Druskininkų Grūtas: meras R.Malinauskas imasi naujų keršto priemonių?

Tiesos.lt redakcija   2013 m. kovo 6 d. 10:40

0     

    

Druskininkų Grūtas: meras R.Malinauskas imasi naujų keršto priemonių?

Val­džios kerš­to prie­mo­nė – net ir spor­to sa­lė?

„Druskonio“ info.

Ku­ror­to val­džiai ne­į­tin­kan­tys drus­ki­nin­kie­čiai žur­na­lis­tams at­sklei­dė ne vie­ną is­to­ri­ją, kuo­met už kri­ti­ką jiems bu­vo at­sa­ky­ta svei­ku pro­tu ne­su­vo­kia­mo­mis kliū­ti­mis per val­diš­kus na­mus. Drus­ki­nin­kų vers­li­nin­kai, iš­drį­sę su­a­be­jo­ti val­džios „ne­klys­ta­mu­mu“, tei­gia su­si­dū­rę su vers­lo pro­ble­mo­mis, ne­tie­sio­gi­niu ban­dy­mu da­ry­ti dirb­ti­nę kon­ku­ren­ci­ją ir ki­taip žlug­dy­ti jų vers­lo plėt­rą.

Pa­lai­min­tie­ji ir at­stum­tie­ji

Ap­ie tai, jog sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nei įstai­gai „Drus­ki­nin­kų spor­to cent­rui“ pri­klau­san­ti spor­to sa­lė ne­va nuo­mo­ja­ma tik tiems spor­ti­nin­kams, ku­rie gy­ven­ti ren­ka­si ge­rus san­ty­kius su vie­tos val­džia pa­lai­kan­čius vieš­bu­čius ir SPA cent­rus, „Drus­ko­nio“ žur­na­lis­tai gir­dė­jo ne vie­ną kar­tą ir ne iš vie­no vers­li­nin­ko.

Toms Drus­ki­nin­kų ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­goms, ku­rių va­do­vai pa­te­ko į vie­tos val­džios ne­ma­lo­nę ir ant ku­rių sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri akies, re­zer­vuo­ti di­džiau­sią mies­te spor­to sa­lę esą nė­ra jo­kių šan­sų. O tai reiš­kia, kad vie­tos val­džiai ne­lo­ja­lūs vers­li­nin­kai to­kiu bū­du ne­ten­ka pel­nin­gų už­sa­ky­mų ir už­dar­bio. Vie­tos val­džiai pa­tai­kau­ti ne­no­rin­čių ir šok­ti pa­gal jos dū­de­lę ne­su­tin­kan­čių vers­li­nin­kų tei­gi­mu, į ku­ror­tą tre­ni­ruo­tis at­va­žiuo­jan­tys Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių spor­ti­nin­kai, nors ir ne­no­rė­da­mi, pri­vers­ti rink­tis tik tuos Drus­ki­nin­kų vieš­bu­čius, ku­riuos „pa­lai­mi­nu­si“ vie­tos val­džia. Tik to­kiems vieš­bu­čiams esą už­deg­ta ža­lia švie­sa be jo­kių trik­džių gau­ti spor­ti­nin­kams bū­ti­nas spor­to sa­les, pri­klau­san­čias sa­vi­val­dy­bei. Kaip tei­gia vers­li­nin­kai, var­žy­boms be­si­ruo­šian­čios rink­ti­nės į Drus­ki­nin­kus po­il­siau­ti ne­va­žiuo­ja, jiems spor­to sa­lė yra pri­o­ri­te­tas, to­dėl spor­ti­nin­kai prieš sa­vo va­lią pa­vers­ti sun­kiai su­vo­kia­mo vie­ti­nės val­džios kerš­to įkai­tais.

At­šau­kė re­zer­va­ci­jas

Vie­nas di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių Drus­ki­nin­kuo­se SPA cent­rų – SPA Vil­nius SAN­A, ku­rį po­il­siui ren­ka­si žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio, de­ja, Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių spor­to eli­tui šiuo me­tu yra ne­į­kan­da­mas. Ne, ne dėl pi­ni­gų – šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro įkai­niai spor­ti­nin­kams la­bai pri­im­ti­ni. Bė­da vie­na – rink­ti­nės, no­rin­čios ap­si­sto­ti SPA Vil­nius SAN­A vieš­bu­ty­je, nie­kaip ne­ga­li pa­kliū­ti į Drus­ki­nin­kų Spor­to cent­ro sa­lę.

