Istorija, Tikėjimo persekiojimas

Aras Lukšas. Žodis, priartinęs laisvę

Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 11 d. 11:09

1     

    

Aras Lukšas. Žodis, priartinęs laisvę

Mažame Simno klebonijos kambarėlyje šviesą išvydusi „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ buvo unikalus atvejis visoje lietuviškoje pogrindžio spaudoje – jos leidybos kagėbistams taip niekada ir nepavyko užgniaužti. LŽ archyvo nuotraukos

lzinios.lt

Į Kovo 11-ąją per visus okupacijos metus mus lydėjo pogrindžio spaudos žodis. Ir pokario partizanų, ir vėlesnių laikų disidentų leidiniai nuolat primindavo – buvome laisvi ir savo laisvę susigrąžinsime.

„Dabar pats patogiausias laikas – būti knygnešiu, tautos žadintoju, kovotoju už jos laisvę (...). Sakote, dabar nėra prasmės, tik beprasmis pasiaukojimas (...), reikia palaukti momento. Taip, bet vilties laimėti knygnešių laikais negi buvo daugiau (...). Galbūt dabartinių knygnešių kelias pavojingesnis, bet kartu jis kilnesnis.“ Tokiais žodžiais 1945-ųjų kovą į skaitytoją kreipėsi Žemaitijos partizanų laikraščio „Laisvės karžygys“ leidėjai. Tai, galima sakyti, buvo pirmasis ginkluoto pogrindžio mėginimas kruviniausios kovos ir represijų metais nešti visuomenei tiesos žodį, o tuo pačiu – ir viltį, kad sugrįžusių sovietinių okupantų batai nesutrypė mūsų laisvės troškimo.

„Laisvės karžygis“ buvo tik pirmoji kregždė. Per visą partizaninio karo dešimtmetį, kovotojai nepamiršo, kad žodis dažnai stipresnis už ginklą: iki 1953-iųjų lietuvių dvasią stiprino mažiausiai keturios dešimtys miškų bunkeriuose ir ryšininkų sodybose leistų laikraštėlių ar žurnalų, raginusių nenusiminti, nepasiduoti, neprarasti vilties. Kiek jų būta iš tikrųjų – sunku net pasakyti, nes toli gražu ne visi šie leidiniai pasiekė mūsų dienas.

Silpstant jėgoms, žūstant kovotojams, priešui vieną po kito naikinant partizanų štabus, ginkluoto pogrindžio spauda pamažu nyko. Tačiau miškuose kritusiųjų neštas tiesos žiburys neužgeso: jo šviesą apgaubė kiti delnai. Tą šviesą nuo užmaršties vėjų saugojo jaunos rankos. Ji pražysdavo Trispalvėmis per naikintą, bet nesunaikintą visiems mums brangią Vasario 16-ąją – ji nušvisdavo Vėlinių ugnelėmis prie žuvusių Lietuvos savanorių kapų, ji virsdavo žodžiais ant medžių ir tvorų išklijuotuose lapeliuose, kurių kiekvienas kartojo tai, ką nešė ir knygnešiai, ir partizanai: mes nepamiršome, kad buvome laisvi ir niekada neatsisakysime laisvės. O po nepilno dešimtmečio, šie žodžiai vėl išsiliejo į naują upę, kurios okupantams taip ir nepavyko užtvenkti iki pat sovietinės imperijos griūties.


„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ archyvas.

Legendinė „LKB kronika“

Taigi, „brandaus socializmo“ laikų pogrindžio spauda neatsirado tuščioje vietoje. Patys sovietai visoje didžiulėje imperijoje ir jos valdomose Rytų Europos šalyse padarė viską, kad į šipulius sudaužytų trapias chruščiovinio atlydžio viltis. Kraujuje paskandintas Budapeštas, tankais sutraiškytas 1968-ųjų Prahos pavasaris, griežtėjanti ideologinė cenzūra, stiprėjanti rusifikacija, pagaliau – nesibaigiantis katalikų persekiojimas tiek visame tautų kalėjime, tiek ir Lietuvoje skatino kurtis pačias įvairiausias nelegalias organizacijas, vienijusias įvairiausius žmones – nuo naivių svajotojų apie „socializmą su žmogišku veidu“ iki nesutaikomų to paties socializmo priešininkų ar tikinčiųjų teisių gynėjų. Visa ši idėjų ir siekių įvairovė netruko rasti atgarsių pogrindžio spaudoje, kurios leidiniai vienas po kito ėmė dygti 8-ojo dešimtmečio pradžioje.

