Andrius Martinkus. Žaliojo tilto skulptūras – į Grūto parką, o neoliberalizmą – į istorijos teismą

Tiesos.lt siūlo   2014 m. gruodžio 10 d. 14:24

32     

    

Andrius Martinkus. Žaliojo tilto skulptūras – į Grūto parką, o neoliberalizmą – į istorijos teismą

„Šiaurės Atėnai“

Aš esu už Žaliojo tilto skulptūrų demontavimą ir už genocido sampratos išplėtimą taip, kad SSRS komunistų vykdyti nusikaltimai žmoniškumui būtų prilyginti Vokietijos nacionalsocialistų vykdytiems nusikaltimams. Tačiau su viena sąlyga. Skulptūros turėtų būti demontuotos kartu su dabartine socioekonomine sistema ir ją aptarnaujančia politine struktūra. Atitinkamai genocido samprata turėtų būti išplėsta taip, kad apimtų Lietuvos neoliberalų įvykdytus ir tebevykdomus nusikaltimus žmoniškumui – lietuvių tautai ir Lietuvos piliečiams. Suprantama, kad tokiu atveju kai kurie veikėjai, šiandien garsiai reikalaujantys pašalinti sovietines skulptūras ir komunizmo nusikaltimus prilyginti nacionalsocializmo nusikaltimams, patys turėtų būti teisiami už neoliberalizmo nusikaltimus lietuvių tautai ir už neoliberalųjį Lietuvos piliečių genocidą.

Interneto puslapiuose ir komentaruose yra daug negerų dalykų, kurie, laimei, ten ir pasilieka, netampa „rimtų“ diskursų – politinio, akademinio – dalimi. Tačiau ten esama ir dalykų, liudijančių, kad paprasti piliečiai geriau už jiems turinčius atstovauti politikus ir šalies akademinę visuomenę suvokia, kas kelia didžiausią grėsmę lietuvių tautai ir valstybei. Iš tikrųjų tai, kas turi pirmiausia rūpėti Lietuvos valstybės, jos piliečių ir lietuvių tautos ateičiai neabejingai asmenybei, yra ne (pasibaigęs) Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai, ne (besitęsiantis) mūsų šalies dalyvavimas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos veikloje, ne euro įvedimas ir net ne „Rusijos grėsmė“. Marginalinėse interneto svetainėse esančių tekstų ir komentarų autoriai jau seniai išplėtė genocido sampratą taip, kad ji apima tą procesą, kurio auka jau dvidešimt trejus metus yra Lietuva. Nesunku suprasti, kodėl neoliberalios Lietuvos oligarchijos politikai ne tik nekaltina neoliberalizmo lietuvių tautos ir Lietuvos piliečių genocidu, – o jis kaltas dėl šio nusikaltimo ne mažiau už nacionalsocializmą ir komunizmą, – bet ir atkakliai neištaria net jo vardo. Daug didesnė paslaptis yra tai, kodėl neoliberalizmas taip vangiai demaskuojamas Lietuvos akademinės bendruomenės narių – pirmiausia, aišku, humanitarinių ir socialinių mokslų atstovų.

„The Genocidal Global Politics and Neoliberalism“, „Neoliberalism and Genocide: The Desensitization of Global Politics“, „The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics“, „Against the Terror of Neoliberalism: Politics Beyond the Age of Greed (Cultural Politics and Promise of Democracy)“, „Neoliberalism as Terrorism; or State of Disaster Exceptionalism“, „Neoliberalism’s War on Higher Education“, „A Neoliberal Landscape of Terror: Extrajudicial Killings in the Phillippines“, „The Terror of Neoliberalism: Authoritarianism and the Eclipse of Democracy“, „Dehumanizing the Humanities: Neoliberalism and the Unethical Dimension of the Market Ethic“, „Institutional-Anomie, Neoliberal Economic Reforms, and Homicide Rates in Latin America“, „Neoliberalism, Education, and Terrorism: Contemporary Dialogues“, „The Destructive Path of Neoliberalism: An International Examination of Education“, „State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South“, „Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism“, „Neoliberalism as Social Necrophilia: The Case of Greece“.

Tai tik nedidelė dalis elektroninėje erdvėje esančių tekstų antraščių, kuriose neoliberalizmas siejamas su blogiu, žudynėmis, destrukcija ir nužmoginimu. O kiek esama neoliberalizmo blogį demaskuojančių tekstų, kurių antraštėse neoliberalizmas tiesiogiai nesiejamas su genocidu, teroru, nužmoginimu ir destrukcija! Tai – tik anglų kalba parašyti tekstai. Bet svarbiausia, kad tai tik moksliniai tekstai. Skirtingai nuo šio publicistinio teksto, tai monografijų, mokslinių straipsnių, konferencijų pranešimų tekstai. Jų antraštės byloja apie antihumanišką socioekonominę ir politinę tikrovę, pradedant destrukcija kultūros ir švietimo srityse ir baigiant neoliberalių valstybių vykdomu teroru – savo pačių piliečių ir kitų valstybių atžvilgiu. Straipsnio apie žmogžudystes Lotynų Amerikoje santraukoje rašoma: „Per pastaruosius 20 metų žmogžudysčių skaičius daugelyje Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių išaugo nuo 50 iki 350 %. Tuo pačiu laikotarpiu daugelis šių šalių buvo priverstos vykdyti neoliberalias reformas; jų vyriausybės buvo verčiamos privatizuoti valstybines įmones, devalvuoti nacionalines valiutas, panaikinti kliūtis prekybai ir apriboti socialines programas.“ Pažįstamas priemonių rinkinys, tiesa? O kokią garbingą vietą šiame mokslinių tekstų antraščių sąraše užimtų kad ir toks pavadinimas: „Depopulation of Lithuania as the Result of Neoliberal Reforms (1991–2014)“! Arba: „Neoliberalism as Social Terrorism: The Case of Lithuania“. Įspūdingai atrodytų ir Lietuvai pritaikyta paskutinė sąrašo antraštė: „Neoliberalism as Social Necrophilia: The Case of Lithuania“.

Kodėl lietuviai apie Lietuvą (tiksliau, apie jos budelį) nerašo taip, kaip Lotynų Amerikos autoriai apie Lotynų Ameriką, o graikai – apie Graikiją? Kitais žodžiais tariant, kodėl Lietuvoje vengiama daiktus vadinti savais vardais? Prisiminkime, kaip skirtingą graikų ir lietuvių reakciją į ekonominę krizę (kuri iš tikrųjų yra globali neoliberalizmo krizė) aiškino globalios neoliberalios propagandos ministerijos Lietuvos filialo propagandininkai. („Šalys-kiaulės“ (angl. pigs) – Portugalija, Italija, Graikija, Ispanija (P(ortugal), I(taly), G(reece), S(pain) – yra globalios neoliberalios propagandos nukalta paniekinanti pravardė, bylojanti ne tiek apie Pietų Europos šalis, kiek apie neoliberalių propagandininkų moralines savybes.) „Graikai – tinginiai, veltėdžiai. Užuot protestavę, verčiau eitų dirbti. Visai kas kita – darbštūs lietuviai, kantriai nešantys krizės naštą. Už tai ir Briuselyje mus giria, rodo mus kaip pavyzdį kitiems.“ Taip suokė neoliberalūs lietuvių propagandininkai. Bet į tokią įžeidžiančią propagandą protestuojantys graikai galėtų atsikirsti (bent jau aš, jais dėtas, taip padaryčiau, jei būčiau išvadintas tinginiu ir veltėdžiu) ne mažiau lietuvius žeidžiančiu samprotavimu: „Nuo tų laikų, kai mūsų filosofai savo knygose samprotavo apie idėjas, praėjo beveik du tūkstančiai metų, kol jūsų kunigas jūsų kalba parašė jums pirmąją maldaknygę. Mes nepriklausomi tapome 1821 m. Jūs – tik 1918 m. Kitaip nei jūs, mes 1940 m. priešinomės agresoriui. Mes – išdidūs. Jūs – be savigarbos. Todėl ir tylite, tarsi ne žmonės, o veršiai būtumėte. Nieko nuostabaus, kad šeimininkas-mėsininkas jumis patenkintas.“ Tačiau nuo propagandinių klišių ir įžeidinėjimų grįžkime prie pastraipos pradžioje iškelto klausimo.

