Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Žmogaus teisės

Dominykas Vanhara. Vyriausybės įvedami konstitucinių teisių ribojimai pažeidžia Konstituciją

Tiesos.lt redakcija   2021 m. rugpjūčio 28 d. 10:49

17     

    

Dominykas Vanhara. Vyriausybės įvedami konstitucinių teisių ribojimai pažeidžia Konstituciją

Gerai, gerbiamieji, kadangi mūsų Vyriausybė atvirai smaginasi numatydama vis naujus ir naujus konstitucinių teisių ribojimus žmonėms, neturintiems „galimybių paso“, tai pakalbėkime apie Konstituciją ir apie joje numatytas galimybes riboti žmogaus teises ir laisves.

Iš karto disclaimeris: aš pats skiepui užsiregistravau pirmą valandą, kai tik Šimašius paskelbė akciją „35+“, galimybių pasą turiu. Galėčiau sakyti, kad manęs tai neliečia, bet tai, kas šiuo metu vyksta, mane jau rimtai pradeda gąsdinti. Pavyzdžiui, šiandien kolegos advokatai pasidalino žinia, kad be galimybių paso nebus galima lankyti suimtų klientų, o tyrėjams ir prokurorams toks ribojimas nėra numatytas. Niekaip kitaip, kaip tik teisės į advokato pagalbą pažeidimu, rungimosi principo baudžiamajame procese pažeidimu, aš to pavadinti negaliu.

Taigi, važiuojam. Nepaisant to, kad konkreti teisė ar laisvė yra įtvirtinta Konstitucijoje, tai šios teisės ar laisvės nedaro absoliučios. Kai kurie teisės mokslininkai išskiria, kad absoliuti teisė, t.y. tokia teisė, kurios negalima apriboti, yra tik minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė. Nes Konstitucijos 26 straipsnyje yra nurodyta, kad tokia teisė yra nevaržoma. Nors aš dar ir paabejočiau, ar taip jau tikrai tokia teisė niekaip negali būti suvaržyta. Bet nesvarbu, ne apie tai tema.

Savo ruožtu visas kitas žmogaus teises ir laisves apriboti galima. Net ir teisę į gyvybę (pvz., būtinosios ginties atveju). Svarbu tik kaip ir kokiu būdu šios teisės bei laisvės yra apribojamos. Ir šio klausimo mes niekaip teisingai neišnagrinėsim, jei į pagalbą nepasitelksim Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – LRKT) doktrinos. O joje šiuo klausimu yra pasisakyta ir ne kartą.

Pavyzdžiui, LRKT savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad „pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves, […] galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo” (LRKT 2004-01-26 nutarimas byloje Nr. 3/02-7/02-29/03).

Taigi, remiantis paminėta LRKT doktrina, riboti žmogaus teises ir laisves yra galima, jei toks žmogaus teisių ir laisvių ribojimas atitinka paminėtas sąlygas, o konkrečiai – išlaiko paminėtą keturių pakopų testą. Apie šio keturių pakopų testo sąlygas ir pakalbėkime plačiau.

Pirmoji sąlyga: ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus. Vyriausybė šia apimtimi gali pasiteisinti, kad ji įvedamais ribojimais siekia apsaugoti visuomenės narių sveikatą ir gyvybę, todėl gal ir taip – galėčiau pritarti: Vyriausybės įvedami apribojimai šios sąlygos reikalavimus gal ir atitinka.

Ko gero, būtent į šią sąlygą referavo šiuo metu jau net du esantys etatiniai budintys Konstitucijos aiškintojai – ponai Žalimas ir Sinkevičius, teigdami, kad viskas su Vyriausybės įvedamais ribojimais yra legit. Tačiau ponai Žalimas ir Sinkevičius kaip ir nutyli, kad sąlygų pagal LRKT jurisprudenciją yra ir daugiau, ne tik ši viena.

Antroji sąlyga: ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė. Ši sąlyga iš esmės reiškia, kad kai iškyla dviejų ar kelių Konstitucijoje saugomų vertybių kolizija (t.y. susidūrimas), ši kolizija privalo būti išspręsta tokiu būdu, kad nebūtų paneigta nė viena Konstitucinė vertybė. Arba dar kitaip – kaip yra išaiškinęs tas pats LRKT, „Konstitucijos vientisumo principas suponuoja tai, kad Konstitucijos saugomų vertybių sandūroje turi būti rasti sprendimai, užtikrinantys, kad nė viena tokių vertybių nebus paneigta ar nepagrįstai apribota“ (LRKT, 2003 m. kovo 4 d. nutarimas).

