Įžvalgos

Algimantas Zolubas. LKP įvertinti ir pasmerkti būtina

Tiesos.lt redakcija   2018 m. rugpjūčio 2 d. 16:02

76     

    

Algimantas Zolubas. LKP įvertinti ir pasmerkti būtina

Š. m. rugpjūčio 1 d. parlamentarai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas, nesulaukę Vyriausybės iniciatyvos, įregistravo įstatymą dėl Lietuvos komunistų partijos (LKP) įvardijimo nusikalstama organizacija. Socialiniame tinkle komentuodamas savo frakcijos narių iniciatyvą, TS-LKD pirmininkas, Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad tokie A. Ažubalio ir L. Kasčiūno projektai tėra pigus populizmas ir „ne partijos pozicija“.

TS-LKD pirmininko įvardijimas pigiu populizmu šokiravo daugelį visuomeninių organizacijų ir TS-LKD narių, o tvirtinimas, kad projektas neatitinka partijos pozicijos, akivaizdžiai prasilenkia su tiesa.

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje 2015 m. gegužės 22 d. vyko konferencija „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, kuri priėmė atitinkamą rezoliuciją, 2017 m. birželio 27 d. priimta Seimo rezoliucija „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“ projektas Nr. XIIIP-873.

Kai teismai vertina užsakytus nužudymus, didesniu nusikaltėliu laikomas ne žudikas, o nužudymo užsakovas, nes žudikas tėra įrankis nužudymo užsakovo rankose. Kai kalbame apie ČK, NKVD, NKGB, MGB, MVD, KGB, tas prievartos struktūras reikia laikyti nusikaltimų vykdytojomis, nusikaltimų užsakovų įrankiais. Represijų politinis organizatorius – Komunistų partija – tarsi pamirštama, nes ji betarpiškai masinių represijų nevykdė, egzekucijose tiesiogiai nedalyvavo, tačiau jas suplanavo, pavedė represinėms struktūroms nusikaltimus vykdyti.

Palyginimui tinka mūsų laikų žurnalisto nužudymo byla. Dėl žurnalisto Vito Lingio nužudymo kalėjęs žudikas Igoris Achremovas po 18 metų išleistas į laisvę, nužudymo užsakovas Borisas Dekanidzė – sušaudytas.

Genocido organizatorius

Iš tikrųjų represijų Sovietų Sąjungoje, prilygstančių tautiniam, religiniam bei ideologiniam genocidui, organizatorė buvo SSRS Komunistų partija, Lietuvoje – jos padalinys Lietuvos komunistų partija (LKP).

LKP buvo represijų užsakovė, jai buvo pavaldūs SSRS represinių struktūrų padaliniai Lietuvoje. Jie iš LKP gaudavo užduotis, partijai už nuveiktus juodus bei kruvinus darbus ir atsiskaitydavo. Todėl Lietuvoje LKP CK, miestų bei rajonų komunistų partijos bei jų parankinius komjaunimo sekretorius reikia laikyti nepalyginamai didesniais nusikaltėliais už etatinius kagėbistus bei jų slaptus neetatinius bendradarbius. Kadangi tai buvo iš esmės kriminalinė struktūra, kagėbistai buvo torpedos, o partiečiai ir ypač jų vadai – torpedų paleidėjai.

Respublikos Seimas 1999 m. sausio 12 d. priėmė įstatymą patvirtindamas, kad „1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracija yra valstybės teisės aktas“. Deklaracija griežtai pabrėžė, kad „…asmenys okupacijos metais išdavę Tėvynę, bendradarbiavę su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimui, susitepę išdavystėmis ar krauju yra atsakingi prieš teismą“. Tačiau šis įstatymas atgulė archyve.

Kaip Nepriklausomybė tapo jos imitacija

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Nutarimu Nr. I-1690, 1991 m. rugpjūčio 22 d. LKP buvo uždrausta (ant SSKP platformos), tačiau atsiskyrusioji LKP nuo SSRS KP niekaip valstybiniu lygmeniu nebuvo įvertinta – ji be kalčių išpažinimo, atgailos (teisminio įvertinimo) įsiropštė į Seimą, valstybines institucijas, buvęs pirmasis LKP CK sekretorius A. Brazauskas tapo prezidentu. Taigi, 1990 m. kovo 11 d. formaliai atgauta nepriklausomybė faktiškai pasiliko priklausomybėje nuo komunistinio paveldo su jame įsišaknijusiu tos pačios SSRS KP turiniu.

Labai panašu, kad įvykęs Sąjūdžio su LKP ne viešas susitarimas, t. y. jauną vyną supilti į senus maišus, nepasiteisino; pripelijusiuose maišuose vynas ne tik nesubrendo, bet sugedo. Atgavus Nepriklausomybę, turėjęs sekti atitinkamas tyrimas, nusikaltimų vertinimas neįvyko. Penkis dešimtmečius trukusi sovietinė Lietuvos okupacija, fiziškai sunaikintas įgalus nepriklausomai valstybei atstovauti sluoksnis bei susovietinta visuomenė neteko politinės valios deramai atstovauti suvereniai tautai, nusikaltimus tirti, vertinti, organizuoti teisminį procesą. Sėkmingai paskelbusi Nepriklausomybę, Lietuva pakliuvo į buvusios komunistinės partinės nomenklatūros su kriminaliniais sovietinio paveldo požymiais priklausomybę.

Nuo pat nepriklausomybės atgavimo girdėti balsai, jog nekaltųjų kraują praliejusi Komunistų partija turi būti įvardyta kaip nusikaltėlė ir teisiama netaikant senaties, kaip ir Vokietijos nacistų partija. Tačiau „stipriųjų“ pragmatiniai interesai nustelbia moralines žmonijos nuostatas. Žinant, kokią destruktyvią veiklą visame pasaulyje vykdė SSRS Komunistų partija, akivaizdu, kad ji – nusikalstama, represinė, pamynusi žmoniškumą organizacija. Netaikant senaties turi būti surengtas tarptautinis komunizmo teismas – „Antrasis Niurnbergas“ (vadovavusių komunistų-bolševikų nusikaltimus įvertinantis nuolat veikiantis tribunolas). Toks procesas galėtų reabilituoti moralines žmonijos vertybes, grąžinti pasitikėjimą tarptautinėmis institucijomis, jų teisingumu ir žmoniškumu, taip pat tautas ir valstybes įspėti, kad už padarytą žmonijai blogį privaloma atsakyti.

Reikalingas sovietinę Komunistų partiją smerkiantis aktas

Kol tarptautinis komunizmo teismas neįvyko ir Komunistų partijos nenuteisė, būtina teisingumo vardan priimti valstybinį aktą su aiškia šios partijos pasmerkimo nuostata. Jau niekas nebepaneigs, kad SSRS komunistų partija ir jos padalinys Lietuvoje nuo pat 1940 m. organizavo tautos genocidą, vadovavo represinėms struktūroms, o 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, jos vadovai ir aktyvūs nariai be ribojimų ėjo į aukščiausias Lietuvos valstybės valdymo, teisėtvarkos bei teisėsaugos institucijas. Todėl Lietuvos komunistų partija, tik persivadinusi kitu vardu, įsisteigę jos dukterinės ar kitokios be aiškios ideologijos partijos, išlaikė vidinę priklausomybę nuo sovietinio paveldo, todėl ir neturi politinės valios komunistų partiją smerkti, nes tai būtų savęs pasmerkimas. Ir nežiūrint į tai, vaduotis iš sovietinio paveldo lieka vienintelis kelias – įvardinti LKP kaip nusikalstamą represinę organizaciją ir ją pasmerkti.

Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesas

„Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 2000 metais priėmė kreipimąsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, pasaulio valstybių parlamentus ir vyriausybes dėl Tarptautinio komunizmo ir komunistinių nusikaltėlių teismo įsteigimo. Taip pat priėmė rezoliucijas „Dėl „genocido“ sąvokos reikšmės išplėtimo“, „Dėl komunistinių okupacinių režimų padarytos žalos atlyginimo“, „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo tiriant ir teisiškai įvertinant komunizmo nusikaltimus“. Praėjo 15 metų, nei pasaulio valstybių parlamentai, nei vyriausybės neatsiliepė.

Kai Rusijos Federacijos vadovai atvirai apgailestauja dėl SSRS griūties, o tos valstybės vadovas Putinas ją vadina tragedija, kai Kaukaze, Padniestrėje, Ukrainoje ta šalis ginklu vykdo reokupaciją, būtina vardan istorinės atminties išsaugojimo, vardan kelis dešimtmečius trukusio raudonojo tvano įvardijimo nusikaltimu žmonijai, vardan tų, kurie kovoje žuvo ir prabilti nebegali, organizuoti patriotinių visuomeninių organizacijų konferenciją, kuri įvertintų SSRS komunistų partiją ir jos padalinį Lietuvoje kaip Tautos genocido organizatorių ir vykdytoją per jai pavaldžias represines struktūras, išreikštų jos moralinį pasmerkimą, kreiptųsi į Seimą, kad jis pareikalautų Europos Parlamentą organizuoti tarptautinį sovietinio komunizmo teismą. Kaltinamąją medžiagą turi ir galėtų pateikti teismui ne tik buvę SSRS okupuotos šalys, bet ir Rusijos Federacija – SSRS teisių ir pareigų perėmėja. Tarptautinio teismo akivaizdoje būtų įvertinta komunizmo grėsmė visai bendrijai ir kiekvienai narei atskirai, plačiau atsivertų pasaulio valstybių akys, o Rusijos Federaciją sustabdytų nuo agresijos kaimyninių šalių atžvilgiu. Tačiau ar Seimas išdrįs reikalauti „Antrojo Niurnbergo“, jei pati Lietuvos Respublika iki šiol nėra įvertinusi SSRS KP ir jos padalinio LKP kaip genocido organizatoriaus nusikaltimų? Čia žodį turi tarti Tauta.

