Andrius Švarplys. Tauta versus Valstybė? Prieštaravimas, į kurį stumia Konstitucinio Teismo liepos 11-osios nutarimas

Tiesos.lt redakcija   2014 m. liepos 27 d. 18:00

19     

    

Andrius Švarplys. Tauta versus Valstybė? Prieštaravimas, į kurį stumia Konstitucinio Teismo liepos 11-osios nutarimas

Politinio cinizmo esmė yra įvilkti tikruosius interesus į formaliai įtikinamą teisinę argumentaciją. Perkelti esmę nuo tikrų ginčo pusių vertybių apnuoginimo į dirbtinai sukurtą loginę erdvę ir taip diskusiją padaryti pseudo. Juk jeigu visa diskusija skirta paslėpti tikruosius interesus, tai argi ji netampa pseudo?

Gal ne visiems priimtinas, bet pavyzdys iš religijos istorijos. Evangelijose visi fariziejų klausimai Kristui buvo sukonstruoti pagal to meto tikėjimo dirbtinius kazusus. Jie apsistatė šventų raštų autoritetu ir, remdamiesi tik jiems priklausančia teise juos interpretuoti, bandė dirbtinai įvilkti Kristaus elgesį į formalių prieštaravimų erdvę ir taip diskredituoti. Ir visi Kristaus atsakymai buvo ne dirbtinės (melagingos) klausimo sukeltos situacijos narpliojimas, bet atsakymas į tiesioginį klausimo šaltinį arba motyvą, glūdintį iki klausimo ir verčiantį kelti tokius „klausimus“.

Fariziejų motyvas buvo vienas ir tas pats per amžių amžius – valdžios išsaugojimas. Visais laikais „fariziejai“ panaudodavo savo ortodoksinio tikėjimo autoritetą su visa nenugalima teologine (vėliau – filosofine, konstitucine, teisine, demokratine) logika. Įdomu, ką tiksliai turėjo omeny baronas Miunchauzenas, kai sakė, kad „visos didžiausios pasaulio niekšybės padaromos rimta veido išraiška“? Rimta teologija? Rimta filosofija? Rimta modernia teise? Rimtais teismų sprendimais?

Ši Konstitucinio Teismo nutartis sąlyginai nėra pseudo diskusija, padėtis žymiai skaidresnė – Konstitucinis Teismas aiškiai deklaruoja savo vertybes. Tik ar mums pakeliui su jomis? Ar jos turi ką nors bendra su Vakarų konstitucinėmis vertybėmis?

Praktiškai Konstitucinis Teismas referendumo klausimu pasakė, kad Tauta nėra aukščiausias suverenas ir turi taikytis prie konstitucinio reguliavimo, kurį nustato valdžios institucijos. Dar daugiau – Tautos valia dar iki savo pasireiškimo (teatleidžia skaitytojas tokias daiktines formuluotes) turi pereiti Seimo ir Vyriausios rinkimų komisijos (!!!) filtrą. Trumpai tariant, panaudojęs konstitucinę kazuistiką Konstitucinis Teismas Tautą pakeitė Valdžia, Tautą nustūmė į Valdžios glėbį.

Kadangi teisinė sofistika formuoja argumentų dūmų debesį, gal produktyviau bus tiesiog koncentruotis į tam tikrus Konstitucinio Teismo nutarties elementus iškeliant klausimus ir trumpai pakomentuojant.

1. Konstitucinis Teismas teigia: „Atsižvelgiant į tai, pabrėžtina, kad Konstitucijoje atsispindi valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos įsipareigojimas kurti ir stiprinti valstybę vadovaujantis Konstitucijoje įtvirtintomis pamatinėmis taisyklėmis; Konstitucija yra Tautos, kaip valstybinės bendruomenės, bendro gyvenimo teisinis pamatas. Taigi pabrėžtina ir tai, kad Konstitucija saisto ir pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą, todėl Tautos aukščiausia suvereni galia gali būti vykdoma, inter alia tiesiogiai (referendumu), tik laikantis Konstitucijos“ (2.2 punktas).

Tai reiškia, kad Tauta negali net teikti referendumui tam tikrų klausimų: „Referendumui teikiamas įstatymo ar jo nuostatų projektas turi būti derinamas su Konstitucija“ ir „Pažymėtina ir tai, kad iš Konstitucijos viršenybės principo inter alia kyla imperatyvas neteikti referendumui tokių galimų sprendimų, kurie neatitiktų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų.“ (2.4. punktas).

Kaip logiškai, konstituciškai, pagal politinės filosofijos istorijos ir Vakarų demokratijos standartus suprasti, kad Tauta yra antraeilė Konstitucijos atžvilgiu? Kaip Konstitucijos autorius gali būti įkalintas savo kūrinio taisyklių taip, kad jos taptų ribojančiomis išreikšti paties autoriaus valią? Juk čia kalbama ne apie savaime suprantamą pareigą laikytis įstatymų valstybės gyvenime, bet apie principinį Tautos ir Valdžios (valstybės, santvarkos, Konstitucijos) santykį, kuris aiškiai dominuoja ir paties Konstitucinio Teismo kalboje bei dėstyme.

Prie visų tų išrandamų konstitucinių taisyklių prisiminkime, kad pati Konstitucija postuluoja priešingą principą: „Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“ (3 str.). Juk galima taip konstituciškai susaistyti, kad bus paneigtas Tautos suverenumas (kaip, beje, dabar ir atsitinka). Tiesioginės Tautos valios, taigi ir referendumo, konstitucinis institutas todėl ir egzistuoja kaip alternatyva atstovaujamai Tautos valiai (Seimui), būtent todėl jis ir negali būti Valdžios ribojamas.

