Prezidento rinkimai 2019, Piliečių akcijos ir iniciatyvos

Arvydas Juozaitis. Steikime Tautos iždą

Tiesos.lt redakcija   2019 m. vasario 8 d. 9:37

71     

    

Arvydas Juozaitis. Steikime Tautos iždą

arvydasjuozaitis.lt

Neoliberali dabartinės Lietuvos valdžios politika kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui neapgalvotai naikindama Lietuvos kraštų socialinę švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros ir kitą infrastruktūrą, skatina Tėvynės tuštėjimą vedantį į depopuliaciją. Ekonominės ir socialinės politikos kryptis turi būti priešinga, nei siūlo neoliberalūs politikai – reikia gaivinti Lietuvos kraštus ir skatinti išeivių repatriaciją, kur tik įmanoma panaudojant, o ne griaunant esamą infrastruktūrą.

Mūsų „Lietuva yra čia“ sambūris turi strateginį pasiūlymą kaip tai padaryti – kaimiškųjų savivaldybių socialines išmokas gaunančius namų ūkius įtraukti į sveikų produktų, taip pat vietinių paslaugų ir darbų mainus per trumpąsias prekybos grandines vietos bendruomenėse. Šitokių vietinių mainų grandinių plėtra padėtų sukurti socialinę infrastruktūrą, atsparią finansinių krizių ciklams ir dedančią pagrindą žaliajai ekonomikai, kuriai Lietuva turi tinkamas sąlygas.

Tokiam vietinės ekonomikos gaivinimui ir bridimui iš skurdo rizikos duobės, siūlome panaudoti per savivaldą diegiamas vietinių pinigų sistemas. Į tokias vietinių mainų asociacijas pakliūtų tik smulkus ir vidutinis verslas, savanoriai asmenys. Esame parengę projektą specialaus įstatymo, kuris sudarytų sąlygas šiai strategijai įgyvendinti, išleidžiant vietinėse bendruomenėse pripažįstamus atsiskaitymo vienetus.

Šis projektas numato steigti centrinę instituciją, kuri turėtų išimtines vietinių pinigų emisijos teises (Tautos iždą). Siūloma vietinių atsiskaitymų sistema (angl. Local exchange trading system), kaip ir kitose ES šalyse, veiktų lygiagrečiai eurui. Atsiskaitymų vienetus kiekvienoje teritorijoje, kurie pagal kai kuriuos bruožus nėra klasikiniai pinigai, siūlome pavadinti vietiniais litais, atitinkamai pagal kiekvieną savivaldybę (Raseinių litai, Skuodo litai ir pan.).

Daugelyje Europos valstybių jau egzistuoja tokie vietiniai pinigai. Tai socialinė inovacija, kuri būtų įgyvendinama, plačiai įtraukiant savivaldą bei vietinę bendruomenę. Tarptautinė patirtis rodo, kad ji stiprintų vietinę bendruomenę, vietinę ekonomiką, ekonomiškai įgalintų skurstančius piliečius, skatintų juos išeiti iš vien socialinėmis išmokomis grindžiamo gyvenimo būdo ir kurti oresnes gyvenimo sąlygas.

Vietinių mainų sistemos per vietinius pinigus padėtų gaivinti regionus, stabdyti jų depopuliaciją ir skatinti išeivių repatriaciją. Tokios Vietinių mainų sistemos apdraustų Lietuvą nuo finansinių krizių ciklo arba bent sumažintų (amortizuotų) jų neigiamą poveikį. Tą parodė šveicarų WIR Bank (veikia nuo nuo 1934 m.!) patirtis.

Vakarų Europoje yra leidžiamas specialus vietinių (papildomų) valiutų tyrimui skirtas mokslinis žurnalas. ES finansuoja lyginamąjį projektą tarp sienų Community Curriencies in Action (CCA). Vietinių pinigų (kitaip dar vadinamų socialiniais, solidarumo pinigais) apžvalga yra parengta ir Jungtinėse Tautose. Neišmanėliai, kurie šaiposi iš šio socialinės politikos instrumento, tiesiog nežino, kad šioje srityje jau yra daugiau kaip dviejų dešimtmečių tarptautinė praktika.

Prezidentas turi visas reikalingas viešąsias galias inicijuoti tokią socialinę ekonominę politiką, atkuriant viešosios politikos ryšį su siekiamais rezultatais, su tautos gerove.

* * *

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL TAUTOS IŽDO IR VIETINIŲ PINIGŲ ĮSTATYMO
PROJEKTO

1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys.
Projektą parengti paskatino ypatingų, neordinarių priemonių paieška, siekiant mažinti socialinę atskirtį ir skurdo riziką Lietuvos regionuose, o tuo pačiu sustabdyti Lietuvos piliečių emigraciją ir skatinti išeivių repatriaciją. Visos iki šiol pasiūlytos ir priimtos valstybės strategijos ir programos neveikia. Lietuvoje įvyko didžiausias BVP augimo pokytis visoje ES, tačiau tai nepadėjo suvaldyti nesiliaujančios masinės emigracijos, kadangi socialinė atskirtis taip pat augo ir pagal Lietuvos bei ES statistinius duomenis ji ir yra viena didžiausių Europos Sąjungoje.

Projekte siekiama pasinaudoti daugelio ES šalių bei kitų Vakarų šalių (JAV, Kanada, Brazilija) patirtimi, kur šalia euro ar nacionalinių valiutų lygiagrečiai veikia ir daugiau ar mažiau išplėtotos vietinių pinigų, elektroninio ir popieriniais atsiskaitymo vienetais paremto “abipusio kredito” (angl. mutual credit) sistemos. Vietinių (bendruomeninių, socialinių, papildomų, angl. community, complementary currencies) pinigų funkcionavimas jau turi plačią kelių dešimtmečių istoriją, nors jo prototipų būta net ir XXa. pirmoje pusėje (vienas ryškiausių pavyzdžių – tai JAV F. Ruzvelto iniciatyvos 1933–1936 m.m. didžiosios depresijos metu. Ypač pamokantis Šveicarijos pavydys, kur nuo 1934 metų iki dabar sėkmingai veikia lygiagrečių, nuo šios šalies franko nepriklausomų prekių ir paslaugų mainų bankas – WIR Bank, kurio metinė apyvarta viršija 3 mlrd. eurų. Jis yra itin veiksmingas socialinių ir ekonominių krizių laikotarpiu.

Šiandien nesunku susipažinti su vietinių pinigų sistemų pavyzdžiais daugelyje ES šalių ir kitose Vakarų valstybėse (štai tik kai kurie iš jų: Brixton ir Bristol svaras ir daug kitų Jungtinėje Karalystėje, šemgojeris (Chemgauer), Taushring ir daugelis kitų Regiogeld Vokietijoje, Italijoje Sardex, SoNantes, Makkie, TradeQoin, labai daug pavyzdžių Prancūzijoje, Berkshare, Baltimore Bnote ir daugelis kitų – JAV, Calgary Dollar Kanadoje. Net ir Jungtinės Tautos Brazilijos iniciatyva parengė rekomendacijas (ČIA) šitoje solidarumo, bendruomenių, papildomų, pagalbinių pinigų rityje:

Mokslinė vietinių pinigų emisijos ir funkcionavimo analizė parodė, kad jie turi didžiulį prekybos vietinėmis prekėmis ir paslaugomis „trumpųjų grandinių“ skatinimo potencialą, o tuo pačiu – stimuliuoja vietinę ekonomiką, kurios paprastai neskatina komerciniai bankai ir didieji prekybos tinklai.
Vietiniai pinigai, tai galingas vietinių bendruomenių stiprinimo įrankis, tai socialiai atskirtų, skurstančių žmogų įtraukimo į ekonominę veiklą variklis. Jie ypač efektyvūs ekologinių prekių mainams, todėl dažnai siejami su žaliosios ekonomikos strategijomis. Kita vertus, tokie vietiniai (socialiniai, bendruomeniniai) pinigai nėra klasikiniai pinigai. Pirmiausia todėl, kad jie nėra skirti kaupimui ir investavimui, o tik vietinių prekių ir paslaugų mainams, vartojimui. Net ir šių „pinigų“ galiojimo laikas dažnai ribojamas. Jei jie per nustatytą laiką nepatenka į apyvartą, yra taikomas antiinfliacinis demiuražo mokestis (atskaitymas).

Vakarų Europoje ir kitose Vakarų šalyse yra taikytos trijų rūšių vietinių pinigų emisijos strategijos: 1) vietinių bendruomenių iniciatyva; 2) vietinės savivaldos iniciatyva; 3) valstybės iniciatyva. Kadangi Lietuvos bendruomeninės vietinių pinigų iniciatyvos iki šiol neprigijo (gal dėl įvairių teisinių barjerų), tai Projekto iniciatorių manymu Lietuvoje yra tikslinga nustatyti valstybės skatinamas ir prižiūrimas vietinių pinigų sistemų iniciatyvas, tam įsteigiant nedidelę centrinę valstybės instituciją. Vis dėlto pagrindinis vietinių operatorių vaidmuo tam tikromis sąlygomis pagal Projektą būtų suteikiamas savivaldybėms, mainais į jų prisiimtus konkrečius įsipareigojimus įgyvendinti tikslines vietinės ekonomikos gaivinimo programas.

Tarptautinė patirtis rodo, kad vietinių pinigų sistemos gerai veikia, jeigu atitinkamoje teritorijoje yra sudaroma plati juridinių ir fizinių asmenų asociacija, kuri sutartiniu pagrindu pripažįsta tokius vietinius pinigus kaip vietinių prekių ir paslaugų mainų atsiskaitymo/apskaitos priemonę. Todėl Projekto autoriai numatė, kad vietinių operatorių funkcijos būtų suteikiamos pagal trišalę sutartį, kurią centrinė institucija sudarytų ne tik su savivaldybe (savivaldybėmis) bet ir su atitinkamos teritorijos tam tikslui įsteigtomis asociacijomis. Savivaldybė, kaip vietinių pinigų įgaliotas operatorius galėtų veikti tik drauge su vietinius pinigus pripažįstančia asociacija.

Projekto iniciatoriai, siekdami siūlomos strategijos populiarumo ir plataus pasitikėjimo, siūlo vietinius pinigus pavadinti litais, prie šio bendrinio pavadinimo pridedant atitinkamo vietinio miesto/rajono pavadinimą. Asociacijos, kurios drauge su savivaldybe (savivaldybėmis) vykdytų vietinių litų operatoriaus funkcijas, Projekto autoriai siūlo vadinti vietinėmis Litų asociacijomis. Iš verslo subjektų jose galėtų dalyvauti tik smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, šeimos ūkiai.
Kai kurios vietinių pinigų sistemos pasaulyje veikia tiktai tarp smulkaus verslo subjektų (pvz., Sardinijos sardex). Projekto autoriai siūlo įtraukti ir fizinius asmenis, kad galėtų būti geriau panaudotas ir į mainų sistemą įtrauktas savanorystės, savanoriškų darbų potencialas. Kita vertus, projektas nereglamentuoja išimtinai „laiko mainų“ sistemų, kurios pasaulyje taip pat plačiai plinta.

2. Parengto projekto tikslas ir uždaviniai.
Projektas siūlo pritaikyti vadinamąjį LETS modelį (angl. local exchange trading systems), kai elektroniniais ar popierinio pavidalo vietiniais atsiskaitymo vienetais užtikrinama vietinių prekių ir paslaugų ekvivalentinių mainų sistema. Projektas sudarytų sąlygas tokioms vietinių pinigų sistemoms vystytis visoje Lietuvoje, priklausomai nuo vietinių bendruomenių ir savivaldybių iniciatyvumo. Vietinių pinigų įgaliotojo operatoriaus teisę speciali centrinė valstybės institucija suteiktų mainais į atitinkamos savivaldybės priimtus įsipareigojimus vykdyti tikslines socialines programas.

