Liustracija ir desovietizacija

Aloyzas Sakalas, Bronius Genzelis. Kas gi esate, p. D. Grybauskaite?

Tiesos.lt siūlo   2016 m. balandžio 4 d. 22:58

56     

    

Aloyzas Sakalas, Bronius Genzelis. Kas gi esate, p. D. Grybauskaite?

Delfi.lt

Tokį klausimą kelia ne vienas politikos apžvalgininkas. Jo nebūtų, jei D.Grybauskaitė:

1. Visados sakytų tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau.

2. Pati nepažeidinėtų Konstitucijos ir įstatymų, o būtų visiems paklusnumo įstatymams etalonu.

3. Vykdytų tik tas funkcijas, kurios išvardintos Konstitucijoje

4. Būtų visos Lietuvos prezidentė ir tautos vienytoja.

5. Turėtų užsienio ir vidaus politikos strategiją, kuri nebūtų vienas kitam prieštaraujančių lozungų kratiniu.

6. Netylėtų matydama, kaip naikinama Lietuvos kultūra ir perrašinėjama Lietuvos istorija.

7. Griežtai laikytųsi trijų valdžių atskyrimo principo ir tiesiogiai ar netiesiogiai nenurodinėtų teismams, kokius sprendimus jie turi priimti.

8. Visados prisimintų, kad pagal Konstituciją prokurorai, priimdami procesinius sprendimus, yra nepriklausomi.

9. Reikalautų atleisti iš darbo tuos prokurorus, kurie nesugeba būti nepriklausomi nuo politikų.

10. Panaudotų visas savo galias Lietuvos išnykimui stabdyti.

O kaip gi yra iš tiesų? Mes pateiksime faktus, kuriuos vertinkite patys, gerbiamieji šio straipsnio skaitytojai.

Tiesa ir tiktai tiesa ir nieko daugiau

Ne itin domėjomės jos jaunystės tarnyste Lietuvos priešams. Ką gi – buvo jauna mergaitė, pasitaikė toks darbas, tokie buvo laikai. Bet nusprendėme netylėti matydami, kaip Prezidentė skatina kitus sakyti tik tiesą, o pati jos ne tik kad nesako, bet dar sako tai, ko nebuvo.

Po rinkimų D.Grybauskaitė pareiškė, jog ji 1989 m. gruodžio pabaigoje pasitraukė iš platformininkų ir įstojo į nepriklausomą LKP, o pats A.Brazauskas jai išrašė partinį bilietą. Bet tai buvo dvigubas melas, nes, visų pirma, oficialiai dar tokios partijos nebuvo.

Antra, A.Brazauskas partinių bilietų niekam nepasirašinėjo (juos pasirašinėjo rajonų partiniai sekretoriai). Apie šį melą jau buvo rašoma spaudoje. Prezidentė nereagavo. D. Grybauskaitė nutylėjo ir tai, kieno pusę ji parėmė tada, kai buvęs partinės mokyklos dėstytojas J.Arvasevičius, kuris buvo vienintelis tos mokyklos dėstytojas, partiniame susirinkime pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę ir už tai buvo su didžiausiu triukšmu išvytas iš susirinkimo bei pašalintas iš TSKP ir darbo. J.Arvasevičius, paklaustas, kaip tuomet balsavo D.Grybauskaitė, atsakė: „Žinoma, buvo už mano pašalinimą...“

Vienas iš šio straipsnio autorių (B.Genzelis) 1989 m. buvo LKP atsiskyrimo nuo TSKP iniciatoriumi ir buvo atitinkamos Koordinacinės tarybos pirmininku. Todėl jam buvo gerai žinomos LKP atsiskyrimo nuo TSKP visos aplinkybės. O jos buvo tokios. Pirma, Aukštojoje partinėje mokykloje nepartinių dėstytojų nebuvo. Antra, 1988 m. TSKP dar nebyrėjo. Tuo tarpu D. Grybauskaitė, dar būdama tik pretendente į Lietuvos Prezidentus, savo anketoje rašo: „1979–1988 buvau TSKP narė“. Taigi, pagal D. Grybauskaitę ji iš TSKP išstojo 1988 metais. Bet… 1989 m. gruodžio 29 d., t.y. metais vėliau LKP „ant platformos“ vadovas M. Burokevičius paskiria D.Grybauskaitę partinės mokyklos moksliniu sekretoriumi su 30 proc. atlyginimo priedu. Perėmus mokyklą TSRS kariškiams, D.Grybauskaitė liko joje dirbti. 1990 m. kovo 30 d. tos mokyklos prorektoriaus mokymo ir mokslo reikalams J.Vaitausko įsakymu D. Grybauskaitė išleidžiama atostogų. Pagal išlikusius dokumentus (mokyklą pavertus perversmininkų būstine) buvo draudžiama įleisti į mokyklos patalpas asmenis, kurie neturi specialaus leidimo. Tokia padėtis tęsėsi iki 1990 m. rugpjūčio 31 dienos. Tie dokumentai paneigė bet kokią galimybę nepriklausomos LKP nariams ar nepartiniams dirbti mokyklos pastate ar net įeiti į jį. Betgi, D.Grybauskaitės tvirtinimu, ji tada jau buvo nepriklausomos LKP nare. Bet tada ji buvo ir partinės mokyklos moksliniu sekretoriumi. Kažkaip nesueina galas su galu.

Žlugus pučistams, D.Grybauskaitė atsidūrė JAV Džordžtauno universiteto specialiuose kursuose, kuriuos baigė 1991 m. G.Vagnorius ir kiti vyriausybės pareigūnai tvirtina, kad jų vyriausybė nesiuntė jos į JAV. Kas gi tada mokėjo už D.Grybauskaitės mokslą? Tuometinis mūsų generalinis konsulas JAV Leonas Kučinskas tvirtina, jog D.Grybauskaitė prisistatė besiformuojančiai Lietuvos ambasadai ir pasiūlė savo paslaugas. Yra duomenų, kad prieš tai ji darbavosi TSRS ambasadoje. Apie tai užklausus Rusijos URM ir jos ambasadą Lietuvoje, gautas tokio turinio atsakymas: „pagal Federalinio įstatymo 7 straipsnį, operatoriai ir kiti asmenys, turintys priėjimą prie asmenų personalinių duomenų, liečiančius valstybinę paslaptį, neturi teisės jų teikti tretiems asmenims. [...]..“ . Atsakymą pasirašė Rusijos ambasadorius Lietuvoje A.Udalcovas. Iš šio atsakymo darytina išvada, kad A.Udalcovas nenori ar negali sakyti tiesos.

Kodėl D.Grybauskaitė visa tai nuslėpė nuo visuomenės? Atsakymo į šį klausimą tepasiieško pats skaitytojas.

Noro meluoti D. Grybauskaitė neprarado ir dabar. Prisiminkime, kad ir jos turimas „slaptas pažymas“ apie prekybą Generalinio prokuroro vieta, kurių niekados nebuvo. Arba apie realiai neegzistuojančias specialių tarnybų pažymas apie kandidatus į vyriausybinius postus. Ir tokios „pažymos“ buvo reikalingos vien tam, kad kiekvienas pretendentas į aukštą valstybinį postą paniškai bijotų Lietuvos Respublikos Prezidentės.

D.Grybauskaitė ir Lietuvos kultūra

Yra žinomos tautos, kurios šimtmečiams neteko valstybingumo, net buvo išvytos iš savo žemių, bet po tūkstantmečių atkūrė savo valstybingumą (graikai, žydai), bet jos nebuvo išsižadėjusios savo kultūros (istorijos). Lietuvoje net okupacijos metais nedrįsta taip niekinti savo tautos kultūros, kalbos, tiksliau, objektyviai naikinti tautos valstybės savastį, kaip tai daroma dabar. Juodinami visi žymiausi kultūros veikėjai. Įdomu, kaip jaučiasi D.Grybauskaitė giedodama savo tautos himną, jeigu jį parašė gydytojas nevykėlis (N. Putinaitės žodžiais) V. Kudirka. Pasirodo, kad pagal N.Putinaitę, lietuvių patriarchas J.Basanavičius – psichinis ligonis, o Nerijus Šepetys dar patikslina: „J.Basanavičius buvo „nacionalkomunistas“.“ (Ar tada šis terminas buvo žinomas?).

Priimta laikyti Adomą Mickevičių lietuvių ir lenkų tautų jungiamąja grandimi. V.Savukynas laidoje „Istoriniai detektyvai“ apipylė srutomis ir šį poetą, nors laidos pabaigoje pridūrė: „Nežinau, ar šie faktai teisingi…“. Atrodytų, nežinai, tai ir neskelbk jų nepatikrinęs per TV. Bet skelbiama, nes visuomenė pasiilgusi skandalų. Ir tokią kūrybą, ir jos autorius globoja pati Prezidentė. Ji arba tyli (o tai reiškia pritarimą), arba reaguoja priešingai, nei to tikėtųsi savo tėvynę mylintis jos pilietis. Prisiminkime D.Grybauskaitės išpuolį prieš J.Oleką, kai šis nepatvirtino premijos vienai Lietuvos kultūros niekintojai. Prezidentė net nepasidomėjo, kas tie, suteikę premiją N.Putinaitei, komisijos nariai ir ar gali valstybei atstovauti tokie asmenys. Jeigu D.Grybauskaitė piktinasi komisija, kai ji sudaroma iš šališkų asmenų, tai kodėl ji nepasipiktino N.Putinaitei premiją skyrusia komisija? Kodėl D.Grybauskaitė abejinga tokiam tautos niekinimui? Gal dėl to, kad „platformininkės“ staigaus virsmo į Lietuvos patriotę tikimybė yra artima nuliui.