2. Konstitucinis Teismas teigia: „Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti.“ (2.2. punktas).

Kaip suprasti, kad Konstitucinio Teismo minima visuomeninė sutartis, Tautos ir Valdžios sutartis, yra interpretuojama ir aiškinama Valdžios naudai, kai visa Vakarų politinės filosofijos klasika ją aiškino Bendro Gėrio, Bendruomenės (konsiliumo), Tautos naudai? Istoriškai Vakarų konstitucionalizmas nuo J.Loko iki Ž.Ž. Ruso ir Th. Jeffersono visuomenės sutarties koncepciją naudojo kaip Valdžios apribojimą, dar daugiau – kaip Valdžios pareigą saugoti visuomenės teises, o ne Tautos pareigą klausyti Valdžios susaistymo.

Toje pačioje dvasioje Konstitucinis Teismas akcentuoja ir Tautos valios ir Seimo neatskiriamumą, vidinį giminingumą ir supriešinimo negalimumą: „Taigi pagal Konstituciją negali būti ir nėra priešpriešos tarp Tautos ir jos atstovybės – Seimo: Seimas įgyvendina tuos įgaliojimus, kuriuos Tauta jam nustatė savo priimtoje Konstitucijoje (Konstitucinio Teismo 2004 m. gegužės 25 d. nutarimas).Vadinasi, aiškinant Konstituciją negali būti priešpriešinamos tiesioginio (referendumu) ir netiesioginio (per Tautos atstovybę – Seimą) Tautos aukščiausios suverenios galios vykdymo formos.“ (2.1. punktas).

Svarbu priminti: visa prigimtinės teisės tradicija, iš kurios tiesiogiai ir kilo Vakarų Konstitucija, darė perskyrą tarp Tautos ir Valdžios, tarp teisingumo ir teisėtumo, tarp Žmonių valios ir formalios valdžios. Ir taip buvo daroma dėl vienos priežasties – valdžia gali tapti korumpuota ir prisidengti formaliu legitimumu. O Konstitucijoje postulavo neatsiejamumą tik todėl, kad Valdžia dirbtų Tautai. Originali vakarietiška intencija buvo priversti Valdžią dirbti Tautai, o ne atvirkščiai – palenkti Tautą Valdžios taisyklėms. Kaip matome iš Lietuvos Konstitucinio Teismo logikos, čia vystoma priešinga kryptis: naudojamasi išties konstituciniu Tautos ir Valdžios susietumu, tik ne tam, kad Valdžią pakreiptų Tautos link, bet priešingai – kad Tauta būtų įpareigota laikytis konstitucinių taisyklių, kurias išaiškina ir nustato Valdžia.

3. Iš kur konstitucinėje doktrinoje atsiranda tokie konstruktai kaip „tikroji Tautos valia“ ir ką konstituciškai vertingo pasako tokie veiksniai kaip „piliečių grupės tapatinimasis su Tauta“?

Konstitucinis Teismas sako: „Konstitucijos 3straipsnio nuostatų negalima aiškinti inter alia taip, esą jos suponuoja Tautos teisę nepaisyti savo pačios priimtos Konstitucijos arba piliečio, kokios nors piliečių grupės teisę tapatintis su Tauta ir veikti jos vardu siekiant pažeisti minėtas konstitucines vertybes.“(2.3. punktas).

Kokią konstitucinę vertę turi tokie vertinimai? Juk ex definitione aišku, kad referendumo iniciatyvinė grupė neturi nieko bendra su Tautos valia, kadangi ši įvyksta tiktai referendumo metu priimtame sprendime. Net 300 000 parašų konstituciškai nėra Tautos valia, bet tik įpareigojimas skelbti referendumą, kad pasireikštų Tautos valia. Ar čia mes nesusiduriame tiesiog su politiniu vertinimu? Nes konstitucinį vertinimą nukreipus į kalbą apie Tautos valios uzurpatorius, formuojamas supratimo kontekstas, kad nuo pat pradžių reikia varžyti teisę į referendumą dar iniciatyvos stadijoje.

Lygiai tokią pačią – politinę, o ne konstitucinę – funkciją atlieka ir „tikrosios Tautos valios“ konstruktas, kadangi norint sužinoti „tikrąją valią“ jau reikia tam tikrų apribojančių filtrų, kuriais, kaip matysime, tampa Seimas ir net Vyriausioji Rinkimų Komisija. Ar ne tam tuomet reikia „ekspertinės“ galios, kurią pasiruošę suteikti Seimas ir VRK, kad vietoj paprastos Tautos valios sužinoti Tikrąją valią?

Konstitucinis Teismas teigia: „...pažymėtina, kad referendumui teikiami svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai turi būti tokie, dėl kurių galėtų būti nustatyta tikroji Tautos valia: inter alia jie turi būti suformuluoti aiškiai, neklaidinančiai. Taigi iš Konstitucijos 9 straipsnio 1 dalies, aiškinamos kartu su 2 straipsnio nuostata, kad suverenitetas priklauso Tautai, ir 4 straipsnio nuostata, kad aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai, kyla imperatyvas sudaryti prielaidas per referendumą nustatyti tikrąją Tautos valią.“ (3.5. punktas).

