Visuomenės pokyčių analizė, Demokratija ir valdymas, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Deklaracija „Su Sąjūdžiu – į Tautos forumą!“ (projektas)

Tiesos.lt redakcija   2018 m. birželio 6 d. 16:15

34     

    

Deklaracija „Su Sąjūdžiu – į Tautos forumą!“ (projektas)

Mes, 2018 m. birželio 3 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos salėje, vykstančio Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimo-konferencijos „Su Sąjūdžio idėjomis už Lietuvą“ dalyviai, skelbiame pasaulėžiūrinių ir vertybinių nuostatų bei programinių politinių tikslų Deklaraciją „Su Sąjūdžiu – į Tautos forumą“.

Pareiškiame:

Sąjūdžio – tautinio išsivadavimo judėjimo – siekta ir 1990 m. kovo 11 d. paskelbta nepriklausoma Lietuvos Respublika taip ir nebuvo sukurta. Išsivadavusi iš TSRS okupacijos jungo lietuvių tauta netapo tikrai laisva ir savivaldžia politine bendrija, o Lietuvos Respublika – iš tiesų nepriklausoma ir suverenia valstybe.

Sąjūdžiui atkuriant Nepriklausomybę buvo neįmanoma įsivaizduoti, jog vėl iškils, kaip tada manyta, visam laikui išspręstas egzistencinis tautos ir valstybės išlikimo klausimas. Tikėtasi, kad išsilaisvinusi ir tapusi Vakarų pasaulio – ES ir NATO – dalimi Lietuva užsitikrino tvirtas saugumo garantijas ir netrukdomai žengs pažangos ir klestėjimo keliu. Šios viltys neišsipildė. Priešingai, tauta išsivaikščioja po pasaulį, o pats valstybingumas nyksta pražūtingai sparčiai.

Lietuvos grįžimas į Vakarų pasaulio geopolitinę erdvę ir transatlantines struktūras suteikė šaliai tam tikras saugumo garantijas, bet visavertei narystei Europos Sąjungoje Lietuva nebuvo pasirengusi ir už tai moka didžiulę kainą. Atkūrus Nepriklausomybę vykdytos drastiškos neoliberalios ekonominės reformos lėmė, kad patyrusi ekonominį nuosmukį Lietuva virto išsivysčiusių Vakarų šalių ekonominiu priedėliu ir įgijo daugelį išnaudojamos ekonominės kolonijos bruožų – tapo į Rytus plečiamos rinkos erdvės dalimi ir beatodairiškai naudojamų gamtinių bei žmogiškų išteklių šaltiniu.

Narystė Europos Sąjungoje, turėjusi stiprinti Lietuvos valstybingumo pagrindus ir jos tarptautinę padėtį, po Lisabonos sutarties virto šalies valstybingumą griaunančiu veiksniu. Šalies valdžiai nuolankiai sutinkant, be pasipriešinimo Europos Sąjungai ir kitoms globalioms struktūroms, atiduotos beveik visos jų slapčia ir neteisėtai – neatsiklausiant Tautos – jau baigiamos perimti suverenios valstybės galios. Lietuvos Respublika, virtusi tik ES administraciniu vienetu, prarado suverenumą ir beturi tik fasadinius valstybingumo atributus.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje skelbiamas Tautos suverenumo principas, demokratinė politinė valstybės santvarka, teisinės valstybės principai ir pamatinės piliečių teisės bei laisvės liko faktiškai neįgyvendinti. Demokratijos institucijos ir procedūros yra fasadas, slepiantis neosovietinį su valdžia susijusių oligarchinių grupių valdymą, vykdomą pasitelkus specialiąsias tarnybas ir kitus Konstitucijoje nenumatytus ir neteisėtus poveikio viešiesiems sprendimams svertus.

Lietuva virto kvazipolitinio valstybinio darinio bruožų turinčia šalimi. Valdančios ir dėl įtakos besigrumiančios politinės ir verslo grupuotės valdo Lietuvą kaip administracinį vienetą ir gina tik stambiojo tarptautinio kapitalo ir savo interesus, visiškai nesirūpindamos bendruoju visuomenės gėriu. Po trumpo Sąjūdžio dėmesio Lietuvai tarpsnio nuo 1992 m. Tautos ir pačios valstybės likimas bei ateities perspektyvos neberūpėjo nė vienai šalį valdžiusiai politinei jėgai ir vyriausybei.

Lietuvoje vykdoma ekonominė ir socialinė politika, išvariusi iš šalies milžinišką darbingiausių gyventojų dalį, pagrįstai gali būti lyginama su okupantų vykdytu Tautos naikinimu, o mastais ir – turint omenyje bendruosius demografijos poslinkius – keliamais pavojais tautos būčiai jį net pralenkia.

Dar didesnė grėsmė yra tebesitęsiantis, tik naujais ir subtilesniais būdais vykdomas dvasinis, moralinis bei intelektinis Tautos naikinimas. Jis pradėjo stiprėti Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, o ratifikavus Lisabonos sutartį, įgyja vis agresyvesnes ir atviresnes formas. Jis reiškiasi ir yra pastebimas įvairiose srityse:

• Tęsiant sovietmečio tradicijas vis atviriau puolama ir menkinama (kaip tariamai atsilikusi, uždara ir tamsi) lietuvių tauta – jos gyvenimo būdas, istorija, kultūrinė ir tautinė savimonė;

• Ginčijami idėjiniai ir istoriniai moderniosios tautinės Lietuvos valstybės pagrindai – net abejojama jos teisėtumu ir prasmingumu; nuolatinių puolimų ir patyčių taikiniu tapo ir Sąjūdžio laikais vykusi tautinio išsivadavimo kova;

• Ideologiniu vykstančio Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo pagrindu tapo „globalios Lietuvos“ vizija: lietuvių tauta įsivaizduojama tik kaip kosmopolitinėje pasaulio „pilietinėje visuomenėje“ pasklidusi ir išsibarsčiusi virtuali etnokultūrinė bendrija, be savo teritorijos ir valstybės;

