Prezidento rinkimai 2019

Arvydo Juozaičio programinės nuostatos: pragaištingo masto emigracija ir nesiliaujantis visuomenės skurdinimas – visa tai būtina ryžtingai keisti

Tiesos.lt redakcija   2019 m. vasario 2 d. 20:46

22     

    

Arvydo Juozaičio programinės nuostatos: pragaištingo masto emigracija ir nesiliaujantis visuomenės skurdinimas – visa tai būtina ryžtingai keisti

Neoliberalusis globalizmas – didžiausias pavojus Lietuvos ateičiai

Lietuvos politinis elitas per pastaruosius dešimtmečius nematė reikalo veiksmingai įtakoti neoliberalizmo praktikos, leido sukurti socialinę nelygybę, milžinišką atskirtį, sukelti šalyje nematytą socialinę įtampą.

Visa tai sąlygojo pragaištingo masto emigraciją ir nesiliaunantį net kelių visuomenės sluoksnių nuskurdinimą.

Susidarė uždaras politinis procesas, kuris iškreipia demokratiją, slopina piliečių ekonominį ir politinį aktyvumą, neleidžia kurtis alternatyviems politiniams judėjimams.

Eurofederalizmas dabar jau skatina mūsų skurdą

Skurdo rizikos grupių proporcija Lietuvoje nepaliaujamai auga: jaunimo grupėje skurdo rizikos lygis – per 25%, pensinio amžiaus grupėje – 33%.

Neoliberalaus turinio švietimas – dar viena Lietuvos atsilikimo priežastis. Švietimo sistema silpnina jaunosios kartos sąsajas su Tėvyne. Jaunuomenės tendencijos-ketinimai emigruoti vos baigus mokslus katastrofiškai aukštos – beveik 90%.

Visuomenės apklausos rodo, kad jauni lietuviai – labiausiai materialistinėmis „vertybėmis“ gyvenanti karta ES šalių tarpe.

Tačiau tuo pat metu jaunimo nedarbas Lietuvoje labai aukštas – 12%. Sveikatos ir gyvenimo trukmės rodikliais Lietuva yra viena paskutiniųjų šalių Europos Sąjungoje.

Lietuva pirmauja ir patyčių antikultūros baruose

Apleista ir gimstamumo skatinimo politika, mažėja vidutinis vaikų skaičius vienai moteriai (vos viršija 1,6 vaiko).
Neoliberalizmo ideologija, persimetusi į vyriausybių programas kaip vėžys ir mažina valstybės galias; neoliberalizmas silpnina viešosios politikos instrumentus.

Sukurtos palankiausios sąlygos monopolistams, oligopolijoms. Smulkus ir vidutinis verslas išgyvena maro laikus.

Kairysis neoliberalizmas kuria globalią „politinio korektiškumo“ sistemą, kuri Lietuvoje itin sparčiai naikina tikrą, atstovaujamąją demokratiją. Neoliberaliųjų vertybių nepripažįstantys piliečiai ir net vieši asmenys, politikai yra persekiojami už krikščioniškas pažiūras bei įsitikinimus.

Visa tai būtina ryžtingai keisti

Siekdami išvengti nacionalinės-socialinės katastrofos, turime kuo greičiau sudaryti palankiausias sąlygas linkusiems dirbti. Taip į ūkį grąžintume ekonomiškai apmirusius žmones.

Privalome imtis skubių valstybės masto veiksmų, kurie paskatintų socialines inovacijas.

Visa tai mes iš esmės keisime, gražindami ir gerindami savo Tėvynę. Privalome pripažinti, kad iki šiol vykdyta tik trumparegiška, fragmentiška ir inertiška valstybės politika, sukūrusią „dvi Lietuvas“. Lietuva turi ir privalo būti viena.

Valstybės ardymo iniciatyvų stabdymas. Piliečių, visuomeninių ir politinių organizacijų spaudimas, kompetetingų institucijų išvados privalo sustabdyti dabar veikiantį politinį kursą į Lietuvos išvalstybinimą, į nacionalinės valstybės galių silpninimą, į valstybinės savimonės ištrynimą, į jos funkcijų perdavimą „laisvajai rinkai“ bei privačioms iniciatyvoms.

