Istorija, Kultūros, kalbos, istorijos politika

Dalius Stancikas. Kaip lietuviai suvokė getus

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 11 d. 20:06

53     

    

Dalius Stancikas. Kaip lietuviai suvokė getus

Kai išgirsti užtikrintą Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus teiginį, kad toks išsilavinęs žmogus, kaip Lietuvos kapitonas Jonas Noreika, 1941 m. rugpjūtį negalėjo nežinoti, kas laukia žydų getuose, belieka tik skėstelėti rankomis: kaip J. Noreika galėjo žinoti tai, ko tuo metu nežinojo net patys naciai?

Istoriografijoje teigiama, jog nacių vadai dėl visiško žydų sunaikinimo apsisprendė tik 1942 m. pradžioje Vanzės konferencijoje.

Manoma, kad 1941-ųjų vasarą Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą A. Hitleris ypatingiems patikėtiniams žodžiu perdavė itin slaptą įsakymą naikinti Rytų Europos žydus (neva užkrėstus komunizmo bacila), tačiau toks dokumentas nerastas.

Išsamiau susipažinusiems su Jono Noreikos gyvenimu nelieka abejonių, kad Tėvynės reikalai ir rūpestis kitais žmonėmis jam buvo svarbiau už asmeninę naudą: J. Noreika aktyviai priešinosi tiek nacių, tiek sovietų vykdytiems genocidams, dėl ko abiejų režimų buvo įkalintas ir 36 metų nužudytas.

Tačiau išlieka vienas svarbus klausimas: kodėl nacių okupacijos metu Jonas Noreika, būdamas Šiaulių apskrities viršininku, perdavinėjo vokiečių įsakymus dėl žydų perkėlimo į getus?

Jei jis būtų tik paprastas karjeristas – nacių kolaborantas ar antisemitas, kaip nuolat aiškina jo oponentai, tai kodėl tuomet rizikuodamas gyvybe priklausė Šiaulių antinaciniam pogrindžiui, kuris išgelbėjo šimtus žydų (istorinių liudininkų teigimu, J. Noreika buvo Šiaulių pogrindžio „stogas“)?

Iš šiandien turimų duomenų galime matyti dvi priežastis, kuriomis vadovavosi J. Noreika, perduodamas įsakymus dėl žydų izoliavimo. Pirmoji – ta, kad, būdamas aktyvus ir drausmingas Lietuvių aktyvistų fronto, o vėliau antinacinio pogrindžio „Lietuvių frontas“ narys, jis laikėsi bendrosios šių organizacijų strategijos – stengtis kuo mažiau konfliktuoti su vokiečiais ten, kur nieko negali pakeisti, stengtis išlikti administracinėje valdžioje neleidžiant okupantams įsigalėti visose srityse.

Kaip rašo antinacinio pasipriešinimo dalyvis, o vėliau ir šio pasipriešinimo tyrėjas Mindaugas Bloznelis, „didžioji administracinio personalo dalis – apskričių viršininkai, miestų burmistrai ir kt. buvo paskirti Laikinosios vyriausybės.

Gaudami direktyvų iš pogrindžio nesitraukti iš užimamų pozicijų įstaigose, lietuvių administracijos pareigūnai suvaidino ypač svarbų vaidmenį taikiomis formomis priešinantis naciams.“

Kaip teigia Šiaulių antinacinio pogrindžio lyderis, daugiau kaip šimtui žydų pagelbėjęs gydytojas Domas Jasaitis, Jonas Noreika, paskirtas Šiaulių apskrities viršininku, „susirišo su pogrindžiu ir griežtai gynė krašto reikalus prieš okupantus.“

Tačiau J. Noreikos oponentai meta kitą rimtą kaltinimą: kodėl žydų varymas į getus, vėliau pasibaigęs jų sunaikinimu, nebuvo vertas viešo protesto?

Ir pateikia argumentą: neva J. Noreikos pirmtakas, buvęs Šiaulių aps. viršininkas Ignas Urbaitis atsistatydino, nes nenorėjo perdavinėti nacių nurodymų dėl Žagarės geto. Neva I. Urbaitis suprato, kas vyksta, ir garbingai pasitraukė, o štai J. Noreika užėmė jo vietą ir atliko tą negarbingą darbą.

Tačiau ar iš tiesų taip? Verčiame baudžiamąją Igno Urbaičio bylą, kurią jam sukurpė sovietų okupantai, nuteisdami 15 metų katorgos darbų – iš ten I. Urbaitis taip ir nesugrįžo.

Buvęs nepriklausomos Lietuvos Šiaulių aps. viršininkas Ignas Urbaitis į šias pareigas sugrįžo atsiliepdamas į Lietuvos Laikinosios vyriausybės kvietimą ir patikėjęs, kad galės būti naudingas naujai atkuriamai nepriklausomai Lietuvai. Išdirbo tik mėnesį – nuo 1941 m. birželio 30 d. iki rugpjūčio 3 d. „Būdamas apskrities viršininku aš vadovavausi humanistiniais sumetimais“, – savo tardytojams sako I. Urbaitis, nors liepos 20 d. jam teko savivaldos pareigūnams perduoti nacių komendanto Konovskio įsakymą įsteigti Žagarėje getą ir ten perkelti žydus. I. Urbaitis KGB tardytojams ne kartą tvirtino, kad jis, kaip lietuviškos savivaldos pareigūnas, nežinojo ir negalėjo žinoti, kokiu tikslu žydai buvo perkeliami į Žagarę, nes tai buvo daroma pagal vokiečių tvarką ir jų įstatymus.

„– Bet jūs turėjote žinoti, kokiu konkrečiu tikslu visi žydai buvo perkelti į getą, jūs turėjote žinoti apie tolesnį jų likimą, – nenusileido kagėbistai.

– Aš nežinojau, dėl ko jie perkeliami į getą, aš maniau, kad žydai tiesiog gyvens vienoje vietoje, kitokių vokiečių tikslų neįžvelgiau.

– Ankstesniame tardyme sakėte, kad žydai į getus perkelti pagal vokiečių teisę, vadinasi jūs žinojote jų teisę ir jų likimą?

– Apie vokiečių teisę ir įstatymus žinojau tik iš laikraščių, kur teigta, kad žydai gali gyventi tik gete, bet apie tolesnį jų likimą, t. y. masinius sušaudymus gete, aš nežinojau.

– Jeigu jūs žinojote, kad gestapo jau iki tol šaudė žydus ir vis tiek vykdėte jų įsakymus, vadinasi, esate jų bendrininkas.

– Aš maniau, kad žydams persikėlus į getą jie pagal vokiečių įstatymus bus apsaugoti, kad tuomet baigsis gestapo savivalė, prievarta ir teroras žydų atžvilgiu. Aš nežinau, kokiais tikslais vedini vokiečiai iššaudė gete gyvenančius žydus. Visos tos žmogžudystės, vykdytos vokiečių valdžios, neturėjo nieko bendro su lietuviška savivalda.“

Štai čia esmė: I. Urbaitis manė, kad getuose žydams bus saugiau, kad ten baigsis nacių savivalė jų atžvilgiu, nes ten vokiečiai elgsis pagal vokišką tvarką.

Iki vokiečių okupacijos Lietuvoje buvo žinoma apie žydų suvaržymus Vokietijoje, getus Lenkijoje, tačiau nebuvo žinoma, kad žydų izoliavimas baigtųsi masinėmis žudynėmis. Dar daugiau – po 1941 m. birželio 27 d. nacių organizuotų žydų žudynių Kaune jų organizatorius SS brigadenfiureris W. Stahleckeris žydams pareiškė, kad nuo tolesnių pogromų galės juos apginti tik tuo atveju, jei šie persikels gyventi į getus.

Būta atvejų, kai pavargdami slapstytis žydai patys ateidavo į getus arba perbėgdavo iš vieno geto į kitą. Lietuvos žydų bendruomenės narys, Vilniaus geto tyrėjas Ilja Lempertas teigia, kad iki 1941 metų pabaigos ir dar vėliau žydai Vilniaus gete negalėjo patikėti, kad jų buvimas getuose reiškia jų fizinį sunaikinimą: „Turėkime omenyje, to meto žmonės apie Holokaustą nežinojo, apie jį žinome mes, turėdami prieš akis visą Antrojo pasaulinio karo įvykių paveikslą. Jie mato, kad elgiamasi blogai, bet nežino, kad Holokaustas jau prasidėjęs.“

Tarptautiniu mastu iki šiol diskutuojama, ar geto vidaus tvarką palaikančios struktūros vertintinos kaip nacių kolaborantės. Žydų taryba (judenratas) ir geto žydų vidaus policija vykdė nacių nurodymus geto teritorijoje: atrinkdavo nedarbingus gyventojus (juos naciai veždavo sušaudyti), perduodavo vokiečių nurodymus dėl turto atidavimo, prižiūrėdavo, kaip vykdomos vidaus taisyklės ir t.t. Pasak istoriko I. Lemperto, „Judenratas – iš tiesų prieštaringai vertinamas.

Tačiau taip vertina žmonės, nežinantys istorijos. Pasidomėję giliau, pamatysime, kad juoda – balta istorija čia netinka.“ Pažymėtina, kad Lietuvos žydų iniciatyva Kauno žydų geto seniūnų tarybos pirmininko Elkeso Chaimo Chanono ir Kauno geto policijos vadovo Judo Zupavičiaus atminimas įamžintas garbės lentomis.

