Dalius Stancikas. Nekorektiškos mintys

Tiesos.lt siūlo   2014 m. gegužės 5 d. 3:12

27     

    

Dalius Stancikas. Nekorektiškos mintys

Bernardinai.lt

Lietuviai netiki nauja Rusijos okupacija.

Ja netiki nei partijos, nei redaktoriai tų portalų, kurie kasdien gąsdina trečiais pasauliniais karais, naujos SSRS imperijos atkūrimu, kylančiu Rusijoje fašizmu ir pan.

Nes nei tos partijos, nei tie internetiniai dienraščiai nesvarsto klausimo, kuris yra esminis tikros agresijos akivaizdoje: kuris kandidatas į prezidentus būtų patikimiausias, geriausiai uždegtų Tautą gynybai, kuriuo labiausiai galėtume pasitikėti politinės krizės valandą.

Nes Lietuvos Prezidentas kartu yra ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, nes Prezidentas yra tas vienintelis žmogus, kuris „ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos, skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui“ (LR Konstitucijos 84 str.).

Taigi nuo Prezidento išminties, drąsos ir meilės Tėvynei priklauso tas lemiamas sprendimas sunkiausią valstybei akimirką. Koks tai sunkus sprendimas matome iš skausmingos situacijos rytų Ukrainoje, todėl jį priimantis žmogus turi būti ypatingai tvirtas visai atžvilgiais.

Iš savo karčios patirties žinome, kad 1940 m. tuomečiai Lietuvos vadovai dėl įvairių priežasčių (kariuomenės vadas generolas Vitkauskas, kaip spėja istorikai, buvo Kremliaus įtakoje) pasirinko klaidingą sprendimą, kurį vėliau tūkstančiai studentų, moksleivių, dorų kaimo bernų ir jaunų karininkų savo krauju turėjo atpirkti partizaniniame kare. 

„Kaip žiūrėti į tokį, kuris okupacijos metais kinkom drebino, okupantui pataikavo, o nepriklausomybės metais vėl pradės giedoti apie kovas, aukas už tėvynę ir t.t. „Išverstakūris“ gali tik taip pasielgti. .. Kai ateis laisvė jie visi vėl taps patriotais ir išminčiais su savo ideologijom ir patarimais, tačiau, tėvynei pavojui esant, jie tegali tik niekingai ant kelių suklupti, baimingai dairytis, plaukti pasroviui, bet pasipriešinti neišdrįsta,“ – savo garsiajame dienoraštyje 1949 m. rašė medicinos fakulteto studentas, Dainavos apygardos partizanas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.

Kodėl šitie klausimai neskamba mūsų prezidentinių rinkimų kontekste, jei mes iš tiesų bijome Rusijos agresijos? Kodėl mūsų kandidatų biografijos niekaip nesiejamos su dabartimi, lyg jie gyventų ne vieną, o bent kelis gyvenimus? Nuo kada praeities vertinimas tapo politiškai nekorektiškas – juk „medį pažinsi iš jo vaisių“, juk būtent kandidatų biografijos ir tėra tas vienintelis kompasas, leidžiantis mums nuspėti, kokį vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą mes renkamės „artėjančio naujo karo Europoje“ akivaizdoje.

Keista buvo vienoje laidoje matyti, kaip TV3 (praėjusią savaitę šią televiziją teismas pripažino neteisėtai sutrukdžius rodyti laidą apie mūsų Prezidentės nuslėptą praeitį) žurnalistė I. Makaraitytė rėmė prie sienos Naglį Puteikį, įkyriai klausdama ar jis „nepabėgs,neišduos savo rinkėjų, kaip N. Venckienė“. Tiesa, klausimas skambėjo ne galimo karo kontekste, tačiau vis tiek atrodė labai politiškai angažuotas, nes jei ir yra dėl ko kabintis prie N. Puteikio praeities, tai mažiausiai dėl jo „išverstaskūriškumo“: tėvas – sovietmečio politinis kalinys, jį patį prisimenam kaip aktyvų sąjūdininką, drįstantį rėžti tiesą į akis…

Šiuo atžvilgiu žymiai prasčiau (arba nepatikimiau) atrodo kiti kandidatai. Pvz., Zigmas Balčytis – aktyvus, etatinis komjaunimo veikėjas, vėliau patyręs Lietuvos komunistų partijos narys, taigi daužtas kiaušinis, kaip sakytų legendinis antinacinis ir antibolševikinis kovotojas Jonas Pajaujis.

