Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Ateikite pagarbinti Viešpatį!

Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 7 d. 6:06

8     

    

Geroji Naujiena: Ateikite pagarbinti Viešpatį!

Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi

Kelkis, nušviski, Siono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai – prie tau užtekėjusio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui: visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnūs atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos. Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauks į tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovinguosius Viešpaties darbus. (Iz 60, 1–6)

Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos

O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,
tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams. –

Klestės jo dienomis teisingumas,
gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis.
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto. –

Salų ir Tarsio valdovai jam mokės duoklę,
dovanas neš jam Arabijos, Sabos valdovai!
Visi valdovai parpuolę jį garbins,
tarnaus visi jam pagonys. –

Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,
tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas.
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo varguoliams gelbės gyvybę.
–  (Ps 71, 1–2. 7–8. 10–13)

Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai

Broliai! Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams; pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos. (Ef 3, 2–3a. 5–6)


Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“.
Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: ‘Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp garsiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą – Izraelį’“.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau“. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.
Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.
Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitu keliu pasuko į savo kraštą.
(Mt 2, 1–12)

* * *

Švęsdami Kristaus Apsireiškimo iškilmę kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melskimės ir už Lietuvą Tiesoje.

Kristau, tautų šviesa, pasaulio tautoms atskleidęs žmonijos išganymo paslaptį, maloningai pažvelk ir į mūsų Tėvynę Lietuvą. Dėl laisvę ir tiesą mylėjusių šios žemės vaikų kraujo ir meilės aukos suardyk piktojo pinkles ir išsklaidyk įsiviešpatavusią tamsą, padėk įveikti susiskaldymą ir klaidas, sugriauk nemeilės ir netiesos tvirtoves.

Žmogumi tapęs Dieve, prabilęs į mus per Sūnų ir pašaukęs mus į savo nuostabią šviesą, suteik malonių ištvermingai sekti Kristumi, kad atpirkti iš nuodėmės vergijos ir sugrąžinti į Dievo vaikų laisvę, ryžtingai eitume teisumo keliais ir visu savo gyvenimu liudytume: Dievui nėra negalimų dalykų (Lk 1, 37).

Jėzau, Tu leidiesi surandamas visų tų, kurie Tavęs ieško. Laimink mus šiame kelyje ir nukreipk mūsų žingsnius į amžinosios šviesos tėvynę, kurioje išvysime Tave „veidas į veidą“.

Jėzau, kuris atėjai dovanoti savo gyvybę, išmokyk mus dalytis Tavo dovanomis su savo artimu. Ypatingos malonės prašome tiems mūsų broliams ir seserims, kurie neša persekiojimų kryžių, kenčia skurdą ir badą, jaučiasi vieniši ar atstumti, ar per jėgą atskirti nuo artimųjų, varginami sielos ar kūno kančių – pripildyk jų dienas savo ramybės ir sustiprink, sugrąžink į jų širdis taiką ir viltį, atkurk mūsų visuomenėje teisingumą ir bendrystę.

Maloningasis Dieve, kuris įkvepi ir atbaigi visa, kas gera, ir esi visokios palaimos pradžia ir šaltini, suteik ir mums, Tiesos.lt bendruomenei, savo malonių: suteik išminties pažinti tikrąjį gėrį ir atmesti visa, kas netikra, duok pažinti ir atpažinti Tavo tiesą, padėk išlaikyti tvirtą tikėjimą, negęstančią viltį, veiklią meilę ir savo ramybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

* * *

Arnoldas Valkauskas. Piktosios dvasios falsifikacijos

 

