Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Istorija, Propagandos ir ideologijos analizė, Kultūros, kalbos, istorijos politika

D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“

Ramutė Bingelienė   2020 m. rugsėjo 16 d. 0:05

67     

    

D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“

Šį birželį Lietuvoje pasirodė dvi knygos apie tą patį istorinį laikotarpį: „Kaip tai įvyko? Christoph Dieckmann atsako Rūtai Vanagaitei“ ir Daliaus Stanciko „Kūju per Lietuvos istoriją“. Ta proga pakalbinome D. Stanciką.

Kaip vertinate naująją R. Vanagaitės knygą?

Nusivyliau. Jos bendraautorius vokietis Ch.Dieckmannas vertinamas kaip solidus, rimtas mokslininkas, mokantis lietuviškai, tad galintis naudotis ir lietuviškais šaltiniais, tačiau radau rimtų klaidų ir tas mane nustebino. Kita vertus, jau pradėdamas skaityti knygą spėjau, kad Vanagaitė ją leido kaip dar vieną propagandinį leidinį ir knygą pabaigęs lieku prie savo nuomonės: šia knyga bandoma pateisinti ankstesnius Vanagaitės „Mūsiškius“ ir po jų visam pasauliui dalintus interviu, kurių tikslas – kompromituoti 1941 m. sukilimą ir to laikmečio lietuviškąją administraciją. Priminsiu, kad ta knyga labai džiaugėsi Kremlius. Beje, naujojoje knygoje Vanagaitė giriasi, kad Dieckmanas parašė įžangą jos „Mūsiškių“ rusiškam variantui. Tiesa, Vanagaitė nutyli, kad lietuviškame „Mūsiškių“ variante ji nurodoma kaip viena autorė, o štai rusiškame, lenkiškame – autoriai jau du: Vanagaitė ir Efraimas Zurofas. Jau vien tas faktas yra neskanus – skirtingose šalyse autorių skaičių lemia reklaminiai tikslai. Todėl kyla klausimas: tai kieno tie „mūsiškiai“ – Vanagaitės, Zurofo ar…?

Gal galite paminėti bent kelias dr. Dieckmanno klaidas?

Pirmiausia, Dieckmanno teiginys, kad „Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta didžiausias procentas žydų“, neatitinka tikrovės ir Holokausto enciklopedijoje skelbiamų skaičių.

Toliau Dieckmannas aiškina, neva Lietuvių aktyvistų frontas pasitraukė į antinacinį pasipriešinimą tik 1943 m., nors tai nutiko 1941 m. rudenį. Ištiesnesminė klaida, nes atrodo, kad 1941 m. Birželio sukilimą organizavusi ir Laikiną vyriausybę suformavusi jėga dvejus karo metus nesipriešino naciams, kolaboravo. Pagal tokius teiginius žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky visus LAF narius skelbia blogiečiais.  Nors iš tiesų jau po kelių nacių okupacijos mėnesių, kai tapo aišku, kad vokiečiai nepripažins Lietuvos nepriklausomybės, pagrindinė LAF dalis pasivadino Lietuvių frontu ir perėjo į antinacinį pogrindį. Lietuvių frontą naciai persekiojo, jo lyderis, buvęs Laikinosios vyriausybės vadovas Juozas Ambrazevičius buvo priverstas veikti slapyvardžiu Brazaitis, net trys Laikinosios vyriausybės ministrai įkalinti, vienas už žydų gelbėjimą vėliau buvo pripažintas Pasaulio teisuoliu. Kodėl tokių svarbių faktų nėra Dieckmanno-Vanagaitės knygoje? 
 
Ką reiškia Dieckmano teiginys „kai (Šiaulių apskrities viršininkas) Urbaitis dėl humanistinių įsitikinimų atsistatydino, jį pakeitęs Jonas Noreika pasiūlė griežtesnį planą – iš visų žydų atimti ir kilnojamąjį, ir nekilnojamąjį turtą“? Iš jo peršasi išvados, kad ne naciai, o lietuviai sprendė žydų turto klausimą ir, antra, kad gerietis Urbaitis buvo humanistas, o blogietis Noreika – Holokausto vykdytojas.

Tačiau tai netiesa: vokiečiai nuo pat pradžių labai aiškiai apibrėžė lietuviškos administracijos ribas: „išima iš lietuvių įstaigų kompetencijos žydus bei vokiečius ir jų turtą“ ir lietuviams draudžia spręsti šiuos klausimus. Antra, savo knygoje pateikiu įrodymus, kad skleidžiamas mitas, jog Urbaitis pasitraukė iš neva humanistinių paskatų, neatitinka tikrovės. Urbaitis teigė priešingai – apskrities viršininku dirbo iš humanistinių įsitikinimų, nes manė taip padėsiąs kitiems. Teiginyje, kad „Noreika pasiūlė griežtesnį planą“, teisybės lygiai tiek, kiek ir Dieckmano teiginyje, neva „Noreika įsakė išsiųsti Šiaulių žydus į Žagarės getą. Ten jie buvo nužudyti.“

Tenka kartotis: žydų likimas buvo išimtinai vokiečių kompetencija, tad žydus į Žagarės getą išsiųsti nurodė ne Noreika, o nacių komisaras H. Geweckė. Geweckė taip pat sugriežtino ir savo pirmtako nacių komisaro Konovskio (o ne Urbaičio) planą dėl atimamo žydų turto. Juokingiausia, kad kitoje vietoje Dieckmanas pats tai patvirtina taip paneigdamas ankstesnius teiginius: „Rugpjūčio 13 dieną Šiauliuose vyko lietuvių ir vokiečių administracijų vadų posėdis. Jame dalyvavo ir ką tik paskirtas Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Noreika. Šiaulių apygardos komisaras Hansas Gewecke dalijo nurodymus, ką daryti su Šiaulių apygardos žydais.“ Taigi tai – Geweckės, o ne Noreikos nurodymai.

Kaip vertinti tokias šiurkščias klaidas?

Įsivaizduokite, jei jas darytų ne istorikas, o teisėjas? Todėl knygoje ir rašau, kad vokiečių teismai nuo kaltinimų dėl dalyvavimo Holokauste išteisino tikruosius Šiaulių apskrities getų kūrėjus ir vadovus nacius H. Geweckę, jo pavaduotoją E. Bubą, Šiaulių koncentracijos stovyklos vadovą H. Shliofą, o štai kai kurie šių dienų istorikai Holokausto dalyviu paskelbė Joną Noreiką, vykdžiusį jų ūkinius nurodymus bei vadovavusį Šiaulių apskrities antinaciniam pasipriešinimui. Taip yra todėl, kad minėti naciai turėjo galimybę teisme apsiginti, o J. Noreikai, paguldžiusiam galvą už mūsų laisvę, tokia galimybė nesuteikta. Atkreipkite dėmesį – ponios F. Kukliansky vadovaujami litvakai dėl Šiaulių apskrities getų ir ten vykusių nusikaltimų priekaištauja ne vokiečiams Geweckei, Shliofui (jo vadovavimo metu įvyko baisi „vaikų akcija“) ar Bubui, bet ... Noreikai. Tą patį neadekvatų vertinimą galime rasti ir sovietmečiu KGB leistuose propagandiniuose leidiniuose.

Bet kodėl teismai išteisino tuos, kurie iš tiesų steigė ir vadovavo Šiaulių getui?

Todėl, kad tuo metu getai buvo suvokiami kitaip nei dabar. Savo knygoje svarbiausiu laikau skyrių „Kaip buvo suvokiami getai“, nes 1941 metais, kaip tai dabar neatrodytų paradoksalu, getai buvo vienintelė galimybė žydams išlikti gyviems. Kitokių išeičių naciai žydams nepaliko: arba esi gete, arba – negyvas. Už slapstymąsi – mirties bausmė. Šiaulių apskrities viršininkas Urbaitis manė, kad įkūrus getus baigsis SS-esininkų siautėjimas, kad gete veiks vokiška tvarka ir žydai ten bus apsaugoti. Kodėl turime manyti, kad lygiai taip pat nemąstė ir Noreika? Net Dieckmannas teigia, kad „Hitleris neplanavo Holokausto iš anksto. Daug kas išsirutuliojo Antrojo pasaulinio karo metu, sąveikaujant skirtingiems vokiečių kariuomenės ir administracijos padaliniams. 1941 metų pavasarį vokiečiai sakė, kad tik laimėjus karą bus galima nuspręsti, ką daryti su jiems pavaldžiais žydais.“  Knygoje pateikiu pačių žydų liudijimų, kad 1941 m. jie getus suvokė kaip vienintelį išsigelbėjimą.

Esu skaičiusi, kad litvakai kaltino Noreiką dėl moralinių dalykų, neva jis užėmė į getą uždaryto žydo namą?

Dieckmannas su Vanagaite taip pat skleidžia šį gandą nepagrįsdami jo jokiais šaltiniais: „Pats Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Noreika su šeima įsikraustė į apleistą žydų namą ir ten gyveno.“ Ir dar nurodo adresą: „Vilniaus gatvė 260“. Tačiau pagal 1942 m. gegužės mėn. 27 d. visuotinio Lietuvos Generalinės srities gyventojų surašymo duomenis, Jonas Noreika su šeima gyveno Šiauliuose, Vilniaus g. 265 name, bute Nr. 1. Taigi, ne 260, o 265, ir ne name, o tik viename bute. Dr. Julius Šalkauskas liudijo, kad Noreikos šeima nuomojosi butą jo tetos, lietuvės gydytojos namuose, glaudžiai bendravo su jų šeima, o Noreiką suėmus naciai net dvi savaites tame name laikė pasalą – bandė pagauti Noreikos bendražygius pogrindininkus. 