Tačiau pabandykim atsakyti į klausimą: kodėl J. Noreikos pirmtakas Ignas Urbaitis pasitraukė iš apskrities viršininkų, jei nemanė, kad kenkia žydams? Tiesioginio atsakymo nėra nei jo tardymo protokoluose, nei pasisakymuose sovietiniame teisme. Tačiau netiesioginį galime rasti jo ir tuomečio Šiaulių miesto burmistro Juozo Naujalio rašytose pretenzijose nacių valdžiai.

„Lietuviai tikisi, kad vokiečių armija Lietuvoje elgsis ne kaip priešiškoje užkariautoje šalyje, o kaip draugiškos nacijos šalyje. [Tačiau] dažni atvejai, kai kareiviai atiminėjo iš valstiečių paskutinius darbinius arklius, grūdus naudojo kaip pašarus arkliams, pjovė galvijus ir kitais būdais naikino valstiečių ūkius. Dažni atvejai, kai kariai savavališkai tuštino parduotuves, palikdami gyventojus be svarbiausių produktų. Siekiant, kad pakankamas pieno kiekis patektų į Šiaulius, reikia, kad kareiviai neatiminėtų arklių iš valstiečių, vykstančių į miestą. Norint atstatyti gamybą, ypač maisto industriją, kariškiai neturėtų rekvizuoti įmonių ir transporto, taip pat turėtų atlaisvinti gamyklų teritorijas“.

Trumpiau sakant, vokiečiai elgėsi kaip barbarai užkariautoje šalyje, nenorėjo pripažinti lietuviškos administracijos ir jos tvarkos. Dar daugiau – jie pagrasino Šiaulių burmistrui J. Naujaliui, kad jei mieste pasirodys komunistai, jam teks atsakyti asmeniškai. Ir J. Naujalis po savaitės darbo pasitraukė, nors jam ir neteko perdavinėti nurodymų dėl Šiaulių geto steigimo (tuos nurodymus vėliau perdavė kitas Šiaulių burmistras Petras Linkevičius). O dar po kelių dienų prašymą pasitraukti parašė ir jo senas kolega Šiaulių aps. viršininkas I. Urbaitis, tačiau Lietuvos laikinosios vyriausybės vidaus reikalų ministro paprašytas palaukti, kol bus surastas kitas kandidatas (tokiomis sąlygomis dirbti norinčių buvo mažai), sutiko: laukė dar pusę mėnesio, nors per tą laikotarpį teko perduoti dar ne vieną nacių įsakymą, susijusį su žydu izoliavimu.

Deja, šiandien anų laikų istorija suprimityvinama taip, kad atrodo, jog lietuviškos administracijos atstovai perdavinėjo tik žydus engiančius įstatymus. Tačiau jiems teko perdavinėti ar vykdyti nurodymus, kurie buvo nukreipti ir prieš lietuvius: pvz., tam pačiam Šiaulių burmistrui J. Naujaliui teko nuginkluoti 1941 m. sukilimo dalyvius lietuvius, vokiečių reikalavimu iškelti 20 šeimų iš jų namų (tarp jų tik vienas buvo žydas) ir pan. Savo reikmėms naciai nusavindavo turtą ne tik iš žydų, bet ir iš lietuvių, turtingesni lietuviai buvo iškeliami iš turtingų sodybų, o ten apgyvendinami vokiečiai; nemažai sovietų ištremtų, suimtų, sušaudytų aukų namai ir kitas turtas buvo likęs bešeimininkis – žodžiu, nuosavybės ir turto atžvilgiu buvo daug chaoso ir savivalės. Be abejo, lietuvių ir žydų padėtis buvo nelygintina, tačiau neturėtume anų dienų suprimityvinti taip, kai vien faktas, kad J. Noreika nusipirko staliuką, atimtą iš žydų, pateikiamas kaip svarus antisemitizmo įrodymas.

Žiaurių okupacinių laikų vertinimas pagal šių dienų sampratą nėra istorinės tiesos atstatymas, o tik jos iškraipymas. Dėl tokio iškraipymo perspėjo ir žymus Vilniaus geto vadovas Jakovas Gensas, prieštaravęs žydų jaunimo pabėgimui iš geto, nes manė, kad tuomet getas naciams taps ekonomiškai nenaudingas ir bus sunaikintas: „Mano rankos iki alkūnių kraujyje. Tačiau dabar aš aukoju tūkstantį, kad išsaugočiau 20 tūkstančių. Kai vokiečiai ateina, aš deruosi. Jei nesiderėčiau, jie ateitų patys ir pasiimtų tiek, kiek jiems reikia. Po karo mane galės teisti.“

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Leonas       2019-09-17 12:23

Ar čia ne girtas žmogus parašė tokį “šedevrą”

Tvankstas       2019-09-16 23:35

Spangstalui pabaigai     2019-09-16 21:43 - ‘Pats studebekeris tebuvo supaprastinta GMC CCKW-353 versija.’
Įdomiai Tamstelei gaunasi su logika - ėmus tuščiai pilstyti įrodymą, kad Studebaker nepriklausė GMC, staiga - šast pripažinimas, kad Studebaker buvo GMC vasalas, gaminęs supaprastintą gaminį, taip GMC nenorėjo teršti savo vardo, permetusi naštą Studebaker.
Trolių fabrike logika neturi prasmės - svarbiausia yra lodytis, tyčiotis, šmeižti, išlieti pagiežą.
Sėkmės trolinti.

Tvankstas       2019-09-16 22:25

Kaip bekalbėtume, bet dok. filmas rodo Studebaker surinkimą 1941 m. Irane.

Prašalaitis       2019-09-16 21:59

> 2019-09-16 21:43 Ir mane tamstos nuorodos maloniai nustebino.

Spangstalui pabaigai       2019-09-16 20:43

Privertei palandžioti po kai kuriuos gana egzotiškus, netgi “vatinius”, tinklalapius. Pasirodo, rusų kalba galima daug įdomaus apie studebekerių surinkimą SSRS pasiskaityti.
Ne be nuotykių surinkimas ėjosi. smile Nustebau sužinojęs, kad prieš Kursko mūšį Liuftvafė net įsigudrino subombarduoti GAZ gamyklą Gorkyje(Ž.Naugardas) toli užfrontėje!
http://www.gruzovikpress.ru/article/1109-sborka-avtomobiley-postavlyaemyh-po-lend-lizu-na-gorkovskom-avtomobilnom-zavode-im-molotova-skazka-naoborot

MAZ’o atveju internete radau teiginį, kad neva pirmasis studebekeris Minske buvo surinktas 1944m. lapkričio 7d., o per mėnesį frontui neva atiduota apie 100 studebekerių, fordų ir mackų. Verta atkreipti dėmesį, kad surinkimas vyko buvusiuose 26-osios Vermachto tankų divizijos remonto pavilijonuose. Iš to ir gimė MAZ gamykla.

Na ir su studebekerių varikliu buvo visai ne taip, kaip rašiau. Pats studebekeris tebuvo supaprastinta GMC CCKW-353 versija. Sovietams skirtos versijos variklis buvo prastesnis ir vartojo prastesnės kokybės kurą, nors rusiškame Vikipedijos straipsnyje kaip tik rašoma, kad studebekeriai reikalavo aukštesnio oktaninio skaičiaus benzino ir kokybiškesnių tepalų.

https://www.kolesa.ru/article/legendarnyj-studebaker-i-krasnaya-armiya-chto-by-stalo-kaby-ne-bylo-tebya

Kaip bebūtų, bet žinome, kad sovietai sėkmingai ilgą laiką juos drožė, tai reiškia, kad užteko ir to, ką jie turėjo.
O daugiau nematau reikalo veltis į tuščias ir beprasmiškas diskusijas.

Prašalaitis       2019-09-16 18:37

Tvankstui > Toliau pilstote iš tuščio į kiaurą, bet taip ir nepateikėte NEI VIENO įtikinamo argumento. Negi, žmogui besiskelbenčiam tiesos ieškotoju taip sunku pripažinti savo sugalvota sąmokslą nevykusiu ir neatlaikančiu kritikos bei judėti tolyn?

