Nerasta rubrikos

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Tiesos.lt redakcija   2019 m. gegužės 29 d. 20:05

49     

    

Arvydas Šliogeris. Ekrano valdoma parazitų civilizacija

Lietuva dabar yra panaši į vandens lašą, nukritusį ant iki baltumo įkaitusios geležies, nors lygiai tą patį galėtume pasakyti beveik apie visas senąsias – nusenusias, suvaikėjusias, praradusias savisaugos instinktą, išlepusias, prabangos ir pertekliaus ištvirkintas – Europos valstybes. Globalizacijos malūnas neabejotinai sumals į kosmopolitinius miltus ne tik Lietuvą, bet ir Vokietiją ar Angliją, nors, žinoma, ne taip greitai kaip mūsų šalį. Iki smulkmenų kartojasi nukaršusios Romos imperijos likimas – išorinių ir vidinių barbarų lavina šluoja nuo kelio ir bloškia nebūtin vadinamosios civilizacijos bastionus, priversdama barbarėti ir Europos senbuvius, jos kultūros kūrėjus, dabar virtusius bejėgiais epigonais.

Spengleris, deja, pasirodė esąs visiškai teisus ir tikslus, sakydamas: „Vakarai akivaizdžiai žlunga, nes į aukštos civilizacijos gyvenimo centrą jau įsiskverbė barbaras.” Dar blogiau, kad pati Europa pasigamino susinaikinimo ir sunaikinimo instrumentą, kurio neturėjo romėnai – moderniąją techniką, o ši, kaip ir anųjų lazda, turi du galus – kuriantį ir griaunantį, ir visiškai neaišku, kuris iš jų veiksmingesnis, ypač turint galvoje tai, kad patekusios į barbaro letenas moderniosios technologijos, ypač aukštosios, pirmiausia tampa griaunančiomis ir tik labai menkai, mikroskopiškai kuriančiomis, o tai reiškia, kad Europos savinaikos ir naikinimo vyksmas yra daug spartesnis nei anų laikų Romos imperijos žlugimo tempas.

Romos imperijai pribaigti gotams, vandalams, frankams ir alemanams prireikė maždaug trijų šimtmečių; dabartiniam barbarui, atrodo, neprireiks nė šimto metų. Apie Lietuvą galiu pasakyti štai ką: grėsmių tiek daug, kad būtų sunku jas net išvardyti, bet blogiausia, kad šių grėsmių akivaizdoje mes esame bejėgiai. Didesnės, galingesnės, stipresnės valstybės dar gali bent kiek priešintis artėjančiai antropologinei katastrofai; aukštesnio intelekto, gabesnės tautos dar gali suvokti tas grėsmes ir pasistatyti bent kalbines užtvaras, kurios, žinoma, laikui bėgant, nesustabdys barbarybės tvano, bet bent akimirką pristabdys neišvengiamą žlugimą, o Lietuva, taip susiklosčius situacijai, neturi nė menkiausių resursų – nei technologinių, nei karinių, nei ekonominių, nei politinių, nei intelektualinių, nei žaliavinių, nei emocinių, nei moralinių, nei, pagaliau, antropologinių.

Dvidešimt nepriklausomybės metų parodė visišką mūsų bejėgiškumą beveik visose gyvenimo srityse – ekonomikos, technologijų, administracijos, politikos, kultūros ir intelektualinėje. Galutinai įsitvirtino kleptokratinės pseudopolitinės struktūros ir biurokratinio teroro alinama pseudovalstybė. Demoralizuojamą įtaką Lietuvai daro netgi tai, kas – pagal vadinamąjį europrojektą – turėtų ją kelti, gaivinti ir lemti neva pasakišką ateitį: tai iš Vakarų pumpuojami tušti pinigai ir tariamosios paskolos (o iš tikrųjų pašalpos).

Seniai ir gerai žinoma, kad tuščių pinigų masės didėjimui tiesiai proporcingas demoralizuotų žmonių masės didėjimas. Kas antras tuščias piniginis vienetas pagimdo vagį, banditą, simuliantą arba biurokratą, trumpai tariant, parazitą, kurį domina tik vienas projektas – rasti būdą, kaip mažiausiomis sąnaudomis pasinaudoti tuščiais pinigais. Lietuvoje toks verslas veikia kuo puikiausiai – per tiesioginės ir netiesioginės korupcijos mechanizmus, per vadinamuosius projektus, visokiausias nevyriausybines organizacijas, savivaldybes ir net per vadinamąjį verslą.

Juokiamės iš graikų, bet kur kas sparčiau ir sėkmingiau darome tą patį, ką ir jie, t. y. naudojame jokiomis medžiaginėmis ar intelektinėmis vertybėmis nepadengtus euroelektroninius pinigus – gaminame kaip Papua Naujojoje Gvinėjoje, o vartojame (ar bent jau esame įsitikinę, kad galime vartoti) kaip Švedijoje. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, aš manau, kad pati didžiausia grėsmė Lietuvai – Europos Sąjungos pašalpos ir paskolos, per keletą metų Lietuvoje sukūrusios ištisą parazitų kastą ar netgi kartą. Tik parazito psichologija galima bent kiek paaiškinti bet kokias sveiko proto ribas peržengiančią, dabar jau katastrofišką emigraciją. Galima suformuluoti netgi tokią simbolinę taisyklę: jei sugebu pasinaudoti euroelektroniniais pinigais (pseudopinigais), lieku Lietuvoje, jei ne – emigruoju.

Pseudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų masinio mulkinimo medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija, kurią geriausiai nusako du dabar jau tapę norma imperatyvai: „Linksmybės visą parą!“ ir „Mus vienija alus ir pergalės!“ (ir juos vykdantis vadinamasis elitas – prasisiekėliai prasčiokai, sugebėję pasinaudoti pseudopinigų srautais).

Nežinau geresnio šios ideologijos simbolio už linksmybių ir pramogų dvarus, nusėjusius visų gražiausių Lietuvos ežerų ir upių pakrantes; tai tikrų tikriausi parazitų lizdai, ir vėl susukti už vogtus arba skolintus euroelektroninius pinigus. Kiekvienas toks linksmybių ir poilsio dvaras tarsi sako tau: tegul dirba „runkeliai“, o tu „kombinuok“, „šok su manimi“, „džiaukis gyvenimu“ ir spjauk į viską, nes „viskas dzin“, kaip yra sakiusi viena dabartinio Seimo narė, priklausanti – žinoma! – Linksmybės Prisikėlimo Partijai.

