Socialinės inžinerijos eksperimentai

Alma Mater skelbia tapusi nepaprastai jautri lyčiai (papildyta)

Tiesos.lt redakcija   2021 m. spalio 14 d. 9:43

36     

    

Alma Mater skelbia tapusi nepaprastai jautri lyčiai (papildyta)

Konstitucinis teismas 2019 m.sausio 11 paskelbė, kad santuoka yra neutrali lyčiai.  Vilniaus universitetas šį teismą  pralenkė – paskelbė gaires, kad nuo šiol universitetas bus itin labai jautrus lyčiai.

Gairėse nenurodoma kokios partijos (komunistų, marksistų, maoistų ar kt.) nutarimus įgyvendinant priimtas toks originalus sprendimas. Tačiau už perdėto jautrumo lytims kyšo genderzimo ideologijos ausytės – mokslo šventovės atstovai mušasi į krūtinę  ir atgailaudami pripažįsta klydę, jog egzistuoja tik dvi žmogaus lytis – vyro ir moters.

Jei KT teisėjai patys kažkokiu būdu įžvelgė tai, ko nėra Konstitucijoje (šeimos neutralumą lyčiai), tai VU su visais mokslininkais in corpore ėmė atgailauti dėl ankstesnių savo erezijų apie tik dvi esančias vyro ir moters lytis raginami ne medikų ar psichologų, bet spaudžiami filologų – mat minėtas gaires rengė rusų literatūros specialistė, pakeitusi kvalifikaciją į lyčių studijas TSPMI prof. Natalija Arlauskaitė, VU kalbininkė prof. Loreta Vaicekauskienė, jos kolega kalbos specialistas prof. Jurgis Pakerys, norvegų kalbos dėstytojas Vuk Vukotic ir mažai kam žinoma lytiškumo ekspertė Akvilė Giniotaitė.

Beje, pastaroji (A.Giniotaitė) yra Všį „Įvairovės ir edukacijos namų“ lytiškumo ugdymo lektorė. Ši organizacija propaguoja lytiškumo ir įvairovės ugdymą Lietuvos mokyklose, rengia metodines rekomendacijas mokytojams ir tėvams.

2021 m. išleistose lietuvių paauglių tėvams ir pedagogams šios VšĮ parengtose metodinėse rekomendacijose „Paauglystė ir lytiniai santykiai: vedlys atviriems pokalbiams“ žmonių santykių schemoje minimi nebe berniukas ir mergaitė, arba vaikinas ir mergina, o „žmogus Nr.1“ ir „žmogus Nr.2“. Ši Všį komanda vienija mažai kam žinomus asmenis: Vilmą Gabrieliūtę, Rūtą Pučaitę, Liną Januškevičiūę, Austėją Račaitę, Akvilę Giniotaitę, Agnę Dulkytę, Antaną Jonušą, Rusnę Kirtiklytę. Bet visi nurodyti asmenys ir yra tikrasis Vilniaus universiteto mokslo šaltinis. Teisingiau naujai iškastas šulinys, nes tik iš jo Vilniaus universitetas pasisėmęs „mokslo šviesos“, ją dalina to ištroškusiems.

Bėda, kad ši pseudomokslinis šulinys gerokai apnuodytas ideologiniais nuodais, kuriais šimtmečiais skleidęs tikrojo mokslo šviesą Vilniaus universitetas pasirengęs nuo šiol nuodyti studentų širdis ir protus.

Kol kas nekalbama, kiek VU mokslininkai „atras“ žmogaus lyčių bus. Bet stebint tokią netikėtą jų atgailą ir „mokslo evoliuciją“, galima neabejoti, kad jų netrukus atsiras apie 70 (kaip Kanadoje).

Skelbiame VILNIAUS UNIVERSITETO LYČIAI JAUTRIOS KALBOS GAIRES

Kodėl svarbi lyčiai jautri kalba?