Kaip vyksta komunistinių nusikaltimų tyrimai

LR Seimas 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. VIII-236 priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) įstatymą, o 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. VIII-505 patvirtino Centro nuostatus. Centras buvo įvardytas kaip tarpžinybinė valstybės institucija, tirianti visas genocido bei nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą.

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti buvo sudaryta Tarptautinė komisija vadovaujantis prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. rugsėjo 7 d. pasirašytu dekretu. Šiuo dekretu skelbta, kad istorinės tiesos nustatymas esąs nacionalinis prioritetas, tautų santarvės pagrindas.

Baigėsi antras dešimtmetis nuo šių institucijų įkūrimo, tačiau nei istorinė tiesa nenustatyta, nei genocido organizatoriai ir vykdytojai įvertinti. LGGRT centras, užuot inicijavęs ir vykdęs genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, ieško slaptų neetatinių represinių struktūrų pagalbininkų, tarsi jie būtų pagrindiniai nusikaltėliai, o pastaruoju metu, neabejotinai dėl buvusių represijų organizatorių spaudimo, ėmė ieškoti „nusikaltėlių“ tarp partizaninio karo dalyvių.

Sovietinį komunistinį paveldą, kaip blogio imperijos palikimą, būtina įvardyti, įvertinti, pasmerkti. Būtina viešinti sovietinės komunistinės nomenklatūros sąrašus, įvertinti asmenų, kaip Tautos genocido organizatorių, vaidmenį. Tai ir būtų LGGRT centro esminė priedermė; demaskavus blogį, rastųsi galimybė organizuoti „Antrąjį Niurnbergą“.

Nelengvas kelias į tikrą, o ne tariamą nepriklausomybę, tačiau turėsime jį nueiti, jei siekiame tapti realiai nuo sovietinio kriminalinio paveldo nepriklausoma valstybe.

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Algimantas       2018-08-10 16:51

Kritikuodamas A.Ažubalio ir L.Kasčiūno įstatymo projektą dėl LKP pasmerkimo, profesorius V.Landsbergis teigia, kad idėja paskelbti kadaise nė nebūtą „Lietuvos komunistų partiją“ realia organizacija atskleidžia sumanytojų karštuolišką naivumą ir kompetencijos stoką.
Kaip „išmaniai“ užsimerkimu išsprendžiamas reikalas; matydamas blogį, prieš jį užsimerki ir blogis dingsta. Pasmerkimu nei kuriama, nei atkuriama LKP, smerkiamas po šia etikete esamas blogis, kuris be pasmerkimo nedingtų, nedingsta, nes nematydamas LKP etiketės, jos turinį palieki, buvus ir aktyviai veikus SSKP sudėty liudija tautos genocidas, kuris ir užsimerkus nedings.
Teiginys, kad tik pusantro konservatoriaus teikia įstatymo projektą neatitinka tikrovės, nes 2017 m. birželio 27 d. buvo priimta Seimo rezoliucija „Dėl Lietuvos Komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“ (balsavo 78 Seimo nariai iš 141, už – 53, prieš – 1, susilaikė – 24), už rezoliuciją balsavo 27 (ne pusantro) TS-LKDF nariai, kurioje pakvietė Lietuvos Respublikos Vyriausybę, vadovaujantis susiklosčiusia Lietuvos įstatymų leidybos tradicija vertinant Sovietų Sąjungos represines struktūras Lietuvoje (žr. įstatymą „Dėl SSRS Valstybės Saugumo Komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“), kuo skubiau parengti Lietuvos Respublikos įstatymą, kuris Lietuvos Komunistų partiją pripažintų nusikalstama organizacija.
Vengimas per pasmerkimą pamaloninti Rusiją, pakenkiant Prezidentei ar kitiems buvusiems SSKP ar LKP nariams neturi pagrindo, nes teikiamas projektas nenukreiptas į susidorojimą su jais.
Kadangi Vyriausybė į Seimo rezoliuciją neatsiliepė, dviejų Seimo narių teikiamas projektas Seimui yra logiškas, teisiškai motyvuotas žingsnis.

Pikasas4 (6d. 7:28 komentaro tęsinys)       2018-08-9 6:20

Manau, kad vertinant, taip vadinamą “TSKP”, tarp dešinės politikų vyksta tam tikras nesusikalbėjimas. Profesorius Vytautas Landsbergis bando įnešti tam tikro aiškumo. Niekam nėra paslaptis žodžio “part” reikšmė. Ji gali būti tik tam tikra dalis politinėse sistemose. Kol kas ir XXI -ame amžiuje daug kur dariniai šių ar panašiu “kompartijų” statusas išlieka tik kaip uzurpuojančios visą valdžią klikos. Įžvalgu būtų pripažinti, kad dabartinė Rusijos komunistų partija yra bolševizmo idėjų tesėja. Vienas iš jos būtinų bruožų - noras pridengti Kremliaus vykdomą politiką iš politinės kairės pusės. Kiek tokia organizacija legitymi? - spręsti Rusijos piliečiams renkantiems valdžią. Net ir patys rinkimai Rytų imperijoje nepanašūs į laisvo pasirinkimo teisę.Kad tokios teisės Rusijos gyventojai neturėtų pajungta valstybės žiniasklaida bei visas tuntas prievartos tarnybų.
Grįžkime į Lietuvą.  Verta pripažinti, kad SSKP, LSSR LKP padalinio atsiskyrimas nuo motininės bolševikinės klikos buvo ne tik drąsus, bet ir pažangus žingsnis. Aprėpti visą 1989 metų situaciją bei galimus atsiskyrimo tikslus reiktų atskiro išsamaus tyrimo. Visokių “parteicų” buvo, tad ir jų tikslai galėjo būti gerokai skirtingi. Jei vieni apsisprendimo momentu skleidė “Stepo po Stepo” taktika, o kai kas netgi siūlė ruoštis referendumui (su pakartojimu po penkerių metų), tai tada ryškia persvarą laimėjo, taip vadinami, landsbergistai. Lietuvos dešinės politikai kiek vėliau siūlė visam demokratiniam pasauliui vieningai pasmerkti bolševikų perėmėjus atsakingus už daugybės milijonų žūtį, tačiau jie buvo neišgirsti. Lietuva tuo laikotarpiu buvo tapusi netgi SSRS sugriovimo “ledlaužiu”. Siūlymas Lietuvos politikams pripažinti buvusių SSKP narių aktyvią veiklą minėtame klane iš esmės neprieštarauja ankstesnių Lietuvos idėjų tąsai. Jei dalis aktyviai įsijungusių į Lietuvos Laisvės ir demokratijos siekius pasireiškė, kaip kovojantys “Vardan tos..”, tai negalima nepastebėti, kad yra “komunnistinio klano “dinozaurų”, kurie ir dabar stengiasi pataikauti Rytų imperijos režimui. Ar mes juos pavadinsime kokiu “fantomu” ar nusikaltėlių suokalbiu - susitarimo reikalas.

fantastic       2018-08-7 17:08

nuostabu stebėti, kaip vienas įžūliausių internetinių padarų, propagandinis spamintojas “pikasius” apkaltina oponentą įžūlumu:)

Pikasas Dzeikui       2018-08-7 17:04

Jūsų įkyrus įžūlumas padėti negali. Patikėkit. Viso gero.

Dzeikas       2018-08-7 13:49

Pikasai,  izeistos dorybes poza paskutinis jusu argumentas prezidentes polinei nekaltybei apginti?

Pikasas       2018-08-7 13:38

Labai imponuoja toks dėmesys mano kukliai personai. Oponentų turinys ir forma dar kartą primena, kad negalima leisti “mirti” šiam internetiniam liediniui…

virvė       2018-08-7 7:54

pikasiaus logika- “tikslas pateisina priemones”.
pikasius yra tipiškas totalitarinės sistemos propagandonas.
jis yra koncervų gebelsas.
diskutuoti su gebelsu beviltiška.

Dzeikas       2018-08-7 7:29

Pikasai,
nusikalstama ne “jurisprudencija”, o melas rinkejams apie savo praeiti kuria Grybauskaite pateike autobiografijoje. Jusu siulymas man rasti nusikalstamos veikos prezidentes veiksmuose yra niekinis todel, kad politikams nekaltumo prezumpcija negalioja. Jie turi irodyti savo nekaltuma.O Grybauskaite irodyti savo nebendradarbiavimo su okupantu valdymo strukturomis po Nepriklausomybes atstatymo Akto kovo 11d irodyti negali.
—————————————————————————————
Pikasai, jus tikrai su KGB jokiu rysiu neturejes? Nes elgiates 1 prie 1 kaip jie moko.Pakeitinejate diskusijos objekta , isstatote diskusijos priemone jos objektu.
Kaip gi taip, pats sakete kad ieskote tiesos, o i mano argumentus neatsakote ir nekontrargumentuojate, o vietoje to skaidote diskusijos objekta abstrahuodami ji.