Dieckmannas, vėlgi, nepateikdamas jokių įrodymų, aiškina, neva „Holokaustas Lietuvoje didele dalimi yra susijęs su žydų turto grobstymu ir šiame procese masiškai dalyvavo vietos gyventojai“. Tačiau šią` išvadą neigia betarpiškas įvykių dalyvis, daug žydų išgelbėjęs Šiaulių daktaras Domas Jasaitis: „Aš turėjau artimus santykius su žydų atstovais. Jie nepareiškė nė vieno nusiskundimo, kad lietuviai pasisavintų jiems patikėtas saugoti vertybes“.

Kita vertus, kai kalbama apie tuos laikus, dažniausiai nutylima, kad turto grobstymai, žmonių varymai iš namų prasidėjo ne per nacių okupaciją, o metais anksčiau – per pirmąją sovietų okupaciją, kai buvo ištremta daug lietuvių, taip pat ir žydų, lenkų. Pagaliau ir naciai atiminėjo turtą ne tik iš žydų, bet ir iš lietuvių, lenkų, rusų. Yra išlikę liudijimai, kad „eilė lietuvių įmonių, prekybos įstaigų buvo padovanotos vokiečiams (pvz., Kaune „Guma“), miestuose vokiečiai patinkamus namus ėmė nepaisydami, ar namas buvo suvalstybintas ar ne. O generalinio komisariato politinio skyriaus viršininkas tokių namų savininką, kuris buvo lietuvių savivaldos pareigūnas, išmetė su mažais vaikais iš namo per pusę valandos“.

Apibendrinimas būtų toks: tuo laikotarpiu turto atėmimas ar nusavinimas buvo žiauri kasdienybė, nesietina vien tik su žydais. Todėl keistai atrodo Dieckmano filosofavimas, kad „egzistuoja ir toks reiškinys kaip antisemitizmas po Holokausto. Manau, nemažai lietuvių – kaip ir daugelis vokiečių – namuose tebeturi žydų daiktų. Tą žino ar bent numano. Savo kaltės jausmą jie slopina, slepia po stalu – ir vis dėlto jaučia kaltę bei gėdą.“

Belieka klausti: yra žinių, kad kai kurių ištremtų lietuvių ir žydų turtą nusavino komisarai žydai, ar jie taip pat jaučia gėdą? Savo knygoje rašau apie muziejų, pavadintą „Venclovų namais“, kuris iki šiol įrengtas sovietų ištremto ir įkalinto lenkų karininko namuose. Ar jaučia dėl to gėdą garsusis mūsų intelektualas Tomas Venclova? Kaip suprantu – ne. Užtat labai aktyviai kartu su Vanagaite ir Dieckmannu smerkia Joną Noreiką ir jo neva „užgrobtą žydų namą“.

Turiu būtinai paminėti dar vieną Dieckmanno-Vanagaitės netiesą, neva „nėra ženklų, jog Noreika ir Škirpa būtų prieštaravę Holokaustui“. Šią netiesą paneigia žydų gelbėtojų D. Jasaičio, kun. J. Borevičiaus liudijimai Noreikos naudai, žinios apie žydų rabino Y. Y. Schneersohno išgelbėjimą Škirpos naudai. Suprantama, kodėl nenorima matyti šių liudijimų, nes jie iš esmės griauna jau paskelbtas išvadas, neva „Noreika ir Škirpa buvo fašistai“, neva „norėdami suprasti Holokaustą, turime aptarti Lietuvos fašistų istoriją“ (ne Vokietijos nacių, o „Lietuvos fašistų“!) – čia vis Dieckmanno frazės. 

Kiek žinau, Jūsų knyga išleista už privačias lėšas, o ši Vanagaitės knyga iš esmės buvo išleista už  mūsų visų pinigus – už tas lėšas, kurias Lietuva įsipareigojo mokėti Geros valios fondui, vadovaujamam F. Kukliansky ir A. Bakerio. Abu šie „geros valios“ atstovai neseniai viešai apšmeižė legendinį partizaną Juozą Lukšą. Kaip Jūs tai vertinate?

Keturi Lietuvos piliečiai žydai pareiškė, kad būtina stabdyti šias išmokas ir keisti to fondo vadovus – tam labai pritariu.

Noriu pažymėti, kad ne tik partizanų atžvilgiu, bet net savo šeimos istorijos atžvilgiu ponia Kukliansky taip pat lengvabūdiškai žongliruoja skaudžiais faktais. Štai viename interviu (jis vadinasi „Kalbėdami apie partizanus išgerkime raminamųjų“) aiškindama, kodėl apšmeižė J. Lukšą-Skirmantą, F. Kukliansky teigia: „Gerbiamieji pasipiktinę kritikai, jūs gyvenate savo namuose Lietuvoje. Mano tėvai taip pat galvojo, kad jie gyvena savo namuose, savo Lietuvoje. Tėvelio šeima Kuklianskiai prie Ančios ežero Veisiejuose ir greta esančiame Bor-Babrų dvare. Mamos šeima – Taubesai – gyveno savo name Šiauliuose, Vilniaus g. 154, prie nuosavo malūno. „Saugodamas“ nuo negerų žmonių Lietuvos didvyris ir humanistas, o dabar jau net ir žydų gelbėtojas, Šiaulių apskrities viršininkas Jonas Noreika juos sukėlė į getą. Į tą, iš kurio prie duobių nuvedė Šiaulių apskrities policininkai. Ta proga pats J. Noreika persikėlė į gretimą jau nužudyto žydo namą. Juk nestovėti namui tuščiam?“

Kokia žinia paskleista? Kad Noreika nužudė Kukliansky mamos ir tėvo šeimas, ir greičiausiai tam, kad užgrobtų sunaikintų žydų turtą (kaip jau įprasta, vokiečiai čia net neminimi). Tačiau anksčiau Faina Kukliansky pasakojo, kad jos močiutė (tėčio mama) išvažiavo į Alytų ir nebegrįžo („kalbėta, kad ją kartu su kitais Alytaus inteligentais nužudė nacių talkininkai lietuviai, bet tikslių žinių apie jos likimą nėra iki šiol“), kad senelis su jos tėvu ir dar dviem vaikais pateko į Gardino getą, iš kurio pabėgo, išsislapstė miške ir liko gyvi. O štai mamos šeima buvo uždaryta į Šiaulių getą, kurį likvidavus pateko į Štuthofo ir Dachau lagerius, iš kurių jie taip pat grįžo gyvi, išskyrus tetą, mirusią nuo bado Štuthofe.

Tad kuo čia dėtas Noreika? Juk Šiaulių apskrities viršininko kompetencijai nepriklausė Šiaulių miestas (tuos reikalus tvarkė Šiaulių burmistras Linkevičius), tad Noreika nieko negalėjo „sukelti“ į Šiaulių getą ir su šiuo getu Noreika susijęs nebent tuo, kad (kaip liudija žydų gelbėtojas kun. Borevičius) rizikuodamas savo ir šeimos gyvybe, organizavo žydų gelbėjimo Šiauliuose tinklą. Ir vėliau už savo antinacinę veiklą buvo įkalintas tame pačiame baisiame Štuthofo lageryje. Savo knygoje pateikiu motyvus, kodėl nėra jokio pagrindo netikėti šiuo kun. Borevičiaus liudijimu. Ir visa tai ponia Kukliansky žino, pati atidenginėjo paminklą Borevičiui, yra advokatė, sovietmečiu dirbo milicijos tardytoja, jos profesinė veikla reikalauja labai tiksliai ir atsargiai dėlioti faktus, ypač kaltinimus. Kodėl šiuo atveju elgiamasi kitaip?

Savo knygoje rašote, kad KGB net amerikiečiams sugebėdavo pateikti savo klastotes.

Tas buvo labai keista – tarp JAV ir Sovietų Sąjungos vyko šaltasis karas, bet JAV Teisingumo departamento specialusis skyrius OSI, vadinamieji „nacių medžiotojai“, tampriai bendradarbiavo su KGB, naudojosi jų medžiaga, dažnai – pakišamomis klastotėmis.

Knygoje pateikiu vieną tokio nešvaraus bendradarbiavimo pavyzdį, apie kurį man medžiagą pateikė JAV gyvenantis advokatas Povilas Žumbakis – buvusio Šiaulių kalėjimo viršininko A. Virkučio bylą. KGB pakišo amerikiečiams klastotę, neva Virkutis nacių laikais labai žiauriai elgėsi su kaliniais žydais, nors iš tiesų buvo priešingai – kalėjimo administracija itin stengėsi sušvelninti nacių nustatytą nežmogišką kalėjimo režimą, rinko iš gyventojų maistą, kad pagerintų kalinių maitinimą. (Šis atvejis paneigia dar vieną Vanagaitės knygoje skleidžiamą Dieckmanno netiesą, jog lietuvių administracija nustatydavo kaliniams žydams itin mažas maisto normas. Savo knygoje netiesiogiai paneigiu ir Dieckmanno teiginį, jog nėra nė vieno atvejo Vokietijoje ir Lietuvoje, kad naciai persekiotų už tai, jog kažkas atsisakė šaudyti nekaltus žmones. Šiaulių kriminalinio kalėjimo viršininkui Juozui Brajeriui atsisakius skirti savo pavaldinius žydų šaudymui, šis buvo įmestas į sunkvežimį kartu su myriop vežamais žydais. Taip pat yra duomenų, kad už atsisakymą šaudyti žydus 1941 m. rugsėjo 27 d. vokiečiai sušaudė lietuvių savisaugos dalinio kapitoną Kirkilą ir 12 lietuvių karių). 

