Visuomenės pokyčių analizė, Pasaulis, Emigracija, imigracija, demografija, Geopolitika

Dvi Seimo rezoliucijos dėl JT migracijos sutarties: už  ir prieš (papildyta Seimo protokolu)

Tiesos.lt redakcija   2018 m. gruodžio 5 d. 8:27

28     

    

Dvi Seimo rezoliucijos dėl JT migracijos sutarties: už  ir prieš (papildyta Seimo protokolu)

Antradienį Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ (projektas Nr. XIIIP-2979(2).

Alternatyvios rezoliucijos „Dėl nepritarimo Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarčiai“ projektą parengė tos pačios TS-LKD frakcijos nariai A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas. Jie ne tik siūlė nebalsuoti už Ž. Pavilionio, J. Bernatonio, A. Širisnkienės, A. Kubiliaus ir E. Zingerio parengtą rezoliuciją, kuria iš esmės pritariama JT paktui dėl migracijos, skelbiančiam, jog migracija, nepriklausomai nuo priežasties ir tikslo, turi būti įgalinama, saugoma ir skatinama, bet ir ragino „Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Prezidentą nepritarti Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarčiai tol, kol jos poveikis Lietuvos ekonominiam, socialiniam ir nacionaliniam saugumui bus išsamiai išanalizuotas, aptartas ir sulauks plataus politinio pritarimo“.

Už rezoliuciją pasisakę Seimo nariai guodė(si) ir ramino(si) – girdi, pasirašydama Lietuva parodo gerą valią, bet niekam neįsipareigoja… Tačiau kaip tai dera su faktu, kad ši sutartis numato 23 tikslus, kurių dauguma įpareigoja šalis signatares sudaryti kuo patogesnes sąlygas tarptautinei migracijai, o migrantų pasirinktas šalis – užtikrinti tas pačias teises ir viešąsias paslaugas, kaip ir piliečiams? Kita vertus, niekas nebandė nė neigti, kad šia sutartimi įtvirtinami ir multikultūralizmo principai, pagal kuriuos priimančios šalys gauna prievolę vienodai gerbti savo ir migrantų kultūrines ir socialines normas, papročius, nepriklausomai nuo jų skirtumų ir nesuderinamumo su šalyje galiojančia tvarka, tačiau emigrantai jokių įsipareigojimų priimančios kultūros atžvilgiu neprisiima. Ir jokie į rezoliuciją įrašyti apsidraudimai, pavyzdžiui, kad „migrantai, naudodamiesi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, privalo laikytis priimančių šalių įstatymų, gerbti jų tradicijas ir papročius“, pasirašius sutartį, taps niekiniai.

Kviečiame susipažinti su balsavimo už pritarimą vadinamajam JT Migracijos paktui rezultatais.
Jūsų dėmesiui siūlome ir abi Seimo rezoliucijas.

***

 

* * *


Projektas Nr. XIIIP-2979(2)


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ VISUOTINIO SUSITARIMO DĖL SAUGIOS, TVARKINGOS IR REGULIARIOS MIGRACIJOS

2018 m.    d. Nr.

Vilnius


Lietuvos Respublikos Seimas,


– pripažindamas, kad migracija yra visuotinis reiškinys ir Lietuva bei tarptautinė bendruomenė nuolat susiduria su masinės, nevaldomos ir nelegalios migracijos iššūkiais;

– primindamas skaudžią Antrojo Pasaulinio karo ir pokario laikų patirtį, kai neviltyje atsidūrę pavergtų tautų žmonės tik Vakarų valstybių solidarumo dėka galėjo sukurti gyvenimą iš naujo svečiuose kraštuose;

– pabrėždamas, kad Jungtinių Tautų valstybių narių bendradarbiavimas yra pagrįstas nacionalinio suvereniteto principais;

– primindamas, kad Jungtinių Tautų visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos (toliau – Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos) patvirtina esminį principą, kad valstybės turi suverenią teisę apsispręsti dėl nacionalinės migracijos politikos ir teisinio šios srities reglamentavimo;

– pabrėždamas, kad Visuotiniame susitarime dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos numatoma būtinybė užtikrinti valstybių sienų, bendruomenių ir migrantų saugumą ir kad turi būti efektyviai kovojama su prekyba žmonėmis ir nelegaliu migrantų gabenimu;