Vilniaus universitetas (toliau – VU, universitetas) įsipareigoja lygybei, įvairovei ir įtraukčiai visose universiteto gyvenimo srityse ir visuose lygmenyse. Tad universiteto valdymo, mokslo, studijų ir kasdienės komunikacijos kalba neatsiejama nuo esminės lygybės nuostatos. Kalba ir kalbinis elgesys yra konvencijos ir kūryba, kuriomis asmenys, grupės ir
institucijos išreiškia pasaulio matymą, keičia jį ir dalinasi juo.

Orientavimasis į lyčiai jautrią kalbą reiškia, kad ji yra neatsiejama pagarbių darbo ir studijų santykių dalis, o konvencija vartoti gramatinę vyriškąją giminę kaip neutralią yra atgyvenusi ir dažnu atveju diskriminacinė. Todėl svarbu, kad administracinis, akademinis ir pedagoginis bendravimas žodžiu ir raštu, publikacijos, dokumentai ir kasdienė komunikacija atsižvelgtų į pakitusį ir tebekintantį jautrumą lyčiai ir įvairovei. Šis kalbinis ir kalbinio elgesio jautrumas ir sąmoningas įsipareigojimas jam numato įvairių tipų universitetinės komunikacijos dalyvių pastangas administravimo, darbo, mokslo ir studijų srityse reflektuoti savo kalbinius pasirinkimus ir rinktis formas, palaikančias lygybės, įvairovės ir įtraukties nuostatą.

Lygybės, įvairovės ir įtraukties nuostatas įtvirtina šie VU dokumentai: Vilniaus universiteto Statutas; Vilniaus universiteto Akademinės etikos kodeksas; Vilniaus universiteto Įvairovės ir lygių galimybių 2020—2025 metų strategija.

Kokiose srityse tikimasi lyčiai jautrios kalbos vartojimo?

Lyčiai jautrios kalbos vartojimas – VU pasirinkimas. Jos vartojimas apima visų VU administracijos lygių komunikaciją ir dokumentus, akademines publikacijas, kolegišką bendravimą, bendravimą tarp dėstytojų ir studenčių|tų, studijų proceso, VU kuriamų mokymo platformų ir priemonių, skirtingų rūšių duomenų bazių kalbą.

Kas ir kaip reguliuoja lyčiai jautrią kalbą?

Universitetas ir jo bendruomenė įsipareigoja lyčiai jautriai kalbai, tačiau joks formalusšios srities reguliavimas neegzistuoja ir VU nesiekia jos reglamentuoti. Tai pirmiausia asmeninių pasirinkimų reikalas, komunikacinių bandymų ir jautrios reakcijos į mūsų pasirinkimus zona. Niekas negali nurodyti, kokias būtent lyčiai jautrios kalbos formas ir kokia apimtimi vartoti, tačiau iš VU bendruomenės narių tikimasi kalbinio sąmoningumo.

Ar tik dvi lytys?

Tarp Vilniaus universiteto bendruomenės narių yra žmonių, kurių savęs suvokimas vyksta anapus binarinės (dvinarės – moteris/vyras) lyties ir gramatinės giminės sistemos, o mūsų spėjimas remiantis išore gali būti klaidingas.

Todėl vadovaujantis bendru pagarbos principu bendraujant žodžiu ir raštu vertėtų kreiptis taip ir vartoti tokias giminės formas ar jų atitikmenis, kokias renkasi pats žmogus.