• Nuosekliai ir kryptingai vykdoma ištautinimo programa – visais įmanomais būdais ir priemonėmis skleidžiama ir prievarta brukama lietuvių tautinę tapatybę turinti išstumti ir pakeisti „europiečio“ – kultūrinių šaknų ir istorinės atminties neturinčio kosmopolitiško Europos Sąjungos piliečio-klajoklio – savimonė ir tapatybė. Du trečdaliai valstybinėje vidurinio lavinimo sistemoje išugdytų abiturientų ketina iš Lietuvos išvykti;

• Svarbiausiu lituanistikos plėtros strategijų ir programų tikslu tapo jau neslepiamos pastangos iš pagrindų pertvarkyti ir „sumoderninti“ lietuvių tautinę ir kultūrinę tapatybę, faktiškai sunaikinant politinės tautos sampratą ir pakeičiant ją tariamai „europine“, t. y. viename iš ES administracinių regionų įsikūrusios etnokultūrinės bendrijos (siekiama, kad ji būtų tik viena iš daugelio tokių bendrijų ir sudarytų tik šios teritorijos gyventojų mažumą) savimone. Kryptingai siaurinamas tautos kultūrinės ir politinės savimonės bei moderniosios Lietuvos valstybės kertiniu akmeniu esančios lietuvių kalbos vartojimo viešojoje erdvėje laukas ir atvirai ruošiama dirva iš tikrųjų panaikinti jos valstybinį statusą oficialiai įvedant dvikalbystę ar net daugiakalbystę;

• Kaip ir sovietmečiu, įgyvendinama plati tautos ideologinio ir politinio „perauklėjimo“ programa: šalies piliečiams brukamos sovietinio komunizmo ideologijos vietą užėmusios neomarksistinės ir genderistinės kultūrinės ir neoliberalios ekonominės bei socialinės idėjos tapo ideologiniu neoliberalios Lietuvos kvazivalstybės egzistavimo pamatu ir įrankiu užvaldyti šalies visuomenės sąmonę, siekiant paversti ją beveide euromankurtų mase – ištautinto ir išvalstybinto, istorinės atminties netekusio „paneuropinio demoso“ dalimi;

• Visuomenė „perauklėjama“, sąmoningai ir kryptingai griaunant laiko ir ilgaamžės gyvenimo patirties patikrintas religines, moralines ir tautines Lietuvos gyventojų vertybes – nuolatinis ir ciniškas tyčiojimasis iš jų tapo kasdieniu reiškiniu ir vėl, kaip ir sovietmečiu, laikomas norma. Brukamos kitos – tariamai „europinės“ ir „vakarietiškos“ pseudovertybės, kurios diegiamos ne tik pasitelkiant visas įmanomas ideologinės propagandos priemones, bet ir vis dažniau griebiantis atviros prievartos. Į šalies viešąjį gyvenimą slaptomis ir atviromis formomis sugrįžo politinė ir ideologinė kontrolė bei priespauda. Viešojoje erdvėje tapo privalomas „politkorektiškas“ kalbėjimas, atgaivinta ideologinė mokyklinių vadovėlių, studijų programų ir mokslo tyrimų, žiniasklaidos nuolatinė neformali stebėsena ir cenzūra. Lietuvoje vykdoma „europeizacijos“ kampanija įgyja bruožų, verčiančių ją lyginti su anksčiau patirta prievartine sovietizacija. Piliečių tautinė ir valstybinė savimonė yra slopinama vis atviriau ir brutaliau, griebiantis ir teisinio kitaminčių persekiojimo.

Lietuvos „europeizacija“ gali pavykti tik „dekonstravus“ – t. y. sugriovus – jos tautinę ir valstybinę sąmonę. Ją griaunantys šalies piliečiai vykdo globalių galios centrų valią. Todėl atgimė sovietmečiu egzistavusi ir posąjūdiniu laikotarpiu trumpam pamiršta idėjinė ir vertybinė takoskyra tarp patrioto ir kolaboranto. Susiformavo naujųjų kolaborantų – kosmopolitiškai orientuotų Lietuvos „europeizacijos“ ideologų ir vykdytojų stovykla. Jos atstovai jau nebemato reikalo slėpti savo antitautinių ir antivalstybinių nuostatų. Jų pastangomis tęsiama sovietinių „internacionalistų“ vykdyta kova su lietuvių nacionalizmu, kurios galutinis tikslas, kaip žinoma, buvo iki galo įgyvendinti „Lietuvos be lietuvių“ programą.

Išliko vergiško mąstymo ir elgesio įpročiai, pastebimi visose valstybinio ir viešojo gyvenimo srityse – nuo aklo pataikavimo Europos Sąjungai ir galingesnėms valstybėms užsienio politikos srityje iki isteriškų užsienio organizuojamų „lietuviškojo nacionalizmo“ smerkimo akcijų, beveik niekuo nesiskiriančių nuo sovietmečiu vykdytų analogiškų ideologinių-propagandinių kampanijų.

Išplauta istorinė atmintis ir smarkiai apnykęs tautinio tapatumo bei orumo jausmas lėmė ne kartą rodomą elementarios valstybinės savigarbos stoką. Dabartinė sunki tautos ir valstybės būklė yra iš sovietmečio paveldėto nevalstybinio mąstymo ir jo nulemto visuomenės nepilietiško elgesio, o ypač – nusikalstamai neatsakingo valdančiojo sluoksnio vadovavimo padarinys. Vergiška savanaudiškumo ir prisitaikėliškumo dvasia persismelkęs šalies valdantysis sluoksnis net nepajėgia suvokti, juo labiau – prisiimti moralinės ir politinės atsakomybės už tautos ir valstybės ateitį. Jis nesuvokia ilgalaikių šalies interesų ir dėl jų net nekvaršina sau galvos, nes vadovaujasi primityvia „dabartizmo“ filosofija. Tapo įprasta šalies būklę ir problemas suvokti tik per vienadienių bei trumpalaikių interesų ir tikslų prizmę. Net menkiausios pastangos pažvelgti į Lietuvos gyvybinius interesus ir strateginius tikslus iš platesnės istorinės praeities ir ateities perspektyvos ne tik laikomos „nereikalinga prabanga“, bet ir atvirai slopinamos.

