyla. O pranašingieji sapnai be galo reti. Beje, Urantijos sapnuotojas nepadarė nuodėmės, nes jis, atrodo, suprato, kad tai tik sapnai. Atsakomybė tenka jo žmonai ir tam psichiatrui, o dar labiau tiems, kas iš to susikūrė neblogą bizniuką.

Taip       2019-08-27 23:04

Urantia book= new age=platus kelias

https://youtu.be/MzfuEMS3t_k

O kas yra tie "ankšti vartai"?       2019-08-27 19:35

Man primena Lietuvos laisvės kelią. Štai, atrodo, gavome laisvę ir pasukome į “platų kelią”, t.y. mėgaujamės nežabotais malonumais, laisve keliauti, laisve viskuo naudotis ir t.t…. Taip tapome visiški mankurtai - tobuli vergai, prarastas gebėjimas priešintis,  ir tiek bijo, kad net pati mintis jam neateina į galvą pakovoti už save. Tai visų pavergėjų idealas – prigąsdinti tiek, kad vargšiukai nė pagalvoti apie tai nedrįstų.  Paradoksalu, tačiau priešintis nepalyginamai saugiau, ką jau kalbėti apie žmogišką orumą. Štai šis priešinimasis apkvailinimui ir yra “siaurasis kelias”. Reikia pažinti savo priešą, jį įvardinti ir apsispręsti pasukti kitu keliu, t.y. eiti prieš srovę visų “apkvaitusių”, iškęsti, atlaikyti visas pašaipas ir paniekas, bet išlikti TIESOJE ir taip atgauti savo tikrąjį orumą.

ah1       2019-08-27 17:08

“Kas ... nesilaiko Kristaus mokslo neturi Dievo” Antrasis Jn. laiškas 9, Biblija.

>>>2019-08-27 12:48       2019-08-27 13:30

Manau, kad nieko neduos kritika vardan kritikos. Vaidas atvirkščiai, džiaugiasi tuo kuo tiki ir dėl ko kovoja. Ne mums ką nors atversti ar nurodyti kokiu keliu eiti. Dievas kiekvienam davė vienintelį, nepakartojamą gyvenimo kelią. Tad ir tie kurie tik seka kokio nors šventojo keliu ir nesugeba pamatyti savojo, dažnai nusivilia ir sustoja. Džiaukimės, kaip Vaidas, savo atradimais, o nepulkime, kaip daugelis čia tūnančių trolių su neapykanta puldinėjančių katalikų Bažnyčią.

Vaidai,       2019-08-27 11:48

apie kieno čia pyktį kalbi? Čia ne pyktis, o tik užuojauta. Galėčiau ir nesislapstyti, bet tu žadi KOVOTI. O kova nėra dieviška ypatybė, todėl man jos nereikia. Tai TAMSOS pomėgis. Per kovą gėrio epocha ne priartės, o tik nutols. Tu prie to ir prisidėsi. Nesistebėk, kad nesiseka. Ir nesiseks, nes ,,iš visos mėsos pasirinkai blužnį”, kaip žmonės sako. Dievas neleis laimėti melui, net ir nepiktybiniam. Beje, ar tau kas nors paaiškino, kaip atskirti tikrus pranašus nuo netikrų? Žinoma, nepaaiškino smile . Dešimt metų - čia jau rimta. Gal pasikalbėk su žmonėmis, pasitraukusiais iš tavo sektos - jie suprantamiau viską paaiškins. Be fanatizmo ir be išankstinių nuostatų. Bet jei protas ir valia jau užvaldyti, tada lengva nebus. Kovosi! smile Nes turbūt jau pamiršai Urantijos knygos kilmę. Vis dėlto linkiu laimėti prieš didžiąją iliuziją. Sudie.

