Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Propagandos ir ideologijos analizė, Demokratija ir valdymas

Audrius Bačiulis.·#KGBaumila

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 19 d. 22:50

24     

    

Audrius Bačiulis.·#KGBaumila

Iškiliausius kovotojus už Lietuvos laisvę – kardinolą Sigitą Tamkevičių ir seserį Nijolę Sadūnaitę – persekiojusio kagėbisto Baumilos sūnus dainorėlis Vaidotas toliau aiškina, kad KGB tarnavo geriausi iš geriausiųjų, o jo tėvas nieko bloga nedarė, tik žmones apklausinėjo. Kaip atrodė tos „apklausos“, liudija Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika:

GRASINIMAS MIRTIMI NIJOLEI SADŪNAITEI

„LKB Kronika“ užfiksavo, kad 1982 m. rugpjūčio 26 d. Saugumo komitete tardomam V. Smolkinui (buvo kaltinamas politinių kalinių šeimų šelpimu) saugumietis prasitaręs: „Vieni tavo draugai užsienyje, kiti – lageriuose, o būna, kad ir po mašina pakliūva“190.

Buvo galima suprasti, apie ką kalbama…

Apie panašų grasinimą rašo ir ses. Nijolė Sadūnaitė. 1988 m. vasario 16 d. ją sulaikius ir atgabenus į KGB rūmus, majoras V. Baumila jai pareiškė: „Tu nebijai, kad baigsi gyvenimą po mašinos ratais kaip kunigas Laurinavičius?!“

NIJOLĖS SADŪNAITĖS BROLIO TARDYMAS

1983 m. rugsėjo 15 d. Nijolės Sadūnaitės brolį paguldė į Jonavos rajoninę ligoninę, tuberkuliozinį skyrių, nes rado plaučiuose dėmes, vakarais temperatūra pakildavo iki 38 laipsnių, visai užkimo ir dar prisidėjo aštrus bronchitas.

Kitą dieną jam iš KGB atėjo iškvietimas, kad rugsėjo 19 d. jis atvyktų į Vilnių pas čekistą Vidą Baumilą tardymui. Išsigandusi brolį gydanti TBC skyriaus gyd. Matilionienė davė žodinį leidimą broliui važiuoti į tardymą, nors kelionė iš Jonavos į Vilnių ir atgal tęsiasi apie 6 val. Rugsėjo 19 čekistas Baumila brolį tardė 3 val.

Brolis pasakė, kad Kun. Sigitui Tamkevičiui jis niekada nieko nėra davęs, o jei čekistas tvirtina, kad tai rado pas kun. S. Tamkevičių, teparodo tos kratos protokolą. Kratos protokolo neparodė, tik ėmė šaukti ir grasinti, kad broliui iškels naują bylą...

Rugsėjo 20 V. Baumilas vėl brolį tardė 2 val. 50 min. Jis kartojo gąsdinimą, kad jam iškels bylą už žinių perdavimą į „LKB Kroniką“. Čia pat melavo, esą, kun. Sigitas Tamkevičius prisipažino, jog brolis jam perdavęs tuos laiškų nuorašus. Brolis paprašė akistatos. Čekistas išsigando, po to vėl ėmė šaukti, nukreipdamas kalbą kita tema. Jis ėmė broliui grasinti, kad jie nedovanosią už „valstybinės paslapties“ išdavimą, už brolio parašytą pareiškimą Lietuvos KGB pirmininkui,

Po to čekistas paėmė mano bylą ir ėmė broliui įrodinėti, kokia aš esu baisi nusikaltėlė. Žadėjo nuteisti mane ilgiems metams kalėti… Po protokolu brolis vėl nepasirašė protestuodamas, kad KGB jo parašus falsifikuoja. V. Baumilas grasino brolį išlaikyti iki 22 val., kol pasirašys. Neišsigandus – išleido, dar pagrasinęs, kad už viską atkeršysią...