– pažymėdamas, kad nė viena valstybė negali savarankiškai išspręsti migracijos iššūkių;

– suprasdamas būtinybę bendradarbiauti su kitomis valstybėmis sprendžiant migracijos srautų problemas ir kovoti su nereguliarios ir neteisėtos migracijos priežastimis ir būtinybę priverstinės migracijos problemas spręsti visų pirma ten, kur jos kyla;

– primindamas būtinybę reguliuoti migrantų srautus į Europos Sąjungos valstybes nares, efektyviai ir neatidėliojant įgyvendinti Europos Sąjungos išorinių jūros ir sausumos sienų kontrolę;

– pabrėždamas, kad migrantai naudodamiesi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, privalo laikytis priimančių šalių įstatymų, gerbti jų tradicijas ir papročius;

– patvirtindamas, kad pritarimas Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sudarys galimybę puoselėti visuotinę atsakomybę už migracijos procesus, aktyviai prisidės prie nelegalios migracijos užkardymo ir nepageidautinos migracijos srautų mažinimo;

– atkreipdamas dėmesį į tai, kad pastaruoju metu Jungtinių Tautų valstybėse narėse kyla daug diskusijų dėl Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos svarbos, poveikio atskirų šalių migracijos politikai, šalių suvereniteto šią politiką įgyvendinant, o taip pat migrantų teisinio statuso apibrėžimo ir jo interpretacijos;

– konstatuoja, kad Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos yra globalus susitarimas dėl migracijos traktavimo nuostatų ir nėra teisiškai įpareigojantis dokumentas, nesukuria jokių teisinių pasekmių Lietuvos valstybei migracijos politikos srityje, taip pat nesukuria jokių naujų teisinių kategorijų ir nesiekia sukurti tarptautinės paprotinės teisės nuostatų;

– tvirtai laikosi nuomonės, kad valstybės pačios pasirenka, kaip prisidėti prie Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos nuostatų įgyvendinimo;

– kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę detaliai išanalizuoti diskusijos dėl susitarimo eigą bei rezultatus, o pritariant Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos, pateikti vienašalę, o formuojantis bendraminčių grupei – daugiašalę deklaraciją, atitinkančią šioje rezoliucijoje išdėstytas nuostatas;

– skatina Lietuvos Respublikos Vyriausybę plėtoti dialogą su visuomene ir Lietuvos Respublikos Seimu dėl tarptautiniu mastu vykstančių diskusijų aktualiais migracijos politikos klausimais.


Teikia Seimo nariai:       

Žygimantas Pavilionis
Juozas Bernatonis
Agnė Širinskienė
Andrius Kubilius
Emanuelis Zingeris
(pasirašė 2018-12-04)

 

* * *

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

DĖL NEPRITARIMO JUNGTINIŲ TAUTŲ PASAULINĖS SAUGIOS, TVARKINGOS IR REGULIARIOS MIGRACIJOS SUTARČIAI

2018 m.    d. Nr.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

– pripažindamas Lietuvai ir euroatlantinės bendruomenės valstybėms kylančius masinės, nevaldomos ir nelegalios migracijos iššūkius;

– primindamas, kad už migracijos kontrolę yra atsakingos pačios valstybės;

– pabrėždamas, kad tarptautinės migracijos politikos valdymo praktikos tikslas – atskirti legalius migrantus ir pabėgėlius nuo nelegalių;

– suprasdamas, kad sprendžiant masinės, nevaldomos ir nelegalios migracijos iššūkius būtina įgyvendinti visas Lietuvos Respublikos ir euroatlantinės bendruomenės iki šiol priimtas tarptautines sutartis;

– pabrėždamas būtinybę kartu su kitomis euroatlantinės bendruomenės valstybėmis spręsti migracijos srautų problemas ten, kur jos kyla;

– kartu pabrėždamas būtinybę neatidėliojant ir efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos išorinių jūros ir sausumos sienų kontrolę, siekiant sustabdyti nekontroliuojamus ekonominių  migrantų srautus į Europos Sąjungą;

– atkreipdamas dėmesį į tai, kad Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutartyje yra sutapatinamos migranto, pabėgėlio ir nelegalaus migranto sąvokos – joms suteikiamas vienodas teisinis statusas, taip paneigiant esminius šių sąvokų skirtumus;