Tautos suverenių galių atkūrimas.  Konstitucinio teismo reforma. Dabartinė politinė sistema nutolo nuo Sąjūdžio idealų, konstitucinių atkurtos valstybės principų. LR Konstitucinis teismas pamynė ir uzurpavo suverenias Tautos galias, kurias gina Konstitucija, pakirto principą, kad valdžios galios kyla iš suverenios Tautos valios per visuotiniu referendumu priimtą Konstituciją.

Konstitucija riboja valdžios galias valstybės piliečių atžvilgiu, bet Konstitucinis teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. KT36-N10/2014 apribojo pačią Konstituciją, nužemindamas ją žemiau neaiškaus statuso „europinių įsipareigojimų“. Iki tol ES teisė, kaip ir ratifikuotos tarptautinės sutartys, niekada nebuvo aukštesni už pačią Konstituciją ir nėra nė vienos ES šalies, kuri taip traktuotų savo statusą.

Tautos palaikymą gavęs Prezidentas privalės sugrąžinti Konstitucijos viršenybės principą, o Konstitucinio teismo „konstitucinę doktriną“ nuleisti žemiau pačios Konstitucijos. Teismas turi aiškinti ar įstatymai ir kiti teisės aktai atitinka Konstituciją, o ne jo paties nuolat kintančią doktriną. Šį tikslą pavyks įgyvendinti tik drauge su Seimu įgyvendinant Konstitucinio teismo reformą, skatinant viešas ekspertų ir piliečių diskusijas.

1994 m. Konstitucinio Teismo doktrina neleido riboti tiesioginės piliečių įstatymų leidybos teisės. Piliečių siūlomo teisės akto priėmimo referendumu iniciatyvos neturėjo teisės riboti ne tik VRK, bet net ir Seimas, nes piliečiai taip tiesiogiai išreiškia suverenias tautos galias, kurios yra aukštesnės už Tautos atstovybės galias.

Tačiau po dvidešimt metų Konstitucinis Teismas nusprendė priešingai: kad VRK gali piliečių iniciatyvinės grupės nė neregistruoti, jei tik jai, pavyzdžiui, kiltų įtarimas, kad šitokios piliečių grupės siūlomi Konstitucijos pakeitimai esą prieštarauja Konstitucijai, jos vientisumui (t.y., „europiniams įsipareigojimams“, kurie staiga tapo svarbiausia Konstitucijos dalimi).

Šitaip VRK užkirto kelią piliečių teisei rinkti 300 000 piliečių parašų dėl lito išsaugojimo. Euras buvo įvestas, sąmoningai nepaisant Tautos valios ir Konstitucijos. Prezidentas imsis rimtų teisinių iniciatyvų, užkertant kelią tokiam Konstitucinio teismo piktnaudžiavimui savo galiomis, nes jis šitaip iš piliečių atima jų valstybę.

Lietuvių kalba – nacionalinės kultūros ir tautos gyvenimo dvasinis pamatas. Kartu tai pasaulinės reikšmės vertybė ir kūrybingo mąstymo šaltinis. Ugdant lietuvių kalbą būtina ugdyti ir kalbos jausmą, jos grožio suvokimą, ypatingą lietuvišką žodyną, prasminius žodžių santykius (lietuvių kalba ypatinga dar gyvais etimologiniais ryšiais tarp žodžių).

Valstybės finansuojamas ugdymas turi vykti pirmiausiai valstybine kalba, ginant lietuvių kalbos vartojimą taip pat ir studijų programose. Valstybinės lietuvių kalbos konstitucinis statusas turi būti stiprinamas, priimant konstitucinį valstybinės kalbos įstatymą.

Vietovardžiai ir asmenvardžiai viešuose lietuviškuose tekstuose (išskyrus mokslinius) turi būti rašomi lietuviška forma (esant reikalui, įrašant ir originalią svetimvardžio formą, kaip tą ir siūlė dar V. Kudirka).