Arba Artūras Paulauskas, jaunystėje bandęs sekti savo tėvo, KGB papulkininkio pėdomis – apie tai rašė 1997 m. žiniasklaida, kurioje vyko karštos prezidento rinkimų kovos ir kandidatų praeities nagrinėjimas buvo privalomas rinkimų etapas – kaip ir senose demokratinėse valstybėse. Dar daugiau – tuomet kandidatų biografijos simbolizavo lemiamą takoskyrą tarp ateities ir praeities, tarp pasirinkimo į Rytus ir Vakarus.

Arba Dalia Grybauskaitė, iš visų kandidatų sovietmečiu užlipusi į aukščiausias karjeros viršūnes: antrasis žmogus Lietuvos okupacinio režimo kalvėje – komunistų partijos aukštojoje partinėje mokykloje, visos SSRS Centro komiteto mokslų akademijos absolventė!

Kai buvęs mano kolega iš Genocido centro Arvydas Anušauskas dėl partinių sumetimų išsijuosęs įrodinėja, kad D. Grybauskaitė nebuvo KGB agentė, nes vadovavo ekskursijoms tik į socialistinį užsienį, neišvengiamai kyla šypsena. Juk būtent KGB ir partijos archyvų tyrinėtojai geriausiai žino, tačiau subtiliai nutyli, kad okupacijos metais D. Grybauskaitė buvo aukščiausio lygio komunistinės nomenklatūros veikėja, kurios jau nebedrįsdavo sekti net KGB, nes būtent toji nomenklatūra ir buvo tikroji okupacinė valdžia, būtent jai ir tarnavo, paklusdavo ta baisioji represinė struktūra.

Tačiau liūdniausia tai, kad dabartinė nepriklausomos Lietuvos vadovė aktyviai bendradarbiavo su okupaciniu režimu ir toliau darė karjerą ne tik dvejus visuotinio pasipriešinimo – Sąjūdžio metus, bet net ir po Kovo 11-osios, nepriklausomybės atkūrimo!

„Mes visi tuomet kariavom savo mažuosius karus“, – be jokios širdgėlos aiškina valstybės vadovė, todėl kyla natūralus klausimas: ar tuomet, kai Tauta kovoja didįjį išlikimo karą, tokius asmeninius „mažuosius karus“ išgyvenantys veikėjai gali būti tais valstybių vadovais, vyriausiaisiais ginkluotųjų pajėgų vadais, kurie sugeba duoti įsakymus priešintis, stoti į kovą prieš okupantą? Ar dabartinis Prezidentės blaškymasis Ukrainos okupacijos akivaizdoje – viešas nusišnekėjimas, kad mūsų Konstitucija neleidžia Lietuvoje steigti NATO bazių, pozicijos kaitaliojimas dėl sankcijų Rusijai, vis bandant pataikyti į Europos galingųjų nuotaikas, yra vis dar nepasibaigęs asmeninis „mažasis karas“?

Mano giliu įsitikinimu, dirbti juodžiausioje okupacinio režimo struktūroje tuo metu, kai Tauta kaunasi žūtbūtinėje, tegu ir dainuojančioje revoliucijoje, gali tik žmogus, kuris viduje yra nusiteikęs tarnauti tik stipresniam. Manau, kad 1988–1990 m. Dalia Grybauskaitė buvo įsitikinusi, jog Kremlius užgniauš bundančią Lietuvos laisvę, todėl ir toliau dėstė komunistines tiesas aukštojoje partinėje mokykloje, darė ten karjerą ir neprisidėjo prie išsilaisvinimo kovos.