– griežtai nepritardamas vienpusiškoms Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarties nuostatoms, kad bet kokia migracija (net ir nelegali) yra žmogaus teisė, neišvengiamas, teigiamas ir remtinas reiškinys bei klestėjimo, inovacijų, tvarios plėtros šaltinis;

– konstatuodamas, kad įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutartį vykdymas teks išskirtinai euroatlantinės bendruomenės valstybėms, o šios sutarties pasirašymas gali paskatinti dar didesnius imigrantų srautus į euroatlantinės civilizacijos erdvę ir sustiprinti migracijos krizę, paskatinti socialinę, kultūrinę ir politinę įtampą Vakarų valstybėse;

– pastebėdamas, kad Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutartį pastaruoju metu atsisako pasirašyti vis daugiau Vakarų valstybių, tarp jų – nemažai Europos Sąjungos valstybių narių,

– reiškia susirūpinimą dėl viešumo ir teisinių bei politinių diskusijų apie rengiamos Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarties nuostatas stokos;

– ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Prezidentą nepritarti Jungtinių Tautų Pasaulinės saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos sutarčiai tol, kol jos poveikis Lietuvos ekonominiam, socialiniam ir nacionaliniam saugumui bus išsamiai išanalizuotas, aptartas ir sulauks plataus politinio pritarimo.

Teikia Seimo nariai:

Audronius Ažubalis
Stasys Šedbaras
Laurynas Kasčiūnas
Sergėjus Jovaiša
Paulius Saudargas
Irena Haase
Irena Degutienė
Rimantas Jonas Dagys
Žygimantas Pavilionis
Naglis Puteikis
Kazys Starkevičius
Arvydas Anušauskas
Jurgis Razma
Stasys Tumėnas
Arūnas Gumuliauskas
Arvydas Nekrošius
Aušrinė Norkienė
Asta Kubilienė
Algimantas Dumbrava
Valentinas Bukauskas
Povilas Urbšys
Jaroslav Narkevič

 

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Neapsigaukime       2018-12-9 13:49

LLRA nuvažiuoja į Lenkiją ir parsiveža instrukcijas kaip balsuoti visais gyvenimo klausimais.
Jokio savarankiškumo nedemonstruoja.
Jei Kačynskio Lenkija palaikytų migracijos paktą ir LLRA palaikytų automatiškai.
Jokio “Lietuvos interesų palaikymo” nėra LLRA balsavime.

Al.       2018-12-7 0:55

Tai ar negalėtų visi, sugebantys teisingai parašyti, bent kartą susijungti į partiją ir laimėti rinkimus ? Sistema neleis, Sistema neleis. Atrodo, kad tikim ne į Dievą ir ne į Lietuvą,o į Sistemą.

Albas       2018-12-6 9:29

Keista, bet lenkų frakcija turi daugiau proto jau ne pirmu klausimu…

Suming Up       2018-12-6 8:51

SVOLOčIAI

Rasa       2018-12-6 3:13

Pagarba lenku frakcijai.

Rasa       2018-12-6 3:06

Lietuvos   isdavikai. Prabalsavo net nesusipazine su turiniu

Rubuilis Homjaunuolis       2018-12-5 19:11

Draugas Padleckis iš Maskvos parvežė Stalino saulę, o aš iš Maroko parvešiu Mahometo mėnulį:)

Anupras       2018-12-5 17:34

Kadangi žiema,niūru, šalta tai 73 tautos atstovai nutarė parvežti saulę iš karštųjų pietų, gražios kaip Maroko apelsinai…..ačiū, ačiū ačiū.......

...       2018-12-5 16:57

Betgi šitokios sutarties pagrindu į kitą valstybę galima įvesti okupacinę armiją, pavadinus ją ,,migrantais” - Maroko ,,sutartis” niekur nesako, kad ,,migrantai” privalo būti neginkluoti. Ir apskirtai Maroko ,,sutartis” faktiškai leidžia keliauti kam nori, kut nori ot atvykus daryti ką nori - ar ,,už” rezoliuciją pasirašę Seimo nariaia bent pagalvojo, kad Maroko ,,sutartį” pasirašiusių šalių yeritorijose vus galima lengvai sukelti ne yik netamumus, bet ir pilietinius karus?