To meto pogrindžio spaudą nagrinėjantys istorikai pastebi jos tris svarbiausias kryptis – katalikiškąją, tautinę ir liberaliąją. Netrukus įsitikinsime, kad net ir siekdami to paties svarbiausio tikslo – laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, šių įvairių pakraipų disidentai pogrindžio spaudoje netgi polemizuodavo vieni su kitais – visai kaip sveikoje, normalioje visuomenėje.

Po minėtų Čekoslovakijos įvykių ir beveik iš karto prasidėjusių represijų prieš sovietų disidentus Rusijoje jau ėjo nelegalūs leidiniai, iš kurių garsiausias buvo „Dabarties įvykių kronika“. Lietuvoje nieko panašaus dar nebuvo. Tad labai greitai kunigo Sigito Tamkevičiaus bei pasauliečio disidento Petro Plumpos galvoje subrendo mintis įkurti savą, lietuvišką pogrindžio žurnalą.


Pogrindžio spaustuvės įranga.

Taip 1972 metų kovo 19 dieną mažame Simno klebonijos kambarėlyje šviesą išvydo rašomąja mašinėle išspausdintas pirmasis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ numeris, kurio pirmuoju redaktoriumi ir leidėju tapo kunigas S. Tamkevičius.

„LKB kronika“ buvo unikalus atvejis visoje lietuviškoje pogrindžio spaudoje. Pirma, jos leidybos kagėbistams taip niekada ir nepavyko užgniaužti. Antra – tai buvo kone vienintelis grynai katalikiško pobūdžio leidinys. Dėl kitų pogrindžio laikraščių ir žurnalų tyrinėtojai sutaria ne visada – nors daugelį jų vis dėlto leido kunigai, tikinčiųjų teisės, tikėjimo laisvė ir Bažnyčios padėtis vis dėlto nebuvo svarbiausios šių leidinių temos. Labiau orientuodamiesi į žmogaus teises apskritai ir akcentuodami tautinę lietuvių kultūrą bei identitetą, daugelis 8-ajame dešimtmetyje pasirodžiusių spaudos leidinių turėtų būti priskiriami ne prie katalikiškojo, o prie tautinio pogrindžio idėjų reiškėjų.

Užtemdyta „Aušra“, nutildytas „Šauklys“

Ryškiu tokios spaudos pavyzdžiu galima laikyti 1975-ųjų lapkritį pasirodžiusį leidinį „Aušra“, kurio leidėjai skelbėsi tęsią XIX amžiaus pabaigoje leistos „Aušros“ tradicijas. Ir nors leidinio sumanytojai bei redaktoriai buvo kunigai Pranas Račiūnas, S. Tamkevičius ir Lionginas Kunevičius, o jis pats dažnai platintas kartu su „LKB kronika“, Aušros“ uždaviniai ir akcentai gerokai skyrėsi nuo to, ką pabrėždavo legendinio katalikiško sąjūdžio leidinio kūrėjai.

Kitaip nei „LKB kronikoje“, „Aušroje“ beveik nerasime rašinių apie sąžinės laisvės suvaržymus. Svarbiausia šiam leidiniui buvo tautiniai ir politiniai klausimai, pirmiausias – krašto rusinimas. Itin didelį dėmesį „Aušra“ skyrė sovietmečiu nutylimai ar falsifikuojamai Lietuvos istorijai, ypač tarpukario tarptautiniams santykiams. Jos numeriuose rasime bent dvi dešimtis rašinių, kuriuose išsamiai ir kvalifikuotai analizuojamas Molotovo-Ribentropo paktas ir jo pasekmės Baltijos valstybėms, detaliai pasakojama apie Lietuvos okupaciją ir aneksiją lemtingaisiais 1940 metais.

Minėti leidiniai turėjo skirtumų, bet jų likimas buvo gana panašus – tiek vieno, tiek kito čekistams taip ir nepavyko sunaikinti. Nors 1980-aisiais už „Aušros“ platinimą buvo suimti ir nuteisti pogrindininkai Anastazijus Janulis ir Povilas Buzas, pati „Aušra“ ėjo toliau ir nustojo egzistuoti tik 1988-aisiais – pačiame Atgimimo apyaušryje.


Gintautas Iešmantas privertė čekistus ieškoti juodoskatės tamsiame kambaryje.