Al. Pikasui       2018-08-7 3:03

,, Šiame poste esantis politikas teisių turi daug. Kuo esate taip nepatenkintas bei sunerimęs?” Nors klausimas ne man, esu sunerimęs tuo,kad valstybės vadovė tų savo teisių nepanaudojo šalies apsivalymui nuo rezervistinio pogrindžio, kuris Lietuvai yra girnapusė po kaklu. Prezidentė skiria saugumiečius, teisėjus. O kaip tos pažymos,kurių iki šiol taip ir nepateikė saugumiečiai Seimui ? Kokia teisinė padėtis,kad net šalies vadovė nieko nežino (ir, atrodo, bijo ir sužinoti) kur, vis dėlto Deimantė? Kas vis dėlto organizavo šitą išpuolį prieš tautą ir valstybę? Tauta desperatiškai evakuojasi ir nyksta - kokius tame galima įžvelgti šalies vadovės nuopelnus ? Ką šioje srityje nuveikė jos skirti įstaigų vadovai? Be jokių referendumų tautos suverenitetą valdžia atiduoda Briuselio eurokomunistams - koks tame mūsų šalies vadovės nuopelnas ? JAV - prezidentas už tai,kad drįsta priešintis sodominių marksistų sąmokslui, yra jų spaudos puolamas, ir mūsų valstybinis lrt iš paskos - aploja mūsų saugumo garanto,JAV, vadovą. Ar mūsų Prezidentės atstovai LRT taryboje tam priešinosi? Kur tie laimėjimai ? Kad leidom save paversti g tašku ?

Dėdulė iš marksizmo leninizmo katedros       2018-08-7 0:43

Aš ir tada dirbau Lietuvai. Ir dabar stengiuosi.
Sudirbti Lietuvą.
Jeigu pats nebesuspėsiu- Anūkas pribaigs.

Pikc       2018-08-7 0:24

Panašu, nelabai kas atkreipė dėmesį į formuluotę, prieš kurią Anūkas ir Ko. puolė isterikuoti: “Seimo narių projekte numatyta, kad buvę AUKŠTO RANGO LKP nariai ir FUNKCIONIERIAI [...]”
O dabar PAGALVOKITE, KODĖL jie puolė isterijon? wink
Beje, “patriarchas” irgi suskubo pasireikšti: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vytautas-landsbergis-kiekvienas-bent-kiek-politiskai-mastantis-zmogus-is-karto-pasakys-pries-ka-tai-nukreipta.d?id=78738117
Teip, “kas prie komuniagas - tie “rusū agentaj”! wink Pakelkite rankas, kas nustebote. wink

Beje, man keista, kad autorius stebisi, jog raudonuose, kaip makakos užpakalis Vakaruose neskubama smerkti konmuniagų nusikaltimų. Ir iš kur toks naivumas? Ne, rimtai - Vakarai padėjo raudoniesiems laimėti karą, okupuoti pusę Europos, infekuoti likusią pusę ir JAV bei krūvą kitų valstybių, iki šiol mano, kad komunizmas yra “kūl” - ir staiga nei iš šio, nei iš to, neskuba pasmerkti savo garbinamos ideologijos (“Praėjo 15 metų, nei pasaulio valstybių parlamentai, nei vyriausybės neatsiliepė.”)? Kaip čia taip? O ar neatėjo į galvą, kad pasmerkimas tiems debilams reikštų pripažinimą, kad jie buvo ir yra nusikaltimo bendrininkai? Supratus tą paprastą tiesą, bus paprasčiau suprasti, kodėl jie niekad to nepadarys. Raudoni Vakarai raudonųjų negali pasmerkti iš principo.

šviežia naujiena kurią nutylėjo medijos       2018-08-6 22:05

Vilniaus m. apylinkės teismas Generalinei prokuratūrai nurodė išsiaiškinti aplinkybes, kodėl netiriama galimai nusikalstama D. Grybauskaitės veikla.

pikasiui       2018-08-6 21:34

tarsi Naša Kvaiša nejuokingai atrodo:)
gal tau tavo Numylėtinė ir stabas, bet daug kam ji yra beveik apgailėtina.
“beveik” todėl, kad ta asaba per savo kadensijas padarė sunkiai išmatuojamą žalą valstybei ir tautai.
ji ne nevykėlė, o nusikaltėlė.

Pikasas > Dzeikui       2018-08-6 21:26

Niekam neadvokatauju. Niekad.  Prašau paaiškinti ką matote nusikalstamo toje “jurisprudencijoje”. Tai tik eilinis šalies vadovės bandymas siekti optimalaus rezultato vidaus politikos bei ekonomikos santykiuose. Jei jis buvo atliktas kiek laisvesne, negu oficialia, maniera, tai verta suprasti , kad tai asmeninis susirašinėjimas, kuris net neturėjo teisės būti paviešintas be abiejų pašnekovų sutikimo. Eligijus Masiulis po to gavo “dėžute” ir dabar sėdi pelkės akivare ir kabinasi už šiaudo. Jūs norite jam gelbėjimosi ratą pametėti? Atseit, net ir prezidentė su juo tarėsi. Taip prezidentė turėjo daug visokių pokalbių su politikais, partijų lyderiais ir t.t. Na, ir ką tai pasako? Gal norite kad ji kokioje celėje užsidarytų iš iš ten visiems kokiame twiteryje žinutes viešam naudojimui siuntinėtų. Juokingai atrodytų...

Dzeikas       2018-08-6 20:30

PS. 4 karta pakartosiu: jurisprudencijai neidomu Prezidentes valdymo kokybe persekiojant ja uz biografijos faktu nuslepima nuo rinkeju.
————————————————————————————-
Pikasai, mielai pasitrauksiu is preze koneveikianciu “gudruoliu” tarpo. Tik paaiskinkite Prezidentes neatstatydinima jurisprudencijos(ne juridiniu, o kaip pasakiau -jurisprudencijos) poziuriu.
Tarabilda, nekvestionuoju jusu pasakyto. Taciau noreciau isgirst is Pikaso kaip jis derina savo advokatavima Grybauskaitei del vieno sio kaltinimo(susikoncentruokim i viena taska) su elementaria jurisprudencija ir teisines valstybes normomis.

Dzeikas       2018-08-6 20:19

Pikasui:
1)isivaizduokite Kad Suomijos prezidentu vietoj Mannerheimo(atsistatydino 1944m)isrinktas Sovietu marionetines “Demokratines Suomijos respublikos” Otto Kuusineno ministru kabineto narys. Jus isivaizduojate? As ne. O siulote Grybauskaite palikti pareigose.
2) “Buvo zinoma bla bla bla…” Kam buvo zinoma? Rinkejams? Biografijoje to NEBUVO PUBLIKUOTA.
3) Jus skaitote normalu ,kad pirmojo rango POLITIKAS po Kovo 11d Akto butu tesias tarnyba okupantu strukturose? VALDYMO strukturose? Beje, nera irodymu, kad naryste LKP nutraukta. Kur isstojimo pareiskimas?  Ar jus apsimetate Neziniuku ,kad politikams taikoma kaltumo prezumpcija? Todel jeigu jus turite irodymu, kad madam Grybauskaite isstojo is Burokeviciaus partijos ir neveike pries kovo 11d respublika - prasom ant stalo.
4) Kodel nenoriu pasmerkti KGB iskundeju?  O kaip tai susije su kolaboravimo su okupantu itarimais prezidentei? Kas is skundeju pretenduoja i politiko posta?
————————————————————————————————
Sios diskusijos metodo irgi “dedule” ismoke ar kokius KGB kuruojamus kursus baigete? Ne, faktu apie jusu praeiti , Pikasai, as neturiu. Taciau su KGB “metodickemis” viesiems asmenims esu pazistamas.JAV perbege Komiteto karininkai uzdirbdami ant sviesto gana placiai viesino kas buvo destoma speckursuose nomenklaturai ir jos meisterzingeriams.
Jus gana skrupulingai ju laikotes.
Del Terlecko poelgio: as Burokeviciui 1999m irgi nusilenkciau. Nugaletam priesui nusilenkt negeda.Nusilenkciau ne Burokeviciaus idejoms, o jo dvasios tvirtumui.

Tarabilda       2018-08-6 18:01

Prezidėtės melų kalnas yra didesnis nei pakaktų apkaltai. Nepalyginamai didesnis už tas kalveles, kurių pakako vykdytoms apkaltoms Seime, tame tarpe ir Venckienės, už “Seimo posėdžių nelankymą”, kai visiems iki vieno buvo žinoma ir kad ji emigravusi, ir dėl kokių priežąsčių. Visos tos melų kupetos net neverta po šiaudą ištraukinėti. Vien Ulbinaitės bylelė - nepavykusi Prezidentūros avantiūra bet kokioje kitoje demokratinėje šalyje griautų avantiūristę tą pačią dieną. Lietuvoje tvarka ir reikalai stipriai kitokie. Demokratijos čia nėra ir nebuvo. Lemia galia. Štai kur atsakymas ir Džeikui, ir Pikasui. Prokuroras ir Seimas neturi tiek galios, kad galėtų suformuluoti apkaltą - faktų per akis, o klynas per skystas.