* * *

Mons. Artūras Jagelavičius. Dievo ieškotojai

Šiandien Trijų Karalių dieną drąsiai galime vadinti visų tautų pašaukimo į išganymą diena. Betliejaus žvaigždė šviečia visiems ir kviečia visus sekti Jėzumi. Ji kviečia kiekvienos tautos, kiekvienos rasės žmones Kristaus ieškoti ir, radus jį, priimti į savo širdį, į savo gyvenimą. Trijų išminčių šventė primena mums mūsų misiją: nešti Kristaus šviesą pasauliui, uždegti meilės ir broliškumo žiburį pasaulio tamsybėse, kad visi gyventume kaip broliai ir seserys Kristuje. Todėl turime klausti: kur šiandien Viešpats apsireiškia? Iš kokių ženklų galime atpažinti Jėzų? Tai meilės ir taikos ženklai. „Prie Dievo skrendama ne tiek genijaus ar mokslo sparnais, kiek – meilės. Kas nori įeiti į tikėjimo šventovę, tasai neturi sakyti: „Noriu matyti“, bet privalo sakyti: „Noriu mylėti“. Meilės kelias visada veda į tikėjimą“ (Bougaud). Ženklai, kuriais Dievas apsireiškia mums, visų pirma gali būti mūsų asmeninio gyvenimo permainos. Tai išbandymų skausmas – kančios žvaigždė, suteikianti mums atsivertimo malonę. Kitam žmogui Dievo apsireiškimo ženklas – Dievo žodis. Nors ir jis gali būti paslaptingas ir sunkus žmogui suprasti, nes yra apvilktas skurdžia žmogiškų žodžių išraiška. Dievo ženklu gali būti mūsų sutikti žmonės, parodantys Dievo meilės ir tarpusavio broliškumo. Dievas pirmas eina į susitikimą su žmogumi ir galbūt visiškai kitomis formomis, negu mes norime. Todėl mūsų užduotis pakeltomis galvomis ieškoti kiekvienam iš mūsų skirtų atskirų Dievo apsireiškimo mūsų gyvenime ženklų.

Didžiausioji tragedija nuo karaliaus Erodo laikų kartojasi iki šios dienos. Fariziejai, Rašto aiškintojai, paklausti karaliaus Erodo, tiksliai nurodė Mesijo pasirodymo laiką ir vietą, tačiau patys nėjo jo ieškoti, nesijudino iš vietos. Tik aštuoni kilometrai nuo Jeruzalės iki Betliejaus, tik aštuoni kilometrai nuo knygų ir karališkųjų rūmų iki Mesijo, tik aštuoni kilometrai iki tikrojo tikėjimo, tačiau jie niekada nebuvo jų žengti. Fariziejai, Senojo Testamento kunigai ir Rašto aiškintojai ne tik neieškojo Mesijo, bet ir laikė jį pavojingu. Kiti, kurie laikyti esantys toliau nuo Dievo, – piemenys, pagonys, trys karaliai – ieškojo ir atrado Kristuje džiaugsmo ir taikos dovaną. Nuostabi paguoda Apreiškimo žodyje: „Aš leisiu save surasti.“

Karalius Erodas galvojo tik apie savo galią ir įtaką. Jam Mesijas buvo pavojingas konkurentas – jo ramybės ir politinės galios drumstėjas. Štai kur priežastis atmesti Dievo apreiškimą. Šiandienis žmogus labai klaidingai įsivaizduoja savo autonomiją ir laisvę. Jis mano, jog gali gyventi be Dievo. Moderniosios kultūros didžiausioji tragedija yra ta, kad žmogus mano, jog gyvena tik dėl savęs paties ir laiko kiekvieną Dievo apsireiškimo ženklą antihumanišku. Pasaulis mato Kristų kaip priešininką savo juodiems projektams ir planams. Visa tai kėsinasi išrauti iš žmogaus bet kokį ryšį su Dievu. Bandymas erodiškai nužudyti Dievą žmogaus širdyje šiandienę žmoniją privedė prie žmogaus nužudymo jo paties širdyje. Nusikaltimai žmogiškumui, mirties ideologijos inspiruojami bandymai su žmogumi, žmogžudysčių gausa aiškiai atskleidžia žmogaus nuvertinimo tragediją.