„Nepriklausomybė“ – štai magiškas žodis, kurio padedamas neoliberalizmas, būdamas blogiu, jau 23 metus Lietuvoje apsimeta gėriu. Lietuviškosios sąmonės problema ir tragedija yra tai, kad joje politinė nepriklausomybė sulipusi su komunizmą (kuris tapatinamas su nepriklausomybės nebuvimo laikotarpiu) pakeitusiu neoliberalizmu. Tačiau toks neįtikėtinai nuolankus atsidavimas prievartautojui – kaip išraiška dėkingumo už tai, kad pastarasis „išvadavo“ auką iš kito prievartautojo – vargu ar būtų įmanomas, jeigu Lietuvoje būtų daugiau domimasi idėjomis. Ar tik įsivaizduoto įžeisto graiko įsivaizduojamame piktame atsikirtime – ten, kur kalbama apie idėjas, – nesama tiesos? Juk nemažai žmonių Lietuvoje nuoširdžiai galvoja, kad, išsivadavę iš komunizmo, jie tapo tikrąja šio žodžio prasme laisvi. Jie net nenutuokia, kokiame tvirtame ideologiniame narve jie yra įkalinti. Šios intelektualinės negalios ir dvasinio aklumo didžiausia ir makabriškiausia apraiška yra įsitikinimas, kad demografinis Lietuvos nykimas yra kone natūralus procesas. Didis neoliberalizmo laimėjimas, palyginti su komunizmo ir nacionalsocializmo ideologijomis, yra tai, kad nemažos dalies žmonių akyse jam pavyko apsimesti esant ne ideologija, o kone natūralia pasaulio tvarka, neišvengiama pasaulio lemtimi. Tokiems žmonėms atrodo, kad demografinės Lietuvos tragedijos (jei šalies demografinė padėtis apskritai vertinama kaip tragedija) priežastys gali būti pačios įvairiausios, tik jokiu būdu – ne ideologinės. Bet Lietuvą naikina ideologija. Ją naikina neoliberalizmas. Beje, kai Lietuvos politologai konstatuoja ideologinių skirtumų nykimą tarp politinių šalies partijų (gerai tai ar blogai – ne visada sutariama), jie pasako tik pusę tiesos. Svarbesnioji niūrios tiesos pusė yra ta, kad ideologinių skirtumų nykimas jokiu būdu nereiškia, jog partijos tapo mažiau ideologizuotos. Jos visos – bent jau pagrindinės parlamentinės – tapo (tiksliau, nuo pradžių buvo) neoliberalios. Didžiausi tradicinių politinių ideologijų išdavikai Lietuvoje yra, be abejo, krikščionys demokratai ir socialdemokratai. Kaip šalį niokojančios neoliberalios ideologijos atstovams, Lietuvos neoliberalams tenka atsakomybė už šį – pasitelkime minėtų mokslinių straipsnių autorių terminą – terorą.

Diskusija dėl Žaliojo tilto skulptūrų yra vertinga pirmiausia dėl savo ideologinio matmens. Tačiau joje šalia dviejų Lietuvos piliečius naikinusių ideologijų – nacionalsocializmo ir komunizmo – niekaip iki šiol nepasirodo dabartinis Lietuvos budelis – neoliberalizmas. Kodėl šis žodis yra beveik tabu Lietuvos viešojoje erdvėje? Ar tik ne todėl, kad jo nutylėjimas sudaro iliuziją, jog Lietuvos nykimas yra sąlygotas kažkokių „objektyvių“, nieko bendro su ideologija, – kuri visada yra žmogiškosios valios, t. y. „subjekto“, kūrinys, – neturinčių priežasčių? Juk jeigu pripažintume, kad Lietuvos demografinės tragedijos priežastis yra kažkoks „-izmas“, natūraliai iškiltų klausimas dėl šio „-izmo“ traktavimo kitų dviejų Lietuvos piliečius naikinusių „-izmų“ kontekste. Akivaizdu, kad toks pripažinimas daug kam Lietuvoje yra visiškai nenaudingas. Juk jis reikštų, kad, pavyzdžiui, Žaliojo tilto skulptūras pašalinti reikalaujantis krikščionio demokrato kaukę užsidėjęs neoliberalas pats turėtų būti pripažintas kaltu dėl nusikaltimų Lietuvai. Todėl termino „neoliberalizmas“ ignoravimas Lietuvos viešojoje erdvėje visiškai suprantamas. Viename iš siaurųjų jos segmentų – akademiniame diskurse – šis terminas vartojamas arba vertybiškai neutraliai (tiesiog kaip dabartinės kapitalizmo formos sinonimas), arba laikantis daugiau ar mažiau kritinio požiūrio. Vis dėlto net neoliberalizmo kritikai Lietuvoje (išskyrus marginalinėse interneto svetainėse esančių straipsnių ir komentarų autorius), regis, kol kas nedrįsta apkaltinti neoliberalizmą tuo, kuo jis daug kur kitur jau yra kaltinamas – genocidu.

„Genocidas“ – toks yra dar 1999 m. išleistos Rusijos ekonomisto Sergejaus Glazjevo knygos pavadinimas. Turint omenyje tai, kad Glazjevas šiuo metu yra vienas iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjų, jo citavimas dabartinėje Lietuvoje gali būti interpretuojamas kaip apeliavimas į „priešo“ mintį. Tačiau anksčiau pateiktos Vakaruose parašytų mokslinių tekstų antraštės leidžia manyti, kad esama globalaus blogio, kurio aukomis tapo ir Vakarų, ir Rusijos, ir kitos pasaulio visuomenės. Šio blogio vardas – neoliberalizmas. Kai Glazjevas rašė savo knygą, neoliberalizmo terminas dar nebuvo labai paplitęs. Glazjevas vartoja kitą terminą – „Vašingtono konsensusas“. Skyrius „Ideologija“ baigiamas taip: „Vašingtono konsensuso“ politika neturi žmogiškojo matmens – ji naudojama priklausomoms valstybėms paversti į pigių ekonominių resursų kolonijinius rezervuarus. Nenumato ji ir socialinės atsakomybės – „Vašingtono konsensuso“ teoretikams žmonės yra ne daugiau už kitus aplinkos elementus. Savo ruožtu ši aplinka skirta būti įsisavinta transnacionalinio kapitalo. „Vašingtono konsensuso“ doktrina, sukurta siekiant laiduoti tarptautinio kapitalo dominavimą ir išmontuoti ekonomikos valstybinio reguliavimo nacionalinius režimus, pasirodė labai patogi tam, kad būtų pateisintas valstybinės valdžios uzurpavimas oligarchinių klanų rankose ir valstybės turto nusavinimas pastarųjų naudai. Šie klanai, prisidengę radikaliai liberalia retorika, įsteigė Rusijoje kriminalinės-oligarchinės diktatūros režimą. Viso to pasekme tapo didžiosios dalies šalies gyventojų genocidas.“ Kurioje vietoje „priešas“ sako netiesą? Ir ar kas nors iš to, kas čia pasakyta, netinka Lietuvai? Tiesa, gal pas mus kiek švelnesnis „kriminalinės-oligarchinės diktatūros“ režimas. (Reikia atkreipti dėmesį, kad Glazjevas rašo apie Vakaruose ir Lietuvoje godojamo Boriso Jelcino režimą.) Bet tai kiekybinis – ne kokybinis – skirtumas. Ir dar – kitaip nei Rusija, Lietuva neturi naftos ir dujų. „Pigių ekonominių resursų kolonijinis rezervuaras“ vardu Lietuva neoliberalizmo monstrui galėjo pasiūlyti tik savo žmones. Ir kanibalas tuo bemat pasinaudojo.