Gintautas Iešmantas privertė čekistus ieškoti juodos katės tamsiame kambaryje. Visai kitoks likimas ištiko kitą, tautinės pakraipos leidinį „Laisvės šauklys“. Leisti jį ėmėsi atvirai su sovietine valdžia konfrontavę Lietuvos laisvės lygos (LLL) aktyvistai Kęstutis Jakubynas, Julius Sasnauskas, Stasys Stungurys ir Antanas Terleckas. Šį leidinį verta prisiminti mažų mažiausiai todėl, kad būtent jis suformavo LLL programą. Palyginus su jau minėta „Aušra“, „Laisvės šauklį“ būtų galima pavadinti radikaliu, netgi revoliuciniu leidiniu. Jo puslapiuose jau be jokių užuolankų raginama kovoti prieš sovietinę sistemą, siekti visiškos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės taip, kaip dėl jos kadaise pasiaukojo Romas Kalanta.

Deja, „Laisvės šauklys“ buvo greitai nutildytas. To ir reikėjo tikėtis, nes jo leidėjai, veikdami kaip atviri disidentai, nuolat buvo KGB taikiklyje. Taigi, maždaug po metų, pasirodžius šešiems leidinio numeriams, jis nustojo ėjęs ir tik Atgimimo pradžioje atgimė kaip LLL informacinis biuletenis.

Neką ilgiau ėjo ir 1979-aisiais pasirodęs LLL aktyvistų leistas „Vytis“, pasižymėjęs dar radikalesnėmis nuostatomis nei jo pirmtakas. Pagrindinis šio leidinio leitmotyvas buvo nepasitikėjimas nei rusų disidentais, nei lietuvių išeiviais, nei Vakarų politiniais sluoksniais, leidinio autorių nuomone, einančiais keliu, kadaise atvedusiu Europą į gėdingą Miuncheno sąmokslą. Reikia pridurti, kad aiškiai sekuliari „Vyčio“ kryptis skatino ir tam tikrą LLL konfrontaciją su kita pogrindžio opozicijos dalimi, pirmiausia – su antisovietiškai nusiteikusiais dvasininkais.

Per dvejus „Vyčio“ leidimo metus pasirodė 7 numeriai, tačiau ketvirtasis jau buvo leidžiamas be pagrindinių jo redaktorių A. Terlecko ir J. Sasnausko – šie buvo suimti. O paskutiniojo, 7-ojo numerio, niekas, išskyrus kagėbistus, taip ir neišvydo – visas jo tiražas buvo konfiskuotas. Netrukus po to, kai čekistai nutildė LLL leistą „Laisvės šauklį“ ir dar nepasirodė tų pačių aktyvistų sumanytas „Vytis“, pogrindžio spaudos padangėje atsirado dar vienas leidinys, kurį drąsiai galima laikyti unikaliu lietuviškos savilaidos reiškiniu. Unikaliu todėl, kad jo negalima priskirti nei prie katalikiškojo, nei prie tautinio pobūdžio leidinių. Maža to, šio leidinio puslapiuose vietos atsirasdavo kartais net diametraliai priešingoms idėjoms ir net tokiai utopijai kaip „socializmas su žmogišku veidu“.

Kalbame apie 1978 metų rugpjūtį pasirodžiusį žurnalą „Perspektyvos“, kurių pagrindiniai leidėjai buvo Vytautas Skuodis, Povilas Pečeliūnas ir Gintautas Iešmantas.


„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ redaktoriusir leidėjas Sigitas Tamkevičius.

Laisvės perspektyvos

Pastarąjį disidentą vertėtų paminėti atskirai, nes G. Iešmantas, vedžiodamas kagėbistus už nosies, daugelį žurnalo tekstų skelbė kelių realiai neegzistuojančių pogrindžio organizacijų vardu. Maža to, šios „organizacijos“ čia pat skelbė ir savo struktūrą ir net stojimo į jas tvarką, tad čekistams ilgokai teko ieškoti juodos katės tamsiame kambaryje nė nenumanant, kad jokios katės ten nėra.

Tuo metu neegzistuojanti Lietuvos komunistų sąjunga (LKS), prisidengdama klasikine kairiąja ideologija ir netgi pripažindama, kad „socializmas ir komunizmas yra žmonijos vystymosi būtinybė“, vis dėlto pasisakė už „aukštesnę esamo socializmo pakopą“, kuri neįmanoma be laisvės ir demokratijos, kurių Sovietų Sąjungoje nėra. Mistinė LKS savo programiniuose dokumentuose ėjo dar toliau: primindama paties bolševikų vado Vladimiro Lenino deklaruotą tautų apsisprendimo teisę, ji kritikavo prievartinę tautų asimiliaciją, didžiavalstybinį rusiškąjį šovinizmą, o vienoje deklaracijoje visiškai atvirai pareiškė: „siekdami sukurti tikrąjį socializmą, […] esame už Lietuvos išstojimą iš Tarybų Sąjungos.“