Projektas siūlo įsteigti nedidelę centrinę instituciją – Tautos iždą, kuri būtų išimtinis vietinių pinigų emisijos operatorius Lietuvoje, kiekvienoje Lietuvos teritorijoje veikiantis drauge su savivaldybėmis ir vietinėmis Lito asociacijomis, taip pat vietinėmis kredito unijomis ar kitomis Tautos iždo atstovybėmis, kurios aptarnautų vietinių litų sąskaitas. Tautos iždas pradžioje veiktų tik kaip vietinių mainų sistemų iniciatorius ir tik perspektyvoje galėtų virsti šveicariško WIR Bank nacionalinės mainų sistemos analogu. „Kredito“ suteikimo funkcijos būtų griežtai ribojamos pagal apimtis (mikrokreditai), pagal konkrečias tikslines programas, ir be palūkanų. Tautos iždui nebūtų taikomi įprastinių finansinių įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Pagrindiniai Tautos iždo tikslai (nuo 2 p. – ir tikslinių programų sritys):
1) nacionaliniu mastu plėtoti lygiagrečiai eurui veikiančią vietinių ir regioninių socialinių pinigų (vietinių litų) funkcionavimo sistemą;
2) regionuose kurti palankią infrastruktūrą vietinių prekių ir paslaugų mainams, trumpųjų prekybos grandinių funkcionavimui;
3) mažinti socialinę ir geografinę atskirtį, skurdo riziką;
4) įtraukti į ūkinę veiklą ir mainus socialiai pažeidžiamas šeimas ir asmenis;
5) skatinti išeivių repatriaciją ir įsikūrimą Lietuvos regionuose;
6) per vietinio vartojimo skatinimą ir apyvartinių lėšų prieinamumą vietos verslui įgyvendinti nacionalinę anticiklinę finansų politiką, didinančią socialinį atsparumą ekonominėms ir finansinėms krizėms;
7) gaivinti vietinę (ir regioninę) ekonomiką, puoselėti vietinę socialinę ir ekonominę infrastruktūrą;
8) stimuliuoti smulkų ir vidutinį verslą, užimtumą ir darbo vietų kūrimą;
9) plėtoti socialinio verslo sektorių, socialines inovacijas, didinti užimtumą;
10) skatinti žemės ūkio gamintojų ir kitos ūkinės veiklos asmenų kooperaciją;
11) remti ekologinių produktų gamybą ir mainus, sveiką mitybą ir gyvenseną;
12) stiprinti bendruomeniškumą, savanorystę ir socialinį aktyvumą;
13) įjungti jaunimą į socialinę ir ūkinę veiklą;
14) skatinti kultūros paslaugų ir tautinio paveldo produktų apyvartą;
15) vykdyti kitą, nacionalinėse strategijose apibrėžtą ekonominę ir socialinę politiką.
Vietiniais pinigais operuotų Tautos iždo įgalioti vietiniai operatoriai (savivaldybių ir Lito asociacijų konsorciumai), o vietinių litų litų sąskaitas aptarnautų vietinės kredito unijos ar kitos Tautos iždo atstovybės.

3. Kaip šiuo metu yra teisiškai reglamentuojami projektuose aptarti klausimai.
Šiuo metu vietinių pinigų emisija nėra reglamentuota. Nėra ir priežiūros institucijos, nors elektronine forma vietinių pinigų ir mainų platformos Lietuvoje jau gali veikti, yra siūlomos tarptautinės atsiskaitymų platformos.

4. Kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.
Naujos teisinio reglamentavimo nuostatos:
1) Tautos iždas, kaip naujo tipo centrinė valstybės institucija, jos misija, atsakomybė ir valdymas;
2) vietinių pinigų apibrėžimas ir jų emisijos teisė bei tvarka ir priežiūra;
3) nauja savivaldybių, kaip vietinių pinigų operatorių funkcija, įgyvendinant tikslines socialines programas;
4) nauja asociacijų, kaip pelno nesiekiančių juridinių asmenų kategorija, jų teisės ir pareigos.
Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos – tai socialinė inovacija, kuri būtų įgyvendinama, plačiai įtraukiant savivaldą bei vietinę bendruomenę. Tarptautinė patirtis rodo, kad ji stiprintų vietinę bendruomenę, vietinę ekonomiką, ekonomiškai įgalintų skurstančius piliečius, skatintų juos išeiti iš vien socialinėmis išmokomis grindžiamo gyvenimo būdo ir kurti oresnes gyvenimo sąlygas. Atsižvelgiant į trumpųjų prekybos grandinių plėtrą, kurią skatintų šį inovacija, nuolat augtų ekologiškų produktų apyvarta, stiprėtų socialinės ekonomikos sektorius, kuris dabar Lietuvoje beveik iš viso neegzistuoja. Taip būtų išnaudojami Lietuvos gamtos sąlygų ir socialinio kapitalo privalumai, kurie galiausiai atves prie didesnio ekologinių produktų eksporto ar net prie atitinkamai šioje srityje reikšmingesnės Lietuvos specializacijos tarptautinėje prekyboje.
Visi šie pokyčiai savo ruožtu padėtų gaivinti regionus, stabdyti jų depopuliaciją ir skatinti išeivių repatriaciją.
Vietinių mainų sistemos apdraustų Lietuvą nuo finansinių krizių ciklo arba bent sumažintų (amortizuotų) jų neigiamą poveikį. Tą parodė šveicarų WIR Bank patirtis.

5. Galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma. Tarptautinė patirtis rodo, kad vietinių mainų sistemą gali iškreipti stambių korporacijų intervencija, todėl Projekte numatyta, kad mainų sistemose gali dalyvauti tik smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, o vietiniai pinigai funkcionuotų tik korporacijoms uždarų asociacijų bendruomenėse.
Ten kur mainų sistema taptų neekvivalentiška, kur nebūtų pasiektas mainų „kredito ir debito“ balansas, Projekte numatytos Vyriausybės sutarties su Tautos iždu ir teisės aktų nustatyta tvarka būtų taikomas apmokestinimas PVM, o įmonėms – pelno mokestis. Ten, kur savanoriškas darbas vestų prie pajamų, būtų taikomas gyventojų pajamų mokestis.

6. Kokią įtaką įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.
Projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. Socialiai pažeidžiamų gyventojų įtraukimas į vietinę ekonominę veiklą galimai mažins nusikalstamumą.

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.
Projektas itin palankus socialinės ekonomikos plėtrai, jis turėtų teigiamą poveikį sudarant geresnes sąlygas skurdo rizikoje gyvenantiems piliečiams (jie šiuo metu sudaro trečdalį visų šalies piliečių). Projektas pirmiausia ir orientuojamas į šiuos piliečius, į jų ištraukimą iš ydingo daugiausia socialinių išmokų gavimu pagrįsto gyvenimo būdo.

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja (pateikiant šių aktų sąrašą) ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.
Įstatymo inkorporavimas į esamą teisinę nesudarytų problemų, nes tai yra nuoseklus lygiagrečiai veikiančios sistemos įvedimas, pasinaudojant tarptautine praktika, apibrėžiant socialinius partnerius, jų atsakomybę.

9. Ar įstatymo projektas atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus.
Projektas atitinka atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus. Projektas atitinka ES ir ES valstybių narių teisinę ir ekonominę praktiką bei ES remiamą CCIA iniciatyvą (Vakarų Europos šalių tarp sienų iniciatyvą „Community Currencies in Action“).
Beveik visose ES šalyse, išskyrus, žinoma, Lietuvą, veikia daugiau ar mažiau išplėtotos vietinių pinigų sistemos.

10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymo įgyvendinamųjų aktų, kas juos turėtų parengti.
Tautos iždas parengtų sutartis ir kitus reikalingus teisės aktus. Projekte siūloma Tautos iždo ir Vyriausybės sutartis pagal kurią Vyriausybės įgaliota institucija (LR Finansų ministerija) priimtų būtinus teisės aktus.

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).
Projektas numato papildomų lėšų skyrimą iš valstybės biudžeto Tautos iždo administravimui. Tai sudarytų […]

13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Kol kas vertinimų ir išvadų negauta.


14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiems projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant reikšmingus žodžius pagal Europos žodyną Eurovoc.
Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai: „tautos iždas“, „vietiniai pinigai“, „socialiniai pinigai“, „mainai“, „trumposios prekybinės grandinės“, „litas“, „lito asociacijos“.

***

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TAUTOS IŽDO IR VIETINIŲ PINIGŲ
ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis.
Šis įstatymas nustato papildomus, inovacinius socialinės ir ekonominės politikos instrumentus Lietuvos gerovei kurti, įtraukiant regioninio socialinio kapitalo resursus, kurie dėl lėšų eurais trūkumo ir atskirties lieka nepanaudoti įprastinėje finansinėje ekonominėje sistemoje.
Įstatymas užpildo finansinių instrumentų trūkumą smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai bei vietinių rinkų aktyvinimui, kurie padeda spręsti gyvybinius Lietuvos uždavinius (mažinti socialinę atskirtį, didinti vietinį ekonominį potencialą, kurti palankias sąlygas išeivių repatriacijai Lietuvos regionuose).
Per papildomas vietinių prekių ir paslaugų mainų paskatas (specialios institucijos išleidžiamus vietinius pinigus) šiuo įstatymu siekiama megzti naujus santykius tarp vietinės paklausos ir pasiūlos, plėtoti intensyvius socialinius ryšius vietinėse bendruomenėse, įtraukti ekonomiškai pasyvias ir nuo finansinių resursų atskirtas visuomenes grupes į orių gyvenimo sąlygų kūrimą.

2 straipsnis. Tautos iždo institucija ir jos teisinis statusas.
1. Tautos iždas – tai šiuo įstatymu įsteigta speciali valstybės institucija.
2. Tautos iždas – tai pagal šį įstatymą veikiantis išimtinis valstybės pripažintų vietinių pinigų emisijos operatorius.
3. Tautos iždas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja šio įstatymo nustatytu mastu, tvarka ir sąlygomis. Tautos iždo administravimas finansuojamas pagal atskirą valstybės biudžeto išlaidų eilutę (Tautos iždas veikia ir kaip valstybės asignavimų eurais valdytojas).
4. Tautos iždas yra juridinis asmuo. Tautos iždas turi antspaudą, kuriame yra Lietuvos valstybės herbas ir žodžiai „Tautos iždas“.
5. Tautos iždo buveinė yra Viniuje, …………………..
6. Lietuvos valstybė neatsako už Tautos iždo prievoles ir Tautos iždas neatsako už Lietuvos valstybės prievoles.
7. Tautos iždas veikia kaip speciali, pelno nesiekianti finansų įstaiga. Jam netaikomi veiklos licencijavimo ir kiti steigimo bei veiklos sąlygų reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą. Tautos iždas gali teikti šiame įstatyme nustatytas finansų paslaugas.