Politinės valios ir ryžto, strateginio mąstymo ir paprasčiausios atsakomybės už tautos ir valstybės likimą stoka neleido sukurti tikros – į Sąjūdžio idealus besilygiuojančios – Lietuvos Respublikos ir paversti taip sunkiai atkurtos valstybės šiuolaikiška, dinamiška, o svarbiausia – visiems jos piliečiams sava šalimi. Todėl Lietuva tampa ištautinta Europos Sąjungos administruojama teritorija ir pasaulinio „globalaus kaimo“ pereinamuoju kiemu – pilka nuolat migruojančios „internacionalinės“ darbo jėgos laikino apsistojimo vieta ar tranzito stotimi.

Tautai ir valstybei kylančias grėsmes supranta vis daugiau blaiviai ir patriotiškai mąstančių žmonių. Darosi akivaizdu, kad sparčiai nykstanti lietuvių tauta ir jos valstybė neturi jokių galimybių išlikti kaip savarankišką politinę ir istorinę būtį turinti bendrija vis didėjančių geopolitinių ir saugumo grėsmių akivaizdoje. Europos Sąjungos teritoriniu vienetu virtusį kraštą administruojanti ir jokios atsakomybės už jo ateitį bei likimą nejaučianti valdžia faktiškai ruošia dirvą dar vienam valstybingumo žlugimui – naujai Lietuvos okupacijai. Visuomenėje bundantis tokio pavojaus supratimas, kurį gilina ir stiprina ilgaamžė istorinė patirtis, turėtų tapti paskata veikti. Vis užgriūvančios negandų bangos neištrynė Lietuvos iš pasaulio žemėlapio tik todėl, kad sunkiausiais jos istorijos tarpsniais rasdavosi veiklių ir ryžtingų žmonių, kurie sąmoningomis ir valingomis pastangomis sugebėdavo pakeisti Tėvynės likimą net, atrodytų, beviltiškiausiomis aplinkybėmis.

Prieš du dešimtmečius Nepriklausomybė nebūtų buvusi atkurta, jeigu visi Lietuvos piliečiai būtų sėdėję sudėję rankas ir svajingai mąstę apie laisvę. Sajūdžio tikslas atkurti valstybę buvo pasiektas tik todėl, jog radosi žmonių, kurie sugebėjo atidėti į šalį asmeninius ir profesinius interesus ir nuveikė milžinišką, dažnai net nepastebėtą ir neįvertintą, tautą telkusį ir įkvėpusį darbą, kad laisvės svajonė taptų tikrove.

Šiandien Lietuvą gali išgelbėti tik naujas tautinis pabudimas. Pirmas ir būtinas žingsnis jo link turėtų būti atgimimo trokštančių bei pasiruošusių jam atsakingai įsipareigoti ir vardan jo nors šį tą nuveikti geros valios žmonių būrimasis. Egzistencinės grėsmės tautai ir valstybei valandą visi nesutarimai ir kivirčai turėtų būti pamiršti ir atidėti į šalį. Šiuo kritišku momentu dera ieškoti tik to, kas mus vienija ir paverčia LIETUVA.

Ta GYVĄJA LIETUVA gali ir privalo tapti Sąjūdžio misiją turintis sėkmingai baigti jo siekių ir darbų perėmėjas ir tęsėjas – Lietuvių tautos forumas.

Kreipiamės į visus geros valios Lietuvos piliečius:

Visoje šalyje steikime sąmoningų ir patriotiškų piliečių grupes ir telkimės į Tautos forumą.

Siekime ir reikalaukime:

• Nedelsiant oficialiu valstybės lygmeniu atsisakyti pražūtingos „globalios Lietuvos“ ideologijos, kuria grindžiama šalį susinaikinimo link stumianti iki šiol vykdoma tautos išsivaikščiojimą skatinanti, vidaus ir nacionalinio saugumo pagrindus griaunanti, nesavarankiška ir pasyvi užsienio politika;

• Atkurti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą demokratinę santvarką ir realų Konstitucijos veikimą išviešinant ir užkardant oligarchinių ir nusikalstamų grupuočių bei su jais susijusių pareigūnų mėginimus užvaldyti valstybę pasitelkiant specialiąsias tarnybas ir kitas neteisėtas priemones daryti poveikiui politiniams, administraciniams ir teisiniams sprendimams;

• Atlikti išsamią ir sąžiningą teisėsaugos institucijų ir ypač specialiųjų tarnybų veiklos nuo 2000 m. patikrą, paskelbiant visuomenei jos rezultatus, ir atkurti pilietinę bei politinę šių institucijų kontrolę Konstitucijoje numatytais jų veiklos stebėsenos ir priežiūros būdais bei priemonėmis;

• Įgyvendinti kompleksinę savivaldos reformą, atkuriant vietos gyventojų teisę būti tikraisiais savivaldos subjektais;

• Įvykdyti demokratinę teismų reformą, atveriant piliečiams realią galimybę dalyvauti jų veikloje;

• Panaikinti atviras ir slaptas nomenklatūrines visų lygių politikų ir valdininkų privilegijas, sukuriant atvirą ir skaidrią atrankos į valstybės tarnybą bei teisingą ir viešą atlyginimų už darbą viešajame sektoriuje sistemą;

• Padaryti galą Lietuvos visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo politikai, įgyvendinamai per istorinės atminties, kultūros paveldo ir lituanistikos naikinimą bei prievartinį globalistinių neomarksizmo, genderizmo ir neoliberalizmo ideologijų diegimą akademinėje ir viešojoje erdvėje;

• Iš esmės keisti švietimo politiką, kuri griauna asmens ir prigimtinės šeimos tapatumą, naikina tautos ir Lietuvos valstybingumo sampratas, o edukaciniu turiniu ugdo tik privačiais ir egoistiniais interesais besivadovaujančius „globalios visuomenės“ individus ir diegia „postmodernų“ pasaulėžiūrinį ir vertybinį reliatyvizmą. Būtina pradėti realiai įgyvendinti Atgimimo laikotarpiu parengtą ir sąmoningai pamirštą ir ignoruojamą tautinės mokyklos koncepciją. Dorinis, socialinis ir patriotinis būsimųjų šalies piliečių ugdymas visame lavinimo turinyje turi tapti svarbiausiu valstybės rūpesčiu, nes tai yra vienintelis būdas sutelkti tautą į visavertę, savo istorines ir kultūrines šaknis prisimenančią politinę bendriją, gebančią apginti savo teisę egzistuoti ir ilguoju laikotarpiu užsitikrinti savo istorinį tęstinumą;