„XXI amžius yra miestų amžius ir dabar yra Vilniaus laikas. Jau šiandien tai vienintelis augantis Lietuvos miestas, kuriame kasdien dirba, gyvena ir svečiuojasi milijonas žmonių. Lietuva – tai Vilnius, sutraukiantis veikliausius žmones, investicijas, generuojantis didžiausią pridėtinę vertę, viliojantis jaunimą iš Lietuvos ir pasaulio. Paskutinė stotelė emigruojančiam jaunimui yra mūsų miestas. Jeigu neturėsime klestinčio miesto, gebančio konkuruoti su Londonu ir Oslu, galime nesugebėti išsaugoti Lietuvių Tautos, todėl visuose darbuose PIRMIAUSIA VILNIUS!“ Tai vienas iš neoliberalios retorikos perlų, kuriame pigi bravūra dera su šaltu cinizmu ir krokodilo ašaromis dėl lietuvių tautos likimo. Šio pasažo autorius priklauso partijai, kurios atstovas yra garsios sparnuotos frazės autorius. „Teisę emigruoti išsikovojome“, – pasakė vienas buvęs Lietuvos ministras pirmininkas. Vienas iš buvusių kandidatų į Vilniaus miesto merus ir aktyvus kovotojas už Žaliojo tilto skulptūrų pašalinimą supranta, kad gyvena socioekonominėje ir politinėje tikrovėje, kurioje lietuvių tautai yra iškilusi egzistencinė grėsmė. Bet ar jis nori keisti šią tikrovę? Ne. Priešingai – kaip neoliberalios partijos narys jis yra vienas iš šios tikrovės sargų Lietuvoje. Jis nori vadovauti „paskutinei stotelei emigruojančiam jaunimui“. Štai kokiu kukliu vaidmeniu tenkinasi neoliberalios Lietuvos politinis elitas. Sunku pasakyti, kiek ir kurie iš Lietuvos politikų suvokia, kad globalios neoliberalios džiunglės nėra natūralus pasaulio būvis, bet sąmoningas destruktyvios politinės valios kūrinys. (Nuo šio suvokimo lygio priklauso ir jų nusikaltimo Lietuvai sunkumas.) Iš minėto neoliberalaus pasažo galima susidaryti įspūdį, kad tvarka, kurioje Vilnius, tarsi kanibalas rydamas savo brolių ir sesių – kitų Lietuvos miestų – „žmogiškuosius išteklius“, turi konkuruoti su Londonu ir Oslu, yra Dievo nustatyta tvarka. Bet tai ne Dievo, o velnio nustatyta tvarka. Žmogus buvo sukurtas ne dėl konkurencijos, o dėl kooperacijos. Pirmasis neoliberalas buvo savo brolį Abelį nužudęs Kainas. Nes jį laikė konkurentu. Aišku, kad ši įžvalga atėjo ne iš Dievo. O Dievas žvelgia į neoliberalizmo terorizuojamą ir tuštėjančią Lietuvą ir klausia ją iš „paskutinės stotelės“ administruojantį Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ (Pr 4, 9)

Pasibaigus epochai, kurią simbolizuoja Žaliojo tilto skulptūros, mano gimtojoje Klaipėdoje gyveno 203 tūkst. žmonių, o Kaune, kuriame gyvenu dabar, – 420 tūkst. Dabar šiuose miestuose – 160 tūkst. ir 306 tūkst. gyventojų. Net Vilnius neoliberaliose džiunglėse turėjo susitraukti nuo 577 tūkst. iki 526 tūkst. Įprotis gyventi mele – epochos, kurią simbolizuoja Žaliojo tilto skulptūros, palikimas. Tai homo sovieticus bruožas. Lietuvos neoliberalųjį režimą aptarnaujantys propagandininkai mėgsta klijuoti homo sovieticus etiketę tiems, kurie drįsta reikšti nepasitenkinimą gyvenimu neoliberalių džiunglių sąlygomis ir klestinčia kanibalizmo praktika. Artėjančių – ir jau prasidėjusių – globalių sukrėtimų išvakarėse jie vieningai stojo ginti braškančio „Vašingtono konsensuso“. Tačiau iš tikrųjų jie patys – tiek, kiek skleidžia melą, – idealiai įkūnija homo sovieticus tipą. O jie skleidžia melą, aiškindami, kad „Vašingtono konsensusas“ – t. y. 1991 m. prasidėjusi epocha – ir neoliberali Lietuvos valstybė yra laimingiausias ir sėkmingiausias lietuvių tautos istorijos laikotarpis. Žiauri tiesa yra ta, kad „Vašingtono konsensuso“ įsteigtos globalios tvarkos epocha tapo neįtikėtinai greito lietuvių tautos nykimo laikotarpiu. Neoliberalūs homo sovieticus politikai ir juos aptarnaujantys rašeivos ir tauškaliai, sprendžiant iš jų rašinių ir kalbų, pageidautų, kad šis laikotarpis tęstųsi be galo. Bet viskas kada nors baigiasi. Bent jau aš pirmenybę teikiu „Vašingtono konsensuso“, o ne lietuvių tautos pabaigai. Čia mes esame vieno iš daugybės istorinių paradoksų akivaizdoje. Su Lietuvos valstybingumo atkūrimu prasidėjusios epochos pabaiga gali tapti lietuvių tautos atkūrimo ir naujo – ne tokio kanibališko ir daug prasmingesnio – Lietuvos valstybingumo pradžia. Aišku, žodis „gali“ byloja, kad tai ir yra būtent galimybė. Vis dėlto leiskime sau pasvajoti apie prasmingesnį pasaulį. Žaliojo tilto skulptūras – į Grūto parką, neoliberalizmą – į istorijos šiukšlyną, o neoliberalus – į jų tautų teismus!

satenai.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

B- 52       2014-12-14 0:50

Gauni po 30 rublių ir džiaukis,komjaunuoli.Pasivadinai ,,F16’‘, nors naudoji rusiškas savokas, teks pasiaiškinti,, vyresnybei’‘negerbi tu rusų  ginklo…...