Ta angliška citata apie 1938m. nieko neįrodo, tai tik jūsų vertinimas, vienas iš šimto galimų. Mano vertinimas žemiškesnis ir mano galva geriau dera prie istorinio konteksto. Nematau nieko labai neįprasto, kad įmonė susijusi su karine pramone ir turinti prieigą prie slaptos žvalgybinės informacijos strategiškai planuoja savo verslą atsižvelgdama į tai, kad visas Europos oras buvo persmelktas karo nuojauta ir, kad jau metus vyko karas Azijoje. Ar toks vertinimas gali būti klaidingas? Gali, bet mano galva jis labiau dera prie istorinių aplinkybių. Toliau toje angliškoje ištraukoje aiškiai parašyta, kad 1941m. gegužę britų pirkimo tarnyba nupirko keturias mobilias gamyklas kurias dar reikėjo nugabenti į Vidurio Rytus. Ir tos gamyklos skirtos BRITAMS, o ne rusams. Prašau, paaiškinkite man kaip kažkas galėjo būti surinkinėjama dar neegzistuojančiose gamyklose? Nereikia nei to. Tą absurdišką išmislą apie rusams surenkamus “Studerius” pagal “lend lease” programą paneigia daugelis kitų faktų, t.y. kad “lend lease” rusams įsigaliojo tik po 1941m. spalio. Tai patvirtina ir toje pačioje knygoje pateikiama statistika, kad per Persų įlanką 1941 birželio-spalio mėnesiais sovietams patiekta lygiai 0.00 KG krovinių ((Apendix A, Table 1 TABLE 1- CARGO SHIPPED FROM THE WESTERN HEMISPHERE TO THE USSR BY ROUTE OF DELIVERY, 22 JUNE1941-20 SEPTEMBER 1945 a). Visa statistika susijusi su sunkvežimių surinkimu prasideda 1942 metais. Teiginys, kad ši informacija gali būti suklastota yra švelniai tariant keistas, nes tuomet turėtų būti suklastota ir informacija apie visą parengiamąjį gamyklų atsiradimo Irane laikotarpį, o tai padaryti kur kas sunkiau, nes yra datos su pavardėmis ir nuorodomis į šaltinius apie derybas ir t.t. kuriuos galima patikrinti. Žinoma, mintis palyginti kelis šaltinius nėra bloga, bet netikrinus ir neradus neatitikimų teigti, kad knyga cenzūruota nedera.
Tie Tvanksto minimi 1941m. galo 10 tūkst. transporto priemonių (ne vien sunkvežimių, bet ir džipų bei priekabų kartu sudėjus) pagal statistiką yra ATPLUKDYTI, o ne SURINKTI, nes pastaruoju atveju jie turėtų atsidurti Irane surinktų sunkvežimių statistikoje, tačiau kaip žinia anksčiausia minima surinkimo data nurodoma visose statistikos lentelėsę - 1942 m. kovas. Vienintelis neaiškus dalykas šitose skaičių džiunglėse yra ką tiksliai britai surinkinėjo savo gamyklose Bušire ir kt. mieste.  Kiek suprantu surinkinėjama anksčiau nei Andimeške kuriame pradėti surinkinėti “Studeriai”, bet apie tai sausai minima tik vienoje išnašoje.
Bet kuriuo atveju visiškai akivaizdu, kad jokie “Studebekeriai” 1941m. gegužės-birželio mėn. pagal iš anksto parengtą kažkieno planą nebuvo ir negalėjo būti surinkinėjami Irane.

Labai abejoiju kokiomis nors GMC ir Studebaker sąsajomis, nes pastaroji labai sena (gerokai senesnė už GMC)šeimyninė bendrovė ir GMC su Fordu kaip suprantu nemažai prisidėjo prie Studevaker sužlugdymo. Aiškui jei visame kame regi sąmokslus ir “žinai” kam priklauso visi Šveicarijos bankai tuomet jas susieti labai lengva smile

Yra dar viena įdomi “lendlyzo” aplinkybė kuri žudo sąmokslo teorijų kūrėjų mintį apie kruopštų jo planavimą paslaptingojo Pasaulinio Architekto paslaptingoje buveinėje. Per pirmus 9 mėnesius iki Perl Harboro, britai įsisavino tik apie 1 100 000 000 iš 14 000 000 USD vertės paskirtos pagalbos, kitaip tariant veiksmas vyko ir buvo gludinamas eigoje ir pradžioje prieš jam įsibėgėjant kliudė įvairūs biurokratiniai dalykai, skirtumai tarp jurisdikcijų, kitų naudos gavėjų ir t.t., jau nekalbant apie tai, kad britai už didelę dalį tiekimo tebemokėjo tvirta valiuta nepaisant jau įsigaliojusio “lendlyzo” (https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/UK/UK-Civil-WarEcon/img/UK-Civil-WarEcon-2.jpg).

Manau klausimas išspręstas, tolimesnį ginčą laikau beprasmišku, nebent paaiškėtų kažkokios visiškai naujos, nežinomos ir reikšmingos aplinkybės, tačiau atsižvelgiant į ginčo eigą tikimybė, kad jos bus pateiktos - labai maža.

 

Tvankstas       2019-09-16 8:12

Spangstui     2019-09-15 23:46 - angliška citata parodo, kad Pasaulio Architektas jau 1938 m. planavo Studebaker surinkimą 1941 m. Irane ir Irake, Stalinui davė nurodymą pulti 1941.07.06, o Hitleriui 1941.06.22, tam ir reikalingos Studebaker surinkimo linijos Irane ir Irake 1941 m, labai gerai suplanavo - Wehrmacht staigus smūgis paliks RA pliką ir nuogą.

Spangstui       2019-09-15 22:46

Ai, tai jau pripažįsti, kad net per Odesą 1944m. galėjo eiti? smile Bet dar ką tik baubei, kad Murmansko ir Archangelsko kryptį 1942m. vokiečių “vilkų rujos” atkirto, o turkai neva buvo vokiečių sąjungininkai, nors vokiečiams turkai buvo pasakę, kad nepraleis nei jų, nei italų laivų į Juodąją jūrą ir laikėsi žodžio. smile Taip ir liko neaišku, prie ko čia tie 1942m. įvykiai ir 1944m. pabaiga?
Kokie ten buvo “General Motors” ir “Studebaker” santykiai aš nežinau, bet kai kurie sunkvežimių modeliai iš išvaizdos niekuo nesiskyrė. Tik “Studebaker” variklis netiko JAV kariuomenei, nes jam reikėjo aukštesnio oktaninio skaičiaus benzino, kas karo sąlygomis yra pernelyg prabangu. Keista, bet pas sovietus tie sunkvežimiai ant visokio marmalo kažkaip važinėjo. Ir dar labai ilgai.
Iš to, ką pasakei, vieninteliu “grynuoliu” galima būtų laikyti GMC ketinimus 1938m. keltis į Persijos įlankos regioną. Tai jau tikrai įdomu ir gali šį tą reikšti. O toliau jau pas tave prasideda pritempinėjimai, kurie į niekur neveda.

Tvankstas       2019-09-15 22:27

Spangstui-Milaičiui fon Bliūdui     2019-09-15 21:55 —    ‘Ir dar svarbu paminėti, kad “Studebaker” niekada nepriklausė “General Motors”’.
Ekonomikoje nebūtinai priklausyti tam pačiam vardui ar prekiniam ženklui, tai vienas šeimininkas gali tvarkyti, pvz. GM, o Studebaker gali būti kaip šeimininko, ir sujungiama po GM vėliava su subrangovo teisėmis.
Šveicarijoje visi bankai yra Rothschild nuosavybė, nors pavadinimų daug, ‘savininkų’ daug, bet jie susieti giminystės - švogerystės ryšiais.

Tvankstas       2019-09-15 22:19

Taip, 1944 m. pabaigoje buvo galima plukdyti į Odesos uostą. Per Tolimuosius Rytus ėjo be pertraukos ar trukdžių, nes SSSR nekariavo su Japonija iki 1945.08.09.
Bet ką bendro turi šis mudviejų ginčas su :
In 1938, after Munich, the Overseas Division of General Motors Corporation had foreseen the need for locating emergency vehicle assembly plants at strategic sites. Foreseeing also the likelihood that the closing of the Mediterranean to shipping would heighten the importance of the Persian Gulf, General Motors at that time submitted to the British War Office a recommendation to establish emergency assembly plants at or near Basra. After the invasion of Poland a year later, the company designed an emergency TUP assembly unit with a bolted structural framework on a poured concrete floor, to be housed under canvas or other temporary shelter. Equipped with cranes, tractors, trailers, and battery chargers, this plant would have a capacity of fifty trucks per each eight-hour shift. A single such plant could therefore turn out 1,300 trucks in a month of twenty-six working days on a one-shift basis. The significant saving of shipping space by overseas assembly of cased knocked-down vehicles recommended the assembly plant idea, and in May of 1941 the British Purchasing Commission bought four of these plants for shipment to the Middle East. It was thus through the arrangements made between General Motors and the British, and through the availability of trained General Motors personnel in India, that the company was selected to carry out the truck
assembly operations undertaken by the Americans for the British in the Persian Gulf area.
II pasaulinis karas su Vokietijos - SSSR karu buvo suplanuotas be Stalino planavimo, duodant tik pasiskeryčioti, snukį išmalti ir kvailiu liekant.

Tvankstas       2019-09-15 22:12

Kai 1944 m. RA atėjo į Žemaitiją, tai žmonės stebėjosi - nieko rusiško, tik šautuvai : apranga - iš amerikoniškos medžiagos, batai - amerikoniški, konservų dėžutės su kiauliena - amerikoniškos, tabakas - amerikoniškas, degtukai - amerikoniški, sunkvežimiai Studebaker ar Dodge, danguje lėktuvai - amerikoniški, karininkai važiuoja su Willis, žiūronai - amerikoniški, tankai - amerikoniški, žemaičiai tarpusavyje šnabždėjosi - rusas, jo šautuvas ir jo šūdas yra rusiški.
Tas pat buvo ir Suvalkijoje.
Na, tai galima gauti MAZ skaičius surenkant Studebaker ? Ar kontora nepajėgi skaičių pateikti ?
Kodėl tada Ford didžiulė gamykla labai jau vakarinėje dalyje buvo pastatyta prieš karą ?

Viso lend lease skaičiai dar įspūdingesni, juk Persijos koridoriuje patiekta tik apie ketvirtadalį visų krovinių. Visi mano duoti skaičiai yra pagal : 1 long tons = 1 016.04691 kilograms, Studebaker svoris apie 4,5 t, tai gaunasi apie 200.000 sunkvežimių aptiekta per Persijos koridorių, kas pajėgu pagaminti 4 surinkimo linijoms.