• Būtina atkurti universitetų ir aukštojo mokslo bei studijų misiją visuomenei ir valstybei, užtikrinti realią akademinę autonomiją, išlaisvinant šį sektorių iš tarnavimo siauriems globalaus ir vietinio stambiojo verslo grupių interesams;

• Atsisakyti ketinimų faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą ir neoficialiai įtvirtinti sovietinio stiliaus dvikalbystę, siekiant išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir paversti ją tik buitinio vartojimo kalba;

• Sukurti ir pradėti realiai įgyvendinti nuoseklią, Tautą ir visuomenę telkiančią bei ilgalaikius Lietuvos nacionalinio saugumo interesus atitinkančią valstybės istorijos politiką;

• Panaikinti faktiškai egzistuojančią „neteisingų pažiūrų“ cenzūrą ir marginalizavimą žiniasklaidoje bei akademinėje erdvėje ir padaryti galą plintančiai bei vis labiau įsitvirtinančiai ideologinio ir politinio piliečių persekiojimo už „politiškai nekorektiškas“ pažiūras praktikai;

• Konstitucijos leidžiamomis demokratinėmis teisinėmis priemonėmis ir būdais stabdyti nevaržomą antitautinės ir antivalstybinės ideologijos bei ardomosios propagandos sklaidą piliečių švietimo ir ugdymo, akademinėje bei kultūros srityse ir žiniasklaidos priemonėse. Nutraukti valstybinį tokią ideologiją skleidžiančių viešųjų institucijų ir įstaigų finansavimą ir bet kokią kitą iki šiol joms teikiamą paramą;

• Baigti barbarišką Lietuvos kultūros paveldo ir paminklų naikinimą ir gamtovaizdžio niokojimą, vykdomą suinteresuotų vidaus ir užsienio verslo sluoksnių egoistiniais interesais;

• Nedelsiant ir iš pagrindų keisti tik nedidelės piliečių mažumos interesus atitinkančią ir Lietuvą demografinės, socialinės bei politinės katastrofos link stumiančią iki šiol vykdomą ekonominę ir socialinę valstybės politiką. Įgyvendinti teisingą ir daugumos piliečius interesus atitinkančią mokesčių sistemos pertvarką, realų pelno apmokestinimą panaikinant neteisėtas mokesčių išimtis bei lengvatas. Reformuoti pensijų sistemą, kad ji atitiktų ne privačių pensijų fondų savininkų ir valdytojų, bet daugumos šalies esamų ir būsimų pensininkų interesus;

• Realiai apmokestinti šalyje veikiančias užsienio verslo įmones ir bankus, panaikinant jiems nepamatuotai suteiktas mokestines ir kitas lengvatas bei privilegijas ir užtikrinant nuolatinę ir griežtą jų veiklos stebėseną bei kontrolę.

• Tęsdami Sąjūdžio pradėtą Laisvės žygį visomis teisėtomis priemonėmis sieksime ir reikalausime, kad visų lygių valdžios institucijos ir valstybės pareigūnai būtų atskaitingi Lietuvos žmonėms, pripažintų juos didžiausia valstybės vertybe ir dirbtų jų bei viso krašto gerovei.

Atėjo laikas, kai privalome stoti į taikią, bet ryžtingą kovą už tai, kad išliktume kaip Tauta, o Lietuva amžiams būtų visavertė nepriklausoma valstybė ir lietuvių tautos namai.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pastabus,       2018-06-8 12:46

trisdešimt metų praėjo,bet trūkt už vadžių ir vėl iš pradžių... :(

pirmiausia reikėtų       2018-06-7 23:14

reviduoti ir suspenduoti Lisabonos sutartį. Antra - atgauti Lietuvos ūkio ir biudžeto kontrolę, o tai įmanoma padaryti tik turint savo valiutą. Trečia - Lietuvos teisėsauga yra Lietuvos valstybės įstatymų vykdytoja, ES instancijos Lietuvos teisėsaugai gali tik pateikti rekomendacinio turinio pasiūlymus. Ketvirta - kadangi ES instancijos turi tik patariamąjį-rekomenduojamąjį pobūdį, Lietuvos valdžia pasilieka teisę peržiūrėti stojimo į ES sutarties punktus.

nieko panašaus nebuvau matęs       2018-06-7 3:06

įspūdinga nuotrauka - LT trispalvė su saulės Kryžiumi!
tikra himno iliustracija smile
jei išties yra tikima, imamas kryžius ir ieškoma Jo Tiesos, bus ir palaiminimas.
jei tai tik deklaracija, ... vis tiek viltinga

Ne deklaracijomis reikia kreiptis į kiaules       2018-06-6 20:47

Joms reikia tvot iš rykštės ir riktelt:
-“Jukš”.
Tada nereiks ilgai aušint burnos,o rezultatas dar geresnis bus.

Viešumas yra geriausias įrankis       2018-06-6 20:43

Pradėti reiktų nuo reikalavimo viešinti 100 proc. visas valstybės išlaidas,pateikiant sąskaitas -faktūras į internetą.
Parazitai bijo šviesos.
Po to įkurt MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ partiją,kuri vykdytų kontrolę.
Dar vėliau įkurt Tautos Tribunolą renkamą ir atleidžiamą Tautos.
Parazitai pasidarys bailūs,kai imsime kontroliuot prieigą prie ėdžių.
Elementaru,džentelmenai.
Tik reiktų supūst žandus ir veikt vieningai.
Infiltratus,kurie ims kiauksėt advokatų balseliais -mest iš barščių be ceremonijų.