„Taip, mes esa­me su­si­dū­rę su šia pro­ble­ma – mums nie­kaip ne­pa­vyks­ta re­zer­vuo­ti Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės ko­man­doms, no­rin­čioms ap­si­sto­ti SPA Vil­nius SAN­A“, – pat­vir­ti­no šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro pa­rda­vi­mų di­rek­to­rius Ri­man­tas Šim­ke­vi­čius.

Skai­čiai by­lo­ja už sa­ve: 2011 me­tais šia­me komp­lek­se gy­ve­no še­šios krep­ši­nin­kų ko­man­dos, pe­rnai – nė vie­nos. Nors SPA Vil­nius SAN­A 2012 me­tais bu­vo ga­vęs net pen­kio­li­ka už­sa­ky­mų iš įvai­rių krep­ši­nio klu­bų, vi­sos re­zer­va­ci­jos bu­vo at­šauk­tos, ka­dan­gi šia­me svei­ka­tin­gu­mo cent­re ap­si­sto­ti pa­gei­da­vu­sios ko­man­dos ne­ga­vo tre­ni­ruo­tėms bū­ti­nos Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės. R.Šim­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kai ku­rioms ko­man­doms pa­kei­tus vieš­bu­tį, spor­to cent­ro sa­lė kaž­ko­kiu ste­buk­lin­gu bū­du at­si­ras­da­vo. Ki­tos, su­ži­no­ju­sios ap­ie Drus­ki­nin­kuo­se vyks­tan­čius neš­va­rius žai­di­mus, tie­siog spjo­vė ir tre­ni­ruo­tėms pa­si­rin­ko ki­tus ša­lies mies­tus.

Ig­no­ruo­ja­mi tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę

„Man ne­su­vo­kia­ma, kaip ga­li vyk­ti to­kie da­ly­kai, – ste­bi­si R.Šim­ke­vi­čius. – Pri­ė­jo­me iki to, jog su Spor­to cent­ru su­si­ra­ši­nė­ja­me raš­tais. Mes jiems nu­si­un­čia­me už­klau­si­mą dėl spor­to sa­lės nuo­mos, jie mums tei­kia­si at­sa­ky­ti tik po kelių savaičių: pra­šo pa­tiks­lin­ti ko­man­dos pa­va­di­ni­mą. Si­un­čia­me at­sa­ky­mą at­gal, ta­da vėl lau­kia­me kone mė­ne­sį. O pas­kui gau­na­me Spor­to cent­ro at­sa­ky­mą, jog sa­lė pa­gei­dau­ja­mu lai­ku jau už­im­ta“.

Pa­klau­si­te – kas čia per ne­są­mo­nė? Ar ku­ror­tui ne­be­rei­kia pi­ni­gus čia at­ve­žan­čių spor­ti­nin­kų? Ko­dėl val­džia, užuot pa­dė­ju­si vie­tos vers­lui, kai­šio­ja pa­ga­lius į ra­tus? Bet Drus­ki­nin­kuo­se, kaip aiš­kė­ja, daug ko ne­į­ma­no­ma su­pras­ti svei­ku pro­tu.

Prie­žas­tys, ko­dėl SPA Vil­nius SAN­A su­si­du­ria su to­kio­mis vers­lo kliū­ti­mis, nu­ma­no­mos dau­ge­liui drus­ki­nin­kie­čių. Šio svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas į R.Ma­li­naus­ko ko­man­dos ne­ma­lo­nę pa­te­ko prieš dve­jus me­tus, kai vers­li­nin­kas pa­si­prie­ši­no sku­bo­tam pa­gal­vės mo­kes­čio įve­di­mui. V.Trin­kū­nas tuo­met kri­tiš­kai pa­si­sa­kė ap­ie vie­tos val­džios, ne­pa­si­ta­ru­sios su šią rink­lia­vą rink­sian­čiais vers­li­nin­kais, spren­di­mą įve­di­nė­ti pa­gal­vės mo­kes­tį nuo me­tų vi­du­rio. Į šias dis­ku­si­jas įsi­jun­gus Sei­mo na­riams, pra­si­dė­jo tei­smi­niai gin­čai, o su jais – ir įvai­rios pro­ble­mos prieš vie­tos val­džios nu­ro­dy­mą su­ki­lu­siems vers­li­nin­kams. Sa­vi­val­dy­bė šiuos žmo­nes da­bar tie­siog ig­no­ruo­ja: stam­biau­sių ku­ror­to svei­ka­ti­ni­mo cent­rų, tokių kaip SPA Vil­nius SAN­A, „Eg­lės“ san­a­to­ri­jos, va­do­vai ne­be­kvie­čia­mi į jo­kius sa­vi­val­dy­bė­je vyks­tan­čius ku­ror­to plėt­ros ap­ta­ri­mus, dis­ku­si­jas ar šven­ti­nius ren­gi­nius. „Val­džios prieš­ais“ pa­skelb­ti vers­li­nin­kai at­ri­bo­ti nuo bet ko­kios in­for­ma­ci­jos, su jais ne­si­ta­ria­ma, nors bū­tent šių žmo­nių val­do­mos įmo­nės yra vie­nos di­džiau­sių mies­to biu­dže­to mai­tin­to­jų.