Be abejo, esama išimčių, tačiau taisyklė tokia: tik kvailiui rūpi darbas ir daiktiškieji jo rezultatai, o elitui turi rūpėti tik linksmybės. Arba tokia: dirbti nepadoru! Trumpai tariant, visoje masinio mulkinimo terpėje, atmetus pavienes išimtis, maurojantis Didysis Brolis ir staugianti Didžioji Sesė agresyviai propaguoja gyvenimo būdą, skatinantį kuo spartesnę mūsų tautos savižudybę, o turint galvoje neįtikėtinai žemą tautinio intelekto vidurkį ir visišką vidutinio tautiečio neatsparumą ideologiniam terorui, nekyla abejonių, kad šita totalinė parazito apoteozė pasieks (tiesą sakant, jau pasiekė) visišką pergalę – totalinę tautos demoralizaciją.

Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė.

Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas, kaip dabartinės ideologijos ar netgi religijos koncentratas, tą ideologiją teroristiškai primetantis, galima sakyti, visiems žmonėms – vieniems tiesiogiai, kitiems slapčia, iracionaliai, klastingai, nepastebimai: skleidžiant gandus, paskalas, primetant vertybinius orientyrus, per švietimo sistemą ir auklėjimo struktūras. Magiškas žodis, glaustai, tačiau iškreiptai išreiškiantis Ekrano ideologijos pateikimo būdą, gerai žinomas visiems: tai vadinamoji informacija.

Kaip savaime suprantamas dalykas tariama, kad informacija yra ne tik būtinas, bet ir sveikintinas, siektinas ir netgi labai geidžiamas būdas individui pažinti dabarties pasaulio esmę, sukaupti kuo daugiau ir kuo tikslesnių žinių, tapti, kaip sakoma, sąmoningu, apsišvietusiu, visose gyvenimo aktualijose puikiai besiorientuojančiu personažu, sugebančiu prisitaikyti prie dabartinio egzistencijos ritmo, netgi tapti kūrybingu žmogumi, atsakingai dalyvaujančiu tiek profesinėje veikloje, tiek valstybės ar tautos gyvenime, tiek moralinėje bendruomenės tvarkoje.

Šitokį naivų informacinį fetišizmą geriausiai perteikia toks pat naivus šūkis, pakeitęs tradicinių visuomenių moralės kodeksą ir tapęs svarbiausiu nūdienos kategoriniu imperatyvu: „Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį!“ Tačiau tai naivus, netgi infantilus požiūris, iš tikrųjų slepiantis teroristinį imperatyvą: „Dezorientuok personažą, sukelk chaosą jo sieloje, kad galėtum juo manipuliuoti kaip tinkamas!“ Kaip ir kiekviena ideologija, Ekrano ideologija atvirai arba slapčia siekia vienintelio tikslo – pavergti žmogų, o pas mus – visiškai kontroliuoti visuomenės gyvenimą, ištirpdyti individą neartikuliuotoje hoministinėje pliurėje, jį dezorientuoti ir demoralizuoti.

Ekraninės informacijos perteklius, naikindamas individo sielą, jį demoralizuoja, išmuša jam iš po kojų pagrindą, paverčia kosminiu ar globaliniu valkata, nebeturinčiu nei tėvynės, nei šaknų, praradusiu pilietinį atsakingumą, garbės jausmą, prieraišumą, ištikimybę, spjaunančiu į bendruomeninius įsipareigojimus ar moralinius priesakus ir virstančiu žemiausių instinktų vergu, fiziologinių procesų ir reakcijų telkiniu. Tai labai gerai matyti Lietuvoje pirmiausia todėl, kad globalios informacijos lavina per labai trumpą laiką mus užgriuvo visiškai nepasiruošusius, neturinčius jokių saugiklių, bet, svarbiausia, užgriuvo kaip visiška svetimybė, kaip kažkokia mums nesuprantama demoniška ar net šėtoniška galybė, pagraužianti – o gal jau ir pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai, sėslumą, prisirišimą prie artimų, jusliškai apčiuopiamų ar regimų dalykų, darbštumą, daiktiškai orientuotą fundamentalumą, panieką su tikrąja daiktiškąja aplinka nesusijusioms abstrakcijoms, abejingumą ideologiniam fanatizmui, sveiką ironiją bet kokių abstrakčių stabų atžvilgiu.

Mes, lietuviai, savo mąstysena labai skiriamės nuo dabartinę Ekrano ideologiją kuriančių ir propaguojančių anglosaksų, kurių mąstysenos centre glūdi mašina ir panieka gyvybei bei gyvajam kosmosui – nežmogiškajai gamtai. Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti nežmogiškumą netgi pačiame žmoguje, gyvąją sielą paversti negyva sąmone, taigi sunaikinti mirtingojo egzistencinės būklės pamatų pamatą – gyvąją sielą, bet kokios dorovės centrą ir dirvą.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Edvardas       2019-06-14 20:08

Straipsnis parašytas nuolankumo, pasidavimo dvasioje ir aiškinant apie intelektualinį atsilikimą. Masinis labgebos sistemos - geresnių sprendimų sistemos įgyvendinimas išspręstų daugumą klausimų. Tai padarė Japonija, Rusijos karinė pramonė, Kinija. Tai gali padaryti ir Lietuva, tik tai reikia stengtis įvyvendinti, o ne slėpti nuo žmonių. Satkevičius E. -knygos ‘Labgeba” autorius.