3 straipsnis. Vietiniai pinigai
1. Vietiniai pinigai – tai papildomi, lygiagrečiai eurui atskirose Lietuvos dalyse kursuojantys, savitas savybes turintys, vietinių bendruomenių socialinėms reikmėms naudojami sutartiniai pinigai, kurių pavadinimas yra litas.
Vienas litas yra lygus vienam eurui ir gali būti keičiamas į eurą pagal Tautos iždo nustatytas sąlygas ir taisykles, pritaikant keitimo mokesčius ar atskaitymus.
2. Vietiniai pinigai išleidžiami į apyvartą ir naudojami kaip mainų vertę išreiškianti priemonė tik tam tikroje teritorijoje (savivaldybėje ar keliose savivaldybėse). Jie gali būti išleisti kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje ar jų grupėje, išskyrus šešių didžiųjų Lietuvos miestų žiedines savivaldybes, kur jie išleidžiami tik drauge ir miesto, ir rajono teritorijai.
Vietiniai pinigai gali būti naudojami kaip atitinkamos teritorijos elektroninių mainų priemonė (prekių ir paslaugų mainų vienetas, kuris naudojamas litų sąskaitose) ir kaip popieriniai pinigai, kurių kupiūros kiekvienoje Lietuvos teritorijoje turi skirtingą pavidalą.
Vietiniai pinigai yra skirtingai įvardijami pagal atitinkamas savivaldybes (pvz., Vilniaus litai, Kėdainių litai ir pan.). Jeigu vietiniai pinigai yra skirti kelių savivaldybių grupei (išskyrus šešių žiedinių rajonų savivaldybes), tai jų teritorinis įvardinimas gali būti sutartinis, pridedant šį sutartinį įvardinimą prie nominalo pavadinimo „litas“.
3. Vietinius pinigus Tautos iždas išleidžia į apyvartą nustatytoje teritorijoje (savivaldybėje ar keliose savivaldybėse) pagal sutartį su šioje teritorijoje veikiančia, tam tikslui įsisteigusia juridinių ir fizinių asmenų asociacija (lito asociacija), kurios nariai įsipareigoja priimti juos kaip vietinių prekių bei paslaugų mainų matą ir priemonę.
4. Vietiniai pinigai, kursuojantys tam tikroje Lietuvos teritorijoje į kitos teritorijos vietinius pinigus nekeičiami, išskyrus sutartyse su Tautos iždu nustatytus atvejus bei sąlygas.
5. Vietiniai pinigai yra skirti papildomam vietinių prekių ir paslaugų mainų skatinimui, o ne kaupimui ar ilgalaikiam investavimui, todėl jų galiojimo laikas iki kiekvienos transakcijos (sandorio) yra ribojamas. Tautos iždas nustato laikotarpį ir kitas sąlygas per kurį nuo nenaudojamų vietinių pinigų vertės į specialų fondą yra atskaičiuojamas nustatyto dydžio mokestis (demiuražas). Kreditai vietiniais pinigais teikiami be palūkanų.
6. Tautos iždas nustato vietinių pinigų popierinių kupiūrų pavidalą, atitinkantį jų paskirtį ir funkcijas, apskaitos poreikius, taip pat jų atstovaujamą pinigų kiekį (nominalą).
Tautos iždas nustato bendrą išleidžiamų vietinių pinigų popierinių kupiūrų apipavidalinimo stilių, tačiau konkrečios iliustracijos ar vaizdiniai, kurie naudojami kupiūrose gali būti pasirinkti pagal sutartis su konkrečiomis savivaldybėmis ir (ar) jose įsisteigusiomis lito asociacijomis.
7. Tautos iždas organizuoja vietinių pinigų popierinių kupiūrų spausdinimą, nustato specialias jų apsaugos nuo falsifikavimo priemones.
8. Esant poreikiui pagal sutartį su Lietuvos monetų kalykla Tautos iždas gali išleisti litų ir lito centų monetas.

4 straipsnis. Pagrindinės sąvokos
1. Atstovybės – Tautos iždas steigia juridinio asmens teises turinčias atstovybes (skyrius) savivaldybėse arba suteikti tokias teises vietinėms kredito unijoms pagal dvišales sutartis su jomis. Tautos iždo atstovybės aptarnauja litų sąskaitas atitinkamoje teritorijoje.
2. Demiuražas – nustatytu periodu taikomi mokestiniai atskaitymai nuo vietinių prekių ir paslaugų mainams nepanaudotų vietinių pinigų kiekio. Šie atskaitymai vykdomi lygiomis dalimis į Tautos iždo centrinį fondą bei atitinkamos vietinės Litų asociacijos valdomą vietinį fondą.
3. Litų apskaita – Tautos iždo patvirtinta vietinių pinigų buhalterinės apskaitos tvarka, išlaidų ir pajamų balanso, vykdant vietinius mainus, nustatymas.
4. Litų asociacijos – pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą bei specialius Tautos iždo reikalavimus įsteigtos fizinių ir juridinių asmenų asociacijos, veikančios nustatytoje teritorijoje, kurios pagal sutartį su Tautos iždu įsipareigoja vykdyti vietinius prekių ir paslaugų mainus, nustatyta tvarka naudojant vietinius pinigus. Litų asociacijos nariais, kurie yra juridiniai asmenys, gali būti tik vietinės smulkios ir vidutinės įmonės, o taip pat savivaldybės, jų įstaigos. Pagrindinis vaidmuo Litų asociacijų veiklos koordinavime regionuose skiriamas verslo ir technologijų, žemės ūkio mokykloms, kolegijoms.
5. Litų fondai – Tautos iždo valdomas centrinis ir Litų asociacijų valdomi vietiniai fondai, kurių sąskaitose apskaitomi vietiniai pinigai.
6. Litų kupiūros – Tautos iždo išleisti vietinių popierinių pinigų nominalai. Jie skiriasi nuo klasikinių popierinių pinigų banknotų tuo, kad jų galiojimo laikas yra ribojamas ir jie yra vartojami ribotai – kaip mainų vienetas tik tarp nustatytų mainų dalyvių ir tik nustatytoje mainų teritorijoje.
7. Litų sąskaitos – smulkaus ir vidutinio verslo subjektams atidaromos specialios sąskaitos per kurias vykdomi atsiskaitymai vietiniais pinigais. Fiziniams asmenims gali būti išduodamos vietinių pinigų kredito ir debito kortelės be specialių procedūrų sąskaitų atidarymui. Litų sąskaitas pagal sutartis su Tautos iždu aptarnauja kredito unijos ir (ar) Tautos iždo atstovybės. Litų sąskaitų (ir kortelių) aptarnavimo terminalai gali būti įkurti pagal Tautos iždo sutartį su AB „Lietuvos paštas“ ir (ar) kitais operatoriais.
8. Mainai – tai vietiniais pinigais apskaitomas apsikeitimas vietinėmis prekėmis ir (ar) paslaugomis. Mainų balanse kreditas ir debitas per tam tikrą laiką išsilygina. Mainai nelaikomi pirkimu-pardavimu; mainų operacijoms netaikomas PVM.
9. Partnerystės sutartys – Tautos iždas sudaro bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos savivaldybių asociacija, savivaldybėmis, smulkaus ir vidutinio verlo asociacijomis, žemės ūkio kooperatyvais, verslo ir technologijų mokyklomis, kolegijomis.
10. Savanoriai, savanoriška visuomeninė veikla – į vietinių mainų sistemą įtraukiamos ir fizinių asmenų savanoriškos paslaugos. Tautos iždas kartu su Vyriausybės įgaliota institucija nustato sąlygas, kai už savanorių paslaugas išmainytos prekių ar vietinių pinigų vertės (jų kiekis) nelaikomos apmokestinamomis pajamomis.
11. Tikslinės programos – pagal Tautos iždo sutartis su Litų asociacijomis nustatyti pagrindiniai vietinių pinigų panaudojimo socialiniai tikslai.

5 straipsnis. Tautos iždo nepriklausomumas
1. Tautos iždas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.
2. Įgyvendindamas šio įstatymo nustatytus tikslus ir atlikdamas savo funkcijas Tautos iždas yra nepriklausomas nuo tarptautinių ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų.
3. Pagal sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe Tautos iždas įsipareigoja įgyvendinti papildomas valstybės programas, nenustatytas šiame įstatyme, vykdyti viešųjų finansų atsiskaitymo centro ir kitas finansų funkcijas bei viešąsias paslaugas.

6 straipsnis. Tautos iždo steiginiai
Tautos iždas turi teisę steigti skyrius, atstovybes, įstaigas ir įmones bei būti kitų įstaigų ir įmonių akcininku ar dalininku, jei to reikia Tautos iždo funkcijoms atlikti.

7 straipsnis. Tautos iždo tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas valstybei
Tautos iždas palaiko ryšius ir turi teisę sudaryti bendradarbiavimo sutartis su užsienio šalių ir tarptautinėmis institucijomis.
Tautos iždas siekia pritaikyti Lietuvoje geriausią tarptautinę praktiką vietinių pinigų emisijos ir panaudojimo srityje.

8 straipsnis. Išimtinė Tautos iždo teisė leisti vietinius pinigus ir kitos funkcijos
Vietinių pinigų emisijos teisę turi tik Tautos iždas. Jis:
1) šio įstatymo ir sutarčių su Litų asociacijomis nustatyta tvarka išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos vietinius pinigus, pakeičia juos kitais;
2) nustato vietinių pinigų nominalus, jų skiriamuosius, apsaugos ir mokumo požymius, popierinių vietinių pinigų ir monetų (jei tokios išleidžiamos) pavidalą;
3) organizuoja vietinių pinigų gaminimą, gabenimą bei saugojimą, nustato susidėvėjusių ir sugadintų pinigų išėmimo iš apyvartos, jų keitimo bei naikinimo tvarką;
4) sudaro atsarginius kupiūrų fondus;
5) atlieka kupiūrų ir monetų (jei tokios išleidžiamos) ekspertizę;
6) valdo, naudoja vietinių pinigų atsargas, jomis disponuoja; tvarko centrinį vietinių pinigų fondą;
7) kuria ir valdo Litų apskaitos sistemą, nustato apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus Litų asociacijoms;
8) nustato reikalavimus Litų sąskaitų atidarymui bei aptarnavimui;
9) renka statistikos ir kitus duomenis apie vietinių pinigų naudojimą, vietinių pinigų mokėjimo balansus, diegia šios statistikos surinkimo, atskaitomybės, skelbimo tvarką bei standartus;
10) vykdo kitą veiklą, reikalingą Tautos iždo tikslams bei uždaviniams įgyvendinti.

9 straipsnis. Tautos iždo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai
1. Pagrindiniai Tautos iždo tikslai:
1) nacionaliniu mastu plėtoti lygiagrečiai eurui veikiančią vietinių ir regioninių socialinių pinigų funkcionavimo sistemą;
2) regionuose kurti palankią infrastruktūrą vietinių prekių ir paslaugų mainams, trumpųjų prekybos grandinių funkcionavimui;
3) mažinti socialinę ir geografinę atskirtį, skurdo riziką;
4) įtraukti į ūkinę veiklą ir mainus socialiai pažeidžiamas šeimas ir asmenis;
5) skatinti išeivių repatriaciją ir įsikūrimą Lietuvos regionuose;
6) per vietinio vartojimo skatinimą ir apyvartinių lėšų prieinamumą vietos verslui įgyvendinti nacionalinę anticiklinę finansų politiką, didinančią socialinį atsparumą ekonominėms ir finansinėms krizėms;
7) gaivinti vietinę (regionų) ekonomiką, puoselėti jų socialinę ir ekonominę infrastruktūrą;
8) stimuliuoti smulkų ir vidutinį verslą, užimtumą ir darbo vietų kūrimą;
9) plėtoti socialinio verslo sektorių, socialines inovacijas;
10) skatinti žemės ūkio gamintojų ir kitos ūkinės veiklos asmenų kooperaciją;
11) remti ekologinių produktų gamybą ir mainus, sveiką mitybą ir gyvenseną;
12) stiprinti bendruomeniškumą, savanorystę ir socialinį aktyvumą;
13) įjungti jaunimą į socialinę ir ūkinę veiklą;
14) skatinti kultūros paslaugų ir tautinio paveldo produktų apyvartą;
15) vykdyti kitą, nacionalinėse strategijose apibrėžtą ekonominę ir socialinę politiką.

10 straipsnis. Tautos iždo teisės aktai
Tautos iždo taryba priima nutarimus, o Tautos iždo tarybos pirmininkas išleidžia įsakymus pagal savo kompetenciją.
Tautos iždas sudaro sutartis dėl vietinių pinigų funkcionavimo Litų asociacijose, Litų sąskaitų aptarnavimo, dėl valstybės ir savivaldybių programų bei strategijų įgyvendinimo.

ANTRASIS SKIRSNIS
TAUTOS IŽDO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

11 straipsnis. Tautos iždo taryba
1. Tautos iždui vadovauja Tautos iždo taryba. Tautos iždo tarybą sudaro devyni nariai: jos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir šeši nariai.
2. Tautos iždo tarybos pirmininku, jo pavaduotojais ir tarybos nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
3. Tautos iždo tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai, kredito įstaigų tarybų ir valdybų nariai.
4. Tautos iždo tarybos pirmininką penkerių metų kadencijai skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tautos iždo tarybos narius penkerių metų kadencijai skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Tautos iždo tarybos pirmininko teikimu.
5. Tautos iždo tarybos nariai į šias pareigas gali būti skiriami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tautos iždo tarybos atlyginimų dydį nustato Lietuvos Respublikos Prezidentas.

