Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“

Tiesos.lt redakcija   2016 m. rugpjūčio 20 d. 23:47

7     

    

Geroji Naujiena: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus!“

O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, grumiantis su nuodėme.
Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums:
Mano sūnau,
nepaniekink Viešpaties auklybos
ir nenusimink jo baramas:
nes Dievas griežtai auklėja, ką myli,
ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia.
Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?!
Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų.
Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti, žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ja nesusiterštų (Žyd 12, 5–7. 11–13).

* * *

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę.
Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“
Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.
„Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’.
Tada imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse…’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’
Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“. (Lk 13, 22–30)

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime Dievo malonės, kad rinktumės ne plačius egoizmo ir savimeilės vartus, vedančius myriop, o Jėzų, tiesiantį mums kelius į gyvenimo pilnatvę, kad pažintume tiesą apie Dievą, pasaulį bei save ir nepaniekintume mylinčio Tėvo auklybos, ryžtumės susigrumti su nuodėme, kad mūsų širdžių durys, tokios siauros ir ankštos, nesutrukdytų priimti didžiąją Dievo dovaną – amžinąjį gyvenimą.

Mons. Artūras Jagelavičius. Ne maldų gausa atveria Dangaus Karalystę

Šio sekmadienio Evangelija nori priminti mums skirtą Jėzaus perspėjimą, jog „ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai“. Kalbama apie išganymą. Apie tai, kaip Jėzus smalsiam klausėjui apie išgelbėtųjų amžinajam gyvenimui skaičių atsako palyginimu apie ankštus vartus. Savo atsakymu Išganytojas nori sugriauti Izraelio tautiečių pasitikėjimą, jis sako, kad norint būti išganytam, neužtenka priklausyti Dievo išrinktajai tautai. Kristus nori, jog viso pasaulio žmonės suprastų išganymo visuotinumą. Kristaus karalystės bendruomenėje bus įvairių ekonominių ir socialinių sluoksnių, skirtingų politinių ir religinių pažiūrų ir įvairių kultūrų žmonių. Šiandien pasaulio žmonija labai susiskaldžiusi: neoliberalusis kapitalizmas, sukūręs ekonominę imperiją, daugelį žmonių nurašo kaip nenaudingus, kadangi jie neduoda produkcijos. Žmogaus vertė yra nukritusi žemiau už pinigo vertę. Žmogus, kovojantis už socialinį teisingumą, dažnai turi kentėti pažeminimus ir skurdą. Gailestingumas ir nusižeminimas tampa šiandieninei visuomenei atgyvenusiu reiškiniu.

Visose epochose žmonija buvo susirūpinusi išganymu, amžinuoju gyvenimu, visu tuo, kas yra anapus mirties. Vieni linkę tikėti savo gyvenimo pasikartojimu – reinkarnacija. Kiti galvoja, jog išganymui užteks griežto savo religinių pareigų vykdymo. Treti mano, jog tik jų vienų Bažnyčioje yra išganymas, o visos kitos yra pasmerktos.

Tačiau Jėzus nori, kad žmonija suprastų, jog išganymas nėra priimamas pasyviai. Tikrasis žmogus negali valgyti ir gerti nesuprasdamas, dėl ko jis gyvena, koks gyvenimo tikslas. Kiekvienas žmogus turi stengtis eiti tokiu prasmingu gyvenimo keliu, kuris veda į susitikimą ir draugystę su Dievu. Dievas pirmas parodo iniciatyvą, o žmogui reikia būti pasiruošusiam ją priimti. Išganymui neužtenka vien tik religinių pareigų atlikimo. Visų pirma reikia vykdyti Dievo valią, laikytis jo įsakymų. Žmogui būtina egzaminuoti visas savo gyvenimo sritis visomis plotmėmis ir stebėti, ar jos yra orientuotos į Dievą. Jeigu žmogaus dešinė ranka yra Dievo saujoje, bet kairėje rankoje jis tvirtai laiko puikybę, garbės troškimą, gobšumą ir kitas ydas, toks žmogus negali abiem rankomis apkabinti dangiškojo Tėvo valios. Jis yra panašus į mažą vaiką, kuris, už vienos rankos vedamas tėvo, kitoje rankoje traukia žaislinę mašinėlę žiūrėdamas, ne kur jį veda tėvas, bet kur rieda jo mašinėlė. Vaikas tėvu visiškai nesidomi. Išganymas nėra kažkokia išimtinė religinių judėjimų teisė nei esančių Bažnyčioje, nei nuo jos atsiskyrusių.

