Dienos aktualija

Arvydui Šliogeriui – 75-eri. Nuoširdūs sveikinimai!

Tiesos.lt redakcija   2019 m. rugsėjo 14 d. 0:04

7     

    

Arvydui Šliogeriui – 75-eri. Nuoširdūs sveikinimai!

Minėdami filosofo Arvydo Šliogerio 75-metį kviečiame prisiminti profesoriaus pranešimą „Apie lietuviškąjį galvojimą“, kurio tezes 2014 m. lapkričio 11 d. skelbė ir „Nepriklausomybės sąsiuviniai“

Arvydas Šliogeris. Apie lietuviškąjį galvojimą

Pranešimo tezės

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“ | 2014 m. lapkričio 11 d.

1. Savarankiškas ir neišvengiamai savitas – pirmiausia todėl, kad įšaknytas į pavienio individo egzistenciją – galvojimas paprastai yra susijęs su brandžia tautine nacionaline savivoka, vadinasi, ir su susiformavusia brandžia nacionaline kalba. Gryniausia tokio galvojimo išraiška – bent jau Vakaruose – yra filosofija. Pavyzdžių daugybė. Filosofija atsiranda vėlyvojoje Graikijoje, vėlyvosiose Vakarų Europos šalyse. Visais atvejais ten jau susiformavusi nacionalinė kalba. Nėra nė vienos filosofijos, išreikštos vietiniu gentiniu dialektu. Pasak Hegelio, kai stoja sutemos, Minervos pelėda pradeda savo skrydį. Galimas daiktas, kaip tik todėl būtent filosofija, o ne, pavyzdžiui, religija, mitas, technologinis mąstymas, geriausiai išreiškia tautinio galvojimo pamatinius bruožus. Tik visiškai subrendusioje tautoje išryškėja jos savitumas, unikalumas, originalumas ir individualumas. Gilėje dar nematyti būsimo ąžuolo kontūrų.

2. Neatsitiktinai ir lietuviškasis savarankiškas galvojimas ar bent jau jo pavienės apraiškos pirmą kartą pasireiškia per savarankišką filosofinį galvojimą, savo ruožtu susijusį su nacionalinės savimonės, t. y. nacionalinės „aukštosios“ kalbos atsiradimu, kuris ženklina tai, kad Lietuva įžengia į savo vėlyvąją egzistavimo stadiją – saulėlydį. Lietuviškoji Minervos pelėda pradeda savo skrydį tik stojus sutemoms – pradėjus žlugti gentiniam substratui ir pradėjus formuotis individualiam susitikimui su pasauliu. Tai nutinka tik XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir simboliškai ženklinama pirmosios nepriklausomos Lietuvos atsiradimo. Galimas daiktas – nors tai niekuo neįpareigojanti hipotezė, – kad savarankiškas filosofinis galvojimas labai glaudžiai susijęs su politinio mentaliteto atsiradimu. Bent jau graikai galvoja būtent taip. Tokiu atveju moderniosios Lietuvos valstybės atsiradimas irgi būtų susijęs su savarankiško filosofinio galvojimo atsiradimu, bet, žinoma, ne priežastiniu ryšiu.

3. Esama vienos nemalonios, tačiau lemtingos akivaizdybės, rodančios, kad lietuviškasis galvojimas atsiranda visiškai kitaip nei, pavyzdžiui, graikiškasis, angliškasis ar vokiškasis. Kadangi gentinis substratas Lietuvoje išlieka iki XX a. vidurio, lietuviškasis filosofinis galvojimas prasideda tada, kai Vakarų tautų savarankiškas galvojimas baigiasi. (Špengleris, Heidegeris, hermeneutika, fenomenologija – mirštančio ar mirusio filosofinio galvojimo liudytojai ir dokumentai.) Antra nemaloni akivaizdybė: miręs Vakarų tautų galvojimo masyvas – milžiniškas, turint galvoje ir tai, kad filosofinį galvojimą teroristiškai veikia ir religinis teologinis, ir mitinis, ir technologinis mąstymas – fatališkai lemia pirmuosius savarankiško lietuviškojo galvojimo judesius: pirmieji savarankiški lietuviai filosofai Vydūnas, Stasys Šalkauskis, Antanas Maceina, Juozas Girnius, deja, pirmiausia laikytini teologais arba ideologais, todėl unikalus lietuviškas galvojimas šių mąstytojų mąstysenoje reiškiasi veikiau inkrustacijų, pavienių įžvalgų, blyksnių, netikėtų nukrypimų nuo svetimos teologijos dogmatizmo pavidalu.