Konstitucijos ir įstatymų laikymosi etalonas

D.Grybauskaitė Konstituciją traktuoja Stalino metodu. Stalino laikais egzistavo pakankamai demokratinė konstitucija: leido veikti kitoms partijoms, skelbė susirinkimų laisvę ir pan. Tas klaidino pasaulio visuomenę. Jie nesuvokė, kad veikė ypatingi (dažnai slapti) įstatymai, pagal kuriuos buvo baudžiami asmenys, jeigu jie pamėgintų pasinaudoti tais konstitucijos straipsniais. Prezidentė, gi, vadovaujasi visokiomis slaptomis pažymomis. Specialios tarnybos neigia teikusios tokias pažymas. Tai kas jas teikia? Negi Rusijos FSB?

Mūsų Konstitucijoje įtvirtintas visų trijų valdžių atskyrimo principas, kuris niekam neleidžia kištis į vienos iš tų valdžių – teismų – darbą. Net ir Prezidentei. Ką mes matome realiai? Štai keli epizodai. Prezidentė, matydama jog N.Venckienė nevykdo teismo sprendimo grąžinti vaiką jos motinai, oficialiai pareiškė, jog teismo sprendimas yra vykdomas. Kai teismas nusprendė, kad vienas iš FNTT vadovų buvo neteisėtai atleistas iš darbo, Prezidentė išsakė nepasitikėjimą teismu teigdama, jog, be teismo sprendimo, yra dar nepaneigiami melo detektoriaus duomenys. Visai neseniai ji sulygino teismo sprendimą su leidimu visiems vogti iš valstybės. Įsimintini ir tokie du pavyzdžiai:

1. Tik pradėjusi eiti savo pareigas D.Grybauskaitė prabilo apie CŽV kalėjimą Lietuvoje. Teisėsaugos institucijos tokio CŽV kalėjimo nerado. Pasipiktinusi prezidentė pareiškė, jog prokuratūra blogai jo ieškojo, ir liepė ieškoti toliau.

2. Kada Prezidentei neįtiko tuometiniai FNTT vadovai, ji pareikalavo nedelsiant juos atleisti. Prieš tokią savivalę buvo organizuotas protesto mitingas. Leidimai buvo gauti. Tačiau Vilniaus apskrities policijos komisaras bandė mitingo organizatorius atiduoti teismui. Visos teisminės instancijos priėjo prie vieningos išvados: policija suklastojo dokumentus, todėl organizatoriai gali paduoti policiją į teismą ir pareikalauti moralinės žalos atlygimo. Paklausus tuometinio vidaus reikalų ministro Artūro Meliano, kodėl protesto organizatorius norima patupdyti už grotų, jis dievagojosi, kad jis ir policija čia niekuo dėti, Tai kas tada dėtas? A. Melianas atsakė: „Daukanto aikštė...“.

Ne tik teismų ir kitų teisinių institucijų darbą koreguoja prezidentė. Ji nepalieka nuošalyje ir trečios, nepriklausomos pagal Konstituciją, vykdomosios valdžios. Šalies vadovo pareiga gerbti savo tautą, vidinius konfliktus spręsti šalies viduje. Ar gali šalies vadovė, išvykusi į kitą valstybę, dergti savo šalies vyriausybę kaltindama ją korupcija? Nustebęs tai pasakojo vienas iš Latvijos vadovų. Žinome, kad D.Grybauskaitė panašiai elgėsi ir Vokietijoje. Taip dažnai elgiasi (ir tai ne visi) nušalinti iš savo postų arba ruošiantieji valstybės perversmą politikai.

Visos Lietuvos prezidentė ir tautos vienytoja

Tokia prezidentė turėtų vienodai traktuoti piliečius ir politines partijas, nes prieš įstatymą visi yra lygūs. Bet taip nėra nūdienos Lietuvoje. Argi kas abejoja prezidentės viešai reiškiamu palankumu dešiniosioms partijoms. Argi nematome, kaip nekreipiama dėmesio į A.Kubiliaus energetikų aferas, A. Landsbergienės biznį valstybės sąskaita. Bet daug dėmesio skiriama kairiųjų pažiūrų veikėjų darbams. Tačiau visiems turi būti taikomas tas pat įstatymas. Tuo tarpu prezidentei nusikaltėliu gali būti kas tik nori, bet jokiu būdu ne dešiniųjų partijų veikėjai ir jų artimieji. Tokia prezidentės pozicija nesuvienys tautos, kuriai nusikaltėlis yra nusikaltėlis, nepriklausomai nuo jo politinių pažiūrų. Nesuvienys tautos ir prezidentės išskirtinės simpatijos dešiniosioms partijoms.

Kiti svarbūs punktai

Nekalbėsime apie užsienio politiką, kuri chaotiška, todėl nėra ką kritikuoti. Nekalbėsime ir apie atleistus iš darbo prokurorus, kurie nesugebėjo būti nepriklausomi (tokio tipo atleidimo atvejų dar nebūta). Nematome prezidentės indėlio stabdant Lietuvos išnykimą. Neverta kartoti to, kas visiems ir taip žinoma: prezidentė nori vadovauti visoms teisėsaugos institucijoms, kad visi, kurie ateina į prezidentės priimamąjį ar neateina, „drebintų kinkas“ (prezidentės žodžiai). Vietoje visų šių gerai žinomų dalykų prisiminkime šiek tiek istorijos iš Rytų Europos laisvėjimo proceso ir mėginkime juos palyginti su Lietuvoje vykusiais procesais.

Pamokančios analogijos iš Rytų Europos tautų laisvėjimo istorijos

Toliau pateikiami vieno iš autorių prof. B. Genzelio prisiminimai.

„Likimas man lėmė jaunystėje pažinti ne vieną politiką, kuriam vėliau teko suvaidinti neantraeilį vaidmenį savo šalies istorijoje. Viename kurse studijavau su vengru Imre Tokačiu, čeku Jozefu Svoboda ir kitomis istorinėmis asmenybėmis, sudegusiomis revoliucijų liepsnose. I.Tokač mane supažindino su būsimu Vengrijos sukilėlių kariniu vadovu Palu Moleteriu. Žinoma, jis man nieko nepasakojo apie pasirengimą sukilimui. Jis buvo įsitikinęs komunistas, tik jį šokiravo rusų veiksmai, laikantieji Vengriją beteise TSRS kolonija. Sutarėm, kad Vengrijos pavyzdžiu steigsime Tautines žemietijas, viena iš jų nedelsiant ir buvo įkurta. Prie mūsų prisijungė estai ir latviai. Įsisteigė Baltcum klubą, juo susidomėjo Latvijos saugumiečiai, ir aktyviausieji latviai buvo suimti, Mūsų ir estų represijos nepalietė, tiek mes, tiek latviai ir estai ženklia dalimi vėliau įsijungėme į Sąjūdžio ir Liaudies frontų veiklą.

2006 metais Rygoje latviai organizavo grandiozinį Balticum klubo minėjimą. Svečių tarpe buvau ir aš. Lietuvoje nelabai kas jį beprisimena. Minėjime akcentuota, jog 1956 metų sukilimo Vengrijoje metu P.Moleteris ieškojo taikios išeities iš konflikto, o Janošas Kadaras šūkavo: „jokių nuolaidų rusams“. P.Moleteris, mano studijų kambario draugas, buvo sušaudytas. J.Kadaras tapo imperijos vietininku. Žmonėms tada atrodė: į valdžią atėjo dar labiau kompromisų nepripažįstantis politikas.

Po 12 metų pasikartojo panašus scenarijus Čekoslovakijoje. Ten buvo toks Gustavas Husakas, bekompromisinis „nacionalistas“. Jis kritikavo komunistų partijos sekretorių A.Dubčeką už nuolaidžiavimą Maskvai. A.Dubčekui pasiūlius, Čekoslovakijos komunistų partijos CK sekretoriumi ideologijai buvo išrinktas J.Svoboda. Daug kas tokį pasikeitimą vertino pozityviai. Bet, įvedus į Čekoslovakiją Varšuvos pakto pajėgas, A.Dubčekas buvo nušalintas ir komunistų partijos generaliniu sekretoriumi tapo G.Husakas. A.Dubčekas, kaip ir J.Svoboda, vėliau mirė neaiškiom aplinkybėm, tik Čekoslovakijoje viešai nebuvo šaudoma, kaip Vengrijoje. Netrukus išryškėjo, kas iš tiesų yra G.Husakas. Atidarius slaptus saugumiečių archyvus, pasirodė, kad ir J. Kadaras, ir G.Husakas dar nuo karo laikų buvo TSRS saugumo agentai. Iš čia seka pamokanti išvada: nebūtinai kas garsiai šaukia prieš rusus, yra Rusijos priešas, o ne jos spectarnybų darbuotojas.