Piliečių asmens dokumentuose jų vardai ir pavardės rašomi valstybine kalba. Latvijos pavyzdžiu, piliečiui pageidaujant kitame paso puslapyje gali būti užrašyta ir vardo bei pavardės forma kita kalba.

Nacionalinis švietimas, studijos ir mokslas. Tautos švietimas – tai jos ateitis, tapatybės puoselėjimas per kartas, kai švietimo turinys ugdo piliečius, savo valstybės patriotus. Ir drauge – reikalingiausių žinių perdavimas ir asmenybės gebėjimų ugdymas.

Dabartinės valdančios koalicijos pagrindinė politinė partija (LVŽS) dar prieš rinkimus deklaravo tokį siekį: „sukursime ir įveiklinsime vientisą mokytojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemą“. Deja, koalicinės vyriausybės neoliberalizmas nulėmė, kad po rinkimų buvo pasielgta priešingai. Esama mokytojų rengimo sistema buvo sugriauta, o nieko nauja kol kas nesukurta.

Švietimo ir mokslo ministerija turi išskirtinę ilgalaikę reikšmę tautos ir valstybės raidai. Švietimo ir mokslo ministras turi būti skiriamas ne partinių derybų būdu, bet tik Prezidento iniciatyva, atsižvelgiant į šalia Prezidento institucijos įsteigtos, švietimo bendruomenes atstovaujančios Švietimo ir mokslo tarybos rekomendacijas.

Mokytojų profesija yra ypatinga, valstybei ji yra centrinė ir jų tinkamas parengimas yra sisteminis valstybės uždavinys. Mokytojui neužtenka vien jo disciplinos žinių. Ugdymas yra kūrybinis darbas, reikalaujantis specifinių įgūdžių ir išmanymo. Ugdyme neturėtų būti taikoma gamyklinio efektyvumo samprata, mechaniški, niveliuojantys standartai. Svarstytina galimybė priimti specialų įstatymą, kuris apibrėžtų išskirtinį mokytojo statusą.

Teisingumas ir viešasis saugumas. Nusikalstamumas, šešėlinė ekonomika, jų plitimas ir korupcinio valstybės užvaldymo požymiai neigiamai veikia šalies ekonominį ir politinį gyvenimą, kas paskatina ir emigracijai (todėl STT vaidmuo čia yra esminis).

Finansinių nusikaltimų tyrimas (neteisėtas praturtėjimas, PVM, akcizo, pelno ir kitų mokesčių grobstymas, mokesčių vengimas, gyvenimas ne pagal pajamas, ir kt.) – tai Prezidento strateginio dėmesio sritis.

Vidaus saugumo politikos įgyvendinimui svarbu suvokti kokie yra žvalgybos ir kontražvalgybos esami padalinių pajėgumai. Norisi tikėti, kad minėtos institucijos nėra tik informacijos ir pažymų rašymo institucijos ir gali neutralizuoti grėsmes. Šios institucijos turi būti kiek įmanoma savarankiškos, nepriklausomos nuo politikų ir atsparios politinėms manipuliacijoms. Žvalgybos ir kontražvalgybos pajėgumai turi būti stiprinami.

Prokuratūros veikla turi būti griežtinama. Ypatingiems atvejams įvesti nepriklausomo, ypatingo prokuroro instituciją (specialiu įstatymu, panaudojant JAV patirtį). Nėra kito būdo užtikrinti teisėtumą ir pasitikėjimą sistema – tik įgyvendinti teisingumą stambaus masto ekonominiams nusikaltimams užkardyti.

Turi būti puoselėjama nepriklausomos advokatūros sistema, tačiau užkardant nusikalstamus sandorius. Tobulinti notarų ir advokatų savitvarką. Bus siekiama užtikrinti kvalifikuotą valstybės skiriamų advokatų veiklą, skiriant tam pakankamą finansavimą.

Privalu pažaboti anstolių kontorų kainų politiką, galimai sugrįžtant prie valstybinių anstolių sistemos ir griežtinant teismų sprendimų įgyvendinimą.