Dar baisesnis už netikėjimą yra religinis abejingumas, apatija, apsileidimas. Ištisi mūsų miestai ir kaimai dvasiškai miršta užsidarę abejingume Dievui, Jėzui Kristui, bet kuriai religijai ir dvasingumui. Vieni užsiėmę savo darbais ir rūpesčiais, savo gerovės kūrimu, kiti įnirtingai stengiasi viską, kas dora, pamiršti paskandindami tai alkoholio okeane. Šiandien misionieriai, dvasininkai, lyg tie ieškantys Dievo išminčiai, susiduria su miestų abejingumu ir erodišku sarkazmu. Dievą daugelis laiko nenaudingu ir net žalingu, nes Jis neša sąžiningumą, atvirumą ir teisingumą. O tai visiškai nenaudinga korumpuotai egoistinei visuomenei. Dievo ieškoti lygiai taip pat sunku, kaip ir anuomet. Mūsų kultūra ne mažiau abejinga krikščionybei ir Bažnyčiai. Šiandienė kultūra yra stabmeldiška, kai pateikia religijai magijos, burtų ir sektų alternatyvą.

Trys išminčiai buvo „Dievo ieškotojai“. Jie nebijojo rizikos ir sunkumų Dievo ieškojimo kelyje. Labiau pasitikėjo „šviesa iš dangaus“ nei savo žmogiškomis jėgomis. Tikėjimui nėra per didelių nuotolių ir sunkumų, jis viską įveikia.

„Nusilenkite, karaliui, – šaukia šv. Bonaventūras. – Dievo Vaikeliui! Nusilenkite su pagarba, nes jis yra galingiausiasis Karalius. Nusilenkite tauriai ir padoriai, nes Jis yra išmintingiausiasis mokytojas. Nusilenkite su šventu džiaugsmu, nes Jis yra dosniausiasis Valdovas.“ Šis šventasis aiškiai nurodo, jog Dievo ieškojimo kelyje reikia išeiti iš savo egoizmo ir puikybės namų.

Dieve, tu kelrode žvaigžde per Tris Išminčius žmonijai apreiškei savo Sūnaus užgimimą, kad visas pasaulis ir visi amžiai pajustų Kalėdų išganymo džiaugsmą. Viešpatie, būdamas Pasaulio Šviesa, visada ir visur mums vadovauk savo tiesa ir išmintimi. Teikis mus, Tave jau tikėjimu pažįstančius, nuvesti ten, kur regėsime Tave visame dievystės žibėjime.

baznycioszinios.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Jota       2018-01-11 20:43

Kai kurie teologai Kristaus tautybės apskritai nepripažįsta arba bent jau vengia pabrėžti: kaip žmogus Kristus buvo antrasis Adomas, o kaip Dievas - Dievo Sūnus. Taigi nederėtų pernelyg stengtis Jo sužydinti, - Dievas aukščiau tautybės.

Jota Klimovą seniai pamiršo (nors reiktų jį vis dėlto prisiminti, - ten surinkta daugybė gerų ir teisingų faktų, kad mes, tarkim, netaptume kabalistinių burtų aukomis). Gerai, kad p. Marginalas vis jį primena.

Nuolatinis skundimasis dėl “iškraipytos” Evangelijos, kalbos apie tai, jog reikia parašyti “neiškraipytą”  ir bandymai ją “taisyti” yra niekaip nepateisinami. Evangelija yra uždara pasauliui knyga; ji atsiskleidžia palaipsniui tiems, kas pagal ją gyvena. Ji i š s i p i l d o gyvenime, todėl iš esmės jos kaip visumos iškraipyti neįmanoma, nes ji atspindi Dievą.
Tiesa, tie, kas gyvena “pagal kūno ir minčių troškimus” prisitaiko sau ir atitinkamą “evangeliją”. Pvz., kai kurios protestantiškos sektos   “ištaisė” Evangeliją taip, kad ji leidžia labai patogiai ir atsipalaidavus gyventi.

 

kas yra kas pagal Bibliją >Marginalui       2018-01-9 21:50

Tai ir sakau kad pagal Bibliją yra Dievo komandos sukurtas vyras ir moteris žemėje ir Jahvės sukurtas Adomas iki žemės sukūrimo-ne žemėje, ir iš Adomo šonkaulio klonuota Ieva - skaityt reikia Bibliją ir rasit.