Išganymas yra atviras visai žmonijai. Svarbu suprasti, jog tai priklauso nuo Dievo valios, nes Jis yra išganymo teikėjas. Negalėsime augti stiebdamiesi į Viešpatį, jeigu mus stelbs turtų godumo, valdžios ir garbės troškimo piktžolės.

Štai kodėl Kristus moko savo klausytojus, idant šie stengtųsi prisiimti sunkų išganymo kelią, vadinamuosius ankštus teisingumo vartus. Niekas neišsigelbės, jeigu nesidalys su Kristumi tuo pačiu stalu ir tuo pačiu gyvenimu. Žmonijos išganymas priklauso nuo gailestingumo parodymo nuskriaustam ir vargo suspaustam žmogui. Ne maldų gausa atveria Dangaus Karalystę, ne meditacijų valandos, ne pasninkai ir ne dvasiniai traktatai, o meilės įsakymo vykdymas. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).

Šiandien daug yra tokių, kurie per pamokslus ir konferencijas skelbia ir nurodinėja lengvus išganymo kelius. Jie sušvelnina Jėzaus žodžius pritaikydami juos saviems klaidingiems teologiniams įsitikinimams. Jie apgauna žmones savo demonstratyviu švelnumu ir meilikavimu. Jais patikėjusieji džiaugiasi atradę tikrąjį „tikėjimą“. Tiki, jog tikra Bažnyčia ir tikras tikėjimas yra tas, kurio pamokslininkai be paliovos šypsosi ir meilikauja. Koks naivus tikėjimo pakeitimas! Argi kas tiki, jog geros ir kokybiškos prekės priklauso nuo besišypsančio, mandagaus pardavėjo ar prekybos agento?

Išganymui laimėti neužtenka būti krikščioniu, reikia ir krikščioniškai elgtis ir gyventi. Išganymas – Dievo iniciatyva ir žmogaus užduotis. Žmogus vienas pats negali išsigelbėti: nes tik Dievas išgelbsti. Bet Dievas išganymo neprimeta. Ne žmogus, bet Dievas yra išganymo iniciatorius, tačiau pasinaudoti išganymo dovana yra jau žmogaus užduotis. Visa Evangelija ir yra mokymas, kaip pasinaudoti Dievo mums aukojamu išganymu. Dievo iniciatyva suteikia žmogui drąsos ir vilties pasinaudoti išganymo vaisiais.

Idant būtum išganytas, neužtenka šaukti „Viešpatie, Viešpatie“, bet visų pirma būtina vykdyti Dievo valią. Tad Dievo akivaizdoje nieko nereiškia privilegijos, turtai ar galios; vertę turi tikėjimas, viltis ir meilė; vertę turi nusižeminimas, nes siauri vartai yra ir kartu žemi vartai, pro kuriuos save aukštinantys niekada nepralenda. Siauri vartai, nes sekdami Kristų, mes turime nešti savo gyvenimo kryžių ir per Getsemanės sodą, ir į Golgotos kalną. Kitokių vartų į Prisikėlimo vaišes amžinybėje nėra. Ir pats Kristus perėjo pro kančios ir mirties vartus. Kristaus auka ant kryžiaus altoriaus yra pasaulio žmonių vienybės centras. Kristus mus atpirko ir todėl ne mes renkamės išganymo kelius, bet pats Jėzus nurodo, koks teisingas kelias veda pas jį.

baznycioszinios.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Atesistas       2016-08-24 16:01

yra tokia knyga „God Is Not Great: How Religion Poisons Everything“/ 
“Бог не вели́кий: Как рели́гия всё отравля́ет”/
„ Dievas nėra didis: kaip religija viską nuodija“

apie išmanėlius       2016-08-22 11:18

” 100… beprasmiškai prirašė Jam sūnų bei dukterų be jokio išmanymo. Šlovė Jam, ir aukščiau Jis už visa tai, ką jie jam prirašinėja” 6: 100 Koranas.

kada       2016-08-22 11:04

o kada ir kur Dievas lytiškai santykiavoi su Marija, kad gimė sūnus: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).”?