Iš Jono Sadūno pareiškimo LSSR prokurorui:

„Kai atsisakiau pasirašyti po liudininko tardymo protokolu, tardytojas pradėjo mane gąsdinti:

„Mes turime teisę tavę sulaikyti iki spalio 10 (ar ne tada yra numatytas kun. Sigito Tamkevičiaus teismas?), turėsi didelių nemalonumų, esi kriminalinis nusikaltėlis, juo ir liksi visą gyvenimą. Neduosi teisme reikiamų parodymų, tai tau po kun. S. Tamkevičiaus teismo iškelsime naują bylą: arba už atsisakymą duoti parodymus kun. Sigito Tamkevičiaus teisme, arba už melagingų parodymų davimą minėtame teisme ir t.t.“.

Į liudininko tardymo protokolą tardytojas užrašė: „Su protokolu susipažinau, viskas surašyta teisingai, pastabų ir papildymų neturiu, nuo parašo atsisakau, dalyvauti teisme atsisakau ir t.t.“.

Kai tardytojui pasakiau, kad jam nesakiau, jog viskas liudininko tardymo protokole surašyta teisingai, kad atsisakau dalyvauti teisme ir t.t., tardytojas atsakė: „Mes apsieisime ir be tavo parašo. Aš pasirašiau ir teisėjas pasirašys, teismas patikės, kad protokole viskas surašyta teisingai.

KRATOS IR TARDYMAI

Sigito Tamkevičiaus sulaikymo dieną bylą savo žinion paima KGB tardymo skyriaus poskyrio viršininkas ppłk. V. Urbonas (grupės vadovas), o 1980 m. gegužę sudaroma tardymo grupė: vyr. tardytojai mjr. V. Pilelis, kpt. R. Rainys, vyr. ltn. V. Baumila, A. Vidzėnas, YSB vyr. tardytojas ppłk. V. Liniauskas ir vyr. tardytojas mjr. J. Marcinkevičius111.

Kybartai. 1983 m. rugsėjo 12 d. į valstybinį saugumo komitetą Vilniuje pas tardytoją Vidmantą Baumilą buvo iškviesta Kybartų parapijos bažnyčios darbuotoja Ona Šarakauskaitė.

Apklausos metu jai buvo pateikti įprastiniai kun. Sigito Tamkevičiaus bylą liečiantys klausimai: Tardymo metu buvo patikslinta, ar tikrai 1981 m. rugpjūčio mėnesį O. Šarakauskaitė ir jos draugė B. Mališkaitė kartu su grupe jaunimo atostogavo prie Šlavantų ežero, buvo milicijos pareigūnų sulaikyti ir prievarta nuvežti į Lazdijų miliciją ir ar minėtas įvykis teisingai aprašytas tikinčio jaunimo diskriminaciją liečiančiame pareiškime. Abi jos patvirtino, kad įvykis pareiškime aprašytas teisingai.

Tardytoją V. Baumilą domino, ką O. Šarakauskaitė žino apie a.a. kun. Virgilijų Jaugelį, palaidotą Kybartų bažnyčios bokšte. Tardymas truko 6 valandas.

Rugsėjo 11 d. tardymo metu V. Baumila to paties klausinėjo ir Bernadetą Mališkaitę.

Kybartai. 1983 m. rugsėjo 15 d. į Vilniaus saugumą pas tardytoją V. Baumilą buvo iškviesta Kybartų bažnyčios valytoja Ona Kavaliauskaitė. Tardomoji pakartotinai buvo apklausinėta apie daiktus, paimtus 1980 m. balandžio 17 d. kratos metu.

Saugumietis V. Baumila įrodinėjo, kad O. Kavaliauskaitė pasisavinusi ne savo daiktus, kad visi šie daiktai priklauso kun. Sigitui Tamkevičiui. O. Kavaliauskaitė pareiškė, kad, kaip anksčiau, taip ir dabar gali patvirtinti, jog visi daiktai, rasti jos kambaryje kratos metu, priklauso jai. Tardymas truko 7 valandas.

Bartininkai (Vilkaviškio raj.). 1983 m. rugsėjo 30 d. į Vilniaus KGB pas tardytoją V. Baumilą buvo iškviestas Bartininkų parapijos klebonas kun. Antanas Liubšys. Saugumietis jį apklausinėjo kaip liudininką kun. Sigito Tamkevičiaus byloje. Pasirašyti po tardymo protokolu kun. A. Liubšys atsisakė.