Lygiai taip pat ir dabar, jau porą dešimtmečių, D. Grybauskaitės politinę laikyseną lemia tie, kas jai šiuo metu atrodo stipriausi – Europos Sąjungos lyderiai. Todėl jai dabar Briuselis toks pat svarbus kaip kažkada Kremlius. Tačiau kas nutiktų paaiškėjus, kad pro Lietuvos sieną veržiasi okupacinė kariuomenė, jei geopolitinėje erdvėje atsirastų naujas galingasis? Ar tokio Lietuvos vadovo viduje vėl neatgimtų tas vidinis „mažasis karas“, peršantis išvadą, kad prisitaikymas ir yra vienintelis teisingas išlikimas, – juk tai jau keliskart patvirtinta asmenine patirtimi?

Nedrįstame viešai to klausti, nedrįstame abejoti Jos Ekscelencija – tai šiais laikais politiškai nekorektiška.

Tačiau ar korektiška, kai jaunuolius į kovą prieš okupantą kviečia tas, kurio gyvenimo pavyzdys byloja visai priešingus dalykus: prisitaikydamas ne tik išliksi, tapsi, anot skausmingai ironiško Cz. Miloszo eilėraščio, geresnis už tuos, kurie aukojosi, žuvo*, bet net padarysi svaiginančią valstybės vadovo karjerą, pateksi į istorijos vadovėlius, aikščių paminklus, o aklai priešindamasis galingesniam eisi tiesiog į beprasmišką tylią žūtį arba, geriausiu atveju, į politinį, socialinį ar kultūrinį užribį?

Ar korektiška savo tėvo, „raudonojo“ partizano, NKVD darbuotojo, gyvenimą pateikti kaip nuo sovietų nukentėjusio tremtinio – netikiu, kad D. Grybauskaitė, darydama svaiginančią okupacinę karjerą, šio svarbaus tėvo laikotarpio neminėjo savo biografijose, kurias reikėjo rašyti kylant kiekvienu laipteliu aukštyn, kad nesusimąstė, kodėl jai lengvai atsiveria visos nomenklatūros durys – pradedant nuo „Rot Front“ ir baigiant Kremliaus akademija?

Ar korektiška dabar slėpti aną praeitį, ją keisti, bandyti pridengti imituojamais Kremliaus puolimais, susitapatinti su valstybe, neva mano kritikai ar biografijos tyrėjai yra valstybės priešai ar griovėjai? 

Ir pagaliau ar šiandien dar korektiška ši jauno partizano Liongino Baliukevičiaus-„Dzūko“, padėjusio galvą už Tėvynės laisvę tuo metu, kai Polikarpas Grybauskas ir Stasys Paulauskas, mūsų garsiųjų kandidatų tėvai, dirbo okupantų represinėje NKVD struktūroje, išsakyta širdgėla: „Kas iš tos Lietuvos, jei ji nustos geriausios savo dalies? Kas bus iš jos, jeigu atėjus lemiamam momentui nebus kam jos prikelti, išgydyti?.. Gal vėl atsiras smulkūs žmogeliai su savo politiniais „kromeliais“, su savo politinėmis rietenomis, pradės mus auklėti devizu: „Tas nevertas laisvės, kas negina jos“...

* Mes, kuriems dienos saldumu persunkti plaučiai ir kurie matom šakas pražystant gegužę,
Esame geresni už tuos, kurie žuvo.
Mes, kurie kandam egzotišką vaisių ir išmanom kiekvieną meilės žaidimą,
Esame geresni už tuos, kur palaidoti.
Galėdami pasirinkti tarp savo ir kito mirties, šaltu veidu pasirinkome jo mirtį –
Kad tik įvyktų (...)

Cz. Miloszas (cituota iš atminties)

Bernardinai.lt

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Julė       2014-05-7 9:55

Taip, visi straipsniai yra nuostabūs. Pasaulis keičiasi, nes keičiasi žmonės, t.y. jų suvokimai, kas yra tikra. Su tais pokyčiais yra susijusi jų kvalifikacija, pasaulėžiūra, dorovė, atsakomybė už Valstybę. Pokyčiai vyksta visur ir visada. Manau, kad tai lečia visus. orove
Aš už Prezidentę, nes labaiusiai iš visų kandidatuojančių pasitikiu Prezidente, ypač dabar (aiškiai deklaruojama jos požiūris į Valstybės valdymą - kvalifikuotas, demokratiškas, toliaregiškas) . Neįsivaizduoju, kuris kitas iš kandidatuojančių galėtų turėti aiškų pasitikėjimą ES valdymo polotikoje

Skaitytojas       2014-05-6 9:48

Nuostabus D. Stanciko straipsnis. Visi turetu susimastyt ji skaitydami. Sekmes ir sveikatos jam. O del kandidatu, tai tik uz Nagli Puteiki, jis pirmas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu atsiskleidzia kaip doras, moralus ir svarbiausia tvirtas ir drasus zmogus, tokio ir reikia Lietuvai Prezidento.