Oi Vaidai Vaidai...       2019-08-26 23:04

Viską žinai apie Dangų? smile Naivuolis…

Vaidai Vds,       2019-08-26 21:05

troliai čia ne tam, kad norėtų išsiaiškinti tiesą, tad be reikalo taip vargstate. O dėl Urantijos knygos… vis tiek norėčiau patarti ties ja neapsistoti, o žengti kitą žingsnį link Dievo ir Jo Visatos pažinimo. Bet tai ne šio puslapio ir net ne šio portalo pokalbis. Nebūkit ir Jūs toks kategoriškas su savo ,,žinojimu”. Gero vakaro.

ah1> Vaidas Vds       2019-08-26 20:01

na taip svarbiausia pripažinti kad esi gyvulys vienu atveju šuo kaip ta moteris, kitu atveju avis žmonių ganoma…, na o gyvuliai tai žmonių vergai…  va kur veda alegorijos - būsi žmonių gyvuliu šunimi -žmonės duos trupinių, būsi avimi - duos ėsti bet kirps ir paskers galop.

ah1 > Vaidas Vds       2019-08-26 18:09

Sakote “Todėl neteisus yra ir ah1” , o aš saku dar ir kaip teisus ah1. Tai va, Jėzus pats dvylika apštalų išsiuntė duodamas jiems nurodymus, Jėzaus žodžiai: “Nenuklyskite pas pagonis, neužsukite į samariečių miestus. Večiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis” Mt. ev 10:5-6, ir dar kartą Jėzus pakartojo kad jis siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis -” Jėzus tarė: ” Aš esu pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis” Mt. ev. 15:24, Biblija. Tai va Vaidas Vds, nei Jėzų siuntė pas pagonis, nei Jėzus 12 apaštalų siuntė pas pagonis, ir ne tik kad 12 apaštalų nesiuntė bet netgi davė nurodymą  - nenuklysti, tai gi Jėzus griežtai nedaleido apaštalams netgi atsitiktinai nuklysti pas pagonis.

ah1 > 2019-08-26 11:40       2019-08-26 17:27

Jota, Jota, tai ne niekai ir nematau savo nusišnekėjimo, būtent taip rašoma Biblijoje ir siųlau Jums tuo įsitinkiti : 1. tai kad žmones kūrė komanda skaitykit Pradžios knygoje 1: 27; 2. tai kad komanda buvo mažiausiai dviejų lyčių skaitykit Pr.kn.  1:27; 3. tai kad sukūrė vegetarus - 11: 29 Pr. kn.; 4. tai kad ” Dievo karalystė jau yra tarp Jūsų” sakė Jėzus skaitykit LK. 17:20-25;5. tai kad “Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui..” skaitykit Mt.6:6. Taip kad remiuosi pačia Pradžios knyga, Biblijoje ir Jėzaus žodžiais.

Jota       2019-08-26 17:01

O kas tu toks, nuolatos mus graužiantis išsigalvotais dalykais? Tau negėda? Bent pabandyk suprasti, ką rašau, jei turi nors lašą geros valios. Liaukis pilstęs vienąkart tuos kaltinimus - trolis, trolis, trolis, ir nieko daugiau neišgirsi. Kvailys! Retai tokių bukapročių pasitaiko. Ne tau rašau komentarus, nepatinka - neskaityk! Iš kur ištraukei, kad aš veidmainė? Įrodyk, o jei neturi įrodymų, eik išpažinties, nes apšmeižei niekuo dėtą žmogų. Ko slepiesi po rodyklėmis? Išlįsk, bent kokiu vardu išdrįsk pasirašyti. Nieko nėra šlykščiau internete už tokius amsinčius ir urzgiančius iš už kampo šunpalaikius.
Ir niekada nesu mačiusi, kad būtum parašęs ką nors verto dėmesio. Jukš iš čia.

> Jotai       2019-08-26 15:32

Jei Vaidas Vds ir klysta, tai tik todėl, kad užsiciklino ties ta savo Urantija. Bet jis nėra nei trolis, nei ateistas, nei apskritai veidmainis, skirtingai nuo tavęs, Džeikai Julesai Jota ir Co. Jis tik žmogus, ieškantis tiesos ir Dievo. Iš urantizmo išaugama. O iš jotizmo julesizmo džeikizmo? Vargu. Pinigyčių upė išsektų.

> 15:27       2019-08-26 14:32

Taigi kai ką ištrina, tik ne etatinius trolius. Ant trolių laikosi pasaulis smile

Ger. REDAKCIJA       2019-08-26 13:27

Kodėl leidžiate šioje rubrikoje troliams malti visokį mėšlą. Kam iš vis reikalinga tokia rubrika, jei tai virsta Katalikų Bažnyčios išniekinimo ir pasityčiojimo objektu?