Spangstui       2019-09-15 21:52

Va ir vėl nežinai apie Tolimųjų Rytų kelią. Ir dar tau vertėtų pažiūrėti žemėlapį, kur buvo fronto linija 1944m. pabaigoje. Jei nežinai, galiu įmesti porą gerų nuorodų, kur yra gana tikslūs žemėlapiai su tarpinėmis fronto linijomis. Nes gamybai Minske dalys jau galėjo keliauti ne tik per Murmanską ir Archangelską, bet ir per Juodąją jūrą, kadangi Turkija, matydama karo eigą, pasidarė nuolaidesnė. Pasirodo, būta ir tokio lendlizo kelio! Netgi per Graikijos uostus teoriškai jau galėjo keliauti lendlizas 1944m. pabaigoje. smile

Spangstui       2019-09-15 21:41

Pagal skaičius, man atrodo, tu apskritai imi VISĄ lendlizą, o ne “sovietinę” jo dalį. O ir, panašu, nežinai, jog ne “Persijos koridoriumi” liūto dalį pagalbos sovietai gaudavo. “Persijos koridoriumi” jie gavo tik apie 27% krovinių, liūto dalis ėjo per Aliaską ir Tolimuosius Rytus, net 47%. Dar per Murmanską - apie 24%. Nes pagal tavo skaičius vos ne išeitų, kad sovietai ištisai vien amerikietiška technika kariavo, jeigu tik “Persijos koridoriumi” tokius kiekius ginkluotės gavo.
Iš viso amerikiečiai lendlizą įvertino 49 mlrd. tuometinių JAV dolerių, bet sovietams teko tik kažkur 2,9 mlrd. USD, iš kurių dar bent 700 mln. sovietai neatidavė ir teisių perėmėja Maskolija jų irgi niekada nebeatiduos, o ir amerikiečiai atiduoti nereikalaus. Tiek, kad ne lendlizo dalyje esmė, o tame, kad sovietai gavo tai, kada jiems trūks-plyš to reikėjo. Nekalbant jau apie technologijas, kurios už dyką kaip lendlizo priedas atkeliavo.
Kadangi privertei domėtis tema, tai sužinojau, kad kai kurie Maskolijos istorikai tvirtina, jog iš anksto besiruošdami karui su vokiečiais, sovietai statė reikiamas gamyklas Urale ir Sibire. Atseit todėl jiems gana greitai pavyko paleisti ginkluotės ir visko, ko reikia karui, gamybą po to, kai neteko daugybės karinių gamyklų europinėje dalyje.

Tvankstas       2019-09-15 21:37

Spangstui-Milaičiui fon Bliūdui - tai trolių fabrikas gali pateikti duomenis apie surinkimus Studebaker ar kitų sunkvežimių Minske : kada pradėta, per kurį uostą / uostus buvo tiekiamos detalės, kiek surinkta pagal mėnesius ?
Murmansko ir Archangelsko uostai nuo 1942 m. pradios, praradus didžiulius kiekius krovinių, labai mažai priimdavo krovinių iš USA.
Viduržemio jūra vėlgi buvo uždaryta bent ties Graikija. Turkija buvo Vokietijos sąjungininkas, praplaukti Dardanelus, Bosforą nuo kada tapo įmanoma USA, britų ar sovietų laivams ?

Tvankstas       2019-09-15 21:10

Skaičius daviau iš lentelės : TABLE 2-CARGO SHIPPED FROM THE WESTERN HEMISPHERE TO PERSIAN GULF PORTS FOR THE USSR, BY TYPE, NOVEMBER 1941-MAY-1945 a

Spangstui       2019-09-15 21:03

Vėl pritempinėji. “Studebaker” turėjo kelias surinkimo gamyklas JAV ir dar bent vieną Kanadoje. Bet jau surinkti sunkvežimiiai užima daugiau vietos, o ir rinko “Studebaker” ne vien juos. Daug talpiau plukdyti dalis ir surinkinėti jas kažkur arčiau adresato. Jei nežinojai, tai “studebekeriai” iš komplektuojančių dalių buvo renkami ir SSRS, netgi kažkiek Minske nuo 1944m. pabaigos. Ir ne vien jie keliavo, nepamiršk visų kitų JAV gamintojų, tame tarpe GMC, nes ir “dodžus” sovietai gaudavo. Kai tu bandai visus skaičius sukišti į tas 3-4 gamyklas prie Persijos įlankos, tada ir gaunasi visos nesąmonės. smile

Tvankstas       2019-09-15 21:02

Spangstui-Milaičiui fon Bliūdui     2019-09-15 21:55 - labai dėkoju už atsakymą, matau jau protelis susisuko nuo skaičių iš USA išleistos knygos, ko gi taip nervina sąmokslo praktika ? Saugoti įpareigotas ?

Spangstui-Milaičiui fon Bliūdui        2019-09-15 20:55

Pradėjęs nuo tūkstančių-dešimčių tūkstančių jau pagamintų “studebekerių”, sutelktų Irake ir Irane(žiūrėk savo pirminį komentarą) prieš vokiečių-sovietų karą, dabar jau atsiritai iki tikrų 1941m. datų, kada iš tikro buvo pradėti rinkti amerikietiški automobiliai prie Persijos įlankos. Bet niekšai mes, o ne tu - melagis ir pritempinėtojas. smile Lyg po Lenkijos sutriuškinimo karo veiksmai būtų nutrūkę ir visiškai nieko nevyktų nei Artimuosiuose Rytuose, nei Afrikoje, nebūtų reikėję sunkvežimių britams ir “Laisvajai Prancūzijai”, lenkams, čekoslovakams, graikams. Lendlizą ne vien sovietai gaudavo.
Ir dar svarbu paminėti, kad “Studebaker” niekada nepriklausė “General Motors”. smile

Tvankstas       2019-09-15 20:54

Kada buvo pradėti surinkinėti Studebaker Irane ir Irake ?
Pagal T. H. Vail Motter, The Persian Corridor and aid to Russia, Washington, 1952, chapter VIII, p.139-147, pasitikėti negalima, nes duotoji internete yra 2000 m. leidybos. Tas pat būtų ir su 1952 m., nes nežinoma, kas buvo nuslėpta ar suklastota, reikia dar su keliais šaltiniais suleisti kaktomuša.
Knygose klastoti yra lengviausia.
Pagal British Pathe dok. filmo 0:49 sunku atsakyti, kurį mėnesį rodomas surinkimas : gali būti nuo gegužės iki gruodžio mėnesio.
Gale knygos duodami skaičiai : 1941 m. lapkričio mėnesį patiekta beveik 1 tūkst., gruodzio mėn. gerokai virš 9 tūkst., viso 1941 m. virš 10 tūkstančių.
Knygos 8 skyriuje yra vienas įdomus skaičius : Persijos koridoriumi tiekiami sunkvežimiai 88 nuošimčiais buvo surinkti Irane ir Irake.
Priede A matome skaičius pagal techniką, gautą Persijos koridoriumi : 39645 lėktuvai, 70407 kovinės mašinos ( tankai,...), 873846 sunkvežimiai, 70178 kiti automobiliai, dar ten daugybė visko, grįžtu prie sunkvežimių.
88 nuošimčiai bus 769000 sunkvežimių. Jei viena linija per 1 pamaina 26 dienas per mėnesį po 50 sunkvežimių, tai planinis bus 1300 sunkvežimių, tai gaunasi 591 darbo mėnesis arba 49 darbo metai, kai nutrauktas tiekimas buvo 1945 m. labai mažais kiekiais tiekiant, kaip 1941 m.
49metai : 3metai, gauname bent 16 surinkimo linijų.
Tai kada buvo pradėti surinkinėti Studebaker Irane ir Irake ? 1941 m. surinkimas vyko tikrai, lieka mėnesio klausimas.
Bet pasiruošimas tai atlikti buvo gerokai anksčiau, vykstant dar Vokietijos - Lenkijos medaus metams iki 1939.03.05, vykstant Vokietijos - SSSR meilei iki 1941.06.21.
Pastraipa, kuri ‘sąqmokslo teorijas’ paaiškina esant sąmokslo praktika :
In 1938, after Munich, the Overseas Division of General Motors Corporation had foreseen the need for locating emergency vehicle assembly plants at strategic sites. Foreseeing also the likelihood that the closing of the Mediterranean to shipping would heighten the importance of the Persian Gulf, General Motors at that time submitted to the British War Office a recommendation to establish emergency assembly plants at or near Basra. After the invasion of Poland a year later, the company designed an emergency TUP assembly unit with a bolted structural framework on a poured concrete floor, to be housed under canvas or other temporary shelter. Equipped with cranes, tractors, trailers, and battery chargers, this plant would have a capacity of fifty trucks per each eight-hour shift. A single such plant could therefore turn out 1,300 trucks in a month of twenty-six working days on a one-shift basis. The significant saving of shipping space by overseas assembly of cased knocked-down vehicles recommended the assembly plant idea, and in May of 1941 the British Purchasing Commission bought four of these plants for shipment to the Middle East. It was thus through the arrangements made between General Motors and the British, and through the availability of trained General Motors personnel in India, that the company was selected to carry out the truck
assembly operations undertaken by the Americans for the British in the Persian Gulf area.
Pakartojau, nes seniai ką nors buvau suradęs, kas mane taip nustebintų nuoširdžiai atverta TIESA.

