Naujienos

🌄Genocido tyrimo centro informacija apie paviešintą KGB agentų registracijos žurnalą

Tiesos.lt redakcija   2018 m. sausio 8 d. 19:06

13     

    

Genocido tyrimo centro informacija apie paviešintą KGB agentų registracijos žurnalą

Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje http://www.kgbveikla.lt baigtas viešinti agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas. Viešinti KGB dokumentus Centrą įpareigojo LR Seimas, 2010 metais priėmęs LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą. Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (pagal Liustracijos įstatymo nuostatas nebus skelbiami tik prisipažinę asmenys, kurių žurnale yra 22).

2011 m. Valstybės saugumo departamentui perdavus Lietuvos ypatingajam archyvui turėtus KGB dokumentus, tarp kurių buvo ir šis žurnalas, ir šią žinią paviešinus, buvo beįsigalinti nuomonė žurnalo turinį skaitmeninti ir pateikti visuomenei. Atsižvelgdami į KGB dokumentų specifiką (galimus netikslius arba klaidinančius duomenis) ir fragmentiškumą Centro istorikai tam nepritarė, prisiėmė atsakomybę individualiai išanalizuoti visą prieinamą informaciją apie žurnale minimus faktus ir pateikti ją kartu su papildomais tyrimais ir komentarais.

Pabrėžtina, kad Centro puslapyje, kuriame penkerius metus palaipsniui viešinti žurnalo duomenys, buvo išryškintas svarbus prierašas: „nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esamus asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotų asmenų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB“.

Darbas, kuris truko penkerius metus, buvo nelengvas pirmiausia dėl šaltinių trūkumo. 1990–1991 metais daug KGB dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo bylos, kurios būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą. Nesant šių bylų, informacijos teko ieškoti tūkstančiuose KGB operatyvinių, agentūrinių, baudžiamųjų, spec. patikrinimo, bylų.

Analizės duomenys

Paviešintas sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Keli pabaigoje įrašyti asmenys, įrašyti kiek kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktų duomenų patikrinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Tarp pabaigoje įrašytų asmenų yra ne tik Donatas Banionis, Saulius Sondeckis, bet ir Antanas Urbonas, kuris išdavė Adolfą Ramanauską-Vanagą ir dėl jo bendradarbiavimo su KGB abejonių nekyla. Pabaigoje įrašytas ir Vincas Sladkevičius, tačiau jo įrašymo aplinkybės pabaigoje lieka neaiškios – kiti dokumentai rodo, kad V. Sladkevičius buvo verbuotas 1958 metais, tačiau nebendradarbiavo (agento darbo byla neužvesta) ir po metų iš agentūrinio tinklo išbrauktas bei ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Tačiau šalia įrašytas ir kitas vyskupas Liudvikas Povilonis, apie kurio ryšius su KGB buvo įtariama ir sovietmečiu, taip pat Krizostomas Labanauskas, buvęs partizanas, pasukęs išdavystės keliu.

Visi į sąrašą įrašyti agentai buvo verbuojami LSSR KGB arba kitų KGB padalinių. Tačiau ne visi su sovietiniu saugumu norėjo bendradarbiauti, be to, ne visų agentų darbas vertintinas vienodai. Kai kurie partizanų karo metu suimti ryšininkai, partizanai ar nesusiję su partizanais žmonės, norėdami ištrūkti iš NKVD, sutikdavo tapti agentais ar informatoriais, tačiau paleisti, pasitraukdavo į mišką (Nr.6 – Motiejus Paškonis, Nr.198 – Antanas Jankauskas), o apie verbavimą pranešdavo partizanams ar artimiems žmonėms (Nr.12 – Aldona Paulavičiūtė, Nr.38 – Aldona Sipavičiūtė, Nr.260 – Monika Alūzaitė, Nr. 282 – Antanas Valaitis) arba slapstydavosi kitur (Nr. 25 – Petras Kudirka). Buvo su pogrindžiu susijusių žmonių, kurie užsiverbuodavo leidus partizanams ir su jais derindami teikdavo NKVD-MGB dezinformuojančius pranešimus (Nr. 41 – Vaclovas Švarskis). Kai kurie žmonės, po verbavimo bandė saugumiečius klaidinti, teikė jiems nenaudingas žinias, vengė bendradarbiauti (Nr. 39 – Petras Taluntis, Nr.44 – Antanas Kairys, Nr.221 – Vladas Tamulevičius, Nr.313 – Juozas Lostys), kiti nebenorėdami bendradarbiauti pasitraukdavo į Vakarus (Nr.2 – Vaclovas Sidzikauskas). Pasitaikė atvejų, kuomet žmogus buvo užverbuotas, priverstas bendradarbiauti, bet nenorėdamas to bandė trauktis į vakarų valstybes (Nr. 1099 – Rimantas Mažuika, Nr. 1469 – Aloyzas Jurgutis, Nr. 1508 – Ričardas Daunoras). Pastariesiems dėl to buvo iškeliamos baudžiamosios bylos.

