Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Pasaulis, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika, Liustracija ir desovietizacija

Dalius Stancikas. Istorijos perrašinėtojų apetitas kyla

Tiesos.lt siūlo   2020 m. liepos 17 d. 0:48

5     

    

Dalius Stancikas. Istorijos perrašinėtojų apetitas kyla

Danutė Šepetytė | respublika.lt | 2020 m. liepos 12 d.

Atrodytų anekdotas, bet ne: Žmogaus teisių centras ragina „dekolonizuoti edukaciją“ Lietuvoje, nes švietimas esą paremtas heteroseksualių vyrų kurta istorija. Atrodo pramanas, bet ne: paskelbus 2021 metus partizano Juozo Lukšos-Daumanto metais, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė pareiškia, kad nedera metų vadinti Lietuvių aktyvistų fronto, neva garsėjusio antisemitinėmis pažiūromis, nario vardu. Vis dar aiduoja nesutarimai dėl prieškario politinių figūrų Kazio Škirpos ir Jono Noreikos-Generolo Vėtros vaidmens sudėtingomis istorinėmis aplinkybėmis. Apie jas kalbama ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialisto Daliaus Stanciko knygoje „Kūju per Lietuvos istoriją“.

Daug metų Lietuvos istoriją rašė kiti, o lietuviai užsiiminėjo savinieka, kad pasidavė okupantams, neiššovę nė šūvio. Šiandien, kai vis daugiau sužinome apie Birželio sukilimą, vis aršiau bandoma purvinti jo dalyvių asmenybes. Ar tik ne istorikų vangumas bus paskatinęs imtis knygos?

Priežasčių yra ne viena. Tyrimas parodo, kaip to laikotarpio istorinius vertinimus vis dar veikia sovietmečio laikų propaganda, suformavusi išankstinę nuomonę apie 1941 m. Birželio sukilimą, Lietuvos laikinąją Vyriausybę, lietuvišką savivaldą. Nemalonu matyti, kaip kai kurie šiandieniniai istorikai siuva neva modernų istorinį rūbą, dygsniuodami pagal tą patį seną, Kremliaus gaivinamą, sovietinį kurpalių.

Tie patys istorikai žeria jums priekaištus, kad nebūdamas istorijos specialistu, drįstate vertinti istorinius įvykius ir daryti išvadas…

Čia vėl matome dvigubus standartus: kodėl tie patys istorikai ar politiniai veikėjai nekelia klausimo, kad Tarptautinei nacių ir sovietų nusikaltimams įvertinti komisijai jau daug metų vadovauja filologas pagal išsilavinimą, o iš tiesų politikas Emanuelis Zingeris? Šiuolaikiniame universaliame pasaulyje nurodymai, kas ką gali daryti, o ko – ne, skamba keistokai. Mano tyrimą recenzavo du istorijos mokslų daktarai, profesoriai, jame skelbiami įvairių istorikų vertinimai.

Galite įvardinti, kas yra pagrindiniai rezistencijos puolimo kurstytojai?

Kai kurių istorikų, politikų, žinomų visuomenės veikėjų šiandien neigiamai linksniuojamas mūsų istorines asmenybes – Juozą Ambrazevičių-Brazaitį, Kazį Škirpą, Joną Noreiką-Generolą Vėtrą – pirmiausia kompromituoti pradėjo kagėbistai. 1993 m. pirmasis okupuotos Lietuvos NKVD kontržvalgybos viršininkas Aleksandras Slavinas vokiečių laikraštyje „Die Zeit“ taip pristatė atgimstančią Lietuvą pasauliui: „Kaunas yra vienintelis miestas pasaulyje, kuris šlovina „abvero“ (nacių karinė žvalgyba) agentą. Kaune, Eigulių rajone, yra gatvė, pavadinta tuometinio „Vyriausybės vadovo“ Škirpos vardu.