Marginalas kasyrakaspagalBiblijai       2018-01-9 17:51

Pats nesugebi paskaityti ir komentaro: ar aš pritariu D-vo ir Demiurgo idėjai?
O dėl mokslo ir kilmės iš Afrikos diskusijos lygis truputį aukštesnis nei reikalauja komentaro suvokimas.

kas yra kas pagal Bibliją> Marginalui       2018-01-8 20:07

nu taip taip - neskaito ir nežino, kad žmogus kurtas du kartus vieną kartą Dievo, kitą kartą JAHVes pagal bibliją ir yra dvi žmonių rūšys pagal bibliją, kas prieštarauja mokslinei versijai kad žmonės visi iš Afrikos kilę ir turi bendrą motiną tipo Ievą. Viena tokia davatka tai vos infarkto negavo su savo sūneliu kai parodžiau kas Biblijoje rašoma.

Marginalas kasyrakaspagalBiblijai       2018-01-8 17:21

Deja, mažai kas įsivaizduoja, koks gajus yra pagoniškas krikščionybės suvokimas, plitęs Judėjos karų su Romos imperija metu. Gero dvasios Kūrėjo D-vo (pagal “nužydintą” Kristų) ir blogo materijos kūrėjo Demiurgo (pagal prieš Romą išdrįsusius sukilti “blogus” žydus) idėją dar II a. pirmojoje pusėje platino Markionas (gr., sulotynintai - Marcionas). Ši idėja, kaip matome, gaji ir po šiai dienai (pvz., d-rės jotos pasisakymuose, pasisemtuose pas garsųjį antisemitą Klimovą).
Deja, iš Evangelijų, perrašinėtų ir iš naujo kurtų karų metais, tiesos neišgausi: tai ne originalas, bet smarkiai perredaguotas ir nuo savęs papildytas vertimas.
Iš tikrųjų ir tokia Evangelija niekam nerūpi: gana paminėti šimtmečiais piešiamus gausius paveiksliukus, kuriuose magai aplanko Šventąją Šeimą tvarte: net ir perredaguotų graikiškų Evangelijų niekas nesugeba ir nenori atidžiai paskaityti.

Apuokiukas       2018-01-8 12:49

Tai va. Paisrodžius tąjai Betliejaus žvaigždei, žydai į tai nekreipė dėmesio. Ir tiktai tie trys - karaliai, magai, astrologai, suvokė, ką reiškia toji žvaigždė... O tu, žmogau, nuėjęs į klausyklą, pasakyk, kad tiki magija ar astrologija…
O apie trijų karalių šventės ištakas - J. Vaiškūno straipsnyje: http://alkas.lt/2018/01/06/j-vaiskunas-su-zvaigzdziu-diena-2/

kas yra kas pagal Bibliją       2018-01-7 18:02

pagal Bibliją yra dvi žmonių rūšys vieną rūšį sukūrė Dievas su komanda šeštą dieną po žemės, gyvūnų žemėje sukūrimo ir septintą ilsėjosi, kitą žmonių rūšį sukūrė JAHVĖ iki žemės sukūrimo ir jie yra žydų protėviai iki Seto,  Ievos - klono palikuonys, kas atitinka šiuo metu moksliškai rastus skirtumus žmonių turinčius teigiamą ir neigiamą rezusą; turinčius rezus minusą nesiklonuojamus, neklonuojamus ir turinčius plius rezusą klonuojamus iš ko darytina išvada kad rezus minusiniai- neklonuojami sukurti Dievo šeštą dieną, o klonuojami sukurti JAHVĖS - kai iš Admomo šonkaulio buvo klonuota Ieva, pagimdė Setą ... Jašuos palikuonį pagal Bibliją.

nieko keisto       2018-01-7 15:01

pas žydų karališkos Dovydo giminės palikuonį - būsimą žydų karalių atėjo jo pasveikinti kiti karliai - tai tik paliudijimas kad Jėzus žydų karalius karališkos giminės palikuonis, be to ir pats Jėzus prisipažino P. P. kad yra žydų karalius už ką ir nukryžiavo okupantai romėnai, o P. P. užrašė ant lentėlės žydų karalius.Ir šiaip tai karaliai pas ubagus nevaikšto, karaliai bendrauja su karaliais. Be to ir Biblijoje Jėzaus protėviai surašyti iki Seto.


Rekomenduojame

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.