Lyčiai jautrios kalbos variantai

Esminis lyčiai jautrios kalbos vartojimo VU principas – kalbinės kūrybos ir elgesio laisvė įsipareigojant lyčiai jautriai kalbai visose universiteto gyvenimo srityse. Konkrečios kalbos formos gali būti pačios įvairiausios – taupios arba laikui/vietai imlesnės, naudojančios įprastus ar naujus grafinius ženklus, taikomos nuosekliai žymint lyties variantiškumą/lygybę visais atvejais ar mažesnėmis dozėmis. Šie pasirinkimai glaudžiai susiję su asmeniniais kalbiniais įpročiais ir skoniu, grupinėmis preferencijomis ir pažįstama darbo, bendravimo kultūra. Ilgainiui vienos formos prigis, kitos išnyks; vienos paplis ir bus instituciškai įprastos, kitos liks tik individualios raiškos erdvėje, be to, atsiras ir visiškai naujų formų. Todėl toliau pateikiami variantai yra tik keli iš galimų ir realiai naudojamų.

Egzistuoja trys pagrindinės jautrumo lyčiai kalbinės strategijos: nuoseklaus lyties žymėjimo, lyties žymėjimo intervencijų ir tokio žymėjimo vengimo strategijos.

Nuoseklaus lyties žymėjimo strategija reiškia, kad pasirenkama skirtingu laipsniu žymėti lyties variantiškumą/lygybę žodžiu ir raštu visais ar dauguma atveju. Visiškai nuoseklus šios strategijos taikymas kartais atrodo perkraunantis tekstą ir kalbėjimą, bet jos šalininkams svarbiausias atrodo nuoseklumas.

Lyties žymėjimo intervencijų strategija reiškia, kad renkamasi tikslingai rodyti ankstesnių konvencijų tariamą neutralumą ir ardyti jas; ši strategija paprastai derinama su pirmąja.

Ji taikoma pasirinktinai, taškiniu būdu, pabrėžiant ne tiek jautrumo lyčiai nuoseklumą, kiek kritinį santykį su tam tikromis konvencijomis (pvz., vyriškosios giminės neutralumu).

Vengimo strategija reiškia, kad sakytinėje ir rašytinėje komunikacijoje vengiama nuorodų į auditorijos, pašnekov|i|ų ar korespondent|či|ų lytį: formos, kuriose lyčių/giminės skirtumai pranyksta (pvz., tyrimo dalyvių teigimu), formų trumpinimas raštu, praleidžiant giminę žyminčias galūnes (pvz., visų stud. pažymiai turi būti suvesti iki ), beasmenės formos (pvz., apklausoje teigiama, kad vietoj apklausos dalyviai teigia, kad ) ir pan.

Nors VU akademinėje, administracinėje ir studijų komunikacijoje vartojama daug kalbų, variantai pateikiami tik lietuvių kalba. Kitų kalbų sprendimai gali būti ir yra kitokie; vienose kalbose ir kultūrose lyčiai jautri kalba įsitvirtinusi, kitose vyksta bandymai.

Šios strategijos paprastai yra derinamos ir reikalauja sąmoningumo ir kalbinio kūrybingumo iki tampa patogios ir įprastos. Pavyzdžių sąraše dominuoja pirmoji strategija, jį užbaigia keli antrosios pavyzdžiai.

• Nuoseklus dviejų giminių žymėjimas visais atvejais visose giminę turinčiose kalbos dalyse. Taip daroma, pavyzdžiui, VU lygių galimybių ir įvairovės 2020—2025 strategijoje:

„Kiekviena ir kiekvienas iš mūsų, būdami unikalūs savo gebėjimais, individualia,socialine ir kitokia patirtimi, esame įvairovės dalis“. Taip pat: Mielos studentės ir mieli studentai / gerbiami kolegos ir gerbiamos kolegės, sveikinu <…>, tyrimo dalyviai ir dalyvės teigia.

Tokiu atveju paprastai kreipiamas dėmesys į giminių tvarką (dažniausiai kaitaliojant vyr. ir mot. pirmumą) ir realią auditorijos, kuriai tekstas adresuojamas, sudėtį, jei ji yra žinoma.