F-16 > bombovozui       2014-12-13 22:10

na, tai ko lauki? nudaužyk suchojus ragatke, o glazjevus užmėtyk kepurėmis. tuo išgelbėsi Lietuvą ir gausi medalį.

B- 52       2014-12-13 21:53

Uždrausti reikėtų ne daugybos lentelę ,o Su 27 ,kurie sukurti naudojant matematiką,kuriame sedi glazjevai,ne dėl to,kad padeti Lietuvai…

Trupmenas       2014-12-12 21:04

Puikus tekstas, leidžiantis pakilti virš detalių ir politinės partinės mimikrijos, kai manipuliuojama priplėkusiomis pozicijos - opozicijos, kairės - dešinės, konservatorių - komunistų priešpriešomis. Šekit tiesiai į kaktą neoliberastiniai kanibalai.
Inkščia, rupūžės, kaip tiksliai pataikyta.

Raigerdas Juozapui       2014-12-12 19:36

Gerbiamas Juozapai, na nesulaukiau aš iš Tamstos atsakymo apie neoliberalizmą. Bet galiu pateikti tau faktus, apie kuriuos nieko nežinojau prieš rašydamas savo komentarus. Štai koncervatoriaus M. Adomėno pasisakymas apie kriminalinį užribį:“Informacija apie tai buvo paskelbta žiniasklaidoje. „230 tūkst. litų, kuriuos turėjome metų pradžioje, yra iš vieno procento (gyventojų pajamų mokesčio – BNS) gautos lėšos. Valstybės dotacijas iš biudžeto naudoja centrinis partijos aparatas (...). 2014 metais partijos veiklai, renginiams išleista 87 tūkst. litų. Dar 30 tūkst. išleista vieno procento rinkimo kampanijai. Taip pat 20 tūkst. litų sumokėta rinkimų tinklapiui sukurti, 9 tūkst. litų – už patalpų remontą ir komunalines paslaugas, 9 tūkst. – kuro ir transporto sąnaudos, per 8 tūkst. litų išleista sueigos sekretorės darbo užmokesčiui, 6 tūkst. – kampanijai prieš Žaliojo tilto skulptūras. Taip ir susidarė 167 tūkst. litų, kurių trūkumu ir esu kaltinamas“.
Įdomu, kiek už šį straipsnį buvo atseikėta Andriui Martinkui? Ar jis čia iš “geros širdies” nutarė padėti koncervatoriams nuversti šitas skulptūras? Nemanau, kad Letas Palmaitis gavo nors vieną centą iš tų 6 tūkstančių litų už savo šnypšiantį neapykanta komentarą. Bet įdomus faktas, kad tai organizuotas dalykas. Dieve tu mano, jaunimas bėga iš Lietuvos, kiti galo su galu nesuduria, auga nusikalstamumas, alkoholizmas, savižudybių skaičius, o jie švaisto pinigus kovai su SKULPTŪROMIS. Pilnas IRACIONALUMAS ir eilinė koncervatorių psichozė. Pasodino Lietuvą ant skolų adatos, visiškai baigia nuskurdinti žmones, bet randa laiko, noro ir net tūkstančius litų, kad kovoti su skulptūromis, kurios jau tikrai seniai nebevaidina to vaidmens dėl kurios jos buvo pastatytos. Na, nugriaus koncervatoriai šitas skulptūras, bet ar nuo to Lietuvoje sumažės alkoholikų, savižudžių, sumažės skurdo, sumažės kvailių ar sergančių žmonių? Na, pati tikriausia, pati natūraliausia durnių partija Lietuvoje. Ir šitą nudurnėjusių šmeižikų partiją dar palaiko valstybė, t.y. kiekvienas mokesčių mokėtojas?

Raigerdas to StasiuiG        2014-12-12 13:23

Čia jūsų komentare pateiktas profesoriaus nusišnekėjimas. Profesorius mokėsi XX amžiuje ir dar socializmo laikais, tai čia su tokiomis žiniomis pasiklysi visu 100%.
Jeigu jis teigia, kad - “Kai manęs klausia, ką daryti, kaip išbristi iš skurdo, atsakau paprastai: dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti!“
Ar Hitleris nedirbo? Ar Putinas nedirba? Ar psichiatrai Lietuvoje nedirba? Taip psichiatrai dirba, bet kaip jie dirba, jeigu būdami medikais, nėra pagydę nei vieno žmogaus? Štai dirba psichiatrai, psichologai, bet kaip jiems taip išeina dirbti, kad Lietuva pirmauja pagal alkoholizmą, pagal savižudžių skaičių? O gal tai ir yra tikrasis jų darbas, kad jų būtų kuo daugiau, ir jie pastoviai turėtų klientų? Pinigėlių tai jie nori? O kaip jie uždirbs, jeigu Lietuvoje pradės mažėti narkomanų, alkoholikų? Problema yra ne ponuose. Tų ponų netrūksta niekur, net Rusijoje. Jūs ir Seime galite išgirsti, kad “mes ten tiek pridarysime, kad visai Lietuvai užteks” ir t.t. Matote, gerbiamasai, kad be kiekybės, dar egzistuoja ir kokybė. Kada valdymas yra nekokybiškas, tada skurdas yra logiška nekokybiško valdymo pasekmė. Todėl, jūsų minimas profesorius taip ir nesugebėjo suvokti, kad Lietuva prarado tą kokybę, kurią ji turėjo. Vienas iš kokybiško mąstymo augintojų buvo Baltų religija. Kada ji nustojo vystytis, nebeliko ir kokybiško mąstymo. Todėl sunaikinus tai, kas buvo Sėkmingu Valdymu - Kunigaikštis+Žynys, tapo nebeįmanomu ir valstybės valdymu. Karaliumi galėjo būti tik tas, kas pakluso Popiežiui. O Popiežius tada pakeitė ROMOS IMPERATORIŲ. Ir profesorius nenori to pripažinti, kad Lietuva pakluso Romos Imperatoriui-Popiežiui. Ir toks savo šalies valdymas tampa neefektyvus, nes nebėra kokybės, o yra tik paklusnumas IMPERATORIUI-POPIEŽIUI. Ir šalį pradeda valdyti Katalikų bažnyčia. Taigi, profesorius bijo pasakyti TIESĄ, todėl ir nuvinguriavo į lankas, kad reikia Dirbti, Dirbti, Dirbti, Dirbti. Ar Seimo narys Kubilius nedirba? Taip jis dirba net išsijuosęs. Ką jis uždirbo? Apie 50 milijardų litų skolą. Tai ir yra įrodymas, kas jis nemoka dirbti, bet dirba. O kokia nauda valstybei nuo jo darbo? Pastovus žalos darymas, visur, visada ir kiekvieną minutę. O jis nėra joks neoliberalas. O kodėl niekas nesiūlo Kubilių perduoti į teismą? Todėl, kad jis ne neoliberalas? Reiškia neoliberalui žalos daryti negalima, žalą turi teisę daryti tik Kubilius su TS ir Krikščionimis demokratais? Supraskite, kad aš nesu tas neoliberalas ir nesu už tą naują išsigimimo formą. Tačiau, ar galima kalbėti apie neoliberalų teismą, nenuteisus KOMUNISTŲ? O pagal kieno filosofinius teiginius Lietuvoje yra mokomi mokesčiai? Pagal neoliberalus ar pagal Markso? Pagal Markso, gerbiamieji, būtent pagal Markso.