Šiandien mes matome tos kagėbistinės atakos pasekmes – Vilniaus taryba panaikino Kazio Škirpos – pirmojo Lietuvos savanorio, galima sakyti, Lietuvos kariuomenės įkūrėjo, žmogaus, iškėlusio Trispalvę virš išlaisvinto Vilniaus, gatvės pavadinimą! Ir kuo remtasi? Lietuvius ir žydus žudžiusio ir trėmusio kagėbisto A.Slavino klastotėmis, kurios, pasak istorijos mokslų daktaro Augustino Idzelio, iki šiol eksponuojamos Holokausto muziejuje Vašingtone: neva 1941 m. kovo 19 d. Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) atsišaukime žadama, kad bolševikų kolaborantai išvengs bausmės, jeigu nužudys bent vieną žydą. Ši A.Slavino klastotė buvo įtraukta į 1970 m. kagėbistų išleistą knygą „Documents Accuse“ („Dokumentai kaltina“), tapusią svarbiu šaltiniu JAV Teisingumo departamento specialiųjų tyrimų skyriaus bylose prieš Amerikos lietuvius, kaltinamus kolaboravimu su naciais.

Turėtume suprasti JAV Teisingumo departamentą bendradarbiavus su KGB?

Knygoje šiek tiek atskleidžiama ir ši tamsi istorijos pusė, kai JAV Teisingumo departamento specialusis skyrius, gaudydamas įtariamuosius nacių bendrininkus, rėmėsi KGB paruošta medžiaga. Čia vėlgi geras pavyzdys apie dvigubus standartus būtų buvusio Šiaulių kalėjimo viršininko A.Virkučio byla. Būtent šioje byloje žydų gelbėtojas kun. J.Borevičius ir pasakoja, kad žydus gelbėti jį paskatino Jonas Noreika – antinacinio pogrindžio Šiaulių apskrities vadas. Paskelbus šią gerąją naujieną vėlgi kai kurie mūsų istorikai dėl sunkiai suvokiamų priežasčių pabandė pašiepti net žydų gelbėtoją kun. Borevičių – neva koks čia liudininkas, jei jis gynė „nacių bendrininką, Holokausto dalyvį“ Virkutį. Atidžiau pasidomėjus Virkučio byla, paaiškėjo, kad jai medžiagą taip pat ruošė KGB, kad sovietų pastangomis byla buvo klastojama, buvo klastojami ir istoriniai faktai, o pats Virkutis, nors ir nenuteistas JAV teismo, buvo fiziškai palaužtas ir savanoriškai atsisakė JAV pilietybės.

Sovietai bandė palaužti ir čia, okupuotoje Lietuvoje, gyvenusį Pasaulio teisuolį kun. V.Požėlą, liudijusį Virkučio naudai, bet šis nepasidavė, papasakojo, kad kalėjimo administracija padėjo kaliniams (taip pat ir žydams), nepaisant nacių grasinimų. Ypač nemalonu, kad amerikiečių specialusis tyrimų skyrius (OSI) nesąžiningai teismui pristatė Virkučio, o kartu ir Lietuvos istorinius faktus, nuslėpdamas, kas įvyko Lietuvoje tarp 1939 ir 1941 metų, – sovietų okupaciją, Birželio sukilimą, nepriklausomybės paskelbimą 1941 m. birželio 23 d. ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės nurodymą visiems grįžti į savo darbo vietas. Nuslėpus šiuos faktus visi lietuviškos savivaldos darbuotojai tarptautinės visuomenės akyse paverčiami nacių kolaborantais.

O kas sakytina dėl Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio?