4. Dar vienas unikalus lietuviško galvojimo bruožas, nulemtas liūdnų ar net katastrofiškų aplinkybių – bolševikinės okupacijos, yra tas, kad ryškesni šio savito galvojimo pėdsakai pirmiausia pasirodo netgi ne Lietuvoje, o JAV, išeivijos terpėje, todėl irgi negali atsiskleisti skulptūriškai aiškiais kontūrais, juolab kad mūsų iškiliausieji lietuviškojo galvojimo atstovai Alfonsas Lingis, Vincas Vyčinas ir Algis Mickūnas buvo priversti rašyti anglų arba vokiečių kalbomis, o štai A. Lingis lietuvių kalbos išvis nemokėjo ir nemoka. Apie savarankišką lietuvišką galvojimą sovietinėje Lietuvoje, mažų mažiausiai – apie viešą galvojimą kalbėti būtų juokinga, nes sovietinėje Lietuvoje vyrauja teologinis, ideologinis ir technologinis mąstymas. Savarankiško galvojimo pėdsakų daugiau lieka poezijoje ir menuose, nors tai tik pėdsakai, nes pagal apibrėžimą meninė poetinė galvosena yra artimesnė mitinei, teologinei ir technologinei, o ne filosofinei. Mitus, teologiją, ideologiją, matematiką ir net technologiją kuria poetiškai orientuotos natūros.

5. Štai kodėl ieškodamas lietuviškojo filosofinio galvojimo savitumų esu priverstas kreiptis į neišgryninto lietuviškojo galvojimo kristalus, randamus minėtų pirmųjų lietuviškųjų filosofų. Tačiau – tai norėčiau ypač pabrėžti – ne į filosofijos darbuotojų, filosofijos tyrinėtojų, filosofijos mokslininkų, ideologų, teologų, hermeneutikų, fenomenologų, svetimų tekstų komentuotojų, referuotojų, dekonstruotojų, filologų, perpasakotojų ir t. t. – galvojimo kristalus, nebent dar pridėdamas vieną kitą mūsų didį autorių nefilosofą, pavyzdžiui, Vincą Mykolaitį-Putiną, Bronių Radzevičių ir Sigitą Gedą.

6. Galbūt unikaliausias savarankiškojo lietuviško galvojimo bruožas, jį lemtingai skiriantis nuo negraikiškųjų Vakarų ir net graikų (ypač aukštosios klasikos – Sokrato, Platono, Aristotelio), yra fatališka orientacija į juslumą, juslines duotis, traktuojamas visiškai substanciškai, taigi anapus vadinamojo racionalizmo (spiritualizmo) ir vadinamojo empirizmo antinomijos ribų. Kiek man žinoma, nė vienam didžiam lietuvių filosofui net nešauna mintis abejoti vadinamojo „išorinio“, t. y. juslinio daiktiškojo pasaulio egzistavimu. „Įrodinėti“ jo buvimą lietuvių filosofui atrodytų juokinga lygiai taip pat, kaip kontempliuoti antjuslinę bulvę ar mąstyti apie angelą-morką. Tai, kas akivaizdu, neįrodinėjama ir net išvis neįrodoma. Kad koks nors lietuvių filosofas rašytų berkliškojo tipo traktatus arba Huserlio „Dekartiškuosius apmąstymus“ – ne, to neįmanoma net įsivaizduoti!