Prašalaitis > Tvankstui       2019-09-15 13:08

Taip, pripažįstu, dėl sunkvežimių surinkimo neteisingai apkaltinau Tvankstą melagiu ir už tai atsiprašau. Garbė ir sąžinė man yra šio pasaulio dimensija ir suklydęs niekuomet nevengiu tai pripažinti. Tačiau ginčo atžvilgiu ši klaida neesminėvisiškai nekeičia ginčo esmės, t.y. jūsų teiginiai “Suprasti, kaip II pasaulinis karas buvo kruopščiai planuojamas stumdant valstybes ir jų vadovus lyg pėstininkus šachmatų lentoje galima vien iš vieno vienintelio – amerikietiškų sunkvežimių gamyklos Irane ir Irake pradėjo surinkinėti Studebeker’ius dar 1941 m. gegužės – birželio mėnesiais iki 1941.06.22 ir tie sunkvežimiai buvo tiekiami SSSR, šį land-lease nutylint iki šiol.” arba “1941 m. gegužės ir birželio mėnesiais Studebaker jau buvo surenkami Irane ir Irake, Kaspijos jūra plukdomi iki Baku ar Astrachanės.”, kuriuo turėtų būti grindžiama jūsų sąmokslo teorija lieka nepagrįstas. Jūsų pateikta nuoroda, nors ir labai puiki meniškai, irgi negelbėja, nes ten tokios info paprasčiausiai nėra. Kiek man pavyko rasti anksčiausia minima data yra 1942m. kovas (T. H. Vail Motter, The Persian Corridor and aid to
Russia, Washington, 1952, chapter VIII, p.139-147) kai Irano mieste Andimeške pradėti atgal surinkinėti Amerikoje pagaminti ir dalinai išardyti sunkvežimiai.
Taigi jei norite, prašom įrodinėkite, tik būtų gerai, kad įrodinėtumėte kaip tai daro civilizuoti žmonės - argumentais, na ir šaltiniai nepakenktų. Tiesa, svarbiausia dalykas - reikėtų pakeisti laikyseną “če jūs tamsoliai nėko nežinot ir neišmanot” į kuklesnę.
Dar kai įkėlinėjate iš Wiki nukopijuotą tekstą tai aiškiai išreiškite mintį kam tai darote, nes mane nuo tokio veiksmo apninka baločkaitiška nuotaika ir aš imu uždavinėti bereikalingus klausimus. Ko žmogus tuo siekė? Ar tik norėjo pasigirti, kad yra susipažinęs su kažkokiu istoriniu dokumentu ar norėjo pasakyti kažką konkretaus, bet nepasakė nes nesugebėjo suformuluoti minties? Kuo remdamasis įkėlinėtojas leidžia sau prabangą manyti, kad kiti to dokumento nėra skaitę? Juk turėtų būti visai nesunku parašyti kaip daro visi normalūs žmonės, kad aš manau taip ir anaip, nes įkeltame tekste yra tas ir tas, ane?

Tvankstas       2019-09-15 11:11

Noriu nuoširdžiai padėkoti Prašalaičiui, anonimui ir trolių fabrikui už suteiktą galimybę gilintis į II pasaulinio karo paslaptis.
Mane kruša, o aš standėju, virstu plieniniu Tvankstu, be JŪSŲ šiandien nežinočiau ir dešimtadalio apie II pas. karą, tai nuostabu, tas pažinimas maudant mane purvo ir šūdo maurynėse, tiesiog šmeižiamas ‘sąmokslo teorija’ iš dėkingumo atskleidžiu sąmokslo praktikos cerberius. Tai trunka 20 metų, o trolių fabrikas tame pačiame lygyje, tais pačiais žodžiais, kad nors ką pripažintų - suprantu, šefas neleidžia ‘otsiebiatinų’.
Nežinočiau ir angliškos citatos 2:16, kuri labai aiškiai parodo nuoseklų II pas. karo planavimą ir paruošimą iš vieno smegenų centro, kas nuo 1941.06.22 ėjo lyg per sviestą iki 1945.09.02.
AČIŪ nuoširdžiai mano pagalbininkams troliams, be JŪSŲ būčiau kaimietis, runkelis ir tundra.

Tvankstas       2019-09-15 1:30

Šaltinis platus :

THE PERSIAN CORRIDOR
AND AID TO RUSSIA

by

T. H. Vail Motter

CENTER OF MILITARY HISTORY
UNITED STATES ARMY
WASHINGTON, D. C., 2000

Library of Congress Catalog Card Number 52-60791

First Printed 1952-CMH Pub 8-1
1952 m. dar nežinojo šiandieninio politinio korektiškumo, tiesa, perleidžiant 2000 m. padaryti neabejotinai ‘pataisymai’.

Tvankstas       2019-09-15 1:16

Dėl Studebaker : https://www.o5m6.de/redarmy/persian.php - ten esančiame British Pathe 3:11 trukmės dokumentiniame filme ‘Supplies for Russia 1941’ 0:49 labai aiškiai matome surenkamą sunkvežimį.
In 1938, after Munich, the Overseas Division of General Motors Corporation had foreseen the need for locating emergency vehicle assembly plants at strategic sites. Foreseeing also the likelihood that the closing of the Mediterranean to shipping would heighten the importance of the Persian Gulf, General Motors at that time submitted to the British War Office a recommendation to establish emergency assembly plants at or near Basra. After the invasion of Poland a year later, the company designed an emergency TUP assembly unit with a bolted structural framework on a poured concrete floor, to be housed under canvas or other temporary shelter. Equipped with cranes, tractors, trailers, and battery chargers, this plant would have a capacity of fifty trucks per each eight-hour shift. A single such plant could therefore turn out 1,300 trucks in a month of twenty-six working days on a one-shift basis. The significant saving of shipping space by overseas assembly of cased knocked-down vehicles recommended the assembly plant idea, and in May of 1941 the British Purchasing Commission bought four of these plants for shipment to the Middle East. It was thus through the arrangements made between General Motors and the British, and through the availability of trained General Motors personnel in India, that the company was selected to carry out the truck
assembly operations undertaken by the Americans for the British in the Persian Gulf area.
Tai jau gamyba buvo ruošiama nuo 1938 metų, po Miuncheno susitarimo (dėl Čekoslovakijos). 1941 m. jau surenkami Irane, dok. filme 0:49.
Jei ir būtų Studebaker surenkami po 1941.06.22, tai 4 surinkimo gamyklos nuspręstos 1941 m. gegužės mėnesį.
Gali būti, kad vienas šaltinis nurodo Studebaker surinkimą 1941 m. gegužės mėnesį (mane suklaidino), kai kitas šaltinis patvirtina, kad 1941 m. gegužės mėn. - nuspręsta 4 surinkimo gamyklas statyti Irane ir Irake ( man patvirtino išankstinį gerai paruoštą planą). Tikroviškai - surenkami Studebaker 1941 m. lapkričio ar gruodžio mėnesį, nuo fakto tikrai nepabėgsime (žr. dok. filmą), bet to surinkimo logistika paruošta bent jau gegužės mėnesį. Tebūnie.
1941 m. patiekti virš 10tūkst. sunkvežimių per Iraną, viešai rašoma, kad lapkritį beveik 1 tūkst., gruodžio mėnesį - likusieji.
Esmė - kodėl lend lease 4 sunkvežimių surinkimo gamyklos suplanuotos Irane ir Irake 1941 m. gegužės mėnesį (rengtasi nuo 1938m. rudens), kai Vokietijos - SSSR karas prasidėjo 1941.06.22 ?

Tvankstas       2019-09-14 23:53

0:20 - nesunku pasidomėti, pakankamai medžiagos yra, kas patvirtina apie Studebaker surinkimo gamyklas Irake ir Irane dar 1941 m. gegužės - birželio mėnesiais, tiesiog juoką sukelia priekaištas, kad nežinau ‘Persijos koridoriaus’.
Nerašau apie tai knygos ir niekada nesiruošiu šia tema rašyti.
Yra dar visa eilė faktų visiškai iš aplinkinių šaltinių, patvirtinančių - pradėta surinkinėti 1941 m. gegužės - birželio mėnesiais.
Yra daugybė nuotraukų, filmuotos medžiagos internete, yra labai įdomių liudininkų ar jų vaikų pasisakymų.
Man vėlgi - ši tema tėra pakeleivingos dujos, išeinančios užtinkant atsitiktinę medžiagą, pagal kurią pasidomėjus, išlenda įdomybės.
Duotoje mano nuorodoje https://www.o5m6.de/redarmy_old/dodge_wf32.html labai aiškiai yra nurodytos surinkimo gamyklos. Dėl politinio korektiškumo būna ištrintos datos, būna pateikiama dalis žinių, iškoštų pro sietą.
Taip, kad nereikia manęs kvailinti, isterikuoti, labai aiškiai yra nusakomos datos kažkuriame šaltinyje, kuris rašo TIESĄ - suprantu trolio darbą - kontora liepia, taip reikia rašyti. Tai, ką skelbiu pagal atsitiktinai rastus šaltinius, yra stingdanti TIESA, kuri sukelia ešelonus melo makulatūros ‘teisingai perskaičiusiam ir galvojančiam’ gyvulišką neapykantą man.
Pritrenkiantis faktas istorijos moksle yra docentų, profesorių, akademikų rašomas MELAS, kuris plečiamas didžiulėmis piniginėmis galybėmis. Tikrąją istoriją rašo neistorikai, tai tapo istorijos mokslo aksioma.

Spangstui-Milaičiui fon Blūdui       2019-09-14 23:20

Kiek tau galima kartoti, kad nekompromituotum viso reikalo. Nes ir vėl, tikriausiai, tiesiog nežinojai, kad buvo toks “Persijos koridorius”, tai ir susigalvojai “studebekerių” gamyklas prie Persijos įlankos, kurių prieš karą ten paprasčiausiai nebuvo. Ir Garis Kasparovas, Rusijoje laikomas geru lendlizo istorijos žinovu, nieko apie jokias gamyklas Irane ir Irake prieš APK nėra sakęs niekada.
Ar tu tiesiog ir esi provokatorius, tas pats Sovetsko feldčeris, kuo dažnai mėgsti kaltinti kitus? smile

Tvankstui       2019-09-14 20:55

Ačiū. Bet atrodo, kad kaip tik jums tai nepakenktų.