Pikasas > Dzeikui       2018-08-6 17:47

Siūlydamas neįgyvendinamus siekius jūs tik gaištate laiką sau ir kitiems. Nežinau nei vieno atvejo, kad kas nors būtų nuteistas ar pasmerktas dėl bet kokios partinės priklausomybės. Burokevičius atsakė už konkrečius veiksmus.  Dar prieš pirmą prezidentės kadenciją buvo žinoma, kad ji neilgą laiką buvo neatsiskyrusios LKP narė. Jokios naujienos nepasakėte. Nežinau jokio fakto, kad ji tuo metu būtų veikusi prieš Lietuvos Nepriklausomybę. Jei žinote - siūlau paviešinti. Kitokią poziciją, sakykim,  turėjo Antanas Terleckas. CITUOJU “A.Terleckas:  „Vykstant teismui 1999 m. priėjau prie metalinio gardo ir pasveikinau nusilenkdamas jam (M.Burokevičiui). Man pasirodė, kad tokiu mano poelgiu už grotų uždarytasis liko labai patenkintas. Rašiau į spaudą, siūlydamas paleisti į laisvę...” Kažkodėl konkrečių kolaborantų ar net KGB pranešinėtojų pasmerkti nenorite? Kažin kodėl?  Turite suprasti esminį faktą. Niekas tiek daug nepadarė, stiprinant Lietuvos Laisvės saugumą per pastaruosius metus, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tikriausiai todėl šutvė gudruolių koneveikia ją nuo ryto iki vakaro… Siūlau jums, Dzeikai iš tokios kampanijos pasitraukti.

Dzeikas       2018-08-6 15:57

Pikasai,
1)  prezidente NEPAMINEJO savo narystes Burokeviciaus organizacijoje pries rinkimus pirmajai kadencijai , kas tolygu nuslepe.
Ir jeigu prokuratura neskelbia jai apkaltos tai tereiskia , kad gen.prokuroras neatlieka savo pareigu ir turi buti teisiamas taip pat.
  Ar jus tvirtinsite, kad jei prokuratura atmete Kedzio ieskini del dukros zaginimo tai tereiskia zaginimo ir nebuvo? Jusu argumentas, kad syki prokuratura netiria- prezidentes nusleptu biografijos faktu visiskai identiskas prokuraturos pozicijai ir Kedzio ir Mergaites bylos poziuriu.
Tai jus apsispreskite kas auksciau, faktai ar prokuraturos pozicija.
2) Faktu nuslepimas apie naryste okupaciniu strukturose po Kovo 11d akto veika tolygi ar SUNKESNE priesaikos sulauzymui. Neapsimeskite daltoniku.
3) Dalios Grybauskaites biografijos paviesinimas nepaminint narystes Burokevicaus organizacijoje ir zinant prelegentei laikytinas samoningu melu. Papildyta biografija be manes, p.Grybauskaite post factum tai pripazino,  jau PO rinkimu.
Ir jeigu prokuraturai tai nepakankamas pagrindas kelti apkalta madam tai prokuroras turi buti arba kalejime arba gydymo istaigoje.
Ir nepavargsiu kartot, kad esant minetam nusikaltimui velesni pareiguno nuopelnai/“nuopelnai” neitakoja juridinio fakto vertinimo. Ka jus pats patvirtinate sutikdamas ,kad istatymai visiems vienodi.

Pikasas       2018-08-6 14:04

Įstatymai galioja vienodai - ir vyrams, ir moterims. Niekada nesu gynęs jokio nusikaltimu įtariamo asmens. Nesu teisininkas, tad galiu tik išsakyti savo nuomonę. Tai, kad jūs reikalaujate atstatydinti LR Prezidentę - jūsų teisė. Tačiau tam reikia paskelbti apkaltą, įrodyti , kad ji sulaužė duotą priesaiką, gauti KT bei Seimo pritarimą. Asmeniškai nemanau, kad toks procesas turi prasmę prasidėti. Ir ne tik todėl, kad pastaroji prezidentės kadenciją eina į pabaigą. Nematau jos veikloje tokio prasižengimo, kuris būtų panašus į priesaikos sulaužymą. Kiekvienas pilietis privalo paviešinti jo žinomus faktus apie kieno nors padarytą nusikaltimą. Koks tas nusikaltimas ir kas jį padarė? Gal galite paaiškinti? Prezidentės Dalios Grybauskaitės biografija buvo paviešinta dar prieš pirmą kadenciją. Vėliau ji buvo papildyta. Norite dar ją papildyti? Kas gali neleisti? Beje, LR Prezidento teisės ir pareigos nurodytos LR Konstitucijoje. Priminsiu 77 -ą straipsnį: “Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybę ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų”. Šiame poste esantis politikas teisių turi daug. Kuo esate taip nepatenkintas bei sunerimęs?

Dzeikas       2018-08-6 12:51

Man nepatinka Pikaso propoguojama pasauleziura, taciau ja reikia , pasauleziura(o ne asmeniskai Pikasa)iveikti argumentais. O ne salinant oponenta is diskusijos erves.
Ir atidejus p.Grybauskaites asmenines savybes dar karta sakau, kad ji turi buti atstatydinta uz faktu nuslepima. TO VISISKAI PAKANKA.
Nuopelnai Lietuvai tai nera argumentas, nes jeigu Lietuva nori islikti ISTATYMAIS(o ne personaliju) valdoma salimi Grybauskaite turi buti atstatydinta.
Pono Pikaso ideja gi is esmes propoguoja kad “geriems vyrams istatymai negalioja”

 

Pikasas > 22:41       2018-08-6 7:28

Nesu matęs nepatogaus klausimo. Būna nelogiškų, grubių, įžulių klausimų, kurie netgi savo pateikimo forma jau yra ir atsakymai, tačiau nepatogūs jie turėtų būti tik patiems paklausėjams, jei pas tokius būtų likę padorumo likučių.“Pašlemėkiška erdvė” komentarų puslapiuose dažnai turi tendencija plisti visomis kryptimis. Galima tik įsivaizduoti kaip “kvepia” tie, kurie ją kuria bei platina. Kadangi mano gan santūrus komentaras buvo kai kurių skaitytojų nesuprastas arba specialiai apmėtytas ta “erdve” tai tenka jį pakartoti:>>>>>>>>>>>>> Nemanau, kas siūlymas įvertinti LKP nukreiptas prieš kurį nors konkretų asmenį. To labiau, kad šalies vadovės biografija žinoma. Dalia Grybauskaitė savo konkrečiu darbu įrodė savo profesionalumą bei atsidavimą Lietuvos interesams. Manau, kad komunistų partijos ir su ja susijusios ideologijos pasmerkimas gerokai vėluoja visame demokratiniame Pasaulyje. Lietuvoje siūlomos užuominos galėtų būti paskata visiems, kurie anskčiau ar vėliau nuo tokios ideologijos bei su ja susijusių konkrečių veiksmų nukentėjo. LKP pavadinimų keitimas pasislėpti nepadėjo…Tenka pripažinti, kad grįžtama prie komunistų įvertinimo po kelių LKP ir jų perėmėjų kadencijų valdymo. Lietuvos ekonomika ir demokratija nuo to jau gerokai nukentėjo. Pakanka prisiminti “prichvatizacijos” laikotarpį, “neteisėta, bet naudinga Lietuvai”, “vsio zakonno” kitas formuluotes, ” “šaukštų skambesį” bei kitką... Nežiūrint to, žinome ir kitą posakį: “Geriau vėliau , negu niekad…” Bent jau moralinė prasme siūlymas nurodyti komunistinę veiklą, manau, yra pozityvus. Beje, nederėtų užmiršti, kad TSKP vadovavo ir sovietiniam saugumui, kuriam talkino visokie KGB “bildukai”. Dalis jų išsilistravo, tačiau jie pamiršo, kad buvo draudimas meluoti kandidatinėse anketose. Tai, kad 1600 buvusių KGB agentų išsiliustravo suteikia jiems teisę nebūti paviešintiems. Tačiau tas faktas nesuteikia moralinės teisės veržti į valdžią meluojant. Dar kraupesnis yra tas faktas, kad išsiliustravusių duomenys buvo nugvelbti ir grąžinti tik po 10 dienų. Kas juos galimai nusikopijavo gali daug ką valdyti. Ir tai gali būti net labai didelė įtaka. Gal net katastrofinė, Be to, negalima atmesti ir Rytų imperijos įtakos, kuri neabejinga savo buvusiai kolonijai. Lietuva, esanti ES ir NATO struktūrų pasienyje, netgi dažnai būna Kremliaus dėmesio centre. Tai taip pat trukdo mūsų šaliai ryžtingiau atsisakyti socialdemokratinio populizmo. Tenka tik apgailestauti, kad iš Lietuvos išvyko virš 800 tūkst. emigrantų. Manau, kad jie labiau atsikratę minėtų marazmų, kurie demokratinėje visuomenėje vis labiau tampa praeities atgyvenomis. Seimo rinkimai - visados būna rimtas išbandymas mūsų visuomenei. Pagal rezultatus galima atspėti apie mūsų visuomenės sąmoningumo augimą.

pikasiaus žodynėlis       2018-08-5 22:41

Nepatogūs klausimai = “pašlemėkiška erdvė”.
Tipiško propagandono tipiškas leksikonas.
Dink.
Metams arba visam laikui.
Niekas nepasiges.

Pikasas       2018-08-5 22:28

Jei diskusija nusirita į pašlemėkišką erdve - esu priverstas atsitraukti… Turiu patirtį, kai “litvakas” iš Berlyno grubiai bandė apginti vieną kolaborantą. Bandžiau mandagiai bei argumentuotai oponuoti. Mano komentarai tada buvo siunčiami “pas nykštukus”, o “litvako”  grubiems iššūkiams buvo uždegta žalia šviesa. Pasitraukiau metams…

timer       2018-08-5 21:22

Pikasius prarado amą...

klausimux       2018-08-5 19:09

Kodėl Liadzbergiui patinka proteguoti apsimelavusią ponią?
Gal ir Patriarxo biografija nelabai švari?
O Andrikienės biografija? O juknevičienės melai dangstant rusyne biznius darantį broliuką, o kubyliaus sūnaus bizniai bulbašyne?
Koncervų partijoje knibžda pakabintų veikėjų.
O pikasas yra tokių parazitų didžiausias užtarėjas.