12 straipsnis. Tautos iždo tarybos funkcijos ir veikla
1. Tautos iždo taryba:
1) tvirtina vietinių pinigų naudojimo sutartis su Litų asociacijomis;
2) nustato Litų sąskaitų aptarnavimo reikalavimus ir tvirtina sutartis su šių sąskaitų aptarnavimo operatoriais;
3) nustato tikslines vietinių pinigų panaudojimo programas;
4) nustato Tautos iždo centrinio fondo ir vietinių fondų atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis principus ir tvarką;
5) nustato vietinių pinigų, o taip pat kitų Tautos iždo vertybinių popierių emisijos tvarką;
6) priima kitus nutarimus, susijusius su Tautos iždo tikslų bei uždavinių įgyvendinimu;
7) tvirtina tarptautinio bendradarbiavimo sutartis;
8) sprendžia vietinių pinigų išleidimo ir išėmimo iš apyvartos tvarkos ir su tuo susijusius klausimus;
9) steigia Tautos iždo skyrius, atstovybes, įmones ir įstaigas savo funkcijoms atlikti,
10) tvirtina Tautos iždo etatų sąrašą ir struktūrą;
11) nustato Tautos iždo darbuotojų darbo tvarką;
12) sprendžia klausimus dėl bankroto bylų iškėlimo, kitų reikalavimų bei sankcijų Litų asociacijoms;
13) tvirtina Tautos iždo metinį biudžetą;
14) nustato Tautos iždo finansinės apskaitos politiką ir tvirtina metinę finansinę ataskaitą;
15) nustato Tautos iždo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką ir sąlygas, taip pat pirkimų tvarką.

13 straipsnis. Tautos iždo tarybos narių atleidimas iš pareigų
Tautos iždo tarybos pirmininkas, jo pavaduotojai ir tarybos nariai atleidžiami prieš terminą, tik kai jie neatitinka reikalavimų, kurie reikalingi šioms pareigoms atlikti, arba kai jie pripažįstami kaltais padarę sunkų nusižengimą.

14 straipsnis. Tautos iždo tarybos narių atsistatydinimas
1. Tautos iždo tarybos pirmininkas turi teisę atsistatydinti įteikęs atitinkamą prašymą Lietuvos Respublikos Prezidentui, o Tautos iždo tarybos nariai – jos pirmininkui.
2. Sprendimas dėl atsistatydinimo priimamas per vieną mėnesį nuo prašymo atsistatydinti įteikimo dienos.

15 straipsnis. Tautos iždo tarybos posėdžiai
1. Tautos iždo tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Tarybos posėdžių rengimo tvarką nustato jos patvirtintas darbo reglamentas.
2. Tautos iždo tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip septyni tarybos nariai. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos posėdžio pirmininko balsas.
3. Tarybos posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas arba vienas iš jo pavaduotojų Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

16 straipsnis. Tautos iždo tarybos narių darbo apribojimas
Tautos iždo tarybos nariai negali būti kredito įstaigų tarybų ar valdybų nariais.

17 straipsnis. Tautos iždo tarybos pirmininkas
1. Tautos iždo tarybos pirmininkas:
1) organizuoja Tautos iždo darbą;
2) be atskiro įgaliojimo atstovauja Tautos iždui;
3) sudaro darbo sutartis su Tautos iždo darbuotojais su Tautos iždo atstovybių (skyrių) ar kitų Tautos iždo steiginių vadovais;
4) skatina pasižymėjusius darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas;
5) tvirtina Tautos iždo tarybos narių pasiskirstymą pareigomis;
6) išduoda įgaliojimus;
7) tvirtina Tautos iždo struktūrinių padalinių nuostatus;
8) atlieka kitas Tautos iždo tarybos pavestas funkcijas.

18 straipsnis. Duomenų apsauga.
Tautos iždo taryba nustato vidaus duomenų apsaugos reikalavimus, teikia duomenų apsaugos reikalavimus sutartyse su trečiosiomis šalimis. Duomenų apsaugos tvarkos pažeidėjai atsako pagal įstatymus.

19 straipsnis. Tautos iždo vietinės atstovybės (skyriai).
1. Tautos iždo vietinės atstovybės (skyriai) yra juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti vietinėse savivaldybėse.
2. Tautos iždo atstovybes (skyriuose) steigia Tautos iždo taryba.
3. Tautos iždas savo funkcijas vykdo tiesiogiai arba per atstovybes (skyrius).

TREČIASIS SKIRSNIS
TAUTOS IŽDO KAPITALAS, PAJAMOS IR IŠLAIDOS

20 straipsnis. Tautos iždo kapitalas
1. Tautos iždo kapitalą sudaro įstatinis kapitalas, centrinio vietinių pinigų fondo lėšos bei atsargos kapitalas.
2. Įstatinis kapitalas yra …………….. eurų. Jis sudaromas iš Lietuvos valstybės lėšų ir (ar) Tautos iždo pajamų vietiniais pinigais.
3. Atsargos kapitalas yra ne mažesnis kaip 10 procentų Tautos iždo įsipareigojimų.
4. Tautos iždo valdomame centriniame fonde sudaromi rezervai. Jų sudarymo ir naudojimo tvarką nustato Tautos iždo taryba.
5. Tautos iždas turi teisę teikti beprocentinius mikrokreditus vietiniais pinigais atitinkamos teritorijos ūkio subjektams.
6. Tautos iždas turi teisę finansuoti programas, kurios susijusios su įstatyme nustatytais jo tikslais ir uždaviniais.

21 straipsnis. Tautos iždo pajamos ir išlaidos
1. Tautos iždas planuoja savo metinį biudžetą numatydamas galimas pajamas ir būtinas išlaidas, siekdamas įgyvendinti savo pagrindinius tikslus ir uždavinius, atlikti šio įstatymo nustatytas funkcijas.
2. Tautos iždo išlaidos padengiamos iš Tautos iždo pajamų.
3. Tautos iždo pajamos ir išlaidos apskaitomos eurais ir vietinių pinigų ekvivalentais.

22 straipsnis. Tautos iždo pelnas (nuostolis)
Tautos iždo finansinių metų pelnas (nuostolis) skaičiuojamas iš pajamų atimant išlaidas. Tautos iždo pelnas reinvestuojamas į tautos iždo tikslinių programų įgyvendinimą.

24 straipsnis. Tautos iždo ir valstybės biudžeto santykis
Tautos iždo pelno dalis pagal sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybę įmokama į valstybės biudžetą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VIETINIŲ PINIGŲ OPERATORIŲ PRIEŽIŪRA

25 straipsnis. Vietinių pinigų operatoriai.
Vietinių pinigų operatoriai – tai savivaldybės, Litų asociacijos, Litų sąskaitas aptarnaujantys juridiniai asmenys. Vietinių pinigų operatoriai veikia pagal sutartis su Tautos iždu. Be sutarties su Tautos iždu ar jo atstovybėmis vietinių pinigų operatorių veikla negalima.

26 straipsnis. Vietinių pinigų operatorių riziką ribojančių normatyvų nustatymas.
Tautos iždas savo priimtais teisės aktais ir sudarytomis sutartimis nustato vietinių pinigų operatorių veiklos riziką ribojančius reikalavimus.

27 straipsnis. Vietinių pinigų operatorių veiklos priežiūra.
1. Vietinių pinigų operatorių veiklą prižiūri Tautos iždas ir savivaldybės.
2. Tautos iždas nustato vietinių pinigų operatorių ataskaitų teikimo tvarką.

28 straipsnis. Tautos iždo teisės atliekant vietinių pinigų operatorių veiklos priežiūrą.
1. Tautos iždas ar jo atstovybės, atlikdamas vietinių pinigų operatorių veiklos priežiūrą, turi teisę:
1) gauti priežiūros funkcijai atlikti reikalingą informaciją iš valstybės institucijų, kredito unijų įmonių, įstaigų, organizacijų;
2) inspektuoti vietinių pinigų operatorius, tikrinti jų sąskaitas eurais ir litais, buhalterinius ir kitus dokumentus;
3) taikyti sutartyse su vietinių pinigų operatoriais nustatytas poveikio priemones, įskaitant leidimo naudoti vietinius pinigus panaikinimą.
2. Informacija, kurią Tautos iždas gauna iš valstybės institucijų, kredito unijų ir kitų kredito įstaigų, įmonių, įstaigų, organizacijų priežiūros tikslui, negali būti skelbiama viešai ar kam nors perduota, išskyrus valdymo, kontrolės ir teisėsaugos institucijas įstatymų numatytais atvejais.
3. Vietinių pinigų operatorius inspektuojantys įgalioti darbuotojai turi teisę gauti visus dokumentus ir informaciją, susijusią su operatoriaus veikla bei finansine būkle.

29 straipsnis. Bendradarbiavimas su kitomis priežiūros institucijomis.
Atlikdamas vietinių pinigų operatorių priežiūros funkcijas, Tautos iždas turi teisę keistis informaciją su kitomis valstybės priežiūros ir kontrolės institucijomis.

TAUTOS IŽDO FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

30 straipsnis. Tautos iždo finansiniai metai.
Tautos iždo finansiniai metai prasideda sausio mėnesio 1 dieną ir baigiasi gruodžio mėnesio 31 dieną.

31 straipsnis. Finansinė apskaita ir metinė finansinė ataskaita.
1. Tautos iždo metinę finansinę ataskaitą sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas.
2. Metinę finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Tautos iždas pateikia Lietuvos Respublikos Prezidentui ir paskelbia jas viešai.

32 straipsnis. Tautos iždo metinės finansinės ataskaitos auditas.
Tautos iždo metinį auditą atlieka audito įmonė, kurią parenka Tautos iždas.

33 straipsnis. Tautos iždo metinė ataskaita
Tautos iždas viešai skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius tikslus bei uždavinius, jų vykdymą, vietinių pinigų poveikį regionų ekonomikai, socialinės atskirties mažinimui, tikslinių programų rezultatų analizę.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis. Informacijos gavimas
Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės, įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo pateikti Tautos iždui informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti.

35 straipsnis. Tautos iždo atleidimas nuo mokesčių
1. Šis įstatymas yra taip pat mokesčio įstatymas.
2. Tautos iždas nemoka jokių mokesčių ir rinkliavų, išskyrus šio įstatymo 24 straipsnyje nustatytą įmoką.

36 straipsnis. Vietinių pinigų operatorių apmokestinimo tvarka.
Vietinių pinigų operatorių ir sandorių vietiniais pinigais apmokestinimo tvarką ir mokestinių įstatymų taikymo tvarką nustato Tautos iždo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sutartis, Vyriausybės įgaliotos institucijos priimti teisės aktai.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Juozas       2019-02-15 8:11

Is komentaru stebiuosi kiek daug nemastanciu ir neisigilinanciu i nauju   ekonominiu galimybiu padeti   teisiskai sumazinti visu PRIVACIU   BANKU,  PREKYBOS centru GOBSUMA.  Dauguma zmoniu priprate prie   diktatoriskos,  engiancios zmones valdzios,  kuri nekovoja uz   liaudies gerove. Pasiklausykit kodel kitos ES salys   gyvena turtingiau ir   kodel musiskiai isvaziuoja i jas dirbti ir gyventi.