Tuomet tardytojas susinervino ir paklausė: „Kodėl jūs nenorite pasirašyti, juk jūsų parodymai apie kun. S. Tamkevičių tik teigiami ir byloje gali pasitarnauti jo naudai?“ „Niekas negali pasitarnauti jo naudai, nes jūs teisiate nekaltą, ir neieškote tiesos. Nei mano, nei kitų liudininkų teigiami parodymai čia nieko nenulems“, kalbėjo kun. A. Liubšys. Tardymas užtruko apie tris valandas

Kybartai. Po Kybartų klebono kun. Sigito Tamkevičiaus suėmimo prasidėjo masiniai tikinčių kybartiečių – vaikų ir suaugusių – tardymai. Turimomis žiniomis kun. S. Tamkevičiaus byloje buvo apklausti sekantys Kybartų parapijos tikintieji:

Liepos 6 d. – Vilkaviškio autotransporto kelių valdybos Kybartų bazės darbininkė Matilda Mališkienė (apklausta darbe, tardytojas V. Baumila).

Liepos 13 d. Teresė Storaitienė (moteris sirgo, todėl buvo apklausta savo namuose, tardytojas V. Baumila).

Liepos 15 d. – Kybartų parapijos vargonininkė Birutė Briliūtė (apklausta namuose, tardytojas V. Baumila).

Liepos 20 d. – Bernadeta Mališkaitė (milicijos punkte, tardytojas V. Baumila).

Rugsėjo 6 d. į Kybartų K. Donelaičio vid. m-klą atvyko Vilniaus KGB darbuotojas V. Baumila ir direktoriaus kabinete tardė 11 kl. mokinį Romą Žemaitį. Sekė įprastiniai klausimai, liečiantys suimtąjį kleboną kun. Sigitą Tamkevičių. Vaikinas po protokolu nepasirašė.

Tą pačią dieną saugumietis V. Baumila į direktoriaus kabinetą išsikvietė R. Žemaičio brolį dešimtoką Arvydą, tačiau jo pilnai ištardyti nepavyko, nes į direktoriaus kabinetą atėjo berniuko motina. B. Žemaitienė labai pasipiktino tokiu saugumo darbuotojų elgesiu, nes dar vasara, išvažiuodami iš Kybartų, jie buvo prižadėję, jog be tėvų žinios vaikų nesikvies tardymams. V. Baumila pareikalavo, kad motina išeitų, tačiau ši pareiškė, kad išeis tik kartu su vaikais.

Kaunas. 1983 m. rugpjūčio 24 d. į Kauno miesto saugumą tardymui buvo iškviesta a.a. kun. Virgilijaus Jaugelio motina Monika Jaugelienė.

Tardė Vilniaus KGB tardytojas Vidmantas Baumila. Klausinėjo, ar pažinojo kun. Sigitą Tamkevičių, kada artimiau susipažino, ar girdėjo jo sakomų pamokslų, apie ką kunigas daugiausia kalbėjo pamoksluose? Tardytojas domėjosi apie mirusį sūnų kunigą V. Jaugelį. Klausinėjo, kodėl jį palaidojo Kybartuose ir dar po batnyčios bokštu, teiravosi, ar ne kunigas S. Tamkevičius visa tai sugalvojo.

Garliava (Kauno raj.). 1983 m. rugsėjo 5 d. 12 val. į Kauno miesto KGB poskyrį tardymui pas tardytoją V. Baumila buvo iškviestas Kauno raj. Garliavos gyventojas (Pažangos 11) Saulius Kelpšas. Saugumietis domėjosi, ar iškviestasis asmeniškai nepažinojo kun. Sigito Tamkevičiaus, ar nedalyvavo Kybartuose vykusiame Eucharistiniame kongrese.

Vilkaviškis. 1983 m. rugsėjo 6 d. Vilkaviškio saugumietis Masalskis įteikė šaukimą tardymui vilkaviškietei Danai Kelmelienei, gyvenančiai Statybininkų 43. Rugsėjo 7 d. Vilkaviškio saugumo patalpose ją tardė Vilniaus KGB tardytojas vyr. leitenantas V. Baumila.