Šeima – tai svarbiausias ekonominės, socialinės ir kultūrinės politikos centras. Visos socialinės ir ekonominės politikos centru Lietuvoje turi tapti šeima (net ir namų ūkius tikslinga pervadinti šeimos ūkiais). Mokesčių politika turi būti skaičiuojama ir taikoma vienam šeimos nariui. Tiesioginių išmokų sistema už kiekvieną vaiką ir jų didinimas gausioms (trijų vaikų ir daugiau) šeimoms yra labai gerai, tačiau šios išmokos turi būti didinamos tiek, kad būtų pasiektas reikiamas demografinis efektas.

Tačiau būtina sugrįžti ir prie mokesčių regresijos šeimoms su vaikais (prie lengvatų neapmokestinamam minimumui taikymo, mokesčių progresijos netaikymo šeimoms su besimokančiu jaunimu, ir pan.).

LGBT propaganda turi būti stabdoma. Bendrojo ugdymo sistemoje turi būti taikomos šeimai ir gimstamumui didinti palankios programos. Vietoj vadinamo „šeimos planavimo“ programų turi būti plėtojama abortų mažinimo programa (per metus Lietuvoje įvykdoma 5000 abortų) ir vaisingumo programos.

Genderizmo ideologijos (visokių įsivaizduojamų socialinių lyčių ar translytiškumų ir vadinamų lyties keitimo operacijų, kurios neturi nei mokslinio, nei sveiko proto pagrindo) bei atitinkamų konvencijų (Stambulo) brukimas Lietuvai yra nepriimtinas.

Prezidentas sieks atšaukti Vaikų teisių apsaugos pagrindų redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2018 m. liepos 1 d., ypač tą dalį, kuri nepagrįstai išplečia smurto sąvoką.

Geopolitinis Lietuvos ir Latvijos tandemas. Lietuvos ir Latvijos sandraugos idėja nėra nauja, ją palaikydavo žymūs abiejų tautų kultūros ir visuomenės veikėjai. Tačiau konkrečios grėsmės bei galimybės, ir bendri abiejų tautų bei valstybių interesai globalizacijos ir globalizmo epochoje, dabar verčia ryžtingiau sugrįžti prie sandraugos idėjos, kuri užtikrintų politinę valią bendros abiejų tautų erdvės įgyvendinimui.

NATO ir strateginis atgrasymas. NATO skėtis yra vienintelė strateginio Lietuvos saugumo alternatyva, nes ją nulemia visų pirma strateginis branduolinių pajėgų balansas. Lietuvos nacionalinis interesas – užtikrinti kolektyvinio saugumo sistemos veikimą. Tik jei tokia saugumo sistema veiks, Lietuva ir kitos Baltijos šalys gali susitelkti nacionalinės gerovės uždaviniams. Tačiau tai yra taikios aplinkos kūrimo strategija, nekuriant nestabilios pasienio valstybės įvaizdžio ir nuolatinės grėsmės atmosferos.

Į agresyvius Rusijos režimo veiksmus reikia reaguoti rimtai ir solidžiai, drauge su NATO partneriais, bendru balsu, nekeliant piliečiams ir tarptautinei aplinkai jokių abejonių, kad Lietuva ir visas NATO yra pasirengęs atremti bet kokią agresiją ar galimas provokacijas.

Santykiai su Rusija, kaip ir su kitomis rytų valstybėmis turi būti paremti blaiviu ir apskaičiuotu dialogu, diplomatija, o ne emocijomis. Kaip ir sankcijos Rusijai nėra ir negali būti kažkoks buitinis kerštavimas ar baudimas, bet yra bendros pastangos užtikrinti tarptautinės teisės laikymąsi, valstybių teritorinio vientisumo gerbimą, agresijos užkardymą.