Tvankstas       2019-09-14 20:41

dėl Studebekerių    2019-09-14 16:27 —gerbiamasis, išmokite ieškotis, pradėkite nuo Google pagal ‘lend lease kasparov baku’, keiskite žodžius vietomis, panaudikite raktinius žodžius iš 05m6.de, panaudokite vietovardžius, ir t.t. ir panašiai.

dėl Studebekerių       2019-09-14 15:27

Pasiskaitykite Vikipedijoje apie šiuos sunkvežimius. Angliškoje versijoje tik rašoma, kad variklis netiko JAV kariuomenei, bet rusiškoje yra plačiau aprašyta kodėl.
Ačiū Tvankstui už nuorodą, tačiau metai nesutampa, nes tai 1944m. kadrai. https://catalog.archives.gov/id/15323
“Youtube” įraše, ištraukoje iš “Pathe” kronikos iš tikro matosi, kad 1941m. persai darbininkai kažką daro su https://www.o5m6.de/redarmy_old/dodge_wf32.html
Jei nesunku, prašyčiau Tvanksto įdėti nuorodą apie Kasparovo pasisakymą dėl Studebekerių.

Bardakui       2019-09-14 14:47

Bet Dievo išrinktosios tautos atstovų sudėtingi gyvenimai ir komplikuotos situacijos visiškai pateisina jų nusikaltimus? Teroristo Menachemo Begino, psichopato ir žmogiškos padermės išgamos Abos Kovnerio ir daugybės kitų?

Tvankstas       2019-09-13 22:42

Tvansktui     2019-09-13 2:34 - ’ Į karo nugalėtojų melą ir kliedesius negalima atsakyti tuo pačiu, nes tai paprasčiausiai sukompromituos visą reikalą. “Studebekerių” surinkimo linijų Irane ir Irake istorija labai primena šiandien populiarią “antį” apie į Meksiką perkeltą ir sėkmingai paleistą “ZIL” gamyklą.’
Pakartosiu nuorodą dėl Studebaker : https://www.o5m6.de/redarmy/persian.php - gal draugas / ponas ar šiaip bachūras / chaveras gali pratęsti pokalbį apie Tvanksto ‘ložj, pyzdiož i provokacija’ ?

Tvankstas       2019-09-13 22:34

Dėl getų - prašau pasižiūrėti ir pasiklausyti : https://www.youtube.com/watch?v=D4xNSOC8fD4 jei p,atiks, paprašykite - dar mestelsiu nuorodų.

Tvankstas       2019-09-13 20:07

Dėl Studebaker : https://www.o5m6.de/redarmy/persian.php - nesunku pasiskaityti, labai gražiai skaičiais atvalo smegenų kalkes, labai iškalbingų nuotraukų prikrauta sočiai, kas norės - pasidomės. Tada galės kalbėti - tiesą kalbėjau ar melavau.
Galiu duoti ir daugiau malonaus pasiskaitymo, tik gal pirma pateikite pažymas iš psichiatro, kad galite skaityti tokiomis temomis, kad nenuraus stogo paprastos gyvenimo tiesos ir faktai.
Dėl lend-lease - tai nesunku Wikipedia pasiskaityti : The Lend-Lease policy, formally titled An Act to Promote the Defense of the United States, (Pub.L. 77–11, H.R. 1776, 55 Stat. 31, enacted March 11, 1941)[1] was a program under which the United States supplied the United Kingdom (and British Commonwealth), Free France, the Republic of China, and later the Soviet Union and other Allied nations with food, oil, and materiel between 1941 and August 1945. This included warships and warplanes, along with other weaponry. It was signed into law on March 11, 1941, and ended in September 1945.
Linkiu malonių pažinčių su TIESA.

Tvankstas       2019-09-13 12:52

Niekas taip neįsiutina, neatima protą ilgai gyvenant iliuziniame ‘teisingame pasaulyje’, paremtame dogmomis iš ešelonų makulatūros, surašytos ‘teisingų liudininkų’, teisingų docentų, profesorių, akademikų, kaip paprasta tiesa pakerta viso šito melo koloso pamatus ‘teisingai žinančiam’ piliečiui, prarandančiam dvasinę pusiausvyrą ir virstančiam plėšrūnu žvėrimi.
V. Suvorov knygos atskleidė - kiek bereikalingai iškirsta Sibiro miškų melui skleisti.

Tvankstas       2019-09-13 12:35

Prašalaitis - ‘Taip pat nelabai aišku, kam Eichmanui keisti žydus į sunkvežimius, kurių varikliai vartojo pernelyg kokybišką benziną, dėl to netiko net JAV kariuomėnei? Abejoju, kad sovietai į studebekerius būtų pylę labai kokybišką benziną, tačiau kuras vokiečiams išvis buvo labai opi problema, todėl Vermachtas buvo priverstas kliautis arklio varomaja jėga.’
Tamstos žiniai, Vokietija iki 1944 m. vėlyvo rudens gaudavo benziną amerikietišką iš Ispanijos ir Portugalijos, už kurį mokėjo dvigubai daugiau jau iberai, dar užsidėdavo savo tarpininkavimui gerą dalį, o apmokėdavo Vokietija prisiplėštu Europos auksu. Tanklaiviai kursavo nepaliaujamai nuo 1940 m. vasaros, kai atsivėrė koridorius per užimtąją Prancūziją.
Dėkingas iš anksto už man gerai žinomą atsakymą.

Prašalaitis >> Tvansktui 2019-09-13 2:34        2019-09-13 11:04

Straipsnis PUIKUS, pagarba autoriui.

Tvankstas yra etatinis MELAGIS, susikūręs iliuzinį istorinį naratyvą ir viską prie jo pritempinėjantis. Tą pačią šyzą apie “Studebaker” jis skleidė prieš gerą savaitę kitoje “Iš savo varpinės” temoje ir net ir pagautas meluojant skleidžia ją toliau. Beje, manau klystate dėl benzino, nes mano supratimu, viena iš priežasčių dėl ko šie sunkvežimiai tapo legendiniais yra jų gebėjimas “gerti” bet kokios kokybės benziną.

Tvanskto komentaras dėl getų nepadarytų gėdos nei vienai moralinei padugnei, tskant, parašyta sekant geriausiomis koloradinėmis tradicijomis. O ir su teksto suvokimu ne kažkas, nors ko čia stebėtis, juk priešingu atveju šitaip nekliedėtų.

Tvankstas       2019-09-13 9:58

2:34 - “Taip pat nelabai aišku, kam Eichmanui keisti žydus į sunkvežimius, kurių varikliai vartojo pernelyg kokybišką benziną, dėl to netiko net JAV kariuomėnei?”————-juoką sukelia tokia mintis, nes po karo daugybę metų Studebaker buvo stribų sunkvežimiai, kuriems kokybiškas sovietinis benzinas tikrai tiko, nes amerikoniškas buvo per prastas.
Dėkoju už anekdotą.

Tvankstas       2019-09-13 9:18

Dėl Wannsee dar karta - prieš keletą metų numirė J.Goebbels sekretorė, kuri buvo nustebusi ir tai kartojo nuo 1945 m. gegužės iki mirties gal 2015 m. : NIEKO NIEKADA NEGIRDĖJAU APIE ŽYDŲ NAIKINIMĄ.
Karo pradžioje RA belaisviams vokiečiai liepdavo nusismaukti kelnes, jei apipjaustytas - eini į kairę ir netrukus sušaudomas kaip raudonasis komisaras, politrukas. Taip buvo ir su musulmonais, kol atsitokėjo po daugkartinių skundų, pradėjo musulmonus palikti gyvus, šie eidavo policininkais, Wehrmachto kareiviais.

Tvankstas       2019-09-13 8:56

Dėl Studebaker surinkimo Irake ir Irane - yra knygos parasytos, su fotografijomis, su amerikiečių inžinierių, darbuotojų pasakojimais, be to, G. Kasparov, kaip užaugęs Baku, labai plačiai šia tema yra pasisakęs, dokumentavęs. Prieš faktus bejėgis yra įtūžis paneigti buvusią tikrovę.
Galima apgauti begalę žmonių ilgą laiką, bet ne visus amžinai.
Dėl Wannsee 1942.01.20 - tai tik Lubiankos projektas, tiesa, kaip ir nėštumas, negali būti 5, 50 ar 95 nuošimčių. Nebent pasisakantysis yra iš tokio nėštumo atsiradęs.

stasys        2019-09-13 8:32

Almantas 2019-09-12 14:16. Nepakanka tik mojuoti suvereno teisėmis kiekvienam valdininkui po nosimi ,dėl ju tenka dažnai ir pakovoti konstitucijoje numatytomis priemonėmis . Dėl bėdų Lietuvoje su pilietine sąmonę aš Jums neturiu pretenzijų , bet kitus veiksmus kritikuočiau . Išmokti ginti vieša visuomenės interesą teisinėmis priemonėmis vienas pagrindiniu tikslu ir rodyklių kiek ta šalis demokratiška .. ir brandi vakarietiškomis vertybėmis . Juk ‚kaubojus Šymis‘ irgi tikėjosi kad tą lentą nuėmus piliečiai kaip įprasta pazaunis , pagrieš dantimis ir išsiskirstys su savo keliomis dešimtimis .. o juk taip nėra ? na kas galėjo pagalvoti kad tie „patriotai“ kapeikas skaičiuojantis sukrapštys ir naujam bareljefui ,o tolesni veiksmai rutuliojasi tokia tvarka kad auksinė šypsena mero jo jau negelbsti o jis karštligiškai bando įsikabinti į aukščiausius valdžios sluoksnius siekdamas palaikymo. Nereikia vulgarinti to kas gali gražiai sužydėti .. reikia tik nenuleisti ranku ir berti valdžiai idėjų , idėjų .. Jei kritika valdžiai nekonkreti ir tik su klausimais be idėjų ..padėti tokias kalbas į stalčių vienas malonumas ..