O šiuo atveju mes jau visiškai pagrįstai galime kelti klausimus, ar tikrai Vyriausybės įvedamais ribojimais nėra paneigiama jokia Konstitucijoje numatyta teisių ar laisvių prigimtis?

Čia geras pavyzdys būtų mano jau minėtas šiandien kolegų pasidalintas atvejis, susijęs su draudimu advokatams be galimybių paso susitikti su savo suimtais klientais. Būtina pažymėti, kad tokiu apribojimu yra ne tik apribojama advokatų teisė praktikuoti, t.y. verstis advokato praktika, bet ir žmonių teisė į advokato teisinę pagalbą. Nes teisė į advokato teisinę pagalbą apima du dėmenis: 1) teisę būti ginamam ir atstovaujamam advokato; 2) teisę būti ginamam ir atstovaujamam konkretaus mano pasirinkto advokato.

Jei, tarkime, valstybė prieš mane pradėjo ikiteisminį tyrimą, mane suėmė, valstybė privalo man taip pat garantuoti, kad aš turėčiau teisę būti ginamas konkretaus advokato, su kuriuo aš susitariau dėl mano gynimo. Ir jei aš pasitikiu tik tuo vienu advokatu, noriu, kad mane gintų ir atstovautų tik tas vienas advokatas, su tuo vienu advokatu susitariau, kad jis mane gins ir atstovaus, bet tas vienas advokatas nesiskiepija, tai kur mano teisė į advokato pagalbą? Pabrėžiu – teisė į advokato teisinę pagalbą yra numatyta ne advokatų labui, bet jų klientų labui.

Jei visais kitais atvejais dar galima sakyti, kad nesiskiepijai – pats kaltas, tai šiuo atveju nesiskiepija advokatas, o apribojamos jo kliento teisės susitikti su savo advokatu bei naudotis efektyvia savo advokato teisine pagalba (beje, priminsiu, kad prokurorams ir tyrėjams analogiški apribojimai nėra numatyti, vadinasi, iš esmės paneigiama sulaikyto asmens teisė nuo pirmos apklausos būti ginamam advokato).

Įvertinus tai, jau galime laikyti, kad minimas keturių pakopų testas neišlaikomas ties antra pakopa. Bet keliaukime toliau.

Trečioji sąlyga: apribojimai yra įvedami įstatymu. Tai yra ypač svarbi sąlyga, kurios šiuo atveju taip pat nesilaikoma, nes apribojimus įveda Vyriausybė, kuri įstatymų leisti neturi teisės. Priminsiu, kad įstatymus pas mus leidžia tik Seimas. LRKT šį klausimą išaiškino tokiu būdu: „Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai (Konstitucijos 2 straipsnis). Konstitucijos 4 straipsnyje nustatyta, kad „aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“.

Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį Tautos atstovai yra Seimo nariai. Taigi tik „Seimas yra Tautos atstovybė“ (LRKT 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas). Konstitucinė logika šiuo atveju yra tokia: pagal Konstitucijos 2 straipsnį suverenitetas priklauso Tautai. Šį suverenitetą Tauta gali įgyvendinti dvejopai: tiesiogiai – referendumo būdu – ir netiesiogiai – per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Demokratiškai išrinkti Tautos atstovai yra Seimo nariai, todėl tik jie ir tegali įgyvendinti Tautos suvereniteto galias, kurias iš Tautos gavo per Seimo rinkimus. Seimas šiuo atveju nepriima jokių įstatymų, kuriais remiantis būtų varžomos žmonių Konstitucinės teisės ir laisvės. Teises ir laisves varžo Vyriausybė, kuri neturi teisės leisti jokių įstatymų, o gali tik juos įgyvendinti. Vyriausybė nėra Tautos atstovybė, o yra tik Seimo valdančiosios daugumos atstovybė. Vadinasi, neišlaikoma ir ši sąlyga.