Bukim toliarigesni       2019-02-10 21:38

Gerb.Arvydai. Jei nezinot, Tautos izdas jau sukurtas. Jis randasi ofshore kompanijoje, kuri gauna surinktus is LT pilieciu ir kompaniju pinigus uz gelezine gelda vardu independence. Pazadekite, kad tapes Prezidentu Seimo komisijoj surinkta medziaga ipareigosite prokurorus inicijuoti kaltu asmenu, suinteresuotu asmenu tos aferos ivykdyme istyrima ir kaltuju asmenu patraukima baudziamojon atsakomyben nevengiant taikyti kaltiesiems BK straipsnio: valstybes interesu isdavyste pasipelnymo tikslais. Pazadekite LT zmonems tai ir mes balsuosim ir galbut zmones prades grizti namo….

kondai       2019-02-10 18:59

Aš kitaip apibūdinčiau. Ne visos idėjos jau prastumtos sisteminių ir veikia kaip konstanta, o tiesiog kai kurie “nesisteminiai” bando šūdo galą nukąst išradinėdami dviratį iš naujo ir dar kartą atradinėdami Ameriką. Nes tikrų idėjų, matyt, neturi. Dėl tokių “nesisteminių” ir pralaimima kova “sisteminiams”, nes pastarieji yra gerokai pragmatiškesni.

stasys        2019-02-10 17:47

Dzeikas galėtu bent pora Lietuvos problemu išvardinti o tai vis aplinkui ir aplinkui .Sunku rašyti apie Lietuva, jos problemas, kai tau ja piešia kiti pav. venskienė ..Tokios kalbos visada vienodos ..tik burnos kitos .

konda       2019-02-10 17:16

kai kuriems komentatoriams vaidenasi, kad geriausios idėjos jau prastumtos sisteminių klanų ir egzistuoja kaip konstanta lt valstybėje… sisteminiai kandidatai abstrakčiai burkuoja apie gerovės valstybę, nes jie neįgalūs pateikti naujovių... Juozaitis mąsto ir veikia nestandartškai, kuria ir nebijo pateikti kitokias idėjas lietuvai, bet ir vėl negerai proto bokštams, kurių supratimas balansuoja tarp globalistinės evoliucijos ir demonizuoto proto…

Dzeikas       2019-02-10 9:56

Siaip miskai, vaikai, monopoliju isgalejimas, valdzios suaugimas su oligarchiniu verslu ir isores politikos servilizmas tai tik pasekmes, o ne priezastys kurias reikia salinti.
Ir salinti ,sakykim, misku problema (gruobuoniska iskirtima) tas pat kaip gydyti sloga sergant gripu. Galima net pasalinti simptoma, siulaikine faramakologija igalina tai, bet jausites dar shudiniau negu su sloga.
Visi kandidatai tekalba apie pasekmiu, vienu ar kitu salinima, kazko tobulinima - niekas apie esme - o butent, is taves pavoge, issityciojo - tiesos Lietuvoje tu nerasi. Jeigu konfliktuoji su bajoru - tai dar liksi kaltas ir skriaudikui damokesi.
Va cia esme. Taciau ne vienas kandidatu apie tai ne mur mur.
Agtrode,kad AJ prakalbo apie akibrokstus i kai jau akmenys saukiasi tiesos…bet va sitokie nusikalbejimai veikia kaip salto vandens kibiras ant galvos - obuoliukas tai papuves, o gal ir visai net ne obuoliukas.
O kas simptomatiska ir liudina - komentatoriai masiskai stoja sio kliedesio ginti net nesuprasdami pasiulymo esmes.Tik todel, kad pasake numyletas stabas, dievukas gi neklysta.
Jokie lietuviai nekrikscionys. Juk pasakyta neturek jokiu dievu isskyrus Mane. Tai ir reiskia, kad tavo zemiskasis lyderis tik tol lyderis, kol veda teisingu keliu.Nuklysta - praranda lyderyste.
Gal latentine pagonybe ir yra Lietuvos liga kurios gydome tik simptomus?Kaip sergant sifiliu nukritucia nosi pleistru vieton bandome pritvirtinti.

juozaity       2019-02-10 9:38

atidek izdus velesnems laikams   dabar padek gelbeti Lietuvos miskus nuo vagiu ir sukciu

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-10 9:32

Tautos prezidentas bus tas, kuris:
– paleis antikonstitucinį seimą;
– paskelbs įpatingąją padėtį, visiškai sunaikinto ūkio tvarkymui;
– užsiims Putino vadovaujamos okupantų gaujos išprašymu (išvedimu) iš Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto.

$+$       2019-02-10 6:10

Prie A.J. straipsnio „neturime nuolat nuolaidžiauti Briuseliui”, rašiau, kad A. J. yra įrankis trąšininkų rankose. Šio straipsnio „šviesios” tautines ateities idėjos tik sustiprina aną mintį.

Eilinį kartą skaitau: reikia, reikia, reikia…. Lietuvai daug ko reikia. Gali tą žodį pakartoti milijoną kartų, niekas savaime neatsiras. Lietuva savo valiutos nesugebėjo atsispausdinti, už popiergalius su žvėrimis buvo nusavintas visas turtas, banknotų nesugebėjo ant tikro popieriaus atspausdinti, o kai atspausdino vis viena buvo tik dolerio ir euro pakaitalas.
Jei ko Lietuvai ir lietuviams reikia, tai proto. Nenusišnekėti.

Nepritariu       2019-02-9 18:22

tokiom nesąmonėm.Jei anksčiau dar galvojau balsuoti už Juozaitį, tai dabar visiškai prieš.

> Jei       2019-02-9 18:03

Galiu nurodyti. Trolinama, kai tyčia nukrypstama nuo temos. Trolių pamėgtas būdas: vienas apie ratus, kitas apie batus.

Arvydai       2019-02-9 16:43

prirašei daug, bwt iš esmės nieko protingo. Tavo siūlomas „Tautos išdas” tik paprastas populiznmas. Griežčiau taraiant – kompresas numirėliui. Jei tik tiek idėjų tautai ir valtybei pasiūlyti tegali, reiškiai politiškai esi plikas ir basas. O tai dar kartą patvirtina antikinę tiesą, kad dukart į tą pačią upę neįbrisi: buvai herojus 1988–89, Turėjai puikią platformą veikti. Bet laikas praėėjo ir dabar traukinys jau nuvažiavo. Gaila, kad ir šiuose rinkimuose vėl nebus vertų kandidatų...

Jei       2019-02-9 15:47

pats negali nurodyti, kur trolinama, vadinasi, pats ir esi toks - tik verti tai ant kitų, tiesa?

> to Nebijokite       2019-02-9 15:23

Žinau žinau, puikiai žinau. Tik kodėl tamsta bandai nuvesti nuo temos? Trolini apsimetęs patriotu?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-9 14:51

Beje, Arvydo Juzaičio paskelbtame tekste yra ir gerų detalių parašyta, bet pasiūlymo esmė - l. pavojinga Tautai bei Lietuvai.
Tautos tobulas iždas - Tautos išmintintingųjų (komandos) darbo kūrinys.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2019-02-9 14:29

Teksto autoriui Nebijokite 2019-02-9 12:34
**********************************************
Būtent,
Lietuvai l. l. reikia naujų problemos sprendimo būdų (idėjų), bet:
- keliems šimtams metų arba visai amžinybei;
- decentralizuotųjų;
- neribotam (3 mln, 13 mln, 23 mln, ...) gyventojų skaičiui;
- ir t.t.
Dabar, esant šiuolaikinėms priemonėms, jau yra daugiau nei vienas išmintingas sprendimo būdas tai turėti, tik tam l. reikia Tautos išmintį telkiančio v_a_d_o.

T0mas J.       2019-02-9 14:12

Gal žinote, kas yra A.Juozaičio tėvai, kuo jie vertėsi iki išeidami į pensiją?
Gal žinote, ką veikė Juozaitis 1980 - 1985 m.? Biografijoje to nerandu.
Negaliu balsuot, kol nuodugniai neišsiaiškinu svarbių man dalykų.
 

to Nebijokite       2019-02-9 13:23

Alternatyva yra rimta desovietizacija ir Niurnbergo precedentas, kur ką tokius į kartuves nuvarė pagal kokius įstatymus ir Traptautinę teisę? Sovietijoje aukų ir nusikaltėlių kur kas daugiau, nežinai? Juk nugalabyta virš 66 milijonų nekaltų žmonių, nežinai? Vokietijoje aštuoniolikametės vokietaitės buvo kariamos kilnojamose kartuvėse ant ratų, visam pasauliui tokiam nežmoniškumui pritariant ir plojant. Korė vien už tai, kad buhaltere ar sargybine kur tai buvo, ką tai skaičiavo ar gamino maistą lagerininkams ir pan., nežinai? Pasižiūrėk Youtube’eje, kaip jaunos vokietaitės stovi eilėje kol pakars už padarytus, atseit, nusikaltimus, o čia kur kas riebesnius bolševikus mes nuolat į valdžią renkame, kodėl? O kaip jaunas prancūzaites po išvadavimo vyrai-prancūzai baudė irgi nežinai ar apsimeti nežinančiu?

> nebijome       2019-02-9 13:01

Jei nebijotumėte, nereaguotumėte į tai, kas jūsų neliečia. Kažkodėl bijote smile

nebijome nebijome       2019-02-9 12:39

Juokiamės. smile

Nebijokite       2019-02-9 12:34

Nebijokite naujų idėjų. Tam eurui nieko neatsitiks. Bet jeigu manote, kad dabartinė rinka, bent Lietuvoje, nėra iškreipta, tai gausite dar vieną spyrį į sočius užpakalius, gal dar didesnį, negu masinė bankų griūtis ar praėjusi finansinė krizė. Manote, kad vėl viską amortizuos silpniausieji? Pasvajokite, ir praeis. Jau nebėra iš ko, resursai išsemti. Todėl Juozaitis ir siūlo laikiną priemonę 2-3 metams, kol ekonominiai santykiai bus bent kiek harmonizuoti. Kooperacija? Kur jūs ją matėte? Kas sukūrė jai sąlygas? Žinoma, jeigu jūs, kaip suprantu, galingieji, vėl užgulsite su savo sertifikavimais ir kitokiais vilnietiškais ar briuseliniais biurokratizavimais, tai idėja iš anksto sužlugdyta. Todėl taip narsiai ir kariaujate. Paprastas klausimas: keli jau numirė nuo pieno iš turgaus? Bet turguje prekiauti gali tik turintis bent 5-6 karves, antraip vis tiek bankrutuos, nes net automobilio atvažiuoti iki miesto turgaus neišlaikys, jau nekalbant apie šaldytuvus ir kita. O karvės juk ne Katedros ar Lukiškių aikštėje ganosi, ar ne? Net salotų pundelį, manote, turguje perkate iš kaimo, o ne iš dulkėto priemiesčio? Kas iš kaimo jas galėtų atvežti iki miesto ,,prekinės išvaizdos”? Be to, ir kelionė kainuotų brangiau negu uždarbis. O jei dar ir autobusai nevažiuoja… Taigi, didingieji ir protingieji ponai, patys nepajėgiate pakrutinti nei smegenų, nei užpakalių, bet kritikuoti visi gudrūs. Pasiūlykit alternatyvą, jei pajėgiate.

Ką Jūs čia svarstote?       2019-02-9 12:21

Mestelėjo Juozaitis nesąmonę, o Jūs, didžiavyriai, rimtais veidais, antra diena svarstote ir komentuojate. Ir dar save priskiriate intelektualų grupei?  Baikite šitą nesąmonę svarstyti. Bus visiems geriau, netgi Jūsų Juozaičiui?

Dzeikas       2019-02-9 12:15

Dzeikajui:
Dekoju uz pasitikejima, apie kriptovaliutas zinau tai, ka zino visi protingi, bet nesu temoje - reikalas tamsus ir eiliniu zmogeliu nekontroliuojamas.O i tai ko nekontroliuoji - neinvestuoji.
Jeigu “tautos izdo” vekseliukai aliuzija i bitkoinus , tai kas tada AJ? Savadautojas?
Vienzo ilipo AJ i mesla iki kulksniu.
Klausimas ar jis supranta ka kalba, ar atsako uz zodzius “denonsuoti migracijos sutarti”? Nes cia, “tautos izdas”(ne MD denonsavimas) tokia kliurka , kad jei jis taip elgsis budamas prezu tai maziausia ka jis gali pridirbt tai isstatyt valstybe pajuokai. Ar galima tokiam zmogui patiketi MD denonsavima? Apskritai kalbeti valstybes vardu?

stasys        2019-02-9 11:54

Diskusijos užstrigo ties slenksčiu į namą . Kas nutinka su pasitikėjimu kai piliečiai trypčioja nežinodami ar verta žengti per slenksti , manau ir patys žinote ? Teisingos pastabos dėl AJ slapukavimo , na kas ji pažysta kaip gera finansininką, na gal tik žmona . ? Jei rašome kad įstatyminis kapitalas to IŽDO valstybės ,ar daug atsiras čia tikinčiu kad tokia valstybės kontroliuojanti „nedidelė“ institucija netaps kokiu Lietuvos banku ..su tuo menamu-įsivaizduojamu litu. ?  Valstybė valstybėje ? ..kiaušinis su triniu ? Ar ne paprasčiau būtu tuos pinigus išdalinti neturtingai gyvenantiems ..kaip priedą už atidirbtas valandas bendruomenei ? Bet juk ne to siekiama ta iniciatyva , siekiama sukurti pasitikėjimo santykį bendruomenėje įtraukiant ir tuos alkoholikus ,narkomanus ,vagis, daugiavaikes šeimas kurios tampa vaiku teisiu priekabiais .Kaip finansine sistema papildančia bankine palaikyčiau , tokia sistema pritrauktu nemažą dalį žmonių kurie dėl savo gyvenimo būdo ir finansinio neraštingumo negali naudotis bankinėmis paslaugomis . Antstoliai ir kiti aktyvus skolų išpušinėtojai negalėtu riboti ju pajamų , kas teisiškai skamba abejotinai ..bet tai ne pirmas kartas kai teisė stoja prieš socialine morale ir laimi . Lietuvoje turime labai didele šešėline dalį pajamų kurios negali būti apskaitomos todėl trukdo spręsti tu žmonių sugražinimo į aktyvia visuomene klausimą . Ar tas litas IŽDO padės ..? tam reikia plačiu diskusijų ir klausimas tik toks ar tai tema šiu Prezidentiniu rinkimu . Visumoje palaikau ...bet reikia viešinti problemas ir tik po to kalbėti tiks tai ar ne .. šis AJ bandymas geras bet komunikacija aiškinant idėjos esme vėlgi popierinė .