• Įvairūs būdai grafiškai žymėti giminės variatyvumą atskiro žodžio lygmenyje. Vienas iš variantų taikomas šiame tekste; analogiškai vartojami skliaustai, pasvirasis brūkšnys, ilgasis apatinis brūkšnys ir kiti ženklai („žiūrov(i)ų apklausa parodė“, „statistinis respondentų_čių pasiskirstymas“, „visų fakultetų darbuotojas/us pakviesime skiepytis“, „kiekviena (-as) Universiteto bendruomenės narė (-ys) gali naudotis visomis žmogaus teisėmis ir laisvėmis nepaisant jokių skirtumų“, ir pan.). Tokiu atveju ieškoma taupių ir individualų skonį atitinkančių formų.

• Intervencinis lyties/giminės žymėjimas susijęs su intensyvesniu ankstesnės konvencijos atsisakymu. Jis gali vykti leksikos lygmenyje, kai kuriami nauji žodžiai arba jų variantai: pavyzdžiui, žmoga taiko į žmogaus kategorijos kaip ilgą laiką sutapusios su vyriškuoju subjektu kritiką. Kai kurie tekstai nuosekliai renkasi moteriškąją giminę toje vietoje, kur įprastai neutralumo teisėmis būna vyriškoji: „visos rinkimuose dalyvaujančios partijos paskelbė savo ministrių kabinetus“; „analitinės filosofijos atstovės mano, kad“.

Toks pasirinkimas paprastai tiesiogiai kritiškai nurodo į tebeveikiantį vyriškosios giminės kaip neutralios statusą, kuriam prieštaraujama.

Ar lyčiai jautrios kalbos vartojimas prieštarauja lietuvių kalbos gramatikai?

Ne, lyčiai jautri kalba nesusijusi su kalbos gramatikos keitimu. Ji veikia kalbinio elgesio ir etiketo srityje, kuri nuolat kinta kartu su visuomene ir turi daug variantų.

Ar įsipareigojimas lyčiai jautriai kalbai yra ideologinis apsisprendimas?

Taip, šis apsisprendimas siekia pakeisti ilgą laiką gyvavusią ir laikytą norma konvenciją,kad vyriškoji giminė yra neutrali. Nepaisant to, kad ši konvencija buvo kone automatizuota ir aptinkama visur nuo akademinių tekstų iki profesijų klasifikatorių, ji ideologiška ir dažnu atveju diskriminuojanti. Tad pasirenkamas kitoks – lygybės – idealas.

Ar reikia skaičiuoti auditorijos, padalinių ar grupių sudėtį pagal lytį ir tuo remiantis apsispręsti dėl naudojamų formų?

Žinoma, nebūtina, bet su kalbiniu jautrumu lyčiai prasilenktų pasakymas jūs kaip fizikai žinote, kad arba „visi fakulteto administratoriai eina atostogų nuo“, jei abiem atvejais absoliuti auditorijos dauguma moterys.

Ar aš privalau pasirinkti vieną iš variantų ir laikytis jo?

Tai nėra privalėjimo, bet sąmoningumo ir kalbinės kūrybos sritis; variantų gali būti savų. VU įsipareigoja lyčiai jautrios kalbos vartojimui, o jo bendruomenės nariai suranda savo būdą nediskriminuojančiai komunikuoti žodžiu ir raštu.

Ar gremėzdiškos konstrukcijos svarbiau už kalbos taupumą ir eleganciją?

Ir taip, ir ne. Daug etiketo, mandagumo, darbinio ir akademinio bendravimo stiliaus formų reikalauja pastangų išmokti ir gali atrodyti gremėzdiškos ar perteklinės, tačiau pagarba ir tradicija skatina jas vartoti.

VU tradicijos keičiasi.

***

Štai taip.

Daugiau apie proveržį Vilniaus universitete žr. ČIA.