Town       2018-08-5 19:01

Grybauskaitė kandidatuodama į postą savo anketoje melavo apie jos siuntimo į
Džoržtauno universitetą tobulinimuisi aplinkybes.
Tapusi prezidente duomenis biografijoje pakeitė. Kai paaiškėjo, jog vėl meluoja, pateikė dar kitą versiją kuri vėlgi neatitinka tikrovės.
Ar tai normalu?

pikasiui       2018-08-5 18:56

Kalbėti apie privalumus asmens, kurio biografija pilna tamsių šešėlių- žemas lygis. Kai žmogus sako, jog nėra reikalo domėtis ar valstybės vadovo poste esantis žmogus tikrai nėra GRU šnipė, akivaizdu, jog arba toks žmogus sąmoningai dengia galimą nusikaltėlį arba jam ne visi namie.
Galima pagalvoti, jog JAV CŽA it FTB yra mulkių kontoros, kurie kkitų šalių ambasadų darbuotojus skelbia non gratomis tiesiog pramogos dėlei.

kerpė       2018-08-5 18:47

pakanka užduoti pikasiui nepatogų klausimą ir ponas iškart apsimeta šlangu.
ponui propagandonui jo kumyrės galimas darbas GRU naudai neįdomus.
nes tuomet kristų labai ngražus šešėliukas ant Švč. Patriarxo kuris įsūdė mums Lietuvos Dašą.

Pikasas > Tarabildai       2018-08-5 18:46

Kalbėti apie ligas asmens, kurio nepažįstate - žemas lygis… Jei kada nors sugalvosiu su kuo nors dėl ko nors pasikonsultuoti, tai būtinai jums pranešiu. Kol kas tokios būtinybės nebuvo.

Dočys       2018-08-5 18:37

Ji turi autoritetą tarp ES biurokratų, kurie pasaulyje neturi jokio autoriteto.

Zaratustra       2018-08-5 18:33

Yra tokių liudijimų apie kur kas įdomesnį Tulpės paštą su Patriarchu. Tame pašte ir yra visi mūsų dešimties metų istorijos užkulisiai.

Pikasas > 17:50       2018-08-5 18:27

Žinau tą, samanomis apaugusį atvejį. Esu komentavęs. Na, ir ką? Dabar Lietuvos prezidentė turi nemažą autoritetą ne tik ES, bet ir už Atlanto…

pikasiui       2018-08-5 17:50

o tas faktas, kad Poniai D. Gr. kažkada, dėl įtarimų šnipinėjimu,  buvo liepta skubiai palikti JAV, tas irgi tamstai patogiai neužkliuvo:)
juk nepulsite tvirtinti, jog D.Gr. turėjo išsineždinti iš Amerikos per 24 valandas nes šnipinėjo jankius Lietuvos Respublikos naudai?

Pikasas > Al.       2018-08-5 17:41

Garbinu tik dvasingumo Absoliutą. Žmones vertinu pagal jų asmenines savybes ir atliekamą darbą. Stengiausi atkreipti dėmesį į visas politikų, tame tarpe ir prezidentės, ir konservatorių klaidas. Tiesos paieškos - visada aukščiau… Esu labai aiškiai pasisakęs ir apie D.Grybauskaitės miglotą praeitį. Tas faktas, kad ji dėstė ekonomiką komunistų vadukams - ne viską pasako. Kur kas svarbiau tai, kaip ji dirbo Europarlamento komisijoje ir kaip darbuojasi Lietuvoje. Piktybinių klaidų, galinčių labai pakenkti Lietuvai, nepastebėjau. Manau, kad ji Laisvės , dirbdama aukščiausiame poste, neišdavė. Dar labai gerai reiks paieškoti, kad sekantis LR prezidentas būtų tokio aukšto lygmens.

Tarabilda       2018-08-5 17:29

Pikaso nurodytas straipsnis: ” https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/atsirade-kgb-dokumentai-sukele-sumaisti/103466” tikrai vertas dėmesio. Kažkaip tada, prieš dvylika metų kažkodėl buvo pražiūrėtas ir nesukėlė skandalo, kokį sukeltų šiandien, po visų papildomų įslaptinimų, ko nebeįmanoma įslaptinti.

Al.       2018-08-5 16:51

Tarsi netikėjot, kad taip galėtų būti, bet gavę nuorodą, kimbat jau dėl kitko. Nors ir taip aišku, kad rezervas per tiek laiko tuos sąrašus, vienaip ar kitaip, turėjo gauti. Nuo Pociūno tai turėjo būti aišku visiems. Bet vis dar plėšom viens kitam marškinius dėl niekų. O Pikasui, visa tai žinant, garbinti Prezidentę ?

Tarabilda Pikasui       2018-08-5 16:38

Supratau Jūsų problemą. Esate toks atskiras ir kai kyla koks klausimas einate pasikonsultuoti, užsirašote konsultacijų pas gydytoją ir patarėją sąžinę. Ir žinot, man atrodo, kad jūsų gydytoja seniai išleista atostogų.

Dzeikas       2018-08-5 16:34

Kaip jus tiksliai issireiskete, Pikasai:
Kai tarnavau sovietineje kariuomeneje politrukas Choroshevas sakydavo “konsultuojuos su Leninu”. Jis turbut irgi palaikytu ideja, kad net Burokevicius teoriskai galetu ispirkt kalte prezidentaudamas Lietuvoje.

Pikasas > Tarabildai       2018-08-5 15:43

Kiekvienas atsakome patys už save. Visada konsultuojuosi su savo sąžine. Ir ne kitaip…

Tarabilda Pikasui       2018-08-5 15:23

Ačiū už nuorodą, o dėl tamstos įtarinėjimų, kad esu stukačius patarčiau pasikonsultuoti su panašias kliautis skleidžiančiu kontoriniu komentatoriumi Julium Puru.

Pikasas > Dzeikui        2018-08-5 15:22

Siūlau netepti kito… tuo pačiu. Dar bus geriau, jei pasiieškosite pašnekovo labiau atitinkančio jūsų mentalitetą ir etiką... Prirašėte visokių niekinių absurdėlių ir gal dar ir laukiate, kad kas nors už tai paglostytų? Viso gero…

Pikasas > Tarabildai       2018-08-5 15:04

“ATSIRADĘ KGB DOKUMENTAI SUKĖLĖ SUMAIŠTĮ” Jūratė Skėrytė.
“Lietuvos žinios” 2006m. rugsėjo mėn. ////////////////////(CITUOJU) “Detektyvinę istoriją primena ne tik Liustracijos komisiją pasiekusių svarbių  m. dokumentų atsiradimo aplinkybės… Kaip vakar per susitikimą su Naujosios sąjungos frakcija patikslino Kuodytė, ją pasiekusiose bylose yra dokumentų originalai, o prisipažinimo laiškai - kopijos. Kur galėtų būti originalai, pareigūnė tvirtino nežinanti. Liustracijos komisijos vadovė kategoriškai atsisakė nurodyti, kas jai atnešė minėtą medžiagą. Ji teigė tų žmonių nenurodysianti net prokurorams, jeigu šie teirautųsi. “Viena vertus, man norisi primušti tuos žmones, kurie šitaip elgėsi (pavogė svarbius dokumentus - aut.), kita vertus, pabučiuoti, kad į krosnį visko nesukišo”, - sakė Kuodytė. Ji garantavo, kad nė vienas ją pasiekęs dokumentas nebus paviešintas ar panaudotas politinėms kovoms.

//////////////// Nors akivaizdu, kad Liustracijos komisijai grąžinti anksčiau iš archyvo pavogti dokumentai, Generalinė prokuratūra kol kas neketina pradėti ikiteisminio tyrimo. Pasak generalinio prokuroro pavaduotojo Gintaro Jasaičio, tam nėra pagrindo. “Visų pirma reikia išsiaiškinti, ar šie duomenys sudaro valstybės paslaptį”, - sakė Jasaitis.

GAL PRISIPAŽINIMŲ KOPIJOS PASLAPTIES NEBETURĖJO? Atsiprašau, tačiau man susidaro įspūdis, kad jūs, p. Tarabilda esate “stukačius”. Turėjau tokią byla su kolaborantu, buvusiu komjaunimo sekretoriumi, vėliau pranešinėdavusi apie politinius kalinius ir rezistentus KGB saugumui įvairiapusišką informaciją. Tas irgi malė š... apie “paskalų skleidimą”. Visos svarbiausios valstybės institucijos bei žiniasklaida yra gavusi išsamią analizę apie tą ordinais apkarstytą veikėją. Atspėkite, kaip LR vardu “apgynė jo autoritetą” LAT pranešėja, kuri prokurore dirbo dar nuo J.Andropovo laikų.