Toliau 3.5 punkte kalbama apie tai, kad „kaip vienas klausimas balsavimui referendume negali būti teikiami keli tarpusavyje savo turiniu ir pobūdžiu nesusiję klausimai, tarpusavyje nesusijusios Konstitucijos pataisos ar įstatymų nuostatos. ... t. y. vieną kartą pasirašant negali būti reiškiama parama iniciatyvai skelbti referendumą dėl kelių tarpusavyje savo turiniu ir pobūdžiu nesusijusių klausimų, tarpusavyje nesusijusių Konstitucijos pataisų ar įstatymų nuostatų.“

Atrodytų visai reikalingos nuostatos, tačiau kodėl nuo Tautos vėlgi globėjiškai nuimama „sunki mąstymo našta“ ir už ją siūloma pagalvoti valdžios institucijoms? Juk jeigu Tautai pasirodys, kad klausimai nesisieja ar yra kvailai sugrupuoti, tai ji ir nebalsuos už juos. (Beje, daug išsilavinusių žmonių Žemės referendume nebalsavo būtent dėl to, kad į vieną krūvą buvo sumesti keli nesisiejantys klausimai ir nebuvo galimybės vieną teiginį palaikyti, o kito – ne).

4) Konstitucinis Teismas: „iš konstitucinių teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principų kylantys referendumą organizuojančios institucijos – Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų laikymąsi organizuojant referendumą, inter alia: tikrinti siūlomo referendumu spręsti klausimo atitiktį reikalavimams, nustatytiems jo turiniui ir formai, neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, kuri nevykdo pareigos derinti referendumui siūlomą sprendimą su Konstitucija“ (4.4.1. punktas).

Įsiklausykime: Vyriausioji rinkimų komisija sprendžia, ar referendumo idėja atitinka turinio ir formos reikalavimus.

Taigi šiuo Konstitucinio Teismo sprendimu nuo Konstitucijos garantuojamo Tautos, aukščiausio suvereno, principo, Tautos tiesioginės valios ir referendumo teisės mes prieiname prie biurokratinės institucijos galios nustatyti ir vertinti referendumo idėją. Tautos valia, kaip Konstitucijos pagrindas, transformuojama į antraeilės valdžios institucijos įgaliojimus. Institucija, kuri Konstitucijoje paminėta vos vieną kartą kaip techninę balsų skaičiavimo funkciją atliekanti institucija (išnašoje: „Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija po abiejų rinkimų ratų oficialiai paskelbs apie tai, kad išrinkta ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių“, ir tai padaryta ne tiesioginiame Konstitucijos tekste, bet papildomame „Lietuvos Respublikos Įstatyme Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos Įsigaliojimo Tvarkos“, kuris yra sudedamoji Konstitucijos dalis), dabar įgyja galią spręsti referendumo konstitucingumą.

Pažymėtinas Konstitucinio Teismo uolus rėmimasis (antra nutarimo dalis) Venecijos komisijos autoritetu – patariamąja institucija konstitucinės teisės suvienodinimo klausimais prie Europos Tarybos (Europos Sąjungai nepriklausanti institucija) – tam, kad galėtų labiau pagrįsti „formalius ir materialius reikalavimus referendumui“. Ši Europos Taryba skirta žmogaus teisių monitoringui ir gynimui, nemenka dalimi orientuota prisidėti demokratinant postsovietinės erdvės šalių autoritarinius režimus. Ar tikrai tokios rekomendacijos prilygsta vakarietiškam konstituciniam Tautos ir Valdžios santykio reguliavimui, kad jas būtina įtraukti į Lietuvos konstitucinę doktriną?

5. Kadangi 1994 m. liepos 22 d. (garbingas 20 metų jubiliejaus momentas!) tuometis Konstitucinis Teismas aiškiai postulavo, kad Konstitucijoje nenumatyti jokie ribojimai tiesioginės Tautos pasireiškimui per referendumą, dabartiniam Konstituciniam Teismui reikėjo suktis ir išspręsti koliziją, nes jis, kaip matėme, nukanalizuoja Tautos referendumo teisę tiesiai į melioracijos griovį. Tam skirtas 4.4.2. punktas su trimis papunkčiais. Svarstymo esmė ta, kad konstitucinės doktrinos formavimas yra „laipsniškas ir nuoseklus procesas“, išsitęsia laike, vėlesnės Konstitucinio Teismo nutartys papildo ankstesnes ir taip pasiekiama konstitucinio reguliavimo „įvairovė ir pilnatvė“. Iš čia išplaukia jau numanoma išvada, kad „reikalavimas laikytis Konstitucijos negali būti laikomas papildoma, Konstitucijoje nenumatyta sąlyga referendumui paskelbti“ (4.4.2.3. punktas). Štai taip nukenksminamas nepalankus ankstesnio KT sprendimas, tyliai prastumiama konstitucinės doktrinos tęstinumo iliuzija ir gaunamas reikiamas rezultatas.