Man D.Grybauskaitės elgesys primena J.Kadaro ir G. Husako elgesį. Nežinau, kur mes būtume, jeigu laiku nebūtume įstoję į NATO. Sakysit, D.Grybauskaitę išsirinkome mes patys. Bet vokiečiai Hitlerį taip pat išsirinko.“

Tai kas gi Jūs esate, p. D.Grybauskaite?

delfi.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

payday_loans       2017-08-23 4:07
viagra       2016-12-5 17:45
cialis       2016-12-5 17:29
viagra_dosage       2016-12-5 17:29
lowest       2016-10-6 5:26
Uždrausti Teisininkų Draugiją       2016-04-16 7:30

Kodėl A.Sakalas nerašė apie tai, kad Lietuvos Teisininkų Draugija nurodinėja prokurorams, teisėjams, advokatams, Seimo ir Vyriausybės nariams, antstoliams, policininkams - visiems valdžiažmogiams ir yra Lietuvos demokratijos žlugimo, masinio emigravimo priežastis? Kodėl jis tylėjo apie Kaišiadorių Radvilos apmokėtą Teisininkų Draugijos orgiją?
—1926 (fašistinį) ir 2004 (Pakso)valstybės perversmus organizavo Teisininkų Draugija… Ar Sakalui labiau prie dūšios fašistai, ar dabartiniai LTD vadovai “komuniagos”, pvz. Šedbaras? Prezidentė puolama, nes neleidžia LTD fašistiniams komuniagoms uzurpuoti Generalinio Prokuroro posto, kaip jau uzurpavo Konstitucinį, Aukščiausiąjį ir kitus teismus, Teisėjų, Advokatų ir kitas tarybas, Seimo teisės ir teiėtvarkos komitetą, Darbo partijos vadovybę, etc.

Pikasas       2016-04-12 12:56

Prezidentės aiški ir nedviprasmiška pozicija tampa jos “vizitine kortele”. Neabejoju, kad ją turi savo atmintyje įsidėję Europos Sąjungos ir ne tik jos valstybių lyderiai bei jų aplinkos. Be to , ji jau yra pasižymėjusi savo darbu Eurokomisijoje atsakingose pareigose.  Kai prezidentę Dalią Grybauskaitę aršiai puola specifinės jėgos, jos reitingai, manau, turėtų dėl to tik augti. Todėl galima spėti, kad pabaigus antrai kadencijai, ji gali tapti viena iš realiausių pretendenčių į kurias į nors ES vadovo paujančias pareigas.  O tai būtų postas gal netgi aukštesnis negu dabar užimamas. Tai gali priklausyti ir nuo tolimesnės Kremliaus vykdomos politikos kitų šalių atžvilgiu. Kuo ta politika tampa labiau iššaukianti ir agresyvi, to D.Grybauskaitės šansai pratęsti karjerą naujose aukštumose didėja.

stasys        2016-04-12 6:01

- varnas varnui akies nekerta , jei seniau ir pešėsi dėl sūrio ..tai tas šiltas valdžios lavonėlis vienam aiškiai per didelis kąsnis ..Visos gyvenimiškos metamorfozės susicementuoja kai užpili truputi valdžia švęsto vandenėlio. Ką tai reiškia manau aiškinti nereikia . Man tik baisu vieno kad dar truputis ir Lietuvoje mes aplamai nebeturėsime politikų kurie pretenduotu į aukščiausius valdžios sluoksnius. Nauji dar negimę  , o seniems baigėsi protingos eksploatacijos galiojimo laikas .Įsivaizduokite Paksa nauju prezidentu ..? man labai sunku ..čia kaip Vagnorių atgal į premjerus ..o Z.Vaišvila ..į šalies gynybos ministrus.

Pikasas4       2016-04-10 12:34

Vienas iš šio straipsnio autorių Aloyzas Sakalas buvo aktyvus nušalinant Rolandą Pakasą. Jo surinktas ir pateiktas R.Pakso veiklos epizodų dešimtukas savo taiklumu stebina ir iki šiol.
Tačiau dabar A.Sakalas bendroje koalicijoje su R.Paksu ir jį jau nuolat gina bei giria. Tuo jis ir Antanas Terleckas elgiasi panašiai:
PRIMINSIU:    A.Terleckas apie R.Pakso karjerą anksčiau aiškino taip: (cituoju) „Matot, prezidentas išrinktas Rusijos pagalba. Jei jie laimės Seimo rinkimus, Lietuvai bus katastrofa. Daugelis socialliberalų iš partijos išbėgios pas jį, ir jeigu Paksas turės 95 mandatus, pakeis Konstituciją. Taip vieno žmogaus, faktinio diktatoriaus rankose atsidurs ne tik generalinis prokuroras, Aukščiausio Teismo pirmininkas, bet ir Premjeras, ir Seimas. Su Lietuva darys, ką panorėję.“ (lit.“XXI amžius” 2003/02.14d.))
Tačiau A.Terleckas 2007m.  bolotiruojasi Alytaus „Dzūkijos“ apygardoje kandidatu į Seimą nuo šios partijos, nes „jo gražiai paprašė“. (lit.“Terleckas pateikė dokumentus VRK” 2007.08.28 Alfa.lt)Jam nepavyko…  (I-ame ture V-a vieta, 7,68 proc.)  Paskutiniais metais Antanas Terleckas ir toliau būna aktyviu R.Pakso interesų gynėju.
Kaip suprasti tokią keistą šių dviejų žinomų veikėjų politinių pažiūrų metamorfozę?

Atsakymas       2016-04-9 13:45

komentaras 2016-04-8 7:17

Stasys       2016-04-9 10:06

Taigi, kas jūs esate p. sakalai ?

Pikasas3       2016-04-8 19:23

RETRO. KOMENTAVAU PRIEŠ ANTRĄ PREZIDENTĖS KADENCIJĄ

Verta pastebėti, kad prezidentės D.Grybauskaitės puolimas pastaruoju metu labai suaktyvėjęs. Gal netgi puoselėjamos viltys, kad ji dėl visų tų pilamų šiukšlių pati atsisakys kandidatuoti. Na, o jei taip neatsitiks, tai tada valdančios koalicijos gudruolių bus atliekama analizė – kaip toliau elgtis? Vienas variantas, skirtas pirmam turui – platus pluoštas kandidatų, visų beveik pagal vieną kirpimą ir minimum agitacijos tam, kad dalyvauti rinkimuose. Tai gali suveikti ir tada pamatysim ko dar nematę. Bus dvi savaitės iki antro turo susitelkti visoms,. visokių atspalvių neokomunistinėms jėgoms apie antrą finalistą. Turint savo pavaldume ryškią daugumą žiniasklaidos, pataikaujančią teisėsaugą ir konkrečią vykdomąją valdžią su solidžia finansavimo galimybe, galima daug pasiekti. Prisiminkime kad ir “hegemono” partijos pirmojo ryškų skrydį išsilaisvinusios šalies politikoje… Pasakysiu dar tiesiau. Mano įsitikinimu, Lietuva vis labiau pasiduoda “penktos kolonos” įtakai ir vis labiau krypsta į kairę. Tas procesas su nedideliais patrūkčiojimais tęsiasi nuo “Dainuojančios revoliucijos” euforinių dienų. Štai tokioje situacijoje net ir dabartinė šalies vadovė su savo kontraversiška jaunyste tampa politinio centro figūra. Centro, kuris partinio pasiskirstymo prasme taip dorai ir nesusiformavo. Vienu metu į jį realiai pretendavo Liberalų sąjūdis, tačiau jo pirmininko E.Masiulio dabartinė raiška rodo, kad ir jame prasidėjusi giluminė destrukcija. Žiūrint iš esmės, prezidentė politiniame centre neturi aiškios politinės paramos. Sakyčiau, kad ji jame netgi visai vieniša. Konservatoriai, manau, kad tą Lietuvos riedėjimą neokomunistinėn pakalnėn mato ir nebejaučia, kad galėtų kokios sėkmės per prezidento rinkimus tikėtis. Tuo labiau, kad ir joks konkretus kandidatas iš dešinės stovyklos nėra raiškiau eksponuojamas, nors jau seniai tai reikėjo daryti, jei ta kryptimi rinkimams ruoštis. Nemanau, kad į dabartinę prezidentę dešinieji žiūri pro rožinius akinius. Ji ne kartą galėjo nuvilti dar toje kadencijoje, kai dešinei šiaip taip buvo pavykę sulipdyti nelabai stabilią dešinės – centro koaliciją. Kaip joje elgėsi liberalcentristai bei pažangiečiai? – gerai pamenam. Prezidentė tokia trapia daugumos situacija drąsiai pasinaudodavo tenkindama savo, kartais netgi labai keistas kadrines ir kitokias užgaidas. Ir nežiūrint tų kaprizų, lemiamais momentais prezidentė parėmė A.Kubiliaus Vyriausybę, priimančia sunkius sprendimus krizės laikotarpiu. Žinoma, kad tuo ji dešinės elektorate, ir ne tik jame, teisėtai užsitarnavo tam tikrą pagarbą, kuri neišblėsta ir iki šios dienos. Bet kuriuo atveju visiems kandidatams teks pateikti savo matomas šalies ateities vizijas. Manau, kad toje sąrašo kompanijoje, kokia dabar formuojasi, daugiausiai pasitikėjimo pelnys galima kandidatė Dalia Grybauskaitė. Ar ji gaus viešoje erdvėje pakankamai laiko – rimtas klausimas. Jei visiems reklamos laikomas bus paskirstytas vienodai ir bus netgi paaiškinama,kai tai demokratinis principas, tai bus dar viena “minkšta apgaulė”. Kai tuntas kandidatų savo reklamose spardys kamuolį tik į vienus vartus, tai tokia situacija kažin ar būtų teisinga. O kur dar politinės privačios televizijos ir radijo laidos. Jų metu susodintų pašnekovų pulkelyje dažnai būna tik vienas iš dešinės pozicijų, kuriam laidų vedėjai išmokę mikliai burną viduryje minties užčiaupti. Prisižiūrėta tokių laidų iki soties ir dar su trupučiu.Tai kas tada belieka? Viskas paprasta. Telieka visiems rinkėjams aktyviai pasinaudoti savo politinio mąstymo gebėjimais, pritaikant tokias žinias “Vardan tos…” Jei bus mąstoma visos šalies vertybių kategorijomis – didesnių klaidų bus galima išvengti. Viskas mūsų rinkėjų, t. y. Tautos suvereno rankose.