NATO yra ir pagrindinis Lietuvos prioritetas ir santykiuose su ES šalimis ar „išorinėje“ ES politikoje. Lietuvai nenaudingas bet koks santykių tarp ES ir JAV aštrinimas, arba iliuzinių alternatyvų kūrimas (kaip Europos karinės pajėgos ar „nauja Europos saugumo struktūra“ be JAV ir be NATO). Todėl Prezidento, kaip ir viso diplomatinio korpuso pagrindinis uždavinys – medijuoti, kad nereikėtų rinktis tarp ES ir NATO ir kad nebūtų skirtingų ES bei NATO politikų Rusijos ir kitų rytų valstybių atžvilgiu, mažinti prieštaravimus ir ieškoti sutarimų.

Kita vertus, ES šalių veiksmai ar nenuoseklumai, kurie prieštarauja Lietuvos ir viso regiono saugumo interesams turėtų būti bendromis jėgomis suvaldomi (vienas iš tokių iššūkių – NORD STREAM projektas). Sankcijų Rusijai švelninimas turi būti siejamas su konkrečia pažanga dėl Ukrainos. Šioje srityje neleistinas bet koks bendro NATO ir ES balso skaldymas.

ES ir tėvynių Europa. Prezidentas atstovautų tokią europinę politiką, kuri gerbia ES šalių nacionalinį suverenitetą ir konstitucinę santvarką. Europos Sąjungos federalizacijos vizija yra nepriimtina, o dėl bet kokių mėginimų ją įgyvendinti – siūlomi sprendimai turi būti teikiami piliečių referendumui. Lietuvos Konstitucijos pirmajam straipsniui prieštaraujantys siūlymai turi būti atmesti.

ES migracijos krizė parodė, kad būtinas bendras veikimas suvaldant nelegalią migraciją, o ne ją skatinant, ir kartu tai, kad kiekviena nacionalinė valstybė, jos kultūrinė tapatybė yra esminė vertybė tiek jai pačiai, tiek visai Europai. Šiuo pagrindu Europoje vėl kyla tautų pavasaris, o neoliberalusis isteblišmentas palaipsniui traukiasi. Eurofederalizmas – tai tik kelias į Europos Sąjungos, o gal ir visos Europos pražūtį. ES ateitį ir naudingą veikimą gali užtikrinti tik tėvynių Europa, tik tokia sąjunga, kuri reiškiasi kaip tėvynių ir suverenių valstybių sąjunga.
Prezidentas atšauks (denonsuos) Lietuvos pritarimą Globaliam migracijos paktui.

Visas Arvydo Juozaičio Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų programos pagrindines nuostatas rasite ČIA.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Atsiprašau, rašybos klaida       2019-02-7 15:35

T. būti - santykiai.

Klausimas kandidatui į prezidentus       2019-02-7 15:26

Kokie jūsų dantykiai su masonais, anksčiau buvote Vilniaus rotorių klubo narys. Kaip dabar? Ačiū.

Deja,       2019-02-4 19:48

Songaila-išverstaskūris: anuose prezid.rinkimuose po visų savo a lia “už tautinę valstybe”,už kokį Putekį ar Palauską ėmė ir (galutiniame rezultate) nubalsavo už Grybauskatę.Įsisisuko dabar i Juozaičio komandos viršūnę. Graudu.

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com       2019-02-4 19:28

Labai konkrečiai ir aiškiai nurodytas metodas: RYŽTINGAI
Tai tas ryžtingai jau visą laiką ir vyksta.
O kai pradėsime analizuoti konkrečius dalykus, tai pamatysime ryžtingą tolimesnį griovimą. Apie tai kalba ir A.Juozaičio nuomonės apie 7 antikonstitucinius Seimus ir dvi pilietybes. Tai kiek matau, tai A.Juozaičio yra ryžtinga antikonstitucinė politika, tai ko gero ir toliau kurs NETEISINĘ valstybę. Žulikas, kaip ir likusieji. Kitokių ir būti negali kol kas.

Www       2019-02-3 21:42

Vot šitaip jei butų ėjusi Lietuva 28m tai tokios tragiško likimo Lietuva but nesulaukusi. Gaila dabar visos TV užšaldytos bolševiku, globalistu. Juozaitis ir jo mintys yra blokuojami viešoje erdvėje . Vot tokio Lietuvai reikia vadovo kuris vestų Tauta o nebutu pastumdėlis.