Tačiau svarbiausia klastotė buvo OSI pateiktame kaltinime JAV teismui. Cituoju advokatą Žumbakį: „OSI kaltinime prieš Virkutį parašyta, kad iki 1940 metų Virkutis vadovavo Šiaulių kalėjimui. Toliau rašoma, kad 1941 m. jis vėl pradėjo dirbti kalėjimo viršininku. OSI praleido labai svarbius faktus – tai, kas įvyko Lietuvoje tarp 1939 ir 1941 metų: sovietų okupaciją, per kurią Virkutis buvo atleistas iš darbo, nepriklausomybės paskelbimą 1941 m. birželio 23 ir Lietuvos laikinosios vyriausybės nurodymą visiems grįžti į savo darbo vietas, buvusias iki sovietų okupacijos. Virkutis grįžo vadovauti kalėjimui kaip ir kiti administracijos darbuotojai. Bet OSI tai sąmoningai nutylėjo ir tai nebuvo netyčinė klaida.“

Taigi – praleidus minėtus faktus Virkutis buvo pateiktas kaip nacių kolaborantas, nes atrodė, kad jis grįžo į darbą prie vokiečių valdžios. Bet lygiai taip pat buvo ir tebėra pateikiama visa tuometinė lietuviška administracija – kaip neva nacių kolaborantė! Vakariečiai iki šiol nežino labai svarbių mūsų istorijos faktų apie pirmąją sovietų okupaciją, apie lietuvių bandymą išsikovoti laisvę 1941 m. birželį ir todėl jais lengva manipuliuoti. Turėtume sutelkti visas savo diplomatines jėgas pasakodami pasauliui tikrąją savo istoriją.

Bet kodėl amerikiečiai taip patikliai priimdavo KGB medžiagą?

Todėl, kad amerikiečių specialųjį skyrių OSI konsultavo tuometis garsus Izraelio veikėjas Icchakas Aradas, kuris Izraelyje vadovavo Jad Vašemo memorialui – šis memorialas ir sprendžia, ką pripažinti Pasaulio teisuoliu, o ką ne. Aradas savo prisiminimuose rašo, kad kai įkūrė Jad Vašem memorialą pas jį atvyko KGB generolas ir pasiūlė bendradarbiauti gaudant nacius. Aradas sutiko, nes jau turėjo tokios draugystės patirties – 1944-45 m. kartu su NKVD naikino Lietuvos partizanus (Aradas yra litvakas, kilęs iš Švenčionių). Spėju, kad būtent Aradas ir atvedė amerikiečiams KGB-istus.

Tame pačiame OSI skyriuje dirbo ir istorikas Saulius Sužiedėlis, kuris šiandien Lietuvoje propaguoja Arado knygas.  XXI a. pradžioje buvo nutarta Lietuvoje įsteigti tarptautinę mokslininkų komisiją, kuri vertintų nacių ir sovietų nusikaltimus, ir šiai komisijai vadovauti kažkodėl paskirtas politikas E. Zingeris. Zingeris į šią komisiją ir pasikvietė Aradą, Sužiedėlį, jau minėtą Vanagaitės bendraautorių Dieckmaną, JAV pilietį Bakerį (šis, kaip minėjote, kartu su Kukliansky apšmeižė J. Lukšą-Skirmantą) – ir štai visa ši kompanija „atstatinėjo istorinę tiesą ir teisingumą“ Lietuvoje. Kai pernai dar vienas JAV gyvenantis litvakas Gochinas nusprendė pamokyti Genocido tyrimo centrą, kaip reikia vertinti Joną Noreiką, ir padavė Centrą į teismą, ši Komisija puolė viešai vertinti Centro atsakymus Gochinui. Bet juk tai akivaizdus politiko, Seimo nario Zingerio ir jo komisijos kišimasis į teisminį procesą, spaudimas teismui! Keista, kad Seimas į tai niekaip nereagavo, nors Seimas yra Centro steigėjas.

Ar tokie Komisijos nariai gali būti objektyvūs?

Tokį klausimą keliu ir savo knygoje. Mano atsakymas toks – šią komisiją būtina kuo skubiau panaikinti, ji negali formuoti Lietuvos istorijos politikos, nes Lietuvos istoriją vertina iš Izraelio, Rusijos, JAV ar kažkieno kito, bet tik ne iš Lietuvos, ne iš lietuvio pozicijų. Esmė ta, kad tą patį faktą skirtingai gali interpretuoti žydai, rusai, lenkai ir lietuviai, todėl Europos Parlamente ir buvo priimta rezoliucija, kurios esmė – niekas negali monopolizuoti teisės į teisingą istorijos vertinimą. O Zingerio komisija tą teisę monopolizuoja. Litvakų bendruomenė – taip pat.

Imkime tokį pavyzdį: žydams sovietų okupacija atrodė kaip išsigelbėjimas nuo nacių, lietuviams nacių okupacija atrodė kaip išsigelbėjimas nuo sovietų. Du priešingi istoriniai keliai, tad logiška, kad kitokie ir istoriniai vertinimai. Sovietų tardymo metu Jonas Noreika-Generolas Vėtra sakė, kad pogrindine veikla buvo artimai susijęs su Šiaulių ligoninės direktoriumi Domu Jasaičiu (abu buvo antinacinio pasipriešinimo Šiaulių apskrityje vadai, abu steigė žydų gelbėjimo tinklą): „Mes svarstydavome politinius klausimus, susijusius su Lietuvos ateitimi. Priėjome išvados, kad vokiečiai pralaimės šį karą, bet mūsų interesas buvo palaikyti su jais atsargius kontaktus, kad anglai ir amerikiečiai pirmieji užimtų Vokietiją ir su jų pagalba Lietuva galėtų atsilaikyti prieš Sovietų Sąjungą.“

Žydams ar rusams toks lietuvio interesas, tokie „atsargūs kontaktai“ su vokiečiais atrodo kaip nusikaltimas, kolaboravimas. Panašų mąstymą sovietai sugebėjo įpiršti ir amerikiečiams: jei sovietai su amerikiečiais kartu kovojo prieš Vokietiją, tai Sovietų Sąjungos priešai neva buvo ir JAV priešai. Virkučio byla yra pavyzdys, ką mes turime nuolat sau ir pasauliui priminti: Antrojo pasaulinio karo pradžioje Lietuva buvo kitokioje padėtyje, nei didžioji Vakarų pasaulio dalis. Jei Prancūzija, Anglija ar JAV sprendė paprastąją lygtį su vienu nežinomuoju – priešintis Vokietijai ar ne, tai Lietuvai reikėjo spręsti gerokai sudėtingesnę lygtį – kaip gyvai pralįsti tarp dviejų žiaurių grobuonių. Kaip rašė J. Ambrazevičius-Brazaitis: „Lietuvos priešas Nr. 1 yra Sovietų Sąjunga, priešas Nr. 2 yra nacinė Vokietija, kovojanti su Lietuvos priešu Nr. 1. Tokia išvada lėmė lietuvių rezistencijos nacinei Vokietijos okupacijai pobūdį.“

Ar pajėgūs tai suprasti žydų, rusų, vokiečių tyrėjai? Ar pajėgūs suvokti, jog F. Kukliansky teiginys, kad „Lietuvių aktyvistų frontas buvo suformuotas kaip nacistinės Vokietijos talkininkas“ (Vanagaitės bendraautoriui, žydų tyrėjui Zurofui LAF-as smerktina organizacija vien todėl, kad kovojo prieš komunistus, tarp kurių buvo ir žydų) tėra tendencingai suprimityvintas, todėl neobjektyvus istorijos atvaizdas? O štai tyrėjas, žiūrintis į šią istoriją per Lietuvos prizmę, aiškiai matys, kad LAF-as buvo sukurtas tam, jog 1941 m. Lietuva, pagal 1918 m. pavyzdį, pasinaudotų karu tarp vokiečių ir rusų ir dar kartą pabandytų pralįsti pro susidariusį geopolitinį plyšiuką. 1918 m. pavyko, 1940 m. – ne. 1990 m. pasaulio galingieji Sąjūdį mokė neskelbti Lietuvos nepriklausomybės (panašiai ir 1941 m. vokiečiai spaudė LAF neskelbti Lietuvos nepriklausomybės), nes tai neva pakenks geopolitiniams interesams, neva gali sutrukdyti Gorbačiovui reformuoti imperiją. Ir vėl nepaklausėme, vėl lindome pro plyšį ir galiausiai padėjome sugriauti sovietų imperiją. O juk galėjo baigtis kitaip, galėjome vėl būti istoriškai „neteisūs“, „kalti“.

Tik lietuvis tyrėjas gali suprasti ir paaiškinti paradoksą, kodėl dalis antinacinės(!) „Lietuvos laisvės armijos“ narių kovėsi kartu su vokiečiais fronte prieš sovietus laikydami juos pavojingesniais už nacius. Panašus paradoksas yra ir su LAF „antisemitizmu“ – kaip rašau knygoje, tai geriausiai įrodo itin aktyvaus LAF nario, žydų gelbėtojo Domo Jasaičio pavyzdys.