Šalia minėtų asmenų, registracijos žurnale įrašyti:

- agentai, kurie išdavė partizanus ir už tai buvo jų nubausti mirtimi partizanų karo lauko teismo sprendimu (Nr.8 – Nikodemas Podrezas, Nr.17 – Bronius Jedeška, Nr.31 – Antanas Muralis, Nr.32 – Jokūbas Briedis, Nr.60 – Jonas Orlingis);

- agentai smogikai, savo rankomis žudę partizanus, tarp jų ir nelietuviai, nesusiję su pogrindžiu, pasitelkti kaip smogiamoji jėga (Nr.63 – Pranas Monstys, Nr.66 – Klaus Veniger, Nr.73 – Povilas Mackevičius, Nr.76 – Julius Bervingė, Nr. 92 – Michail Žada, Nr.135 – Juozas Kairys, Nr.223 – Vilius Uzėla, Nr.240 – Nikolai Melnik, Nr.244 – Leonid Zakrevskij, Nr. 295 – Kazys Vaitkus-Venckus, Nr.343 – Vasilij Lapušniak, Nr.391 – Bronius Baranauskas, Nr.431 – Jonas Mockus, Nr.452 – Zigmas Kašėta, Nr.455 – Alfonsas Žebrauskas, Nr.463 – Juozas Jankauskas, Nr.551 – Antanas Chainauskas, Nr.552 – Ignas Tamošiūnas, Nr.718 – Alfonas Radzevičius, Nr.787 – Bronius Saveikis, Nr.1086 – Jonas Jankauskas, Nr.1177 – Juozas Bulka, Nr.1179 – Jonas Kimštas, Nr. 1282 – Jonas Dabulevičius);

- daug žmonių išdavę agentai (Nr.106 – Vacys Kuodis, Nr.145 – Vanda Pociūtė, Nr. 222 – Marijona Žulienė, Nr.246 – Jonas-Vendzinskas, Nr.269 – Bronė Karčiauskaitė, Nr.371 – Juozas Rudžionis) arba partizanų vadus išdavę, padėję suimti (Nr.569 – Tadas Chodakauskas, Nr.955 – Jonas Šalčius, Nr. 1233 – Jonas Kukauskas, Nr.1669 – Antanas Urbonas) ar patys partizanus nužudę agentai (Nr.78 – Kostas Kubilinskas, Nr.449 – Klemensas Stanaitis, Nr.548 – Antanas Vaitulionis, Nr.568 – Adolfas Daubaras, Nr.642 – Algirdas Skinkys, Nr.1009 – Albinas Šliužas).

Taip pat žurnale įrašyti ir agentai, naudoti užsienyje (Nr.556 – Viktoras Eidukaitis, Nr.697 – Pranas Tvaronas, Nr.1045 – Kurt Genys) arba užverbuoti iš užsieniečių, įtariamų priklausymu užsienio žvalgyboms, ar tokiems įtariamiesiems sekti (Nr.603 – Jonas Vaickus). Taip pat esama įrašytų išeiviją šnipinėjusių agentų (Nr. 1451 – Vytautas Mačiuika)

Kai kurie agentai teikė paprastus pranešimus apie savo pažįstamų kalbas, nuotaikas, požiūrį į sovietų valdžią arba bendraudami su partizanais juos dezinformuodavo (Nr.444 – Antanas Mikenis). Stalinizmo metais tokie iš pažiūros paprasti, pranešimai galėjo nulemti kito žmogaus suėmimą, tardymą, kalinimą (Nr.223 – Jonas Mockus). Registracijos žurnale įrašyti ir vadinamieji kameros agentai, suimti žmonės, kurie per pokalbius išgaudavo informaciją iš kitų suimtųjų ir taip jiems pakenkdavo (Nr.505 – Ona Stankevičienė, Nr.545 – Birutė Urbanavičiūtė)

Esama kontraversiškų atvejų, kai užverbuotas agentas išduodavo žmones, bet taip pat bandydavo išsisukti nuo bendradarbiavimo (Nr.19 – Vytautas Radvila) arba visaip vengė bendradarbiauti, bet iš naujo suėmus ir tardant teikdavo informaciją apie žmones (Nr.36 – Vladas Krivickas). Pasitaikė atvejų, kai turima žinių dėl agento bendradarbiavimo, bet jis vis tiek būdavo nuteisiamas net ir mirties bausme. Registracijos žurnale įrašyta ir nemažai kunigų, kurių vieni išduodavo žmones, vykdė režimui palankią politiką tikybos klausimais (Nr.264 – Stasys Markonis, Nr. 1315 – Nikodemas Švogžlys, Nr. 1327 – Petras Maželis, Nr. 1474 – Povilas Bakšys), kiti visaip bandė išvengti kontaktų su saugumo struktūromis.