G.P.       2019-02-3 19:28

Štai programa, už kurią balsuosiu abiem rankom!

ah1       2019-02-3 15:55

prieš globalizmą nepapūst,amerika lietuviams svajonių,visokio gėrio šalis,autoritetų šalis, na ir kas kad “išdūrė” pokariu, svarbiausia viltis kad “amerika apgins” ir koks skirtumas kas bus globalistų šestiorke?

???       2019-02-3 15:20

1.Kokias realias valdžios galias turi prezidentas?
2.Kieno programą vykdo ministrų komanda?
3.Kiek įtakos sprendimams valstybės vardu turi prezidentas,kai tiek galių turi EP?
O dabar:tai kokio mes norim prezidento?Gražaus,su miela šeima,mokančio anglų kalbą,kurios reikšmė ES tampa mažesnė už prancūzų,švelnaus ar griežto,gimusio be nuodėmės,nebuvusio spaliuku,ir t.t.KO mes norim?

karčiauskui        2019-02-3 14:33

Pone puteikiste, veltui stengiesi- šio portalo skaitytojai turi stabilią opiniją apie tavo kumyrą. Tai tiesiog naglas piratas trintukas-afetistas.

komentaras       2019-02-3 13:52

Lietuvai reikia permainu, tas tiesa. Ir ta “sventoji kandidatu trejybe” ju ne(i)vykdys. Bet deja, na negaliu balsuoti uz Juozaiti, kad ir daugelis mano gerbiamu zmoniu ji palaiko. Istorine klaida ir plyta man yra lygu AMB visiems laikams.
Taigi, atsiprasau, bet si karta be manes…

tiek>jei tik tiek ...       2019-02-3 12:18

smile))) ui…

>jei tik tiek       2019-02-3 12:09

Tai labai siaurai supranti, čia tau ne klebono špokus baidyt.

tiek       2019-02-3 11:53

ir kas tavim patikės ? Tie trys (ypač Šimonytė, Nausėda ) iš vis nelogiški kandidatai į prezidentus. Nedideli ir ultraliberalo Skvernelio šansai ,lyginant su Juozaičiu. Nors ir šio programoj neradau rimtų mokesčių politikos klausimų(pvz. nėra civilizuoto visos prabangos mokesčio projekto).Na,gal dar pasitaisys .O tie trys - tai vakarykštė ,užvakarykštė Lietuva ....Šitų laikas jau baigės.

Esmė       2019-02-3 11:43

Sakoma rašyk:,, Popierius kenčia’‘, viskas seniai girdėta, gali prifantazuoti pasakiškų įdėjų, tik kaip jas įgyvendinti, nė žodžio, taip kad programa eilinis miražas, kaip ir dykumoje, svajonė sočiai atsigerti.

Teta Chaja       2019-02-3 10:48

bejėgė programa rodo ir pretendento bejėgiškumą. Trumparegis požiūris. Jokiu būdu negalintis pretenduoti į alternatyvą Skverneliui ar Šimonytei su Nausėda. Nors visa ES sistema ir tarptautinis stabilumas aiškiai braška Juozaitis to nemato ir nesugeba net suformuluoti galimų alternatyvių ėjimų ir nacionalinio valstybingumo apsaugojimo.  Visa jo programa, jei taip ją ir galima pavadinti, tik tuščiavidurių frazių rinkinys tinkantis tik Juozaičio įsivaizduojamam nekintančiam pasauliui su ES ir NATO. O kas jei NATO pradės trupėti ir ES subyrės ar bent jau liks tik kaip ekonominė bendrija? Ką tuomet siūlo Juozaitis, kokį kelią?