***

Naujakalbės naudojimo Vilniaus universitete pavyzdys:

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

aaa       2021-10-16 15:56

Klaiki, ideologizuota, biurokratizuota beliberda! Man gėda net įsivaizduoti, kaip ją tvirtina taryba, ar senatas.
Dabartinė rektoriaus parodija tai ne J. Kubilius, kuris ir kegebistų kuratoriams nenusileisdavo

Al.       2021-10-16 0:26

Sunku nepastebėti, kad komunofašistinis kalbos valymas vyksta sinchroniškai visame pasaulyje. O su kalba valomi papročiai ir dorovė. Pasižiūrėkit šių metų filmą Pelenė ir pamatysit BLM, antifa ir LGBTQ viename. Taip pateikiama instrukcija jaunajai kartai. Ir jei tiesa, kad kontrolinį Holivudo akcijų paketą valdo Kinija, tai gal tada nelaikysim atsitiktinumu ir tos aplinkybės, kad sodominiam proveržiui Lietuvoje vadovauja komunočekistinis elitas ir jo atžalos.

Žmogai       2021-10-15 19:14

bėkit iš tokio universiteto kuo greičiau ir nesileiskit kvailinami

Aš tai išlaikysiu ramybę       2021-10-15 15:33

iki tol, kol manęs nevers santykiauti (profilaktiniais tikslais) su tos pat lyties asmeniu.

Stiklo valytuvas       2021-10-15 12:51

Labai atsiprašau visų portalo skaitytojų ir komentatorių.
Prieš kelias dienas komentuodamas Anglijoje… tvirtinau kad po metų kitų bus ir pas mus…
Paaiškėjo kad „šviesolaidiniu internetu“ tai atkeliauja žymiai greičiau…
.
O jeigu rimtai
Ir toliau neskatykite, ir toliau ignoruokite…
1. „Siono išminčių protokolai“.
2. Žydų Frankfurto mokykla…
3. Overtono langas.
4. Nauja Pasaulio tvarka.
5. Sunulinimas (nunulinimas).
6. Davoso video su 8 punktais (J. Lago).
7. Žydo Sorošo interesai ES ir ne tik ES.
8. Maršistų susitelkimas tik į šeimas…
.
Lietuviškų gojų savanoriškas aklumas…
Spjaudykite visus siekiančius jus paprotinti.

Ehrmantraut       2021-10-15 12:43

lietuvių kalbos niokojimas savo pačių rankomis? carinė “graždanka” tyliai rūko kampe.

Žodžio laisvė...       2021-10-15 10:35

Lietuvybės ir lietuvių kalbos varymas iš vartojimo įprastine Tautos gyvavimo istori-
nėje kelionėje iš praeities,dabartyje ir į ateitį.Tai mišriose šeimose gimę subjektai
kratosi lietuvybės ir stengiasi įtikinti visuomenę apgaulingomis priemonėmis tai
nuslėpti.

Povilas Gaidelis       2021-10-15 8:49

Kažkada baigiau Kapsuko ir dar kažkokių tai ordinų vardo universitetą, bet, pasirodo, jog tai buvo tik UNIVERSITETĖ.

DD plius DD       2021-10-14 20:39

“Eglutė skarota eglutė žalia
meškutė gauruota ją lanko šile”...
Taip buvo iki šiol.
O rimta šviesuomenė nuo šiol:- “egluo skaruo egluo žaliuo meškuo gauruo šiluo po jooo”.
Nieko prieš žemaičius neturiu, bet tas Senato nutarimas - jau tokia modernybė...
Išeina lietuviška, bet su žemaitišku akcentu…

Hm.       2021-10-14 19:59

Ir dar atkreipkite dėmesį į veidmainystę, kuri yra nuolatinis užingridliberalų palydovas: tame video vis kartojama, kad niekas nediskriminuojamas įsitikinimų ir t.t. pagrindu, o neskiepyti studentai (ir studentės) metami (-os) iš bendrabučių.

Cezaris       2021-10-14 19:55

Ir Alma Mater juk nebegalima sakyti. Juk tai įžeidžia tos pačios lyties poras. Reikėtų sakyti Almum parens I ir Almum parens II, ar kažkaip panašiai, kiek atsimenu iš lotynų?