Vanagaitės knygoje vokietis Dieckmanas, nuolat minėdamas apie lietuvių antisemitizmą, aiškina, kad „Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka laikėsi itin antisemitinių pažiūrų ir teigė, kad žydai kenkia lietuvių tautai.“ Tačiau Dieckmannas nutyli visą to meto istorinį kontekstą, o tai reiškia, kad jį iškraipo. Dieckmannas nutyli, o gal ir nežino, kad vadinamasis Kudirkos antisemitizmas buvo pasekmė tuo metu tarp žydų vyravusio antilietuvizmo: atvykęs į Šakius dirbti „laisvai praktikuojantis gydytojas“ V. Kudirka susidūrė su milžinišku žydų gydytojų pasipriešinimu, jam buvo daromos kliūtis net išsinuomoti butą. 1905 m. „Vilniaus žiniose“ buvo rašoma: „Šakių miestelis apgyventas galima sakyti vienais tik žydais, amatai ir visa prekyba tebėra žydų rankose, nors kelios pavienės ypatos iš lietuvių ir bandė čionai įsteigti sankrovėlę, bet neilgai tegyvavo – išnyko: priežastis gal yra, kad sunku čionais kovoti su įsiviešpatavusiais žydais ir jų didele vienybe“. Ir taip būta visuose Lietuvos miestuose, tai ir lėmė taip vadinamą „ekonominį antisemitizmą“.

Deja, šiandieninis ponios Kukliansky ir panašių žydų bandymas bet kokiomis priemonėmis (net ir tarptautiniu mastu šmeižiant Lietuvą) įsiviešpatauti Lietuvos istorijos vertinimuose neskatina geresnių lietuvių ir – žydų santykių. Atkreipkime dėmesį: Izraelis istoriją pasakoja tik per savo prizmę, jis nepasmerkė lietuvių genocidą vykdžiusių KGB-istų, priešingai – jiems suteikė politinį prieglobstį, atmetė Lietuvos prokuratūros prašymus. Žydai net Pasaulio teisuoliais skelbia ne visus žydų gelbėtojus, bet tik tuos, kurie jiems politiškai palankūs (garsaus žydų gelbėtojo ukrainiečių metropolito Andrejaus Šeptickio pavyzdys). Ir šiuo atveju litvakų bendruomenė pritariamai tyli. Panašiai su savo piliečiais elgiasi ir rusai. Lenkai taip pat labai aiškiai pareiškė: Lenkijos istorija bus vertinama per lenkiškąją prizmę.

Tai nereiškia, kad mes, lietuviai, turėtume eiti žydiškuoju ar rusiškuoju keliu, teisingumą traktuodami pagal tautybę. Lietuvos partizanai svarbiausiame savo dokumente, LLKS Tarybos deklaracijoje, dar vadinamoje partizanų konstitucijoje, labai aiškiai pabrėžė: „Asmenys bolševikinės arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos teismą“ (išskirta D.S. – Tiesos.lt past.). Tuo ir turėtume vadovautis neskirstydami nusikaltėlių ar herojų pagal tautybę. Tačiau Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys ir pasaulio istorija dėl to bus skurdesnė ir mažiau objektyvi.

Pagaliau, tai yra mūsų tapatybės, orumo ir būties klausimas. Būties ta prasme, kad nedidelės tautos negali išgyventi be tautiškumo, be patriotizmo užtaiso. Vokietis Dieckmanas griežtai smerkia tautiškumą, priekaištauja dėl jo lietuviams (bet ne žydams!), nes nesuvokia, kad didelių tautų, kaip vokiečių, rusų ar anglų, patriotizmas gali būti pavojingas užtaisas, lemiantis imperines ambicijas, o štai mažesnėms tautoms tai yra bene vienintelis išlikimo kodas. Dar daugiau – naujausių laikų istorija patvirtina, kad mažesnių tautų patriotizmas sugriauna net tokias galingas imperijas kaip Sovietų Sąjunga.   

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Supratau D. Stanciką:       2020-09-20 15:36

Jam JAV, Izraelis, Rusija Lietuvos žydų naikinimo klausimais eina ne į koją, o tik viena Lietuva į koją. Stumia sau naudingą tiesą, ir tiek…

Jules       2020-09-19 11:44

Taigi yra “Perkėlimo paktas”(The Transfer Agreement), yra Rublio(Rublee) paktas, apie kuriuos Kauno VDU ir Vilniaus Kapsukės prapiesoriai su docentais ne bė, ne mė mūsų paikiems studenčiokams ir televizinėms babuškoms, kodėl? Kodėl iš mūsų “babuškų” ir mokslo pirmūnų(zubrylų bele ko) atimta teisė į informaciją, o palikta teisė tik į dezinformaciją? Ir von Bock’ų namų žentas ne bė, ne mė, kodėl? Perkeltine prasme, žinoma.

užsimiinus apie revizionistus       2020-09-19 10:37

1936m. Vokietijoje labai aktyviai veikė ir viešai reiškėsi net žydiškojo “hitlerjugendo” kuopelės. “Beitar” organizacija veikė praktiškai nevaržomai ir propagavo žydų persikėlimą į Palestiną. Tačiau norinčių repatrijuoti skaičiai buvo pakankamai nedideli. Ir tada vieną dieną viskas staiga pasikeitė. Žydais buvo priversti pasijusti netgi tie, kurie save tokiais nebelaikė... Himlerio SS pasiskelbė žinanti bemaž viską, su kuo miegojo ir nuo ko vaikus gimdė kiekvieno Vokietijos piliečio protėviai iki kažkelintos kartos. Nesutinkantys su švenčiausiosios SS inkvizicijos verdiktais turėjo įrodyti, kad SS klysta ir pateikti tą įrodančius metrikacijos įrašus. Smarkiai asimiliavęsi mišrūnai, turintys bent kiek daugiau žydiško kraujo buvo varu apgyventi ten, kur nelabai ir benorėjo gyventi - tarp tautiečių žydų getuose. Pasekoje būtent asimiliacijos smarkiai paveikti individai nulėmė labai sėkmingą Izraelio raidą pirmaisiais valstybingumo dešimtmečiais. Būtent jie ir pastatė Izraelio valstybę, slėpdamiesi už judaizmo atributais paslėptos širmos.
Jeigu vieną dieną Himlerio SS nepriverstų jų pasijausti žydais, dauguma tų žydiškos kilmės turinčių europiečių tiesiog pražūtų Antrojo pasaulinio karo frontuose, kariaudami įvairiose pusėse. Balastas, kurio pavyzdį visai neseniai matėme Ukrainos-Baltarusijos pasienyje, vargu ar sugebėtų kažką ilgaamžiškesnio sukurti. Sionistai teisingai manė, kad žydų valstybės sukūrimui reikalingi įvairių tautų patirtį gerai įsisavinę individai.

to Tiesa tokia       2020-09-18 14:23

Turėjai omenyje Trockio ir Stalino sąjungininkus, kurie laukia įvertinimo, kaip Kubilius su LDDP ir savo politikos kuosų kariauna?

Tiesa tokia       2020-09-18 11:11

Ivardinkime didziausius 20-tojo amziaus nusikaltelius:
Stalinas ir Leninas ir komunistai, teismo dar laukia…
Hitleris ir naciai,nuteisti ir dar persekiojami…
Mao ir komunistai, teismo dar nesulauke….
Ir t.t mazejancia auku tvarka…

 

ah1       2020-09-17 18:33

na jei pradėti nepriklausomos Lietuvos istoriją  nuo Lenino laikų tai Lietuvą nepriklausoma pripažino Leninas berods 1920   liepos 12 - Leninas pripažino Lietuvos suverenitetą ir nepriklausomybę ir dar davė aukso luitų Lietuvai - tik klausimas kas valdė Rusijoje po žydų  revoliucijos 1917m.  Rusiją ir Rusijos Lietuvą? Bo jei žydai perėmė valdžią Rusijoje tai gaunasi kad automatiškai valdžia žydų buvo ir Lietuvoje 1917.,po revoliucijos 1917m., bo Lietuva priklausė Rusijai.  Ar nebuvo Rusijos ir Rusijos Lietuvos žemių dalybų tarp žydų grupuočių?

StasysG       2020-09-17 16:44

O šiandien išlindo socialdemokratas p. Vinokuras ir dėjo lietuviams į ragus:——“Kai panašioms personoms suteikiama teisė formuoti istorinės atminties politiką, gauname apsimetėlių šventaisiais šutvę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veidu. Jos vadovu turėjome chemikę, kurios darbuotojas geologas Dalius Stančikas kūrė valstybinės svarbos „istorines“ išvadas. Dabar gi LGGRTC vadovu paskirtas politologas, kurį už REIKIAMOS vietos laikys šį kartą jau filologas ir mechanikas Vidmantas Valiušaitis…”

www, delfi….

Jules       2020-09-17 15:10

Rusija kovoja su istorijos perrašinėjimu ir Lietuvos modernizuota Kapsukė su inteligentais daro tą patį - kovoja prieš istorijos perrašinėjimą, tarsi ta istorija būtų parašyta. Tai tik parodo, kad be desovietizacijos, be derusifikacijos ir depolonizcijos Lietuva, apart nunykimo, neturi ateities. Kas jau kas, o von Bock’ų rūmai turėtų tai žinoti.

Jei Lietuvoje kas       2020-09-16 8:01

mėnesį miršta po 3000-3300 gyventojų,tai kas mėnesį netenkam vieno mažo miestelio.Ką veikia Nacionalinė Sveikatos taryba?Jai neįdomu priežastys?

stasys       2020-09-16 6:43

Stasy G. .. V.Bruveris tik spausdinimo mašinėlė sąžiningai spausdinanti viską kas liepiama ta tema. Jokios žurnalistinės kritikos su kruopele kritinio mastimo . Tai tik patvirtina kiek teisingas sprendimas buvo primtas paskiriant V.Valiušaiti ten dirbti.