Ketvirtoji sąlyga: yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Čia mes vėl į pagalbą kviečiamės LRKT, kuris savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad „proporcingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų, reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir kad šios priemonės neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti“ (LRKT 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas).

Įvertinus paminėtą LRKT jurisprudenciją, reikia pažymėti, kad ši keturių pakopų testo sąlyga yra išlaikoma, jei nėra jokių švelnesnių ar mažiau varžančių būdų konkrečiam tikslui pasiekti, kaip tik konkretūs žmogaus teisių ir laisvių apribojimai.

O šiuo aspektu aš norėčiau priminti, kad visa Lietuvos viešoji erdvė Vyriausybę jau eilę mėnesių kritikuoja už tai, kad nebuvo jokios įtraukios vakcinacijos kampanijos. Kiek gi buvo siūlymų: kreipkitės į bažnyčių hierarchus, kad jie skatintų skiepytis per mišias. Nieko nebuvo. Dabar jau bažnyčių hierarchai tą pradėjo daryti ex officio (lot. savo iniciatyva), be jokio Šimonytės paprašymo. Toliau, kiek gi buvo siūlymų organizuoti vakcinacijos loterijas. Buvo? Nieko nebuvo. Kiek buvo siūlymų tiesiogiai pradėti mokėti už vakcinavimą. Buvo? Nebuvo.

O tą padaryti mūsų gerbiama Vyriausybė turėjo daugiau nei tris mėnesius. Nieko nepadarė, o dabar iš karto išsitraukė bizūną, meduolį pamiršusi. Tai palaukit – jei mūsų Vyriausybė siekiamų vakcinacijos tikslų galėjo pasiekti savanoriška ir įtraukia vakcinacijos kampanija ir tam turėjo labai daug laiko, tačiau nieko nedarė, o dabar iš karto nusprendė pereiti prie žmogaus teisių ir laisvių ribojimų (ir ne bet kokių, o ypač žiaurių), tai ar mes galime sakyti, kad buvo išlaikytas konstitucinis proporcingumo principas? Mano nuomone, visiškai ne.

Summa summarum, su dabartiniais ribojimais mūsų gerbiama ir labai mylima Vyriausybė, geriausiu atveju, išlaiko tik pirmą keturių pakopų testo reikalavimą. O keturių pakopų testas reiškia, kad jis neišlaikomas, jei neišlaikomas bent vienas iš nurodytų keturių pakopų reikalavimų.

Long story short – sėsk, 1! (arba, kaip sakydavo mano būtent konstitucinės teisės dėstytojas, vienetas irgi pažymys).

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

aaa       2021-08-30 10:41

Kad valdžia laužo žmogaus teises tai aišku ir mulkiui, bet dėl ko? Koks tikslas? Kad visus priversti skiepytis? Koks to skiepijimo tikslas? Kad išnaudot prisipirktas vakcinas? Nes juk vakcinos neapsaugo nuo viruso, tai kodėl jas bruka per prievartą?

Maik Adams. Signposts (Brighteon)       2021-08-29 18:29

Keisti Rugsėjo 11 ir Koronos epidemijos pana6umai:
https://www.brighteon.com/583ba32e-d196-44ba-899c-03bbeaaab59d

>AAA 2021-08-28 12:27        2021-08-29 10:53

mėginsiu Jums paaiškinti. Taip, šaikai pastebėjus, kad jų rugpjūčio 11-tos nutarimas yra ištisai pažeidžiantis konstituciją ir prieštaraujantis galiojantiems įstatymams (apie ką autorius rašo), susigriebta ir jau skubom stumiamos atitinkamų įstatymų pataisos jau pirmai rugsėjo savaitei. Banaliai kalbant, jau ne dundukų nutarimu, o įstatymu bandys ką? Aha… varžyt žmonių konstitucines teises. Anekdotas? Bet tokia nūnai yra realybė. Konstitucijai prieštaraujantys įstatymo straipsniai yra niekiniai. Bet idiotų valdžiai tą išaiškint misija neįmanoma. Todėl rugsėjo 10 dieną visai dar bent kiek mąstančiai Lietuvai yra būtina nesupratėliams pasiūlyti laisvanoriškai privalomai atsistatydinti. Dėl viso kitko prireiks laiko. Kas loterijoje išloš tik laisvės atėmimo bausmes, galės kasdien laisvanoriškai studijuoti konstituciją arba nestudijuoti, bet tada ir grucės negaus.