Be to, ryškus vienas prieštaravimas jo .programoje’: Juozaitis prieš ES federalizaciją, bet kartu kalba apie įsivaizduojamą ES vienybę priešstatoje su Rusija. Tai neįmanoma ir logiškai ir iš principo ir toks ES keliasdešimties suverenių valstybių su savais nacionaliniais interesais barjeras prieš Rusiją yra beviltiškai apgailėtinas. Žodžiu, visiška „akloji žarna” gaunasi iš Juozaičio geopolitinės programos.

Ir trečia: pasitikėti ir tikėti žmogumi 2019-aisiais, kuris dar jaunas būdamas 1990-aisiais visiškai supasavo ir politiškai pasidavė, Lietuvai būtų nepataisoma istorinė klaida.

Ketvirta: visa, kas aukščiau pasakyta, dar nereiškia, kad A. Juozaitis nevertas pagarbos. Jis 1988–1989 buvo drąsus LPS pirmeivis, tribūnas, aktyvistas. Neabejočiau ir jo moraliniu padorumu, skirtingai nuo kai kurių kitų LPS lyderių, tačiau visa bėda ta, kad jis nepajėgus misijai, kuriai angažuojasi ir kuri reikalautų drąsių sprendimų ir storos skūros.

Iš Lenkijos       2019-02-3 10:18

Ši A.Juozaičio ,,prezidentinė” programa yra iš esmės suverenios Tautos ir Valstybės politinės sąrangos pagrindinės kryptys.O tai atitinka Sąjūdžio užbrėžtiems svarbiausiems politiniems tikslams atkūrus Nepriklausomą valstybę.Tad,pagirtina tai, kad grįžtama prie Sąjūdžio programinių ištakų.Šią ,,prezidentinę ” programą- išrinkus Gerb.A.Juozaitį į  Prezidento postą - pavyks įgyvemdinti tuomet,kuomet nauja Seimo personalinė sudėtis bei Savivaldybių tarybų narių dauguma užtikrins aiškią politinę ir vertybinę paramą.Didelė problema bus su nomenklatūrinės neoliberalios žiniasklaidos,pvz.LRT,ideologiniu pasipriešinimu.Tad,daugeliu atžvilgiu viskas priklausys nuo piliečių vertybinio pasirinkimo artėjančių rinkimų metu. Sėkmės,Gerb.A.Juozaiti!

$+$       2019-02-3 10:10

Turi būti, būtina, bus siekiama…

Mielas žmogau, šiuos žodžius girdžiu ir prisimenu nuo 1966 m. TSKP XXIII suvažiavimo laikų, kai L. Brežnevas rėžė savo pirmąją kalbą kaip pirmasis partijos sekretorius. Paskutinis nušvilptas veikėjas, šiame portale, už konstatujamuosius straipsnius su tokia pat leksika, kuriuos rašė ištisus 15 metų, buvo V. Radžvilas.

Kas „turi būti” arba ko „reikia” Lietuvoje žino kiekviena kaimo bobutė. Noretume pamatyti tikrą programa ir jos įgyvendinimo mechanizmą, dar svarbiau,  žmones, t. y. komanda, kuri tai darys.

Dar prieš 15 metų esu rašęs, kad partijai pakanka vieno sakinio programoje, kad laimėtų rinkimus, jei bus prie jo pateiktas itikinantis igivendinimo būdas, bei pristatytas šešėlinis partijos viriausybės kabinetas, kuris tai padarys.

Šios valstybės nelaimė yra ta, kad įvairaus plauko avantiuristai, aferistai ir vagys braunasi į valdžią, išnaudodami piliečių naivumą, kvailumą ir patiklumą.  Kuo Jūs skiriatės nuo jų? Į ką apeliojate? Į išsižiojusius seiliavarvius?!

Al.       2019-02-3 1:05

Viskam pritariu. Žinoma, kalbėti apie liustraciją nepatogu ir pavojinga, bet kaip be to atsiimsim valstybę iš rezervistų ?

Paprastas žmogus       2019-02-3 0:48

O man patiko A Juozaičio programa. Aišku sunku bus visa tai įvykdyti, daug bus trukdymų, bet su Dievo pagalba tikėkimės kad tai bus PRADŽIA MŪSŲ KOPIMO IŠ DUOBĖS.