To 2014-05-6 8:13        2014-05-6 8:08

Ar siūlai kraują lieti už parduotas žemes? Naivuolis, o ir karas būtų netoks kaip 1940metais.Matai dabar žemės užkariaujamos bankais, o ne tankais. Parduos žemes rusui, turinčiam ES pilietybę ir karo nereikės. Ateis į savo žemę, o ką galėsi padaryti? Todėl YRA BE GALO SVARBU REFERENDUMAS DĖL ŽEMIŲ NEIŠPARDAVINĖJIMO NEI RYTAMS NEI VAKARAMS !!!!!!!!!!!

>To Stasys       2014-05-6 7:16

Pranašus užmėtydavo akmenimis…Jūsų fanatiškas pasitikėjimas vien NATO be galo naivus.Jei kuo galima beatodairiškai pasitikėti,tai tik savo ryžtu ir Dievu.Kiek turime savyje Tiesos ir teisingumo meilės,tiek esame saugūs.

Nesureikšminkit       2014-05-6 7:13

to NATO.Nes kraują liesim mes.Ir viena jauno žmogaus gyvybė yra neišmatuojama netektis.Kuri sės nepasitikėjimą,nusivylimą...Į šalį,kuri vieninga,teisinga,ori ir kilni,joks priešas nežengs.Deja,Lietuvos politikai ne tokie.Jie atsakingi bus už ,neduok Dieve,pralietą kraują.Jie galimai meluoja ir vagia.

olekas su kirkilu apgins       2014-05-5 23:03

už otkatus olekas prisipirko vodkos, o kirkilas - rožių. Pradžiai rožes įteiks, paskui vodka rusijos kareivas nugirdys.
Viskas paskaičiuota - armija nereikalinga, otkatai viską valdo

To Stasys 2014-05-5 22:25       2014-05-5 22:04

Ar jūs ponas Stasy užmiršote, kad Lietuva priklauso NATO ? Primenu jums, kad Rusija nėra užėmusi nei vienos šalies, kuri priklauso NATO.
NEBESKLEISKIT ABSURDIŠKŲ MARAZMŲ ! Ačiū už dėmesį.

to Anikė        2014-05-5 22:01

6.Vienintelis atsisakė pakelto atlyginimo Seime,nes jaučia,kad tai amoralu?

http://www.urbsyspovilas.lt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=39&Itemid=77

Stasys       2014-05-5 21:25

Kaip ten bebūtų rusai niekada neatsisakė savo pretenzijų į Baltijos šalis (ypač Lietuvą) ir, manau, tik laukia tinkamo momento. Nes ta imperinių užmačių turinti, fašistuojanti šalis yra sunkiai prognozuojama, o, be to, turinti vadovus - vanagus.

Pensininkė       2014-05-5 16:09

Visada skaitau D.Stanciko straipsnius, nes jis rašo tiesą, o ne melą ir apšviečia žmonėms protus tiems , kuriems dar daug kas neaišku. Bet Lietuvos tragedija ta, jog per daug atsilikusi provincija, o ten žmonės dar daug kur nesusivokia kas ir kaip. Jie neskiria kur tiesa , o kur melas. Ten dar nemažai tikinčiųjų, kuriuos klaidina kunigai. O kunigai kaip žinome tokie patys, kaip ir tas kareivėlis keičiantis antpečius. Vietiniai kunigaikštukai taip pat priklauso
nuo esamų partijų valdžioje. Tad jų aiškinimai tik jiems palankia kryptimi.
Aš vis galvoju, kas galėtų išgelbėti žmones, gal labai stiprus supurtymas, jog pabustų iš rožinių sapnų ir išvystų realią tikrovė, o gal jiems tokia tikrovė
įprastas dalykas ir tam abejingi? Kodėl,Kodėl??? Atsibuskite pagaliau!!!