Teo       2019-06-6 6:25

Labai silpnas tekstas, ar tikrai A. Šliogeris parašė? Toks silpnas, kad vietomis net juokas ima. Ekranai yra tik įrankis, sukurtas žmogaus. Jeigu žmogus ekraną naudoja neracionaliai tai yra paties žmogaus problema. Pavyzdžiui, buityje mes turime peilį (įrankį), tačiau žmonės vieni kitų juo nebado, o naudoja duonai atriekti. Su ekranais irgi tas pats. Kas kaltas, jog daug žmonių žiūrėdami į ekranus ten ieško tik bukinančių straipsnių apie Oksanos Pikul naują šukuoseną, ar jos naują šuniuką? Jau nekalbant apie tai, kad naujųjų technologijų plėtra prisidėjo prie to, kad pasaulis taptų daug demokratiškesnis. Dabar nebegalima vykdyti žiaurių genocidų prieš beginklius žmones, nes visa ta informacija atsiras internete. Manau, žodžio laisvė šiandien yra, ko gero, daugiau nei kuomet nors anksčiau, pasiekiama. Ir tai yra vienareikšmiškai naujų technologijų pasekmė (ekranų plėtros). Taigi, jeigu šis žmogus tikrai tiki tuo, kas čia rašoma, tai a) arba jis yra labai naivus arba b) tiesiog neišprusęs. Bet kuriuo atveju, labai gaila, jog Lietuvos filosofijos grandai demonstruoja tokį žemą lygį… juk jie turėtų būti minties šviesuoliai, padedantys susiorientuoti mums paprastiems žmogeliams.

Raigerdas>Štepseliui       2019-06-5 13:23

Jūs rašote:“Valstybiškai mąstančių lietuvių kiekis yra tragiškai menkas, o ir tie trupiniai fragmentuoti, neturintys nei valstybės kūrimo plano, nei šviežių politinio veiksmo idėjų tam planui įgyvendinti”.
Šitoje vietoje jūs neteisus. Tą galėtų jums patvirtinti net Tarapunka. Ne valstybiškai mąstančių žmonių kiekis yra menkas, o tie, kurie privalo taip mąstyti, elementariausiai nevykdo savo pareigų. Pirmiausia, jūs sukeičiate priežastį su pasekmėmis, todėl vaizdelis gaunasi netikras. Dabartiniu metu yra visko tiek daug, kad tik belieka tam žmogui tik norėti ir visa tai pasiekti. Problema yra ta, kad, šitoje gausoje geros informacijos ir žinių, daugybė žmonių nėra išmokyti atsirinkti svarbiausius dalykus. Taigi, kad sukurti sėkmingo valstybės vystymosi planą, reikia visai nedaug: paimti pažangiausių genijų idėjas, jas atrinkti, sugrupuoti, suklasifikuoti ir visa tai įgyvendinti plano pavidale. Viskas yra duota, bet vergams davė laisvę daryti tai, kas anksčiau buvo draudžiama. Ir vergas laimingas, nes dabar jam šito nedraudžia. Ar jam daugiau ko nors reikia? Pasirodo, kad ne. Ar reikia nors vienam politikui tos Lietuvos, kurioje bent artimiausius 10 metų gyventų laimingi žmonės? Ne, jiems šito nereikia. Kodėl jiems šito nereikia? Todėl, kad jų ketinimai niekaip nėra su tuo susiję. Jie dirbo valstybinį darbą, todėl pajautė, kad ten jiems dirbti lengva, nes tokių kaip jie, yra dauguma. Ko jiems reikia? Garantuoto atlyginimo ir šiltos vietelės kur nors Seime ar dar kur nors valstybinėje įstaigoje. Jiems ta Lietuva buvusi nebuvusi, nes jiems Lietuva, tai, pirmiausia, šilta vietelė valstybėje įstaigoje, privilegijos ir kiti malonūs dalykai. Be viso šito Lietuva jiems nereikalinga. Pirmiausia, kad sukurti planą, turi būti idėja, kuri sujungtų tautą vienam bendram tikslui. Jeigu pasidomėti informaciniuose šaltiniuose, tai viskas yra duota, tik imk ir kurk tą valstybę. Bet tarp politikų tokių žmonių nerasite. Lietuva rūpi filosofui A. Šliogeriui, jums, dar kam nors, bet tam, kam turi rūpėti, t.y. politikui, ji nerūpi. Aš nekartą rašiau apie kiniečius savo komentaruose. Rašiau, kad jiems yra svarbus vieningumo jausmas. Jie sugeba išnaudoti vientisumą, kaip vertybę. Štai jų ministras paskelbia, kad kiniečiams daugiau nebereikės mokėti už komunalines paslaugas. Pats ministras atsiklaupia ir atsiprašo žmonių, kad to nebuvo padaryta anksčiau. Pensinis amžius ten, jeigu neklystu, bus vos ne nuo 54 metų. O Lietuvos politikai savo mąstymo neturi, nes jie vėpso į Ameriką, į Skandinaviją ir žiūri, ką ten nubeždžionavus. Ir jie niekaip nesupranta, kad šiame pasaulyje egzistuoja DĖSNIAI, kuriuos reikia paistyti. O jie elgiasi kaip vagys: kažką nubeždžionauti iš Amerikos, kažką iš Skandinavijos ir t.t. Tai yra, jiems rūpi, kaip nors kažką padaryti, kad suimituoti tą rūpinimąsi valstybe. Taigi, valdymo struktūrose mes turime visiškai atsilikusius žmones, kurie liko su sovietine mąstymo sistema ir tokiu požiūriu į darbą, kuris yra pražūtingas net jiems patiems, bet, deja, jie šito nesupranta dėl žemo sąmoningumo lygio.

Štepselis       2019-06-4 7:08

Straipsnis yra tiesiog realistinis. Tikrovę galima pudruoti, galima lakuoti, bet gliancinis sluoksnis niekaip neįtakoja faktų realybės-
lietuviai netapo politine tauta, iš esmės postsovietinis lietuvių etnosas netgi degradavo ir nesugeba kurti valstybės.
Valstybiškai mąstančių lietuvių kiekis yra tragiškai menkas, o ir tie trupiniai fragmentuoti, neturintys nei valstybės kūrimo plano, nei šviežių politinio veiksmo idėjų tam planui įgyvendinti.
Administracinėje ES provincijos teritorijoje kol kas gyvenančių liumpen-idiotų dauguma yra totali, lengvai manipuliuojama, nuolanki ir abuoja.
Lietuvos žlugimą galima tik kažkiek neženkliai atitolinti, bet žlugimo išvengti jokių prielaidų nėra.

Patašauskas       2019-06-3 13:48

Straipsnis apokaliptinis kaip ir visa gerb. filosofo publicistika. Šį kartą gal net jau ir perlenkta. Kada gi Lietuva buvo NEPANAŠI į ant įkaitintos geležies nukritusį vandens lašą? Viskas turi ir pradžią ir pabaigą, ko gi klykauti kelio viduryje?