Siekdamas šio tikslo, žurnalas „Perspektyvos“ ragino išnaudoti tiek legalias, tiek nelegalias veikimo formas. Tarkime, dalyvauti sovietiniuose „rinkimuose“, tačiau išbraukti iš balsavimo lapelių visas „kandidatų“ pavardes ir įrašyti žodžius: „Balsuoju už Lietuvos atsiskyrimą nuo TSRS.“ Šiuose straipsniuose pakėsinta į šventą SSRS Konstitucijos 6-ąjį strapsinį, teigiantį, kad vadovaujanti ir vairuojanti valstybės jėga yra vienintelė Komunistų partija – juose teigta, kad atgavusioje laisvę Lietuvoje gyvybiškai būtina daugpartinė sistema.

Tokį pseudokomunistinį „Perspektyvų“ kamufliažą suprasti visai nesunku: žurnalo leidėjai tikėjosi, kad lyg ir neišeidami už klasikinio marksizmo ideologų nubrėžtų rėmų jie nepaliks kagėbistams galimybės „pripaišyti“ jiems antisovietinės propagandos ir agitacijos, už kurią grėsė ilgi metai lagerių. Tai buvo naivios viltys – po 1968-ųjų Prahos vien „socializmo su žmogišku veidu“ propaganda buvo traktuojama kaip baisiausia erezija ir nusikaltimas. Tad kelių neegzistuojančių pogrindžio organizacijų vardu prisidengdavęs „žmogus orkestras“ G. Iešmantas grotų neišvengė. Vėliau, kai saugumiečiai susekė „Perspektyvų“ leidėjus, paaiškėjo, jog šitai sąjungai savo rašiniais „Perspektyvose“ atstovavo būtent G. Iešmantas.

Kita vertus, tokia „tautinio komunizmo“ propaganda supriešino „Perspektyvas“ su kitais disidentais bei jų leidiniais. Štai LLL aktyvistai viename straipsnyje apie neegzistuojančią LKS rašė: „Vien komunisto vardas šiandien mums viską pasako. Nesvarbu, ar tai oficialiosios kompartijos narys, ar elkaesininkas“.

Nors ir būta ideologinių susikirtimų, visų pogrindžio spaudos leidėjų laukė vienodas likimas – lageriai ir tremtis. Tačiau jų pasėtas laisvės, tiesos, drąsos ir pasipriešinimo žodis davė ir daigų, ir vaisių. 1988-aisiais jų neštą kibirkštį perėmė Sąjūdžio leidiniai, o vėliau – ir iš komunistų kontrolės ištrūkusi legali spauda. Jos žodis vedė mus į Baltijos kelią, į šimtatūkstantinius mitingus, kuriuose vienu balsu pareiškėme, kad mūsų tauta išeis iš nelaisvės namų.

lzinios.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Pikasas       2016-03-11 13:01

 

Autorius Aras Lukšas pateikia labai prasmingą rašinį. Didžiulė pagarba tiems drąsuoliams, kurie žadino mūsų viltis. Teisinga ir tai, kad (cituoju)  „Laisvės šauklys“ buvo greitai nutildytas. To ir reikėjo tikėtis, nes jo leidėjai, veikdami kaip atviri disidentai nuolat buvo KGB taikiklyje.”

Esu įsitikinęs, kad “atviri disidentai” kagėbistinėje sovietinėje sistemoje, jei kuris nors toks buvo,  egzistuoti KGB neprižiūrimas jo butui, kuris buvo sekamas, tikriausiai, jau nuo 1964 metų, o apie tai 1977 metais žinojo ir pats A.Terleckas.

2011 metais paviešintuose prisiminimuose A.Terleckas pristato save, kaip KGB slaptus darbuotojus besiryškinantį detektyvą. O buvo taip:

  1978 metais (cituoju A.Terlecką) „naktį į birželio 27 ar 28 d. rusiška mašinėle „atkaliau“ vienu pirštu Molotovo – Ribentropo pakto pasekmėms likviduoti komiteto nedidelės apimties deklaraciją, kurią tikėjomės apsvarstę tobulinti. Kadangi spausdinant mašinėlė tarškėjo, garsas buvo gerai girdimas palėpės kambarėly gyvenančioms Bitinaitytėms – neabejojau kad jos praneš, kam reikia. O tada bus atsiųsti KGB agentai ištirti, ką rašėm naktį. Šitaip mes nesunkiai nustatysime, kurie asmenys yra agentai. 