Raigerdas to F-16 to B-52        2014-12-12 12:47

Na, jūsų komentarą reikėtų užrašyti ant plakato, o to palakto turėtų budėti kokia nors grupelė žmonių. Ir tas plakatas turėtų būti laikomas tol, kol Seime nepradėtų realiai spręsti: kokio velnio mes tiek pinigų ir žmogiškosios energijos naudojame šitiems idiotams, kurie nededa jokių pastangų, kad kalbėti ta normaliam žmogui būdinga kalba. Pagaliau reikia mums pradėti viena kalba, kuri yra būdinga normaliems žmonėms. Iškrypėliams visą laiką galvoje kas nors “atrodo” ir jie būtinai tą “atrodo” bandys iškišti už tikrą dalyką. Bet paprašyk jų parodyti tą tikrą dalyką, ir čia akutės susiaurėja, prasideda dantų griežimas ir tu tampi jo priešu, nes netiki jo haliucinacijomis. O jo haliucinacijos, savaime aišku, ir yra ta pagrindinė tiesa, kuria visi turi aklai tikėti. Todėl labai pritariu jūsų taikliam komentarui: “Amoralu naudotis telefonu -juk telefonais naudojasi telefoniniai sukčiai!
Todėl be abejo amoralu kritikuoti neoliberalizmą, nes tai yra daręs koks nors glazjevas.
Iš patikimų šaltinių žinau, kad adolfas hitleris mokėjo daugybos lentelę.
Logiška būtų uždrausti aritmetiką, kaip fašistinę:)”

StasysG       2014-12-12 10:07

Kažin, ar (išmintingoji-tekstas specialiai įspūdingas) ponia RUta (10:45) pritartų 85-tį atšventusiam istorikui prof Edv Gudavičiui, kuris taip sako lrytasLT: “Kaip išbristi iš skurdo?
Palietęs Lietuvos vaidmenį viduramžiais E.Gudavičius pastebėjo, kad „kol nėra ponų, nėra ir tautos, tik gentis“. Taigi, tęsė profesorius, atsirado ponai, atsirado ir valstybė. Bet – kokia? „Iškilo kunigaikščiai. Gediminaičių dinastiją jau galima vadinti klasikine europietiška feodaline dinastija. Ji paliko pėdsaką Europoje, tik sunyko, nes pritrūko palikuonių“, Po to, XV a. Lietuvoje įsigalėjo didikai, jų rankose telkėsi valdžia. „Ponai gyveno gerai. O kita tautos dalis? Blogai. Nebuvo trilaukės sėjomainos, viduramžių Lietuva buvo ubagiška šalis. Tokia ir liko iki šiol. Kai manęs klausia, ką daryti, kaip išbristi iš skurdo, atsakau paprastai: dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti!“”

ruta       2014-12-12 9:45

Man , eiliniam zmogui , susidaro ispudis , kad visos partijos , ar komunistine , ar liberalu , ar konservatoriu ,...,yra tik priemone mulkinti Tauta .Prie sovietu , komunistine -KGB partija savo nomenklaturai is karto sukure komunizma , o jus , eiliniai durnialiai dirbkite , dirbkite ir dar karta dirbkite , kad mes , nomenklatura , sociai gyventume .Ar dabar ne tas pats , kai ciniskai valdzia , apeliuodama i Konstituciniu dvasiu verdikta , sau i Femides ‘tarnams’ ne tik grazina iki krizini atlygi , bet dar ir padidina , grazu , net raudona .
Komunistai pristeige ‘partskolu ‘, kad durninti Tauta , o liberalai ir Ko pristeige’ Laisvos rinkos’ ruporus su tuo paciu tikslu , o kur dar is visu skiliu milijonine propoganda , kad parduoti zeme , atsisakyti savo valiutos , isileisti vandens ir ekologijos tersejus , tai visiskas geris .
Kodel stojant i ES politikai nesake , kad teks atsisakyti savo savarankiskumo , kurio Lietuva visada sieke , kad teks privatizuoti pelna nesancias valstybines bendroves , nes taip reikia , tik kam reikia , tikrai ne Lietuvai.
Dabar , visas Lietuvos partijas / sekant ju ‘veikla’ per 25 metus/ galima pavadinti - zuliku ir vagiu partija .Nes kuo tolyn , tuo labiau politikai izuleja , nesiskaito net su Lietuvos Konstitucija , ju tiek priviso , kad tai jau galima pavadinti pelningiausiu bizniu , nes jau ir anukai ir vaikai ir zmonos su meiluzem , prisisiurbia prie valstybes biudzeto , kuriami etatai saviems , nes rimto darbo dirbti neismokyti .
Kodel dauguma Lietuvos pilieciu toleruoja tokius politiku fintus , nezinau , galiu tik numanyti - yra bailus , buki , apatiski , tikisi patys kada tai patekti i valdzia ir daryti ta pati / rupintis tik savo kisene/ , maitinosi is tu partiju ...

F-16 to B-52       2014-12-12 8:09

Amoralu naudotis telefonu -juk telefonais naudojasi telefoniniai sukčiai!

Todėl be abejo amoralu kritikuoti neoliberalizmą, nes tai yra daręs koks nors glazjevas.
Iš patikimų šaltinių žinau, kad adolfas hitleris mokėjo daugybos lentelę.
Logiška būtų uždrausti aritmetiką, kaip fašistinę: )

B-52       2014-12-11 23:31

Neblogai. Neoliberalizmas- bolševizmo atmaina. Vis dėl to rėmimasis Glazjevu glumina ir kelia įtarimų.Koloradai apsidžiaugtų , juk…

ruta       2014-12-11 19:51

Puikus straipsnis !Net ir be diskusiju aisku , kad Lietuvoje per 25 Nepriklausomybes metus vyksta liberalizmo politika - viska paversti preke , ka politinei UAB sekmingai vykdo .Sugeba parduoti net etika ir morale , padoruma ir garbe .
Politikai vietoje rimtu darbu ,siulo miniai savo demagogijos ir veidmainiskumo produkta -griauti tilto ‘balvonus’ , gal geriau imtis priemoniu , kad bent pristabdyti politine korupcija , emigracija , socialine atskirti ir realiu Tautos nikima .
Labai didelia kaina mokame uz stojima i ES , kadangi nei viena partija nesugebejo pletoti nei pramones , nei zemes ukio , tai privede prie to , kad pilnumoj , kaip kadaise Maskvai , parsidaveme ES .Sovietiniais laikais irgi politikai trimitavo apie lygybe irt.t. , bet tik aklas ar durnas nemato ,kad leisti panelei Grybauskaitei pasukauti pries Rusija , tai visiskai nereiske , kad Lietuva yra lygi su ES naremis -Voketija , Prancuzija ..
Kaip sako rusai - ‘zastav duraka bogu malitsa , tak on i lob rassibiot’/priversk durniu dievui melstis , tai jis ir kakta prasimus /. Durnius blogai , bet durnius su iniciatyva , tai katastrofa.

Canada       2014-12-11 1:18

Tema rimta, ale nerimtai apkalbama. Per daug bravuros.

Raigerdas Juozapui        2014-12-11 1:15

Gerbiamas Juozapai, štai pats skaitei straipsnį ir likai dėkingas autoriui. Puiku. Tai, gal dabar gali paaiškinti: kas yra tas neoliberalizmas? Faktiškai, perskaičius straipsnį, turėtų būti aišku.