De­monst­ra­ty­vus ig­no­ra­vi­mas tų, ku­rie tu­ri sa­vo nuo­mo­nę, ne­bū­ti­nai su­tam­pan­čią su val­džios nuo­mo­ne, de­ja, tė­ra smulk­me­na, pa­ly­gi­nus su vie­šu­mon len­dan­čio­mis is­to­ri­jo­mis ap­ie kur kas žiau­res­nes kerš­to for­mas.

Spor­ti­nin­kai šiurps­ta

„Ka­da baig­sis pas jus tos ne­są­mo­nės? – mū­sų klau­sia Ru­si­jos klu­buo­se dir­ban­tys ži­no­mi Lie­tu­vos krep­ši­nio tre­ne­riai, – pa­sa­ko­ja V.Trin­kū­nas. – Jų ko­man­dos il­gą lai­ką sėk­min­gai ap­si­sto­da­vo mū­sų vieš­bu­ty­je, tre­ni­ra­vo­si Spor­to cent­re ir bu­vo la­bai pa­ten­kin­ti: at­stu­mas tarp abie­jų ob­jek­tų ma­žas, gy­ve­ni­mo są­ly­gos pui­kios, mai­ti­ni­mas ge­ras. Pra­šo­si jie at­va­žiuo­ti pas mus ir da­bar, de­ja, su­si­du­ria­me su dirb­ti­nė­mis kliū­ti­mis: pas mus no­rin­čios ap­si­gy­ven­ti ko­man­dos nie­kaip ne­ga­li iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lės. Ką į tai at­sa­ko šio spor­to cent­ro di­rek­to­rius Ju­lius Ma­tu­le­vi­čius? Ke­lis kar­tus jam skam­bi­nau ir klau­siau tie­siai – kas čia da­ro­si, ko­dėl mums blo­kuo­ja­ma sa­lės nuo­ma? Vie­ną­kart J.Ma­tu­le­vi­čius iš­si­gy­nė – nie­ko pa­na­šaus, sa­vi­val­dy­bė nie­ko ne­blo­kuo­ja. Ki­tą­kart ne­tie­sio­giai pri­pa­ži­no“.

„Drus­ko­nio“ skai­ty­to­jams si­ū­lo­me su­si­pa­žin­ti su ke­liais SPA Vil­nius SAN­A ir Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro su­si­ra­ši­nė­ji­mų do­ku­men­tais, at­spin­din­čiais vi­są šio am­bi­ci­jų ka­ro be­pras­my­bę.

2012 m. gegužės 21 d. SPA Vil­nius SAN­A sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­riui J.Ma­tu­le­vi­čiui si­un­čia pra­šy­mą. „Lie­pos 1–16 die­no­mis mū­sų vieš­bu­ty­je gy­vens ir pa­si­ruo­ši­mą ar­tė­jan­čiam se­zo­nui pra­dės il­ga­me­tis mū­sų ir Drus­ki­nin­kų sve­čias – Ru­si­jos jau­ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nė. Pra­šo­me jū­sų, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę krep­ši­nio ko­man­dos tre­ni­ruo­tėms. Pra­šau jū­sų nu­ro­dy­ti, ko­kiu lai­ku ir ko­kio­mis die­no­mis mi­nė­tu lai­ko­tar­piu sa­lė yra lais­va. Pa­gal jū­sų pa­teik­tą gra­fi­ką or­ga­ni­zuo­si­me ko­man­dos tre­ni­ruo­tes spor­to sa­lė­je“. 2012 m. bir­že­lio 1 d. Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ras pa­ga­liau at­si­un­čia at­sa­ky­mą: „In­for­muo­ja­me, kad 2012 m. lie­pos 2–16 die­no­mis Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro sa­lę re­zer­va­vo Lie­tu­vos ir Ru­si­jos fe­de­ra­ci­jos rink­ti­nių ko­man­dos. Si­ek­da­mi iš­veng­ti dvi­gu­bo sa­lės re­zer­va­vi­mo, pra­šo­me pra­neš­ti tiks­lų rink­ti­nės pa­va­di­ni­mą“. SPA Vil­nius SAN­A iš­kart, 2012 m. bir­že­lio 7 d., si­un­čia at­sa­ky­mą Drus­ki­nin­kų spor­to cent­rui: „Ko­man­dos pa­va­di­ni­mas yra Ru­si­jos jau­ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nė U-20. Pra­šo­me jus in­for­muo­ti, ko­kio­mis die­no­mis ir lai­ku yra lais­va spor­to cent­ro sa­lė. No­ri­me re­zer­vuo­ti sa­lę šiai ko­man­dai. Be to, lie­pos 27–rugp­jū­čio 20 d. mū­sų vieš­bu­ty­je gy­vens ir No­vo­si­birs­ko „Di­na­mo“ krep­ši­nio ko­man­da. No­ri­me re­zer­vuo­ti ir iš­nuo­mo­ti spor­to sa­lę šiai ko­man­dai. Pa­gal jū­sų pa­teik­tą gra­fi­ką or­ga­ni­zuo­si­me ko­man­dos tre­ni­ruo­tes spor­to sa­lė­je“.