Sąjūdiečiams       2018-06-6 20:28

Nukopijuokite IZRAELIO įstatymus.
Jeigu kas kritikuos Lietuvą dėl nacionalizmo,tai tegul kritikuoja ir žydus.

Šia tema       2018-06-4 22:03

labai įdomūs komentarai. Ypač tų “specialistų”, kurie geriau žino kas konkrečiai kaltas ir ką konkrečiai reikia daryti pirmoje eilėje, ir tie kurie reikalauja atskleisti, kas konkrečiai toliau bus daroma- mat tada jie pasakys savo svarią nuomonę, ko verta šis deklaracija.
O aš manau, kad tai jog viešai yra įvardinta: “vykdomas dvasinis, moralinis bei intelektinis Tautos naikinimas. Jis pradėjo stiprėti Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare”- tai jau LABAI DAUG. taip virtuvėse apie tai kalbama seniai, bet juk ir apie SSSR pradžioje tik virtuvėse buvo kalbama…
BRAVO drąsuoliams išdrįsusiems ištarti TIESĄ ir pavadinti daiktus savo vardais.
Visi dideli ir teisingi dalykai laimi, jei tik drįstama sakyti tiesą. tai galima matyt žmonijos istorijoje, net beviltiškiausios kovo buvo laimimos, jei žmonės dėjo pastangas gyvent pagal dekalogą. o detalės, kas ką darys ir kaip tai vystysis toliau, manau, tik Dievas žino. Jei neturime Tiesos žodžių patys, tai bent nebūkime tais, kurie kemša burnas tiesą sakantiems.

Drapiruotė       2018-06-3 22:52

Aš irgi galvojau. O jevropos sąjunga, keliauji, kur nori, sienos visos pajeb..j, Šengenas, o tie visi Lietuvos reikalai, užsivožkit grabais ir užsikniskit. Pasivažinėjau. Visur panaši fignia. Bet čia tai total košmar.

padėkokit V.Radžvilui       2018-06-3 22:51

už lakmuso popierėlį:
“tie, kurie sako, kad dar niekad jie taip gerai negyveno yra ne tauta, o etnosas”.
Jiems valstybė reikalinga, kai šuniui penkta koja.

Vingių jonas: taigi taigi, kaipgis. Labai man čia        2018-06-3 22:42

> nesismulkinsim
O pats ką darysi, tinginy neraliuotas, vis tiek nuo sofos užpakalio nepakelsi. O padėkoti nereikia? kiaulės kaime nors kriu kriu sukriuksi. o kaimo filosofai išgirdę protingiausias mintis skuba pareikšti:“taigi mes seniai tą žinojom”, nei kriu kriu nesukriuksi

Jūs net LRT nesugebat atsiimti, aplėpausiai       2018-06-3 22:31

kodėl ? - todėl.    2018-05-4 9:07

“- O kodėl mūsiškiai nuolat rūpinasi, kur ir ką reikia išrinkti? Kodėl mes esame už visus protingiausi?
- Todėl, kad Lietuva yra labiausiai entuziastingai nusiteikusi Briuselio atžvilgiu. Juk visos apklausos rodo, kad lietuviai yra patys optimistiškiausi Europos Sąjungos gerbėjai - Lietuva visada būna pirmoje vietoje pagal šį rodiklį. Tai tik rodo, kad mūsų visuomenė yra visiškai pasiklydusi gyvenimo realybėje.
Žinoma, didelė dalis visuomenės yra specialiai suklaidinta dešimtmečiais transliuojamos globalistinės propagandos. Jeigu bent jau valstybinėje televizijoje būtų atspindėtos ir kitos nuomonės, tikėtina, jog dalis žmonių, kurie tiesiog tingi ieškoti kitos informacijos ir aklai tiki tuo, kas jiems paduodama, pažvelgtų į mus supantį pasaulį kritiškiau. O dabar metai iš metų LRT sėdi tie patys keli veidai, kurie visiems formuoja pasaulio vaizdą. Aišku, dalis žmonių tiki tuo, ką kasdien girdi ir mato. Jeigu nebus permainų šioje srityje, tai toliau vilksimės pasaulio uodegoje ir galėsime tik pavydėti sąmoningoms tautoms.”

   

nesismulkinsime!       2018-06-3 22:30

Pasak V. Radžvilo, deklaracijoje skelbiami tikslai, kuriuos sieks įgyvendinti „Tautos forumas“, Lietuvai – gyvybiškai būtini, tačiau filosofas nesiėmė detalizuoti, kaip tie tikslai bus įgyvendinti.

žag za žagom (step by step)       2018-06-3 22:06

sąjūdis padėjo komunistams nežmoniškai praturtėti (kitų lietuvių sąskaita)
forumas padės dar labiau padidinti atskirtį, sumažinti lietuvių, padidinti rusakalbių, įteisinti amžinai prisiplėšta turtą.
—-
deklaracijoje nei žodžio, kad neteisybes darė nusikaltėliai kolaborantai - komunistai ir kgbistai (padedant “teisėsaugai”, išauklėtai kgb)

Reikia! Strategiškai.       2018-06-3 21:02

Reikia, kad išasfaltuotų žvirkelį tarp Kolobibiškių ir Pamakščių;
Reikia, kad valdžia atpigintų dešrą; Reikia, kad jaunimas užleistų vietas atsisėsti pensininkams troleibuse; Reikia kad pensijas padidintų ne trimis, o bent keturiais eurais; Reikia, kad bulkutės būtų po tris centus; Ir kad alus būtų pigesnis….

to Jules        2018-06-3 21:02

Klaidini žmones sakydanas, “kad Kubiliaus naudą lddp-istai gaudo - dirba LDDP naudai”. Kubilius dirba savo šutvės ir savo naudai, o ten jau kaip išeina prie lovio kartais susitumdo, kartais susitaria patyliukais ir karu visi konservai ir lddp ir kiti mažesniai parazitiniai dariniai apkrausto Tautai kišenes. O uspaskis iš vis yra rusijos karinės žvalgybos GRU projektas.