Pikasas       2016-04-8 18:56

Nesistebiu, kad šie politikai atakuoja prezidentę. Artėjant LR Prezidento rinkimams tokių rašinių gali tik padaugėti. Manau, kad kairiosioms jėgoms labai norisi “užviršuoti” valdžios piramidę...
Beje, Internete paviešintas Kovo 11-os Akto signataro Bronislovo Genzelio 2015.08.17d. „Pareiškimas“ Lietuvos Aukščiausiajam teismui
Jo pradžioje rašoma: (cituoju) „ Kiek man teko girdėti, organizuojama šmeižto kampanija prieš vieną iškiliausių Lietuvos žmonių Antaną Terlecką ir kad tuo klausimu jo bylą nagrinės Jūsų  Teismas. Kadangi A. Terlecką pažįstu beveik 50 metų, esu susipažinęs su dokumentais ypatingame archyve (buvau Aukščiausios Tarybos Laikinosios komisijos užsienio spectarnybų veiklai tirti Lietuvoje narys) negaliu likti nuošalyje nuo tos šmeižto kampanijos. Be to, kaip mokslininkas, esu tyrinėjęs šią problemą.“
Nežinau kas galėtų Nepriklausomoje Lietuvoje organizuoti šmeižto kampaniją prieš Antaną Terlecką ir ką apie tai teko girdėti Bronislovui Genzeliui. Manau, kad jo nuogirda nėra teisinga. Jei B.Genzelis kalba apie mano 2007m. pateiktus ir 2012 metais pakartotus tris komentarus, dėl kurių vyko tris su pusę metų teisinis procesas, tai galiu patikinti gerbiamą politiką, kad juose jokio šmeižto nebuvo ir nėra. Yra tik AT aiškinimas, kad norėjau pažeminti Antaną Terlecką ir taip pažeisti jo garbę ir orumą. Deja, konkretūs kaltinimai neatsispindi komentaruose ir tai 2015m. birželio 1d. nurodė Vilniaus Apygardos teismas. Aukščiausias teismas tokią išteisinančią mane nutartį panaikino ir paliko galioti Vilniaus Apylinkės teismo „Nuosprendį.“ Taip, toks faktas yra.  Tačiau yra ir kiti faktai, kurių Antanui Terleckui nepavyko paneigti, nes jie remiasi jo paties viešais prisipažinimais. Jų, tų faktų yra labai daug ir jie p. B.Genzelį turėtų sudominti. Visą teismų periodą nesu paminėjęs A.Terlecko pavardės, tačiau dabar, pasibaigus teismo procesui, manau,  verta atidžiau                     pasiaiškinti.

„Pareiškime“ aiškinama, kad A.Terleckas buvo drąsus neakivaizdiniu būdu studijuojantis studentas.  B.Genzeliui pravartu būtų žinoti, kad A.Terlecką studijoms neakivaizdiniu būdu protegavo KGB, kai jis, jo paties prašymu nebuvo priimtas. Jei susipažins pareiškimo autorius su byloje esančia medžiaga ar bent su žemiau esančiais komentarais, tai tikiuosi supras, kodėl trečiakursis neakivaizdininkas A.Terleckas tada, 1966 metų rudenį  galėjo būti toks drąsus, išdrįsęs pareikšti, kad istorijos mokslų kandidato pristatoma disertacija, sukurpta pagal sovietinę ideologiją, nieko verta.

Apie A.Terlecko vadinamą „bulkučių bylą“ ir apie pogrindinės spaudos „konspiraciją“ prirašyta spaudoje labai daug. Gal taip būtų ir likę rezistencijos istorijai, jei A.Terleckas nebūtų parašęs asmeninio „Skundo“ ir dėl to nebūtų atlikta išsamesnė  tų ir kitų teiginių kelių šimtų puslapių analizė. Beje, daugiausiai pasinaudojant paties A.Terlecko prisipažinimais. Kaip jau žinoma, net ir Rugpjūčio 23 dienos mitingas galėjo žlugti, jei vadovavimo jo vedimu nebūtų perėmę ryžtingi katalikai. Kokie buvo A.Terlecko santykiai su okupacinio saugumo karininkais, Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžiu, bei kitos aplinkybės reikalauja išsamesnės analizės, negu tenka pastebėti viešumoje pateikiamuose rašiniuose.
Kol kas nesunkiai pastebimos rimtos spragos. Šiame „Pareiškime“ – taip pat. Jis galėjo Lietuvos Aukščiausią Teismą labai suklaidinti.

Visada gerbiau profesoriaus Bronislovo Genzelio išskirtinumą jo politinėje aplinkoje. Na, o tai, kad sutapo jo ir A.Terlecko ateistinės pažiūros, tai tame įžvelgiu kiekvieno asmens laisvę turėti savo įsitikinimus. Mokslininkas visados turėtų vadovautis tiesa ir teisingumu. Linkiu profesoriui Bronislovui Genzeliui būti atidžiu nagrinėjant Antano Terlecko veiklą. Sėkmės.

Pikasas2 tęsinys       2016-04-8 18:55

Profesoriui Bronislovui Genzeliui reiktų apsispręsti , kurį variantą savo prisiminimuose naudoti. Pagal vieną nuorodą jis aiškina, jog A.Terleckas pasakė: „kad istorijos mokslų kandidato pristatoma disertacija nieko verta.“, o anksčiau savo straipsnyje apie tai , kad A.Terleckas kalbėjo apie „naujus okupantus“. Betgi tai gerokai ir iš esmės skiriasi.
Aiškinimas, kaip dėl to buvo nubaustas A.Terleckas iš Vilniaus banko valdytojo pavaduotojo perkeliant jį Vilniaus miesto valgyklų tresto valdytojo pavaduotoju, atrodo keistai.  Dar neaišku, kuris postas tais metais buvo patogesnis…
    Iš kur pas B.Genzelį, kuris kaip mokslininkas tyrė A.Terlecko biografiją, žinoma, kad (cituoju) „buvo teisiama vienos mokyklos valgyklos vedėja už bandelių vagystę o A. Terleckas tik sudarė sąlygas tai vagystei“? Žinoma, B.Genzelis negalėjo žinoti, kad vėliau A.Terleckas kur kas atviriau papasakos apie visą tą istoriją. Kaip ir apie savo keistus santykius su sovietinio saugumo karininkais. Apie lygtinę bausmę A.Terleckas nemini. Jis aiškina, kad prokuroro pasiūlyta bausmė buvo keturis kartus sumažinta. Gal vis tik buvo taip. Primenu:
    A.Terleckas aiškina: (cituoju)„Man pasiūlė materialiai atsakingą darbą, ir, nors žmona buvo priešinga, bet jį priėmiau, nes gyvenome labai sunkiai.“
  A.Terleckas pastebėjo, kad jis yra sekamas OBCHSS (Vidaus reikalų ministerijos kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu skyrius.). 1973 balandį netikėtai atsiųsta Valgyklų tresto revizorė nustatė, kad trūksta prekių už 1261 rublį, už kurias A.Terleckas sumokėjo iš šeimos santaupų.“
    Gegužės 23 ir 25d. OBCHSS buvo sulaikyti vairuotojai L.Geic‘as ir F.Svirskis, vežantys pagamintą produkciją į paskirties punktus. Dviejų svarbiausių bylos liudininkų ekspeditorių L.Geic‘o ir F.Svirskio (kai kur F.Svirskij) parodymai teigė, kad pinigus, šimtus rublių  už  be važtaraščių vežamas prekes atiduodavo asmeniškai A.Terleckui.   
  (Cituoju B.Genzelį) „Vakarinėse naujienose“ pasirodė etatinio KGB užduočių vykdytojo Vytauto Misevičiaus straipsnis „Buržuaziniai nacionalistai ir jų moralė“. Antanas buvo apkaltintas sąmoningai sudaręs sąlygas apvaginėti vaikučius. Po straipsnio teismas pakeitė ankstesnį sprendimą ir uždarė A.Terlecką kalėjime.“ (lit. „Išėjimas į viešumą“ B.Genzelis 2010.08.11)
  Kad dėl straipsnio teismas keistų savo jau priimtus sprendimus, net ir sovietmečiu neteko girdėti. Tai, kad B.Genzelis nenusisuka nuo savo draugo yra gerai, bet tokia pagalba, kurią jis pademonstravo savo ginančiame A.Terlecką „Pareiškime“ Aukščiausiam teismui, manau, nėra tiksliai pagrįsta konkrečiais duomenimis ir todėl ji negalėjo padėti nustatant tiesą. Deja.