Tarabilda       2018-08-5 12:13

Laukiu iš Pikaso nuorodos į šaltinį. Jei nepateiks, turėsiu pagrindo manyti, kad Pikaso sakinys, kurį pacitavau yra gudriai sugalvota sistemos provokacija. Tai labai nešvari užuomina visiems prisipažinusiems, kad valstybė netesėjo pažado išsaugoti jų prisipažinimo paslaptį. Tokie “išdurti” daugiau nei pusantro tūkstančio žmonių tiesiog stumiami į pogrindį veikti prieš juos išdavusią valstybę.
Slaptos informacijos išvogimo faktą valstybė privalo arba patvirtinti ir pradėti teisminį procesą, arba paneigti ir pradėti procesą prieš paskalas skleidžiantį Pikasą.

Dzeikas       2018-08-5 11:16

Pikasai, ne as , o jus save zeminate platindamas bolsheviku metodologija ir politikos supratima. Susikompramitavusiuju politiku teisinimas ir indulgiavimas dabartiniais metodais vos ne etaloninis to pavyzdys.

Dzeikas       2018-08-5 11:12

Jeigu tas tiesa, tai prisipazinusiuju KGB darbuotuoju ar bendradarbiavusiuju dingimas net ne skandalingas, o kraupus faktas. Tai ir tik tai turetu buti teisesaugos demesyj iki nebus isaiskinta ir kaltieji nebus nubaustoi kaip uz valstybes isdavyste. Nuo vykdytojo iki uzsakovo.
Atrodo nebera skandalo galincio sukompromituoti sikpuodi. Taciau ne, pasirodo sikpuodis dar ir su prarudyjusiom skylem dugne.

Tarabilda to P.       2018-08-5 9:31

Gal galite patreikti nuorodą, kur viešojoje erdvėje apie šį faktą buvo skelbta?

Pikasas > Tarabildai       2018-08-5 9:23

Taip, išsiliustravusių duomenų laikinas pradingimas - skandalas. Taip ir aiškinu… Apie tai buvo rašyta viešoje erdvėje. Esu priminęs apie tokią sudėtingą  situaciją aukščiausios valstybės valdymo ir teisėsaugos institucijoms su konkrečiomis nuorodomis.

Tarabilda Pikasui       2018-08-5 8:41

Parašėte sakinį “Dar kraupesnis yra tas faktas, kad išsiliustravusių duomenys buvo nugvelbti ir grąžinti tik po 10 dienų.”
Jei tai tiesa, prisipažinusiųjų įslaptinimas neturi jokios prasmės, ir yra valstybinio masto skandalas.  Nusikaltimas tokioje būklėje laikyti žmones, kurie tikrąja žodžio prasme yra “pakabinti”, ir nežinia kas slapta juos gali šantažuoti ir valdyti.
Jei žinote tą “išvogimo” faktą ir slepiate, tai toks pat nusikaltimas, kaip ir duomenų išvogimas.
Ar galite savo teiginį apie duomenų išvogimą pagrįsti? Iš kur jums apie tai žinoma?

Al.       2018-08-5 3:02

Klausimas ne apie atskirus sistemos varžtelius, o apie organizacijos įvertinimą. Lygiai tokį, koks buvo taikomas naciams. Ir tai nėra jokia praeitis - jie tebevaldo tiesiogiai. Nors, išsibarstę po keliom vėliavom. Be to jie ateina ir iš kitos pusės Franfurto mokyklos mokinių pavidalu.

Pikasas > Dzeikui       2018-08-4 23:12

Man visai nesvarbūs bei neįdomūs tokio pobūdžio klausimai. Nežeminkite pats savęs.. Patariu… Viso gero…

Dzeikas       2018-08-4 20:07

1) Dalia Grybauskaite NUSLEPE naryste Burokeviciaus KP po Kovo 11d.
2) Iskilus faktams apie taja naryste, ji pasiteisino esa “nedalyvavo” burokevicininku organizacijoje. Taciau istojimo pareiskimo nepateike. Todel politikams taukomu kaltumo prezumpcijos poziuriu “prezidentes” pasitesinimas yra NIEKINIS.
3) Praeities melo teisinimas dabarties nuopelnais(daugiau negu abejotinais) indulgencijos politiko melui neduoda ir toks poziuris yra komunistines ideologijos recedyvas.
Pikasai, cia jusu asmenine iniciatyva platint totalitarizmo metodologija (ne metodus, o metodologija) ar esate sajudistu indoktrinuotas?

Pikasas       2018-08-4 19:03

Nemanau, kas siūlymas įvertinti LKP nukreiptas prieš kurį nors konkretų asmenį. To labiau, kad šalies vadovės biografija žinoma. Dalia Grybauskaitė savo konkrečiu darbu įrodė savo profesionalumą bei atsidavimą Lietuvos interesams. Manau, kad komunistų partijos ir su ja susijusios ideologijos pasmerkimas gerokai vėluoja visame demokratiniame Pasaulyje. Lietuvoje siūlomos užuominos galėtų būti paskata visiems, kurie anskčiau ar vėliau nuo tokios ideologijos bei su ja susijusių konkrečių veiksmų nukentėjo. LKP pavadinimų keitimas pasislėpti nepadėjo…Tenka pripažinti, kad grįžtama prie komunistų įvertinimo po kelių LKP ir jų perėmėjų kadencijų valdymo. Lietuvos ekonomika ir demokratija nuo to jau gerokai nukentėjo. Pakanka prisiminti “prichvatizacijos” laikotarpį, “neteisėta, bet naudinga Lietuvai”, “vsio zakonno” kitas formuluotes, ” “šaukštų skambesį” bei kitką... Nežiūrint to, žinome ir kitą posakį: “Geriau vėliau , negu niekad…” Bent jau moralinė prasme siūlymas nurodyti komunistinę veiklą, manau, yra pozityvus. Beje, nederėtų užmiršti, kad TSKP vadovavo ir sovietiniam saugumui, kuriam talkino visokie KGB “bildukai”. Dalis jų išsilistravo, tačiau jie pamiršo, kad buvo draudimas meluoti kandidatinėse anketose. Tai, kad 1600 buvusių KGB agentų išsiliustravo suteikia jiems teisę nebūti paviešintiems. Tačiau tas faktas nesuteikia moralinės teisės veržti į valdžią meluojant. Dar kraupesnis yra tas faktas, kad išsiliustravusių duomenys buvo nugvelbti ir grąžinti tik po 10 dienų. Kas juos galimai nusikopijavo gali daug ką valdyti. Ir tai gali būti net labai didelė įtaka. Gal net katastrofinė, Be to, negalima atmesti ir Rytų imperijos įtakos, kuri neabejinga savo buvusiai kolonijai. Lietuva, esanti ES ir NATO struktūrų pasienyje, netgi dažnai būna Kremliaus dėmesio centre. Tai taip pat trukdo mūsų šaliai ryžtingiau atsisakyti socialdemokratinio populizmo. Tenka tik apgailestauti, kad iš Lietuvos išvyko virš 800 tūkst. emigrantų. Manau, kad jie labiau atsikratę minėtų marazmų, kurie demokratinėje visuomenėje vis labiau tampa praeities atgyvenomis. Seimo rinkimai - visados būna rimtas išbandymas mūsų visuomenei. Pagal rezultatus galima atspėti apie mūsų visuomenės sąmoningumo augimą.

 

Dzeikas       2018-08-4 17:21

sutinku , kad turejo buti ivykdyta desovietizacija, ir komunistu partija turejo but paskelbta nusikalstama organizacija.
Taciau dabar,praejus 30 metu, persekioti islikusius komunistus, ar TSKP nomenklatura atrodysim kaip zurofistai vezantys invalido vezimelyj su dvasiom besikalbanti zydsaudi teisman.
Jie(nomenklatura) seniai jau perdave patyrima ir valdymo metodus jaunesniai kartai KURIU teisti uz komunizmo nusikaltimus neiseis.
Alegorija butu, daryti skrandzio valyma pacientui kuris nuodus suvalge pries 3 dienas. Kraujyje viskas, o ne skrandyje, ne zarnyne ir net ne kepenyse.

Al.       2018-08-4 12:06

Būtent dėl to, kad su komunistais nepasielgėm taip, kaip su naciais, jie mus ir tebevaldo. Sau įprastais būdais. Pirmiausia turim priimti dorovinius reikalavimus, o tik tada siekti juos kokiu nors laipsniu įgyvendinti. O ne atvirkščiai. Kokia teise atsikratysim vagių valdžios, jei doroviniai reikalavimai ties kulnais ? Kai Mozė atsinešė Dekalogą, jie gyveno tobulai? Vargu bau. Kitaip, Jo būtų ir neprireikę. Dėl šikpuodžio - dorovinis įstatymas jį ir pakeičia auksine taure.

Dzeikas       2018-08-4 8:53

Jus biski su kontekstu susipazinkite.
Lietuvos taip vadinama “valstybe” nesugeba issivalyti kriminalo is auksciausio valdzios eselono. Bet morales kartele bando uzkelt auksciau bambos.
Isiskaitykite ponai katalikai:
“Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta,yra kaip sidabru inkrustuoti auksiniai obuoliai.”(Senasis testamentas)
O jus aukso obuolius bandote i sikpuodi sukraut ir pasauliui pateikt. Ragaukit.
Koks sekantis pasiulymas bus?
Henrika Daktara policijos generaliniu komisaru paskirkim, kai bus isleistas pagal amnestija? Kai buvo Kauno gauju smogiku vadas tai drausme ir organizacija buvo geresne negu policijoje.
Vaiku teisiu kontroliere Ziobiene garseja savo neveiklumu. Ervyda Cekanaviciu paskirkim - tas tai veiklus.Ir medziaga gerai zino.