Su­si­ra­ši­nė­ji­mų ma­ra­to­nai

Ma­tyt, pri­trū­kęs kant­ry­bės dėl sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios spor­to įstai­gos iš­si­su­ki­nė­ji­mo pra­šant iš­nuo­mo­ti sa­lę, V.Trin­kū­nas ta­me pa­čia­me raš­te J.Ma­tu­le­vi­čiaus klau­sia tie­siai švie­siai: „Jau ne­be pir­mą kar­tą iš įvai­riau­sių šal­ti­nių, tiek Lie­tu­vos at­sto­vų, tiek už­si­e­nio ko­man­dų tre­ne­rių, ko­man­dų ad­mi­nist­ra­to­rių gir­di­me nu­si­skun­di­mus, jog Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­rius at­si­sa­ko iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę ko­man­doms, gy­ve­nan­čioms SPA Vil­nius SAN­A. Ko­man­dos ar­ba pri­vers­tos rink­tis ki­tą, jiems ne­pri­im­ti­ną vieš­bu­tį, ar­ba keis­ti pla­nus ir ne­vyk­ti į Drus­ki­nin­kus. Pra­šo­me jū­sų pat­vir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti, kuo re­mian­tis jūs at­si­sa­ko­te iš­nuo­mo­ti spor­to cent­ro sa­lę krep­ši­nio ko­man­doms, gy­ve­nan­čioms SPA Vil­nius SAN­A vieš­bu­ty­je“.

Ir ką – dau­giau kaip po tri­jų sa­vai­čių, bir­že­lio 28 d., at­ei­na Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­riaus J.Ma­tu­le­vi­čiaus at­sa­ky­mas. Trum­pas, val­diš­kas ir tarp ei­lu­čių daug ką pa­sa­kan­tis: „Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ras yra biu­dže­ti­nė įstai­ga, ko­or­di­nuo­jan­ti spor­to veik­lą sa­vi­val­dy­bė­je ir ku­rios veik­lą reg­la­men­tuo­ja nuo­sta­tai. Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro stei­gė­jas – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ku­riai esa­me at­skai­tin­gi“ (įdo­mu, ką šia biu­rok­ra­ti­ne ti­ra­da no­rė­ta pa­sa­ky­ti – kad V.Trin­kū­nas ne­ži­no ele­men­ta­rių da­ly­kų, to­dėl jį rei­kia su­pa­žin­din­ti su sa­vi­val­dos įstai­gų struk­tū­ra? O gal čia ir si­ek­ta pa­aiš­kin­ti, bū­tent kie­no ini­cia­ty­va spor­to cent­ras at­si­sa­ko iš­nuo­mo­ti sa­lę? – red.pastaba). J.Ma­tu­le­vi­čius aiš­ki­na to­liau: „Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sų, ko­man­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vieš­bu­čiuo­se pa­slau­goms pirk­ti ne­vyk­do­me. Vieš­bu­čius ren­ka­si pa­čios už­si­e­nio ir Lie­tu­vos ko­man­dos, su ku­rio­mis tie­sio­giai pa­si­ra­ši­nė­ja­me su­tar­tis, de­ri­na­me iš­anks­ti­nius sa­lių už­im­tu­mo gra­fi­kus ir at­si­skai­ty­mą. In­for­muo­ja­me, kad Ru­si­jos mer­gi­nų krep­ši­nio U-20 ko­man­dos at­sto­vai yra re­zer­va­vę sa­lę, o No­vo­si­birs­ko „Di­na­mo“ ko­man­dos dėl sa­lės už­im­tu­mo pri­im­ti ne­ga­lė­si­me“.