Raigardai,       2016-04-8 7:17

Bet juk šiame straipsnyje kalbama ne apie Genzelį ar Sakalą. Ne toj vietoj komentuoji ir pili susikaupusį purvą. Tai tipiškas saugumiečių ir propagandistų būdas nusukti kalbą nuo temos - pradedi apie dramblį, o baigi apie slieką, kuris panašus į dramblio straublį...

Raigerdas>Niaurai       2016-04-7 9:54

Gal pradėkime nuo Niauros įvertinimo. D. Grybauskaitė jau yra pakankamai įvertinta ir Vokietijoje ir kt. pasaulio šalyse. O štai Niaura buvo Sąjūdyje. O kas dabar yra ta Niaura? Kas nors apie ją girdėjote? O kur dabar yra tas Sąjūdis? O juk Sąjūdyje buvo didesnė tautos dalis. Tai, kodėl jis išnyko? Ir kas jį sunaikino? D.Grybauskaitė sunaikino? Ar Niaura pati, kaip sąjūdistė sunaikino? Dabar pažiūrėkime į Aloyzą Sakalą. Jis Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Jis taip pat TREMTINYS, kuris šiandien turi privilegijas, nes patyrė KGB ir komunistinę diktatūrą ir neteisingumą. Ta neteisinga komunistinė TSRS valdžia buvo nuversta. Atėjo “teisinga” valdžia, kurioje ne paskutinį vaidmenį vaidino ir Aloyzas Sakalas. Jis kaip ne kaip, buvo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas. Įsivaizduokite tik, koks postas jam buvo patikėtas. Ir ką gi daro šitas iškentėjęs tremtinys, praėjęs Gulago lagerius? Ogi jis, tapęs TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKU SEIME elgiasi lygiai taip pat, kaip tai darė KGB-istai. Na, sakykite, gerbiami ponios ir ponai, kur LOGIKA? Maskvoje buvo sukurta KGB grupė, kur jai buvo duotos tam tikros užduotys. Įdomu, ar tai atsitiktinumas, kad Aloyzas Sakalas, būdamas pirmininku, įvykdė būtent šitos KGB grupės užduotis, nors pačios tos KGB grupės, po TSRS sugriuvimo, nebeliko.

Raigerdas>Niaurai       2016-04-7 9:52

Man kyla tik toks klausimas: kodėl A.Sakalo vadovavimo metodai ir POŽIŪRIS Į ŽMOGAUS TEISES sutampa su KGB metodais? Kas tai? Destruktyvus Aloyzo Sakalo mąstymas? Kuo pasižymėjo Aloyzas Sakalas? Jis yra meistras, ką nors griaunat arba ardant. Paimkime, kad mūsų politikų tas mentalitetas toks dar sovietinis. Bet Aloyzas Sakalas buvo ir europarlamentaru. Ar jūs matėte nors vieną KONSTRUKTYVŲ pasiūlymą iš Aloyzo Sakalo pusės, kaip galima efektyviai išspręsti, kad ir tą apgailėtiną mūsų TEISINGUMO sistemos problemą, kad joje daugybė tos srities vadovų, net nesugeba atsakyti į klausimą: kam mūsų valstybei reikalingas teisingumas? Aš asmeniškai, būdamas eilinis Lietuvos pilietis, galiu nurodyti specialistus, kurie visiems tiems sakalėliams tiesiog PIRŠTU BAKSTELS ANT POPIERIAUS LAPO IR NURODYS TIKSLIAI, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO, KĄ REIKIA DARYTI, KAD LIETUVOJE IŠ TIKRO BŪTŲ ĮGYVENDINTAS TEISINGUMAS. Bet jie šiandien jau ne Lietuvoje, nes čia TEISINGUMĄ VYKDO SAKALAI, KURIE APIE TEISINGUMĄ NETURI JOKIO SUPRATIMO, nes pas mus Lietuvoje, kiekvienas vyrėjas jaučiasi labai dideliu specialistu tiek teisingumo srityje, tiek valdymo srityje. LENINO ANŪKAI PRASIBROVĖ Į VALDŽIĄ, PASINAUDOJĘ MŪSŲ VISOS TAUTOS KANČIOMIS IR 50 METŲ VYKDYTA KOVA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS. Jie dabar privilegijuoti, sotūs, turtingi, o kad mokytojas vos galą su galu suduria, tai jiems šitas dalykas nerūpi. Kad nemažai jaunuolių bijo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, tai jiems nerūpi. Kad jaunimas palieka Lietuvą, nes čia TEISINGUMO taisykles diktuoja Aloyzas Sakalas ir tie, kurie gyvena iš VALSTYBINIŲ PINIGŲ, ir kuriems dzin ta MŪSŲ KRAUJU IŠKOVOTA KONSTITUCIJA. LIETUVOS IŠSIVAIKŠČIOJIMAS PRASIDEDA DĖL TOKIŲ TEISINGUMĄ VYKDANČIŲ VADOVŲ, KAIP ALOYZAS SAKALAS, KURIS KITIEMS BAKSNOJA PIRŠTU Į KONSTITUCIJĄ, O PATS DARO UNTREP, KAIP SAKO ŽEMAIČIAI.

arunas       2016-04-6 23:58

na ziauriai ilgas straipsnis:) kaip sako rusai -  lakoniskumas talento sesuo.

Gal ir bloga Grybauskaite ir rusu agente , bet tik ji viena Europoje taip kietai su Putinu kovoja. todel net jei kas ir buvo,  vien uz sia kova jai viska atleisciau .

be to Landsbergis ne pinokis,jis jaucia kas rusui tarnauja ,kas Lietuvai’

Niaura       2016-04-6 23:29

Grybauskaitė ir Sąjūdis - du visiškai nesuderinami dalykai. Nėra jokių patvirtintų faktų, kad ponia Lietuvos Atgimime dalyvavo ir chameleoniškame ir atatupstame LKP -LDDP “prisiderinime” prie Lietuvos atstatymo. FSB greičiausiai ją įsūdė Brazauskui ir įkišo į URMą, kur sąjūdinių žmonių nerasi nė su žiburiu. Geriausiu atveju - rezervistai.

Liudas B.       2016-04-6 22:11

Šiaip tai kad ir kas tai bekalbėtu, meluotu, šmeižtu, būtų paduotas į teismą ir nuteistas. O čia tyla. Nei tau garbės, nei tau orumo. Įdomu, a ne!