Lietuvos laikinosios Vyriausybės vadovą, vieną iš antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo lyderių prof. Juozą Ambrazevičių-Brazaitį kagėbistai apšmeižia toje pat knygoje. Remdamiesi KGB dezinformacija 1974 m. amerikiečiai atliko labai kruopštų tyrimą J.Brazaičio ir laikinosios Vyriausybės vidaus reikalų ministro J.Šlepečio atžvilgiu, apklausė net 70 (!) Izraelio, Vokietijos, Austrijos, Anglijos, JAV įstaigų ar asmenų, užsiimančių Holokausto tyrimais, ir nerado jokių įrodymų, patvirtinančių sovietų kaltinimus.Tačiau šiandien dalis mūsų istorikų ir politikų, o ypač litvakų bendruomenės vadai, ignoruoja šį JAV tyrimą ir toliau, pagal kagėbistinį kurpalių laiko J.Brazaitį ir laikinąją Vyriausybę atsakingais už žydų naikinimą ar skriaudimą Lietuvoje. Jeigu esame teisinė valstybė, kodėl J.Brazaičiui neveikia tarptautiniu mastu pripažįstama nekaltumo prezumpcija, LR Konstitucija?

Sakot, teisinė valstybė? Ar nukrito plaukas nuo galvos Vilniaus merui R.Šimašiui, savavališkai nuėmusiam J.Noreikos atminimo lentą?..

Taigi, iškyla esminiai klausimai: kodėl Vilniaus meras, buvęs teisingumo ministras, nors žinodamas, kad Noreika už antinacinę veiklą pačių nacių buvo kalinamas baisiajame Štuthofo koncentracijos lageryje, remiasi ne LR Aukščiausiojo Teismo sprendimu, ne JAV administracijos atliktais tyrimais, o KGB propagandinėmis netiesos klišėmis, išdėstytomis 1973 m. KGB užsakymu išleistoje knygoje „Masinės žudynės Lietuvoje“? Nors 1992 m. Aukščiausiasis Teismas yra reabilitavęs Noreiką visa sovietinio kaltinimo apimtimi, taigi, jis yra išteisintas ir dėl kaltinimo bendradarbiavus su naciais. Ar Vilniaus meras neteisėtai nukabino Noreikos atminimo lentą vien todėl, kad Kremlius sugeba padaryti Lietuvai spaudimą per užsienyje veikiančius savo įtakos asmenis?

O gal yra kur kas paprasčiau: mero diegiamam liberaliosios laisvės projektui trukdo visuomenės pagarba praeities didvyriams. Todėl liberalizmo taikinys šiandien yra viskas, kas susiję su pareigomis Tautai, jos istoriniams simboliams…

Negali būti dvigubos moralės ir dvigubo teisingumo: jei pasisakome dėl vienos atminimo lentos, turime pasisakyti ir dėl kitų. Jei manome, kad J.Noreika, kaip lietuviškos savivaldos atstovas, negali būti pagerbtas, nes neva yra atsakingas už nacių įsakymų perdavimus, tada už tai lygiai taip pat yra atsakingi ir visi „judenrato“ – žydiškos savivaldos – atstovai ir nešališki istorijos vertintojai neturėtų nutylėti šios, antrosios, pusės.

Taigi, turime tokią situaciją: kai kurie mūsų istorikai, politikai, visuomenės veikėjai, litvakai be teismo Noreiką skelbia Holokausto vykdytoju, o tie, kurių įsakymus Noreika perdavė, nėra Holokausto dalyviai, jie išteisinti! Vakarų Vokietijos teismai atmetė kaltinimus dalyvavus Holokauste Šiaulių geto viršininkui H.Gevekei (Gewecke), o taip pat jo pavaduotojui Evaldui Bubui (tiesa, Liubeko teismas Gevekę nuteisė puspenktų metų kalėti, bet tik už tai, kad jo nurodymu buvo pakartas kalinys B.Mazoveckis). Vokietijos teismas išteisino ir kitą, vėlesnį Šiaulių geto (koncentracijos stovyklos) viršininką H.Šliofą, nors jo vadovavimo metu Šiaulių geto žydukai buvo išgabenti į mirties stovyklą. Teismo metu atsirado keli žydai, kurie liudijo, kad Šliofas buvo labai žmogiškas stovyklos viršininkas, stengėsi palengvinti žydų būklę ir pan. Skaudu, kad tie nepamatuoti kaltinimai Noreikai skamba net po to, kai atsirado liudijimų, kad Noreika ne persekiojo žydus, o organizavo jų gelbėjimą.