Džeikui       2019-02-9 11:31

Geriau paaiškinkite žmogui apie kriptovaliutas ir blokčeiną, nes Juozaičio planas-chuliganas paremtas asociacija į juos, ir galima bus sakyti, kad finansinio raštingumo pamoka baigta. Kas norės, tas supras. Kas užsispyręs laikysis savo, tebūnie.

tam Nebijokite       2019-02-9 11:03

Šeimos taryboje, perskaitę Juozaičio pasiūlymą, svarstėme ir tokias galimybes. Ir vis tiek priėjome išvados, kad viską tą patį, tik daug patogiau, galima padaryti su oficialia valiuta. Jei tik reikalinga žmonėms, tokia keitimosi prekėmis sistema ir pati atsirastų bendruomenėse, bet alternatyvus mainų vienetas jai nėra būtinas. Kaimo bendruomenėse, beje, taip ir keičiamasi vietoje užaugintais produktais daug mažesnėmis nei mieste kainomis.
Jei nelabai suprantate pinigų esmės, siūlyčiau susimąstyti, o kam išvis žmonės juos susigalvojo? Ogi tam ir sugalvojo, kad būtų patogiau mainytis vertybėmis. Ir visada nugalės patogiausias mainų vieneteas, kad ir kiek alternatyvų, kad ir pačių geriausių norų genami, prisigalvotumėte. Tiek, kad tas visas alternatyvias mainų priemones(valiutas) dar turėtų kažkas prižiūrėti ir jos turėtų būti griežtai reglamentuotos, kad netaptų sukčių įrankiu. Todėl tik dar labiau išsipūstų biurokratinis aparatas, arba centriniam bankui būtų užkrautos besidubliuojančios funkcijos. Prisiminkite kaip mokykloje per matematikos pamokas mokėmės tvarkyti, paprastinti sudėtingas ir ilgas lygtis. Ir čia tas pats, po pertvarkymų supaprastinta lygtis lieka be jokių alternatyvių valiutų.

Dzeikas       2019-02-9 10:53

Nebijokiui:
Tai ka sakai, vadinasi vietines kooperacijos ideja. Taciau kam cia reikalingas “tautos izdas”? Zvakei palaikyti?
Kodel sios idejos negali aptarnauti euras kaip vertes ekvivalentas??? Nu nesk savo kiausus i koop. parde, parduok pigiau negu mazmeninej rinkoj ir brangiau negu supirkime ir ten pat pirk piena tokiu paciu budu ten atsidurusi. Skirtumas tarp supirkimo ir pardavimo visvien bus, nes parduotuves apyvartinius kastus turi padengt.
Tai reikia daryt istatymu pakitimus leisiancius pardavineti ne licenzini(po higienines patikros) piena. Nes jeigu tokia koopparduotuve darys higienine patikra reikalaujama istatymo jos parduodamas pienas niekaip nebus pigesnis uz Maximos. Taciau prie ko cia “tautos izdas” ir jo popieriukai???
Gal AJ reiktu nustot kliedet apie “tautos bankus” ir uzsiimti elementariais ukiniais reikalais ir istatymu baze pasalinancia biurokratinius barjerus ten kur ju nereikia? Kiba euras trukdo kaimo kooperacija vystyti?

Nebijokite       2019-02-9 10:38

Vilniečiai kapitalų, pinigų ir santaupų turėtojai, jūsų niekas ir nejudintų. Juozaičio planas reikalingas ir skirtas tiktai provincijai, apie kurios egzistavimą apsimetate net nežiną. Pabandysiu paaiškinti, kad suprastų net kvailas miesčionas. Tarkim, trijų Ha ,,ūkininkas” laiko 10 vištų, bet neturi kam parduoti kiaušinių. Nelakstys gi kasdien po namus siūlinėdamas. Ką jis daro? Vištas suvalgo, žemę parduoda. O toliau? Labdariniai makaronai. O jeigu jis už tuos 10 kiaušinių iš tokio pat ,,ūkininko” mažoje parduotuvėlėje už vietinę valiutą nusipirktų litrą pieno tiems makaronams užbaltinti? Jei tas litras kainuotų perpus pigiau negu prekybcentry, bet dvigubai brangiau negu parduodant į pieninę? Analogiškai ir su kiaušiniais. Jūs, ,,kapitalistai”, tai kaip nors pajustumėte? Ar iš žalio pavydo numirtumėte? Mažiau vaikų būtų pardavimui ,,dėl nepalankių gyvenimo sąlygų”? Skrajokite ir toliau savo elitiniuose padebesiuose, bet netrukdykite geroms iniciatyvoms.

Dzeikas       2019-02-9 9:05

Klausimas ligoniui 8:42:
“...3. Sutelkti visus žinančius išeitį iš pinigų sausros…”
ehm…ka liepsite daryti, kai “zinanciuju” nuomuones del iseities is “pinigu sausros”  issiskirs? Kurios nuomuones turetojus palaiminsite, kuriuos uzgrius Jusu rustybe, o kuriu tylejima liepsite ivardinti sabotazu?

Dzeikas       2019-02-9 8:55

—>tam Jzp:
Atsistoju ir lenkiu galva. Tamsta trumpai, glaustai ir argumentuotai atsakete i isplestines AJ prodzekto paklodes.
Kaip ir Energijos tvermes desnis atrodo turetu padeti bet kokius bandymus israsti perpetum mobile, bet nepaisant jo isradejai entuzaistai, o kartais elementarus sukciai vis isradineja amzinaji varikli. Taip ir desnis , kad idelus pinigas tas kuris nepraranda vertes ekvivalento. Nuodemingame pasaulyje jei praranda 1%(2%  irgi l.gerai) per metus reiktu sypsotis iki ausu, bet atsiranda juozaiciai ir ima “tobulinti”. Padalins ko neuzsidirbo neturintiems.
Turintiems trumpa atminti, priminsiu: kas nukentejo labiausiai vagnorines hiperinfiliacijos metu? Tie kas turejo santaupu. Primint skirtuma kas buvo 10.000 rubliu 1988 ir 1992m? Tie kas turejo kapitala nukentejo, bet skirtingai tik nuo turejusiuju santaupu elgetomis nevirto.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-9 8:42

(apie baisiausią)
Lietuviškame ES pakraštyje bei vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra (bemaž) vienodos, o algos ir pensijos (apie) 4 (!!!) kartus mažesnės nei vakariniame ES pakraštyje.
_____________________________________________________________________
Išvada: Lietuvoje - katastrofiška pinigų sausra, kuri trunka (bemaž) 30 (!!!) metų. Lietuvoje, darbo užmokesčiui yra numetama tik ketvirtadalis pinigų. Arvydo Juozaičio (Gintaro Songailos) pasiūlymas - visiškai netinkamas tokios temos problemai (iš)spręsti.
- Ką daryti?
- 1. Paskelbti įpatingąją padėtį, sunaikinto ūkio tvarkymui; 2. Paleisti antikonstitucinį seimą bei išsirinkti tikrąjį, naudojantis naujuoju ir konstitucija atitinkančiu Seimo rinkimų įstatymu;  3. Sutelkti visus žinančius išeitį iš pinigų sausros. 4. ...

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-9 8:14

Dabar, pražūtingai baisu (mirtinai pavojinga) yra tai, kad Lietuvoje visokios bei visos ūkinės veiklos įvaizdis – p_l_ė_š_i_k_i_š_k_a_s. Toks įvaizdis neduoda pasijausti žmogumi versle dirbantiesiems. Pusė dirbančiųjų (!!!) nenori tokios veiklos, dingo svetur ir net b_i_j_o grįžti į Lietuvą. Plėšikiškos veiklos įvaizdžio ryškiausi ženklai:
1 (baisiausias). Lietuviškame ES pakraštyje bei vakariniame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra (bemaž) vienodos, o algos ir pensijos (apie) 4 kartus mažesnės nei vakariniame ES pakraštyje;
2. Plėšikiški mokesčiai – išreikalaujami nesant pajamų (uždarbio, pelno, …);
_____________________________
2015 metų PVZ.
Lietuviškam ES pakraščiui pritaikius vakarinio ES pakraščio taisykles:
– juridinio asmens (UAB, MB, IĮ, VŠĮ, …) registravimo kaina būtų apie 15 – 20 kartų (!!!) mažesnė;
– pajamų mokestis būtų 2 kartus (!) mažesnis, prie MMA dydžio;
– atskaitymai sodrai būtų bemaž 9 kartus (!!) mažesni, prie MMA dydžio;
– plėšikiškojo psd nebūtų išvis.
***
2018 (plėšiko Skvernelio naujiena) PVZ. Atsirado plėšikiškos sodros grindys (arba Lukašėnkos dykaduonių mokestis) - silpniausiųjų skriauda (kai kirpėjai padidinta mokesčių našta 50e/mėn, (jei kitaip, tai) su pusine MMA reik sumokėti mokestinę duoklę plėšikams nuo MMA dydžio).
***
2019 (plėšiko Skvernelio naujiena) PVZ. Darbdavio mokesčiai (30% MMA !!!) permesti ant silpniausiojo (!!!) ant darbininko.
_________________________________
3. Svetimšalių bankų plėšikavimas;
4. Verslo priežiūros tarnybų plėšikavimas.
Lietuvoje, apskritai, bet kokia ūkinė veikla yra paralyžiuojama ir smulkesniais apsunkinimais.

atrodo, viską supratau       2019-02-8 23:36

Tai čia gali būti net ne AMB vyriausybės planas, o išvis - dar Prunskienės ar Vagnoriaus, nes va tada tai ir buvo aktualu, kai greta sovietinių šūdrublių turėjo cirkuliuoti vagnorkės, bet Lietuva dar nebuvo pripažinta tarptautinės bendruomenės.
Su Juozaičiu man viskas aišku. smile Daugiau aš apie jį nieko nerašysiu, nes per daug jam garbės. Jis man išvis dabar kažkaip priminė ne patį artimiausią jo bendražygį Eduardą Šablinską. smile Kad jūs žinotumėte kokia ten Juo Didenybia! smile

atrodo, viską supratau       2019-02-8 22:54

Pagaliau, atrodo, viską supratau. smile
Juozaitis jokios Tautos iždo idėjos nesugalvojo, o tiesiog paėmė AMB vyriausybės ar Lietuvos banko tuo metu turėtą planą juodžiausiam ir katastrofiškiausiam scenarijui, jei kokios labai baisios ekonominės krizės sąlygomis litas būtų pavirtęs beverčiu popieriuku ir būtų reikalinga alternatyvi atsiskaitymo priemonė, kad Lietuvos ūkis nors kažkaip galėtų veikti, nes atsiskaitymo priemonės(pinigai) yra bet kokios ekonomikos kraujas. O Juozaitis tik šiek viską papildė ir papuošė jautriais lozungais. Gudruolis. smile
Jo minimas Šveicarijos “WIR Bank” yra ne kas kita, o Šveicarijos rezervinis variantas apokaliptiniam scenarijui. Įkurtas 1934m. per tuometinę pasaulinę ekonomikos krizę ir buvęs laibai reikalingu šaliai per Antrąjį pasaulinį karą. Priminsiu, kad 1934m. Lietuvoje net ūkininkai buvo pradėję maištauti, Suvalkijoje būta įvykdytų mirties nuosprendžių.
Žinoma, malonu sužinoti, kad AMB vyriausybė/LB turėjo kažkokius apokaliptinio scenarijaus sprendimo būdus. AČIŪ Juozaičiui už tai, kad praskleidė šią uždangą! O ir Juozaitis, matyt, niekuo nerizikuoja, nes planas persenęs ir nebeaktualus, nebesudaro valstybės paslapties.
Tiek, kad labai kažko naujo jis nepasiūlė. Ir dabar vyriausybė su Lietuvos banku privalo turėti planus įvairiems scenarijams. Bet šiuo metu jie yra aktualūs ir todėl sudaro valstybės paslaptį.
Nebent galima daryti išvadą, kad dabartiniai planai skiriasi nuo tuometinių, jeigu Juozaitis nebijo anuometinius paskelbti kaip savo programos punktą.