Raigerdas        2016-04-6 20:22

Galimai, jūs žiūrite pro rakto skylutę, ir per rakto skylutę jūs matote tik Prezidentę. O jūs pabandykite pažiūrėti ne pro rakto skylutę ir tada štai kokį vaizdą jūs pamatysite: 1988 m. – Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, 1988–1990 m. – Vilniaus tarybos pirmininkas, Sąjūdžio seimo narys.
1989 m. – LSDP iniciatyvinės grupės narys, 1989–1991 m. – LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkas, 1991–1999 m. – LSDP pirmininkas, vėliau Garbės pirmininkas, 2001 m. – nuo LSDP ir LDDP Jungtinio suvažiavimo LSDP tarybos narys.
1990–1992 m. – LR AT deputatas, prezidiumo narys, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras, 1992–2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, 1992–1996 m. – Seimo pirmininko pavaduotojas, 2001 m. – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
Nuo 2004 m. – Europos parlamento narys.
Nuo 1996 m. – organizacijos „Gelbėkit vaikus“ pirmininkas. Gal kas nors žinote, kiek Aloyzas Sakalas yra išgelbėjęs vaikų? Pagal šituos biografinius duomenis matosi, kad jis patyręs politikas. Dabar imame 1-ą punktą: “Visados sakytų tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau” - ALOYZAS SAKALAS PATS YRA MELAGIS. Paskaitykite protokolus, kai Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Aloyzas Sakalas vedė posėdžius ir jūs pamatysite, kad JOKIOS LR KONSTITUCIJOS ŠITAS ŽMOGUS NEPAISO. JIS TIK KITIEMS NURODINĖJA IR KITUS KALTINA. TAIP ELGIASI TIK VEIDMAINIAI. Antrame punkte sakoma: “Pati nepažeidinėtų Konstitucijos ir įstatymų, o būtų visiems paklusnumo įstatymams etalonu”. Aloyzas Sakalas ne tik nebuvo visiems paklusnumo etalonu, koks turėjo būti TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO PIRMININKAS, bet savo posėdžiuose jis įžūliai demonstravo, kad jo KLIEDESIŲ IR GANDAIS PAGRĮSTA NUOMONĖ YRA AUKŠČIAU KONSTITUCIJOS.3-ias punktas:“Vykdytų tik tas funkcijas, kurios išvardintos Konstitucijoje” - pats jų nevykdė ir demonstravo kitiems komisijos nariams, kaip reikia nevykdyti, bet suvaidinti, kad yra tos funkcijos vykdomos. Tipiškas sovietinių politinių veikėjų elgesys, kuris grįstas dviguba morale. 4-as punktas:“Būtų visos Lietuvos prezidentė ir tautos vienytoja”. Pats Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas asmeniškai užsiimdavo skaldymu ir neegzistuojančių priešų ieškojimu. Kaip buvęs tremtinys turėtų būti tikras KGB metodų priešininkas, tačiau pirmininkaudamas jis taikė tokius pat metodus, kokius taikė KGB, ir netgi pagal “DONOSUS” organizuodavo savo posėdžius SEIME. Ar tai neįžūlumas? 8-as punktas:“Visados prisimintų, kad pagal Konstituciją prokurorai, priimdami procesinius sprendimus, yra nepriklausomi”. Jo posėdžiuose dalyvaudavo ir prokurorai, kuriems prie visų komiteto narių “leisdavo pasisakyti, kokių priemonių jie imsis šiuo klausimu”. Matote, Aloyzas Sakalas “demokratas”, nes jis tai daro ne vienas, o daro visas komitetas, kurio nariai net nesuprato, kad šitas “demokratas” įvėlė juos į priešingą LR Konstitucijai veiklą. Labai patyręs veikėjas, nes velia į nusikalstamą veiklą visus, kas dalyvauja jo posėdžiuose. Tipiška KGB metodika. 10 punktas:“Panaudotų visas savo galias Lietuvos išnykimui stabdyti”. Būtent A. Sakalas tą ir darė posėdžiaudamas, kad Lietuva taptų tokia, kokia dabar yra Rusija. Jis taikė būtent tuos metodus, kurie iki pat šiandien yra taikomi Rusijos valdžioje. Rusijoje šiandien krizė, o jeigu mes valdžioje turėtume daugiau tokių sakalėlių, tai Lietuva būtų taip pat neišvengusi krizės. Tai, ką padarė A. Sakalas netelpa į jokius sveiko proto rėmus, o ką jau bekalbėti apie Konstituciją, kurią jis suprato SAVOTIŠKAI, panašiai kaip tai supranta toks “liberalas” Žirinovskis.

Dzeikas       2016-04-6 20:05

17:59, jusu ivardinta problema, daugumos polinkis pateisinti Konstitucijos garanto mela, vadinamas moraliniu reliatyvizmu ir budingas lietuviu tautai tik kiek maziau negu rusams.
Taciau man regis jus neteisingai ivardijate to priezastis - laisve.Tik kazkodel vietoje argumentu kodel laisve kalta del moralinio reliatyvizmo papilate emocijas ir ironija.
Kodel ta laisve netrukdo pvz amerikieciams? Pamenate kaip Clintona ant ausu pastate uz mela duodant parodymus po priesaika Kongreso komisijai del jo santykiu su sekretore?
Butu tas Lietuvoje manau pasipiltu patriotu isterija a la “neliskite i prezidento asmeninius reikalus!”
Dabar skaitineju patriotu uzsipuolimus ant Genzelio ir Sakalausko ir galvoji: ar cia durneliais apsimeta ar ant rimtuju ligoniai nesuvokiantys ka jie kalba, visiskas etinis nerastingumas.Ir jei taip tai kas kaltas: Vytautas padares visus baudziaunykais, caro valdzia, NKVD teroras ar jau selekcija laisvoje Lietuvoje, kai nugriebti tolesniai vegetacijai buvo arba subinlaiziai arba patriotai idiotai.

Kaip žiūriu,       2016-04-6 17:59

kai kurie Tiesos portalo komentatoriai jau linkę pateisinti net Konstitucijos garanto melą. Ar jau ne laikas naikinti teisinę sistemą, kartu su visais kalėjimais? Juk ten susodinti tikrieji liberalai - jam reikia - jis pasiima, jam trukdo - jis pašalina, juk tokia absoliučios laivės logika ir niekus kalba tie, kurie mano, kad jų laisvė baigisi ten, kur prasideda kito laisvė. Pamojavai nepasirašyta pažyma ir kelias laisvas…
Ir dar žavus fenomenas atmesti kažkieno pasakytus žodžius, jei juos pasakė kas nors kitur paslydęs. Visai kaip toj patarlėje - juokiasi puodas, kad katilas juodas - abu labu tokiu…
Kaip puiku būti išsisuodinusiems ir vienas kitą dergti ir tuo pat metu dengti!
Svarbiausia apie kiekvieną turėti kompromatą. Tik prie ko čia Tiesa, Tauta ir Nepriklausoma valstybė? Svarbiausias esu AŠ su visomis savo galiomis!

starwars       2016-04-6 17:47

..bet labai panašu į tiesą.Ir realių faktų bei gerų minčių daug..

Raigerdas >bevardžiui 2016-04-6 6:04       2016-04-6 9:11

Tu, matyt, būsi iš Rusijos arba analogiškas lietuviškas variantas. KUO PASIŽYMI TIE PUOLĖJAI? Juodąja propaganda. KIEKVIENAS ŽMOGUS žino, kad šventų žmonių nėra, o tai reiškia, kad bet kokį žmogų galima užpulti, apdergti tuo tikslu, kad jį diskredituoti. IR VIENINTELIS BŪDAS IŠŠIFRUOTI TUOS PUOLĖJUS - TAI PAŽIŪRĖTI Į TAI, KIEK JIE PATYS ATITINKA TIEMS REIKALAVIMAMS, KURIUOS KELIA PUOLAMAM ŽMOGUI. IR JEIGU ŠITAS PUOLANTIS ŽMOGUS YRA KUR KAS PURVINESNIS UŽ KALTINAMĄJĮ, REIŠKIA JIS YRA PROVOKATORIUS ARBA ŠANTAŽISTAS. Imame konkretų pavyzdį bevardį komentatorių “Reigardai 2016-04-6 6:04”. Štai šitas “sąžiningas”, bet kažkodėl tai bevardis, norintis likti šešėlyje, vyrukas rašo:“Grybauskaitė ne Lietuvos prezidentė”. Tai yra įžūlus melas, nes net mokyklinukai žino, kad D. Grybauskaitė buvo išrinkta Lietuvos prezidente. Čia ne Šiaurės Korėja, kur už kokį nors diktatorių nubalsuoja vos ne visi 100%. Jos indėlis yra pripažintas tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. O kas esi tas, kuris žūt būt nori ją apšmeižti? Ką tu esi padaręs Lietuvai? Ką tu esi padaręs daugiau, nei padarė D.Grybauskaitė. Ar turi geresnį kandidatą, kuris tikrai žino tobuliausias valstybės valdymo schemas? Ar tu, kaip tas samdytas KGB darbininkas-kalvis, kuris iš TSRS ekranų šaukė, kad “Akademikas Sacharovas parsidavęs kapitalistiniams Vakarams mokslininkas”? Ar tu ir esi tas pats girtuoklis, kuris su bambaliu rankose kritikuoja negeriantį žmogų? Ar tu tas pats vagis, kuris aiškina, kad visi vagia? “O jeigu visi nevogtų, tai ir aš nevogčiau”. Yra standartinis šitų Šarikovų elgesys:“Chroniukas palaiko chroniuką; vagis palaiko vagį; provokatorius palaiko provokatorių; nusikaltėlis palaiko nusikaltėlį; Putinas palaiko Janukovičių; Putinas palaiko Asadą ir t.t. Tu pats pasirinkai sau tokį gyvenimo būdą ir D. Grybauskaitė čia iš viso ne prie ko, nes ji tavęs nemokė šmeižti. Šmeižto tu išmokai iš savo tėvų, draugų, artimųjų, sugėrovų arba kalėjime, t.y. iš tokių pačių, koks esi tu. Blogis yra užkrečiamas dalykas. O kadangi tu juo esi užsikrėtęs, tai tau norisi, kad visi aplinkui būtų u-krėsti tuo pačiu, koks esi tu. Bjaurus tavo elgesys ir pats žinai, ko esi vertas…

stasys 2       2016-04-6 7:22

Nežinau kaip Sakalas suviliojo Genzelį tomis savo “Gribauskaitė puola” bet panašu kad bendra kalba rasta labai nekonkreti,..to nereikia net labai gyliai ieškoti, tekstas pats viską susako. Dabar juk labai populiaru tokius pareiškimus daryti grupiniu būdų ,.iš anksto gavus pritarimą bet kokiam tekstui ..Gal bėda ne bėda ..kai tie susitarimai liečia tai kas nuo sąžinės pribrendo .. bet rinkiminė kova, dėl įtakos valdžioje, nėra ta prekė kuria verta būtų į sąžine mainyti ..todėl man tik belieka apgailestauti kai visa tai peržengia durų slenksti tokiu garbių žmoniu kaip Genzelis. Sakalas, senas socdeminis lapinas ..kurio suktos uodegos vilionės ne viena garbu žmogų yra padariusios vidaus politiniu intrigų įkaitais. Kaip nuo to ateityje apsisaugoti ? kaip turėtų elgtis aktyvi visuomeninė bendruomenė , neleidžiant politikams išnaudoti tai kas sukaupta per ilgus metus ..Ties tais klausimais turėtume koncentruotis .  Rinkimai į Seima,.. Prezidentūra,.. tai tik gražios širmos kilnojimas į teatrą nuėjus. Esmė visada slypi gyliau ,..ten kur jautru ir sopa.