Šiemet Holokausto minėjime Vladimiras Putinas, kalbėdamas apie tautų bendrininkavimą su naciais, paminėjo Lietuvą, netrukus pasigirdo ir jo teiginys neva Lietuva tapo SSRS dalimi savanoriškai. Ką apie tai manote?

Laikui bėgant įvairių politinių įtakų veikiama Antrojo pasaulinio karo istorija vis labiau utriruojama, vis labiau tolstama nuo tiesos. Kremlių valdantis KGB pulkininkas, ir ne tik jis, spekuliuoja tomis tragedijomis, kuria savanaudiškas ideologijas. Dabar, praėjus 75 metams, tie itin sudėtingi, baisūs ir labai painūs įvykiai pateikiami labai paviršutiniškai. Jei kažkuo esi susijęs su getų steigimu, su lietuviška savivalda nacių okupacijos metu, vadinasi, esi juodas, ir visai nesvarbu, ką dar veikei tuo metu. Tačiau karo, okupacijos metu paprastai nebūna gerų, lengvų pasirinkimų, dažniausiai tenka rinktis mažesnę blogybę. Kaip sakė bene žymiausias litvakas nacių okupacijos laikais, Vilniaus geto vadovas Jakovas Gensas: „Mano rankos iki alkūnių kraujyje. Tačiau dabar aš aukoju tūkstantį, kad išsaugočiau 20 tūkstančių.“ 1941 metais getai buvo vienintelė nacių palikta galimybė žydams išgyventi – už getų ribų esantys be leidimo žydai buvo iškart pasmerkiami myriop. Knygoje pateikiu tai patvirtinančių tiek žydų, tiek vokiečių liudijimų. Tokiame kontekste keistai atrodo mūsų kai kurių istorikų vieši tvirtinimai, kad Noreika 1941 m. tikrai žinojo, kuo baigsis geto kalinių likimai. Kaip Noreika galėjo žinoti tai, ko tuo metu dar nežinojo patys vokiečiai?

Savo knygoje neaplenkėte dėmesiu ir kai kurių istorijos vertintojų – Tomo Venclovos, Sauliaus Sužiedėlio, Alvydo Nikžentaičio…

Buvo įdomu paanalizuoti, kodėl šie visuomenės įtakos darytojai yra tokie neobjektyvūs Noreikos ir Birželio sukilimo atžvilgiu. Pavyzdžiui, kodėl prof. Sužiedėlis smerkia Noreiką, o teisina ir propaguoja lietuvių partizanų naikintoją Icchaką Aradą? Kodėl Tomas Venclova reikalauja nuimti nežymią lentą Noreikai, bet gina Lietuvos nepriklausomybės duobkasio P.Cvirkos paminklą, savo tėvo, dar vieno nepriklausomybės duobkasio, Antano Venclovos, muziejų? Ar Istorijos instituto direktoriaus Nikžentaičio praeities vingiai nėra jo neobjektyvumo priežastis? Mano tikslas buvo parodyti šių žmonių dvilypumą, kad būtų aiškiau, kas, kaip ir kodėl šiandien formuoja būtent tokią istorinę (ne)tiesą.

respublika.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Įdomu       2020-07-19 21:17

apie kokius vingius Stancikas čia porina profesoriaus?