7. Kadangi vadinamasis antjuslumas egzistuoja tik kalboje (apie šamanus, pranašus, dvasių regėtojus, ekstrasensus ir panašią fauną aš tyliu), lietuvių filosofo orientacija į substanciškai daiktiškąjį juslumą lemia tai, kad lietuviškajame galvojime pirminė ir pirmapradė duotis yra ne kalbinė, o priešingai, nekalbinė, bekalbė, anapus kalbinė, pilnatviškai juslinė, o ne kvazijuslinė, pilnatviškai kokybiška, o ne jokybiška (kaip kalbos duotyje). Tai dar vienas lietuviškojo galvojimo bruožas, jį lemtingai skiriantis nuo keltogermaniškojo ir net nuo graikiškojo galvojimo. Nei Parmenidas, nei Platonas, nei Ksenofanas nepaliko mums nė menkiausio teksto, aprašančio, pavyzdžiui, alyvmedžio, sūrio arba Jonijos jūros kampelio kontempliaciją. Apie keltogermanus aš net nekalbu. Visų jų pavyzdinė duotis yra kalbinė ir kalba, dažniausiai atitraukta nuo bekalbio referento (Parmenido tezė, pereinanti per visą Vakarų filosofiją, jau nekalbant apie teologiją ar technologiją).

8. Tikrasis, pirmapradis, „nekaltas“, be to, daiktiškai koreliuotas juslumas duotas tik toje vietoje, kurią aš pavadinsiu natūraliu, arba pleneriniu, patyrimu, jį radikaliai priešindamas dirbtiniam patyrimui, kuris išsiskleidžia kokioje nors dirbtinėje teritorijoje – laboratorijoje, fabrike, bažnyčioje, bibliotekoje, ligoninėje, muziejuje, kunstkameroje, ant tatamio, vadinamojoje kontempliacijoje, šamano palapinėje, anatomikume, hadronų kolaideryje, akademijoje, universiteto auditorijoje ir t. t. Lietuviškojo galvojimo pavyzdinė vieta yra būtent plenerinis patyrimas; pasakius vaizdingai – žmogaus rankų neliestas gamtovaizdis ant nekaltos žemės, po nekaltu dangumi, aukščiausios saulės ir švariausių debesų valandą. Jei patinka, vadinkite tokį patyrimą impresionistiniu, turėdami galvoje, pavyzdžiui, Klodą Monė. Ši lietuvių filosofų orientacija į pirmapradį nedirbtinį patyrimą juos visiškai skiria nuo keltogermanų ir net nuo graikų filosofų, mažų mažiausiai nuo Parmenido laikų orientuotų į „interjerinį“, „laboratorinį“, „eksperimentinį“ juslumą ir atitinkamą dirbtinį patyrimą.

9. Natūralus, nedirbtinis, jusliškai koreliuotas patyrimas mirtingąjį atveda į susitikimą su individualia duotimi, jei norite, su maksimaliai individualia forma – nesama raudonumo-savaime, saldumo-savaime, aromato-savaime, švelnumo-savaime, aštrumo-savaime ir taip ad infinitum. Juslumas visada ir fatališkai individualus, pririštas prie konkrečių esinių arba daiktų. Nesama „visuotinio“ juslumo: visuotinybė, bendrybė, „viskas“, „visata“ negali atsiverti jusliškai kaip štai-šitas-čia-dabar juslumo krešulys ir absoliutus singuliaras. O tai reiškia, kad pavyzdinis metafizinis lietuviškojo galvojimo orientyras yra ne visuotinybė, o būtent jusliškai inkarnuotas individas. Individualiai neapibrėžta visuotinybė kaip centrinė duotis ar kategorija nefigūruoja nė vieno mano minėto didžiojo lietuvių filosofo galvojime. Tai, kas keltogermaniškame galvojime tik retkarčiais pasirodo kaip periferinė duotis (pavyzdžiui, anglų nominalizme arba Kierkegoro filosofijoje), sudaro lietuviškojo galvojimo centrą. Kas yra rimtai skaitęs Lingio, Mickūno, Vyčino, Girniaus ir net svarbiausius Maceinos raštus (pavyzdžiui, etiudą „Filosofijos keliu“), tam ši tezė turėtų būti akivaizdi.