Raimundas       2021-08-29 6:55

Dar galėtų įpareigoti “ žulikus” daryti nusikaltimus tik su galimybių pasais ir teisti juos tik tada, jei jie turi galimybių pasus.

habilitās       2021-08-28 15:11

„...šios priemonės [ribojimo] neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti“ (LRKT 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas).
✒✒✒
Nuo to ir pradekime.
Kokius tikslus kelia valdžia, tiek Vyriausybė, tiek Seimas, tiek ir Prezidentas? Pandemijos pradžioje visi kalbėtojai aiškino, kad tikslas yra paskiepyti 70% populiacijos, kad gyventojai įgytų kolektyvinį imunitetą. Tą patį pakartojo ir prof. V. Usonis prieš dvi dienas per TV rodytame propagandiniame filme apie pandemiją (filmas kurtas žiemą).
2021 08 09 laidoje „Delfio rytas“ tas pats V. Usonis tvirtino:
„Paskiepijus žmones imuninis atsakas palaipsniui silpsta, tai visiškai natūralu. Ir po kurio laiko yra būtina ta sustiprinanti dozė. Klausimas – po kiek laiko.“
Būtent, po kiek laiko? Kiek laiko veikia „vakcina“, nes toliau pašnekovas pridėjo: „Sakykime, lyginant, pavyzdžiui, su kokliušo vakcina, įskiepijus pirminę dozę, imuninis atsakas ir jos trukmė svyruoja nuo 5 iki 7 metų“.
Nuo savęs galiu pridėti, kad pasiskiepijęs 3 dozėmis nuo stabligės gavau 10 metų garantiją, kad nesirgsiu.
Apie kolektyvinį imunitetą šiandien niekas nebekalba, nes SAM kanclerė J. Grebenkovienė užvakar LRT radijui pareiškė, kad „Bendras vakcinų krepšelis yra 16 mln., šios vakcinos numatytos tiek šiems metams, tiek kitiems, tiek dar kitiems“. Kiek tų „pastiprinančių“ dozių bus? Gaunasi 6 dozės kiekvienam, jei bus badomi ir vaikai. Ir tai vadinama skiepijimu?!
O gal badymas turi kitokį tikslą?! Kokį? Kokį tikslą turi per prievartą ir grasinamais stumiamas „gėris“, kuriam pasiruošta net 3 metus į priekį.
Seriale „Amerikos paslapčių knyga“ ekspertas teigė, kad vyriausybės gyventojams pasako tik 10% to, ką žino ir ką turėtų žinoti dauguma gyventojų. Ką slepia nuo mūsų Prezidentas, Seimas ir vyriausybė?

Racionalisto kontrargumentai Šimonytei       2021-08-28 14:59

Jei žmogus nusprendė pasiskiepyti, tai draudimo sistemoje veikiantis principas jau NEBEGALIOJA? Kas prisiims atsakomybę ir atlygins nuostolius, jei po skiepijimo kils rimtų komplikacijų ar žmogus net numirs? O jei ir pasiskiepijęs vis tiek susirgs ir numirs? Negirdėjau apie jokius valstybės įsipareigojimus šiais atvejais. Tai kaip čia išeina: nesiskiepiji - mokėk už tai, nes gali padaryti tariamą žalą visuomenės interesui. Neaišku, nei kas apskaičiavo, kokia toji žala bent teoriškai galėtų būti, nei kokia tikimybė, kad paplatinsi virusą. Beje, kol kas per pusantrų metų nuo pandemijos pradžios oficialiai Lietuvoje užsikrėtė tik apie 12% gyventojų.
Taigi, jei nepasiskiepijai, yra nebesvarbu ar susirgsi, ar sirgdamas užkrėsi, ar neužkrėsi dar ką nors - vis tiek tu jau iš anksto esi kaltas, tavo teisės ribojamos, tu priverčiamas patirti finansinę, psichologinę, socialinę žalą. Bet jei pasiskiepijai ir dėl to nukentėjai - tai vis vien niekas nieko tau nekompensuos. Puikus žaidimas į vienus vartus - visi kalti, tik ne valdžia.

trumpai       2021-08-28 14:41

Pavyzdys su advokatu labai geras. Konservatoriai atgaivino staliniu trojkiu “teisinguma”.

to Kis        2021-08-28 14:37

niekingas balselis iš klyno

to AAA        2021-08-28 14:35

bet kas prigimdė tiek protinių atsilikėlių ??