Juozas       2014-05-5 14:59

jei liaudis bus vieninga rinkimuose ir balsuotu uz N.Puteiki tai jis su stipria savo komanda pajudintu mafijine - politine partine sistema, kuriai N.Puteikis yra kaip rakstis su savo nesaldinama, neprisitaikeliska kalba. Kaip tik dabar reikalingas drasus ir tvirtas prezidentas, nepataikaujantis mafijai ir esantis salia liaudies.

Labai gaila pokario       2014-05-5 14:21

jaunų žmonių gal net be reikalo atidavusių gyvybes.Atėjus laikui viskas išsisprendžia savaime.Iš tiesų labai nekorektiška kitus kviesti atiduoti gyvybes,kai savo pavyzdžiu nė piršto nepajudini,tik slepi savo nemoralią biografiją.

>To Rusai...       2014-05-5 14:19

Yra dar nuojauta.O be to moralės dėsnių nesilaikymas visada turi pasekmes.Ir jokia ekonominė gerovė to neamortizuoja.Tik besąlygiškas 10 Dievo įsakymų laikymasis.Kas gali paneigti,kad mūsų valdžia nemeluoja,nevagia,neapgaudinėja,nekiršina,ko pasekoje netgi žūsta nekalti žmonės,teisingi ir ištikimi žmonės.Negalvokim,kad viską padengs ES milijonai.Danguje buhalterija kita.Iš kur pas kai kuriuos lietuvius valdžioje tiek drąsos to nepaisyti?

To Rusai,ko gero, 2014-05-5 11:05        2014-05-5 11:24

Kodėl tamsta aiškini, kad rusai ateis? Galėtum plačiau apie tai mums papasakoti. Aš pavyzdžiui netikiu tuo, nes rusai nėra tokie kvaili, kad lįstų į NATO šalį ir pradėtų trečią pasaulinį karą po kurio neliks nieko… Būk malonus, negąsdink tuščiomis frazėmis, o pasidalink tuo, ką žinai ar manai žinantis.

aciu Stancikui       2014-05-5 10:18

puikus apmastymai, labai daug liudnos tiesos. Musu vadinamasis “elitas” beviltiskai supuves moraliskai. Galvokime eidami rinkti prezidento. Ar mums reikia buvusiu KGB-istu vaiku ir anuku, ar geriau rinktis patikima zmogu, kuris isaugo nesusitaikymo, kovos pries sistema, tikro patriotizmo aplinkoje.

Rusai,ko gero,       2014-05-5 10:05

ateis.Ir nežinia ,ar pavyks sustabdyti.Kai girdi kalbant šindeikėnus ir jų agresiją,diktatorišką toną,supranti,kad susidūrimas galimai.Neapsigaudinėkime.Viskas labai rimta,tik reikia skaityti ženklus.

Ar korektiška kai kuriuos savo       2014-05-5 10:03

biografijos etapus nutylėti V.Landsbergiui?Kai neįvykdytos desovietizacijos įtakoje žūsta žmonėsz(V.Pociūnas…),pedofilų grobiami vaikai…Visa tai liks jiam ir jo vaikams ant sąžinės.Tai kad,kad V.Landsbergio sūnus rašo lyg ir gražiai,bet tie naivumo akiniai rodo,kad nenorima prisipažinti sau ir Dievui dėl savo kai kurių darbų.Nesąžiningumas?

Pagarba Stancikui       2014-05-5 9:37

Labai teisingas straipnis,tiesiog tiesa,aciu.