Dėl silpnos sveikatos D. Kelmelienę į tardymą lydėjo jos vyras Antanas Kelmelis. Saugumiečiai A. Kelmeliui neleido dalyvauti tardyme, todėl jam teko laukti kitame kabinete Vilkaviškio saugumiečių priežiūroje. Tardytojas V. Baumila klausinėjo tardomąją, ar ji neskaito „LKBK“, ar nežinanti, kas ją daugina bei perduoda į užsienį. Moteris atsakė, jog apie tai nieko nežinanti. Po protokolu D. Kelmelienė nepasirašė. Tardymas truko maždaug valandą laiko.

1983 m. birželio mėn. 30 d. Vilniaus saugume Vladą ir Albiną Tamkevičius tardė tardytojas V. Baumila. Tardytoją domino, kas paskatino brolį Sigitą tapti kunigu, iš kur jis gaudavo knygų, ar dažnai atvažiuodavo, ar nebuvo nervingas, ką kalbėjo per dukters Birutės jungtuves ir t.t. Tardymas truko maždaug tris valandas.

Vilkaviškis. Liepos 5 d. į Vilkaviškio saugumo būstinę pas tard. V. Baumila buvo iškviestas vilkaviškietis 10 kl. mok. Arvydas Juška. Berniukas dėl savo religinių pažiūrų yra patyrės daug skaudžios neteisybės, todėl tardymą ignoravo – į klausimus beveik neatsakinėjo, pasirašyti po protokolu kategoriškai atsisakė. Toks jaunuolio užsispyrimas erzino saugumiečius, neišleido pietų, sakydami: „Sėdėsi čia tol, kol pasirašysi“.

Kybartai. Liepos 6 d. iš namų į Kybartų milicijos būstinę Vilkaviškio saugumietis V. Kanonenko ir Vilniaus KGB darbuotojas V. Baumila tardymui nusigabeno Kybartų K. Donelaičio 10 kl. mok. Audronę Juraitę. Mergaitę lydėjo jos brolis Evaldas Jūras. Audronė buvo klausinėjama apie Kybartų kleboną kun. S. Tamkevičių.

Tardytojas V. Baumila, supykęs, kad Audronė atsisako pasirašyti po protokolu, pagrasė, jog ji su tokiom pažiūrom į aukštąją mokyklą neįstos. Mergaitė atsakė, kad mokykloje ją jau baigia įtikinti, jog tikrai visi keliai į aukštąsias mokyklas tikinčiam jaunimui uždari, todėl nepergyvena ir nesiruošia niekur stoti, nors mokosi gerai. „Eisiu dirbti prie bažnyčios, – paaiškino Audronė.

Pamatęs, kad neišgąsdino, V. Baumila pareiškė: „Jei dabar nepasirašysi, – mes tave į Vilnių išsivešime penkiolikai metų, tai išmoksi pasirašyti“. Nepadėjo nei šis grasinimas. Teko pasitenkinti protokolu be parašo.

Virbalis (Vilkaviškio raj.). Birželio 16 d. Vilniaus m. KGB darbuotojas Vidas Baumila pasiėmęs iš namų ir nusigabenęs į Virbalio vid. m-klą, tardė Virbalio vid. m-klos 10 kl. mok. Joną Depšį ir tos pačios mokyklos 9 kl. mok. Liną Žebertavičiūtę. Klausė, ar pažįsta kun. S. Tamkevičių, ar pasirašė po pareiškimais dėl jaunimo persekiojimo, dėl kun. A. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus išlaisvinimo, kur susipažino su pareiškimų tekstais? Mokiniai savo parašų neišsigynė.

Vilkaviškis. Birželio 26 d. į Vilkaviškio raj. esančią moksleivių darbo ir poilsio stovyklą atvyko Vilkaviškio m. KGB darbuotojas Masalskis ir Vilniaus m. saugumietis V. Baumila. Jie klasta išsikvietė čia dirbusią Vilkaviškio V. Vitkausko vid. m-klos 8 kl. moksleivę Jūratė Alkevičiūtę. Mergaitei buvo pasakyta, kad turinti telefonu pasikalbėti su tėvais.

Išvydusi saugumiečius, Jūratė pasipiktino surežisuotu melu ir atsisakė kalbėti, o vėliau pareikalavo iškviesti jos tėvus, nes esant nepilnametė ir be tėvų žinios nieko nekalbės. Tada tardytojas V. Baumila iškvietė stovykloje buvusią mokytoją.