10. Keltogermaniškojo galvojimo pamatinį išeities tašką galima išreikšti dviem tezėmis: „Aš tikiu“ (teologinė ir ideologinė kvazifilosofija) arba „Aš mąstau“ (dekartiškoji tradicija, vyraujanti ir dabar), o lietuviškojo galvojimo epicentrą išreiškia tezė „Aš matau“. Šiuo požiūriu lietuviškajam galvojimui kur kas artimesnis graikiškasis galvojimas: ir Herakleito, ir Ksenofano, ir Platono, ir Aristotelio pradmuo yra kildinamas iš nuostabos, t. y. iš tiesioginio bekalbių juslinių daiktų matymo arba regėjimo.

11. Kaip tik todėl lietuviškojo galvojimo didieji atstovai arba atvirai (Lingis, Vyčinas, Mickūnas), arba atsargiai, „diplomatiškai“, dėl konjunktūrinių sumetimų (Maceina, Girnius) atsiriboja ir nuo teologinio, ir nuo ideologinio, ir nuo technologinio mąstymo. (Pavyzdžiui, Maceinos filipikos prieš ortodoksinę teologiją arba Girniaus technikos ir techninio mąstymo kritika.)

12. Keltogermaniškasis galvojimas nuo pat pradžių ir iki vadinamosios „postmodernistinės“ pabaigos yra agresyvus nežmogiškųjų daiktų, gamtos, apskritai nežmogiškojo prado, glūdinčio netgi pačiame žmoguje, atžvilgiu (Parmenido tezė arba Markso garsioji tezė, reikalaujanti beatodairiškai keisti pasaulį), o lietuviškajame galvojime aiškiai vyrauja pasyvi, švelni ar net pamaldi nuostata nežmogiškumo masyvų atžvilgiu. Visiems lietuvių galvotojams aukščiausia šventenybė yra nežmogiškoji gamta, o žmogaus sukurtas pasaulis – tik antrinis. Lietuvių dievas (jei jis išvis pripažįstamas) yra gamtiškas, o gamta savaime dieviška, neliečiama ir šventa. Ši intuicija kaip povandeninė srovė aiškiai įžvelgiama net Maceinos ir Girniaus raštuose, jau nekalbant apie Lingį, Mickūną arba Vyčiną.

13. Štai kodėl lietuviškajame galvojime be kompromisų vyrauja vadinamasis „ontologinis pradas“. Lietuviškojo galvojimo centre – ir net jo periferijoje – nerasite ne tik vadinamosios gnoseologijos ar epistemologijos, nerasite nė pėdsako ir vadinamosios „metodologijos“. Lietuvis filosofas-galvotojas-matytojas iškart ima bulių už ragų ir pasakoja tai, ką mato bei patiria, nesirūpindamas, kaip jis galvoja ar turi galvoti, visiškai pasitikėdamas ir savo akimis, ir savo galvojimu, ir savo intelektu, ir savo kalbėjimu. Koks nors Berklis, Hiumas arba Kantas visai pamatuotai lietuvį galvotoją pavadintų „naiviuoju realistu“ ir pasijuoktų iš jo tariamo naivumo. Aš priešingai – šitokį pasitikėjimą savo akimis ir savo kalba pavadinčiau didžiausiu lietuviškojo galvojimo privalumu.

14. Štai kodėl didieji lietuvių filosofai mąstymo niekada netapatina su vadinamuoju pažinimu. Geriausiu atveju lietuviui galvotojui mąstymas yra supratimas ar tiesiog patikslintas matymas. Tai visiškai unikalus lietuviškojo galvojimo bruožas, kadangi tiek graikai, tiek keltogermanai, tiek – netgi – vadinamieji Rytų išminčiai be galo naiviai mąstymą visiškai sutapatina su pažinimu, šitaip keldami visiškai nepagrįstas pretenzijas padaryti tai, ką gali – dabar tai visiškai akivaizdu – tik matematinė eksperimentinė gamtotyra arba vadinamoji praktinė nuovoka, susijusi su gamtos daiktų perdirbimu į prietaisą, padargą, įrankį, instrumentą arba meno kūrinį.