StasysG       2020-09-15 22:14

Ką tik perskaičiau. Pasirodo, lrytas ir ne istorikas V.Bruveris žavisi tuo vokiečių istoriku Dieckmnnu str-yje “Kaip įvyksta Holokaustas? Istoriko verdiktas: atsakingi ir nepasipriešinę (II dalis) Vytautas Bruveris 2020-09-15 22:17”.————Labai keista. “Taigi…”

ah1       2020-09-15 21:35

Lietuvos istoriją turime rodyti Tiesos žvilgsniu, o ne šališkai.

Skaitom, skaitom, draugai-tovariščiai,        2020-09-15 20:05

Talmudo XII tomą, kad neatsiliktume nuo Melo propagandos ir Kapsukės prapiesorių su docentais.

ne viskas taip paprasta       2020-09-15 18:13

Bėda tame, kad revizionistai atkasė per daug “nepatogių” faktų, kurių teisme paneigti nebeišeina.

   (PVZ., revizionistai teigia kad:

- nėra rasta nė vieno dokumento su Hitlerio įsakymu naikinti žydus (įsakymai naikinti psichinius ligonius ir komisarus yra);
- nerasta jokio holokausto plano;
- pagrindinio “mirties fabriko” Aušvico “dujų kamerose” nėra dujų Ciklon B pėdsakų;
- krematoriumuose techniškai neįmanoma sudeginti tiek kūnų, kiek deklaruojama, kad buvo sudeginta;
- liudininkų parodymai prieštaringi (prieštarauja gamtos dėsniams) ir nepatikimi;
- nacistų “prisipažinimai” išgauti kankinimais ir taip pat prieštarauja gamtos dėsniams;
- pačiame holokausto įkarštyje JAV žvalgybos iš lėktuvų darytose Aušvico nuotraukose nėra jokių holokausto pėdsakų
... )

    Zodžiu, visa ta holokausto isterija stipriai paduoda šūdu; verkiant reikia rimtų nepriklausomų tyrimų, kurie leistų nustatyti tiesą.

    Bet sionistai turi laikytis šio melo iki paskutinio kraujo lašo - holokaustas yra ju skydas ir kardas, o kartu ir pagrindinė melžiama karvė.

    Jiems toks abejoti draudžiantis įstatymas be galo patogus, nes pagal jį net nereikia nagrinėti, ar atsakovo teiginys teisingas, ar melagingas. Užtenka to, kad kaltinamojo teiginys “mažina holokausto mastą” (pvz. suskaičiavai, kad iš tikro žuvo ne 6 Milijonai žydų, o 5.999 000 žydų - į kaliūzę tave).

Dzeikai,       2020-09-15 16:13

tik jau nepradek, o tai priminsime Lenkija nuo jurų iki juru.

Dzeikas       2020-09-15 15:22

3 klaustukamsams:
“Pakelk galva lietuvi”...Tai cia kuriam lietuviui tas Noreika rase? Ar tam kuris aria kaip arklys , i tulika nueit nuzemintai praso rakto pas meistra, apie virsvalandziu apmokejima bijo zagteleti, ar tam lietuviui kuris ta pirmaji lietuvi romyja?
Kuriam cia is ju galva pakelt reikia?
Su tuo Noreikos “Pakelk galva , lietuvi” gaunasi panasiai kaip tame anekdote:
Zagina piktadarys moteri. Toji saukia:“Padekite, padekite!”. Piktadarys piktinasi:“Tylek, kvaile! Man nereikia pagalbos”
Tie durneliai pirma turetu zmogu Lietuvoje laisva padaryti, o jau po to apeliuotu i tautine savigarba.
Oi, ne moldavas , ne moldavas kvailiausia TSRS tauta buvo…

to ???        2020-09-15 14:46

Pirmiausia tai Sionistų vadai buvo nusprendę žydus perkelti į Palestiną. Gal perskaityk jų patriarcho knygas ir tik po to lįsk į debatus?

Laumėjantis       2020-09-15 13:22

Ir vėl pasikartosiu: kas pareikalaus atsakomybės iš žydų tautos, kuri tepliodama duris avies krauju, prisidėjo prie egiptiečių pirmagimių išžudymo? Gal holokaustas ir tapo bausme už tai?

Klausimas       2020-09-15 13:19

O ką išgamiško padarė Ona Šimaitė?

3 klaustukams       2020-09-15 7:14

Skaitykit J.Noreikos brošiūrą “Pakelk galva,lietuvi” iš naujo. Panašu, tik antraštę įveikėt.

klaustukams       2020-09-14 22:29

Įmanoma. Kaip ir atvirkštinis veiksmas. Gyvenimiška patirtis būna, kad viską pakeičia.
Mano senelis 1941m. bandė gelbėti žydus, bet tiesiog nespėjo, kol pravažiavo pro visus vokiečių patikros postus. O jau tremtyje Sibire, klausydamasis per “Laisvės radiją” Izraelio valstybės kūrimosi sukeltų peripetijų, mestelėjo, kad žydai patys muša ir patys rėkia paskui, kad jiems skauda.
Dabar mes šeimoje ir giminėje kai pasikalbame, tai tuometines jo pastangas gelbėti žydus vertiname kaip labai rizikingą ir neatsakingą veiksmą po visų žydų išpuolių prieš Lietuvą ir lietuvius pastaruoju metu. Visa laimė, kad tada senelio namuose apgyvendinti vokiečiai pasitaikė padorūs. Galėjo visą šeimą su mažais vaikais išsiųsti į koncentracijos stovyklą. Mano motina dar nė gimusi nebuvo. Taigi, nebūtų ir manęs.
Bet vėliau sovietai, jau kartu su mano motina, visą šeimą ištrėmė į Sibirą. Trėmime dalyvavo 3 ypatos: nesusigaudantis ką jis čia veikia rusų “vanka” iš “Vetrovo” divizijos ir pora lietuviškai kalbančių komjaunuolių. Spėkite iš trijų kartų kokia buvo švonderio tautybė? smile Šarikovas tai buvo beraštis jaunas lietuvis bernužėlis, gal koks rusas-sentikis daugiausiai. Subėgę kaimynai būtent švonderiui priminė tas rizikingas senelio pastangas gelbėti žydus. Bet rezultatas nuo to nepasikeitė - 11 metų Sibire, kur trejų metukų mano motina vos nemirė pačią pirmą žiemą.
Bet aš ne apie savo šeimos istoriją norėjau papasakoti. Aš tik norėjau privesti prie klausimo ar taip jau blogai būtų, jei švonderį, kartu, beje, su šarikovu, vokiečiai būtų utilizavę 1941? Ar daug nuo to pasaulis netektų? O juk tokių švonderių buvo ne vienas ir ne du, ir net ne vienas kitas šimtas. Tokių buvo tikrai daug! Ir jie visi kažkodėl įrašyti į Holokausto aukų sąrašą.

???       2020-09-14 20:37

Stancikai, o tai ką reiškia 1933 metais Noreikos parašyta brošiūra,,Pakelk galva,lietuvi,, kurioje jis dėl visų lietuvių nesėkmių kaltino vien žydus ir visais būdais ragino juos uiti iš Lietuvos?Nors žydai buvo tokie pat Lietuvos piliečiai ,kaip ir jis pats. O atejus naciams jis jau tampa žydų,, gelbėtoju,,?Ar įmanomas toks kardinalus žmogaus įsitikinimų pasikeitimas?

ah1       2020-09-14 17:50

2: 29 - : https://youtu.be/N1uBvbA2laU
žydas Gordonas apie žydus budelius NKVD.

ah1       2020-09-14 17:21

ir ko čia neigti kad lietuviai baltaraiščiai šaudė žydus? atverti overtono langą istorijos perrašymui?
Hitleris holokostindamas žydus o lietuviai baltaraiščiai šaudydami žydus vienaip ar kitaip prisidėjo prie žydų valstybės Izraelio atsiradimo žemėlapyje, o kad pas žydus apdžiūvę šakos turi būt apipjaustytos ( alegorija)  tai net biblijoje rašoma, toks Viešpaties planas biblijoje… Tiesa jus išlaisvins sakė Jėzus Biblijoje.