„Toks Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro at­sa­ky­mas pat­vir­ti­no mū­sų įta­ri­mus, jog, kol mes ke­lis mė­ne­sius lau­kė­me spor­to cent­ro raš­tiš­kų at­sa­ky­mų, Ru­si­jos mer­gi­nų krep­ši­nio ko­man­da, no­rė­da­ma gau­ti spor­to sa­lę tre­ni­ruo­tėms ir pra­ra­du­si vil­tį ap­si­sto­ti mū­sų vieš­bu­ty­je, tu­rė­jo ten­kin­tis ki­tais ap­gy­ven­di­ni­mo pa­si­ū­ly­mais. Tais, ku­rie, ma­tyt, pri­im­ti­nes­ni val­džiai“, – sa­ko R.Šim­ke­vi­čius.

Mo­kyk­los su­ka uo­de­gas

Kri­ti­nę nuo­mo­nę ap­ie ku­ror­to val­džią tu­rin­tys drus­ki­nin­kie­čiai tei­gia pa­ty­rę ne tik jų vers­lui da­ro­mą spau­di­mą per val­diš­kus na­mus. Vers­li­nin­kai pa­sa­ko­ja, kad į nes­vei­ką am­bi­ci­jų ka­rą įve­lia­mi net ir nie­kuo dė­ti žmo­nės – jų va­do­vau­ja­mo­se įstai­go­se dir­ban­tys drus­ki­nin­kie­čiai.

„Mū­sų svei­ka­tin­gu­mo cent­re dir­ba daug jau­nų, spor­tuo­jan­čių žmo­nių. Pe­rnai va­sa­rą vi­si nu­spren­dė­me iš­si­nuo­mo­ti spor­to sa­lę vie­no­je iš mies­to mo­kyk­lų. No­rė­jo­me drau­ge su ko­lek­ty­vo na­riais pa­žais­ti krep­ši­nį, pa­si­mankš­tin­ti, – pa­sa­ko­ja R. Šim­ke­vi­čius. – Nu­ė­jau tar­tis į mo­kyk­lą dėl sa­lės nuo­mos. „Jo­kių pro­ble­mų, – bu­vo pa­sa­ky­ta mums. – Vie­na va­lan­da – 80 li­tų. Kiek kar­tų per sa­vai­tę pa­gei­dau­ja­te spor­tuo­ti?“. Mums pa­si­ū­lė rink­tis bet ku­rią sa­vai­tės die­ną, ko­kias no­ri­me va­lan­das va­ka­ro me­tu. Žo­džiu, tik no­rėk ir spor­tuok. Pa­pra­šė­me vie­nos die­nos per sa­vai­tę – dar mo­kyk­la ra­gi­no pa­gal­vo­ti, ar ne per ma­žai, gal dvie­jų kar­tų no­rė­tu­me? Su­ži­no­jęs ap­ie dar­buo­to­jų ini­cia­ty­vą spor­tuo­ti, mū­sų svei­ka­tin­gu­mo cent­ro sa­vi­nin­kas V.Trin­kū­nas ge­ra­no­riš­kai pa­si­ū­lė pa­ra­mą, kad už spor­to sa­lės nuo­mą ga­li su­mo­kė­ti įstai­ga. Ap­ie tai in­for­ma­vo­me mo­kyk­lą. Ge­rai – pa­sa­kė mums mo­kyk­la ir elekt­ro­ni­niu paš­tu at­si­un­tė pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, ku­rio­je bu­vo juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad su­tar­tis su­da­ro­ma tarp mo­kyk­los ir SPA Vil­nius SAN­A. Nu­va­žia­vo­me į pir­mą­ją tre­ni­ruo­tę, bu­din­čia­jam pa­li­ko­me mū­sų gen. di­rek­to­riaus pa­si­ra­šy­tus du su­tar­čių eg­zemp­lio­rius, kad pe­rduo­tų ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ta­čiau šia tre­ni­ruo­te mū­sų spor­ta­vi­mas tuo ir bai­gė­si. Ki­tą die­ną mo­kyk­la pra­ne­šė, kad sa­lės mums ne­be­ga­lės iš­nuo­mo­ti. Esą la­bai daug var­žy­bų, sa­lė už­im­ta. Su­pra­to­me, kur čia šuo pa­kas­tas. Pa­ga­liau, iš ki­tų iš­gir­do­me šios mo­ky­mo įstai­gos va­do­vų pri­si­pa­ži­ni­mą – gė­da prieš SPA Vil­nius SAN­A, prieš nie­kuo dė­tus žmo­nes, bet dar­bo pra­ras­ti ne­sin­o­ri. Mū­sų dar­buo­to­jai bu­vo pa­šiur­pę dėl ši­to­kių neš­va­rių žai­di­mų. Žmo­nės ne­su­pran­ta, kas čia da­ro­si, klau­sia: „Ar da­bar Drus­ki­nin­kuo­se jau rei­kia slėp­ti kai ku­rias dar­bo vie­tas, ne­sa­ky­ti, kur dir­bi? Gal vai­kams liep­ti, kad mo­kyk­lo­je ne­iš­duo­tų, kur dir­ba jų ma­mos ir tė­tės, kad jie ne­pa­kliū­tų į „ne­pa­gei­dau­ja­mų­jų“ są­ra­šus?“. O re­zul­ta­tas koks – mū­sų žmo­nės spor­tuo­ja to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je, mo­kė­da­mi už sa­lę pa­tys, ne­vie­šin­da­mi sa­vo darb­da­vių, įsi­jun­gę į ki­tas ko­man­das“.