ūsuotas bebras       2019-02-2 23:24

Bet juk tai Mūsų santvarkos griovimo programa!
Gerai, kaip gerai, kad seimas, vyriausybė, teismai ir spectarnybos yra Mūsų.
Vienas nieko nepadarys. O mes sabotuosim, kenksim ir žlugdysim.
Pažadam!
Sudorosim kaip šiltą vilną.

Dėl švietimo,gal gandas,       2019-02-2 21:55

kad Anglijos geriausios mokyklos perima sovietinio laikotarpio švietimo sistemą tuo pagrindu.Netgi daug vadovėlių išvertė.Kas buvo gerai,gal ir mums nereikėjo griauti,naikinti vidurinių?

Apie Sveikatos apsaugą       2019-02-2 21:53

būtų gerai atskirai pasisakyti.Tai ne tik sveikata ,tai ir valstybės saugumo dalis.Žmogus žinantis,kad visada laiku gaus pagalbą,jaučiasi saugiai,yra lojalus.Be to,turim tikrai gerus gydytojus,kurie yra nacionalinis valstybės turtas ir galimybė Lietuvai garsėti kaip geros medicinos šalis,kuo ne visada gali pasigirti net vakarų šalys.

Rekomenduojame

Vengrijos šeimų ministrė K.Novak: daugiau nei 70 tūkst. šeimų suteiksime paramą būsto renovacijai

Ramūnas Aušrotas. Reikia panaikinti Valstybinę vaiko teisių apsaugos tarnybą

JAV mažėja gyventojų parama griežtesnei ginklų kontrolei

Lenkijos vyriausybė mažins mokesčius kurui, dujoms ir elektrai

Linas Karpavičius. PSO susitarimas dėl pandemijos gali apriboti žmogaus teises

Austrijoje vyko protestai prieš privalomus COVID-19 skiepus

JAV vidurinių mokyklų bibliotekose – pornografinio turinio knygos

Kai laisvoje šalyje reikia dėkoti už drąsą kalbėti…

Austrija neklauso abejojančių dėl eutanazijos

Kalifornijos miestas pritarė pasiūlymui atmesti bet kokius valstijos ar federacinius nurodymus dėl Covid

Vytautas Sinica. Marazmai tęsiasi

Didelė demonstracija prieš vakcinų pasus Gioteborge, Švedijoje

Kun. Nerijus Pipiras. Bronius Laurinavičius: Tiesos skambesio vedamas

Romas Lazutka. Mūsų pasivažinėjimams gamtą tesaugo varguoliai

Olga Vėbrienė. Nusikaltimų gamtai nebetirsime?

Sveikatos teisės institutas. Premjera: „Aš esu mes. Išlikti žmogumi“

Liudvika Meškauskaitė. Pasitikėjimo Lietuvos žiniasklaida problema C-19 pandemijos laikotarpiu

Žodžio laisvė svetur – Kolumbijoje socialinių tinklų žvaigždė apgynė savo tradicines pažiūras į šeimą

Memorialas Kryžkalnyje bus papildytas naujomis partizanų pavardėmis

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Atsitieskite ir pakelkite galvas – I Advento sekmadienis

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminėjimas

Lenkijos premjeras siunčia vaizdo žinutę: mes giname Europą

Iššūkis gyventi pagal sąžinę

Vytautas Sinica. Apie architektūrą

Vidas Rachlevicius. E. Macronas ir A. Lukašenka. Lyginti negalima, bet palyginkim

Pasaulis ir Lietuva: Lenkija dėmesio centre/Ukraina ginkluojasi/Landsbergis pagirtas JAV

Amerikoje daugėja pastorių, dėl pandemijos norinčių nutraukti nuolatinę tarnystę

Ramūnas Aušrotas. Nauja sąvoka Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme

Kyle Rittenhouse byla. Žiniasklaida pateikė realybės neatitinkančią versiją

Almantas Stankūnas. Ar jis ir Co yra diplomatai ar Rusijai ir Vokietijai naudingi joms dirbantys idiotai?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.