Reigardai       2016-04-6 6:04

Prie ko čia Sakalo šeimyniniai reikalai. Žiūrėki į šio straipsnio esmę. Kartais ir man nepatinka Sakalas ką jis sako ar rašo, bet šiuo atveju viskas teisingai parašyta. Grybauskaitė ne Lietuvos prezidentė. Ji daugiau rūpinasi, kad europai būtų geriau, tik ne Lioetuvos žmonėms.

Raigerdas komentatoriui 2016-04-5 21:14       2016-04-5 22:51

Tamsta, matomai, esi “tikras” dabartinis lietuvis, kuris palaiko nuomonių jovalą. Aš už tai, kad būtų nuomonių įvairovė, bet ne nuomonių jovalas. Kuo nuomonių daugiau, tuo geriau visiems, bet kuo daugiau melo, tuo blogiau visiems. MELAS - tai nėra nuomonė. Melas – klaidingo teiginio deklaravimas, žinant, kad jis toks yra ir tikintis, kad gali būti palaikytas teisingu (Vikipedija). Yra ir daugiau melo sąvokos apibrėžimų. Melas gali būti informacijos perdavimo kokybės matas. Kai asmuo sako tiesą, tai informacija perduodama 100% teisingai. Kai yra informacija nuslepiama ar iškreipiama, tai informacijos perdavimo kokybė mažėja ir gali artėti prie 0 %. Aloyzas Sakalas nėra tas PATIKIMAS INFORMACIJOS šaltinis. Jis yra iš tų, kuris nepaiso LR KONSTITUCIJOS, jis yra iš tų žmonių, kuris ignoruoja ŽMOGAUS TEISES, ir jis yra iš tų žmonių, kuris GANDONEŠIAMS PADEDA SKLEISTI GANDUS. Aš galiu parašyti, kad A. Sakalas piktnaudžiavo savo padėtimi Seime, ir šitas Seimo signataras tylės. Šitas žmogus yra be garbės ir orumo. Jis galėtų mane paduoti į teismą, jeigu tai būtų melas. Bet jis to nepadarys, nes nuo faktų niekur nepabėgsi.

Raigerdui ir kt.       2016-04-5 21:14

Iš kur tas noras gauti tik atsijotą info?
Tarsi patys nemokėtumėt atsirinkti.
Juk jei delfis paskelbė Šopausko tekstą, jūs nepuolate džiaugtis ar kaltinti, jog pagaliau paaiškėjo, kad ir delfis tapo patriotais… smile
Tiesos.lt skaitau jau seniai ir tik pasidžiaugt galima, jog, skirtingai nei propatria.lt, net ir puolami neužsidarė vienos linijos narvely - ten nerasi tos linijos, kuri, beje labai keista, nes JAV neokonai jiems tinka, neatitinkančio teksto, nebent palydėto pamokymu, kaip “teisingai jį suprasti”, tarsi jį skaitytų beraščiai.

Raigerdas        2016-04-5 20:56

Po truputį ryškėja, kas yra tie žmonės, kurie buvo atsakingi už naujos Lietuvos kūrimą. Aloyzas Sakalas, matomai, yra tas žmogus, kuris “kito akyje net krislą pamato, o savojoje net rąsto nepastebi”. Jeigu pas mus veiktų teisingumas, tai šitas žmogus jau turėjo būti nubaustas pagal mūsų Baudžiamąjį kodeksą. O kadangi teisingumas mūsų valstybėje neveikia, tai A. Sakalas gali ir toliau badyti pirštais į kitus. Šitas KALTINTOJAS yra amoralus žmogus. Štai pažiūrėkite:”Šis klausimas kilo ne tik aplinkiniams, bet ir Aloyzo vaikams, kurie prisipažino ne visai pritariantys šiems santykiams ir net nebuvo pakviesti į vestuves.
83-ejų Aloyzas Sakalas šeštadienį vedė gyvenimo draugę, žurnalistę Daivą Norkienę.
Aloyzo įdukrą Jūratę, jos seserį Rūtą bei brolį Paulių dar labiau nei vestuvių faktas sukrėtė supratimas, kad Daiva ir Aloyzas artimai bendravo dar iki jo žmonos mirties.
„Mūsų mama prieš mirtį tikrai nieko nežinojo apie artimą Aloyzo ir Daivos bičiulystę. O mano sesuo į šį faktą apskritai reagavo labai audringai – vestuves vadino katastrofa ir netgi prašė manęs su broliu kažką daryti, kad jas sustabdytume“, – laidoje „Nuo… iki…“ prisipažins A. Sakalo įdukra Jūratė, kuri, beje, už Aloyzo naująją žmoną vyresnė 13 metų”. Gyvenime jau ne kartą pasitvirtino tokie dalykai, kad KALTINTOJAI ir PIRŠTŲ BADYTOJAI Į KITUS yra tūkstančius kartų daugiau padarę žalos kitiems žmonėms, nei tie, į kuriuos jie bado pirštais. Šis straipsnis yra provokacinis tiesos.lt straipsnis, nes pagal komentarus matosi, kad prabudo tiesos.lt “gerbėjai-šmeižikai”. Keista ta tiesos.lt redakcija: viena ranka ji spausdina straipsnius apie Jėzų Kristų, o patalpinę šį straipsnį, tuoj pat patalpina ir straipsnį apie tai, kokias “tiesas” dėsto šiuolaikiniai fariziejai. Komedijos daugiau nieko.

Nesupratau       2016-04-5 20:36

pačio tokios paskvilio publikavimo tiesos.lt. Ką - negi ir šis portalas nors kiek abejoja pačio Profesoriaus ( gaila tik , kad čiurlionystės mokslų , na, bet vis tiek mokslų  ) pasirinkimu ?

Jotai       2016-04-5 20:23

Kaip už ką - už tai kad pasirinkome barabą. Už tai, kad ketvirtį amžiaus barabus renkame. Bausmė pelnyta. Nes tie kas renkasi blogį, blogį ir gauna.

Jota       2016-04-5 20:13

Kažkur skaičiau komentarą, kuriame tvirtino, jog Lietuva labiausiai naikinama Prezidentūroje. Na, gal čia koks mistinis atspalvis ar kaip. Bet tai, kad ten kabo šventvagiškas paveikslas, tegu ir teigiantis neva nekaltumą, bet vis dėlto nejaučiantis intymumo ribų, yra iš esmės pasibjaurėtina, o gal ir liguista. Menas, kad ir koks novatoriškas būtų, privalo laikytis sveikoje visuomenėje priimtų  kanonų. Pasikabinti tokį paveikslą savo namuose, atokiai nuo svetimų akių, galbūt galima, bet ir tai rizikinga, bet pačiam Lietuvos centre… atleiskite.
Kad ir kaip gaila, bet mūsų prezidentė neturi ryšio su tauta, ji užsidariusi, atsitvėrusi stora siena, tikėdamasi pasislėpti; deja, būtent iš to ir matosi,  kad sieloje tai yra giliai pažeista asmenybė, kamuojama kažkokios anomalijos (juk nuotraukose viskas matosi, šito niekaip nepaslėpsi, o ir minėtojo paveikslo pasikabinimas išduoda), ir būtent dėl to nenatūraliai elgiasi. Iš to kyla ir valdingumas, nesiskaitymas su žmonėmis ir įstatymais, pataikavimas galingiesiems, t.y. taip elgiasi dažniausiai tie, kurie jaučia savo nevisavertiškumą.
Reikia melstis už savo valdžią, nors tokia mintis, tiesą sakant, man labai retai ateina į galvą. Bet kai šiandien eilinį kartą pamačiau degančią bažnyčią, pagalvojau, dėl ko mus Dievulis baudžia?

man       2016-04-5 19:09

patiko šitas Kreipimasis.

kai tai "kas?"       2016-04-5 18:29

persidažiusi bolševikinė lerva, apsimetėlė

vasia       2016-04-5 16:43

KGB produktas,nejaugi dar neaisku.