Vietoj epilogo

1. Visame argumentacijos kontekste (ypač – 4.4.2.2. punkte) atsispindi valdiška, biurokratinė, valstybinė (Leviatano prasme) prieiga prie Konstitucijos. Toks Konstitucijos traktavimas nustumia Tautą – aukščiausią suvereną – ir konstitucinę doktriną padaro absoliučiai sau pakankamu pagrindu. Šitaip traktuojamas Konstitucijos viršenybės principas tampa iškreiptas. Konstitucija turi teikti galių Tautai prieš Valdžią (istoriškai būtent todėl ji ir buvo įsteigta), o ne tapti dirbtiniu, nuo Tautos atitolusiu Aukščiausios Galios Koncentracijos Dokumentu ar Gyvenimą Reguliuojančia Taisykle Nr. 1, prie kurio turi derintis Tauta. Šioje vietoje būtina pabrėžti – nepainiokime: visuomenė turi pareigą laikytis įstatymų ir konstitucinių normų, galiojančia kasdieniniame valstybės gyvenime. Bet kai kyla principinis aukščiausios prabos vertybinis klausimas apie Tautos ir Valdžios santykį, vakarietiška tradicija tiesiog nesuderinama su tokiu Tautos „konstituciniu susaistymu“, nužeminamu iki VRK malonės lygio. Šiame santykyje Konstitucija pagal vakarietišką tradiciją negali tapti aukščiausiu Tautą normuojančiu (ribojančiu) dokumentu, nes ji pati buvo sukurta ir jos prasmė yra būti Valdžią normuojamu dokumentu. Tai atkartoja ir mūsų Konstitucija, bet kažkodėl paneigia Konstitucinio Teismo konstitucinė doktrina.

2. Identifikuokim, kokį politinių vertybių modelį mes galim atpažinti Konstitucinio Teismo argumentacijoje. Atkreipkite dėmesį į Konstitucinio Teismo citatas ir ten akcentuojamas vertybes, mąstymo kryptis: „Tautos įpareigojimas“, „kurti ir stiprinti valstybę“, „saisto pačią valstybinę bendruomenę – pilietinę Tautą“, „konstitucinis susaistymas“. Jos atspindi ir viso nutarimo argumentų kryptį. Kuri Vakarų politinės filosofijos srovė ar valstybės modelis deklaravo panašias politines vertybes? Ar neprimena Thomo Hobso Leviatano ir visuomenės santykio? Tai buvo absoliutinės monarchijos pagrindimas, skatinantis valdžios koncentravimą karaliaus rankose. Visuomeninės sutarties interpretavimas Valdžios naudai, užkraunant pareigas visuomenei paklusti valstybės valdžiai.

Hobso modelis tradiciškai laikomas policinės valstybės modeliu. Epochos skirtingos, argumentų išraiška – kitokia, tačiau pati kryptis labai panaši – palenkti Tautos valią Valdžios reguliavimui. Ir pats faktas, kad tai padaroma įdarbinant visą spektrą demokratinio žodyno kategorijų, tokių kaip „teise ir teisingumu grindžiamos demokratinės valstybės priedermė“, „ginti vertybes, pačios Tautos priimtos Konstitucijos“, „bendras visos visuomenės gėris“, – pats hobsiškų ir demokratinių vertybių nesuderinamumo faktas primena fariziejišką politinį cinizmą.

3. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas puikiai pratęsia kelerių metų (nuo E.Kūrio vadovavimo Konstitucinio Teismo laikų) šio teismo polinkį konstitucinę doktriną iškelti aukščiau už pačią Konstituciją, drąsiai kištis į Parlamento ir Vyriausybės kompetencijos sritis, netgi pasinaudoti konstitucinio proporcingumo principu moraliai abejotinam sprendimui savo teisėjų cecho socialinėms garantijoms įtvirtinti. Ir dabar, galiausiai, visiškai akivaizdžiai nustumti pačią Vakarų konstitucionalizmo šerdį – Tautą – į paribį. Ar tokia šios institucijos veikla neprimena paprasčiausios valdžios koncentracijos, būdingos pokomunistinės Centrinės Rytų Europos valstybėms be stiprių pilietinės visuomenės istorinių pagrindų? Kai piliečiai tyli, institucijos veikia jų sąskaita.

Pati Konstitucinio Teismo liepos 11-osios nutarimo dvasia yra tokia, kad Konstituciją patvirtinusi Tauta daugiau nėra reikalinga: kartą pareiškusi valią Tauta susaistoma – dabar jos prasmė yra likti priklausoma nuo valdžios institucijų išaiškinimų. Tiesioginė tautos valia paverčiama tiesiog grėsme valstybei.

Tik kur jau tai girdėta? Ir kur veda toks kelias?

* * *

Daugiau apie Lietuvos Konstitucinio Teismo keliamas grėsmes krašto demokratijai skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:

Vytautas Landsbergis: Konstitucinis Teismas yra tarsi ponas mūsų viduje

Dalius Stancikas. Žaidimai su Konstitucija, arba Geriau žinanti liaudis

Verta prisiminti. Vytautas Daujotis. Gelbstint Konstituciją nuo teisininkų

Verta prisiminti. Aleksandras Štromas. Neteisingas sprendimas negali būti pripažintas teisėtu (I ir II dalis)

Spaudos konferencija Seime: Ar apginsime Konstituciją nuo Konstitucinio Teismo? (papildyta video)

Vytautas Rubavičius. Konstitucinio Teismo sprendimu Lietuvoje įtvirtintas „Gyvulių ūkis“

Artūras Račas. Kaip D.Žalimas konstitucinę doktriną keitė ir Tautos galias Zeniui ir Justinui perdavė

Tiesos.lt skaitytoja Emilija: Ar dar galioja 1994 m. Konstitucinio Teismo nutarimas?