> 21:34       2019-06-2 0:58

Jam Komitetas atsiuntė nevalstybine kalba, o pats išversti nemoka smile

T0mas J.       2019-06-1 21:34

-> FWI     2019-05-30 23:22

Nevemk čia nevalstybine kalba.

Raigerdas       2019-06-1 13:27

Oi, kaip sunkiai dirbo Andrius Palionis. Na, persidirbęs vyrukas. Wikipedija: “Gimė 1975 m. birželio 5 d. Kaune, politiko Juozo Palionio šeimoje. 1993 m. baigė Vilniaus Šeškinės vidurinę mokyklą. 1998 m. baigė buhalterinės apskaitos ir audito studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1994–1995 m. dirbo Lietuvos statistikos departamente. 1995–1996 m. Lietuvos akciniame inovaciniame banke. 1996–2000 m. dirbo AB banke „Hermis“. 2000–2001 m. dirbo AB banke SEB. 2001–2006 m. dirbo UAB „Ginvesta“, 2006–2012 m. UAB BTN.
2012 m. kaip nepartinis išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Dirbo Biudžeto ir finansų komitete, buvo Etikos ir procedūrų ir Energetikos komisijų narys.
Laimėjo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. A. Palionis dirba Biudžeto ir finansų komitete, yra Antikorupcijos ir Etikos ir procedūrų komisijų narys. Priklauso Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai (frakcijos seniūnas)”. Pasirodo, kad Andrius Palionis ir apie ETIKĄ kažką tai išmano. Vai, vai, vai… koks protingas. O kodėl tada jis, būdamas toks etiškas, nepadarė Lietuvai kokio nors tikrai etiško darbo. Seime jis dirba ne už veltui. Įdomu, kokios pajamos jam įplaukia iš Seimo. O juk galėjo labdaros tikslais pasiūlyti įgarsinti į lietuvių kalbą pagal G. Orwell “Gyvulių ūkis” sukurtą anglų kalba multiplikacinį filmą. Netgi rusai išsivertė, o lietuviams tai neaktualu. Štai, ką reiškia, kai į Seimą papuola buhalteris ir jam vis maža ir maža tų pinigų. O ką yra pasiūlęs buhalteris Andrius Palionis, kad sumažinti skurdą Lietuvoje? Manau, kad jis turi tik vieną pasiūlymą: paskirti jam ir kitiems Seimo nariams rentas. Ką siūlo šita partija? Ji siūlo:“LSDP pagrindinis tikslas – įtvirtinti socialinį teisingumą bei santarvę Lietuvoje, sukurti skandinaviškojo modelio gerovės visiems valstybę”. Čia trūksta dar priedo: “įtvirtinti socialinį teisingumą bei santarvę Lietuvoje, paskiriant Seimo nariams, jų vaikams ir jų vaikų vaikams rentas”. Nuo savęs dar pridėsiu: vaikučiai, skandinaviškas modelis yra tampriai susijęs tokia valdymo forma, kaip Konstitucinė monarchija. Pagal politinio išsivystymo lygį, žemiausia valdymo forma yra komunistinė, šiek tiek aukščiau yra fašistinė, dar aukščiau yra socialdemokratinė ir dar aukščiau yra Konstitucinė Monarchija. Toliau eina dar aukštesnės valdymo formos. Gerai, kad LSDP nori pakilti į aukštesnę ir civilizuotesnę valdymo pakopą. Bet, kaip jūs grąžinsite į Lietuvą Monarchiją, t.y. Karaliaus valdžią? Ar turite planą? Jūs jo neturite, o tai reiškia, kad jūsų skandinaviškas gerovės modelis yra eilinė KOMUNIZMO statyba ir makaronų kabinimas savo rinkėjams, kuriems jūs rentų nesiruošiate skirti, kadangi jūs esate lygesni už juos.

stasys        2019-06-1 13:00

2019-06-1 9:02 .. Jus reikia į muziejų po stiklu kad taptumėt visiems priminimu .

Aš irgi noriu rentos!       2019-06-1 9:02

Ne valdžioje, bet sunkiai dirbau 38 metus. Ir dargi toje pačioje darbovietėje! Man irgi, kaip rašo stasys, reikalinga reabilitacija. Man irgi reikia ,,įsilieti į visuomenę”, ,,tapti paprastu piliečiu” smile .

straipsnyje be kita ko rasoma       2019-06-1 8:43

Kiek atnaujintą, daugiau nei dešimt metų dūlėjusį giliai stalčiuje įstatymo pataisą del Seimo narių  rentos šįmet tyliai šio istatymo projekto pataisą š.m. gegužę pateike Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas ANDRIUS PALIONIS.

straipsnis       2019-06-1 8:22

2019 m. geguzes 31 d. delfinuose *Slapta atgimsta mintis iteisinti Seimo nariu rentas, pinigu kiekis priklausytu nuo kadenciju skaiciaus*
  str. Kristinos Pocytes aktualiju zurnalistes

stasys        2019-06-1 7:41

Nereikia pusti ugnies iš rentu Seimo nariams . Sunku tiek metu dirbus valdžioje vėl įsilieti į visuomene . Geriau pasiruoškime ir tiems kas palieka Seimą , per ateinančius rinkimus , pasiūlykime reabilitacijos programa kuri palengvintu vėl tapti paprastu piliečiu . Valdžia tampa narkotikais , kai kitaip gyventi nebemoki ... asmeniškai rentu klausimas Seimo nariams kaip ir signataru vienas ir tas pats kuriam reikės sprendimo atsisakant privilegijuotos vadžios įvaizdžio .. Tai ilgas procesas ir ne per naktį tie sopuliai užlopomi .