Fazė       2019-02-8 21:59

Gal jau Mėnulio pilnatis, tada pabunda fantazija, o jei ilgai buvo užspausta, pratrūksta dar didesniu įkarščiu, toks planas sukeltu pinigų chaosą, ir duotu darbo įvairaus plauko sukčiams.

Dzeikas       2019-02-8 21:30

19:24 pasake tai ka mazdaug ir galvoju.Mano poziuriu ideja zalinga (susilaikau pasakyt “kvaila”) del siu priezasciu:
1) Alternatyvios valiutos naudojamos kriziu metu. Mums artimiausias pavyzdys “vagnorkes” kuri laika naudojamos greta rublio. Tuo metu, siekiant apsaugoti rinka nuo staigiai infiliuojancio(jau hiperinfiliuojancio) rublio tas buvo pateisinama ir reikalinga. Kokios priezastys vercia ta daryt DABAR? Euras nestabilus, infiliacija? Viskas tvarkoj su euru, o geresnis yra gero priesas.Ir tobulina tai kas gerai funkcionuoja TIk KVAILYS. Finansuose krizes siuo metu nera.
2) Yra kitu zymiai aktualesniu problemu kurias spresti reikia cia ir dabar, o ne “tautos bankus” kurpti.
3)—> 20:51. Kaip ta paraleline valiuta pades kazka isjudinti? Cia kaip, nedirbi, nes moraliskai pagaidintas esi ir neturi pinigu? Tai te, tau popieriuku is tautos izdo, pakelk upa?
4) Koki vertes ekvivalenta nes popieriukas is “tautos izdo”? Jis galios KARTU su euru,ar kaip papildomas vertes ekvivalentas? Jeigu tik su euru, tada kokia jo prasme? Kazka apriboti, kazkokiu prekiu pirkima? O jeigu GRETA euru, tai jus ka, - visai DEBILAI??? Jus suprantate ,kad tai sukels disbalansa ir betvarke finasiniuose atsiskaitymuose. Dar kart sakau, tai buvo neisvengiama zlungant rubliui ir tai buvo mazesnis blogis negu zlugt kartu su rubliu. Bet kam kariauti su euru???
Ir koks tada AJ tikslas? zmoniu gyvenyma gerinti, itraukti i valstybes valdyma ar vandenyj bezdeti, kad ES nori rauktu? Ir ka tautai duos tampymas ES uz usu?

kitas tam Džeikui ir kt.        2019-02-8 21:09

Todėl jautrūs dalykai demagogiškai ir suplakti į krūvą, kad jautresni nusivylusieji užkibtų. Viešieji ryšiai ir psichologija.
Aš tik nesuprantu, kodėl Juozaitis pamiršo parašyti, kad bendruomeniniai litai jo parašu būtų apsaugoti nuo panaudojimo korupciniuose ir kriminaliniuose sandoriuose? smile

Džeikui ir kt.       2019-02-8 20:51

Tikslas aiškus ir paprastas: pamėginti vėl išjudinti tuos, kuriuos didieji išstūmė iš gyvenimo. Kad jie vėl pradėtų po truputį kabintis į gyvenimą, užuot iš nevilties nusigėrę ar emigravę. Tikslas puikus, kad tik pavyktų protingai įgyvendinti. Tie visi svedbankiai ir Co be reikalo tr… ant kulnų. Negi jiems bus blogiau, jei valstybėje bus mažiau asocialių ir šiaip nusigyvenusių žmonių?

tam Jzp       2019-02-8 20:49

Aš tai jums atsakysiu paprasčiau, užuot atsakęs įžeidinėjimais: gerais norais ir pragaras grįstas. smile
Valiutų klausimas yra ant tiek rimtas, kad juo niekas nejuokauja. Antai net ilgai tuo klausimu juokavęs ir eksperimentavęs Lukošius Gudijoje, išsigandęs maskoliško šūdrublio atsiradimo, aptvarkė savo “zaičikus”, nukarpė nulius ir pagerino banknotų išvaizdą bei apsaugą nuo padirbimo. Kitas prisišposinimo pavyzdys yra Venesuela…
Nedidelis gėris iš tų skandinaviškų bankų, ypač dabar, kada maskoliškų bankų įsigalėjimo grėsmė jau nutolo, tačiau tokie klausimai yra be galo jautrūs ir sprendžiami itin gerai viską pasvėrus.
Aš visomis keturiomis būčiau ir už mūsų lito sugrįžimą, bet tam gerų norų nepakanka, turi susidaryti ir sąlygos, ir valstybės ekonomika turi būti pajėgi palaikyti orų nacionalinės valiutos santykį su užsienio valiutomis, ir dar daugybė kitų sąlygų turi būti įvykdyta.

Jzp       2019-02-8 20:15

1. Iš principo, AJ idėja yra normali, juolab yra analogiškų patirčių kituose kraštuose, kurie beje, ne iš biedniausių.
2. ES vyksta institucinė-ideologinė krizė, ta krizė gilėja, obiš to seka jog laukia ir ekonominė krizė, o tada ES imperinio projekto žlugimo metu, eurikamas bus p_z_. Todėl vien parepetuoti Lito susigrąžinimą yra tiesiog sveika nuovoka diktuojamas apdairumas.
3. Iš tokio paralelinio iždo ūsuotiesiems bebrams vogti gali ir nebepavykti, todėl visos idėjos kurios kuria alternatyvas lengvam vogimui, ūsuotieji bebrai pasitinka piestu.
4. Alternatyvus iždas bus neprieinamas swedbankiams. Kam swedbankiams konkurencija? Jų biznis yra plėšti visus be konkurencijos. Swedbankiai mielai finansuos AJ idėjos torpedavimą.
5.Net šiame portale gal tik du iš šimto suvokia AJ pasiūlymą ir pajėgūs įsigilinti. Kiti yra tam per kvaili. Kaimnė visada bijo to ko nesupranta.
Baimė pats geriausias instrumentas norint AJ nuversti nuo bėgių. Šios idėjos viešinimą iki rinkimų, laikau didele klaida, kurią sisteminiai išpūs ir atsuks prieš AJ.
6. Praėjo daugiau nei pusmetis nuo AJ paskelbimo ketinant kandidatuoti. Tačiau per tiek laiko neatsirado komandoje normalių komunikacijos specialistų.
Toks kandidatavimas ne pergalei, o tik dalyvavimui.

dėl alternatyvių valiutų Europoje ir pasaulyje       2019-02-8 19:41

Jeigu tokios valiutos išliko iki šių dienų, tą lemia daugiau tradicijos, nei būtinybė. Žlugus eurui litas tikrai galėtų atsirasti ir jis tikrai atsiras! Nemanykite, kad Lietuvos banke visiški dundukai sėdi ir nėra numatę veiksmų plano žlugus eurui.
Iš pradžių Juozaičio idėja skamba idomiai, bet viską apsvarsčius supranti, kad tai tik muilo burbulas ir nieko daugiau. Šeimoje net apsvarstėme galimybę elternatyvioms valiutoms cirkuliuoti kur nors atokiuose ir izoliuotuose Kanados, JAV regionuose, kuriuos gausus snygis, potvyniai ilgesniam laiko tarpui gali atkirsti nuo išorinio pasaulio. Ir netgi tais atvejais vis tiek iškyla klausimas, o kam ta alternatyvi valiuta, jeigu ji vis tiek turi turėti kažkokį santykį su oficialia valiuta? Tada jau viską pabaigia klausimas, o kam ji išvis tada reikalinga?
Reikėtų dar praminti paskutinės krizės metu dažnai kartotą paprastą tiesą, kad Lietuva jau tada eurą turėjo, tik lito pavidalu, nes litas plienu ant granito buvo pririštas fiksuotu santykiu su euru. Visai kitas dalykas būtų buvęs, jei lito vertė būtų svyravusi. Bet tai, greičiausiai, nieko gero nebūtų atnešę, nes tiesiog Lietuva ir jos ekonomika yra per mažos. Verslui gal ir būtų buvę naudingi tie svyravimai, bet žmonėms tai galėjo būti katastrofiška.

pamąstėm ir pasitarėm       2019-02-8 19:24

Idėja gal ir turi teisę būti, bet vis tik yra labai abejotina vien dėl to, kad vis tiek lygiagrečiai veikia daug patogesnė ir universalesnė oficiali valiuta. Kaip ir nelabai yra priežasčių, kurios skatintų žmones naudotis alternatyvia bendruomenių valiuta.
Aš visomis keturiomis už lito vardo išsaugojimą istorinėje žmonių atmintyje, todėl iš principo tokioms idėjoms neprieštaraučiau. Tik jų įgyvendinimas būtų labai jau miglotas ir vargu ar pasiteisintų.
Nebent sudėti Karbūdijaus kuponų ir Juozaičio idėjas į vieną ir pabandyti įveststi kažkokį socialinį litą skaitmenoje socialinės apsaugos sistemoje. Tada socialiai remtini asmenys, ar šeima, gautų kortelę, į kurią kas mėnesį būtų pervedama jiems priskirta socialinių litų suma, kurios jie negalėtų leisti alkoholiui, tabakui įsigyti ir prabangos prekėms. Bet ir vėlgi tokiu atveju kyla klausimas o kam to reikia, kai tą patį apribojimą galima padaryti ir neįvedinėjant jokių alternatyvių atsiskaitymo priemonių? Nes taip tas socialinis litas greitai galėtų užsitarnauti gėdingą “girtuoklių lito” pravardę, bet greičiausiai liaudis jį imtų pravardžiuoti tiesiog “asocialiniu litu”.
Daug geriau išsaugoti lito vardą istorinėje žmonių atmintyje galėtų privatus verslas “Maximos litų”, “Rimi litų” ir panašių priemonių pavidale. Neabejoju, kad tokią galimybę reklamos ir viešųjų ryšių agentūros yra apsvarsčiusios ir tikrai pasiūlys užsakovams, kai tam susidarys palankios sąlygos.

Skirmantė       2019-02-8 18:18

Arvydas Juozaitis - kosmonautas- nori grąžinti litą??? nori sudeginti mūsų pinigus? gėda pelėda. kvailybė arba lojalumas kremliui.

idėja tai būtų kaip ir nieko       2019-02-8 18:05

Bet kam prezidentinėje programoje net šakėmis ant vandens pabraukymo įstatymo projektą skelbti? Iš principo neprieštaraučiau tokiai bendruomenių valiutai, tik va klaudimas iškyla, o kodėl tada agentas Karbūdijus beveik tam pačiam dalykui kuponus siūlė, o ne bendruomenių litą? Ir tada dar reikėtų bendruomenių litą paskelbti griežtai į kitus finansinius vienetus nekonvertuojama valiuta, nes kitaip prasidėtų aferos ir pasekmės būtų tikrai katastrofiškos. Tai yra <i>bendruomenių litas niekaip negalėtų būti legaliai keičiamas nei į eurus, nei į jokią kitą valiutą, akcijas, vertybinius popierius ir t.t Tai labai svarbu!<i>
Tarp kitko, kažkas panašaus, tik kitaip, jau dabar daroma mažuose miestieliuose ir net Alytuje socialinių nuolaidų kortelių pavidale.

yor>Tiekui 2019-02-8 15:38       2019-02-8 17:52

Tamstų garantinis laikas baigės.Veltui aušini…

Monkė       2019-02-8 16:32

pelną krausis eurais, o mokės talonais.

to Toto       2019-02-8 16:03

Ką čia blūdiji? Kokią Pramonės ekonomiką VU, kai nei vienos sovietinės gamyklos Lietuvoje nėr - jo mokslas bevertis ir niekinis, skirtas tik babuškoms apgaudinėti.