Logiškas pareiškimas       2021-08-28 13:34

Labai logiškas pareiškumas. Žvelgiant į kitas šalis, išeitų, kad Švedijoje, ten kur nėra suvaržymų ir galimybių pasų, pažeidžiamas visuomenės interesas? Ne, tiesiog taikomos kitos, pandemijos suvaldymo priemonės, nepažeidžiančios žmogaus teisių. Argumentas, kad pažeidžiamas visuomenė interesas yra niekinis. Virusą platina vienodai tiek pasiskiepiję, tiek ir nepasiskiepiję. Todėl galimai pažeidžiamam žmogui grėsmė kyla iš abiejų grupių.Tokiomis sąlygomis, kur yra tas visuomenės interesas? Tai tampa tik paties asmens interesu, apsaugoti save. Skaitykite The Telegraph: “The Sweden experiment: how no lockdowns led to better mental health, a healthier economy and happier schoolchildren”.....
“Anders Tegnell, the state epidemiologist who was the architect of Sweden’s strategy, was last week voted “most important Swede of the year” by the readers of Sweden’s leading supermarket magazine.

That is not to say the virus has not taken its toll - nearly 15,000 people have died in total, around 1,450 per million. But that death rate is lower than the average for the European Union as a whole (1,684), and well below those of France, Spain, Italy and the UK.”

Kis       2021-08-28 13:18

berods esate gerbiamas advokate,kas jeigu ne jus zinote Konstitucija tokia tikra,kokia parasyta.Kas jeigu ne jums zinoma,kaip yra baudziamas Konstitucijos pazeidejas,kas jeigu ne jus geriausiai zinote kiek tenka atsakimybes tiems ,kurie padeje viena ranka ant Konstitucijos,kita ant sirdies prisiek ir ta priesaika sulauze?????Klausiu,kas jums trukdo patraukti tokius uz tai?Baime,nenoras ar dedule Landzbergis jus laiko pakabines uz klyno?Baime -blogio skatintojas ,igaukite drasos ir savaime gyvenimas prasvieses,tegu pazeidejai bijo?

Cingu ligu - vis aplinkui       2021-08-28 12:33

O kaip su kitom šalim? Praktiškai, vos ne visur panašūs pažeidinėjimai. Ar tai nieko nebesako? Pagal ponulį, ko gero, išeitų, kad konstitucija parašyta tik beskiepiams, o kitiems - kaip jau išeis.

AAA       2021-08-28 12:27

Pirma: Seimas tyliai padarys kokio nors įstatymo pakeitimą, leidžiantį vyriausybei taip elgtis;
Antra: kaip vertinti tai, kad už skiepo komplikacijas ar net mirtį niekas neatsako, nes ... skiepyjimasis - savanoriškas?
Labai tikėtina, kad dabartiniai, naikindami Valstybę, tai daro už sorošinius pinigus, nors supranta, ką daro:(

rašliavotojau       2021-08-28 12:12

dar pafantazuok ir papliurpk niekalus, gal pasidarys sergančiom smegenėlėm ramiau

ah1       2021-08-28 12:10

net neabejoju kad   vyriausybė priimanti antikonstitucines tvarkas turi būti pripažinta kaip antikonstitucinis susivienijimas ir pripažinta kaip valstybės ir LR Konstitucinių žmogaus teisių naikintoja, o visos anikonstitucinės tvarkos, priimtos vyriausybės, paskelbtos negaliojančiomis - nes negalioja joks aktas priešingas LR Konstitucijai, pagal LR Konstituciją. Ir stabdykit žmonių badymus priverstinius nes žmogaus asmuo neliečiamas pagal LR Konstituciją.

Al.       2021-08-28 12:00

Gražiai išdėstyta. Žinomai, neliečiant medicininės reikalo pusės - kad skiepas yra klastotė, skirta paremti Žmonijos praretinimo ir užvaldymo operaciją.