15. Todėl lietuviškajame galvojime aiškiai vyrauja metafizinė orientacija ne į santykį (duotą tik kalboje, pirmiausia, žinoma, matematinėje, bet ir teologinėje ir net poetinėje, pavyzdžiui, vadinamojoje lyrikoje), o į substancinį svorį turintį juslinį daiktą, išplėštą iš instrumentinio santykio stichijos ir netgi atitrauktą – kiek tai įmanoma – nuo grynųjų santykių visumos, taigi ir nuo visuotinybės. Gal neatsitiktinai lietuviškajame mene aiškiai vyrauja skulptūrinis matymas, sugiminiuojantis mus su graikais; gal neatsitiktinai ir pati lietuvių kalba yra ne muzikinė (kaip, pavyzdžiui, vokiečių arba rusų), o plastinė, skulptūrinė, „medinė“ pačia geriausia šio žodžio prasme.

16. Keltogermaniškajame galvojime agresyviai vyrauja laiko kaip praeities arba kaip ateities modusas ir stebėtinas abejingumas gyvajai dabarčiai, apie kurią puse lūpų, kiek man žinoma, pirmasis prabilo tik Huserlis, nors iš šios užuominos nei pats, nei jo epigonai nepadaro nė menkiausios produktyvios išvados. Lieka mistinės retencijos, protencijos, laiko ekstazės, amžinybės, begalybės, šviesmečiai ir kitoks mistinis semantinis šlamštas. Lietuviškojo galvojimo pavyzdinis orientyras – belaikė dabartis, inkarnuota gyvojoje, jusliškai akivaizdžioje erdvėje. Bene geriausiai šią orientaciją išreiškia Lingis, Mickūnas ir Vyčinas, nors Maceinos ir Girniaus galvojime dabartis kaip „egzistencinis apsisprendimas“ arba kaip „gyvojo Dievo kenozė“ aiškiai vyrauja. Štai šiuo lemtingu požiūriu lietuviškojo galvojimo artimiausias giminaitis yra graikiškasis galvotojas, irgi pirmiausia įsižiūrintis į akivaizdžią ir belaikę dabartį (pirmiausia per tiesiogiai reginčiąją nuostabą).

17. Ir pagaliau bene nuostabiausias lietuviškojo galvojimo bruožas, teikiantis jam (o kartu ir mums) visišką originalumą, kurio nesama nei keltogermaniškajame, nei net graikiškajame galvojime, yra lietuvio galvotojo galvojimas, įleidęs šaknis ne į vadinamąją „sąmonę“ (kalbos mašiną ir kalbos sandėlį, o kartais, deja, į kalbos šiukšlyną kaip „postmoderniajame diskurse“), o į bekalbę sielą kaip „sugebėjimą“ matyti bekalbius daiktus ir juos suprasti, panašiai kaip juos mato ir supranta kitos gyvos būtybės – kikilis, šuo, meška arba katinas. Lietuviui galvotojui šuo gali būti giminingesnis už kompiuterį arba Vitgenšteiną, jau nekalbant apie Aristotelio logiką arba vadinamąją „analitinę filosofiją“ (o iš tikrųjų teologiją). Siela mato ir supranta; sąmonė kalba, bet nesupranta ir, o tai blogiausia, yra akla. Štai kodėl šiame pranešime aš vartoju ne keltogermanų visiškai sukompromituotą žodį „mąstymas“ arba ne mažiau sukompromituotą žodį „tikėjimas“, o būtent žodį „galvojimas“, jį siedamas su mano bandytais aptarti unikaliais lietuviškojo pačių daiktų matymo bruožais.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

grumstas>       2019-09-16 18:28

razas     2019-09-14 10:49
Stabai buvoo garbinami dar prieš daugelį amžių iki krikščionybės užgimimo. Specialai raša užgimimo , o ne atsiradimo. Vienas karalius ,veiksmas vykdavo   šiuolaikinės civilizacijos Lopšyje dabartiniuose Artimuose Rytuose, nukariaudavo kitą ir sunaikinęs jo garbinamus stabus pastatydavo nugriautų šventovių vietoje savo šventoves ir savo stabus.
Tai labai panašu į dabartinę istoriją , kai visai neseniai buvo statomi paminklai , mauzoliejai naujiems stabams.ir naujieji karaliai versdavo juos garbinti. Po šia saule niekas nesikeičia…

Minties ir dvasios galiūnui,mylinčiam ŽMOGUI       2019-09-15 10:52

A.Šliogeriui nuoširdūs sveikinimai ir didelė pagarba.Ačiū,kad esate.