Geras pamokslas       2016-08-21 21:50

ir kaip reta - paveikslas šia tema. Įdomu, kas autorius?

vėl       2016-08-21 12:37

vėl grasinama :  “Niekas neišsigelbės, jeigu nesidalys su Kristumi tuo pačiu stalu ir tuo pačiu gyvenimu.”?
Vėl bažnyčia planuoja žudyti žmones, netikinčius apgavikų šeima kaip inkvizicijos laikais?

dėl sūnaus       2016-08-21 11:19

dėl sūnaus - ” „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).”
Tuo tarpu Korane rašoma 6:101(101) “Jis dangaus ir žemės naujybės sukūrėjas. Kaip Jis galėjo turėti kūdikį, jeigu Jis neturėjo draugės…”

Geriausia naujiena:        2016-08-21 4:04

Nelįskit kur nereikia o tai įstrigsit ir turėsit bėdos

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Du šimtai devintoji (rugsėjo 20 diena)

Ramūnas Aušrotas ir Rengimo šeimai asociacija. Niekam, net įstatymo teikėjams, nėra aišku, kokias teises įgis, partnerystę sudarę asmenys

Karas Ukrainoje. Fronto linijos pokyčiai 2022 metų vasaris-rugsėjis

COVID-19 finansų tyrimas: influencerių palankumas valdžiai ne už dyką?

Karas Ukrainoje. Du šimtai aštuntoji (rugsėjo 19 diena)

Vengrija nebegali būti laikoma visiškai demokratiška šalimi, tvirtina ES įstatymų leidėjai paskutiniame išpuolyje prieš Orbano vyriausybę

Linas Karpavičius. Oi neteisus jūs Arestovičiau, neteisus…

Karas Ukrainoje. Du šimtai septintoji (rugsėjo 18 diena)

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

Ramūnas Aušrotas. Pamatėme, kad problema ne tokia jau išsigalvota

Karas Ukrainoje. Du šimtai šeštoji (rugsėjo 17 diena)

Dominykas Vanhara. Maksimaliai užkardyta galimybė vietos politikams dalyvauti savivaldos rinkimuose ne per partijas

Demografinio sprogimo mitas

Česlovas Iškauskas. 1939 – ųjų rugsėjis: ko mus moko istorija?

Karas Ukrainoje. Du šimtai penktoji (rugsėjo 16 diena)

Briuselis nori 70% sumažinti ES vykdomą Vengrijos finansavimą

Ramūnas Aušrotas. Vienos lyties asmenų sąjungos kaip būdas paneigti šeimos instituto prigimtinį pobūdį

Vengrų politikai: Europos Parlamentas atvirai šantažuoja mūsų šalį

Elektros krizė arba kaip sutaupyti 3 milijardus eurų. Šarūnas Andriukaitis-Sutkus

Karas Ukrainoje. Du šimtai ketvirtoji (rugsėjo 15 diena)

Andrius Gudaitis. Vartotojų interesų gynimo imitavimas

Lenkija planuoja statyti šešis branduolinius reaktorius

Vygantas Malinauskas. Ar vienalytės santuokos yra žmogaus teisė?

Vidmantas Janulevičius. Verslas stoja dėl elektros kainų

Karas Ukrainoje. Du šimtai trečioji (rugsėjo 14 diena)

Švedijos vidurio dešinysis sparnas pirmauja įtemptuose ir intriguojančiuose rinkimuose

Vytautas Sinica. Elektros krizė: vartotojai paskutinėje vietoje

„Už balos“. Karalienė-Trumpas-JAV ekonomika

Edvardas Čiuldė. Nutylėjimo subkultūros Lietuvoje ypatumai

Energetinės krizės akivaizdoje estai atnaujina naftingojo skalūno gavybą

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.