Tarabilda       2018-08-3 20:39

Teisingai, teisingai teisingai, matrona Žemyna. Tai ką, sakykit, siūlot su tais visiems žinomais nusikaltėliais daryt? Ką daryt su Jūsų visų mylima Prezidente? Gal ketvirčiuot pagal broilerių ketvirčiavimo taisykles?
Ir kaip , atrodytų, raštingi žmonės pakimba at tokio pigaus jauko? Va šito tai niekaip nesuprantu.

dzeikas       2018-08-3 19:20

1998m , Niujorke , kai man rupejo isgyventi, o ne politika, vietiniame rusu (zydu) imigrantu laikrastukyj, skyrelyje Post sovietines naujienos, buvo isspausdintas straipsnis skambiai uzvadintas “Lietuva dar karta pasmerke komunizma”, ten konservai kaip tik organizavo soki su kardais ir suoliais per lauza.
Na savo pasieke, net JAV perdem desinioji spauda pasijuoke, pirstu prie smilkinio pasukinejo ir tiek.
Eilini karta Lietuva i vandeni pabezdejo.Na tai buvo pries 20 metu, sakykim chamai su plugo rankenom styranciom is kyseniu shabata organizavo, tautai dopingo ikalt vietuoj duonos. Bet dabar tai apsislifuot turejo, lyg kajines ismoko tamsias detis prie kostiuminiu kelniu… o vis riebaluotas rankas i Gucci skvernus nusisluostyt bando.

veikėjas       2018-08-3 18:49

Mes ir tada dirbome Lietuvai, kariavome mažuosius karus.
Kokio dar reikia atskiro paskelbimo?
Visų mūsiškių sąrašaus lengva surasti apdovanotųjų LR ordinais ir medaliais bei valstybinių pensijų sąrašuose.
Kokie gi mes nusikaltėliai?
Mes esame nusipelnę.
Gyventi dar geriau.

Žemyna        2018-08-3 16:42

Autorius į svarbiausius taškus vinutes sukalė - bent jau pastaruoju metu taip konkrečiai taškų ant „i” niekas nestatė, svarbiausių grįžimo ten, iš kur veržėmės,posūkių nenurodė. Nes tai grėstų jų sau „už nuopelnus” susigrobtam gerui bei postams.
O neklyskime, kad jau nebėra jų. Dar ir kaip yra - Neužmirškime, jog VLKJS LR CK skyriuje komjaunimo vadai visi buvo komunistai, o vietiniai komjaunimo CK tapo pirmieji „liberalizmo” lizdai sovietinėse respublikose. Šiandien jie dar nepersenę. Šiandien Seimo žiedą sudaro ir LKP CK instruktoriai, sekretoriai ir pan. Pvz., lietuviškąją į KOMERCINĘ „abėcėlę”, o per tai ir lietuviškus į globalistinius pasus mums keisti siūlo kas? - Ogi žavusis ponas Kirkilas. O kas Lietuvą nuginklavo? Kieno tai buvo iniciatyva? Ir dar ši Autoriaus „vinutė” į KP žavesio karstą: kas tiesa, tai tiesa - kad mes savo tautinį paveldą taip aršiai saugotume, kaip buvę KP nariai savo komunistines tradicijas saugo… O kaip manote - ar jie tikrai nebijo, kad tuo pasmerkimu baigsis jų politinė karjera? O jie juk tikisi iš Seimo dar ir į EP persikelti, ir pensijos sulaukti tose kėdėse snūduriuodami - juk tai būtų vyšnia ant torto ne tik jų CV, bet ir legalių pajamų sąskaitose.

Tarabilda       2018-08-3 15:57

Stasy, palaukit, ar čia siūloma komunizmo pasmerkimo deklaracija, iš kurios išplauktų Vildniaus Niurnbergas Du? Nieko panašaus, tik kažkokie būsimi valdininkai, esą turėsią, prieš nutūpdami į kėdę, viešai paskelbti, kad jis kažkada buvęs LKP nariu. Ar jums nekvepia tai absurdu? Didžioji dauguma LKP narių yra arba po žeme, arba pensininkai, arba labai aryi jų. Į kokius konkuraus jie dar gali eiti, kur reikės pateikinėti savo anketinius duomenis?
Komunizmą ir jo ideologiją mes jau seniai pasmerkėme. Kas pasikeis jei dar kartą riktelėsime, kad tai nusikalstama ideologija? Niekam nepaslaptis nei tų komunistų sąrašas, nei kas jie tokie buvo. Visokių buvo. Ar Jūs norite visus kišti po viena kepure? Tada ir Justiną Marcinkevičių reikėtų skelbti nusikaltėliu, suniekinti jo kūrybą ir išmesti iš Lietuvių literatūros programų.
Ar gerai su galva tiems konservų propagandistams, man kyla labai rimtas klausimas.

Stasys       2018-08-3 14:51

Apie Vakaruose pamintas krikščioniškas vertybes, amoralumą, liberastų siautėjimą, tai jau kita kalba. Nereikėtų suplakti į vieną krūvą Vakarų ir Rytų, praeities ir dabarties.  Kalbame apie rytinių okupantų bei jų tautinių pakalikų padarytas skriaudas bei nusikaltimus okupuotų, na, ir savų žemių žmonėms. Su tuo reikalu reikia užbaigti, kaip yra užbaigtas reikalas su nacionalsocialistais (fašistais). Juk bolševikų (vėliau pasivadinusių komunistais) nusikaltimai akivaizdūs ir nei kiek ne mažesni už fašistų. Taip, nederėtų labai smerkti eilinių kompartijos narių, nes tenai jie pakliuvo dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl materialinių, nors dūšioje ne visi buvo komunistais. Betgi išrinkimas amb į aukščiausią postą parodė, kad rimtai sergame raudonlige. O juk raudonieji galima prilyginti rudiesiems, nes, panašu, kad jie iš vieno lizdo. Juk Hitleris su Stalinu pradžioje draugavo, net nepaklusnią Lenkiją sumaitojus, bendrą pergalės paradą surengė Breste. Labai įdomu, - raudonieji bei vermachto (rudieji ) kariai draugiškai marširuoja kartu. O vėliau Katynė.... Siaubinga !  Jų abiejų godumas, šizofrenija, svetimų žemių troškimas ir sukėlė II-jį baisųjį pasaulinį karą. Abiejų nusikaltimai panašūs, nesvarbu, kas išėjo nugalėtoju ....

Idealistas - realistas       2018-08-3 13:21

Taip, buvusi TSKP ir LKP yra nusikalstamos partijos. Tačiau jeigu čia visi trokštantys visuotino viešo kompartijos pasmerkimo, iš to tikisi kažko geresnio, tai, manau, kad labai apsirinka. Šiandien antimoralinis blogis yra apėmęs ne tik „buvusius“ komunistus, bet ir vadinamąsias „dešiniąsias“ partijas. Visi žinome, kas darosi „pažangiuosiuose“ Vakaruose, kur niekad nebuvo valdžioje kompartijos: atsisakymas tradicinių vertybių, o vietoje to valstybės, kaip dorovinės ir kultūrinės tvarkos palaikymo institucijos, visiškas nuvertinimas, homoseksualizmo propagavimas, narkomanija, pornografija, vartojimo kultas… Taigi, palaidumo blogybės slepiasi ne tik „buvusiuose“ komunistuose.

Jules to Aciu       2018-08-3 12:12

Kuo jie išsiskiria, kai tiek metų tylėjo, o dabar nubudo? A, tada reikėjo savimi pasirūpinti(Me the First) ir babkes kalti kvailų rinkėjų sąskaita, prisidengus Tėvynės Sąjunga ir kitomis konservatyviomis skaistybėmis, tiesa? Na, o Kasčiūnas, nėręs į krūmus dėl pačio pasikviestų vokiečių parlamentarų, išvis nieko nevertas kinkadrebys, mėgstąs apsimesti tuo, kuo nėra, kad tik runkeliai kibtų ir aitvarai babkes abiems neštų. Kada baigsis šios patyčios iš mūsų, nežinia, nebent Trumpas šituos gudragalvius pastums į šoną, ką manote? Nusibodo mums tie babkiniai politikos chameleonai - VU absolventai, tikrai.

Tarabilda       2018-08-3 11:44

Komunistai seniausiai mutavo į neoliberalus ir visokio plauko leftistus. Kodėl konservai, kurių ideologija turėtų remtis tradicinėmis vertybėmis, nesmerkia būtent to mėšlo, kuris iš vidaus naikina civilizaciją dabar? O todėl, kad jie patys yra tie mutantai. Anūkas yra tipiškiausias tos naujosios neokomunistinės, gender ideologijos atstovas. Ažubali, Kaščiūne, neapsimetinėkite konservatoriais. Gal pasakykite nuoširdžiai, ką apie savo lyderio pažiūras galvojate, ir kur jo vieta.

Ramiros -        2018-08-3 9:43

- labai taiklus komentaras.Skaitant kai kuriuos komentarus galima daryti isvada, kad ir siame portale yra suinteresuotu kad niekas nevyktu.Sene komunistu ir visokiu organu giesmele - kam cia reikia kirsinti visuomene, jau daug laiko nutekejo, palikime ramybeje.