Dėl Pirciupių       2020-09-14 11:11

nepamanete, kad taip padarė persirengę vokiečių karinė uniforma?

tiesą sakant       2020-09-13 23:34

Be Hitlerio ir be Holokausto nebūtų ir Izraelio. Nes paprasčiausiai dauguma ne tik Vokietijos jaunų ir sveikų žydų būtų žuvę tame pačiame Rytų fronte Vermachto ir tautiniuose daliniuose, priskirtuose prie SS pajėgų, policijos batalionuose ir panašiuose sukarintuose daliniuose. Paimti į nelaisvę papildytų “kovingąją” 16-ąją “lietuviškąją” diviziją Raudonojoje Armijoje ir britų “Žydiškąją brigadą” Vakarų sąjungininkų pusėje. Tik priešą Hitleris įvardintų trumpiau - komunistai ir imperialistai, visiškai nutylint žydus. Vokietija karą vis tiek pralaimėtų, bet nebebūtų ir kam apginti Izraelio. Religingieji peisuočiai pabėgtų ir nuo vieno kupranugario. Žinant, kiek tuo metu buvo asimiliavęsi Europos, o ypač Vokietijos, žydai, man prieš žydus nukreipta Hitlerio propaganda iki šiol atrodo labai keistai. Ypač žinant apie žydų pomėgį kaskart surengti tam tikras savęs skerdynes prieš ateinant į Pažadėtąją žemę. Toks įspūdis, kad per Antrą pasaulinį įvyko sutrumpintas Mozės vedamų žydų 40 metų klajojimas. Vien dėl to, kad rezultatas gavosi labai panašus: seni, silpni ir ligoti, kraujomaišos suluošinti pagrinde žuvo, mirė arba buvo sunaikinti, o jauni, sveiki, nelabai benorėję vadintis žydais ir tik per prievartą prisiminę savo žydišką kilmę, 1948m. labai sėkmingai stojo į kovą už Izraelio valstybę. Tiek sėkmingai, kiek dabar jau nebepajėgtų.

tam ah1       2020-09-13 23:01

Jei vien tik lietuviai būtų šaudę žydus, būtų galima kažką ir paburbuliuoti. Bet kai lengviau pasakyti, kas jų nešaudė, tai kaip ir nėra prasmės aušinti burnos. Net britai Antro pasaulinio metu kalino bent kelioliką žydų, mažiausiai 2 sušaudė kaip teroristus. Nedaug kas žino, bet rusai sušaudė dar daugiau žydų. Kurį laiką veikė garsus Kalugos getas. Labai abejoju, kad tą istoriją kas nors bent kiek rimčiau tyrinėjo. Greičiausiai, rusų žydšaudžius paėmė į Raudonąją Armiją arba NKVD ir jie toliau darė tai, ką geriausiai moka - žudė ir kankino. Žinant “raudonojo esesininko” Gilio-Rodionovo(Гиль-Родионов) istoriją, net netenka tuo abejoti.

teisingumo farsas       2020-09-13 22:33

Kaip “atstatinėjamas” istorinis teisingumas geriausiai parodo faktas, kad grupė dar gyvų  Pirčiupių žudynių budelių 2017m. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą prašydami reabilitacijos. Beveik visi budeliai pateko sovietams į nelaisvę Kuršo katile, tačiau tik nedaugeliui sovietai įvykdė mirties bausmę. Daugelį jų išsiuntė į GULAG’ą, tačiau po kelių metų bausmes sušvelnino ir leido jiems grįžti į Rytų Vokietiją. Matyt, kuriamai “Štazi” reikėjo patyrusių profesionalų. Šiaip jau tame nėra jokios sensacijos, seniai žinoma kaip buvo kuriama “Štazi”. Panašių kadrų nevengė ir kuriamos Vakarų Vokietijos jėgos struktūros, tik ten kartelė buvo pakelta aukščiau.
Šioje istorijoje labiausiai glumina smogikų įžūlumas ir požiūris į Lietuvos valstybę bei valstybės institucijas. O ir, atrodo, Pirčiupių budeliai spėjo tapti nepaskutiniais žmonėmis ir suvienytoje Vokietijoje Ne kiekvienas Vokietijos pensininkas gali sau leisti prabangą kreiptis į užsienio valstybės Aukščiausiąjį teismą. Tokiose bylose teisininkų paslaugos kainuoja labai nemažai. Net ir vokiečių akimis.
Prieš pat uždarymą “Lietuvos žinios” kėlė tokius straipsnius į titulinį puslapį, bet dabar to straipsnio nebepavyksta atkapstyti. Jei kas rasite, siųskite redakcijai, gal paskelbs.
Tada mane dar kartą šokiravo tokios istorinio teisingumo grimasos.

ah1       2020-09-13 22:10

kodėl lietuviai baltaraiščiai šaudė žydus?  tikrai šaudė ir nėra ko burbuliuot ant “Mūsiškiai” autorės V.  Tiesa jus išlaisvins sakė Jėzus biblijoje.

ah1>Tam "ah1" 2020-09-13 16:39        2020-09-13 22:02

>“Tam “ah1”    2020-09-13 16:39” , tamstos komentaras apie ah1 tai kliedesiai, bo ah1 net gimęs nebuvo tais laikais, o tamsta jam žydų šaudymą “klijuoji”

prašolvoncui       2020-09-13 21:14

Eik šiltesnio šiukšlių konteinerio pasiieškoti, “profesionalus valkatautojau”. smile

gilyn į mišką       2020-09-13 20:57

Vos pradėjus domėtis tuo vokiečių istoriku pastebėjau, kad jo labai nekenčia taip vadinami Vokietijos “kraštutiniai dešinieji”. Kadangi jo specializacija yra Lietuva, tai kaip čia gaunasi? Vokiečių “kraštutiniai dešinieji” taip myli Lietuvą, ar vis tik jie mato jame išdaviką? smile Mums žinoma tik, greičiausiai, jo tėvo pavardė, bet nieko nežinome apie jo protėvius iš motinos pusės. Arba atvirkščiai.

pradžiai       2020-09-13 18:29

Reiktų išsiaiškinti ar minimas vokiečių istorikas nėra susijęs giminystės ryšiais su kažkuriuo iš šių dviejų. Beje, pavardė visiškai sutampa su Augustu Dikmanu(Dieckmann), kuris nėra kaltinamas jokiais karo nusikaltimais. Paprastas SS pajėgų karininkas, žuvęs mūšyje. Sprendžiant iš apdovanojimų - geras karys.
Tačiau ir tokios sąsajos pokariniams vokiečiams sukelia keistai atrodantį kaltės jausmaą. Dėl to į bet kokius vokiečių istorikų to laikotarpio vertinimus reiktų žiūrėti taip pat kaip į Skvernelio lažinimąsį iš savo namo.

Visai kitokia yra galvažudžio Adolfo Dikmano(Diekmann)istorija, nes jis yra garsiųjų žūdynių Prancūzijoje dalyvis. Nežymus pavardės skirtumas irgi nesunkiai paaiškinamas. Tada visai galimas bandymas apginti krauju susitepusį savo protėvį ir permesti kaltę kitiems.
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Dieckmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Diekmann


Apie pačio istoriko kilmę, beje, nieko nežinoma. Bent jau Vikipedijoje nutylima. O, manyčiau, turėtų būti rašoma, vien dėl pavardžių sutapimo. Bent jau tam, kad išsklaidyti įtarimus. Kodėl nėra tai padaryta, spręskite patys.
https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Dieckmann_(Historiker)
Aišku, tų dikmanų Vokietijoje yra gal net daugiau nei noreikų Lietuvoje. Bet visgi.

ah1 2020-09-13 15:57 yra įsitikinęs       2020-09-13 18:11

jog prieš šaudamas Miško brolis turėjo nubėgti iki NKVD-istų būrio ir gerai įsižiūrėti, kas iš jų ž., o kas ne?
O kodėl už tą patį NUSIKALTIMĄ rusą reikėjo nušauti, o ž. - nereikėjo? Gal tamstos nuomone jį net apdovanoti reikėjo?

Tam "ah1"       2020-09-13 16:39

Tai kodėl, Tamsta, šaudei tik žydus ir dat klausi, taigi dalyvavai, matei ir liko neaišku ? Tai reikèjo klausti žydų kodèl juos , atseit, šaudo, galėjai, o neklausei, tik dabar po viskam, susimąstei ?

ah1       2020-09-13 15:57

ir vis vien lietuviai baltaraiščiai šaudė žydus. Klausimas tik kodėl lietuviai baltaraiščiai šaudė žydus?

Neišsisukinėk, Prašalieti,       2020-09-13 14:28

naciuk iš Rytų, pačio antilietuviškumas akivaizdus. Įdomu tik, kaip tokie gauna Lietuvos pilietybę ir dar po blatu?

Prašalietis       2020-09-13 14:18

Sakai, Prašalieti, kad priklausai     2020-09-13 8:43
Tik beviltiškas, niekur nebuvęs ir nieko nesuvokiantis šiandieninio lansberginio durnių laivo runkelis dar gali įsivaizduoti, kad tokiame pseudovalstybiniame darinyje kaip “supervalstybė” Lietuva gali kažkas kur nors “pavairuoti”. Vyriausias laivo “vairininkas” Nausėda ir Seimas pabandė “pavairuoti” Baltarusijos atžvilgiu, bet staigiai po JAV ir ES reakcijos nebuvimo visi vairininkai ir juos aptarnaujantis personalas staigiai nutilo ir nusiduoda, kad niekas niekur “nevairavo”. Lenkijos Dūda Baltarusijos namų šeimininkei Tichanovskajai už “pergalę” Baltarusijos prezidento rinkimuose padovanojo Lenkijoje butą, kurio virtuvėje galės “vakarietiškai” šeimininkauti. Šiandieninėje “didvyrių žemėje” vardu Lietuva geriausiai sekasi à la Stancikas pastumdyti vienas kitam “dūrą” apie buvusias “grandiozines ir pergalingas pokario kovas” su sovietais už 1990 metais parsidavusių ir prasigėrusių rusų padovanotą Lietuvos “laisvę” eurokolchozo sudėtyje, apie “buvusius pokario valstybės vadovus ir karvedžius” kaip Ramanauskas-Vanagas, Noreika, Lukša ir t.t. rezidavusius ir vadovavusius savoms “valstybėms ir kariuomenėms” miškeliuose išsikastuose bunkeriuose su ir šiandien girdimu “patriotiniu” šūkiu “vakarai mums padės”.