Komentatorius       2019-02-8 15:56

Paskaičius V.Petkevičiaus “Durnių laivą”,
akivaizdu, kad negalima A.Juozaičio prileisti ten, kur yra pinigai…

Tiekui       2019-02-8 15:38

Nepataikei su giriomis kaip pavyzdziu. Kerta butent naujai isrinkti. Ir dar vaikai. O vargsams bazines ismokas gal dar obligacijomis pasiulyk. Jei kas ir turi degtuku dezute zemes, tai ir ta teparduos vietiniams dvarponiams ju diktuojama kaina ir net ne eurais. Gedytumeis, pilieti.

Mintis,       2019-02-8 15:22

be abejo, idomi.Tuo labiau, jeigu tai veikia jau du desimtmecius Europoje.O kritikuoja tie, kuriems priklauso kritikuoti.Esmes tai nekeicia.

Gaila       2019-02-8 15:19

Bus pamiršta po rinkimų, nes tai nesąmonė. Dabartinai žada vaučerius, gal kažkiek panašu į realybę, nors eu galima bus atsiskatyti. Pavažinėjus po rajonus, prisiklausius, kaip gaila lito, galima pasvajoti. Daug kam labai gaila lito…

Dzeikas       2019-02-8 15:08

Totui:
Matyt baige taip pat kaip Sabonis ZUA. O jeigu jis ten is tikruju mokinosi, tada sunku jo neapkaltinti tyciniu kenkimu - nes tada iseina jis supranta ka kalba.

Toto 2 Dzeikui       2019-02-8 14:56

‘AJ visu pirma filosofas’ ... deja, bet ne,  AJ pirma baige VU Pramones Ekonomikos faka, o jau poto patapo filosofu smile

tiek       2019-02-8 14:51

mielai pritarčiau Arvydo siūlomai naujovei.Kaip ir bazinių išmokų visiems piliečiams idėjai.Taip pat būtina gražint nuostatą ,kad Lietuvos žemė gali priklausyti išimtinai Lietuvos piliečiams . Be jokių išimčių. Be jokių. Ta prasme palaikyčiau Prano Šliužo atminimą įamžinti valstybine gedulo diena.Praėjus kuriam laikui vis labiau ryškėja (kas JAU daroma su Lietuvos giriomis? Juk baisu) šios pasiaukojusios asmenybės reikšmė.Nepiktintų ,manau, jei ir jo paminklą Lukiškių aikštėj pamatytumėm(suprantama,tai privalomo plataus svarstymo klausimas)

Dzeikas       2019-02-8 14:48

Kaip man patiko AJ ryztingumas denonsuoti Migracijos deklaracija, taip man saltu dusu skamba sis briedas.
Nepatingejau paskaityt rasliavele. Pradesiu nuo pagrindinio dalyko:
Kur PAGRINDIMAS? T.y. kur isaiskinimas, kad “vietiniu pinigu projektas” kuriamas tikslu. Prirasineta aibes detaliu idomos juristams ir finansitams. O priezastis KODEL reikalingi “vietiniai pinigai” - ne zodzio. Tai kai stumiamas projektelis kurio butinumas nepagristas ir nediskutuotas, nei siulytas , tai protingiems zmonems i galva ateina tik viena mintis - afera. Arba , zaidimas tamsiomis, tipo"as nesakau, bet mes visi suprantame kodel”, kaip Byvis kalbedamas apie kokia slykstyne arba jautru jam reikala (masturbacija) glamzydavo fraze ir sakini uzbaigdavo “you know what I mean…” (Tu zinai kas noriu pasakyti…, angl.).
  Na gerai, priimu autoriaus zaidimo taisykles, bandau spelioti (nors JAV tokiu projektu stumdytoja nahier pasiustu, ten bet koks bandymas dulkint prota baigiasi diskusijos pabaiga). Jus steigiate paralele finansine sistema NEPAAISKINDAMAS kodel to reikia. Nors zinote, kad nemazam skaiciui Radijo Show albinu jis patinka nes “lita grazins” ar bent tuom kvepia. Tai jeigu jus to siekiate, kodel nesakote savo PROGRAMOJE???
O gal AJ nepasitiki euru ir ruosiasi euro zlugimui?
Tiek pirmoji, tiek antroji ideja diskutuotina, nesakau ,kad a priori atmestina, taciau reikia tai pagristi. Juk iki tol AJ apie finansine sistema nekalbejo, ir euro stabilumo nekvestionavo.
AJ visu pirma filosofas.Jeigu taip, tai turetu kaip “Teve musu” zinoti, kad apgavystes ir aferos prasideda NESKAIDRUMU ir MIGLOS PUTIMAS tai sukciu ir apgaviku ginklas.Ne zmoniu einanciu Tiesos keliu.
Neaptarinesiu cia ekonomines zalos ir finasines painiavos kuria padarytu lygiagretus finansu funkcionavimas.Nes mano poziuriu tai antrinis dalykas.
Idejos apibudinimas “briedu” cia labai svelnus ir naudotinas atmetus tycini kenkima.Nes jeigu tai pasakytu ne Juozaitis, o koks Jonas is Kalabyb. - net nesvarstes ivardinciau tai FSB diversija.

Juozapota       2019-02-8 14:44

geriau už Minedą, tik neduok Dieve už juozaitį jokiu būdu, tai kliedesių krūva

Julius       2019-02-8 14:40

tai gaidelio svajonė - nesąmonė absoliuti

A ko       2019-02-8 14:16

jisai tylėjo vos ne 30 metų, o dabar iškart į prezidentus nusitaikė ?

16 divizija       2019-02-8 13:46

uz valstieciu tiesos kandidata!

Ervė       2019-02-8 12:51

Dabar visi puola kritikuoti, o po metų kitų puls įgyvendinti kaip savo idėją smile

to Lietuviškos jungtinės pajėgos       2019-02-8 12:19

Vienas ir tas pats visokių vatnikų juraičių, radvilų gerbėjas skirtingais vardais prieš Juozaitį rašinėja.
nejuokinkt tu triusikų dar kartą aš tau sakau su šitais iš 19 aumžiaus dinozaurais.
kokios čia Jungtinės pajėgos? su kuo tos pajėgos- su Paleckiu ar Murza jūsų legendinės ir gausios pajėgos kolaboruoja debilėli?

local exchange trading system        2019-02-8 11:34

na nereikia taip jau negatyviai. egzistuoja toks dalykas pasaulyje, galima pasigooglinti, jeigu anglu, prancuzu ar vokieciu kalbas mokate. yra tos sistemos pliusu, yra ir minusu.
bet man kyla klausimas, ar prezidentas gali toki dalyka igyvendinti, jeigu vyriausybe ir seimas to nenori. ar cia labiau i pazadu sarasa tik ideti tinka.

kaip       2019-02-8 11:18

keistai sutampa vaučerių ir vietinių litų idėjos. Katras tikrasis?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS        2019-02-8 11:09

Daug išmintingesnį tikslą turi pretendentas į prezidentus Kazimieras Juraitis - paleisti antikonstitucinį seimą. Tai - Tautos svajonė.

greta       2019-02-8 11:00

rublio dar su latviais apjunks ir “vietinę” rusų k. grąžins. Istorinės klaidos kaip nebūta. Gerai, kad nors prieš renkant įspėja.

Dar       2019-02-8 10:40

priedo vietoj paso duos korta kaip dera kolchoze, ir niekur nedingsi.

Chingishan       2019-02-8 10:37

jei reikalaingas pvz mano pritarimas- tai aš pritariu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-8 10:34

(pataisyta)
Arvydo Juozaičio pasiūlymas pavėluotas (bemaž 20 metų). Dabar, toks pasiūlymas yra tinkamas tik ir tik Tautos bei Lietuvos pribaigimui.
*
Kad sustabdyti komunistinio konclagerinio režimo veikėjų vykdomą Tautos klaikų skurdinimą bei Lietuvos naikinimą, jau dabar Lietuvoje turi būti:
1) mažiausia mėnesio alga (MMA) - 2000 litų (2000 €);
2) mažiausia pensija - 11119 litai 45 centai (1119 € 45 centai).

Puons Juozaiti,       2019-02-8 10:34

Ar jau baigėsi “Sąjūdžiui” suaukoti Amerikos lietuvių pinigai ir surinkti 1988-06-24 Katedros aikštėje, Vilniuje, kad paistai niekus, apie kaži kokį “Tautos iždą”? Absoliuti prapultis su tokiais ir panašiais kandidatais į LR Prezidentus? Na, tik vienintelė viltis, kad dabar daugiau žmonių yra apsiskaičiusių, o ir prisimena tuos laikus, kai p. Juozaitis, laikęs save sąjūdiečiu, pasitaikius progai, išdavė Sąjūdį ir parėmė komunistų partijos CK pirmąjį sekretorių Algirdą Brazauską. Dar visu gražumu atsiskleidė 1990-03-15, paskelbęs “Istorinę klaidą”? Manau, po “Istorinės klaidos” p. Juozaičio, kaip politiko, karjera Lietuvoje baigėsi amžiams ir visiems laikams?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS       2019-02-8 10:33

Arvydo Juozaičio pasiūlymas pavėluotas (bemaž 20 metų). Dabar, toks pasiūlymas yra tinkamas tik ir tik Tautos bei Lietuvos pribaigimui.
*
Kad sustabdyti komunistinio konclagerinio režimo veikėjų vykdomą Tautos klaikų skurdinimą bei Lietuvos naikinimą, jau dabar Lietuvoje turi būti:
1) mažiausią mėnesio alga (MMA) - 2000 litų (2000 €);
2) mažiausia pensija - 11119 litai 45 centai (1119 € 45 centai).

EUR       2019-02-8 10:28

taps ponu privilegija. Baudziauninkams juos pakeis vietinis pinigas. Net Lenkijoj neapsipirksi.

Rekomenduojame

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (III)

Danijos sulaikytieji gali būti įkalinti užsienyje

Karolinska ligoninė „kastruoja“ ir mėgina pakeisti vaikų lytį bei nutyli sunkius pakenkimus

Linas Karpavičius. Referendumas Šveicarijoje

Durnių laivas ir 2,5 jo kapitonai: kuris tikras?

Arkivyskupo Carlo Marija Vigano pareiškimas

Aleksandras Nemunaitis. Neries krantinės reikalai

James Traub. Netgi Švedija nebenori daugiau migrantų

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (III)

Lenkijos valdžia: nenorim tokių protestų kaip kitur Europoje, todėl papildomų draudimų dėl pandemijos imtis neplanuojame

„Mes giname Europą“ – teigia Lenkijos Ministras Pirmininkas

Graikų ortodoksų hierarchas apie GP bažnyčiose: netoleruosime valdžios institucijų melo

The Lancet: stigmatizuoti nepasiskiepijusius – neteisinga

Daugėja neapykantos nusikaltimų prieš Europos krikščionis

Dominykas Vanhara. Naujausi reitingai

Kun. Gintaras Jurgis Sungaila. Apie klerikalizmą ir pašaukimų krizę

Garsiąją Kauno vilą Perkūno alėjoje gynusį architektą teismas pripažino kaltu – už rangovo pastūmimą ir kaukės nuplėšimą skirta bauda

Mirė partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Ketvirtadienį Vilniuje bus paminėtos kun. B. Laurinavičiaus žūties metinės

Manifestacijos Austrijoje prieš suvaržymus

Kęstutis Pranckevičius. Tamsią naktį žvaigždės ryškiau šviečia

Vytautas Sinica. Kada JAV kongresas atšauks Nepriklausomybės deklaraciją?

Aleksandras Nemunaitis. Vilniaus grybai

Leidžiama žaisti demokratiją

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija reiškia susirūpinimą dėl narkotikų ir alkoholio prieinamumo didinimo

Vytautas Sinica. Solidarumo galia

Chris Waldburger. Valia siekti Kristaus?

Edvardas Čiuldė. Kokiu mokslu reikėtų tikėti, a? (II)

Almantas Stankūnas. Kiek dar ilgai žaisime neoliberalistinius rinkos žaidimus ten, kur negalima jų žaisti?!

Br. Paulius Vaineikis OFM: skelbiu nepaprastąją padėtį

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.