Dzeikas;)       2016-04-5 16:38

Apuokiuk,isikalk i galva:
Prezidente buna tik pirma!

kas       2016-04-5 15:56

Iš ties kokia Grybauskaitės kraujo haplogrupė?  Ar tiesa kad Grybauskaitė žydė pagal motinos liniją ir rusė pagal tėvo liniją?  Ir jei tiesa ar teisinga kai Lietuvos prezidentas rusas arba žydas?

Julius Puras       2016-04-5 13:24

“Parodykite man kuris čia šventas ir be nuodėmės ? ” sukurta visa politinė sistema kad Lietuvos žmonės rinktu valdžia vien tik iš blogų ir nesąžiningų tarpo. Jaigu tik atsiranda sąžiningas politikas tokia kaip Gerbema Neringa Venckienė tai jis iškarto būna apšmeižtas neobjektyvioje ir nesąžiningoje žiniasklaidoje o taipogi"teisėsauga” jam pradeda fabrikuoti bylas ir tokiu būdu sąžiningas politikas yra išgrudžiamas į užribį. Ir taip jau vyksta 25 metus. Klausimas būtų kiek dar metų valstybiniai nusikaltėliai tokiu būdu formuos Lietuvos politika?

sutinku       2016-04-5 12:56

Su viskuo, nors atsakymo tikrai nebus.
O ponas Sakalas pats apsikakojęs iki ausų, kaip ir visa jo buvusi ir esama partija. Būtų smagu, jei savojoje sąžinėje pasikapstytų ir atsakytų į daug daug daug kodėl ir už kiek? Bet manau atsakymo čia irgi nebus.
Poną Genzelį labiau vertinu ir gerbiu, už aukštą intelektą ir nesusidvejinimą.

ruta       2016-04-5 11:48

Kad marksizmo-leninizmo katedros destytojas V. Landsbergis protegavo per visus plysius , komunistinio -KGB rezimo uolia funkcioniere Grybauskaite , kuri melavo apie savo biografija ir dabar , Nepriklausomoje Lietuvoje, vadovaujasi komunistinio rezimo ideologija - viena generaline linija/ briuselio -vokietijos -jav /, vienas vadas/ ji / , tai jau nestebina , net T. Birmontiene nestebina / uoli sovietines sistemos palaikytoja , net tuptelejo i K dvasiu gretas , o paskui net i Europos neomarksistu ‘teisingumo’ biurokratu gretas /, o tikras stebuklas , kad delfi isspausdino tuoki straipsni , stai kur furoras !

Apuokiukas       2016-04-5 9:50

Primenu, kad Žemėje yra du neklystantys žmonės. Vienas - Romos Popiežius, antras - prezidentė Dalia Grybauskaitė.

stasys ..pagaliautojui        2016-04-5 9:36

kas gi stebisi ? va staselė ir ta mini trigubus ,keturgubus standartus ..nors jei reiktu bent viena pavardinti kažin ar pavyktu . Garsiai rėkti ,tai dar ne tiesos požymis ..jei sutiksit Zigma perduokit . smile

Pagaliau       2016-04-5 8:57

ir du iškilūs kairios pakraipos signatarai prabilo apie tai, ką jau seniai primygtinai kartoja visuomenės aklumo bei abejungumo į atskirtį nustumtas signataras ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės vienas iš aktyviausių narių Zigmas Vaišvila. Gali nepatikti kaip tai sakoma, bet negirdėti esmės jau yra ne tik kurtumas bei aklumas savo pačių likimui.
Pasaulis jau suprato kokią klaidą padarė ir kokią kainą sumokėjo vokiečių tauta bei Pasaulis, kai vokiečiai laisva valia išsirinko Hitlerį.
Nejaugi ir lietuvių tautai lemta sumokėti tokią pat kainą už padarytą klaidą ir pasirinkus tokią apgailėtiną dalią?
Kai vietoje akių spindi doleriai ar eurai ar tenka stebėtis, kad dauguma yra apakę?

Tadas       2016-04-5 8:28

keistas šitų ponų klausymas,Grybauskaitė tai buvusi jūsų bendrapartietė,o kas yra lietuvis komunistas ,žino ir vaikas,tai mišinys subinlaižio ,amoralo ir savanaudžio.

stasele       2016-04-5 8:24

Prezidente turetu reaguoti, tarkim jei ir kunigas i alkotesteri kiek ten ipute, ir laidu vedejai ir dainininkai kiek ten ipute, deja kaip matome standartai Lietuvoje dvigubi , trigubi, ar keturgubi. O Konstitucijos Tiesa tik viena.

Vijolė       2016-04-5 7:22

Sakalas buvo Pikeliškių steigėjas.

Tie 10 punktų       2016-04-5 7:00

Labai gerai pasako tikrus Grybauskaitės darbus Briuseliui ne Lietuvai.

Vlad Mazeli       2016-04-5 6:58

Matau iš tamstos gavosi neblogas marksistas2 nes marksistas1 - Landsbergis.

stasys       2016-04-5 6:42

Parodykite man kuris čia šventas ir be nuodėmės ? O žiūrint i tuos du garbius žmones atrodo kad ju pareiga ne tik pabaksnoti pirštu į kiekviena nedora, bet dar ir paskaityti lekcija iš traktato..  o va kai aš jaunas buvau tai tada ...(na ir prasideda) . Nežinau ar čia laikas ir vieta imti teisti žmogų kurio darbu visuma Lietuvai,  bus vienu iš ryškiausiu periodu ja pertvarkant į Europietiškas vertybes ,.. ir lyginti su prieš tai buvusiais, na paprasčiausiai neišeina. Įstorija čia padės aišku brūkšnį ir vertins atsižvelgdama ne tik į ta gera fasoninį vaizdą iš priekio, bet ir tuo laikotarpiu nuveiktus darbus . O kaip žinia šiltomis šlepetėmis ir pomėgiu kiekvienais metais jas vežti į šilta Meksika čia nelabai ką nustebinsi .. bet pilnai tiks tam laikotarpiui kuri matėme Lietuvoje . Deja negaliu sutykti su autoriais ir tuo ko reikia Lietuvai ,..taip kaip nei antru šiltu Šlepečiu nei buvusių partinių kurie vis dar galvoja kad praeitis yra tas vertybinis dėmuo ..nuo kurio galima atsispirti , Lietuvai jau nereikia . Pakaks importuoti iš praeities tuos trukumus ir vėliau teisintis doros nedoros poelgiais .Todėl man žiūrint iš to taško, netobuloje visuomenėje tobulų vadovų paprasčiausiai nebūna ..dėl labai aiškiu priežasčių ..Mes jau nustojome juos kabinti ant sienos paverčiant juos tiesos ir doros simboliais, bent jau norėtųsi tuo tikėti ,.. o tai reiškia visa ta žmogiška kai klysti ir pasitaisyti yra natūralų .Vertinkime pastangas ir norus , etiketą palykime desertui ..kai darbai bus nuveikti .Savo ruožtu siūlau ..Genzelis su Sakalų galėtu pasikabinti ant sienos sau po asmeninį Putina kaip simbolį to ko ateitis jiems nesiūlo… o palikti praeityje neišeina. Žiauru ? turbūt .Realybė visada skaudžiai kanda kai imi ja su praeitimi maišyti .Kas ciesoriui ciesoriui , o Lietuvai dirbti reikia.

paklauskit Landsbergio       2016-04-5 6:35

kokie žydukai patarė Landsbergiui proteguoti žydelkutę grybauskaitę?

ačiū       2016-04-5 6:28

Pagarba šiems mūsų veteranams. Jie daug žino, arba bent nujaučia. Ačiū už mintis. Daug sveikatos ir rašykite

Jooo..       2016-04-5 6:19

graži pora. Ypač nuotaka.

Julius Puras       2016-04-5 5:33

” Prezidentė, matydama jog N.Venckienė nevykdo teismo sprendimo grąžinti vaiką jos ” aš tikiuosi kad Genzelis nepasirašė po Sakalo šmeižtu kad Venckienė nevykdė teismo sprendimo?

Letas Palmaitis       2016-04-5 3:29

Sovietmetyje įstrigę senukai neskaitė Viliaus Bražėno. Ponia “harmoningai sujungia” dvi epochas: LTSR ir LTSR-2. Anoji Maskva dabar Briuselyje (o iš tikrųjų - nebeturi geografinės vietos, yra WWW). Ši Naujoji Maksva visai nieko prieš, jei nuvertus per nusikaltimus nebevaldomą chano režimą, Orda taptų patikimu buferiu prieš kinus, o jos bent vakarinė pusė gal net būtų integruotą į “Europos Sąjungą”, kurioje pabėgėliais išmaišyta Baltija galutinai ir išnyks. Jei toks scenarijus laimėtų, tai “Lietuvos” saugumas vėl patektų į draugišką vyresniųjų bratuškų saugumo glėbį.
Kvaila orientacija į beviltiškai praėjusius laikus tik pražudo šanso paieškas.

Al.       2016-04-5 0:41

Į ką nukreiptas saugumiečių rūpestis gauti teisę šaudyi ? Ar saugumiečiai rūpinsis valstybės tarnautojų,išdavusių valstybę ir priesaiką, nukenksminimu,jei yra jų pačių paskirti ?

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.