Jota       2019-08-26 10:40

Baisus sektantiškas fanatizmas - turiu galvoj Vaido Vds komentarą. Štai ko reikia saugotis. Ne ah1 - tas taip nusišneka, kad ir visai mažai išsilavinusiam aišku, kad rašo pačius niekus; nusivylęs katalikas irgi susipainiojęs, bet bent jau neįkyrus fanatiškai. Bernardinų cituotojas negyvas - žalos padaro tik tiek, kad atbukina žmones, padaro bejausmiais Dievo išminčiai. O šit Vaido tiesos, sumaišytos su melais, reikia vengti, nes tai šėtoniškos užmačios “pataisyti” Dievo žodį, iškreipti jį ir palenkti savo naudai. Saugokitės Vaido Vds!

Štai kuo paverčia Šv.Rašto apmąstymą       2019-08-26 8:20

trolių rietenos. Tai tyčinis darbas, kad žmogus pasiskaitęs komentarus atsitrauktų kuo toliau nuo šios rubrikos. GĖDA.

ah1>2019-08-25 16:21       2019-08-25 16:36

o va ir ne, ką patvirtino ir Nusivylęs katalikas 2019-08-25 16:50.Kas dėl manųjų Dievų, tai maniškius sukūrė dievų komanda(pagal Bibliją), kuri buvo mažiausiai iš dviejų lyčių,nes toji komanda sukūrė žmones pagal savo paveikslą ir panašumą, žmones: vyrą ir moterį, vegetarus. Viska tai parašyta Biblijoje, Pradžios knygoje. Ir nieko aš neišsigalvoju - pats rabis/mokytojas Jėzus mokė kad dievas yra visur, nes tikroji malda tai malda savo kambarėlyje, kai niekas netrukdo ir nemato - kai savo kambarėlyje užsirakini, o Dievo karalystė tarp mūsų, ir mes patys esame dievai, todėl ir Jėzus dievas, kaip ir kiekvienas iš mūsiškių - dievas. O jūs ar laikotės rabio/ mokytojo Jėzaus mokymo?  A jei nesilaikot, tai kodėl?

Nusivylęs katalikas       2019-08-25 15:50

1. ah1 ir Nusivylęs katalikas - du skirtingi asmenys.
2. Kad Jėzus Kristus savo veikla šaipėsi iš tuometinės religijos - grynai mano išmąstymas, kuris remiasi tuo, kad Jėzus Kristus, pavyzdžiui, stengėsi žmones gydyti būtent per šabą, kad jis, žydų manymu piktžodžiavo, dėl ko nusipelnė mirties bausmės ant kryžiaus ( žemiškuoju supratimu ), kad jo skelbiama Geroji naujiena, artimo meilė, kalbos apie danguje esantį Tėvą ( kurio religingi žydai nepažįsta ) radikaliai skyrėsi nuo tuometinių religinių normų ir taisyklių laikymosi.

Troliui ah1 ir Nusivylęs katalikas       2019-08-25 15:21

Manau, kad šie slapyvardžiai - vieno ir to paties asmens. Taigi: Kas tau sakė, kad aš išmanau teologiją? Man to nereikia. Ir kas tau sakė, kad Kristus šaipėsi iš ko nors? Jis tik atskleisdavo tokių kaip tu veidmainystę ir skelbė Gerąją Naujieną. O tu ką čia skelbi? Neapykantą ir panieką. Ir totalų, jokia logika neparemtą melą. Tai kas tas tavo ,,tėvas”? Atsakymo nereikia. Tiesiog atsibodai kaip gaidys užsimerkęs mėnesių mėnesiais giedodamas vis tą pačią giesmę. Susikurk savo portalą ir ten grožėkis savo ,,išradimu”. Gal net panašių į save surasi. O čia normalių žmonių portalas. Tad jeigu nieko naujo nesugalvoji, verčiau valandą patylėtum.

Taip, Dievas žmogų apdovanoja laisve.       2019-08-25 14:54

Bet tikroji LAISVĖ ateina tik per Jėzaus Meilę. Patikėkite brangieji, kad jos paragavus, tikrai niekada jos neišsižadėsi, nes nebėra nieko brangesnio už Jėzaus Meilę, Laisvę, Džiaugsmą ir Pilnatvę. Visa tai taip užpildo žmogų ir suvoki, kad gyveni dangaus karalystėje. Net patys baisiausi išbandymai tampa tik niekis. Tai patvirtina mūsų šventieji kankiniai.