To nebūk rusas 2014-05-5 6:31       2014-05-5 9:03

Nenusikalbėk viešai:) Rusas pedofilijos netoleruoja. Mūsų išrinktieji europarlamentarai 2014 m.vasario 4 d. Europos Parlamentas, praėjus tik dviems mėnesiams po skandalą sukėlusio parlamentarės Editos Estrelos rezoliucijos atmetimo, pritarė kitai skandalingai austrų parlamentarės Ulrikės Lunaček rezoliucijai. Ši rezoliucija ragina Europos Sąjungą ir jos valstybės parengti veiksmų planą, skirtą apsaugoti lytinių marginalų: lesbiečių, gėjų, vadinamųjų biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teises.
Pagal šią rezoliuciją ES valstybės turi pripažinti homoseksualistų santuokos liudijimus, jei tokie išduoti. Tai reiškia pavyzdžiui, jei Lietuvoje vienos lyties žmonės negali susituokti, tai Lietuva turėtų pripažinti homoseksualistų sąntuoką, jei jie susituokė kitoje valstybėje.
Vaikai turi būti šviečiami, pasakojant jiems kad vienos lyties poros egzistuoja ir, kad tai yra normalu. O vadinamiesiems transeksualams turėtų būti suteikta visišką laisvę pasikeisti pasą.
Už šią rezoliuciją balsavo 394 europarlamentarai, prieš buvo 176, susilaikė 72. Iš Lietuvoje rinktų Europos parlamento narių už rezoliucija pasisakė ir balsavo Vytautas Landsbergis,  Justas Paleckis ir Leonidas Donskis.

algis       2014-05-5 8:42

Geros mintys, tikrai geros. Pasirenku N. Puteikį.

Liepa       2014-05-5 8:29

Tik nebeilipkim I ta pati mesla antra karta, raginkim visus atsikratyti Grybauskaites…

Anikė       2014-05-5 7:19

Kodėl balsuosiu už Naglį Puteikį: JIS -
1.Istorikas-archeologas,politkalinio sūnus,buvo rakštis sovietiniam režimui.
2.Afganistano tremties mokykla - (nes dalyvavo jaunimo pasipriešinimo judėjime) Likimas,Dievas išsaugojo Lietuvos Tautos ir valstybės atgimimui.
3.Praėjęs ne vieną pragaro ratą,išliko doru žmogumi,nebijo prisipažinti klydęs
ir atsiprašyti(to kiti net nebando - šventųjų kasta).
4.Kovotojas už tiesą,teisingumą,paprastą žmogų,nors dėl to buvo dažnai pašiepiamas.
5.Gyvens Prezidentūroje,nesiekia didžiausių privilegijų ir gyventi Tranų karšinčiuje iki gyvenimo pabaigos.
6.Vienintelis atsisakė pakelto atlyginimo Seime,nes jaučia,kad tai amoralu.
7.Šeimos žmogaus,gina šeimos vertybes ir vaikus - kovoja prieš pedofilus.
Klaipėdiečiai dėkingi už išsaugotą senamiestį- nepristatė stiklainių.

Ir kodėl Stancikas        2014-05-5 6:47

nekandidatavo į Prezidento postą? Senai šį klausimą keliu sau.

to My pskovskyje nas prizvali       2014-05-5 6:45

Grybauskaitei Lietuva ir jos piliečiai yra do lampočki. Ji tarnauja tiems kas gerai moka.

My pskovskyje nas prizvali       2014-05-5 6:41

Lygiai taip pat ir dabar, jau porą dešimtmečių, D. Grybauskaitės politinę laikyseną lemia tie, kas jai šiuo metu atrodo stipriausi – Europos Sąjungos lyderiai. Todėl jai dabar Briuselis toks pat svarbus kaip kažkada Kremlius.

    Skaitant šį straipsnį prisiminiau labai įdomų tarybinį filmą, kai kareivėlis gulėdamas apkase keitė pagonus (antpečius). Kai tik puola baltagvardiečiai, tas kareivėlis greičiau deda baltagvardiečių antpečius, o kai raudonarmiečiai pereina į puolimą jis greičiau keičia į raudonarmiečio antpečius ir vis šaukdavo my pskovskyje, nas prizvali.
  Lygiai taip pat tokie patys veiksmai ir Grybauskaitės. Tarybiniais laikais uoliai tarnavo sovietams, dabar uoliai tarnauja Bruseliui. Kuo ne tokia pati kaip tas kareivėlis?

nebūk rusas       2014-05-5 5:31

Lietuvi - nebūk rusas, netarnauk pedofilams !!