Į klausimą, ar tikrai yra jos parašas po pareiškimu dėl jaunimo persekiojimo, Jūratė atsakė: „Matote, kad pasirašiau pilnu vardu, pavarde ir dar parašą padėjau“. Saugumiečiai stebėjosi mergaitės drąsa, vadino ją kietu riešutu, labai supyko, kai tardymo pabaigoje atsisakė pasirašyti po protokolu.

1983 m. birželio mėn. 30 d. Vilniaus saugume Vladą ir Albiną Tamkevičius tardė tardytojas V. Baumila. Tardytoją domino, kas paskatino brolį Sigitą tapti kunigu, iš kur jis gaudavo knygų, ar dažnai atvažiuodavo, ar nebuvo nervingas, ką kalbėjo per dukters Birutės jungtuves ir t.t. Tardymas truko maždaug tris valandas.

Kybartai. 1987 m. rugsėjo 8 d. buvo padaryta krata O. Šarauskaitės, B. Briliūtės ir O. Kavaliauskaitės gyvenamose bei ūkinėse patalpose, esančiose Čepajevo skg. 129. Kratai vadovavo Vilniaus saugumiečiai V. Baumila ir A. Stepučinskas. paėmė: rašomąją mašinėlę, atsarginį mašinėlės šriftą, keletą knygų, iš kurių penkios grynai religinio turinio, kalkinio popieriaus ir kt.

Po kovo 6 d. vykusios kratos B. Briliūtė parašė skundą LTSR Prokurorui, prašydama pasirūpinti, kad būtų grąžinti kratos metu paimti asmeniniai jos daiktai, o taip pat sudrausminti saugumo darbuotojus, kurie kratą darė nepateikę asmens dokumentų. Į pareiškimą buvo atsakyta, kad daiktai nebus grąžinti, o saugumo darbuotojai perspėti ir ateityje panašūs faktai nepasikartos.

Deja, rugsėjo 8 d. krata paliudijo ką kita: saugumiečiai ne tik nepateikė dokumentų, bet vienas iš jų net kėlė toną ir kratos metu elgėsi įžūliai.

PABAIGA

Sigito Tamkevičius bylą vėliau ne kartą nagrinėjo tardytojas V. Baumila tirdamas baudžiamąją bylą, kuri vėliau buvo iškelta dėl LKB Kronikos daugeliui asmenų, ir jeigu ne Atgimimas, daug iškilių mūsų tautos asmenybių būtų nukeliavę į lagerius ir tremtį. Tačiau ši baudžiamoji byla liko nebaigta.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

nuomone       2020-10-13 11:15

Eina 2020 metai, bet tiesos neištrinsi. Menkysta tiek tėvas, tiek sūnus padugnė kokių reta. Dabar Baltarusijoje tas pats dedasi, kai mentai savo žmones dusina. #KGBaumila

logiška       2019-09-24 7:39

Išperėtasis vertas perėtojo. O pastarasis reto šlykštumo padugnė buvo.

Bolševikui bačiuliui       2019-09-22 19:54

Tik pas bolševikus vaikai atsakydavo už tėvų veiksmus. Nori, kad tau brangūs laikai sugrįžtų, komsomolce?

džeikui       2019-09-22 14:24

baumilų gynėjau, kai pirmas toks pagaliau neteks advokato licenzijos, kai tokiam galų gal bus iškelti kaltinimai už nusikaltimus žmogiškumui, kai tokie “geriausi iš geriausių” atsidurs Niurnbergo-2 teisiamųjų  suole su atitinkamais teismo rezultatais… Va tuomet ir pajudės debaumiliacijos procesas. Ir galvojančių “kaip jis” bus mažiau.

Palyginti kagebistus su vokiečių esesininkais       2019-09-22 14:08

Tai juk abeji vienodi. Tik esesininkai pasmerkti, o kagebistai kažkodėl įslaptinti

Kai esi KGB anūkas -        2019-09-21 8:37

tada pačiam visi keliai atviri ir privilegijuoti oligarchomonopolinės rinkas ir ikanomikas sąlygomis.

Tomas       2019-09-21 7:16

nusišvilpt baumilai ant dainorėlio karjeros jis pas savus bet kada bus priimtas.pataps advokatu arba prokuroru arba tardytoju.