Vyzentalio fašistai       2020-09-13 12:59

Viską darys, klyks per visas Europos ir Amerikos triūbas - Lietuvoje nebuvo genocido, apipjaustytieji “susilaikys” balsuodami, nes tik jie patyrė genocidą, nors patys prie mūsų Tautos genocido labai sèkmingai prisidèjo ir dabar prisideda,  kapinių komisija, kuri protestuoja prieš Sporto rūmų atnaujinimą,susimetę į savo stebètojų gaują, lupa pinigus “komisijos"iślaikymui, ir nikżentaitis (“istorikas”) sėkmingai prisideda prie dzùkės žydės kuklianski gaujos, stebina irena vesaitė, kuri kol kas yra gerbiamas żmogus, irgi jungiasi prie viso gaujos šiukšlyno, ką norita ırodyti? Kaniùkų kaimas laukia atminimo żenklo, gal padorumo jausmas privers pasaulio żydus pagerbti šio išžudyto kaimo žmones ?

"Na taip" - visai ne taip!       2020-09-13 12:38

Turi būti taip, kaip parašyta antraštėje - “D.Stancikas: „Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti ne žydo, ruso ar amerikiečio, bet lietuvio žvilgsniu, nes niekas kitas už mus to nepadarys“. Skaityk, tamsta, gal šimtą, o gal ir dar daugiau kartų, kol suprasi, kas čia parašyta?...

Na taip        2020-09-13 12:20

Lietuvos istoriją pasauliui privalome rodyti lietuvio žvilgsniu, Izraelio istoriją žydai privalo rodyti irgi lietuvio žvilgsniu, o rusai ar amerikonai irgi privalo analogiškai .

Sakai, Prašalieti, kad priklausai       2020-09-13 8:43

Lietuvių tautos viršininkų gildijai ir nori ją pamažinti be Covid’o, ane? Dar greičiau suvairuoti Trečią pasaulinį ar kaip?

Dzeikas       2020-09-13 8:00

Kas del nacionalizmo ar sovinizmo pateisinimo, o komentaruose tuzinai ne nacionalizmo, o sovinizmo pavyzdziu, tai jis mazai tautai, esan mes maziukai turime teise kaip seskai bezdeti , nepateisinamas kaip ir didziajai.
Beje, ponai sovinistai is neapykantos kitatauciams (ble , kriminalineje Lietuvos policijoje NE VIENO etninio lietuvio zuvusio kovoje pries banditus plk.is specialiuju tarnybu Pociuna savi nudaigoje , mat “nesavas” - pats nevoge ir kitiems neleisdavo) isleidzia is akiu ekonominius klausimus.Cia kaip lietuviskus snrgliakramcius verslininkus temokancius 9 kaili is savuju irgi palaikyti rekia ,kaip isdvaikas Smetona dare?
Skirtuma tarp zydo ir lietuvio verslininko pasakojo mano kolega a.a. jau,sako pajusdavai kai pirkdavai kokia preke is zydo ir lietuvio krautuvininko.
- Duok nuolaida
- Perki arba von is mano parduotuves. Ce ne turgus
————————-
- Duok nuolaida.
- Ui, gerbiamasis nigaliu. Sau i munusa parduodu.
- Tada visogero.
- Ui, palauk.Tu mano geriausias pirkejas ir tik tau numesiu 20c.Tik niekam nesakyk.
Dusinti durnu nereikia. Bet kam jiems siltnamio salygas sudarineti? Tegul patys dusta. Nebent norite kad Lietuva garsetu subingalviu gausa ir toliau.

stasys       2020-09-13 6:35

Stasio G pastabą teisinga , ną kur tai matyta kritikuoti ilgametį TSKD partijos narį poną Zingeri už tai jog jo pase ties grafą tautybė parašyta žydas . Va jei būtų rusas ar mifines tautybės ‘garliaviskis’ .. ne neabejokite
triubinciau čia dudomis ir apatinėmis savo ‘lūpomis’ kaip tikras orkestras. Visumoje Stasy G ne tiek svarbus partiskumas ar priklausomybė partijai kaip idėją ar tikslas kurio siekiama ir jam pasišvenciama . Partija tik materialus resursas tiems tikslams pasiekti . Va ar svarstytumetė tokia galimybę jog tą patį ,idėjinė krize pergyventi, TSKD imtų ir atvirai palaikytų Daliaus Stanciko padarytas išvadas str. ? Tyla gera byla o ji jau kuris laikas spengia
mano ausyse klausantis o ką apie tuos istorijos faktus ,skirtingai straktuojamus , galvoja kad ir jaunasis Landsbergis .. Jo ,kaip jaunos kartos lyderio ,negali nejaudinti tie kylantis prieštaravimai. .

StasysG       2020-09-13 5:51

1-mas komentaras: “stasys     2020-09-12 7:37
str. Bomba ....”.
————————————————
Bomba? Keista. Nes konservatorius ir beretė “stasys” nepastebėjo (o gal apsimetė?), jog Autorius kritikuoja kito konservatoriaus E. Zingerio veiklą:———“XXI a. pradžioje buvo nutarta Lietuvoje įsteigti tarptautinę mokslininkų komisiją, kuri vertintų nacių ir sovietų nusikaltimus, ir šiai komisijai vadovauti kažkodėl paskirtas politikas E. Zingeris. Zingeris į šią komisiją ir pasikvietė Aradą, Sužiedėlį, jau minėtą Vanagaitės bendraautorių Dieckmaną, JAV pilietį Bakerį (šis, kaip minėjote, kartu su Kukliansky apšmeižė J. Lukšą-Skirmantą) – ir štai visa ši kompanija „atstatinėjo istorinę tiesą ir teisingumą“ Lietuvoje…šią komisiją būtina kuo skubiau panaikinti, ji negali formuoti Lietuvos istorijos politikos”.

Tam "rupus miltai"       2020-09-12 21:00

Tas mėšlas, kuris dabar sulindo “dèstyti” Lietuvos istoriją, kraupesnis už visokius žiugždas ir kitus sovietinius niekśelius, dabar - daug niekšingesni, apvaginėjantys jaunus protus, meluojantys, jau vien ko vertas išgamos onos šimaitės pagarbinimas, melas apie bundo żydų organizaciją, judenratą, kai nesakoma arba nutylima visa tiesa, akivaizdus subinlaižiavimas “holokausto” tema, kuri niekšiškai eksploatuojama, siekiant pasipelnyti ir pažeminti,  suniekinti Lietuvą. Niekšai dirba savo darbą, o kai gauna į dantis, staiga pragysta “vertintojai” ir užtarèjai.

Apipjaustytas prašalieti       2020-09-12 20:40

Tavo neapykantos, pykćio ir keršto voratiklis ne tik akis bet ir likusias smegenèles stipriai apraizgė. Atrodo, prisibijai Dievo ? Panašu - tikrai prisišauksi, nors gal geriau Teismas, kad ir Niurnbergo, ten suolai jau paruošti sovietų išgamoms , net nejausdamas atsidursi ten, kur tau vieta (ko pageidautum - kilpos, kulkos, adatėlės ar fejerverkų kėdės ?).
Teisus straipsnio Autorius- niekšams labai nepatinka Tiesa, stipriai gavote į dantis, ilgai skaudės.

Rupūs miltai       2020-09-12 20:25

stebuklai ant Lietavos dedasi: žiugždininkai atgimsta – istorijos nestudijavę partijai poašaukus istoriją rašo… Kuo ne 1953?

Apsispakajink, Prašalieti,       2020-09-12 20:15

be pačio XXI-ojo amžiaus bus dar XXV ir XXX amžius bus, gali būt ramus. O už okupacijas pačiam teks “gnatj monetu” ateity, gali neabejoti. Geriau mums cituotum Talmudą, ypač XII-ąjį tomą, o ne pliektum čia lietuvaičius. Gal pirma žemėlapį nusipirktum, ką?

Prašalietis       2020-09-12 19:24

Tas Prašalietis     2020-09-12 18:34
“Patriotinis” runkeli, išlysk iš miško glūdumoje pokario laikais iškasto bunkerio ir tu pamatysi, kad pasaulis jau 20 metų gyvena 21 amžiuje. Prasikrapštęs nuo bunkerio balanos aprūkusias akis tu pamatysi, kad super naciai iš vakarų buvo dabaigti 1945 metais Niurbergo procese, labiausiai rytinius japoniškus super nacius patvarkė amerikiečiai numetę porą atominių bombų ant Chirosimos ir Nagasakio, tarybiniai komunistiniai “super naciai” 1990 metais iškriko, pasidarė “tautiniais” ir nusidažę įvairiomis “politinėmis"spalvomis, užsislapstinę 75 metams, “patriotiškai įjungę lietuvišką akį” su neblėstančiu komjaunuolišku į karščiu pasakoja 30 metų išlikusiems eiliniams puskvailiams apie nebuvusias “pergalingas istorines kovas” su buvusiais okupantais, “masinius žydų gelbėjimus bei kitus atliktus gerus darbus”, kurių niekas nei matė nei girdėjo .

Algimantas Lebionka       2020-09-12 19:03

Ačiū gerb.D.Stancikui už didelį darbą Tėvynės labui.

Tas Prašalietis       2020-09-12 18:34

tiesiog super nacis iš Rytų.