Zita Šličytė. Toks Konstitucinis Teismas – tiesiog nelaimė

Povilas Urbšys. Konstitucinis Teismas įteisino partokratinę diktatūrą

Konstitucinis Teismas išsprendė referendumų klausimą

Konstitucinis Teismas verčia Lietuvos Respubliką prezidentės viešpatyste

Konstitucinio teismo išdavystė

Povilas Urbšys. Nutylėtas Konstitucinio Teismo nutarimas

Prof. Vytautas Daujotis: Konstitucinis Teismas įvykdė perversmą

Vytautas Daujotis: Atsisakiusi Konstitucinio Teismo Lietuva daug laimėtų

Prof. Vytautas Daujotis: „Lietuvos teismų sistema save saugos iki galo“

Konstitucinio Teismo pirmininkas R. Urbaitis: Mes papildom Konstituciją

Patirties sambūris: Konstitucinis Teismas kėsinasi į valstybės santvarką

P.S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam

  • Google+
Konstitucinis Teismas – valstybė valstybėje?

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

EiSi       2014-07-29 17:00

Logiškas “elito” žingsnis. Tik ką dabar darys tauta, kuri praktiškai savanoriškai atsisakė dalyvavimo sprendimuose svarbiuose pačiai tautai?

Vytautas Ju.       2014-07-28 13:28

↔ Dauguma teisėjų žino kas buvo TSKP Politinis biuras ir Generalinis sekretorius. Jų niekas nerinkdavo. Nerenka ir Konstitucinio teismo su jo pirmininku.

↔ Buvo ir TSKP Centro komitetas su Respublikų KP Centro komitetais, kurių taip pat niekas nerinkdavo. Nerenka ir Vyriausiosios rinkimų komisijos su jos Apygardų ir Apylinkių padaliniais. Modelis aiškus.

↔ Yra ir kitas modelis — ES, kuri turi pirmo lygio įstatymų leidybą: → Romos sutartis → Protokolai → Tarybos sprendimai, ir Antro lygio įstatymų leidybą (Romos sutarties 189 str.):  → Teisės norminiai aktai → Direktyvos → Nutarimai.

↔ Pirmo lygio TA taikomi tiesiogiai: horizontalaus poveikio (fiziniams asmenims ir „UAB‘ams“ (Ltd. Companies)) be valstybių įsikišimo ir vertikalaus poveikio (valstybėms narėms) su pasirinkimo laisve. Vertikalaus poveikio teisės aktai kiekvienoje valstybėje yra interpretuojami savo nuožiūra.

↔ Taigi, Lietuvoje dviratis išrastas nebuvo, KT naudoja jau praktikoje atidirbtus modelius.

Raigerdas >Taigi Al        2014-07-28 13:22

Sutinku su jumis, kad nėra nei veinos partijos, kuri būtų suinteresuota LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRIME. Atrodė, kad Tautininkai užims tą laisvą nišą. Deja, jie supranta savo veiklą, panašiai, kaip meškinas, kuris pasibaigus vieniems rinkimams eina miegoti žiemos miegu iki kitų rinkimų. Tada prasideda karštligiškas noras rinkti balsus, pažadant rinkėjams, kad jie bus geri “MŪSŲ ŠALIES TVARKYTOJAI”.  Manau, kad Kęstutis Čilinskas buvo teisus, kad BŪTENT VISUOMENINIS JUDĖJIMAS GALI KAŽKĄ TAI PAKEISTI. Reikalinga stipri, gerai organizuota, disciplinuota ir etiška ORGANIZACIJA, kuri pradėtų judinti tą visiškai sustabarėjusį sovietinių palikuonių įdiegtą Lietuvoje AUTORITARINIO VALDYMO SISTEMĄ. Mielieji, pagaliau reikia suprasti, kad Lietuvoje reikalai tik blogės. Jūs gi matote, kad dabar jie ruošiasi atlikti su Lietuva dar vieną opreaciją - pakeisti litus į eurus. Kas žino nors šiek tiek ekonomiką, supranta, kad tai yra beprotystė. Kur jūs matėte tokį šeimininką, kuris girtusi, kad jo obelys duoda gerus vaisius, ir paskiau jis nutaria, kad tas obelis reikia nupjauti ir pasodinti kitos rūšies medžius? Vyriausybė teigia, kad ekonomika auga, bet patys ruošiasi keisti pinigus. Juk tokius dalykus gali daryti tik žmogus, kuris iš viso neturi net žalio supratimo apie ūkį. Pinigai negali egzistuoti atskirai nuo tos valstybės vykdomos ekonomikos. Pinigai gali egzistuoti tik tokiu atveju, koks buvo TSRS, t.y., kad buvo sudaryta bendra ūkio sistema. Bet, matyt, yra grupelė, kuri nutarė pasipelnyti iš pačio pinigų keitimo ir ekonomikos smukimo. Reikia labai nekčsti Lietuvos ir labai dievinti savo kišenės reikalus, kad ryžtis tokiam idiotiškam savų pinigų atsisakymui. Tai gali daryti tik niekšai. Todėl klausimas yra labai rimtas: ar ir toliau tauta leisis maustoma, ir lauks, kada pradės “manų košė kristi iš dangaus”, arba tikrai imsis kuo griežčiausių priemonių tiems niekšams sutramdyti, kurie švaisto MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PINIGUS Į DEŠINĘ, Į KAIRĘ, PAGAL VALDANČIŲJŲ ĮNORIUS. Reikia kurti Naują Lietuvą. Ir pradėti reikia nuo Tautos suvažiavimo. Per partijas nieko nebus įgyvendinta, nes šitiems “šokėjams” pastoviai atsiras N kliūčių, kodėl jie nieko negali pakeisti ir padaryti taip, kaip PRIVALO BŪTI PADARYTA. Reikia pagaliau mokyti lietuvius UŽBAIGTI PRADĖTĄ REIKALĄ IKI GALO. Mes pagaliau turime suvokti, kad VALDŽIA PER 20 METŲ NIEKO NEDARĖ VISUOMENĖS LABUI, TAI JI NEDARYS NEI SEKANČIUS 20 METŲ. ATSILIKĘS MŪSŲ POLITIKŲ MĄSTYMAS YRA PAGRINDINĖ MŪSŲ VALSTYBĖS VYSTYMOSI KLIŪTIS. Jie dirba neefektyviai, jie padaro milijardines žalas ir dar ir toliau gyvena iš MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PINIGŲ.

