Dienos aktualija, Visuomenės pokyčių analizė, Institucijų ir pareigūnų korupcija bei savivalė, Demokratija ir valdymas, Liustracija ir desovietizacija

Algimantas Rusteika. Ar šis pirmininkas būtų objektyvus?

Tiesos.lt redakcija   2021 m. vasario 18 d. 15:52

51     

    

Algimantas Rusteika. Ar šis pirmininkas būtų objektyvus?

Atsklinda gandai, kad Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininku kuluaruose aptariama konservatoriaus Emanuelio Zingerio kandidatūra. Pagal mūsų įstatymus negalima už tėvus vaikų teisti. Tačiau Tora sako, kad Dievas yra baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lig trečios ir ketvirtos kartos (Iš 34,7).

Kaip ten bebuvę su tikėjimo dogmomis, vieši, žmonių ir valstybės gyvenimą lemiantys asmenys ir jų gyvenimai negali būti ir nėra paslaptimi. Susipažinus su Seimo deputato šeimos istorija kyla pagrįstų abejonių dėl interesų konflikto. Emanuelis Zingeris tikrai negalėtų būti objektyvus sprendžiant laisvės kovų istorijos klausimus, kadangi jo tėvas Mykolas Zingeris asmeniškai dalyvavo naikinant laisvės kovotojus.

Daugiau nekomentuosiu. Tiesiog pridedu skaitytojų dėmesiui paskelbtus dokumentus – ačiū „Lietuvos Aido“ redakcijai. Galiausiai tai ir šiaip įdomus skaitinys apie Lietuvos istoriją.

* * *

Seimo narys Emanuelis Zingeris ir jo brolis rašytojas Markas Zingeris, Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius, rengia spaudai atsiminimų knygą apie savo tėvą žinomą pedagogą, buvusį Kauno m. VIII vidurinės mokyklos direktorių Mykolą Zingerį. „Lietuvos Aidas“ spausdina ištrauką iš knygos.

Archyviniai dokumentai byloja

Kauno m. VIII vidurinės (pamaininės) mokyklos
direktoriaus Zingerio Mykolo, Jokūbo s.,

Personalinė autobiografija atsiminimai

Aš, Zingeris Mykolas, Jokūbo, gim. 1918 m. gruodžio mėn. 5 d. Alytaus mieste, vokiečių kalbos mokytojo šeimoje. Ryšium su tuo, kad mano tėvas nuo jaunystės buvo kovingas ateistas, aš augau nuolatiniame konflikte su vietine žydų religine bendruomene. Mano jaunų dienų patirtį aš aprašiau straipsnyje „Kaip aš nustojau tikėjęs“ – „Kauno tiesa“, 23.XI.1958 m.

Vėliau, besimokydamas Kauno gimnazijoje (Šolom Aleichemo v.), aš pažangių moksleivių įtakoje įstojau į Kauno laisvamanių draugiją, kurios būstinė tuomet buvo Žemaičių g-vė 3. Kaip atsimenu, draugijos narių tarpe radau bendraminčius ir draugus, kurie padėjo man apsispręsti, surasti artimą mano jaunatviškai dvasiai ideologiją. Čia susipažinau su Malinausku Povilu, Petru Cvirka, Montvila, Šmuilovu ir kitais draugais, turinčiais tvirtą, gyvenimo buržuazinėje santvarkoje iškaltą pasaulėžiūrą.

Čia, draugijos būstinėje, užvirdavo gyvos diskusijos visokiais aktualiais klausimais. Vulgarus ateizmas pavirsdavo į tvirtą materialistinę pasaulėžiūrą, revoliucinė teorija kvieste kvietė prie veiklos. 1937 metais artimiausias mano draugas tapo Povilas Malinauskas (organizavo vieną iš pirmųjų partizanų būrių Kauno m., žuvo 1942 m. Kaune, prie Kampo gatvės). Jis dažnai rasdavo prieglobstį mano bute, kur slėpdavosi nuo žvalgybos. Jo nurodymais aš dažnai vykdydavau įvairias smulkias revoliucines užduotis. Pavyzdžiui, kai lenkai buvo internuoti Birštone, aš nuvažiavau į Birštoną su tikslu nupirkti nuo lenkų karininkų nuslėptus ginklus ir šaudmenis.