dėl Vanzės konferencijos       2019-09-13 2:40

Jeigu tai ir Lubiankos išmįslas, tačiau pagrindas tokiai konferencijai 1942m. pradžioje tikrai buvo. Nes 1941m. gruodžio 11d. JAV paskelbė karą Vokietijai, kuri 1942m. pirmomis dienomis ką tik buvo patyrusi praleimėjimą prie Maskvos. Tai reiškė, kad didelė ir ištekliais turtinga galia stoja į karą prieš Vokietiją ir dėl to lengviau Vokietijai ateityje tikrai nebus. Kaip ir Rytų fronte, kur taip ir nepavyko įvykdyti paskutinės užduoties, o pasipriešinimas tik stiprėjo. Ir dar reikia skirti išteklius priešiškų elementų, uždarytų getuose, kurie išsimėtę po plačią teritoriją, apsaugai. Tai ar ne paprasčiau tuos dirbti išgalinčius priešiškus elementus suvežti į kelias tam skirtas koncentracijos stovyklas, kur viskas jau paruošta, o atsilaisvinusias pajėgas mesti į kovą prieš partizanus? Tam, kad nemaitinti nedarbingų priešiškų elementų, juos tiesiog nužudyti?
Čia ir britų išsilaipinimas į Madagaskarą 1942m. gegužę įdomiai atrodo. Oficialiai - neva tam, kad neleisti Japonijos laivynui naudotis Madagaskaro uostais. Bet netrukus Riomelis pradėjo savo puolimą link Aleksandrijos ir Madagaskaro puolimui sutelktų, kad ir gana nedidelių pajėgų - nuo 10 iki 15 tūkst., galėjo neužtekti svarbesniame mūšyje su Riomeliu dėl Sueco kanalo. O ir užtruko Madagaskare britai net iki lapkričio mėn., nors Višy Prancūzijos pajėgų pasipriešinimas nebuvo stiprus, abi pusės per visą kampaniją neteko mažiau nei po 200 karių žuvusiais. Vargu, ar Madagaskaras buvo reikalingas konvojų, plukdančių krovinius į “Persijos koridorių”, apsaugai, nes tuose vandenyse ir taip karaliavo britų laivynas, įsiveržimui į Madagaskarą paremti “atsivaręs” net 2 lėktuvnešius.
Todėl dėl keistoko įsiveržimo į Madagaskarą galima įtarti Čerčilį norėjus sukliudyti žydų perkėlimui į šią salą.

Almantas       2019-09-13 2:02

Nepastebejau komentaro virsuje"Mausa Bairakas"raso"pasaulio bendrija vieningai sutaria"nesamone,dargi izuli nesamone,teko pagyventi<ne pabuti>,o pagyveti Ispanijoj,Norvegijoj ir nierkur zmones nesutaria su Mausa Bairakas teiginiu.Faktiskai pasaulio zydija vieningai sutaria…,o jiems pritaria daugelio valstybiu vadovai ir valdininkija ir tik del to,kad zydai turi daug pinigu ir faktiskai valdo USA politika tuo paciu ir USA army.Nenoriu “googlinti"kiek zydu zuvo per antra pasaulini kara,okiek zmoniu zuvo Rusijoje per zydo Lenino ir jo sebru saukelta “revoliucija"ir po to sekusi pilietini kara,kiek turkai isskerde armenu kai kai uzeme pietine teritorija su kalnu Ararat,kinieciu sukeltos skerdynes Tbete,skerdynes Afrikoje ir tt.Bet zydams yra “dzyn"daugiamilijones zmoniu zutys juk ten zuvo “gojai"taip jiems ir reikia.O mes paziurekime i zmonijos istorija nuo 10 000 metu pries musu era iki dabar.Imperijos kuresi ir nyko ir visa tai lydejo nesibaigiancios daugiamilijones zmoniu zutys.Kiek mongolai-totoriai iszude rusu per 300 metu,kiek iszude Aleksandras Makedonietis,kiek iszude Romos imperatoriai,tai ka???Rusai dabar turi ieskoti “galu"Mongolijoj,mes europieciai nekesti italu ar vokieciu ar anglu kurie savo laiku valde daugiau kaip puse pasaulio ir ten irgi ne poterius kalbejo…Visi supranta vyko karai,zuvo zmones,bet istorija tesiasi…Gal geriau zydai tegul pagalvoja kodel visas pasaulis ju nekencia!!!Gal tegul padaro is to isvadas jegu jie isivis ka nors gali pararyti apart pinigu

Tvansktui       2019-09-13 1:34

Nerykite visko iš eilės, o bandykite kramtyti. Nebuvo jokio “Studebekerių” surinkimo Irane ir Irake, o buvo “Persijos kelias” į SSRS per britų ir sovietų okupuotą Iraną geležinkeliu. Į Iraną sunkvežimiai ir kita lendlizu tiekiama pagalba iš JAV patekdavo laivais, aplenkiant Gerosios vilties kyšulį. Irake apskritai valdžioje buvo Hitlerio simpatikai ir sąjungininkai, dėl Bagdado netgi teko pakariauti britams ir “Laisvosios Prancūzijos” pajėgoms.
Taip pat nelabai aišku, kam Eichmanui keisti žydus į sunkvežimius, kurių varikliai vartojo pernelyg kokybišką benziną, dėl to netiko net JAV kariuomėnei? Abejoju, kad sovietai į studebekerius būtų pylę labai kokybišką benziną, tačiau kuras vokiečiams išvis buvo labai opi problema, todėl Vermachtas buvo priverstas kliautis arklio varomaja jėga. O čia dar 10 000 sunkvežimių.
Į karo nugalėtojų melą ir kliedesius negalima atsakyti tuo pačiu, nes tai paprasčiausiai sukompromituos visą reikalą. “Studebekerių” surinkimo linijų Irane ir Irake istorija labai primena šiandien populiarią “antį” apie į Meksiką perkeltą ir sėkmingai paleistą “ZIL” gamyklą.

Tvankstas       2019-09-12 19:11

Puikus straipsnis, tiesmuka tiesa.
Getai buvo žydų išradimas ir gyvenimo tikrovė. A.Hitleris tik perrašė kahalo įstatymus (žr. ‘Rabbi packt aus’) ir pritaikė žydams izoliuoti, tai ką šie darė Europoje beveik 2 tūkstančius metų, siekdami niekur nesusilieti su tituline tauta, kas grėsė jų išnykimui (šiandien Izraelyje yra draudžiamos santuokos su kitataučiais).
Vokietija, 1941 m. birželio 22 d. pradėjusi preventinį karą prieš žydobolševikinę SSSR, susidūrė su didele papildoma problema, kuri Europoje neegzistavo tik Suomijoje - tai žydų bendradarbiavimas su sovietiniais organais, partija ir komsomolu, NKVD, GRU, nesunku S.Atamuko atsiminimus skaitant suprasti : kurioje Kauno žydų šeimoje nebuvo komjaunuolio, partijos nario, milicininko, NKVD ar socialistinio ūkio darbuotojo, todėl siekiant išvengti ardomosios agitacijos ir buvo sukrtu uždari getai. Net GeStaPo darbuotojai težinojo tikslą - izoliuoti getuose, kad neskleistų komunistinės propagandos prieš Reichą, kas buvo vykdoma Vokietijos užimtose žemėse jau nuo 1941.05.15 Kominterno įsakymu.
Nereikia užmiršti, kad A. Eichmann vedė derybas su sionistais, siekdamas 1 mln. žydų išmainyti į 10 tūkst. Studebaker sunkvežimių, žinant, kad jie surenkami Irake ir Irane.
Reichas siekė panaudoti žydus darbams, bet daugybė nebuvo sutverti fiziniam darbui, taip pradėta žudyti vaikus, nesveikus, senelius, niekaip nesisekant išsiųsti laivais į Madagaskarą dėl laivyno blokados, nei išmainyti į Studebaker, nei išsiųsti kur kitur.
1941 m. visiškai tikėtina, kad nebuvo planų getų žydus žudyti, nes labai reikėjo fizinio darbo žmonių.
1942.01.20 Wannsee konferencija yra Lubiankoje pagamintas ‘projektas’, kurį atmetė Niurnbergo procese teisiamieji, kaip : 1) neatitinkantį Reicho raštvedybos, 2) kai kurie ‘dalyviai’ jau negyveno, 3) kai kurie ‘dalyviai’ buvo už šimtų ar tūkstančių km tą dieną; tie ‘išlikę dokumentai’ yra niekiniai.