Taigi Al.       2014-07-28 12:47

Kas toliau? Nieko. Niekam nerūpi. Valstiečių, tautininkų partijos, kurios dalyvavo referendumo organizavime, tyli, matyt, rinkimai dar toli, nėra reikalo savęs reklamuoti. Kitos organizacijos taip pat tyli, tarytum nieko Lietuvoje nebūtų įvykę, tarytum nebuvo įvykdytas konstitucinis perversmas. Jeigu abejingai tyli, vadinasi, pritaria valdantiesiems, vadinasi, viskas Lietuvoje yra gerai, galime toliau ramiai miegoti.

Po ,,isaiskinimo" apie savo atlyginimus       2014-07-28 11:30

Sis KT tera kenkejiskas neteisetas darinys.Va dabar galim verkti,kad nebuvo liustracijos.Kas ten kose verda ? O Kuris jau net ES virsunese sedi ir tikriausiai ,,kuruoja” visus skundus is Lietuvos.Galim suprasti tu skundu likima.Nuo pradziu teko statyti teisingumo pili ant smelio-ant sovietiniu teisininku .Del demokratijos,tai kai visos didesnes informacijos priemones tu paciu rankose(kaip ir pinigai)-tai ka vargsas zmogus gali suprasti-renkasi is dvieju-triju pasiulytu patiekalu-nesvarbu,kad su kirmeliukem.

Juozapas ---Kritikui Pikčiurnai       2014-07-28 11:26

Itin taiklus Tamstos komentaras. Labai ačiū.

Kritikas Pikčiurna       2014-07-28 6:54

Puiki analizė. Atskleisti du KT padaryti nusikaltimai: 1. paneigtas 3-me Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas principas, kad Tauta yra suverenas, 2. atstovaujamoji ir net vykdomoji valdžia tapatinama su valstybe.
Deja ir autoriui nepavyko atsikratyti autokratinės valstybės terminologijos bei prasmių kalbant apie valdžią. Negalima naujos sampratos išreikšti senais terminais.
Suverenas yra aukščiausioji valdžia a priori, todėl apie kitas “valdžias” reikia kalbėti tik kaip apie suvereno valios vykdančius ATSTOVUS, veikiančius Konstitucijoje ir įstatymuose numatytuose RIBOSE. Atstovų veiksmai peržengiant suteiktus įgaliojimus yra neteisėti, nusikalstami ir atstovai turi nedelsiant netekti visų savo įgaliojimų. Deja mūsų Konstitucija bei įstatymai nereglamentuoja tokių atvejų, atstovai renkami tik nustatytam laikotarpiui be teisės juos atšaukti ir numatyta labai sudėtinga bei ilga apkaltos procedūra. Kraštutiniu atveju būtų galima pasinaudoti referendumu, bet net šią galimybę KT nutarė “atimti”.
Peržengti atstovavimo ribas yra lengva, o šį nusikaltimą užkardyti - labai sudėtinga.
Tuo ir pasinaudojo LR atstovaujamosios valdžios. KT rankomis uzurpavo suvereno galias ir taip įvykdė konstitucinį PERVERSMĄ -  ne Tauta, suverenas, riboja atstovų galias, bet atstovai ir jų skirti biurokratai suvaržė suvereno galias ir save sutapatino su valstybe!
Daiktus bei reiškinius reikia vadinti tikrais vardais, o Konstitucijos 3-čio straipsnio antroji dalis įtvirtina, kad: “Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės
nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką”.
Juridinė prievarta, demagogija bei apgaulė taip pat yra labai rafinuotos prievartos rūšys.
Kadangi Konstitucija yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, visi KT išvedžiojimai yra niekiniai, nes prieštarauja pamatiniam Konstitucijos I skirsniui.

Beta       2014-07-28 5:25

Visa tai tiesa, KT, o tiksliau Žalimo ir Co sprendimas yra absurdiškas. Bet jis galioja! Klausimas ką daryti? Kai jokio mechanizmo jį panaikinti paprasčiausiai nėra. Jiems toje pačioje Konstitucijoje suteikta Dievo teisė, jie ja pasinaudojo. Kas toliau?

Al.       2014-07-27 23:00

Klasta atskleista. Kas toliau ?

Burokė       2014-07-27 22:19

Klausimėlis: Nesuprantu, kas gins Lietuvą nuo didžiausių priešų? Kažkaip neįsivaizduoju, kad šį darbą atliktų valdžiažmogiai, vadovaujami konstitucinio teismo ir KO. Gi eiliniams piliečiams tokio atsakingo darbo negalima patikėti. Norėčiau pamatyti įspūdingą reginį.

Malonu skaityti Raigerdą       2014-07-27 21:58

ir Letą Palmaitį ir šiame portale.