Jumoristu būrelis       2018-12-5 16:01

Pavyzdžiui toks užsislapstinęs KGBistas Anušauskas pasirašo antiimigracinį siūlymą, o balsuoja už Širinskienės siūlymą palaikyti migraciją. Tokių dvilypių yra ir daugiau. Arba kažkoks Urbšys pasirašo prieš, o balsuojant susilaiko. Jau apie razmas ir haaaaases ar tokį gugną kaip degutienės nejalbu.

Rūta       2018-12-5 15:38

Pagarba balsavusiems prieš. Kaukės krenta. Balsavimas akivaizdžiai parodo, kas yra kas. Radosi tik 4 padorūs seimūnai iš patriotais apsimetusios TS. Tai A.Ažubalis, R.Dagys, L.Kasčiūnas ir P.Saudargas. Šie TS atstovai nusipelno mano balso rinkimuose. Prieš balsavo ir 7 valstiečiai. Mažoka. A.Širinskiene, kodėl? Maloniai nustebno LLRA. 7 balsai prieš.  Iš viso, pastebėjau, kad LLRA atstovai Seime dažnai gina Lietuvos interesus. Deja, Lietuvos konservatoriai užsiima tik destrukcija. Tai visiškas dugnas. Politinė jėga, kurią kažkada rėmiau, labai nuvylė. Man šis balsavimas svarbus. Tai lyg lakmuso popierėlis, parodantis, kam rūpi valstybės ir tautos likimas.

Liberastai specialiai veda prie visiško kracho       2018-12-5 14:59

Tai yra juodas pasityčiojimas iš savo piliečių. Kaip dėl piliečių pasitikėjimo ir lojalumo savo valstybei po tokių sutarčių? Kaip nesijausti išduotiems ir demoralizuotiems? Atbėgėlių skaičius neribojamas, vietiniai gyventojai automatiškai tampa antrarūšiais, nes turės pareigas ir turės nešti visą atėjūnų išlaikymo naštą, kai atėjūnai - tik teises. Koks beprotis dabar norės tokiai valstybei mokėti mokesčius ir iš vis ką nors dėl jos daryti? Kas prieina prie lovio, vogs dabar kiek pajėgs, kol dar iš viso yra ką. Laukia absoliutus bankrotas ir krachas. Vienintelė išeitis - visuotinė nepaklusnumo akcija visoje EU, kol bus pakeista visa liberastinė leftistinė visų lygių valdžia, ir denonsuotos visos tokios jų priimtos sutartys. Europos sąjunga turi būti depolitizuota ir likti tik grynai ekonomine bendrija.

apgailėjimui       2018-12-5 14:39

“Antisisteminiū” surupūžėjimą ir virtimą sisteminiais garantuoja Sistemos algoritmas. Plius amžinas perpetum mobile kurio ašis yra elementarus troškimas gyventi patogiai. Kaip taisyklė, “antisiteminiai” ateina pliki basi iš prastai apmokamų apačių paribių bei užribių.
Ir tada suveikia valdžios teikiamų malonių Nuodai - gera alga, limuzinas, sotus gyvenimas, privilegijos, galia ir ūmai stebuklingai dingusi įtampa, lig tol tvyrojusi anapus Rūmų tvoros, kur kiekvieną dieną tenka kovoti “nasmertj” norint išgyventi laukinės rynkės džiunglėse.
Prie gero priprantama akimirksniu, o suvokus buvimo valdžioje trapumą, kai aplink tiek nuožmių konkurentų , organizmas ir smegenys imasi konstruoti žūtbūtinio išsilikimo prie Lovio Programą.
Išlikimą garantuoja tik Lojalumas Sistemai.
Todėl bet kokios lig tol idėjinėmis buvusios širinckienės, patekę valdžion, iš  pūkuotų zuikučių labai greitai tampa sisteminiais rotveileriais.
Taip buvo, yra ir bus po kiekvienų rinkimų cirkų.
Balsuokite:)