gudi giria       2014-05-5 4:50

ivykus virsmui,o as tuo tikiu,kaip sakoma viltis zusta paskutine.visu pirma svietimas,kultura,istorija izgyvendinti mela staigiai jokiu daliniu tiesu,tik rimta tikra tiesa,nes toliau nera,kur tauta apkvailinta visa informacija pastatyta grieztai I tieseja tiesai ir tik tiesai neverst zmoniu robotais,o prusinti ir prusinti.zeme konfiskuoti ir dalinti lietuviams,kas nori dirbti ir uzsidirbti ir duoti metus kitus pasistatyti trobesius,o po to tik imti mokesti ir lai augina gausias seimas lietuvai to reike,kalba tarmes,tai lietuvos gyvybe.karyba turi buti sveicariskas modelis vyras kiekvienas karys ir sventa,o tie kurie sako,kad nereike kariuomenes,tai paprasciausi proto invalidai ir tokie neturi buti daleidziami I valdyma.aplamai turetu lietuva valdyti tik patrijotai,jug vaznyciotojas nevaldo lektuva,tai pat turetu buti rinkiko egzaminas…....

Rekomenduojame

Garsaus medicinos žurnalo redaktoriai: vakcinų ir vaistų tyrimų duomenys turi būti nedelsiant atverti visuomenei

Kanadoje mokytoja nušalinta nuo darbo dėl „transfobinės“ kalbos naudojimo

Reikalavimas dėl politinės prekybos Lietuvos suverenitetu ir lietuvių kalbos valstybinio statuso panaikinimo

Nacionalinis susivienijimas dėl klausimo apie „pragarą“ kreipėsi į LRT etikos kontrolierę

Anot politologo, Putinas nebūtų teikęs Vakarams praktiškai neįgyvendinamų reikalavimų, jei realiai nesvarstytų karinės atakos

Edvardas Čiuldė. O kur mūsų pasaulyje pasidės Dievas? (I)

Kun. Algirdas Toliatas. Kviečiu maldai už Suomijoje teisiamus vyskupą Juhana Pohjola ir buvusią vidaus reikalų ministrę Päivi Räsänen

Ispanų europarlamentaras: Briuselis turi padėti lenkams pakeisti vyriausybę

Lidija Veličkaitė. Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja

Vengrijos URM P. Szijjarto: mūsų nekenčia, nes vykdome patriotinę, krikščionišką politiką

Almantas Stankūnas. Patys dalinsime narkotikus?

Dominykas Vanhara. Dėl karo grėsmės

Linas Karpavičius. Kanadoje oficialiai bus bandoma uždrausti LGBTQ+ konversijos terapiją

Vytautas Sinica. Valstybinės kalbos laidotuvės?

Airija panaikins daugumą COVID viruso apribojimų, įskaitant COVID pasą

Linas Karpavičius. Ukraina vs Rusija: savarankiška, nacionalinė Ukraina nėra niekam reikalinga

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška

Lina Dūdaitė-Kralikienė. Neišmoktos politikos pamokos: tikrovė – ne kompiuterinis žaidimas, suklydęs iš naujo neperžaisi

Valdžia rengia apynasrį socialiniams tinklams

Aleksandras Nemunaitis. Nesuprantu kodėl biudžetinės įmones masiškai verčiamos į VšĮ

Tarp Airijos studentų plačiai paplitęs narkotikų vartojimas – tyrimas

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Dievo Žodis ir laisvė – III eilinis sekmadienis

Visame pasaulyje vyko protestai prieš primygtinius reikalavimus skiepytis

Demonstracija Stokholme buvo didesnė nei praneša policija ir žiniasklaida

Linas Karpavičius. Netrukus Trumpas paleis naują socialinės žiniasklaidos platformą „TRUTH Social“

Linas Karpavičius. Arizonos rinkėjai vis dar laukia teisingumo

Jurga Lago. Toji Yoko Ono instaliacija banke su 141 grabeliu man atrodo iliustruojanti…

Tomas Čyvas. Aptvarienos naujienos

Atono kalno vienuoliams prokurorai iškėlė bylą dėl raginimo nesiskiepyti

Česlovas Iškauskas. Savaitės pjūvis. „Trys raidės“ – atverta Pandoros skrynia

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.