Dominykai,       2021-08-28 11:38

savo funkcijų vykdymui prokurorams/tyrėjams būti pasitrūčijusiems eksperimentiniu marmalu NEPRIVALOMA. Advokatams gi PRIVALOMA. O tai yra diskriminacija pagal profesiją.
***
Iš čia kyla vienareikšmiška išvada, - banditų vyriausybė savo šešetukus traktuoja kaip lygesnius tarp lygių (Dž. Orvelas) ir, kas gali paneigti, kad tokiais veiksmais jiems “perka bilietą” į “auksinio milijardo” traukinį.
Nusišvilpt jiems ant advokatų, gi advokatai tokie pat runkelliai, kaip visi, ar ne? Kol jų pačių apsivogusių subinių iš kalėjimo traukti neprireikia.
—-
Šaunuolis, jaunasis kolega. Ačiū už žmonių švietimą ir protinimą.
Tik dėl paties neišlaikyto eutanazijos testo patylėsiu. Daviau sau žodį netarkuoti suklaidintų arba silpnavalių.

Rekomenduojame

Arnas Simutis. Lietuva yra šaltojo pilietinio karo būklėje

Dovilas Petkus. Mažosios Lietuvos diena – nacionalistinė šventė

Mindaugas Karalius. Lietuvių kalbos naikintojai bus įamžinti knygoje

Tautvydas Galinis. Svetimvardžiai asmens dokumentuose, arba apie projektą atšaukti valstybinę lietuvių kalbą

Daugiau nei pusė Airijos katalikų dėl pandemijos pasirinko neiti į šv. Mišias

Vytautas Radžvilas. Žodis Laisvės gynėjų dieną

Vytautas Radžvilas. Autonomininkų svajonės tampa tikrove

Kuriamas precedentas: Kvebeko teisėjas apribojo neskiepyto tėvo teisę lankyti vaiką

Asta Katutė. Ideologinė politika: nuo asmenvardžių keitimo iki vėl grąžintos Stambulo konvencijos

Papunkčiui su Vytautu Sinica. Naujametinės valdžios dovanėlės Lietuvai

Vytautas Sinica. Su Matu Maldeikiu diskutavome apie valdančiųjų vertybinę užsienio politiką

Dovilas Petkus. Pasipiktinę tautos pasipiktinimu?

Aleksandras Nemunaitis. Dalinuosi profesorės A. Ramonaitės išmintingomis įžvalgomis apie demonizaciją, etikečių klijavimą, demokratiją ir tautos taiką

Linas Karpavičius. Siūlau valdančiajai daugumai idėją!!!!!!

Jolanta Miškinytė. Puiki žinia Lenkijos kovotojams su sanitarine diktatūra, žmogaus teisių pažeidinėjimu ir Konstitucijos mindymu

Pragariška Džo Baideno savaitė

V.Pranckietis privalo trauktis iš užimamų pareigų, jei vadovaudamas Seimo Kaimo reikalų komitetui neatstovauja kaimo daugumai

Abortai vėl tapo pagrindine mirties priežastimi pasaulyje

Ispanija Covidą priskiria įprastam gripui – ragina likusias ES šalis sekti šiuo pavyzdžiu

Linas Karpavičius. Šiandien, kaip niekad mums iškyla Sausio 13-osios aukų įprasminimo iššūkis

Kun. R. Grigas V. Landsbergiui: Profesoriau, galėtumėte būti dėkingesnis

Laisvės gynėjų dienai skirtas minėjimas Lukiškių aikštėje

Šalies visuomenės veikėjai sutaria – valdžia pati išprovokavo žmonių reakciją

Ramūnas Aušrotas.  Atėjo laikas vėl kovoti už laisvę

Sausio 13-ąją – Laisvės dieną piliečiai nušvilpė minėjime pasisakančius valdančiuosius, plojo tik Prezidentui

Dominykas Vanhara. Bet žinot, kas šiandien geriausia?

Lietuvių kalbai – gedulo varpai?

Dominykas Vanhara. Vyriausybė nutraukinės sutartį tarp Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali

Aleksandras Nemunaitis. „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius miega namie ir sapnuoja 1 mln. eurų pelną, darbuotojai miega prie jo kabineto

JAV mokykloje patvirtintas pradinių klasių moksleivių šėtono klubas po pamokų

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.