Ezys       2014-07-27 19:53

Jei konstitucija laikoma virsesne uz Tautos organizuojama Referenduma, reiskia privalu keisti pacia konstitucija, nes ji netarnauja Tautai, o valdziai. Plika akimi jau matosi, kad KT pasitelktas padeti toliau griauti Lietuva.

pakart pora komunistų       2014-07-27 19:49

reiktų labiausiai apsivogusius, daugiausiai pakenkusius - pora komunistų pakarti ir baigtųsi visi KT cirkai smile

Raigerdas        2014-07-27 19:30

Autorius labai tiksliai pastebėjo Konstitucinio Teismo tendenciją - pasinaudojant sofizmus įrodyti, kad balta yra juoda, o juoda yra balta. SOFIZMAI, kurie yra naudojami šiandien Lietuvos teisininkų, tapo pagrindiniu ginklu daugelyje bylų. Šita graikų sofistika seniai atgyveno savo amžių, bet Lietuvoje tai tapo, lyg, vėl išrastu dviračiu. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad Lietuvoje neegzistuoja TEISINGUMO FUNKCIJŲ KONCEPCIJOS. Jeigu sovietmečiu visi puolė mokytis į daktarus, nes gausūs kyšiai leido jiems gerai gyventi, tai šiandien tokią anomaliją mes turime su TEISININKAIS. Pseudoekonomistas G. Vagnorius pakėlė teisėjams atlyginimus, kad jie neimtų kyšių. Tad jie dabar “įsiteisino” sau aukščiausius atlyginimus iš MOKESČIO MOKĖTOJO KIŠENĖS. Ar jūs daug mokėtumėte santechnikui, kuris remontavo, remontavo jūsų kriauklę, o po poros dienų vanduo vėl pradėjo bėgti dar net didesne čiukšle nei buvo anksčiau. NESVARBU KOKS BEBŪTŲ DARBAS, BET JIS TURI BŪTI APMOKOMAS UŽ KONKREČIAI PADARYTĄ DARBĄ. Valstybinėse institucijose šito nėra. Kodėl? Todėl, kad MOKESČIŲ MOKĖTOJAS NESUPRASTŲ, KUR YRA PANAUDOJAMI JO PINIGAI. Dar yra labai svarbus dalykas, ko nežino virš 90% lietuvių - kas yra tas komunizmas. Pažiūrėkite, kas yra sakoma Vikipedijoje"Komunizmas (iš lot. communis ‘bendras’) – marksistinėje teorijoje – visuomeninė-ekonominė santvarka, pagrįsta visuomenine gamybos priemonių nuosavybe, turėsianti pakeisti kapitalizmą”. Taigi, jūs nelabai suprasite, kas yra komunizmas. O komunizmas yra tada, kada privati nuosavybė į gamybos priemones yra panaikinama ir tampa valstybės nuosavybe, o piliečiai yra taip kontroliuojami, kad jie taip pat tampa valstybės nuosavybe, nes jiems neleidžiama net išvykti į kitą šalį. Taigi, tokioje šalyje valdžia įgauna viršenybe virš Žmogaus Teisių, todėl valstybinės institucijos gali per prievartą išvežti į Sibirą net visą šeimą. Valdžia tampa diktatoriška, o žmonės beteisiais. Todėl TEISININKŲ LUOME ĮSIGALĖJO KOMUNISTINIS POŽIŪRIS Į VISUOMENĘ. Šitas stereotipinis mąstymas yra parsineštas iš sovietinių laikų ir šitie teisėjai nieko negali padaryti su savo stereotipiniu mąstymu. Jų niekas nemokė, kaip atsikratyti šitų stereotipų, ir niekas jų net netikrino šiuo klausimu, todėl mąstyti šiuolaikiškai jie nesugeba. Jiems pakėlė atlyginimus nė už ką. G. Vagnorius pats būdamas kvailokas, pridirbo tokių dalykų, kokių visuomenė gali ir nebeišspręsti be kraujo praliejimo. Todėl SOFIZMAI tapo jau virusu visai mūsų TEISINEI sistemai, kurioje dauguma teisėjų ir kitų teisininkų yra pasiklydę tarp trijų pušų. DABARTINIS KONSTITUCINIS TEISMAS TIK ĮRODĖ, KAD JIE YRA NEKOMPEPETINGI, TODĖL NESUGEBA TEISINGAI IŠSPRĘSTI DABARTINES PROBLEMAS. kONSTITUCINIS TEISMAS TURI BŪTI PALEISTAS, TURI BŪTI DETALIAI IŠNAGRINĖTOS VISOS PRIEŽASTYS, SUKĖLUSIOS TOKIAS PASEKMES, O PADARYTI NUOSTOLIAI TURI BŪTI IŠIEŠKOMI IŠ TEISĖJŲ, PERŽIŪRINT JŲ VISĄ VEIKLĄ NUO PAT TO LAIKOTARPIO, KADA JIE TAPO TEISĖJAIS. NEGALI BŪTI, KAD TIK DABAR JIE TAPO NESĄŽININGI. TOKIAIS JIE BUVO VISĄ SAVO ANKSTESNĮ VEIKLOS LAIKOTARPĮ. TAIP PAT TAI TURI BŪTI PRETEKSTAS TYRIMUI, KAD ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ: AR NĖRA ČIA TIK SUSIKŪRĘS TEISININKŲ KLANAS. Tokiu atveju, korupcijos šaknis pirmiausia reikia pakirsti TEISINĖJE sistemoje.