hgt       2019-05-31 20:51

axce

linkėjimai valdžiagyviams       2019-05-31 20:51

gghhh

linkėjimai valdžiagyviams       2019-05-31 20:50

gražių paveiksliukų galerija:


liaudiesmenas.livejournal.com

Raigerdas        2019-05-31 18:42

Na, nieko keisto, kad Lietuvoje politikai nuo pat 1992 metų pradėjo statyti valstybę pagal G. Orwell “Gyvulių ūkio” pagrindus. Sąjūdžio metu žmonės -kiaulės labai garsiai šaukė:“Visi gyvuliai yra lygūs”, bet išėjus Rusijos armijai, ir įgavus mūsų kiaulėms visą valdžią prasidėjo pasikeitimai: “Visi gyvuliai yra lygūs, bet kiti yra lygesni”. Tokia prasidėjo mūsų valstybės kreiva statyba. Ir nors ir arkliui aišku, kad didžiausias indėlis atgaunant Nepriklausomybę buvo partizanų didvyriška ir pasiaukojanti kova, kurios dvasia liko gyva visą okupacijos laikotarpį, tačiau didžiausius nuopelnus sau priskyrė saujelė politikų-kiaulių, kurie save apdovanojo kaip didžiausi didvyriai. Visa tai pavaizdavo Džordžas Orvelas, stebėdamas fašistinių ir komunistinių vadeivų veiksmus. Lietuva nuėjo būtent pagal G. Orwell’o aprašytą įvykių seką. Ir nors tai yra visai kitas amžius, bet politikų šabloninis mąstymas išlieka tas pats. Gyvendami parazitinį gyvenimą, jie neišvengiamai reikalaus sau daugiau teisių ir privilegijų. Kam turi būti skirtos rentos? Pasirodo tiems, kurie ilgiausiai išsėdėjo Seime. Reiškia pas mus Konstitucija buvo sukurta būtent tokia, kad Lietuvoje atsirastų tas parazituojantis sluoksnis su savo idėja fix:“Visi gyvuliai yra lygūs, bet kiti lygesni”. Bet įdomiausia visoje šitoje istorijoje, kad Seime yra kažkokie mistiniai personažai, kurie ir pasiūlo šitas rentas, nors iš tikrųjų šita fašistinė-komunistinė idėja priklauso vienam žmogui. Kas jis? Niekas nežino, nes pasiūlė kažkoks mistinis vaiduoklis Seime. Taigi, visuomenė laikoma visiško kvailio vietoje. Šitas pasiūlymas nuo mistinio vaiduoklio neatsirado prieš rinkimus, o atsirado po rinkimų. Ką tai reiškia? Žmonės-kiaulės jau ima po rinkimų daryti savo “kuklią” kiaulišką tvarką, nes pajuto, kad jie laimėjo rinkimus. Manau, verta prisiminti tą įvykių seka “Gyvulių ūkyje”. Ten tie apdovanojimai vyksta kaip tik prieš naujai bręstantį maištą prieš kiaulių valdžią.   
https://www.youtube.com/watch?v=pCXSnwfvxGA
O žmonės yra ruošiami jau per LRT suglausti ausis ir tyliai pritarti naujoms privilegijuotoms kiaulėms. Nors dar yra pas mus komentatorių, kurie išdrįsta pasipiktinti:“NA KA ,  2019-05-31 16:37
ASILAI, jau net per LRT žinias KA TIK praneše apie RENTAS, o jus tylit ausis suglaude. Tikri asilai is GYVULIU UKIO…”

NA KA ,       2019-05-31 16:37

ASILAI, jau net per LRT žinias KA TIK praneše apie RENTAS, o jus tylit ausis suglaude. Tikri asilai is GYVULIU UKIO…

taigi jums nerūpi,        2019-05-31 13:45

kad parazituojantys ir dabar parlamentaujantys dabartiniai tautos tarnai, t.p. kaip ir anie, nori ir ruošiasi įteisinti RENTAS sau ir savo seiminyksciams, taip rasoma š.d. definariume, parazitų civilizacija ir lieka parazitų civilizacija

Vytas       2019-05-31 11:34

Negali nesutikti su A.Šliogerio išdėstytais teisingais ir neišgalvotais argumentais.Tai kaip šviežias oro gurkšnis,skirtas - užhipnotizuotai,silpnai išprususiai,amžinai vergauti pamėgusiai” kumetijai ir valstietijai”...Gal…pagaliau jei perskaitė ..dabar,..ir kol dar nevėlu, - plačiau atmerks akis ir atsikimš ausis.!!!Tik tokiem 3-im politikos Banginiam patikėčiau - BŪSIMOS LIETUVOS VAIRĄ !!! Tai - A.Šliogeris,V.Radžvilas ir A.Juozaitis. Ir kiti kuriuos nepaminėjau. Kitaip pakrikusios Lansbergistų “šunaujos” būsime galutinai ir visam paskandinti melo prisipildžiusioje niekšybių pelkėje.

Herald       2019-05-31 8:33

Labai sunkus, vilčių nepaliekantis straipsnis, filosofo žinia Lietuvai apie išorinius ir vidinius barbarus, naikinančius Lietuvą ir Europos civilizaciją. Ir vis dėlto, straipsnio pabaiga yra tarsi paimta iš kitur. Kas tie anglosaksai? Ar jie barbarų padermė? Kaip veikia jų naikinančios galios?
Manau, kad Šliogeris teisus šioje pabaigoje, kurią dar reikėtų išskleisti.
Kas tyrinėjo vadovėlius, iš kurių mokoma vad.anglų k. Lietuvos valstybinėse mokyklose, tas labai gerai supranta paskutiniąją filosofo straipsnio pastraipą.

 

to ne-a       2019-05-31 7:59

STULTORUN PLENUM EST

to ne-a       2019-05-31 7:57

girtas išsimiegos, kvailys - niekada

Atencion       2019-05-31 7:14

smi skelbia, kad seimūnai slapta planuoja įteisinti sau rentas

FWI       2019-05-30 23:22

https://edition.cnn.com/2019/05/28/health/who-transgender-reclassified-not-mental-disorder/index.html?inf_contact_key=4925bcd96e7f16c970c9349087e3dc2f16358d5485884e2f31e6019a0d26c8b0
(CNN)The term the World Health Organization uses to describe transgender people—“gender incongruence”—is being moved to the panel’s sexual health chapter from its mental disorders chapter, the WHO’s legislative body has voted.

The new classification is expected to improve social acceptance among transgender people while still making important health resources available, the United Nations health agency said last year in announcing the intended change.
The new standard of classification appears in the 11th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), which was adopted Saturday by the World Health Assembly in Geneva, Switzerland. It will go into effect on January 1, 2022.