Spor­to cent­ras blo­ka­dą nei­gia

Drus­ki­nin­kų spor­to cent­ro di­rek­to­rius Ju­lius Ma­tu­le­vi­čius ti­ki­na, esą jo­kio nu­ro­dy­mo blo­kuo­ti sa­lės nuo­mą iš val­džios rū­mų nė­ra.
– Gir­dė­jo­me, jog kai ku­riems Drus­ki­nin­kų vieš­bu­čiams, spa cent­rams, no­rin­tiems pri­im­ti spor­ti­nin­kus, nie­kaip ne­pa­vyks­ta gau­ti spor­to sa­lės. Ar tai tie­sa?
– Ne­gir­dė­jau to­kio da­ly­ko. Bu­vo vie­ną kar­tą į ma­ne raš­tu kreip­ta­si, bet pa­vė­luo­tai – vis­kas bu­vo pa­da­lin­ta. Kaip ir da­bar, pa­vyz­džiui, at­va­žia­vo Bal­ta­ru­si­jos rink­ti­nės va­dy­bi­nin­kė, aš pa­sa­kiau, kad ne­ga­li­me jų pri­im­ti, nes pas mus jau ren­gi­niai – ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­tas, kaip aš jį at­šauk­siu? Pas mums ge­gu­žė jau prieš mė­ne­sį iš­da­lin­ta. Bet aš iš­kart jiems pa­si­ū­lau al­ter­na­ty­vą – nu­ve­džiau į mo­kyk­lą.
– Į mus krei­pė­si ke­li vieš­bu­čių sa­vi­nin­kai, ne­turin­tys ge­rų san­ty­kių su mies­to val­džia, ku­rie tvir­ti­na, kad jiems yra blo­kuo­ja­ma spor­to sa­lės nuo­ma.
– Aš pa­klaus­čiau, kas to­kie, ir jūs man ne­pa­sa­ky­si­te. To­dėl, kad to­kių nė­ra, man at­ro­do.
– Yra.
– O aš gal­vo­ju, kad nė­ra. Nes ne­bu­vo nie­kam at­sa­ky­ta. Ne­bent bu­vo kreip­ta­si ne lai­ku.
– Ga­liu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį – SPA Vil­nius SAN­A.
– Jie kaž­ka­da net at­si­sa­kė spor­ti­nin­kų, va tei­sė­jas Bra­zaus­kas po šiai die­nai at­si­me­na, kaip V.Trin­kū­nas pa­sa­kė, kad jiems spor­ti­nin­kų ne­rei­kia, kad jie su šle­pe­tėm po res­to­ra­ną vaikš­čio­ja.
– Ką jūs at­sa­ky­si­te į šių vers­li­nin­kų įta­ri­mus, kad pas juos no­rin­tys gy­ven­ti spor­ti­nin­kai nie­kaip ne­ga­li iš­si­nuo­mo­ti Spor­to cent­ro sa­lės? Kas čia per sa­lės nuo­mos blo­ka­da?
– Te­gul ne­kal­ba nie­kų, ne­už­si­i­ma­me jo­kia blo­ka­da. Ga­liu pa­sa­ky­ti – rugp­jū­tis iš­da­lin­tas, rug­sė­jis iš­da­lin­tas. Ga­li vieš­bu­tis – san­a ar ne san­a, kreip­tis į mus, ir Ma­tu­le­vi­čius pa­sa­kys – ne. Na, ta­da iš­va­da – blo­ka­da… Pa­vyz­džiui, „Chim­ki“ krep­ši­nio ko­man­da, iš­va­žiuo­da­ma pe­rnai, jau pa­sa­kė – rugp­jū­tis mū­sų.
– O jums ne­keis­ta, kad pe­rnai SPA Vil­nius SAN­A bu­vo ga­vu­si net pen­kio­likos ko­man­dų už­sa­ky­mus, ta­čiau ne­at­va­žia­vo nei vie­na, nes bu­vo at­šauk­tos re­zer­va­ci­jos dėl pro­ble­mų su spor­to sa­le?
– Oi, pen­kio­li­ka. Te­gul ir dvi­de­šimt pen­kios. Kas krei­pė­si lai­ku, ga­vo. Da­bar ga­li kas no­ri kreip­tis dėl ge­gu­žės mė­ne­sio, nie­kuo ne­ga­lė­sim pa­dė­ti. Aš sa­kau – jei­gu ne lai­ku krei­pė­si, kai sa­lė iš­da­lin­ta, ta­da nes­var­bu, koks vieš­bu­tis, jam bus pa­sa­ky­ta „Ne“.