Almantas       2019-09-12 13:16

stasys arba skaityti nemoka arba “durneli"ijungineja.Kur parasiau ka noriu ta pakabinu?Taip daryti mes galime savo namuose,o viesose vietose paminklai,lentos tai yra pagarbos zenklai musu TAUTOS didvyriams ir tik TAUTA gali spresti kas yra jos didvyriai.Ne simasiai,ne pancerovai,ne vinokurai,ne zingeriai ar vanagaites su ivanauskais,o TAUTA.Mano cia anksciau pamineti gyvena Lietuvoje,bet jie saves nelaiko Lietuvos Tauta,jie issieme Lietuvos pasus,bet tarnauja ne Lietuvai.Tai yra tipinga 6 kolona kuri kilus karui saudytu mums i nugaras,nereikia sito pamirsti.Puikus pavyzdys E.Zingeris-dirba Lietuvos seime,lyg ir koncervatorius,bet jis niekuomet nejaus to ka jaucia lietuvis,jis visada bus Izraelio puseje.Ir man atrodo,kad tik mazas procentas Lirtuvos rusu,lenku ar zydu jauciasi kaip TAUTA.Ir vargu ar jie laiko Lietuva savo Tevyne,nors ir gime cia.Jie yra 6 kolona nors maskuojasi liberalizmu,tolerancija ar dar kazkuo.Ir daug Lietuvos jaunimo pasuko tuo keliu,kadangi valdant komunistams,KGBistams ir ju palikuoniams taip ir nebuvo sukurta TAUTINE MOKYKLA.Ir didziausias pasityciojimas yra,kada buvusi KGB darbuotoja Grybauskaite kviecia mus buti “patrijotais”

stasys        2019-09-12 11:39

Almantai ..laikai keitėsi ir jau šiandiena bet kokiai lentai pakabinti nebeužtenka tik to “aš taip galvoju” ir tai mano reikalas . Galu gale mes juk ir patys kritikuojame tokius asmenys kaip vanagaitė draugaujanti su ‘palubinsku’ .

Hemulis       2019-09-12 10:16

Aš tik pagalvoju, kas būtų buvę 1990 metais Lietuvoje, jei nebūtų buvę, kas buvo per karą. Kas vyksta po 1990 metų, čia kitas klausimas.

Almantas       2019-09-12 9:26

Man atrodo si diskusija visai ne i tema.Kaip galejo zinoti jeigu to nezinojo patys naciai,man atrodo ne tas svarbiausia.J.Noreika paaukojo savo givybe uz Lietuvos laisve,uz Lietuvos nepriklausomybe ir mums lietuviams jis yra didvyris.Kuo ten ji laiko rusai,vokieciai ar zydai mums turetu buti maziau svarbu.Jis yra lietuviu tautos didvyris.Mes gi neprasome atminimo lentos kabinti Rusijoje,Vokietijoje ar Izraelije nors zydai saviems lentas kabina ir Lietuvoje

stasys        2019-09-12 8:18

Galime čia iki nukritimo aiškinti visiems koks buvo J.Noreika ir kokia tikra reikšme jo gyvenimas turėjo ano laikotarpio Lietuvai , vargiai tai padės .  Nėra geresnio budo apšmeižtam žmogui reabilituoti tik kaip ir toliau viešinti apie ji atsiminus rankiojant faktus trupiniais . Manau dar yra žmoniu kurie išlaikė atsiminimus apie ji .. tegul kalba tie kurie ji realiai pažinojo .Aišku gaila kai giminės Amerikoje už kelis skatikus parduoda žmogaus atmintį, bet čia kiekvienas pats renkasi kuo tikėti ir kuo ne . Aš tik noriu priminti kad jei ir pavyktu išsaugoti atminimo lenta J.Noreikai Vilniuje ..reikalas tuo nesibaigs ateičiai. Istorijos klastojimo šaknys slypi kur kas gyliau to vieno smerktino atvejo .. Dėl žydu likimo Lietuvoje ir man kelia abejoniu ta aut. data .Iš Lenkijos Vilnias krašte jau buvo prisiglaudę apie 10 tkst. žydų . .. Pats faktas kad mes tripčiojame vietoje susidūrę su aplinkybe kaip vertinti žmogų , kai tie vertinimai turi būti tik atspindėti faktais ir nieko daugiau . Istorijos negalima trinti ..tai esminė klaida Šimašiaus .. Jis pabandė ir sukėlė audra stiklinėje .

Daliui       2019-09-12 7:50

liūdna, kiek daug proto ir moralės neįgaliųjų Lietuvoje.
O tiesa juk paprasta.
1941 m. vasarą visi net mažaraščiai kaimiečiai suvokė
kokia nacių politika ir kas laukia iš namų išvaromų žydų...
Daug žmonių, ypač moterų, jau 1941 liepą verkė iš gailesčio ir bejėgiįkumo
matydami mokyklose, sinagogose ar tiesiog po atviru dangumi kiemuose suvarytus
baltaraiščių saugomus vyrus, moteris vaikus senelius…
Išeik žmogau į provinciją, paklaussinėk dar gyvų liudininkų ir sužinosi.
Ką jie žinojo, o ko ne.

Getas       2019-09-12 7:34

Patys žydai sugalvojo getus ir gyveno juose nuo Romos laikų. Jie nenorėjo maišytis su kitais. Dar ir dabar Briuselyje ar Niujorke ar kitur yra tokių kvartalų.

Dar viena problema       2019-09-12 7:15

Vokiečiai nužudytų asmenų lavonus užkasdavo, sudegindavo. Stribai ir komunistai nužudytųjų partizanų lavonus laikydavo aikštėse viešai, o vėliau užkasdavo, kad artimieji jų nerastų. Taip ir susiformavo nuomonė, kad lietuviai turėjo žinoti apie žydų žudymus. O viskas priklausė nuo degradacijos - komunistai ir stribai gėrėdavosi aukomis ir vertė tai daryti kitus.

šaunuolis Stancikas!       2019-09-11 23:08

Toks įspūdis, kad masinė pasąmonė visgi egzistuoja, nes aš domėjausi beveik tais pačiais dalykais. Gal tik Stancikas nepaminėjo žydų “Betar” judėjimo šventinių renginių Vokietijoje 1936m. su žydišku hitlerjugendu ir kitais, tuo metu Vokietijoje populiariais, dalykais. Jei reikia, galiu duoti nuorodą, kur galima pamatyti tas nuotraukas.
O pabaigai atspėkite minklę. 1941m. vasaros pabaiga Lietuvoje. Eina sau gatve išsišiepęs Šimošius, pasidabinęs išeiginiais “Abibas” treningais, geltona Dovydo žvaigždė puikuojasi ant išeiginių treningų krūtinės vietoje logotipo. Staiga iš prieko pasirodo trofėjinis prancūziškas sunkvežimis su pono Himlerio užnugario galvažudžiais. Kas atspės, kokia baigtis ištiko išsišiepusį Šimošių? smile
Atspėję maždaug žinos kas lauktų ir žydų, jei nebūtų įkurti getai.

vilnietis       2019-09-11 22:20

Šeštoji kolona, kurioje yra daug per 30 išugdytų Dinastijos ir AMB, politikų, žurnaliūgų-šūdmaliūgų, istorikų, šikmašių su KGBistų valdomomis televizijomis ir spauda dirba savo juodą  darbą niekindami Lietuvą ir kovotojus už jos laisvę.
Ačiū autoriui. Deja, politikų gyvulių ūkis ne prie ko, jie prie lovio tyliai ėda.


Rekomenduojame

Liutauras Stoškus. Keletas štrichų iš asmeninės rinkiminės patirties su pasiūlymais rinkimų sistemos tobulinimui

Vidas Rachlevičius. ES eksportuoja tai, ko britai visai nepageidauja

Gintaras Furmanavičius. Nemira Pumprickaitė įgarsino LRT svajones

Ramūnas Aušrotas. Visuomenė turi žinoti, kokia yra Lietuvos švietimo tarybos narių pozicija

Algimantas Rusteika. Iš duobagyvių gyvenimo

Liudvikas Jakimavičius. Revoliucija kaip žaidimas

Neringa Venckienė. L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė jau aiškina, kad Deimantė kalba su akcentu

Ramūnas Aušrotas. Ar vienaragis priklauso gėjams?

Arvydas Anušauskas. Demonstratyvus Kremliaus noras susitapatinti su okupantais

Geroji Naujiena: „Meilė – įstatymo pilnatvė“

Neringa Venckienė. Deimantės negalima apklausti teisme, nes ji ... nebekalba lietuviškai?

Vytautas Sinica. Tylėti būtų gėda patiems prieš save

Povilas Gylys. Po rinkimų nors ir tvanas?

Andrius Švarplys. Čia ir dedam tašką kalboms apie VDU bendruomenę?

„Nacionalinis susivienijimas“ pateikė skundą Vyriausiajai rinkimų komisijai

Algimantas Rusteika. Prasideda sisteminis Nacionalinio susivienijimo puolimas

Sukurta LGGRT centro konsultacinė ekspertų komisija

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Skųsime viską ir visus? Nuo kaukių iki šeimos ir vaiko teisių

Buvusios Suomijos ministrės žodžio laisvės byla: „Bauginimais neprivers manęs slėpti tikėjimo“

Algimantas Rusteika. Naujienos iš „demokratijos“ frontų

Andrius Švarplys. Uždaviau tris klausimus kandidatei į VDU rektoriaus postą prof. Mildai Ališauskienei

Apšmeižtą LGGRTC patarėją ginti stojo patriotinės organizacijos

Algimantas Rusteika. Sunki lyderystės našta (drama)

Agnė Širinskienė: „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu“

Stambulo Konvencija: Trojos arklys?

Geroji Naujiena: Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus

Išskirtinis Neringos Venckienės interviu Vytautui Matulevičiui (OpTV)

Gal jau bundame? Darius Trečiakauskas (Nacionalinis susivienijimas): Rinkimai gali tapti nauja galimybe esminiams pokyčiams valstybėje

Algimantas Rusteika. Lenkiu pliką ir kvailą galvą prieš tuos, kurie tą supranta ir pabando

Jonas Kadžionis. Partizanų jėga buvo ne ginkluose, o tikėjime

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.