Apgailėtina, kaip greitai Agnė Širinskienė        2018-12-5 14:25

prisitaikė ir virto banaliu sistemos varžteliu.
Nieks jos nevertė, todėl apsimokėti turės pati.
***********************************************
Istoriškai vėl bekompromisinių herojų, kuriais turime tapti jūs ir aš, metas.
Todėl gali būti taip, kad net vienas tokių herojų (“kraujo lašas”) gali išgelbėti padėtį. Klano varžteliai žino, kad bet kada gali būti ir, tvirtai tikiu, bus išsukti kaip surūdiję. Iš jų belikę buvimo bandoje savanaudiška prisitaikymo funkcija.
Kita vertus, dabar gyvybiškai svarbu rūpintis sveiku, tvirtu pagrindu, kad politiniam virsmui įvykus turėtume ant ko stotis, kad statydintumės kaip suvereni Tauta drauge su kitomis savarankiškomis mūsų bendro likimo Europos tautomis.
Nebus lengva, bet mylintiems Dievą nėra negalimų dalykų.
Tautų Atgimimas jau prasidėjo, todėl jos taip tūžmingai ir puolamos.

Tarabildai       2018-12-5 14:01

Deja, prie esamos KKK jūs niekada neturėsite nei seimo nei žmogaus daukantynėje, kurie inicijuotų referendumą KKK keitimui. Sistema taip sureguliuota, kad antisisteminiai valdžios galių neįgautų. Net lydekai paliepus ir buratinams panorėjus A.J. kažkokiu būdu laimėjus rinkimų cirke, Sistema suvalgys p Juozaitį su batais ir nekramtydama. Už šūdpaksio dar bent borios vertoliotovo babkės stovėjo, o už Juozaičio tik Biržų pusgalvis, kelios dešimtys plikų basų kultūrininkų  ir tokie pats latvių braliukai anapus rubežiaus.
Režimo propagandos mašinerija Arvyduką papais užbadys, nereikės net KGB Departamento pastangų.

Tarabilda       2018-12-5 13:52

Sistema gali sugriūti ir pati, kas dabar ir vyksta. O norint keisti Konistuciją, reikia turėti bent vieną galios svertą (Seimą ar Prezidentūrą), kurie inicijuotų Referendumą konstitucinės reformos klausimu.
Gatvėje ar virtualioje erdvėje gali mojuoti pačia tobuliausia Konistucija, kuri niekados nepateks ant svarstymų stalo, kol neturėsi vieno iš tų svertų.

Tarabildai       2018-12-5 13:12

Tam kad sugalvoti, kaip ištrūkti iš užburto rato, reikia galvoti kartu.
Kartu/drauge galvoti niekas nenori.
Viena iš logiškų išeičių yra Referendumu keisti kibenimateri padvėsusią KKKtititiuciją, tuo būdu paleidžiant valdžias, o tada naują krašto vadovybę rinkti tikruose rinkimuose pagal naują Pagrindinį Įstatymą + nebedalyvaujant kandidatuoti režimo atstovams nes jiems būtų oareikšti oficialūs įtarimai dėl Tėvynės isdavystės.
KKK - makulatūros rinkinį ir nusikalstamo režimo stogą pakeitus chuntą užkardančiu įstatymų rinkiniu, automatiškai būtų paleista elertė, aktyvuota Liustracija, darbą pradėtų visuotinai piliečių renkamas ir tik jiems atskaitingas Gen. Prokuroras, nebeliktų KKK dvasių aiškintojų kūryklos, darbą pradėtų Tautos Tribunolas, o visi sisteminai nuo kirkilo iki anūkėlio baigiant sarafanu ir ožiu, turėtų stoti prieš Tautos Teismą dėl vykdytų nusikaltimų prieš Tėvynę ir jos piliečius.
Ėgi vieši svarstymai apie Sistemos demontažo galimybę KKK keitimo būdu, kaip parodė praktika, neįdomūs tiek etatiniams stiprybių ir pagarbų linkėtojams, tiek nepanašu jog ir tamstai būtų itin aktualu.
Todėl, kaip sakoma tikriausiai liksime kožnas prie savo - aš nekolaboruosiu su nusikalstamu režimu kurį laikau nelegaliu ir todėl chuntos cirkuose nedalyvausiu.
Tamst, galite dalyvauti kiek tinkamas ir vėl laipioti ant naujų grėblių, kaip kad buvo prieš porą metų. Tikrai netrukdysiu mėgautis mazochizmu.
Koks skirtumas tarp mūsų?
Aš be abejo suprantu, jog rinkimų cirko boikotas pusgalvių lengvatikių “visuomenėje” nelabai turišansų įvykti, bet bent laikausi principo nekolaboruoti su režimu.
Tamsta, irgi ne mažvaikis, tad irgi suvoki, jog A.J. cirke šansų neturi.
Ne tik dėl to jog žaidžiant pagal šulerių taisykles laimi tik šuleriai.
Bet ir nesisteminis A.J. yra realiai labai silpnas, o popsinės/propagandinės PR aplinkos sąlygomis ans yra tiesiog beviltiškai nevykęs.
Atsiprašau už nelabai mandagų tekstą, bet kalbu be pykčių.
Tiesiog nesi kažkoks primityvus lopas kuriam turėčiau vynioti į vatas.
Esi įžvalgus žmogus, tad gal nepurkštausi dėl tono.
Juolab, jog ir tamsta nelabai mėgsti vynioti vatose.
Nieko asmeniško. Būk sveikas.