Pra­šo sa­lės, klau­sia ap­ie vieš­bu­tį

„Drus­ko­nis“ su­si­ti­ko su Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nės mo­te­rų rink­ti­nės va­dy­bi­nin­ke An­dže­li­ka Be­le­vič, šio­mis die­no­mis vie­šė­ju­sia Drus­ki­nin­kuo­se. Jos tiks­las bu­vo įver­tin­ti ku­ror­to spa cent­rų, tre­ni­ruo­čių ba­zę ir iš­si­rink­ti ge­riau­sią va­rian­tą pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį.

„Pla­nuo­ja­me čia tre­ni­ruo­tis nuo ge­gu­žės 4 iki 16 die­nos. Ap­žiū­rė­jau ke­lis vieš­bu­čius, SPA Vil­nius SAN­A, ir dvi spor­to ba­zes – Spor­to cent­rą bei „At­gi­mi­mo“ mo­kyk­los sa­lę. Ma­ne la­bai im­po­na­vo SPA Vil­nius SAN­A, ta­čiau su­si­dū­riau su keis­ta si­tu­a­ci­ja – pri­klau­so­mai nuo to, kur gy­ven­si­me, pri­klau­sys, ar gau­si­me spor­to sa­lę. Iki šiol mums to­kių pro­ble­mų ne­kil­da­vo, nes gy­ve­no­me ki­ta­me vieš­bu­ty­je. Net ne­ži­nau, kaip rei­kės da­bar elg­tis to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je. Gal mes ap­skri­tai čia ne­va­žiuo­si­me, ieš­ko­si­me al­ter­na­ty­vų Bal­ta­ru­si­jo­je. Pe­rnai gy­ve­no­me „Grand Spa Lie­tu­va“ ir tre­ni­ra­vo­mės Spor­to cent­re. Šį­met at­va­žia­vau į Drus­ki­nin­kus, už­su­kau į Spor­to cent­rą, su jo di­rek­to­riu­mi Ju­liu­mi Ma­tu­le­vi­čiu­mi ap­žiū­rė­jo­me ke­lis vieš­bu­čius: „Lie­tu­vą“, vieš­bu­tį „De Li­ta“ ir J.Ma­tu­le­vi­čiaus brolio žmonos va­do­vau­ja­mą vieš­bu­tį „Vio­le­ta“. Mes ieš­ko­me kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kio, ma­to­me, jog kai kas yra vie­na­me vieš­bu­ty­je, kai ko nė­ra ki­ta­me. Mums ge­riau­siai tik­tų Grand Spa Lie­tu­va ar­ba SPA Vil­nius SAN­A, nes šios įstai­gos ar­ti Spor­to cent­ro, si­ū­lo mums bū­ti­nas pa­slau­gas vie­no­je vie­to­je. Bet svar­biau­sia – mes at­va­žiuo­ja­me čia ne gy­ven­ti ir at­si­pa­lai­duo­ti, o tre­ni­ruo­tis.