Prašalietis       2020-09-12 16:37

Praśalieti     2020-09-12 15:26
Lansgrybinis Stancikas, kaip ir tokie iš gorbačiovinių laikų išlindę ir po 1990 metų “su Dangumi susibičiuliavę tautiniai šventieji”, neįtinkančius gąsdinantys Dangaus atpildu tik parodo, kad jie neturi nieko bendra su šimtus metų egzistuojančia Lietuva ir eiliniais Lietuvos žmonėmis. Ši publika, kaip irTamsta net ir Dievą išdrįsta laikyti idiotu, išdrįsdami “patriotiškai pranašaudami” apie “apipjaustytiems” ir kitiems nepakankamai “patriotiškai” suidijotėjusiems Lietuvos žmonėms ” ateinančius “atpildus iš Dangaus”. Šiandieninio lansberginio durnių laivo “tautinių” pseudopatriotų primityviam idiotizmui ribų nėra.

Gerbiamo       2020-09-12 16:24

Stanciko auksines minties sakinys - straipsnio ivardinime.Sis sakinys viska pasako.Lietuvoje Lietuvos istorija minko, formuoja ir kepa kas tik netingi ir siekia ja pritempti ir paderinti su bet kuo, tik ne su Lietuva ir su jos etniniais lietuviais.

Kis       2020-09-12 16:13

negaliu sutvardyti savo vaizduotes.Teigiama ir rasoma,kad lietuviai ispleskino 200 tukstanciu.Tie skaiciai ir glumoina,kur tie kapai-kalnai ,juk sulaiduoti tiek kunu tiktai turetu buti kapai pavirte i kalvas nors?Kas nagrinejo siuos skaicius,juk mes puikiai isivaizduojame ka sugeba KGB propoganda,o be jos nei vienas nusikaltimas nevyko,paskutinis Navalnas ir kas irodys?Ir dar viena mintis neduoda ramybes.Kodel tiek daug pasaulyje,o ypac musulmonu tikejimoejo ir eina po sia diena pries zydus,kad jie fantastiskai moka nuteikti pries save-matau,bet juk tai mazuma,atrodo protinga nacija,o elgiasi gan chuliganiskai jei ne riebiau.Kartais galvoju nebaudziamumo jausmas,babkes ,bet kur padorumas,kuriuo taip didziuojamasi?Ir dar,kodel zydas Adofas,mengele ir jo sebrai sitaip elegesi su savo kraujo broliais ir verte kitataucius,kad sumazinti tuos kosmarus.Gal reiketu nustoti priepastatyti savo nacija pries kitas?Jauciu,kad niekas net pirstu nepajudins.

Praśalieti       2020-09-12 15:26

Tai gal nestovėk patvory vograudamas ir kitus keikdamas, tu visai nespindi iśmintimi, argumentais, tik aklas pyktis ir neapykanta - labai jau pažįstama,visi apipjaustyti (ypatingai zingerio “komisijos”) stengiasi niekinti ir żeminti Lietuva, atsiprašom, kad jus gelbėjom, atpildas ateina iś Dangaus, tikrai prisišauksit.

Prašalietis       2020-09-12 13:57

> prašaliui     2020-09-12 12:10
“tautinis” Ponuli, “prašalietį” nesujaudino, o eilinį kartą prajuokino pseudo istoriko Stanciko propagandos primityvumas, skirtas beviltiškai neišsivaikščiojusių idiotų ir bemokslių publikai kvailinti “patriotizmo, antičekizmo ir t.t. dvasia”.

Al.       2020-09-12 12:21

Šaunu, kad turim tokį rimtą istoriką. Bet čekistams tai kaulas gerklėj.

> prašaliui       2020-09-12 12:10

kas poną taip sujaudino?

Prašalietis       2020-09-12 11:37

Tik primityvus propogandistas gali eiliniams runkeliams pasakoti apie “istorijos rodymą pasauliui ruso, amerikono, lietuvio ir t.t. akimis”. Net ir mokyklose vidutinis mokinys savo laiku žinojo, kad istorija yra buvusieji įvykiai nustatyti patikimais istoriniais rašytiniais ir kitokiais šaltiniais ir kompetentingų žmonių pripažintais istoriniais dokumentais ir faktais. Aišku, šiandieniniai V.Lansbergis, Grybauskaitė Stancikas ir panašūs “istorinių tiesų skleidėjai” yra tinkami “patritiškai” ir primityviai skleisti tik “patriotinius” padavimų ir legendas neišsilavinusiai ir nieko nesuvokiančiai vietiniai dar neišsivaikščiojusiai publikai. D. Stanciko šaindieniškai “patriotinė lietuviška akis pamatė”, kad Stalino laikais MGB ir KGB sau ir kitiems rašinėjo ir archyvuose išlaikė kliauzas ir pasakas, kai Stalino laikais už mažiausius nusišnekėjimus galėjai būti sušaudytas nepriklausomai nuo užimamų pareigų. Šiandieninė D. Stanciko “lietuviška akis patriotiškai pamatė” vokiečių dr. Dieckmanno sekančias “istorines klaidas” -  „Lietuvos teritorijoje buvo nužudyta didžiausias procentas žydų“ neatitinka tikrovės ir Holokausto enciklopedijoje skelbiamų skaičių”. Kas liečia konkrečių skaičių paminėjimą “tautinis nepropagandistas” Stancikas leidžia kiekvienam eiliniam “tautiniam” runkeliui kur nors pasiskaityti patiems arba pagal savo “patriotiškumo lygį” pasirašyti skaičius patiems pagal savo “lietuviškos akies istorijos matymą”. Ką nors objektyviai ir adekvačiai pakomentuoti apie Stanciko “lietuviškos akies istorijos mokslinį matymą”, jo “istorijos lietuvišką matymą” atitinkančią lansberginiame durnių laive keliaujančią nežinia kur “tautos tapatybę ir orumą” gali Stancikui nebent kvalifikacijos nepraradęs, didžiausius “tautos mokslininkus, patriotus, Napoleonus, Enšteinus, prezidentus Smetonas ir t.t.” Vasaros gatvės “intelektualų buveinėje” prižiūrintis sanitaras.

Ačiù Autoriui !       2020-09-12 11:17

Labai laiku paskelbta, nes Kuklianski gauja (vanagaitè, venslova ir kt. “intelektualai”) Mickevićiaus bibliotekoje 15 dieną ruošia aršų puolimą, bet riboja dalyvių skaićių - bus íleisti tik “savi” t.y. pritariantys, renginio turinys aiškus, melo ir kliedesių, žmeižto bus paskleista daug - toks tikslas ir atsakymas Tamstai (priartèjome prie klausimo kas ką stengsis parklupdyti) .

Tvankstas       2020-09-12 10:59

Smulkmenėlė - Christoph Dieckmann yra Vokietijos žydas.

Dvigubų standartų maniakystė       2020-09-12 10:46

gaunas, nepasakant, kas vyksta masinių bombardavimų metu? Kaip tuo metu naikinamas civilių turtas ir patys civiliai? Masiškai bombarduoti civilių gyvenamus mikrorajonus, ypač darbininkų klasės, Vokietijos miestuose kas tokie pradėjo trimis mėnesiais ankščiau, kad iššauktų Vokietijos atsakomuosius veiksmus, nežinai, Stancikai, ane? Gal durneliu apsimeti, būdamas von Bock’ų dvare, ar taip? Nagi papasakok, kaip žūva nekalti civiliai masinių bombardavimų metu ir kokiais kiekiais jie ten, Vokietijoje, žuvo? Gal Kapsukės prapiesoriai ir docentai pačiam šito nesakė ar meilužės? Manai, “geruokšlių”(Stalino Rusijos sąjungininkų) bombos atskiria vaikus nuo tėvų ar karių, nuo senių ir motinų, ar kaip? Nagi patikslink, gerai? Juk klampoji po Žemaitijos užkampius, tiesa? Ar tas Ch.Dieckmann’as vokietys ar tiesiogiai nuo Dievo, nuo padangių siųstas mums žmogus, kad mums vadovautų ir mus kontroliuoti, ką mes, žemaičiai, turime žinoti ir ko ne, ką rašyti ir ko ne, kaip suprasti? Negi ir Jūs esat tipiškas mitomanas?

Aciu Autoriui       2020-09-12 10:08

o stribu palikuonys turetu buti ismesti is visu komisiju?

Jules       2020-09-12 8:31

Tiesa, Stancikai, o kas buvo tos bolševikinės okupacijos sąjungininkais nebeišsteni paminėti, nors dažnai būni ar net gyveni von Bock’ų namuose Žemaitijoje, tiksliau, Mažeikių apskrityje. Negi remiesi lietuvių, žemaičių, rusifikatoriumi Stolypinu, a? Mano senelis jį yra matęs ir garsųjį jo vagoną Murawjewo(Mažeikiai) mieste, taigi.

Jules       2020-09-12 8:23

Ne, kol kas privaloma atspindėti tik Karo nugalėtojų versiją, kaip mano Kapsukės prapiesoriai su docentais. Lietuvio žvilgsniui neleidžiama susiformuoti, o kas pabando - tas tiesiog pradingsta arba yra pasodinamas ir supūdomas kalėjime. Juk ne šiaip sau ir čia budi Langų majorai? “Bojevykų” tam reikalui turime iki valiai, kaip ir padėjėjų kiekviename “podjiezde”. Mūsų “bojevykai” ne prastesni už Lukaškos, kai Raudonajai oligarchijai prireikia jų pagalbos. Berlyne matėte, kaip lupo policija antikovidininkus? Jei nematėte, gali pasižiūrėti Vamzdyje - davė į kailį jaunimėliui ne prasčiau nei Minske.

stasys       2020-09-12 7:37

str. Bomba . Puikiai argumentuota Daliau .Keliu nuo galvos megzta berete .

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.