Žodžio laisvė...       2019-09-20 19:32

Kažkur girdėjau,kad KGB-istas Baumila lygtai dirba advokatu.Tik kreivų veidrodžių karalystėje gali vykti tokios nesąmonės.Argi vakarykštis kriminalinis elementas turi teisę dirbti nepriklausomos Lietuvos teisėtvarkoje?
Prezidente,noriu girdėti tavo nuomonę šiuo klausimu.

Eurovizija       2019-09-20 19:02

panašu virsta į penktos kolonos ir visokių iškrypėlių konkursą

Dzeikas       2019-09-20 17:40

Prasalaiciui:
Na panardinsi tu konkreciai Baumila i sh. Bet reiskinys tai liks.Nes tu baumilu-baumiliuku ant Lietuvos simtai ir tukstanciai. Mastantys KAIP Baumila, o ne enkavedistu vaiku-vaikaiciu.

to AL       2019-09-20 17:31

O ko nepavardinai Raudonosios Armijos ir NKVD sąjungininkus? Bijai, ane?

Prašalaitis       2019-09-20 17:14

Atsidėkojant to padugnės padugnei atžalai, siūlau “KGBaumila” naudoti kiekviena pasitaikiusia tinkama proga, kad šis žodis įsispaustų “Google” paieškoje taip, jog jo niekas niekuomet iš ten nebeiškrapštytų (dabar įvedus į paiešką užsipildo viso labo vienas “Google” puslapis). Tegul jis sau randa deramą vietą NEGARBĖS ir PANIEKOS panteone šalia vanagaičių, ivaškevičių, šimašių,kuklianskų, vinokurų ir kitų pašlemėkų. Juolab naujadaras tikrai vykęs.
Kalbant apie KGBaumilą tėvą buvęs seimo narys žurnalistas V. Vasiliauskas rašė: “1991 m. pradžioje, jau laisvės laikais, bet dar veikiant KGB Lietuvos skyriui, valstybės laikraštyje Lietuvos aidas paskelbiau seriją interviu su Nijole Sadūnaite, be kita ko, papasakojusia ir apie saugumo represijas prieš 1987 m. mitingo Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo, dalyvius. Viename interviu paminėtas ją tardęs KGB majoras Vidmantas Baumila, nūnai populiaraus dainininko tėvas, padavė mudu į teismą. Nors bylą vargais negalais laimėjome, bet saugumietis nepriklausomos Lietuvos teisme Sadūnaitę ir mane puolė su putiniška agresija. Jis tikrai neatrodė nei nusiminęs, nei išsigandęs, veikiau aš buvau suglumęs, juk pirmąkart atsikliuvau teisiamųjų suole.”
(Paimta iš http://alkas.lt/2017/08/23/v-vasiliauskas-pralaimetas-musis-okupacine-kariuomene-isvesta-bet-slaptoji-liko-video/)

Nežinau kiek tame tiesos, bet veidaknygėje kažkoks žmogus minėjo, jog anas buvo žiaurus tardytojas, tik neaišku kas turėta omeny ar fizinis, ar psichologinis žiaurumas.

Dzeikas       2019-09-20 16:57

Cia gincas kyla del zodzio “geras” interpretavimo. Nes kaip supranta si zodi ieskantys tiesos (jei ieskos tai anksciau ar veliau taip supras), ir kaip supranta jie, enkavedistai.
Geriausi bendrojo gerio poziuriu? Ar geriausi siekiantys pastatyto tikslo poziuriu?
Antruoju atveju taip, Baumila teisus: KGB tarnavo rinktiniai nieksai, mokantis parinkt ir nejauciantys skrupulu priemonems, kad pasiekt jiems pastatyta tiksla. Kodel nieksai? Todel,kad tik nieksams a priori pateisinamos VISOS priemones siekiant tikslo.
Persasi labai idomi isvada, kodel jie, enkavedistai(su lietuviskais pasais ir atatinkamai pasidaze), mus toliau valdo nors atrodo juos pagimdziusi Sovietija paniro i nebuti?
Kad atsakyti i si klausima reikia semtis abstrakciosios isminties. Siuo atveju kinieciu:
Kerta kirvis medi.  Kerta ir sako: “tu matai, as mazas ir stiprus, nes as gelezinis , tuoj tave nukirsiu ir tu voliosies ant zemes”.
Medis gi atsako: “Ne, ne todel tu mane iveiki. O todel, kad tu turi dalelyte manes - be medinio kirvakocio vienas kirvis medzio nenukirs”
Cia dabartiniams patriotams-idiotams pasiruosusiems draskyt tautos priesus kaip skudurines onutes ir tautos gerove statanciais auksciau visko. Jus vadovaujates KGB metodais ir supratimu , o TODEL busite kagebistu( whatever = enkavedistu) valdomi.