Viso tyrimo metu komentarais papildyti 806 atvejai, dar 966 atvejais informacija gauta iš rastų agento kortelių. Kiekvieno žurnale įrašyto asmens istorija yra unikali, turi būti vertinama individualiai.

* * *

KGB dokumentų viešinimo tinklalapyje kgbveikla.lt tikslas yra KGB veiklos ir metodų nušvietimas. Todėl ir šio žurnalo paviešinimas bei tyrimas yra aktualus KGB veiklos ir metodų pažinimui. Kai kurie gauti rezultatai bus aktualūs ir istorijos mokslui bei sovietinės istorijos pažinimui.

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pikc       2018-01-10 15:02

“kad ALFABETĄ supranta ruskiai” - kchem… alfa ir beta - pirmosios GRAIKŲ abėcėlės raidės. wink

Hegemony's Twin Peaks       2018-01-9 15:31

Aha, kagėbistai geri, bet va Landsbergis, va kur problema? Landsbergiui kagebizmą jau klijuote 30 metų ir niekaip nepavyksta, tiesa? Tik Landsbergis vienas toks su prezidente pagal Maskvą ir mūsiškius iš tos pačios eksiukų(Former Bolsheviks) kompanijos, ane, dezistai? Maskvos TV mūsiškiams ir VU studenčiokams nuolat tai kala į makaules, kad Lietuvoje tik du tokie, o visi kiti “oduvančikai” kaip Stalinas su Jagoda ir Kaganovičiumi. Nepergyvenkit, tuoj OBCHSS įjos į prezidentūrą ir bus tyla - jokių KGB sąrašų ir agentų, išskyrus tuos du. Pamiršote kaip ambalistas drg.Juozaitis lakstė pas kardinolą ir kažkokia popierka išėjęs mojavo, ir po teliką švaistėsi, kad jie visi prieš Landsbergį ir už “Šatriją” ir Centro Komitetą, pamenate, žalčiukai, a?

ALFABETAS toTodėl       2018-01-9 14:43

Alfabetas kiles iš graikiško raidyno pirmų dviejų raidžių ALFA ir BETA, o rusiškai vadinama ALFAVIT, o ne alfabet.

Kam šis šaršalynas       2018-01-9 11:08

sukeltas apie, taip vadinamus, “didvyrius miško brolius”, KGBistus, kurie nekėlė ir nekelia jokios baimės nei praėjusiais nei jau šiais metais ypač prieš vasario 16, prieš kovo 11 ir Lietuvos šimtmetį, o nekalbama apie baimes ir niekšybes kylančias iš “dėdulės” Landsbergio ir kitų konservinių niekšų, apie jų šmeižtą, išdavystes ir kitas niekšybes.

Blogai matau       2018-01-9 9:47

ir neįžiūriu, kur žurnale spausdinirnas tekstas pagal Anušauską. Gal KGB buvo išradusi spausdinimo mašinėlę spausdinti į žurnalus.

Tam - Kodėl neskelbiamas KADRINIŲ KGBistų sąrašas        2018-01-8 22:19

Skaityk - kgbveikla.lt puslapį ir rasi visus kadrinius kgbistus, rezervistus ir kitą įdomią informaciją. Ir kad “Komunistų partija ir KGB - sovietinio okupacinio režimo Lietuvoje egzistavimo garantai”. Reikia tik skaityti paviešintus dokumentus, kurie pradėti skelbti 2011 m. gegužę ir nereikės uždavinėti nereikalingų klausimų.

$+$       2018-01-8 22:08

“Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad…”
⤴⤴⤴
Tai ne lietuvio kalba. “Manytina” - gerai žinomas TSKP Centro komitetuose vyravęs slengas, reiškiantis: “jest mnienije”.

Klausimas retorinis! Iš kur pas šios organizacijos darbuotojus atsirado tokia “semantika”  - “manytina”, “neatmestina”. Ir kas verčia dabar, būtent dabar, vartoti tokius terminus? Kolektyvinio nusikaltimo ir asmeninės atsakomybės jausmas?!

Be dabartinių       2018-01-8 21:00

KGB anūkėlių Naujoji pasaulio tvarka neįmanoma. Jie įslaptinti su Saule. Jie Pasaulio kunigaikščio tarnyboje. Dabar veikiantys aukštybėse apsaugoti. Ką jie mums dabar pakiš į prezidentus - tą ir išrinksime, ane, Anušauskai, ar kaip? Pakiš kelis, kad šie tarpusavyje pasipešiotų dėl kvailų runkeliokų, tiesa?