Al.       2014-12-11 0:57

Geriau išdėstė mintį Martinkus, ar blogiau, bet vyraujančios Vakarų ideologinės srovės vertinimas , mano nuomone, teisingas. Nesutikčiau tik, kad ji ,,neo”. Ir ji ne tik panaši į komunizmą, bet, man atrodo, žymiu laipsniu prisidėjo prie jo sukūrimo. Ką daryti? Na, pirmiausia susivokti kas yra kas. Atpažinus vilką piemens kailyje,bus galima ieškot būdų apsiginti. ,,Nuo vilko mes kaip nors ir patys apsisaugosim, bet kas mus apsaugos nuo piemens ?”

Juozapas       2014-12-10 23:09

Asmeniškai noriu padėkoti Autoriui už labai reikalingą straipsnį.
Nelabai suprantu tų kurie bando knebinėti ir kabinėtis tiek prie Autoriaus tiek prie straipsnio.
Taip ir norisi pasakyti : ponai pižonai, būkit žmonės-
neieškokit šiknoj razinkų.
Norit pasirodyt labai protingais?
Pasirodyti nepakanka. Būti reikia…
Ale, vot yra tokių tipų kurie bet kokia proga zyzia ir zyzia.
Bile tik kad varinėt demagogijas.
Znūdos.

O iš tikrųjų -šis straipsnis yra vertas atsispausdinti ir pasikabinti matomoje vietoje - kad nepamiršti.
Aišku, itin gerai būtų, jeigu autorius parašytų variantą “supaprastinta” kalba, kad menkai praprususi dauguma pajėgtų įsikirsti.
Tokiu atveju nereikia tų protingos literatūros sąrašų, nes dažnam tūlui tai tik nereikalingas balastas, kitaip sakant “paukščių kalba”.
Tai va, reikia perpasakoti šio straipsnio esmę gyva šnekamąja kalba su liaudiškais pavyzdžiais. Reikia daug straipsnių šia tema. Nuolat.
Nuolat!
Antraip…
Ech, labai teisingai pastebėjo gerb. Letas savo (17:41) komentare…
Vienžo -geras straipsnis.
Man labai patiko.
Sveikinimai Autoriui. Primygtinai prašyčiau tęsti šią temą.
Reikia.
Labai.

Vertas perskaityti komentaras iš ProPatria       2014-12-10 21:42

2014 m. gruodžio 10 d. 01:51
Labai reikalingas pasisakymas ir mazai abejoniu keliatys liberalizmo vertinimai.Kuo toliau tuo labiau stipreja itarimas kad isisiautejes ir tapes vakaru politine norma liberalizmas, tiesiogine ir perkeltine prasme korumpaves kitas politines jegas ir partijas tera tik pasitraukusio bolshevizmo atmaina.
Sia analogiija jau padare ne vienas autorius.Vietoj netekusio pjedestalo - darbininko jame ta vaidmeni atlieka irgi organizuotas ir klasinis darinys - investuotojai ir politinis elitas.Pilieti pakeite -vartotojas , consumer(‘is).
Suprantama po to nebereikia rupintis pilietinemis ir kitokiomis teisemis pakanka patenkinti ta garbuji konsumeri.Neatsitiktinai mums nepavyksta pasmerkti ir bolsevizmo nes tuomet suveiktu zinomas domino efektas - griutu daug teoretiku ir “korifeju” o jie siandien dar labai reikalingi. Vienas is tokiu gerai siandien zinomas ir Lietuvoje - Keynes.Tad manyciau tas bolsevizmo teisingas ir istoriskas ivertinimas ir pasmerkimas is ties yra kertinis siandienos uzdavinys.
Na ir papildant autoriaus ispudinga sarasa nurodau straipsnius lieciancius Baltijos valstybes ir Lietuva tame tarpe.
1. The Architects of Economic Collapse: The Case of Latvia. By Jeffry Sommers and Prof. Michael Hudson.Global Research , September 16 , 2011.
2. No People No Problemm:“The Baltic Tigers” False Prophets Of Economic Austerity. By Prof. Jeffrey Sommers and Prof. Arunas Juska and Prof. Michael Hudson. Global Research , December 7, 2011.
Suvokus tikraja liberalizmo esme ir jo vykdomos politikos prasme stipriai keiciasi daugelio ivykiu prasme ir tikslas tame tarpe ir siandienos krize su Rusija.
Atskira padeka autoriui kad jis ryzosi perzengti toki pasidigejima kelianti reiskini - tabu. Kalbu apie nuoroda i Rusijos autoriu ir jo knyga! Cia mes jau buvome bepralenkia net sovietini kretinizma.
Pagarbiai .
Sekmes Autoriui.
A.