 

 

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-5 11:23

(pridedama)
Skelbiant gynybinę - karinę padėtį, Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam (konstitucijos 3 straipsnis), bet kokiam svetimšaliui, bet kokiom priemonėm, bet kaip.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-5 11:17

(pridedama)
Skelbiant gynybinę - karinę padėtį, griežtai draudžiama būti Lietuvos teritorijoje visų amžiaus grupių vyriškos giminės svetimšaliams (ne Lietuvos piliečiams).

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2018-12-5 11:09

Su komunistuojančio seimo pagalba, pasinaudojusi visuotiniu susitarimu dėl tvarkingos ir reguliarios migracijos, Putino okupantams atsiranda visos sąlygos okupuoti Lietuvą. Todėl, 
Lietuvoje turi būti skelbiama gynybinė - karinė padėtis (kaip Ukrainoje).

Tarabilda pasyviam avinui       2018-12-5 10:37

O ar pats turi idėją, kaip iš to šūdino užburto rato ištrūkti? Rinkimų įstatymo niekas nesirengia keisti. Daužydamas langus irgi nepakeisi nieko. Rinkimų boikotas - utopija. Turėtum suvokti, kad net beviltiškoj padėty įmanoma surasti ėjimą ir netikėtą kombinaciją, nes priešininkas irgi nėra absoliutus genijus ir daro klaidų.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-5 10:25

Ruošiam planą kaip Seimą paversti komunistuojančių gaujų kalėjimu : )

aktyviam avinui       2018-12-5 10:23

“Per ateinancius seimo rinkimus bus labai sunku apsispresti.Balsuosim.Tik ne uz tuos, kurie tarnauja mamonai.”
Jo, jo - vėl balsuokit. Už tuo kurie irgi visko prižadės.
Dar mažai pribalsavote be proto:)
Užbalsuokit Lietuvą negyvai.

Tarabilda       2018-12-5 10:16

Tarp visų kitų kasdienybės klausimų Lietuvai iškilo dar vienas - išvaikyti arba paleisti Seimą, kuris išduoda valstybės interesą.

Ka galima       2018-12-5 9:51

pasakyti apie toki seima, kuris balsuoja uz daugybines pilietybes iteisinima, vaikgrobystes istatyma, ir si istatyma, daranti Lietuva pereinamu kiemu.Nieko, arba blogai.Seime liko vienetai, kuriais dar galima pasitiketi.Per ateinancius seimo rinkimus bus labai sunku apsispresti.Balsuosim.Tik ne uz tuos, kurie tarnauja mamonai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-5 8:45

Antikonstitucinį komunistuojantį seimą – lauk
Skvernelinių gaujos vyriausybę – lauk
Komunistuojančią grybauskinių gaują iš prezidentūros – lauk
Komunistuojančią tarybą su Monika iš LRT – lauk
_