>>>       2019-08-25 14:42

taip, tik trolius valdo uždarbis ir tuo viskas pasakyta.Manau, kad pats didžiausias nužmogėjimas yra eiti į kompromisus su savo sąžine.

Nusivylęs katalikas       2019-08-25 14:19

Oho, kaip puikiai teologiją išmano kolega >ah1. O jūs nepastebite, kad savo veikla Jėzus Kristus tiesiog šaipėsi iš tuometinės religijos?

> ah1       2019-08-25 12:55

,,Dievas yra visur ir kiekviename”, išskyrus, atrodo, tave vieną. Likai Dievo šešėlyje? Nes visa kita, ką parašei - tavo asmeninė ,,teologija”. Gal iš pradžių pakelk savo sąmonės lygį, o tik tada ,,pamokslauk”. Negi taip smagu kiekvieną sekmadienį rodytis visišku kvailiu? Linkiu suaugti ir sumažinti savo pasipūtėlišką egoizmą. Ne tu sukūrei šį pasaulį, ne tavo ,,tiesa” jį ir valdo.

ah1       2019-08-25 10:14

Jėzus buvo pasiųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis, kad tiesa juos išlaisvintų nes jų tėvas žudikas, melagis,pagal Bibliją, na o pas pagonis/ laisvus Jėzus liepė neiti - jie nėra tėvo melagio melo nelaisvėje ir nereikalingas pagonių išlaisvinimas tiesa - jie ir taip gyvena tiesoje, ir pagonių tėvas ne melagis, pagonims niekur nereikia eiti - dievas yra visur ir kiekviename.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Twitteris pradeda elgtis kaip valstybė valstybėje?

Ramūnas Aušrotas. „Smurto banga“: pora pastebėjimų LRT.lt teksto paraštėje

Andrius Švarplys. Naujienos iš Amerikos rinkimų

Algimantas Rusteika. Tvanas (Iš ciklo „Klūpanti Tėvynė“)

Darius Kuolys. Prieš Evelinos kerinčią jaunystę klumpa ir profesorius, buvęs KT teisėjas, teisėtyrininkas konstitucionalistas Vytautas Sinkevičius

Andrius Švarplys. Apie Twitterio cenzūrą

Liudvikas Jakimavičius. Prezidentūra turėtų atidėti Vyriausybės formavimą iki geresnių laikų

Andrius Švarplys. Ir BBC laukia CNN likimas

Klausymai Pensilvanijos valstijos senate. Publika juokiasi: iš naktį atsiradusių 600000 balsų už Trumpą... 3200

Vytautas Sinica. Naujos normos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Jos protestuoja ne mano vardu. Atsakymas Š.Černiauskui ir kt.

Audrius Bačiulis. Šimonytė – premjerė Uspaskicho ir Palucko malone

Vytautas Radžvilas. TS-LKD nariams ir rėmėjams

Ramūnas Aušrotas. Tenesio valstija galės drausti abortus dėl eugeninių, seksisinių ar rasistinių pagrindų

Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui

Algimantas Rusteika. Numylėtoji Lietuva

Vidmantas Valiušaitis. Su Lietuvos kariuomenės diena!

Vidmantas Valiušaitis. Birželio sukilimas ir Vilniaus LAF štabo sunaikinimas

Nida Vasiliauskaitė. „Kodėl radikalios idėjos nėra geros idėjos“ (jauniesiems konservatoriams paprašius pasisakyti)

Algimantas Rusteika. Apie blokus

Nuo bačkos. Andrius Kubilius. Už Eveliną!

Tomas Baranauskas apie A. Kubilių: štai kas mus valdė prieš 8 metus

Robertas Grigas. Kaip de Golis Maskvoje į Šv. Mišias važiavo

Papunkčiui su Vytautu Sinica: Prezidento dilemos ministrų kabinete

Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija

Irena Vasinauskaitė. Sirgti draudžiama dirbti

„Neredaguota“ pokalbis su Ramūnu Karbauskiu: kova su propaganda

Ramūnas Aušrotas. Apie teisės viršenybės ir prenatalinės gyvybės apsaugos principų suderinamumą

Andrius Švarplys. Andriau Navickai, ar tikrai?

Nuo bačkos. Andrius Navickas. Lietuvos seksistai, vienykitės!

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.