Kaipgis       2021-10-14 19:26

Ir reikia suprasti, kad visam tam reikalui pritarė ir pati rektorė ar rektorius?

Taigi       2021-10-14 19:24

Kunigėlis kažkaip nepolitkorektiškai šneka, kad Vilniaus universitetą įkūrė jėzuitai. Turėjo sakyti, kad jėzuitai ir jėzuitės. Ir visi tie vardai, kuriuos be abejo esate girdėję, Petronėlė Skargė, Sarbievijė, Konstancija Sirvydė ir kitos žymios žmogos.

Čirvų/ių Bartukas/ė       2021-10-14 18:54

Nuostabu.  Nuo šiol šie/ios gairės/iai turi būti reikalaujamos/ami kiekviename/oje bakalauriniame/ėje, magistriniame/ėje, bei daktariniame/ėje darbe/ėje pateiktame/oje Vilniaus/ės Universitete/ėje.  Ypač tiksliukams/ėms, kur jie/jos galės aprašyti branduolio/ės sandarą/į iš protonų/ių bei neutronų/ių, bei jų įtaką elektronų/ių orbitalėms/iams.

Išplautsmegenių lizdas       2021-10-14 17:48

Bjauru, parsidavėliai

Prašalietis       2021-10-14 17:46

“Alma Mater skelbia tapusi nepaprastai jautri lyčiai”...
Kuo labiau dėl lansberginiuo durnių laivo skurdo ir “vakarietiško progreso” tampa neįgalus šiuolaikinis jaunimas dėl sveikatos ir jam kuo toliau tuo mažiau “stojasi”, tuo daugiau visuose lygiuose atsiranda “jautrumo lyčiai”, ir šį neįgalumą kuo toliau tuo triukšmingiau lydi homoseksualų, zoofilų, pedofilijų, anonizmo “mėgėjų”... demonstracijų keliamas triukšmas, sexo parduotuvių produkcijos kaip išangių vibratoriai ir kita šiuolaikinė “progresyvi” sexo technika reklaminis karnavalas, neva visa tai gali “pašalinti” seksualinį neįgalumą, nevaisingumą ir kitas seksualines problemas… Ateityje, kaip senais laikais sakė vienas persenęs ruskis apie nukaršusių senių “sexą”, kuris belieka nukaršusiems seniams, pagal šiandienines tendencijas, kai dėl fizinės ar psichinės sveikatos būklės jaunimo beveik nėra tinkamo tarnybai armijoje ar vidaus jėgos struktūrose(oficiali lansberginio durnių laivo statistika), nuo šiandiena didėjančio “jautrumo” lyčiai ir “progresyvių ir šiuolaikinių” kalbų apie sexą darželinukams, visiems beliks “tautiškai patriotinis” seksas, iskaitant ir pidarus su likusiais minėtais “egzotinio sexo” atstovais. Visų šiuolaikinis sexo aktas atrodys taip - seksuojantis “sexo gigantas” tegalės “glazom jabiot i nosom spuskajet”... Dirbtinai apvaisinti kokią pasirinkusios moterišką lytį “šeimos” tėvą 2 beliks kokio nors dar netapusio homo ir bėgiojančio po miškus primato sėkla…

Arklė-Kumelys       2021-10-14 17:20

Belytės šunkalės už lygybę!

Toks griozdas,       2021-10-14 16:52

kaip Romos imperija, nuo zmogus Nr.1 ir zmogus Nr.2 gala gavo,tai ES visciukas prapuls kaip dumas.