The WHO uses gender incongruence to describe people whose gender identity is different from the gender they were assigned at birth.
The phrase “was taken out from the mental health disorders because we had a better understanding that this wasn’t actually a mental health condition, and leaving it there was causing stigma,” Dr. Lale Say, coordinator of WHO’s Adolescents and at-Risk Populations team, said last June. “So, in order to reduce the stigma while also ensuring access to necessary health interventions, this was placed in a different chapter.”
LGBT groups hailed the move at that time.
“This is the result of tremendous effort by trans and gender diverse activists from around the world to insist on our humanity, and I am elated that the WHO agrees that gender identity is not a mental illness,” Julia Ehrt, then-executive director of Transgender Europe, said last year.

“Until a few years ago, removing pathologizing categories affecting trans and gender diverse people from the ICD-10 list of mental disorders seemed impossible. Today, we know that full depathologization can be achieved and will be achieved in our lifetime,” the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association said last week in a statement. Ehrt is now that group’s program director.
The WHO does not expect the ICD change to affect transgender people’s need for health care, but by reducing social stigmas, more people might be encouraged to seek treatment, Say said last year.
In its new description of gender incongruence, the WHO said, “Gender variant behavior and preferences alone are not a basis” for diagnosing someone’s mental health.

This is not the first time the ICD has changed a classification related to sexuality. In 1990, the WHO declared that “sexual orientation alone is not to be regarded as a disorder.”
Besides acting as the foundation for global health statistics and trends, the ICD provides a standard for research and clinical purposes and helps in the reporting and defining diseases, disorders and other health conditions. It also “captures factors influencing health, or external causes of mortality and morbidity, providing an holistic look at every aspect of life that can affect health,” the WHO said in a statement.

https://www.who.int/news-room/detail/25-05-2019-world-health-assembly-update

nuvarė       2019-05-30 21:49

žmogų nuo žemės ir pakibo žmogus tarp žemės ir dangaus, nei į dangų skrist, nes neturi sparnų, nei ant žemės nusileist, nes neturi namų ir gainiojamas kaip benamis šuo.

ne-a       2019-05-30 18:54

Didesnė problema yra kita: 
gudrių parsidavelių ir gobšuolių nėra daug- antraip nepakaktų pinigų vogimui.
Tačiau kvailių pakniopstom balsuojančių už gudrius žulikus yra totali dauguma.
Ta mulkių dauguma ir yra didžioji Lietuvos nelaimė, nes- durniai nepagydomi.

Didele problema yra tame       2019-05-30 18:11

kad gOju tarpe yra daug parsidaveliu ir gobsuoliu, kurie uz euroelektronini piniga parduos ne tik savo siela, bet ir savo vaikus.

kas toliau?       2019-05-30 17:38

Šv. Mišios už Lietuvėlės atminimą ir gedulingi pietūs.

Jascha       2019-05-30 16:40

viskas taip Arvydai, bet kas toliau ...?

VIETINIS       2019-05-30 14:21

Puikus straipsnis , tiesa visiška tiesa , ir tokiu tarp mūsų daug , pasiulau paskaityti kaikuriems kolegoms , jie nesupranta ir nenori skaityti ,negali suvokti kas per info čia pateikta smile

Jules       2019-05-30 11:32

Tikrai puikiai parašyta ir pasakyta, bravo!

Raigerdas       2019-05-30 10:59

Be galo įdomus straipsnis. Gana taiklios kritinės strėlės į mūsų dabartinės kultūros (o tiksliau kultūros nebuvimo) “kūrėjus” per LRT, LNK ir kitas “masinės kultūros priemones” (kaip tai yra vadinama Rusijoje) gal šiek tiek ir pajudins tuos sustangrėjusius ir užsikonservavusius jų protus, o gal net sąžinę (kas tikrai yra mažai tikėtina). Manau, kad gerbiamas profesorius išsakė vieną iš didžiausių problemų Lietuvoje. Štai ji:“Ir dar viena pastaba: visus dvidešimt metų Lietuvoje atkakliai, metodiškai ar net ciniškai naikinamos bet kokios sąlygos atsirasti tikram – atsakingam, aristokratiškam, pilietiškai susipratusiam, aukšto intelekto, kilnios dvasios, valstybiškai mąstančiam, turinčiam garbės kodeksą – aukštajam luomui, be kurio negali normaliai gyventi jokia tauta, net bendruomenė; niekada ir niekur nėra buvę taip, kad valstybę sėkmingai valdytų prastuomenė, vadinamoji liaudis, arba tamsuomenė”. Taip, taip, būtent taip, gerbiamas profesoriau, visu 100% palaikau jūsų mintį. Labai gerai, kad jūs tai įvardinote. Taip, taip ir dar kartą taip, nes be Aukštojo luomo, jokie Šarikovų ir Švonderių palikuonys, apsigyvenę Lietuvoje, nieko doro nenuveiks, o tik lėtai ją nuves link savižudybės arba Europinės Sąjungos federalizacijos. Dar ir šiandien per TV galima pamatyti “menininkus” dainuojančius apie savo ūliavojimus: “Geriu odekoloną, raudoną vyną ir degtinę”. Tokias laidas mėgdavo vesti KONSERVATORIUS Algis Greitasis ir nieko, jam tai patinka, nes bilei pinigus moka. Kitas toks sužvaigždėjęs buvo Seimo narys A. Nedzvinskas. Ko tik nepaklausi jo, tai į kiekvieną klausimą gausi “genialų” atsakymą. O jo dainelę “Katašunis” galite pamatyti per TV, kur dainininkas dainuoja Seimo nariui A. Nedzvinskui net neatsiklaupęs, o net atsistojęs ant visų keturių, kad galėtų pakniaukti kaip katė ir paloti, kaip šuo. “Aš Katašunis” - loja dainuodamas dainininkas ir net nesupranta, kad tokius vaizdelius galima pamatyti psichiatrinėje ligoninėje. Tokia jau tų Šarikovų kultūra ir jie kuria ir netgi valdo Lietuvą. Taigi, lietuviai išvedė naują veislę, nes Sovietų Sąjungoje valdžioje buvo komunistai Šarikovas ir Švonderis, o Lietuvoje į valdžią atėjo KATAŠUNIS. Su tuo KATAŠUNIU mes, savaime aišku, nušluostėme nosį visam pasauliui. Žinoma, už tokį šizofrenišką atradimą Didžioji Farma galėtų apdovanoti visą Seimą, o psichiatrai su psichologais galėtų pasikabinti patys sau kokius 7 kg medalius, kaip Petras I-asis kabindavo girtuokliams, už savo beprotiškų idėjų realizaciją Lietuvoje. Psichologų kvailos idėjos propaganda, kad “žmogus privalo prisitaikyti”, Lietuvoje suveikė vos ne visu 100%. Psichologai įrodė, Lietuvos pavyzdžiu, kaip reikia tam lietuviui prisitaikyti prie “Laisvosios rinkos”. Juk psichiatrų tiriamos žiurkės, triušiai, šunys prisitaiko, o ką žmogus yra kitoks gyvūnas? Jokiu būdu, jis turi smegenis, kaip ir dauguma gyvūnų, todėl jis niekuo nuo jų nesiskiria. Štai europarlamentarė Andrikienė labai greitai įsikirto kaip reikia prisitaikyti, todėl agitavo Lietuvą: lietuviai, nebūkit kvailiai, gausit pinigų iš Europos. Katašuniams jokio Vydūno nereikia, jiems ir taip gerai, o tas Aukštasis luomas jau seniai yra sunaikintas, todėl pirmyn į Šviesų “Laisvos rinkos” rytojų ir geriam odekoloną, raudoną vyną ir degtinę su cigaru dantyse.