  A.Terleckas: (cituoju) „...atėjo Koja mūsų pravardžiuojamas V.B. Jis buvo gan gudrus šnipelis, išdavęs daug savo draugų. (...) Kaip tik tą dieną Juliukas (Julius Sasnauskas) atnešė Šv. Jonų bažnyčios palėpėje „atkaltą“ pirmąjį „Vyčio“ numerį.  Parodžiau jį V.B. Aišku, kad jau tą patį vakarą “Vytis“ gulėjo ant Lietuvos KGB pirmininko generolo Juozo Petkevičiaus stalo…“
  Beje, tai tas pats KGB agentas V.B. (Vytautas Bastys), kurio parašas puikuojasi ir prie „Memorandumo“ teksto,  kuris fiksavo ir „Memorandumo“ kūrimo pradžią.  Kaip visa tai suprasti? A.Terleckas netgi pats teigia, kad „neabejoja, kad jos (KGB agentės, praneš kam reikia“. Iš to kas pasakyta seka dar ir tai, kad A.Terleckas išryškino KGB agentą ir tada, tai žinodamas,  supažindino jį ir su pogrindžio leidinio „Vyčio“ pirmu numeriu, o vėliau netgi pasiūlė jam pasirašyti po dokumento tekstu?

  Daugiau komentarų šia tema pateikiau prie Tiesos.lt rašinio “Aukščiausias teismas apgynė rezistento garbę ir orumą.” (“Google.lt” galima rasti)


Rekomenduojame

Rastas 1920 m. Mickevičiaus-Kapsuko laiškas atskleidžia Rusijos tikslus Lietuvoje

Ramūnas Aušrotas. Liūdna, nes juk ES pradžia buvo visai kitokia

Raymond Ibrahim. Hagia Sophia: Turkų pasakos prieš istorinius faktus

Algimantas Matulevičius. Lietuvoje galima išgyvendinti skurdą

Nida Vasiliauskaitė. Žmonija progresuoja. Iš kur žinome?

Algimantas Rusteika. Lempučių filosofija

Neringa Venckienė informuoja

Algirdas Endriukaitis. Kas laukia nacijos, jei jos politikams nerūpi valstybės egzistencinis likimas?

Nuo bačkos. Majauskas: Su Ingrida už Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Beprotybės kronikos: kas yra moteris

Tomas Čyvas. Įdomu, kada radikaliai kairioji minia uždraus Bulgakovą?

Algimantas Rusteika. Ar turi teisę atbuvę tremtį žinoti savo skundikus?

Geroji Naujiena: Padauginame tik dalydamiesi

Rasa Čepaitienė. Verygos paradoksas

Raimondas Navickas. Tai NE fontanas, tai kitaip vadinasi!

Liudvikas Jakimavičius. Covido simptomas: „Aplink nosį vaikšto šeškas – nieko neužuodžiu“

Vytautas Sinica. Siūlyčiau, priešingai, Lietuvai pagaliau viešai ir deramai pagerbti LAF’ą

Alvydas Jokubaitis. Noras panaikinti visus prietarus yra pats didžiausias prietaras

Arvydas Anušauskas Fainai Kukliansky: „Tai jau su J.Lukša-Daumantu viskas gerai?“

Audrius Bačiulis. Lukašenka žodžių tuščiai nešvaisto…

Skaitiniai. Vidmantas Valiušaitis rekomenduoja: „Svarbus aukščiausio JAV diplomato pareiškimas ir svari politinė parama Baltijos valstybėms“

Algimantas Rusteika. Pakelkim, pakelkime taurę kvailybės, kad Lietuvai būtų geriau!

Nuo bačkos. F. Kukliansky: kultūringas, inteligentiškas, nieko neįžeidžiantis, bendradarbiavimą skatinantis laiškas iššaukė minios protestą

Nikolajus Nielsenas. Rinkimai Baltarusijoje: Lukašenka prieš COVID-19

Audrius Bačiulis. Beprotybės kronikos: kas yra vyriausieji „Facebook“ cenzoriai?

Karolis Kaklys: Kaip Vijūnėlės dvaro statybos atskleidė visai Lietuvai opias problemas?

Kas mes? Vytautas Sinica apie Nacionalinį susivienijimą

Rasa Čepaitienė. Gyvename totalinio freimingo laikais

Skaitiniai. Andrius Švarplys rekomenduoja: Tiems, kam rūpi akademinė laisvė ir universiteto likimas ‘Black Lives Matter’ epochoje

Vytautas Radžvilas. Laisvė, arba Kodėl NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS dalyvauja rinkimuose?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.