Todėl,       2018-01-8 20:35

kad ALFABETĄ supranta ruskiai, o lietuviai -  abėcėlę:)

aha, o kur LTSR represinių organų kadriniai sąraša       2018-01-8 20:33

KGB buvo tik viena iš daugelio represinių įstaigėlių.
ranka rankon su KGB dirbo milicija, teismai, prokuratūra, OBXS (STT), liaudies kontrolė ir t.t.
jų veiklą koordinavo ir šefavo komunistų partija.
——
reiktų tų įstaigėlių darbuotojų ir komunistų  partijos pilnų sąrašų.

Kruvinoji       2018-01-8 20:33

Marčia paviešino, pamanyk.

Kodėl neskelbiamas KADRINIŲ KGBistų sąrašas       2018-01-8 19:56

ALFABETO tvarka?

pagarba KGB - gerai dirba       2018-01-8 19:51

prieš 30 metų (!) suplanuota akcija sėkmingai vykdoma.
tikrieji (veikiantys ir įtakingi) agentai paslėpti, dėmesys nukreiptas kitur.
——
(reikia tik susitaikyti su ta mintimi, kad Lietuvos valdžia ir ypač “teisingumas” - KGB naguose.)


Rekomenduojame

Arkiv. Sigito Tamkevičiaus homilija Aušros Vartų atlaiduose: Gailestingumo pamokos

Istorinis įvykis Lietuvoje: advokatas Saulius Dambrauskas kviečia ginti viešąjį interesą ir tapti grupės ieškinio nariu

Andrius Švarplys. Trumpas žmonijos istorijos įvadas :)

Vytautas Radžvilas. Artėjant geopolitinės sistemos audrai

Andrejus Gaidamavičius. Labanoro regioninio parko valstybiniuose miškuose atsivers dar apie 90 ha naujų plynių!

Vidas Rachlevičius. Atėjo lūžio taškas – Lietuvai ir vėl reikia rimtai rinktis

Jonas Kaminskas. Vyriausios Rinkimų Komisijos nariai nesuprato ar nenorėjo suprasti?

Vidmantas Valiušaitis. Nejau Šakalienės ir Majausko įstatymas yra aukščiau už Lietuvos Konstituciją ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją?

Rimantas Dagys. Ką reiškia Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės išpuolis prieš Katalikų bažnyčią, policiją, teismus?

Rasa Dijokaitė. Ko mokoma tėvų terorizavimo kursuose ir kas pareikalaus, kad tai liautųsi?

Valdas Vasiliauskas. Tušti mokyklų suolai

A.Merkel ES „vizija“: tolerancija – „Europos siela“, kad apgintume savo bendruomenę, reikalinga „tikra ES kariuomenė“, bet ji nebus „anti-NATO“

Tautos forumo kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

Vincentas Vobolevičius. Keistas vidutinės pensijos ir skurdo rizikos tandemas

Aušra Gabalytė, Aikštės TV: įsimintinos akimirkos iš „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejaus paminėjimo

Vaiko teisių apsauga: Lino Kukuraičio ir Rimanto Dagio diskusija Marijos radijuje

Audrius Bačiulis ir Vytautas Sinica apie naujausią Emanuelio Macrono „išradimą“: „Nacionalizmas yra patriotizmo išdavystė“

Nida Vasiliauskaitė. Apie populizmą

Aušra Maldeikienė. Vakarykštės dienos užsienio politika

Andrejus Gaidamavičius tiems, kurie myli mišką, bet sako: „Tai kad aš nieko apie jį neišmanau…“

Neterminuotą streiką pradėję mokytojai nusiteikę ryžtingai

Sušaudytos ir nukankintos Lietuvos vyriausybės

Algimantas Rusteika. Laiko jums liko nebedaug

Sekmadienį Vilniuje paminėtas Holodomoro 85-etis

Geroji Naujiena: „Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė“  (Mt 5, 3)

Vytautas Sinica. Ir katalikų pogrindis bus paniekintas

Rimantas Rubavičius. Apie toleranciją

Valdas Vasiliauskas. E. Macrono „Potiomkino kaimai“, arba Ar Amerikai reikės trečią kartą gelbėti Europą?

Algimantas Rusteika. Dveji metai su Donaldu Trumpu. Jūsų dėmesiui – lietuviško ikilytinio, lytinio ir polytinio elito analizė

Jurga Lago. Apie tą Lietuvą, kuri it bloga motina, pati patyrusi smurtą, nemyli savo vaikų

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.