StasysG       2019-05-30 10:03

Kas yra elito tautai brukama žiniasklaida? Filosofas A Šliogeris paaiškina, kad tai lietuviškoji MMM: “seudopinigų tvano ideologinis atitikmuo – visų Masinio Mulkinimo Medijų, nežinia kodėl vadinamų žiniasklaida, propaguojama visa apimanti saldaus baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija”

Tvankstas       2019-05-30 9:02

Geresnio atsakymo, kaip šis, dar nesu radęs, taip glaustai ir aiškiai pasakant : Atviras Gruzijos intelektualų laiškas Europos Sąjungos patarėjui T.Hamarberui, Alkas lt, 2013 11 15
Skaitykite, įsirašykite ir pergalvokite daug kartų - lyg tyrą kalnų šaltinio vandenį gersite.

Tvankstas       2019-05-30 8:42

Ir sutinku, ir nesutinku su prof. A.Šliogeriu.
Turėkime omeny keletą šaltinių paaiškinančių, kurie skelbė reiškinius ir atskleidė pagrindus, nuo kurių prasidėjo europinės civilizacijos naikinimas. J.Pranaičio ‘The Unmasked Talmud’, 1892 m., ekspertizės išvados 1913 m., ir jau autoriaus minėtas O. Spengler.
Priešprieša tarp vakarinių europiečių (R1b) ir rytų europiečių (R1a) vyksta paskutinius 20-22 tūkst. metų, Europoje ypač aršiai paskutinius 5 tūkst. metų, kai R1b yra raudonplaukio genetikos žmonės, kilę iš žmogėdrų prieš 24 tūkst. m, kitais duomenimis - 30-35 tūkst. metų.
Šią priešpriešą tinkamai išnaudoja talmudistai.
Seniausio mūšio (iki šiol rasto) laikai yra prieš 3200 m. ( Taurėjos karo laiku) Tollense upės pakrantėse į šiaurę nuo Berlyno.
Visa dabartinė vakarų kultūra yra rasistinė rytų europiečių atžvilgiu, ir tik jei rytų europietis aklai keliaklupsčiauja, negana to, dar niekina savo kultūrą (lietuvių, rusų, lenkų,...), tada vertinamas kaip intelektualus vakariečių akyse.
Vakariečiai atvirai rasistiškai vertina rytų europiečius, tiesiog tai neatskiriamai įaugę iki kaulų smegenų, ką labai gražiai išaiškino F. Nietzsche ‘Jenseits Gut und Boese’ ponų (Herren) ir vergų (Sklaven) morale, kiekvienas vakarietis kalbasi su rytiečiu pagal šį kanoną, ir jei rytietis atmeta, tai iš karto apskelbiamas kvailiu, atsilikėliu, tamsuoliu ir užsiundomas vietiniais vakarų kultūros kvislingais / progeso nešėjais.
Europos sunaikinimui kaip instrukcijos yra R. Coudenhove-Kalergi ‘Paneuropa’, 1925 m., ir švonderių užsiundymas šarikovais sugriauti krikščionišką Europos civilizaciją prasidėjo 1968 m. homosexrevolution 69, kas buvo strategiškai sudėliota 1970 m. Romos klube - Žemėje tereikia 1, daugiausia 2 mlrd. žmonių. Nereikia užmiršti ir A. Dulles doktrinos pokariui, kaip ir Frankfurto sociologų mokyklos - sociologija skirta gojams gyventi pagal talmudines tiesas.
Visa tai atitinka J. Pranaičio atodangas dar 1892 m..
Europiečių, naudingų idiotų iš krikščioniškos aplinkos yra begalybė - jie nekenčia dabarties, jie nekenčia savo tėvų ir protėvių, jie ‘kuria progresą’ - naująją laukiniją.

Ačiu       2019-05-30 8:08

Už Jūsų nepaprastą įžvalgumą, giliai atskleidžiant lietuvėlės ir kartu pasaulio tikrajį vaizdą. Daugeliui tas “nemokamai padovanotas” vaizdas jau tapo “realiu ir mielu”

pastebėjimas       2019-05-30 7:42

Noriu atkreipti dėmesį į gražią gerb. Filosofo lietuvių kalbą Jo straipsniuose ir knygose. Ir palyginu su šių dienų jaunų filosofų kalba - matosi labai didelis skirtumas. Aišku, kad be svetimų kalbų išsireiškimų, atskirų terminų šiandien sunku būtų išsiversti, tačiau visai kitokia, sujaukta tapo sakinių konstrukcija. Todėl dažnai perskaičius sakinį reika pagalvoti - ką tas jaunas žmogus norėjo pasakyti. Gimtoji kalba kito (taip turi būti) visais laikais, tačiau šiuo metu pasireiškia labai spartus “išėjimas” iš gimtosios kalbos normų, sakyčiau - spartus “anglėjimas”.

aneta       2019-05-30 7:36

Ačiū gerbiamas profesoriau už Jūsų išmintingą žodį.
Senai laukiau, kad prabiltų tokie autoritetai kaip Jūs.
Žiauru, bet tai šimtaprocentinė tiesa.
Televizoriaus nebežiūriu, tuštybės mugė jame verčia vemti.
Prašau, netylėkit, rašykit, palaikykit mūsų gyvastį.

nenene       2019-05-30 6:21

Šliogeris nemyli brangiūlietuvosžmogbezdžioniū

Agnė       2019-05-30 5:27

Stebėjau gatvę centre: srautas mašinų, po vieną joje, retai kurioje po du. Susėstų visi į vieną visuomeninį autobusą, troleibusą ir tuščia, švarus oras, matosi gražios gatvės, pastatai…Nupėdini į senamiestį: gatvėse stalai, kėdės, skėčiai, ir vėl mašinos. Tokia tatai fotografija išeina, jei kyla noras fotkinti
P.S. Iki krautuvės keli šimtai metrų, sėdu į mašiną, negi eisi pėsčias?