Al.       2019-09-20 16:44

Į esesininkus irgi buvo nenormali atranka - ir, be abejo, ten irgi patekdavo tik geriausi… Ir už ką juos pakorė, tur būt iš pavydo.

Raigerdas        2019-09-20 13:18

Akivaizdu, kad V.Baumila yra nusikaltėlis, o sūnelis nesupranta, kad jo tėvas darė nusikaltimus. Čia lietuviams yra pamoka dėl jų neįgalumo įrodyti Europai apie vykdytą komunistinio režimo genocidą KGB rankomis. Jūs tik pagalvokite, kaip gali būti tokie grasinimai dėl tikėjimo? Čia gi aiškus susidorojimas su tikinčiaisiais. Sūnelis V. Baumila gina savo tėvą, dalyvavusį nusikalstamos organizacijos veikloje, ir įsivaizduoja, kad ten buvo atrenkami “geriausi”. Geriausi lietuvių tautos išdavikai? Tai, gal dar išdavikus reikia skirstyti pagal rangus? Pirmo rango išdavikas, II rango išdavikas, III rango išdavikas ir t.t. Dabar, mieli piliečiai, imkime ir rimtai susimąstykime: kas kūrė tą šėtonišką “šviesų” komunistinį rytojų? Ogi štai tokie tipai, kaip Baumilos. Štai Vaidoto Baumilos frazė: “ar jūs tikite viskuo, ką debilavotas Bačiulis skleidžia? Tuomet man jūsų sveikata reiktų susirūpinti, nes Bačiulizmas - diagnozė”. Šitas vaikelis net nesugeba suvokti, kad noras užkabinti etiketę su tokiomis diagnozėmis, kaip “Bačiulizmas”, turi tokia pat prigimtį, kaip ir tas kaltinimas Sovietiniais laikais “liaudies priešas”. Ir tai daroma jau Nepriklausomybės laikais! Taigi, užpuolus Lietuvą Rusijai, šitas Baumila būtų pirmose gretose, o Bačiulis būtų išvežtas į Sibirą, geriausiu atveju, arba paguldytas į psichiatrinę ligoninę. Tai žiūrėkime kas vyksta: tie žmonės, kurie fašizmo ar komunizmo laikotarpiu pasiruošę mus net fiziškai sunaikinti, šiandien svaidosi įvairiais grasinimais ir nieko. Taip, tarp doro piliečio, tarp doro ir savo tikėjimą išpažįstančio žmogaus, ir šito sugyvulėjusio tautiečio yra didžiulis skirtumas. Tie sugyvulėję žmonės grasina doram piliečiui net fiziniu susidorojimu. Bet kodėl tas doras pilietis pas mus toks neįgalus, kad kažkoks tai KGB-istinėje dvasioje išaugintas prietranka, drįsta iš jo tyčiotis, jį įžeidinėti? Tai yra blogai, nes visa tai baigsis liūdnai. Į TSRS glėbį pasiprašė būtent išdavikų gaujos. Niekšai vienas kitą užuodžia ir buriasi į gaujas. Stebina tas Lietuvoje giliai įsitvirtinęs požiūris įvairaus plauko niekšų atžvilgiu - “nieko tokio”. Mano manymu, tas “nieko tokio” turi labai didžiulę kainą ir, deja, tremtys į Sibirą lietuvių beveik nieko neišmokė. Niekšą stabdo tik moralė, kurios, jis tarp kitko, nekenčia, kaip ir moralių žmonių, kaip parodė KGB-isto Baumilos tardymai. Kada gi tiems lietuviams pagaliau taps aišku, kad tarp moralaus žmogaus ir amoralo yra praraja, ir niekada tarp jų negalima dėti lygybės ženklo. Jeigu dauguma tai suvoks, tai atsiras ir gyvenimo kokybė, ir mes visi tapsime žymiai laimingesni, nei esame šiandien. Visą tą socialinę atmosferą gadina tokie žmonių tipai, kaip Baumilos.