Letas Palmaitis       2014-07-27 19:28

Tebepilstoma iš tuščio į kiaurą. Kvailiui aišku, kad kišeninio konstitucinio teismo užduotis - iškraipyti konstitucijos esmę taip, kad ji įamžintų valdančiuosius. Referendumams galas, nes drebėti antrąkart dėl tokio “siaubo” “valdžia” neketina. Nuostabu, kad “suverenas” piktinasi ir nesupranta, kad yra durniaus vietoje savo tikimoje demokratijoje. Nėra ji “visų valdžia”, o konstitucija nėra joks sprendimas, ypač, kai “suverenas” tiki mitais, neva valstybė - tautos egzistavimo forma. Ne! Žydų tauta puikiai išliko beveik 2000 metų be jokios valstybės. Valstybė gali apsaugoti tautą nuo išorės priešų, bet ne nuo savęs pačios! Parlamentiniai rinkimai yra valdančiųjų cirkas, sisteminės partijos - jų sporto komandos (o nesisteminės - “laisvės” dekoracija). Valstybė visada buvo prievartinis valdymo mechanizmas, aptarnaujauntis valdanciųjų interesus. Jei komunistai kada kalbėjo teisybę, tai nereiškia, neva tai melas. Klasinis suskirstymas, klasiniai interesai ir klasių kova yra faktas. Melas yra, neva išnaudojamosios klasės pergalė atves prie rojaus. Neatves, šitai jau ėjome. VALDŽIA NETURI BŪTI ŽMOGAUS, ją reikia ATIMTI iš žmogaus ir grąžinti D-vui, kaip šiuo metu ir daro islamas Afganistane, Sirijoje, Irake. Skubėkime: iki visiško vergovinio suelektroninimo lieka suskaičiuotos valandos.

Brazauskas kaltas       2014-07-27 19:11

brazauskas - Stalino gerbėjas - įsakė, kad viskas būtų VSIO ZAKONNO.
Komunistai savo absoliučiai valdžiai įtvirtinti - VSIO ZAKONNO - pasitelkė KT.

To 19:47        2014-07-27 19:08

Jeigu tamsta būtumėte skaitęs straipsnį
“Vytautas Landsbergis: Tautos nereikia fetišizuoti – ji balsavo už komunistus”.
Ramutė Bingelienė  2013 m. gruodžio 15 d.(yra šio portalo archyve)jums tokių klausimų šiandien nekiltų

pensininkas       2014-07-27 18:54

Pritariu. “Pati Konstitucinio Teismo liepos 11-osios nutarimo dvasia yra tokia, kad Konstituciją patvirtinusi Tauta daugiau nėra reikalinga: kartą pareiškusi valią Tauta susaistoma – dabar jos prasmė yra likti priklausoma nuo valdžios institucijų išaiškinimų. Tiesioginė tautos valia paverčiama tiesiog grėsme valstybei”.
Trumpiau. Valdžia Konstituciją privatizavo, paskelbė ne Tautos, o valdžios nuosavybe. Įsigalėjo demokratinė diktatūra.

Ką apie tai pasakytų V.Landsbergis       2014-07-27 18:47

dabar?


Rekomenduojame

Bernaras Ivanovas. Minimali demokratija

Teksase transeksualams uždrausta dalyvauti moterų sporto varžybose

Pekino politika. Konstantinas Andrijauskas

Somalietis bažnyčioje peiliu mirtinai subadė britų parlamentarą

Prof. Romas Lazutka: Svetur skurdas ne toks atšiaurus, kaip Lietuvoje

Kęstutis Girnius. Teismų viršenybės pavojai

Kraupi Europos valdančiųjų tylėjimo kaina

Vilniaus stadionas - “mokytojo” vertas “mokinys”!

Artėja būsena, kai nebebus to, kas mus vienytų

Iš propagandos frontų. Delfio Paulius Jurkevičius: fašistai yra jie – antivakseriai

Gyvenimas žemiau skurdo ribos: ar tai normalu modernioje valstybėje?

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (I)

Aleksandras Žarskus. Kalbos magija ir tikrovės kūrimas. Naujakalbė

Mark Regnerus. Ko valdžia nesako apie gėjų partnerystę?

Interviu su Romu Dambrausku: Meldžiu, kad Tauta vėl neužmigtų

Vengrijos teisingumo ministrė: ES negali atimti iš valstybių narių įgaliojimų, kurių jos Bendrijai niekada neperdavė

Teismas privertė VRK duoti žodį referendumo rengėjams per LRT

Anglijoje krikščionys tėvai kovoja su transseksualumo ideologijos propagavimu pradinėse mokyklose

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jėzaus mokinystė – XXVIV eilinis sekmadienis

Sociologė apie protestų dalyvius: tie žmonės jautėsi viešai apspjaudyti ir aptalžyti

Vidas Rachlevičius. Viešai ir aiškiai pripažįstama, kad tai yra ideologinis apsisprendimas

Vytautas Radžvilas. Mokytojos žodis: mokykla turi tarnauti Lietuvai!

Nuo bačkos. Gabrielius Landsbergis: Lietuvoje 30 metų vyko gijimas ir mes pagijome

Aleksandras Nemunaitis. Šimašiaus karas prieš automobilius Vilniuje

Vytautas Sinica. Tarptautinis veikimas prieš savo valstybę

Alvydas Mozeris. KT nustato, jog Vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai, bet leidžia veikti daugiau nei metus!

Romualdas Žekas. Teks gerti iš pačių prispjaudyto šulinio

Vytautas Sinica. Lietuvos valdžia neturi jokios teisės nusileisti Briuselio spaudimui

Vidas Rachlevičius. Drama su grotesko, komedijos ir absurdo teatro elementais

Olga Suprun. Štai taip yra viešai skelbiami oficialūs Lietuvos statistikos duomenys

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.