$+$       2019-05-30 4:26

Prieš publikuojant straipsnį, reikėtų jį perskaityti nors vieną kartą.
„Lietuvos žmonių daugumai daro televizorius ir kompiuteris, tarus trumpiau, Ekranas…“

Ir ką daro tas Ekranas, tai daugumai?!

„...pagraužusi – lietuvio prigimtinės pasaulėžiūros pamatus: artumą žemei, pagarbą nežmogiškajai gamtai…“

Kas ta nežmogiškoji gamta? Mėnulio peizažas?!

„Anglosaksiškosios ideologijos tikslas – sunaikinti gyvybę, sunaikinti nežmogiškumą netgi pačiame žmoguje…“

Kaip galima sunaikinti žmoguje tai, ko jame nėra?!

O šiaip, straipsnyje per daug apokaliptikos. Gyvenimas vietoje nestovi, o manipulavimas žmonių sąmone visada buvo ir bus, nieko čia naujo nėra, tik techninės galimybės kitokios. Kitaip tariant, skaitmenizacija ir yra tikroji globalizacija ir niekur nuo jos nepasislėpsi. Kortelių skaičius piniginėje ir prisijungimų kodų sąrašas didėja ir didės, o pasaulį (jau) valdo tie, kurie valdo skaitmenizaciją.
P.S. Verta perskaityti LRT svetainėje esantį olandų žurnalisto straipsnį: „Olandas pradėjo medžioti „trolius“ Ukrainoje išgirdęs absurdišką melą: ta problema niekur nedings“. Citata: „Surinkta statistika rodo, kad Rusijoje veikia 7 trolių fabrikai, kuriuose dirba 500 tūkst. žmonių“, – teigia Robertas van der Noordaa.Tai truputi rimčiau nei „baukutinio-valinskinio-zvonkinio-rūtelinio gyvenimo vizija“.

Al.       2019-05-29 23:18

Žinom, kad esam mirtingi, bet kad ir koks niūrus bebūtų įvykių ir galimybių vertinimas, privalom priešintis blogiui - kol tai darom, išliekam žmonėmis. Tame telpa visas Įstatymas.

šiaurės Lietuva       2019-05-29 23:18

Puikus straipsnis, labai taikliai apibūdinantis šių dienų Lietuvos gyventoją.

Marius       2019-05-29 22:24

Šliogeris teisus. Europos Sąjungos parama jau naikina Lietuvos paukščius. Miestų valdžiažmogiai norėdami įsisavinti ES lėšas kerta medžius su paukščių lizdais.

ah1       2019-05-29 22:00

Nesutinku biškį. Biblijoje išdėstyta apokalipsis, sunaikinimas paliekant tik nesusitepusius su moterimis 144 tūkstančių, ten neminima anglosaksų.Bet apokalipsio pradžia - vaivorykštė  virš galvų, ugnies ir stiklo jūra, ženklas ant rankų      ( rankose?) be kurio negalima pirkti ir parduoti ir Kristaus su ragais atėjimas

Toks       2019-05-29 21:57

jau tas gamtos dėsnis ( atrastas A.Kašpirovskio )  - masinei hipnozei pasiduoda nuo 40 iki 75 procentų žmonių .

Yra krikščionių bendruomenė,       2019-05-29 21:47

tegul ji menama,neapčiuopiama.Bet yra tikrų žmonių.

Žiauru       2019-05-29 21:18

Labai išmintingas straipsnis,seniau taip rašydavo išminčiai, gerai kad dar tokių atsiranda dabar,liūdniausia yra tai, kad pakeisti nieko negalim, bandyti keisti galim, tai kai kuriems suteiks didesnę ramybę.

Rekomenduojame

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt devintoji (gegužės 23) diena

Ramūnas Aušrotas. Kodėl siūloma keisti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles?

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt aštuntoji (gegužės 22) diena

Edvardas Čiuldė. Humetyno galios žaidimai

Romualdas Žekas. Sveikatos reforma finišo tiesiojoje. Kas nutylima?

Mindaugas Kubilius. Sinodinio kelio kontroversija: ar tik vokiška? (II)

Linas Karpavičius. Jis laukiasi

JAV arkivyskupas S. Cordileone dėl abortų palaikymo uždraudė Atstovų Rūmų pirmininkei priimti šv. Komuniją

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt septintoji (gegužės 21) diena

Mastercard pristato kontroversiškus biometrinius mokėjimus, reikalaujančius veido skenavimo

Futbolininkas I. Gueye turės pasiaiškinti, kodėl praleido rungtynes, kuriose buvo reiškiamas palaikymas LGBTQ+ bendruomenei

Romualdas Žekas. Pastabos dėl sveikatos reformos

Jūratė Laučiūtė. Apie Liudvikos Pociūnienės „vertybes ir niekšybes“

Vytautas Radžvilas. Du paklausimai elektros „rinkos“ tema

Dvylika Viktoro Orbano taisyklių politinei pergalei

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt šeštoji (gegužės 20) diena

Andrzej Krajewski. Vakarų Europa bijo Ukrainos pergalės prieš Rusiją

Almanto Stankūno kalba akcijoje „Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!”

Virdžinijos apskrities mokyklos gali laikinai nušalinti nuo pamokų mokinius už „translyčiųv bendraklasių vadinimą tikraisiais vardais ir įvardžiais

Į Švediją atkeliavo beždžionių raupai

Nepriklausomi elektros tiekėjai - dar vieni spąstai visuomenei?

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.