Dvigubos pilietybės        2018-06-3 20:50

viena pasekmių.Eilės ligoninėse dar padidės.Jau dabar iš užsienio grįžta emigrantai,kreipiasi į privačias klinikas,o šios juos tyliai neaiškiais keliais per pažintis guldo valstybinėse.Pelnas eina privačioms ir į kišenę,o mums eilė pas daktarą tik ilgėja.Nes anie turtingesni.Tikrai ne gaila,tegul gydosi,tik nesinori mums,kurie saugom Lietuvą ateičiai ir jiems ,likti dar ir eilėse paskutiniais.Tai jau žemina.Reikia,kad visi laiku patektų pas gydytoją-ir emigrantai,ir čia gyvenantys.

Jules       2018-06-3 20:11

Tai ar kas neigia, kad Kubiliaus naudą lddp-istai gaudo - dirba LDDP naudai. Kolchoznikai ir Uspaskis irgi iš to pačio sovietikų sluoksnio, transformuoto į neosovietikus - LDDP satelitai dėl runkelių galvelių, kaip kad Rusijos imperija pervadinta į Sovietiją kadais. O kas Sovietijos herbe ar pamenate, ar suvokiate jo prasmę? Na, o apie Paksių išvis nėr ko kalbėti - tai absoliutus nulis, dirbtinai sukurtas fantomas, Fantomasas, ir atvilktas į Konservatorių partiją, kad taptų sostinės meru, Lietuvos premjeru ir pagaliau Prezidentu, o dabar ES parlamentaru. Jurgis su Vagnorka iš džiaugsmo šnypščia į kišenę - tiek daug gero nuveikė Lietuvos labui.

Monika       2018-06-3 16:18

Labai teisingos mintys, tik reikia numatyti kas ir kaip jas įgyvendins.
O įgyvendinti padės visi geros valios ir nžmonės.
laukiame konkretumo.

>>>>>>>>. 2018-06-3 14:       2018-06-3 15:02

“Dabar reikia paskirti konkrečius asmenis, kurie dirbs pagal kiekvieną punktą su valdžia ir užsiims jų perauklėjimu, ir pateiks visuomenei ataskaitą apie gautus rezultatus.”
.
Na tai paskirk.

to Šaukštai po pietų       2018-06-3 14:37

Kodėl kala konservas prie sienos labiau nei AMB ir kitą šušarą. Atsakau: todėl kad būtent konservai labiausiai ir niekšiškiausiai apgavo ir rišdavė Tautos lūkesčius. Pasiskelbę, kad yra ultrapatriotai, o veikė sutartinai su tais pačiais uspaskiais, Amb ir kitu brudu. Negali gi apgaudinėti Tautos visą laiką. Priminsiu konservų bankių nusikaltamus, sąmoningą veikimą prieš Tautą. Amb šutvė nedrįso taip įžūliai kraustyti Tautai kišenes, kaip tai darė konservo bankės. Konservos, priėmė, savo laiku būdami valdžioj, strateginių neprivatizuotinų strateginių įmonių sąrašą. Ir AMB šutvė nelėtė to sąrašo, o kai atėjo konservai į valdžią labai greitai patyliukais pakeitė ir pradėjo privatizuoti - plėšti Lietuvos ūkį. O kai vėl pralaimėjo AMB šutvė jau turėjo kozirius ir nebebijojo tęsti su dar didesniu užsidegimu Tautos plėšimą. Priminsiu kas žemę pradėjo nešioti čiumudanuose po visą` Lietuvą, t.y. priėmė paveldėtos žemės perkėlimo įstatymą. O tai prieštarauja teisėtumo principams ir sveikam protui. Nekilnojamas turtas negali tapti kilnojamu pagal pageidavimus. Be abejo AMb šutvelė dar patobulino šį įstatymą ir sėkmingai užgrobinėjo ne savo žemes pagal šį įstatymą. O kur LEO afera kuri kaip niekur atskleidė, kad ir konservai ir AMB šutvelė yra vienas ir taspats. Tai ta pati lazda tik vienas galas lazdos - konservai, kitas - AMb šutvė. Taigi konservai kaip niekas kitas padėjo AMb šutvelei o AMB padėjo konsevams plėšti lietuvą. Bardavosi ir pykdavosi tik tada kai viena grupuotė įlyzdavo ne į savo ūkio sritį ir mėgindavo pasisavinti sau. O dar prisiminkim raselės juknevičienės baikas valdant krašto apsaugą. Tada kiek pamenu buvo tik metai praėję nuo to, kai olekas panaikino privalomą šauktinių karo tarnybą ir įvedė ale profesionalių kariųkariomenę. Kai buvo opozicijoi tai raselė su visais konsevais bliovė kad negalima panaikinti šauktinių kariuomenės. O kai atėjo į valdžią tai ne tik kad užtilo, bet dar ir finansavimą kariuomenei sumažino. O dabart visą laiką bliauna raselė rusai puola, rusai puola, o paaiškėja, kad jos broliuko verslas tiesiogiai susijęs su kremliumi.