Arvydo Šliogerio jubiliejaus proga:       2019-09-14 17:33

„Nėra tokio daikto kaip kūdikis, yra tik kūdikis ir motina“ (D.W.Winnicott)
******************************************************************
Arvydas Šliogeris. Būtis ir pasaulis. Tyliojo gyvenimo fragmentai:
„Dabar-eityje žmogus visada ieško to, kuo jis gyveno pra-eityje. Mūsų liūdesys aplankius neatpažįstamai pasikeitusius savo praeities meilės laukus, mūsų neviltis naujumo akivaizdoje – tai pastovumo ilgesio ženklai. Šitas ilgesys yra geriausias žmogaus istoriškumo, t.y. antilaikiškumo, liudytojas. Tad ar reikia stebėtis, kad mes nebegalime be istorijos? Juk teisingai suprasta istorija yra paskutinis būties aidas, tyliai skambantis pasaulio žmogaus rezignuojančioje sieloje.“

„Būtis ir pasaulis“ - Dzūkijos pievų žiogeliui       2019-09-14 15:57

Filosofas Arvydas Šliogeris:
“Galvoje turėjau ne tik tikrą žiogelį, bet ir savo žmoną, kurią vadinau ir dabar vadinu Žiogeliu. Lietuvoje dar likę senovinių pievų, tačiau jų reikia paieškoti. Mano vaikystėje tokių pievų būdavo labai daug, o kultūrinių pievų beveik nemačiau. Stebuklų stebuklai vyksta tose pievose, sėdėk, vaikščiok, ropok keturpėsčias ir matyk tą fantastišką turtą, spalvas, uosk, lytėk, ragauk, klausykis…”
“Mano Bažnyčia yra Miškas”. Taip sykį Arvydas gaivalingai prisipažinęs.
Vargu ar šį Credo rastumėte jo tekstuose…
Šiuose žodžiuose galėtų būti proskyna į jo asmenį, šaknyną, teorinę žiūrą.
Kartu ir į Arvydo ribotumą. Molinukų lemtis - tik Dievas beribis.
Su 75-čiu Jus, Arvydai!

Jules       2019-09-14 14:34

Na klar, kažkada skaičiau jo “Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas” - puikiai parašyta, bravo! Tai vienas didžiausių šių dienų mąstytojų, nors ne be tamsių dėmelių ir nuopuolių, prie kurių galima kibti ir gana stipriai. Tai puikus jo veikalas “Daiktas ir menas”, kaip gera priemonė, taikintina ir jam pačiam. “Daiktas ir demagogija” arba dezi propaganda, jei rašyčiau aš, jei dar liaudiškai ir paprastai. Todėl mes, mažaraščiai be išsilavinimo, ir sveikiname šių laikų klydusį šviesuolį, kaip ir mes klystantys čia bekomentuodami.

Istorikas        2019-09-14 12:08

Sveikinimai Arvydui Šliogeriui – originaliausiam XX a. pab-XXI a, pr.  lietuvių filosofui Sveikatos. Šviesaus proto. Ramių dienų.