Aciu       2018-08-3 9:36

auroriui uz savalaiki ir teisinga straipsni.Jau kuri laika pastebiu, kad ir Kasciunas ir Azubalis is kitu konservatoriu tarpo ryskiai issiskyria.Ju pasiulymai ir idejos reikalingos ir naudingos Lietuvai ir jos zmonems.Del to, kad Lietuvoje nebuvo atlikta liustracija, neivardinta LKP kaip nusikalteliska organizacija, kalte turi prisimti ir prezidentas Adamkus ir V.Landsbergis.V.Landsbergis tinkamu laiku ar nepanorejo, ar nesugebejo ta padaryti.Jo anuko G.Landsbergio isskayta pozicija del siulomo projekto lyg ir ne labai stebina.Jo paziuros kaip liberasto ir toleranto tik pasitvirtino.Bet, konservatoriu partijoje ne jis vienas.Tai ka mano kiti?

Ramiros       2018-08-3 9:08

Autorius, teisus, reikia gi kažką daryti. Geriau vėliau, negu niekada. Štai, pirmojo LKP sekretoriaus prastūmimas į aukščiausią valdžią buvo istorinė klaida. Tam aktyviai darbavosi viens veikėjas, kuris Lietvos Nepriklausomybės nuo Rusijos imperijos viešai pavadino “istorine klaida, o valdant aukšto rango komunistams, nusipelnusiems okupantams, manau, į visus plyšius buvo sukišti buvę jų įrankio agentai, gal net kai kurie ir iki šiolei veikiantys, visokio plauko kolaborantai, uoliai tarnavę okupantams, “rezervistai”, vadinamieji “valstybininkai” ir kitokios šiukšlės. Taip, mano manymu, jeigu laiku būtų buvusi jų liustracija bei kelio į valdžią užkirtimas, tai ir nebūtų buvusio Garliavos skandalo, kiekvienas nusikaltėlis būtų nuo pat pradžių pasodintas, nebūtų viskas apversta aukštyn kojom, nebūtų kelis metus kankinančiai tampomi, niekinami bei teisiami sąžiningiausieji, tikrai pilietiški, neabejingi blogiui žmonės, nebūtų reikėję klausti,ar dar gyva Deimantė. Tikriausiai, tai ne vienintelis melo bei neteisingumo atvejis. Taip, be abejo, vėloka tai, kas siūloma daryti,  nes tas raudonasis buldozeris yra giliai įsišaknijęs ir galingas, savo rankose turintis beveik visus svertus, bet reikia kažką daryti, kad galutinai nenusiristume į bedugnę, į pražūtį ...

Jules       2018-08-3 7:10

Tie du konservatoriai tipiška demagogija užsiiminėja, manydamai, kad runkeliukai(mes) ir davatkos vėl kibs. Tai reikėjo atlikti 1996 metais, kai turėjote absoliučią daugumą LR Seime, bet tyčia neatlikote, nes gretose tokių turėjote gana daug, pavojingai daug savo partijai. Tai turėtų siūlyti ir atlikti jau kiti žmonės - ne sovietiniai žmonės ir nesovietinė partija, ne neosovietinės partijos. Žinoma, be rimtos desovietizacijos, be depolonizacijos ir derusifikacijos mūsų tautos laukia tik nunykimo tęsinys, be jokios abejonės. Tad baikit tyčiotis, vienąkart, iš mūsų, gerai?

Al.       2018-08-3 0:44

Tiek visi opozicionieriai draskėsi dėl liustracijos, o dabar, kai atsirado žmonės, to siekiantys iš pagrindo, griežia dantį. Kas nepatinka, ponai ? Ne tas pasiūlė ? Per vėlai ? Džiaukitės, kad dar yra kantrių žmonių, vis dar siekiančių tiesos. Šitą ribą perėję, atsirinksim, atsisijosim visus pretendentus. Jei kas nors suras kokį žydšaudį, irgi vaipysitės ?
Jei atsirastų partija, kuri užsibrėžtų pagaliau liustruoti bolševizmą, tai tik už ją ir būtų verta balsuoti. O jei įvyktų stebuklas, ir ji dar ir laimėtų, tai gal sugebėtumėm atsilaikyti ir prieš dabartinį satanistų puolimą.

Nesąmonė       2018-08-2 23:00

Kokius niekus tas Zolubas paisto? Kompartijos narių sąrašai nėra įslaptinti. Zolubai Zolubai, pakelk užpakalį ir nueik į LKP archyvą. Ten gausi ir partiečių bylas. Net išvalytą Grybauskaitės bylutę. Ir kas iš to? Šūdas ant pagaliuko.

Dzeikas       2018-08-2 20:55

prisimine nabasnykas pabezdet.

Tarabilda       2018-08-2 20:50

Dviejų konservatnykų reklaminis šou. Pažiūrėčiau, ką jiems patriarchas pasakytų, jei jie pareikalautų atidengti KGB sąrašus. Visų - ir tų kur prisipažino, ir užsislėpusių .

Klausimėlis       2018-08-2 18:52

įdomu ar tas radikaliai nusiteikęs ponulis jau pasirūpino savo artimąja aplinka: pasmerkė buvusius LKP narius pvz. savo konkrečius giminaičius, klasiokus, kursiokus, buvusius kolegas, kaimynus, pažįstamus, etc???? O gal jis tik drąsus smerkti abstrakčiai ir taip viešumoje puikuotis?

katinėlis Vasia       2018-08-2 18:12

Jeigu jau smerksite LKP, tai kartu pasmerkite ir tuos , kurie tai nepadarė anksčiau -prieš 3o metų. dabar , kai šita šaika apsirūpino turtais save , savo anūkėlius ir provaikaičius iki kelių kartų į priekį parceliuodami, apiplėšinėdami valstybę , o tuo pačiu ir jos piliečius,jie tik juoksis . Čia panašu į rusišką pasakėčią; “šeimininkas bara katiną , kam jis šeimininko pietus kerta , o katinas net neklauso ir toliau ėda”...
paprastai tokie publikos dėmesį patraukiantys veiksmai daromi, kad pridengti kažkokius dabar nuslėpti ruošiamus sprendimus ir veiksmus, kurie neturėtų būti žinomi viešai.

anūkas       2018-08-2 17:50

jokiu būdu!
kur gi ne - pirma pasmerksime kpss, o kas po to?
o po to dar sugalvos pasmerkti kgb.
na žinote, viskam yra saikas ir ribos.
ar tam mano senelis sukūrė šią santvarką?
kažkokius briedus tas zolubas rašinėja.
teks pašalinti iš mūsųu partijos.
niekina šventas vertybes, kėsinasi į autoritetus.
parazitas.


Rekomenduojame

Laisvūnas Šopauskas. Vienos politologinės konferencijos analizė, arba Už Lietuvos pinigus – valstybės griovimas (I)

Arvydas Juozaitis reikalauja švietimo ir mokslo ministrės atsistatydinimo

Partizano Juozapo Streikaus-Stumbro baigiamoji kalba Troikos teisme

Vladas Vilimas. Kam reikalinga Konstitucijos pataisa dėl individualaus skundo?

LAT: medžių kirtimui pasipriešinusiems kauniečiams baudos neskirtinos – visuomenė turi teisę reikalauti kokybiškos informacijos apie medžių būklę

Kaip ideologija nugali mokslą: net „Mein Kampf“ galima „prakišti“ už mokslinį straipsnį

Povilas Urbšys. Kas nuoširdesnis: prof. V. Landsbergis ar R. Karbauskis?

Peticija: solidarizuokimės su mokytojais ir pareikalaukime ministrės atsistatydinti – padėkime pasiekti pozityvių švietimo pokyčių

Vytautas Radžvilas. Lietuvos pakasynos – valstybės lėšomis

Andrius Švarplys. Pasaulis, kuriam nesame pasiruošę

„Lithuanian Freedom Fighters“: video pasakojimas apie Lietuvos Laisvės kovas ir kovotojus

Vytautas Rubavičius. Mokytojui – „skaičiuoklę“ į dantis

Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į knygos „Dezinformacija. Slaptas ginklas: laisvos visuomenės griovimo metodai“ pristatymą

Valdas Vasiliauskas. Konservatoriška svajonė ar klejonė?

Darius Kuolys. Švilpiu ir aš stebėdamas Švetimo ir mokslo ministerijos įslaptintus viešuosius pirkimus

Vytautas Radžvilas. Moj adres – [evro]sovetskij sojuz…

Eglė Česnakavičiūtė. „Atlikęs pareigą Tėvynei“. Skiriama visiems laisvės kovotojams, vis dar neturintiems amžino poilsio vietos

Lietuva palydėjo į amžinąjį poilsį Adolfą Ramanauską-Vanagą

Geroji Naujiena: Visi esame kilę iš vieno ir palaiminti būti viena

Rasa Čepaitienė. Balta

Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui: miškas be vilko – ne miškas

Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksutė: „Išsipildė mano svajonė“

Kviečiame spalio 5 ir 6 dienomis pagerbti Adolfo Ramanausko-Vanago atminimą (programa; papildyta video)

Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas Kaune: Danguolė Petrauskaitė-Juodžbalienė. Diena, kai baigiasi kantrybė, arba Kaip man ne gėda

Advokato Sauliaus Dambrausko darbų ginant viešąjį interesą apžvalga: paremkime šias pastangas –  tapkime beprecedenčio proceso dalimi

Kviečiame į Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ pristatymą Šiauliuose

Vygantas Malinauskas. Socialinis teisingumas pagal Trump’ą ir Lietuvą

Arvydas Juozaitis: jei būčiau išrinktas Lietuvos prezidentu…

Nida Vasiliauskaitė. Apie populizmą ir populistus

Andrėjus Gaidamavičius. Spalio 13-oji – diena iškirstai Labanoro giriai apverkti

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.