Pala pala       2021-10-14 16:47

Ar aš tai mačiau? Negaliu patikėti. Ir dar tas vargo kunigėlis pabaigoje. Prie ko jis čia? Net skrandžio turinys pakilo iki ribos.

išsidirbinėjimas       2021-10-14 16:34

VU nežino kas yra žmogiškumas, kultūra.
(komuniagos to niekad nežinojo)

Ar galiu drąsiai teigti kad esu moteris       2021-10-14 16:19

Aš gimiau moteriškos lyties ir noriu būti MOTERIS. Ar turiu teisę garsiai tai teigti ir neslėpti nuo kitų? Pvz. Vienoje įstaigoje įsidarbino vaikinas ir iš karto visiems garsiai pareiškė, kad jis yra gėjus.

Degradavimas       2021-10-14 14:15

„žmogus Nr.1“ ir „žmogus Nr.2“ Pasiektas visiškas išsigimimo dugnas.

Mano ta        2021-10-14 14:08

alma mater kapsuko univerkė , o ne šitas universitetas .

Dzeikas       2021-10-14 13:17

Ka cia pasakysi… Pederastija stumia rektorius(kas ten vietoj jo dabar?), ir keli jo parankiniai.
Likusieji reabilituoti rankutes kilnoja tik. Uzkulisiuose kikendami sako, “tu gi zinai, as normalus. Bet gyventi tai reikia…”

amam       2021-10-14 12:38

Kitados baigiau univerke,beveik visi buvom normalus.Dabartiniai,lyg karikaturos buvusiu.Stovinciu eilej,kad patekt vidun,neisivaizduoju ne vieno.Eitumem i Zemaicius ar rudininkus ir iki sesijos ten tupetumem.Apie genderizma kurtumem anekdotus,o prijauciantiems butu galas.oDabar…fui..Menki niekingi zmogiuksciai..

Liudas Gira       2021-10-14 12:27

Atsikvėps vėl mūsų žemė, nubloškus vergiją,/
Atsigaus jinai greitai tarybinėj saulėj./
Ir stovės avangarde, kurs veda žmoniją/
Komunizmo šviesion, laimingon ateitin,/
Kur tikroji brolybė klestės jai skaisti.

Vladas Mozūriūnas       2021-10-14 12:23

Į štabą atnešė žmonos rašytus laiškus,/
Moters širdim rašytus, be taškų./
Ir jo kelis žodžius, bet tokius aiškius:/
,,Prašau laikyt mane bolševiku”.

Antanas Venclova       2021-10-14 12:21

,,O į vakarus ėjo ir ėjo / Kraujas, plienas, mašinos, žmogus -/ Amžina ir didi, nuostabi epopėja, / Kaip gyvybė, valia ir dangus.”

Al.       2021-10-14 12:19

Anksčiau ar vėliau jie bandys įvesti niekatrąją gramatinę formą. Bet kur iki šiol buvo visi padorūs Universiteto žmonės? Ar jie nepastebėjo, kad Senatą užgrobė komunistai. Nereikia jų vadinti genderistais, nes tai tai tik vienas jų požymis. Bolševikai, persirengę liberalais, sėkmingai grobia valdžia dar ir dėl to, kad savo judėjimą išskaido į dalis ir taip tampa tarsi neatpažįstami.

Čia ne universitetas       2021-10-14 11:29

o universitetė

Padėka       2021-10-14 11:17

Klitoris ir sFinkteris dėkoja Alma Mater už jautrumą itin jautrioms vietoms ir siunčia Vilniaus mokslininkų plejadą almapatermater kibeni mater.

Hm.       2021-10-14 11:16

Vilniaus universiteto, kurį aš kitados baigiau, nebėra. Tik sienos liko tos pačios,daugiau nieko.

hhh       2021-10-14 11:16

“Įspūdingas” filmukas, kažkaip net nebejuokinga.

Visi žino,       2021-10-14 10:32

kad Milaitis kagebistas, bet ką pats siūlai? Kaip stabdyt antilietuviškai įsismarkavusią univerkę? Kaip stabdyt Pasaulinę kovidistų revoliuciją?