Raigerdas        2014-12-10 21:20

Dabar dar dėl konkurencijos. Štai autorius rašo: “Žmogus buvo sukurtas ne dėl konkurencijos, o dėl kooperacijos. Pirmasis neoliberalas buvo savo brolį Abelį nužudęs Kainas. Nes jį laikė konkurentu”. Pirmiausia, aš abejoju, kad žmogus buvo sukurtas. Nes jeigu jis būtų sukurtas, tai vienas Homo sapiensas nebūtų priešingas kitam Homo sapiensui. Ir tada būtų tik Homo sapiensai, kurie visą savo veiklą organizuoja pagal kooperavimo principus. O skulptūros ant Žalio tilto, kaip tik mums parodo, kad ten vienoje pavaizduota kooperacija, o kitoje parodyta, kad egzistuoja tokie dalykai, kaip vienas Homo Sapiensas užmušė kitus Homo Sapiensus ir taip laimėjo karą. Ir tarp Kaino ir Abelio nebuvo jokios konkurencijos, nes toje istorijoje pavaizduotas pavydas, ir joks Kainas apie jokį neoliberalizmą jokio supratimo neturėjo. Neteisingai Lietuvoje yra suprantams žodis konkurencija (lot. concurrentia < concurro ‘bėgu drauge’) – gamintojų, vartotojų ir kitų ekonomikos subjektų varžymasis dėl rinkų, prekių ir kitų išteklių. Konkurencija atsiranda tada, kai vienoje sferoje – prekyboje, gamyboje, prekių paskirstyme ar kitoje veikloje atsiranda keli subjektai, užsiimantys tokia pačia veikla”. Taigi, pačioje konkurencijoje nieko blogo nėra, nes tai yra naturalus dalykas, kuris yra būdingas bet kokiai gyvybės formai, ir mes šito dalyko nepakeisime. Komunistai tai bandė pakeisti į SOC. LENKTYNIAVIMĄ. Kuo tai baigėsi, mes dabar matome. O tarp mūsų partijų mes nematome jokios konkurencijos ir nėra netgi soc. lenktyniavimo. Bet Seime tvyro ta Kaino ir Abelio atmosfera, kuri persiduoda visai Lietuvai. Reiškia šiame pasaulyje egzistuoja skirtingas Homo Sapienso išsivystymo lygis, ne fizine prasme, o dvasine prasme. Homo Sapiensas iki pat šiandien nesugebėjo išspręsti Abelio ir Kaino problemos. Kainas manė, kad užmušęs Abelį, jis išspręs šitą iškilusią dvasinę problemą. Bet ar išsprendė? Sprendžia iki pat šiandien. Komunistai nukariavę fašistus, pastatė savo vyriausybes. Manė, kad išsprendė problemą. Bet ar išsprendė? Sprendžia iki pat šiandien ir ta žūtbūtinė kova dabar tęsiasi Ukrainoje. Dabar būrelis neurotikų ir įvairaus plauko psichotikų nori nugriauti skulptūras ant Žaliojo tilto. Na, nugriaus tas skulptūras, bet ar pasveiks nuo to neurotikai ir psichotikai? Nepasveiks. Taigi, mes matome, kad egzistuoja konstruktyvaus mąstymo Homo Sapiensas ir destruktyvaus mąstymo Homo Sapiensas. Kokios mintys dominuoja jų galvose? Konstruktyviojo Homo Sapienso galvoje dominuoja idėjos dėl tautos ateities. Deja, destruktyviojo Homo Sapienso galvoje sukasi fiksuotos idėjos dėl praeities. Destruktyvusis Homo Sapiensas yra įsitikinęs, kad sunaikinus praeitį, kažkas pasikeis, t.y. jis mąsto panašiai, kaip mąstė Kainas, prieš užmušdamas Abelį. Todėl, kokia yra pagrindinė problema Lietuvoje? Pagrindinė problema yra Lietuvoje ne tame, kaip perauklėti Kainą, o kaip neleisti Kainui pastoviai žudyti Abelį. Problema yra tame, kad Kainas yra priklausomas nuo savų instinktų ir jis elgiasi, kaip žvėris. Kainas nepaiso jokių įstatymų, ir būtent jam yra sukurti kalėjimai, policija, armija ir t.t. Pasižiūrėkite, kiek pinigų ir kiek žmogaus energijos yra sunaudojama, kad sulaikyti Kainą nuo žmogžudysčių ir nuo destruktyvaus mąstymo. Reiškia visuomenė bus tik ta sėkminga, kuri pradės pagaliau gerbti Abelį, leis jam dirbti, kurti, mokytis, auginti vaikus, sportuoti, konkuruoti, kooperuoti, dažyti, tapyti, statyti, šokti, dainuoti ir sugebės apsaugoti jį nuo Kaino klastingų kėslų ir jo kuriamų beprotiškų planų. Štai apie ką turi eiti kalba, ir maximum dėmesio turi būti skirta Abeliui ir jo šeimai, o Kainu turi pasirūpinti specialistai, ir tegul jis nebando kelti žmonėms problemų. Į kiekvieną Kaino sukeltą problemą, turi būti reaguojama nedelsiant, priverčiant Kainą viską atstatyti taip, kaip buvo. O jeigu jis nesugeba, tada tegul susimoka, kad kiti padarytų geriau nei buvo. Lietuvoje šiandien dominuoja Kainai, štain kodėl skurdas, štai kodėl alkoholizmas, štai kodėl 41% mokinių jau laikomi psichiškai nesveikais. Tik įsivaizduokite, kažkas išdrįsta juos laikyti psichiškai nesveikais net neturėdami jokio apibūdinimo, o kas yra tas psichiškai SVEIKAS MOKINYS. Ir ar atitinka tiems SVEIKUMO kriterijams pats tas PSICHOLOGAS. Ar jis elgiasi, kaip tas Inkvizitorius, kuris visada buvo teisus.

Raigerdas        2014-12-10 19:41

Ką reikėtų išsiųsti į Grūto parką, tai dabartinę Mokslo Tarybą. 20 metų kažkoks tai LLRI kabina makaronus Lietuvos politikams ir valstybinių institucijų valdininkams, bet mūsų HUMANITARIJAI tyli, filosofai tyli, ekonomistai tyli. Tai, kam mums reikalingi tokio profesinės-techninės mokyklos lygio universitetai? Pasižiūrėkite, kiek pas mus daktarų, profesorių, o jie net realiai nesugeba paaiškinti, kas yra ta “laisvoji rinka”. Matote Friedmanas pasakė ir to užtenka, kad Friedmanas pasakė. Ir daugiau nieko nereikia. Na, taip Froidas pasakė, ir to užtenka, kad Froidas pasakė. Išsilavinimas pagal autoritetus. Aš nesu už mūsų tą nevykėlių, manipuliatorių ir dviveidžių liberalų ideologiją, nes tai yra dar viena žmonių maustymo metodika, kurią aprašė G.Orwel’as “Gyvulių ūkyje”. Reikalas tas, kad šitie MATERIALISTINIO MĄSTYMO SUKČIAI laiku keičia savo kailį. Acha, komunizmas patyrė krachą, tada sugalvokime dar kokią nors MATERIALIZMO FILOSOFIJĄ. Pažiūrėkite iki kokio lygio mes nusigyvenome. Imkime ir atsakykime į paprastą klausimą: ar mūsų politikas yra verslininkas? Pažiūrime žodyną, kur yra žodis “verslas”:“1. užsiėmimas, darbas: Reikia imtis kokio verslo. Pasirinkti verslą. Medžioklės verslas
2. smulki gamyba, amatas; Smulkusis verslas”. Čia tokio pavyzdžio nėra, kad mūsų politikas būtų verslininkas. Tačiau ar tikrai mūsų politikai nėra verslininkai? Mano manymu, tai patys tikriausi verslininkai. Ir svarbiausia, koks jų verslas? Išsilaikyti valdžioje, pasiimti kuo daugiau pinigų, pasirūpinti savo šeima ir giminėmis ir t.t.

to "labai teisingai"       2014-12-10 19:24

kad suprastų ką?
Jog rusai viena sako, o kita daro?
Ar kad neoliberalizmą taip pat lengva įveikti, kaip išvežti Žaliojo tilto skulptūras?

labai teisingai       2014-12-10 19:20

Pagarba Autoriui. Šį straipsnį turėtų paskelbti visa padori žiniasklaida.

Kažko nesupratau       2014-12-10 17:37

Rusijoje Putinas - “didysis kovotojas su oligarchais” - valdo net nevaidindamas kokios nors demokratijos jau keturiolika metų.
Ta spats Martinkaus guru Glazjevas yra Putino padėjėjas…
Ir kas pasikeitė?
Rusija ir toliau lyderiauja pagal nelygų turto pasiskirstymą:
“Remiantis 2014 m. banko „Credit Suisse“ sudaryta pasaulinio turto ataskaita, 111 Rusijos milijardierių kontroliuoja 19 proc. šalies turto, rašo naujienų svetainė vox.com.”
Ar kas suprantate, dėl ko čia Martinkus kelia vėjus?
Kodėl neįvardija kaltųjų vardais?
Ir šiaip - ką siūlo?

Prajuokino       2014-12-10 17:13

Atrodo, ir apsiskaitęs, ir neva kritiškai mąstantis, bet susimauna lygioje vietoje: “Vis dėlto leiskime sau pasvajoti apie prasmingesnį pasaulį. Žaliojo tilto skulptūras – į Grūto parką, neoliberalizmą – į istorijos šiukšlyną, o neoliberalus – į jų tautų teismus!”
Negi tai gali ką nors “įkvėpti” imtis veiksmų, kurie visa tai užtikrintų?...
Nebent Žaliojo tilto balvonus išveš.
Ir kam tos tuščios rašliavos isterinėmis tonacijomis?