Raigerdas        2018-06-3 14:28

Aš palaikau šią deklaraciją ir džiugu, kad atsirado žmonių, kurie siekia pratęsti Sąjūdžio veiklą ir pradėti sėti Sąjūdžio idėjas lietuvio sąmonėje ir auginti tai, plečiant jo sąmoningumą dorumu, išmanumu ir konkrečiai laimėtais rezultatais. Starto pradžia yra tokia, kad šiandien yra visos galimybės, ir neįtikėtinai palankios aplinkybės kurti Lietuvą tokią, kokia ji turėtų būti iš tikrųjų, ir kokia ji yra mūsų svajonėse. Mes turime nuostabią kalbą, mes turime vieną iš turtingiausių pasaulyje savo šalies istoriją, ir mūsų tauta privalo pasikelti iš pelenų, kaip tas feniksas. Ir tegul tai būna pamoka visai tautai, kad negalima patikėti valdžios bet kam, prisidengiant demokratija. Kova tarp blogio ir gėrio nesibaigs niekada, tačiau gėris gali būti tik tada stipresnis, kada jam padedama, kada jam pritariama, kada jis yra įvertinamas, ir jo kaina yra ne mažesnė, nei oras ir duonos kepalas. Reiškia tauta turi apsispręsti konkrečiai, ką ji laiko sau kaip blogį, ir ką ji laiko gėriu. Jeigu tauta pareikalaus, kad valstybinėse institucijose dirbtų išskirtinai etiški tautos tarnautojai, su pavyzdine vidine darbo kultūra, kur nebūtų vietos jokios rūšies pataikavimams, kyšininkavimams, suokalbiams, sabotažams, piktnaudžiavimams tarnybine padėtimi ir kitokios rūšies blogiui, tada mes išliksime su šimtaprocentine garantija. Visos išnykusios valstybės, tame tarpe ir Romos Imperija, turėjo vieną ir tą pačią ydą arba virusą - tai prarastas pasitikėjimas valdančiaisiais dėl jų degradavimo ir amoralaus elgesio. Todėl pritariu visiems deklaracijos punktams, o ypač šitam:” Atlikti išsamią ir sąžiningą teisėsaugos institucijų ir ypač specialiųjų tarnybų veiklos nuo 2000 m. patikrą, paskelbiant visuomenei jos rezultatus, ir atkurti pilietinę bei politinę šių institucijų kontrolę Konstitucijoje numatytais jų veiklos stebėsenos ir priežiūros būdais bei priemonėmis”. Dabar reikia paskirti konkrečius asmenis, kurie dirbs pagal kiekvieną punktą su valdžia ir užsiims jų perauklėjimu, ir pateiks visuomenei ataskaitą apie gautus rezultatus. Būtina įkurti narystę.

Al.       2018-06-3 13:38

1.Pirmoj vietoj surašykim ekonominius ir socialinio teisingumo reikalavimus. Lietuvių darbo našumas sudaro 75% Vakarų Europos valstybių darbo našumo, o alga - 25% Vakarų Europos valstybių vidutinės algos.Reiškia, valdžia oligarchams leidžia žmones be gailesčio apiplėšti. Jei tiesa, kad 100 000 žmonių gauna slaptas antrąsias pensijas, tai kodėl tai nutylima? Vien šito turėtų užtektų sosodinti visą dabartinę valdžią.
2.Liustracija ir Konstitucija. Visi valdininkai, dirbantis ne Lietuvai ir pažeidžiantys Konstituciją, turi būti pašalinti iš valstybės tarnybos.
3.Kalba.Jei kreipiamės į tautą, turim kalbėti žmonių kalba, o ne profesorišku žargonu.

Šaukštai po pietų       2018-06-3 13:03

Paradoksas - intelektualaus portalo neintelektualūs skaitytojai! 1992-aisiais atidavus valdžią anų laikų nomenklatūrai, KITAIP IR BŪTI NEGALĖJO. Kai kas pasakys: “Valdė ir konservatoriai”. Valdė. Ir visišku šventumu, deja, neišsiskyrė. Tai tiesa. Bet tik per KRIZES. Tai kodėl daugelis šio šviesaus portalo skaitytojų nuolatos prie sienos stato Landsbergį, o ne Ambą, Šleževičių, Uspaskichą ir kitą nomenklatūrinę puokštę? Patikėkit, kai šitaip nuo bėgių tik dėl parsidavusių kai kurių populiarių medijų nuvaryta visuomenės sąmonė, jokie forumai nepadės. Šaukštai po pietų!

Žmonės netekę       2018-06-3 12:11

ne tik tautinio,o bet kokio orumo ir savigarbos.Jie yra niekas bet kurioje įstaigoje.Tik statistiniai vartotojai.Atitinkamai su jais ir elgiamasi.

Pritariu Deklaracijai       2018-06-3 10:52

Visos pagrindinės problemis, idėjos ir kryptys surašytos tiksliai ir aiškiai.

Landsbetgiui duokite paskaityti       2018-06-3 10:46

O taip per sisteminę purvasklaidą šiandien, birželio 3-iąją, vien tik jį “sąjūdžio lyderį” kalbina, o jis tradiciškai nusišneka… apsimeta, kad nesupranta, kas valstybėje įvyko ir vyksta.

Dzeikas       2018-06-3 9:40

Nesugebancios prisitaikyti prie nudienos reikalavimu ir agonizuojancios tautos isterika.Butiniu lygiu man tai primena ant zemes atsigulusi , klykianti iki apsivemimo ir kulnais dauzancio zeme vaika.
Kertines problemos yra:
1) Lietuvisko verslo nemokejimas organizuoti darba ir investuoti.
2) Valdzios zmogenu nemokejimas nepiktnaudziauti valdzia ir laikytis savo paciu isgalvotu istatymu.
Visos kitos problemos isvestines is situ dvieju.Tame tarpe ir kalbos problemos: sunku priversti normalu zmogu gerbti luzeriu kalba.Kalbejimas lietuviu kalba indikuoja nevykeli ir signalizuoja priklausomybe sociumui nemokanciam isspresti auksciau minetu problemu.
Isspreskite tas dvi - visos kitos issispres savaime,zmonese rasis paskata ir poreikis jas spresti.

Man tai įdomu       2018-06-3 7:20

Deklaracijos preambulėje surašyta seniai žinomos tiesos. Jos jau visą trisdešimt metų žmonių aptarinėjamos užpečkiuose tyliai, pašnibždomis kad neduok DIeve išgirstų visos Lietuvos patriarxas Liandsbergis ir jo konservatorinė klika, kuri pavertė  paniekos, neapykantos kitaminčiams, melo, keršto, niekšybės, išdavystės, turto ir pinigų įsisavinimo Lietuvą.
  Kad visos šitos tiesos būtų atstatytos ir lietuvių tauta taptų tikrai laisva ir savivaldžia politine bendrija, o Lietuvos Respublika – iš tiesų nepriklausoma ir suverenia valstybe, kurio siekė 1990 m. kovo 11 d. jau, šiuo metu, išsigimes tautinio išsivadavimo judėjimas -Sąjudis.
  Pirmas siekis turi būti Lietuvos niekšų numatyto referendūūūmo neįgyvendimą, t.y. atsisakyti ketinimų faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą ir neoficialiai įtvirtinti sovietinio stiliaus dvikalbystę, siekiant išstumti lietuvių kalbą iš viešojo gyvenimo ir paversti ją tik buitinio vartojimo kalba. Tai kaip jie sužlugdė referendumą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams.
  Jeigu šis punktas bus sužlugdytas ir dėl žmonių nesusipratėlių įvesta dvikalbystė, kiti punktai bus sunkiai arba visai neįgyvendinti.
  Tad pradėkime nuo to. O čia reikalingas žmonių tiesioginis švietimas, nes nupirktoji purvasklaida mums nepagelbės.