– Kai jūs su­si­ti­ko­te su J.Ma­tu­le­vi­čiu­mi – ar jis da­vė jums užuominą, ko­kį vieš­bu­tį rink­tis, kad jū­sų rink­ti­nei bū­tų su­teik­ta spor­to sa­lė?
– Ne, jis mū­sų tie­siai nes­pau­dė. Tie­siog pa­klau­sė, kur, ku­ria­me vieš­bu­ty­je mes gy­ven­si­me. At­sa­kiau, jog kol kas dėl to ne­ap­si­spręs­ta. Iš po­kal­bio su­pra­tau, jog, pri­klau­so­mai nuo, ko­kia­me vieš­bu­ty­je gy­ven­si­me, ga­li iš­kil­ti klau­si­mų dėl sa­lės. Vis­kas tai bu­vo pa­sa­ky­ta užuo­lan­ko­mis, nes jam konk­re­taus at­sa­ky­mo dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ne­da­viau. Kai at­va­žiuo­si­me, tuo lai­ku mes bet ko­kiu at­ve­ju ne­patek­si­me į Spor­to cent­ro sa­lę: ji bus ruo­šia­ma Ru­si­jos rink­ti­nei, ku­ri at­va­žiuos po mū­sų. Tai­gi mums be­liks tik mo­kyk­los spor­to sa­lė. Man at­ro­do, kad ten vi­sai ne­blo­gai. Bet ne­no­rė­čiau, kad su­si­dur­tu­me su to­kia dvip­ras­miš­ka si­tu­a­ci­ja, jog ap­gy­ven­di­ni­mas pri­klau­sy­tų ne nuo pa­čių spor­ti­nin­kų, o nuo kaž­kie­no ki­to in­te­re­sų. Jei­gu at­vi­rai – aš tie­siog ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl taip vyks­ta. To­kio da­ly­ko ne­bu­vo nie­ka­da.
– Ar Spor­to cent­ro di­rek­to­rius jums da­vė su­pras­ti, kad spor­to sa­lės nuo­ma pri­klau­sys nuo vieš­bu­čio, ku­rį pa­si­rink­si­te?
– Aš, kaip mi­nė­jau, dar ne­ap­si­spren­džiau dėl vieš­bu­čio. Bet ko­dėl J.Ma­tu­le­vi­čiaus už­duo­tas klau­si­mas man bu­vo konk­re­tus: „Kur jūs gy­ven­si­te?“.
– Jūs ke­liau­ja­te po vi­są pa­sau­lį. Ar ka­da nors su­si­dū­rė­te su to­kia si­tu­a­ci­ja, jog spor­to sa­lės klau­si­mas pri­klau­sy­tų nuo to, kur ap­si­stos spor­ti­nin­kai?
– Bent jau Bal­ta­ru­si­jo­je to tik­rai nė­ra. Na­cio­na­li­nės rink­ti­nės tei­sė rink­tis, kur jai gy­ven­ti. Su­pran­ta­me, jog ki­to­je ša­ly­je ga­li­me tik pra­šy­ti, bet no­rė­tų­si, jog bū­tų vis­kas ge­rai, kaip ir anks­čiau, kad po­van­de­ni­nės sro­vės ne­mai­šy­tų nor­ma­liam dar­bui. Drus­ki­nin­kuo­se mes daug kar­tų tre­ni­ra­vo­mės, da­ly­va­vo­me var­žy­bo­se, o kaip na­cio­na­li­nė rink­ti­nė at­va­žiuo­ja­me ant­rą kar­tą. Drus­ki­nin­kus mes ži­no­me kaip sa­vo pen­kis pirš­tus ir ap­ie juos tu­ri­me ge­riau­sius pri­si­mi­ni­mus. Ne­sin­o­rė­tų jų ga­din­ti dėl kaž­ko­kių am­bi­ci­jų.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Rekomenduojame

Audrius Bačiulis. Naujienos iš Karabacho fronto

JT piktnaudžiavimas žmogaus teisėmis (I)

Vytautas Sinica. Švedija: multikultūralizmo grimasos

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai, kvailiai – valdžioje

Agnė Širinskienė. Kas būna, kai prišneki apie svainio partiją

Popiežius Pranciškus apie neoliberalizmą

Algimantas Rusteika. Didvyriai ir nesuprasti genijai opozicijoje, o niekšai ir kvailiai – valdžioje

Švedija keičia kursą – jungiasi prie rytų europiečių: policija prabilo apie „grėsmę sistemai“, griežtinti įstatymus reikalauja net buvęs ABBA narys

Eidamas 101-uosius metus mirė partizanas Jonas Svilainis-Liūtas

Liudvikas Jakimavičius. Papolitikuokim

Tikėjimo mokymo kongregacija: Tikintieji turi žinoti – ant kortos statoma moralinės tvarkos esmė, susijusi su visapusiška žmogaus gerove

Geroji Naujiena: būti Jo

Andrius Martinkus. 1/10, arba Mintys po rinkimų

Nacionalinis susivienijimas: dėl kandidatų parėmimo antrajame Seimo rinkimų ture

Vytautas Radžvilas. Apie valdomą ir tikrąjį antisistemiškumą

Algimantas Rusteika. Praradom balsą

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.