stasys        2020-07-18 20:38

Geras str. vertas skaitymo , tikrą istorijos mylėtoja pažinsi ne iš žibsinčiu ant krutinės ordinu ir jo moksliniu laipsniu . Manau neverta kartotis ir aiškinti kaip reikia vertinti tuos kurie visomis išgalėmis stengiasi nematyti ir abejoti apie ka liudijo žinantis ir mate savo akimis žmonės . Mirusio žodžiai lengvai kompromituojami ir nesvarbu ar tai daro koks ‚vinokuras- fiodorovičius‘ ar gatvės advokatas , rezultatas bus vienodas ir su apatija . Mane stebina kitkas, apsidairiau aplinkui o norinčiu patriotu ginti Tiesą istorijoje komentaruose kaip ir kažko nerasta ..tik vėliau toptelėjo mintis 17 .. žmonės išskubėjo savo istorija į Daukanto aikšte kurti ir čia sunku ka nors daugiau pridurti ..

Jo, jo        2020-07-17 18:58

Julius Milaitis žino kaip turi būti rašoma istorija. Čia jums ne kokios nors babuškos ar prasčiokai iš VU ar VDU, su docentais ir “prapiesorias”!
KGB rulss!!!

Kis       2020-07-17 16:49

skaito du ir tie du mato skirtingus atsakymus.Istorija nera beletristika,sumanei ir prikurei kas ant liezuvio.Tikra istorija turi buti patvirtinta tikru dokumentu>O siaip kas ka raso,gerai kad duonos nepraso.Turime :istoriku,politolugu,ekspertu,padlaizunu,ir KGB darboju"tad neturime ramybes ir nesuklastotos istorijos.

Jules       2020-07-17 7:16

XX amžiaus istorija dar neparašyta - tik nuotrupos ir išdaigos Niurnbergo šešėlyje(Velnio paunksmėje). O dezi propagandą šiuo klausimu neverta rimtai vertinti ir priimti. Kare kaip kare, kuriame runkeliams ir eiliniams kariams Tiesa nesakoma, o už jos siekio pastangas griežtai baudžiama - šaudomi. Tad “Medice, cura te ipsum” - gydykite pirma patys save, o Tiesą ir Sveikatą mes jau patys savarankiškai kaip nors atsikapstysime ir pasveiksime be dezi propagandistų pagalbos. Be tokių, kurie čia buvo paminėti. Tiesa, autoriaus norėčiau paklausti, o kieno profesorius Frederick Alexander Lindemann(1st Viscount Cherwell) yra dalyvis? Gal Gėrio iškilimo, kaip ir jo simpatikas gerasis Pasaulio dėdė ir tautų vadas Džo(Stalinas)? Norėtume gauti aiškų ir nedviprasmišką atsakymą. Ačiū avansu!


Rekomenduojame

Agnė Širinskienė. #MeloKojosTrumpos

Andrius Švarplys. Apie rinkimų rezultatus trumpai

Audrius Bačiulis. Geras švogeris ir už giminę geresnis

Vytautas Sinica. Apie neva politizuotą Genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbą

Andrius Švarplys. Žlunga kitas didelis mitas: kad islamas nekelia didelių problemų

Irena Vasinauskaitė. Rinkimai ar pilietinės visuomenės koma?

Ramūnas Aušrotas. Išgyvenom dar vieną dieną?

Rasa Čepaitienė. Kelios pastabos apie rinkimus ir NS pasirodymą juose

Almantas Stankūnas. Liberalusis mitas apie laisvę

Svainio džiaugsmai: „Sveiki atvykę į naują Lietuvą“, arba „Pagaliau galime tikėtis vienalyčių santuokų įteisinimo, pasipriešinimo išmokoms ir paša…“

Robertas Grigas. Ir taip dabar 4 metus?! Kaip iškęsti…

Vytautas. Radžvilas. Ir vis dėlto mes gimėme ir subręsime Laisvei ir Lietuvai!

Andrius Švarplys. Draudimas agituoti neatitinka Konstitucijos

Algimantas Rusteika. Jau galiu kalbėti

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.