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-5 8:44

Lietuvos konstitucijoje pirminio pavidalo (n_e_p_a_i_s_a_n_t partinių gaujų daugybinių pakeitimų), visuose straipsniuose aiškiai parašyta, kad Lietuvoje šeimininkauja Lietuvos piliečiai – Tauta turi suvereno galias. Tačiau komunistams tai nepatiko ir jie pradėjo juodus darbus. Lietuvos partizanų neišjungtos, rublinių maskvėnų komunistų liekanos (landsberginių, brazauskinių, grybauskinių, kirkilinių, karbauskinių, bei kt. gaujos), susidėjo su eurorubliniais briuseliniais komunistais ir savo d_a_r_b_a_i_s parodė, kad Lietuva buvo ruošiama svetimšalių šeimininkavimui.
*
Vienintelė Tautos paguoda, kad Lietuvos respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo ir Lietuvoje galioja konstitucija tik p_i_r_m_i_n_i_o pavidalo.
___________________________________________
Okupuotoji Lietuva (komunistuojančių partinių gaujų)
2018 gruodžio 5

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2018-12-5 8:41

Iki rinkimų dienos visi tie sutvėrimai žada dirbti Tautos labui, Tautos naudai. Po rinkimų pradeda dirbti svetimšalių naudai. Todėl, vadovaujantis išmintimi, galima vienareikšmiškai teigti, kad tokių sutvėrimų balsavimai “už” yra perkami svetimšalių piniguočių, turinčių pinigų stebuklingą daugyklą.


Rekomenduojame

Rasa Čepaitienė. Velykos 2021

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: DELFI panikuoja – propaganda jau neveikia

Nuo bačkos. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas: paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Mini serialas „Tiesa apie vakcinas“: pirmosios serijos pirmoji dalis

Nuo bačkos. Kubilius Rachlevičiui: konservatoriai kaip „ėjo į Vakarus“, taip ir toliau eis

Didžiojo Penktadienio Geroji Naujiena: „Atlikta!“ (Jn 19, 30)

Šv. Juozapo vyrų judėjimas kviečia šį šeštadienį rinktis Aušros Vartuose melstis rožinį vyrų intencijomis: Už Kristų, už šeimas, už Lietuvą!

Seimo sprendimas neturi analogų Lietuvoje, o galbūt ir visame pasaulyje. Visa Ado Jakubausko kalba Seimo tribūnoje

Vinco Kubiliaus reportažas iš mitingo, surengto šalia parlamento prof. Adui Jakubauskui palaikyti

TAUTŲ KIEMO diskusijų erdvė: Klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato: misija (ne)įmanoma?

Nida Vasiliauskaitė. Uždažyti vėliavą

Geroji Didžiojo Ketvirtadienio Naujiena: Jis parodė mums savo meilę iki galo

Nuo bačkos. Aušra Maldeikienė: „Na, šiaip jau mes Lietuvai neturėtume dirbti. Mes dirbam Europai“

Povilas Girdenis: Sveikinu su naujosios vargo mokyklos metinėmis!

Prof. Ado Jakubausko atsakymai į jam mestus melagingus kaltinimus

Andrius Macas. Krikščionio laikysena Didžiąją savaitę gydytojo akimis

Vidas Rachlevičius. Politinis bankrotas per 100 dienų

Vytautas Radžvilas. Pastaba apie Vytautą Landsbergį-Žemkalnį, arba Kas mūsų laukia

Liudvikas Jakimavičius. Šimonytė ir Bilotaitė nelabai suvokia, ką šneka…

Lietuvos mokslininkų sąjunga Seimui: itin teigiamai vertiname prof. Ado Jakubausko vertybines nuostatas ir veiklą

Česlovas Iškauskas. Kaip suprantame laisvę?

Marijos radijo „Aktualijų“ laida apie A. Dulkio sprendimą hormoninę kontraceptinę spiralę paauglėms ir jaunoms merginoms padaryti nemokamą

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos laiškas TS-LKD skyrių pirmininkams dėl A. Jakubausko: kova už Lietuvos laisvę dar nebaigta

Algimantas Rusteika. Įsiklausykim, ką mums sako

Ramūnas Aušrotas. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje yra gerai? Svarbu tik tai, kad jie būtų saugūs?

Lietuvos Sąrašas kviečia į forumą: nuo ko mus saugos „Laisvės patruliai“?

Kastytis Braziulis. Kodėl konservatorių siūloma tvarka yra žalinga demokratijai

Andrius Švarplys. Kaip atrodo leftistinis „atvirumas“

Povilas Gylys. Highway to hell!

Algimantas Rusteika. Beprotybė ir laimė

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.