Taigi       2014-12-10 16:46

Neprieštarauju: balvoną Martinkų į Grūto parką.

Letas Palmaitis hmmmui       2014-12-10 16:41

Neturiu jokio noro rodytis patriotu, bet turiu elementarų estetinį suvokimą plius gerą atmintį. Todėl piktina ne tiek tie balvonai, kiek aplinkiniai praeiviai, kuriems “do lampočki”, kai normaliam žmogui norisi griebti kalašnikovą ir šaudyti į tuos kolchoznikus bei čingischano kereivius kol nučiuožtų nuo tilto po pusę galvos kiekvienam ubliudkui. O jei į Grūto parką - tai kartu su visa “demokratiškai išrinkta valdžia” bei visų “sisteminių partijų” nepamainomom “tarybom”!

Raigerdas        2014-12-10 16:29

Truputėli viskas sumauta į vieną katilą: ir nacionalsocializmas, ir komunizmas, ir neoliberalizmas ir Žaliojo tilto skulptūros. Autorius bent galėjo teiktis paaiškinti, kas yra tas neoliberalizmas. Štai imu Rūtos Vainienės apibūdinimą knygoje “Ekonomikos terminų žodynas”. Pirmiausia, keista, kad šį terminą imasi apibūdinti Rūta Vainienė, kuri pati nėra sukūrusi jokio neoliberalizmo. O tai ką, neoliberalizmo kūrėjai nesugebėjo apibūdinti, kas yra neoliberalizmas? Čia labai keistas dalykas. Imame tą R. Vainienės apibūdinimą:“Politinė orientacija, susiformavusi XX a. pab., propaguojanti laisvąją rinką ir minimalias funkcijas atliekančią valstybę. Neoliberalizmu rėmėsi Margaret Tatcher ir Ronaldas Reaganas, vykdydami ekonominę politiką”. Apibūdinimas grynai propagandinis.O dabar pažiūrime į štai tokį dalyką:“Kas yra Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI)? LLRI yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, įsteigta 1990 metais.
LLRI misija yra skleisti ir įtvirtinti asmens laisvės ir atsakomybės, laisvosios rinkos bei ribotos valdžios idėjas”. Taigi, R. Vainienė rašo, kad tai yra “politinė orientacija”, o LLRI jau teigia, kad ji yra “nepolitinė organizacija”. Akivaizdus prieštaravimas. Pabandykite jūs surasti LLRI tinklaraštyje “Laisvosios rinkos” apibūdinimą. Aš neradau. Imu štai tokį:“Laisvoji rinka – tokia rinka, kurioje dalyviai veikia be valstybės įsikišimo ir visi veiksmai joje remiasi dalyvių tarpusavio susitarimu. Teorinėje laisvojoje rinkoje gaminamų prekių kiekis, resursai ir administravimo būdas yra vystomas spontaniškai, dalyvaujant anoniminiams dalyviams – gamintojams ir vartotojams”. Jūs ką nors supratote, kas čia parašyta? Aš nieko nesupratau. Blūdas kažkoks. Na, o Friedmanas priskiedė apie ekonomiką nė kiek neblogiau, nei Putinas apie tai, kad Krymas Rusijai turi sakralinę reikšmę.
Manau, kad panašus blūdas dedasi ir mūsų politikų galvose.

gerai, kad rašo...        2014-12-10 16:09

blogai, kad rašo… į Šatėnus, į klaikiai neliberalų, nedemokratišką laikraštį, kuris pakeitė liberalų ir demokratišką, labai įdomų senąjį Šiaurės Atėnų variantą. Ir aišku, ne be neoliberalo Mykolo OK - . KAZARINO pagelbos, kuris prižiūri ir įdieginėja kompiuterines sistemas taipogi daugelyje ministerijų...

hmm..        2014-12-10 16:05

beje, pritariu autoriui, kad į Žaliojo tilto socialistinio realizmo - ne kulto, skulptūrų perkėlimą į Grūto parką yra dėmesį sukoncentravę didžiausi veidmainiai, norintys pasirodyti patriotais. Vieną tokį jaunuolį iš KOMJAUNIMAS LT aptikau. Pavardės rusiškos nepamenu, bet jis organizavo peticiją prieš šiias skulptūras, o tuo tarpu pats propoguja GRAFITY meną ir siūlo visas sienas išpaišyt grafiti.

Kol kas griovėjai dar nepastate nei vienos skulptūros vietoj tų, kur nugriovė. Lenino/Lukiškių  aikštė net nebetvarkoma. Kryžkalnio motiną išvežė į grūtą - jos vietoj - nieko. O kam ji kliudė? Ar tik neturintys ką veikt tie šūkaliotojai, nėra tik Malinausko biznio tarnautojai?

hmm..        2014-12-10 15:56

kaip buvęs Vidaus reikalų ministerijos tarnautojas Andrius Martinkus galėtų parašyti rimtesnę studija apie tai kaip NEO - neokonai, neoliberalai, neokairieji (neobolševikai su neotrockistais)  tarnauja seniems Kremliaus kėslams užvaldyt pasaulį. Tokia studija išties reikalinga, nes mūsų dundukai seime išties nesusigaudo. Juk kone kiekviena partija yra valdoma internacionalo, kuris ne kas kita, kaip suskilęs KOMINTERNAS.

kad taip būtų...       2014-12-10 15:53

Būtų gerai, jei tai būtų taip paprasta - neoliberalizmą - į šiukšlyną. Ideologijos keičiasi nenorom. Tik per didelius karus, deja

Ko verta tokia utopisto kritika?...       2014-12-10 15:40

Kodėl autorius neįvardija, kas tas subjektas, kuris pats save pasmerks ir dar nuteis?
Ilgiausias tekstas, rodos, ir daug mokslinių tekstų perskaityta, bet…
Kad nors vienas konkretus, apčiuopiamas žingsnis būtų įvardytas, jau nekalbu apie veiksmų programą, kitokių politinių lyderių atranką, veikimo modelių aptarimą ir pan. Tad ko verta tokia kritika dėl kritikos?
Kad pasirodytum labai kritiškas? protingas?
Manau, autoriui “tokių” įrodymų turėtų netrūkti.
Tad pagrindinis klausimas - kam visa tai? ir kas toliau?

StasysG       2014-12-10 15:28

Po socializmo į NeoLiberalizmą. O kur dabar eiti Lietuvai,  Autoriau?


Rekomenduojame

Tomas Viluckas. Kokių žingsnių vertėtų imtis, kad iškiltų NS pagrindu jėga, kuri 2024 m. peržengtų 5 proc. barjerą?

Nida Vasiliauskaitė. Už ką balsuoji, o kas iš to išeina, arba Kas vadinama „laisvai demokratiškai išrinktos valdžios legitimumu“?

Vytautas Sinica. Mintys po rinkimų

Vytautas Radžvilas. Porinkiminė Nacionalinio susivienijimo spaudos konferencija Valdovų rūmuose: kodėl vertėjo?

Rinkimų rezultatai ir porinkiminės replikos: Ramūnas Aušrotas, Audrius Bačiulis (papildyta)

Algimantas Rusteika. Tai buvo tiesioginė provaldiška agitacija už valdžios partijas

„XXI amžiaus“ klausimai kardinolui Sigitui Tamkevičiui apie artėjančius Seimo rinkimus

Geroji Naujiena: Ir mes visa galime Tame, kuris mus stiprina

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.