 

$+$       2018-06-3 0:46

Pastarųjų 15 metų V. Radžvilo straipsnių konspektas. Problemos “n” kartų aptarinėtos ir išdiskutuotos, bet taip ir nesprendžiamos. Taigi, Deklaracija per ilga ir nuobodi ir mažai kam įdomi, vien dėl paralelių su sovietmečiu, nes tiems, kam buvo 20 m., dabar - 50 metų. Tiems, kam 40 metų, nelabai ir prisimena ir supranta tą sovietmetį. Lieka pensininkų gvardija, daug kartų apgauta ir išduota bei niekuo nebetikinti, išskyrus daktaro išrašytais vaistais. Jei dar netapo bambalio įkaitais.

Eikite ir darykite kaip jums sakome!       2018-06-3 0:45

Tai į ką jie kreipiasi su savo punktais sakymų?
Kas iš jų pirmas lips ant barikados?
Ar užteks: eikite ir darykite!

Stalin-Churchill išgertuvės       2018-06-3 0:06

Aha, viskas aišku čia su Jumis: “Išsivadavusi iš TSRS okupacijos jungo Lietuvių tauta netapo tikrai laisva ir savivaldžia politine bendrija”, su pompa išsirinkusi TSRS LTSR Bolševikų partijos Fiurerį LR Prezidentu. Be rimtos desovietizacijos tautos nunykimas garantuotas, ypač dabar, kai bankininkai skaičiuoja po kiek metų lietuvių bus 2 milijonai, vienas milijonas ir pagaliau suslovinio elito išsvajotasis nulis. Pensijos bus tik nuo 72 metų, anot bankyro Jacob Schiff’o ir Co, o dauguma po 20 metų jos išvis negaus dėl stažo trūkumo. O, Gorbio “perestroikininkų” progresas, ane?

praktikant       2018-06-2 23:38

Praktika juodadarbių reikalas. Šviesuomenė negali sau leisti nusileisti iki tokio žemo lygio.

Tarabilda       2018-06-2 23:27

Konstatuojamoji dalis gera. Reikia pradėti galvoti apie praktiką, kokiu būdu idėją įgyvendinti, kad deklaracija neliktų teisingai parašytu popiergaliu.

Valio, valio, valiooooooo!       2018-06-2 23:25

Aha, projektas. Deklaracijos. Na dabar niekšams tai tikrai šakės! Perskaitys ir išsibėgios apimti panikos. Kur šampanas? Metas pradėti švęsti pergalę!


Rekomenduojame

Rasa Čepaitienė. Pasaka apie vieną mažą raidelę

Robertas Grigas: „Quo vadis, Lietuva?“

Simonas Jazavita. Apie Prezidentus ir Antano Smetonos paminklą Vilniuje

Darius Alekna. Tai kas ten sakė, kad ne vieta buvo pagrindinis LEU sunaikinimo motyvas?

Andrius Švarplys. Politinis sentimentalumas yra amoralus ir antidemokratinis – jis išreiškia ne užuojautą, o politinį interesą

Geroji Naujiena. Palaiminti, kurie Jam sugrįžtant budės

Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Europa, migracija, ekologija

Povilas Urbšys. Tai – elementarus vaivorykštinis fašizmas

Vykintas Vaitkevičius. Iš miego pakilusi Gedimino pilies kalno kariuomenė

Vidmantas Valiušaitis. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera

Į laisvę“ studijų savaitgalis „Quo vadis, Lietuva?“

Robertas Grigas. Ar esame gėlininkų tauta?

Dalius Stancikas. Kaip išnarplioti Šimašiaus mazgą

Reportažas iš 5-ųjų Monsinjoro Alfonso Svarinsko mirties metinių paminėjimo Partizanų parke

Tomas Baranauskas. Manote, kad bent A. Ramanauską-Vanagą jau paliko ramybėje? Manykite iš naujo…

Tiesos.lt žinia skaitytojams, kuriems šiuo metu esame nepasiekiami: mes veikiame, kliūtis žadame įveikti, lauksime Jūsų sugrįžtant

Algimantas Rusteika. Laisvės dykai niekas nedalina

Dar vienas reportažas iš mitingo „Apginkime Lietuvos Didvyrius!“ (Šarūno Valentinavičiaus vaizdo įrašas)

Prof. Alfonsas Vaišvila. Nuo „tautos suvereniteto“ praktikoje slaptai pereinama prie valdžios suvereniteto

Nuo bačkos. Aplinkos ministerija: „Nevykdant pagrindinių miškų kirtimų, miškai prarastų tvarumą“

Nuo bačkos. Nerijus Mačiulis: Naujausia skurdo statistika neleidžia abejoti – Lietuvoje jau sėkmingai kuriame gerovės valstybę

Lietuvos žydų bendruomenių viešas pareiškimas dėl LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky veiksmų

Raimondas Navickas. Įspūdžiai iš mitingo

Mitingas „Apginkime Lietuvos Didvyrius!“ (Juozo Valiušaičio vaizdo įrašas)

Arūnas Gumuliauskas: „Istorinės atminties politikoje negalima įsivelti į „paminklų mainus“

Valdas Vasiliauskas. Žvelkite giliau ir plačiau

Protesto koncertas „In memoriam Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai“

Prof. Alfonsas Vaišvila. Visuomenės perkeitimas: daiktus vadinti netikrais vardais, dezorientuojant ir demoralizuojant ją

Andrejus Gaidamavičius. Punios šilas – padėkite gelbėti!

Gintautas Kniukšta. Ne, prezidente, jūs Lietuvos miškų neparduosite

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.