s.m.       2019-09-20 12:45

o mane šitoje kgbaumilos siautėjimo tarnaujant okupantui kronikoje labiausiai sužavėjo aprašymai,kaip tų dienų jaunimas, netgi antai mergytė aštuntokė, drąsiai laikėsi prieš tokį baisuoklį.
Jei dabartinis nusiaifoninęs nusiinternetinęs nupeipęs jaunimėlis taip laikytųsi, manyčiau, kad Lietuva gal dar turi ateitį.

KGB anūkai       2019-09-20 12:03

ir meilužės pajuto savo visagalybę vėl, vadinasi, kažkas bus - rengiami naujai internacių okupacijai. Valdančioji oligarchų klasė laiko tai paslaptyje - tik kol kas, žinoma.

Žiūriu, kodėl jis taip nepatinka       2019-09-20 11:37

Pasirodo kgbistinis šleifas pulsuoja ir šiame lgbdt klube muzikuojančiame dainorėlyje. Labai nemalonus tipas pasirodo turi nemažiau nemalonia savo šeimos praeities istoriją, viskas susiję. Bent jau patylėtų, o čia dar pučiasi, didžiuojasi. Na tikras priekvailis.

-------       2019-09-20 11:07

—-> Vilnietis 11.49
Nebent emigruotų į rusyną.
O bet kurioje kitoje šalyje - ką jis ten veiks? Kitose šalyse puikiai žinoma, kas yra kas ir kodėl.
p.s. ačiū gerb. Bačiuliui už straipsnį, puikiai padirbėta.
p.p.s. Būtų labai puiku, jeigu būtų daugiau autorių, rašančių apie KGB represijas.

Vilnietis       2019-09-20 10:49

Tai jau yra to jaunojo KGB išsigimelio ir iškrypelio karjeros pabaiga.
Jei pats neemigruos tai teks dar ir pasedėt prieš iš čia jį išmetant ir pilietybę atimant.
P.s. pasodinsim pas gaidžius, kuriuos jis taip proteguoja- galės kas dien po naują aids sergančio pederasto by.bius čiulpti.

Manyciau       2019-09-20 8:46

Baumila,gal tau tylet reiktu sitaip prisibezdejus…....

Tvankstas       2019-09-20 8:26

Koks dainorėlis Vaidas Baumila ? Hermafroditinis falcetas yra jo balsas.

dainorelio karjerai -       2019-09-20 7:27

KAPUT! Nei ten balselio, nei normalios isvaizdos. Toks labai tinkantis i LGTB grupe. Tiesa, vaikai neatsako uz tevus. Sedetu sau tyliau, neviauksetu, atsiprasytu… Dabar puola, kaip isiutusi hiena. Deja, dokumentuota TIESA akis bado!

Ehrmantraut       2019-09-20 6:36

įlindo puskvailis ten kur nieko neraukia, dabar kapanojasi ir žiopčioja (nors ne naujiena pačiam, fonograma gi). panašiai kaip kovotojas už toleranciją Triudo, švaksu fizionomiją malevojęs. už ką kovota, ant to ir pasimauta.


Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Viena replika apie Laimos Kreivytės pranešimą Santaros Šviesos Vilniaus klubo diskusijoje apie ateities Lietuvą

Vytautas Sinica apie socialinių tinklų cenzūrą: pasirodo, viskas yra dar blogiau

„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Andrius Švarplys. Didžiausias JAV demokratijos išbandymas vyksta dabar – po rinkimų ir Kapitolijaus užėmimo

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Malda Sausio 13-ąją

Kastytis Braziulis. Bolševizmo mūsuose vis dar yra likę labai daug

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Moderna padvigubino savo vakcinos nuo Covid-19 kainą

Vytautas Sinica. Interneto cenzūros režimas

Ramutė Ruškytė. Valstybės ir bažnyčios santykis karantino metu

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.