O tu,       2021-10-14 10:25

kagėbiste, juliau Milaiti, visada pasiruošęs skleisti savo šeimininko propagandą

Kapsukė       2021-10-14 10:15

visada pasirengusi dalyvauti pasaulinėje revoliucijoje ir vykdyti Pasaulio kunigaikščio nurodymus. Tai mes gerai žinome jau labai seniai. Antilietuvybės židinys čia gerai įsikūręs - įsitaisęs. Nesupraskite pažodžiui, paraidžiui, o - plačiau ir giliau. Ir kodėl mums nesiseka su univerkėmis? Kapsukės absolventai dabar pjauna grybą per Kovidistų revoliuciją - samdosi “papigiai” pasaulio galingiesiems, kad mus pamažintų - sunaikintų. Matyt, labai įtikėję, kad mažoms tautoms nėr ir nebus vietos ateity Žemės planetoje. Viena kalba, viena ideologija, vienas valdovas, viena pasaulio valdančioji tauta - l’Internazism en marche!


Rekomenduojame

Ignas Vėgėlė. Patyčios Lietuvoje

Informacinis karas. Aurimas Navys

Regionų politika? Audris Narbutas

Robertas Grigas. Apie liūdnus panašumus

Latvijoje atviros tikintiesiems lieka tik tradicinės Mišios

Prancūzijoje moksleivis šaukė „Allahu Akbar“ prisimenant islamisto nužudytą mokytoją, tėvas grasino padegti mokyklą

Skiepijimo strategija nukrypo ne į motyvavimą, o į grasinimą – Prezidentūra

Niujorko teisėjas uždraudė tėvui lankyti savo dukrą, kol šis nebus pasiskiepijęs nuo Covid

Nuo bačkos. Vytautas Landsbergis: Atsisakantys vakcinuotis žmonės turėtų mokėti „karstelio mokestį“

Vytautas Radžvilas. Kūjo ir pjautuvo šešėlis virš šeimos (II)

Konfliktas Europos Parlamente: išklausykite EK pirmininkės ir Lenkijos premjero kalbas

Lenkijos premjeras M. Moravieckis Europos parlamente: Europos Sąjunga nėra valstybė. Valstybės yra Europos suverenai, kurie nustato ES kompetencijas

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas kuria medijų korporaciją

Nuo bačkos. Vilniaus meras R. Šimašius: aš turiu pareigą dėl vilniečių būti principingu už mūsų miestą ir jo gyventojus

Dr. Dalija Snieškienė. Kur aš tai mačiau???

Prof. Jonas Grigas. Pavojingiausia kada nors išrasta technologija

Suomijoje dėl krikščioniškų pažiūrų teisiama buvusi ministrė

Pokalbis su prof. Alvydu Jokubaičiu

Nuo bačkos. Dainius Žalimas: nacionalinio konstitucinio identiteto elementu negali būti atsisakymas pripažinti šeima tos pačios lyties asmenų sąjungą

Romualdas Ozolas. Tikslas ir uždavinys: atkurti valstybę

Vytautas Radžvilas. Ir vis dėlto tikrovė stipresnė už ideologiją

Edvardas Čiuldė. Vilniaus universiteto nekrozė

Gėjų manifestas

Raimondas Navickas. Pažvelkime į VU lyčiai jautrios kalbos gaires kitu kampu

Justas Sakavičius. Valdžios tikslas – sudaryti nepakeliamas sąlygas neskiepytam žmogui

Asta Višinskaitė - Katutė. Partnerystės įstatymo stūmimo kampanija

Nuo bačkos. Viktorija Čmilytė-Nielsen: Danija laimingiausių šalių trejetuke, nes ten įteisinta vienalyčių porų partnerystė

Anglijoje per penkerius metus planuojama uždaryti daugiau nei 360 bažnyčių

Ir vėl valdantiesiems „parūpo“ miškai

Vengrų europarlamentaras: Europos sąjungoje paskelbtas Šaltasis karas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.