razas       2019-09-14 9:49

Galimas daiktas, būta ir esama daug pagoniškų tautų, tačiau lietuvių pagonybė jau savaime yra nuostabi. Joje nėra nė krislo stabmeldybės, nei graikiško, nei judėjiško tipo. Lietuviai negarbino nei nulipdytų, nei nutapytų, nei popierinių stabų. Tai svarbiausia: jie negarbino Knygos ir Žodžio stabo. Lėlė ir Knyga — visa tai svetima lietuvių pagonims, visa tai buvo deginama ironijos ugnyje. Jie garbino dievus, kurie apskritai nemokėjo žmonių kalbos ir negalėjo būti reprezentuoti. Teisybė, jie kalbėjo, bet kalbėjo mirtingajam nesuprantama kalba, nežmogiškumo nekalba, anti-logine prosakme: griaustiniu, žaibu, augalo žalumu, ąžuolo šlamėjimu, priešaušrio raudoniu, tylinčio likimo tyla, padūmavusia pavasarinio beržyno žaluma, lietumi, vėjo gūsiu, smėlio auksu, upokšnio čiurlenimu. Tai buvo autentiškiausia teofanija kaip apofanija. Tai buvo ne Niekio, o Esmo dievai, labiausiai nutolę nuo nihilizmo, agresijos, smurto, naikinimo ir prievartos.  Stabus atnešė krikščionys konkistadorai. Aišku: kardu, ugnimi, kraujo upėmis ir žiauriausia vergija. Tu gali didžiuotis, kad esi lietuvių pagonių įpėdinis. Tu gali ramia sąžine melstis Saulei ir Debesims. Tu niekini stabmeldystę taip, kaip niekino tavo protėviai.
Arvydas Šliogeris „Melancholijos archipelagai“; psl. 157

Nuoširdžiai sveikatos ir ištvermės.


Rekomenduojame

Vasario 17-oji, Simono Daukanto aikštė: Ar dar gyva Deimantė?

Petras Plumpa. Didysis tautos gaivintojas

Verta prisiminti? Iš propagandos frontų. Praktiški patarimai, kaip švęsti Vasario 16-ąją

Rasa Čepaitienė. 1988-ieji

Algimantas Rusteika. Taip rašo 15min

Vytautas Sinica. Šventinis žodis Vasario 16-osios deglų eisenoje

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Emilijos kalba švenčiant 102-ąjį Lietuvos gimtadienį: „Po vieną mes esame niekas, o kartu ne tik tauta ir bendruomenė, bet ir šeima“

Būtina prisiminti. 1949 m. vasario 16 d. kovojančios Lietuvos Deklaracija ir jos signatarai

Irena Vasinauskaitė. Sveikinimas iš bunkerio

Verta prisiminti. Partizanas Jonas Gediminas Rudis-Rickus 1947 m. vasario 16-ąją: „Vėl žaliuos, klestės gyvenimas“

Algimantas Rusteika. Laiko liko nedaug

Geroji Naujiena: Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina, kas iš širdies Jojo ilgis

Eglė Mirončikienė. Ryžtingi kovotojai su vėliavnešiais, performeriais ir lipdukų klijuotojais, plečia puolimo frontą

Ramūnas Aušrotas. Sąžinės laisvę apribojo ir šveicarai, referendume sugriežtinę bausmes už seksualinių mažumų diskriminaciją ir neapykantos kurstymą

Pro Patria jaunimas kviečia į eitynes – Vasario 16-osios Liepsnų maršą

Vytautas Sinica. Vyksta stiprus nuprotėjimas

Algimantas Rusteika. Dėl vieno dėdė Marksas buvo teisus: naujieji jo bendražygiai viską verčia farsu

Algimantas Rusteika. Šią dieną

Ramūnas Aušrotas. Norite sumažinti ne(si)skiepijimo keliamą riziką? Nustokime skiepiję konvejeriu

Clotilde Armand. Rytų Europa Vakarams duoda daugiau, nei gauna

Verta prisiminti. Kazys Škirpa: mintys apie valstybę

Kroatijos teismas pripažino tos pačios lyties šeimoms teisę tapti vaiko globėjais

Algimantas Rusteika. O ką daryti, jei šeimos neturi, bet susirgai?

Neringa Venckienė. Apie teismų ir jų sprendimų nešališkumą

Kardinolas V. Sladkevičius siunčiamas į užmarštį?

Andrius Švarplys. Kaip artes liberales galėtų būti salele?

Ramūnas Aušrotas. Statistika kalba už save

SAS antiskandinaviška reklama sulaukė atoveiksmio: ar perlenkta lazda gali virsti bumerangu?

Kun. Robertas Skrinskas. Kremliaus troliai šeimininkauja ir lietuviškoje Vikipedijoje

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.