Didelę įtaką man turėjo visapusiškai paruoštas marksistas Jacovskis E. (Dirba Aukščiausioje LTSR taryboje, prezidiume), kurio namuose aš susipažinau su populiariu anais laikais J. Stalino veikalu „Leninizmo pagrindai“. 1935 m. draugas Šmuilovas mane atsivedė pirmą kartą į revoliucinio jaunimo išvykas. (Šmuilovas žuvo IX forte). Niekuomet neišblės mano atmintyje mūsų vadovės drg. Šmerkovičienės (dirba Centr. bibliotekoje) paveikslas. Čia, tose išvykose, mes grūdinomės būsimai žūtbūtinei kovai, skaitydami apie Gavrošą ar Paryžiaus Komuną. Apie Karolį Požėlą ir Mickevičių Kapsuką, čia mes dainavom ugningas revoliucines dainas, čia mes skaitėm J. Paleckio knygą „TSRS mano akimis“.

Kai kada pas mus atsilankydavo prityrę kovotojai už darbo žmonių teises ir atpasakodavo mums apie revoliucinį darbo žmonių judėjimą visame plačiame pasaulyje.

Visi mes, dalyvavę išvykose, aktyviai rinkom lėšas MOPRui ir vykdėme revoliucinę agitaciją jaunimo tarpe.

Kaip atsimenu, vieną iš pirmųjų man pavyko įtraukti į komjaunimą S.Kancediką (pulkininkas, kariniame komisariate Vilniuje).

Man padėdavo platinti atsišaukimus mano pusbroliai Zingeris Mendelis (Vilniuje) ir Zingeris Nojus (Vilniuje).

Tuo tarpu mano tėvas, išnuomavęs mebliuotus kambarius pas namų savininką Rumšiskį, įrengė III kl. viešbutį, kurį pavadino „Komercija“. Tai buvo Laisvės al. 49. Čionai viešbučio palėpėje aš, drg. Bederis (dirba LTSR Centriniam Archyve), Buršteinaitės (nežinau likimo) spausdinome šapirografu atsišaukimus.

Koks buvo mūsų džiaugsmas, kai pavyko pagaminti Giedrio ir Greifenbergerio nuotraukų fotokopijas. Čia revoliucinių švenčių metu mes leisdavom karvelius su raudonais kaspinais iš viešbučio lango, kuris išeidavo į miesto sodą. Šapirografą mes gavom iš partijos parajonio komiteto nario (kaip paskui sužinojom) drg. Volfsono, vardo nebeatsimenu, žinau tik, kad kovojo 16 Lietuviškosios Divizijos 156 pp. gretose ir žuvo fronte. Kaip teko sužinoti iš vietinės gyventojos (Tamaros Bartusevičiūtės, Laisvės 89), ardant namo Laisvės 49 stogą buvo rastas šapirografas, kur jį dėjo, neatsimenu. Tuo metu viešbučio palėpėje vykdavo ir mūsų kuopelės susirinkimai.

Dažnai kuopelės nariai susirinkdavo dabartinėje Požėlos gat. ar Vilniaus gat., kiemą galėčiau reikalui esant atpažinti. Čia mes mokėmės ir konspiracijos taisyklių, čia numatydavom kovinius uždavinius komjaunuoliams.

Kaip atsimenu, mums, jaunuoliams, paliko neišdildomą įspūdį savo logišku mąstymu ir revoliuciniu nuoseklumu seni kovotojai už darbo žmonių teises: Zimanas G. („Tiesos“ redaktorius), Bordonaitė (teko lankytis namuose, Vilijampolėje). Jie dažnai sulaikydavo mūsų jaunatviško temperamento pasireiškimus ir pamokydavo, „kas galima ir kas dar per anksti daryti“. Jie kritikavo endekiškas ir anarchistines tendencijas, kurios pasireikšdavo dar neprityrusio jaunimo tarpe. Jie rodydavo tikrą revoliucinį kelią. Kaip atsimenu, gavę atsišaukimus, komjaunimo CK, „Tiesą“, „Šluotą“ ir kt. spaudą, mes išnuomodavom valtelę prie perkėlos (Nemuno g-vėje) ir plaukdavom prie Medžio apdirbimo fabriko ir malūnų, Aleksote, kur tamsos prieblandoje išplatindavom atsišaukimus; literatūrą, kiek atsimenu, gaudavom irgi iš drg. Volfsono ar atsinešdavo vyresnioji Buršteinaitė Zelda, kuri ėjo sekretorės pareigas.

Mums dažnai skaitydavo „tarptautinę padėtį“ žmogus, kurį mes vadindavom „studentu“. Jis buvo labai užkonspiruotas, ir man atrodo, kad jis atvyko iš Tarybų Sąjungos. Atsimenu, kad jis turėjo trumpai nukirptus plaukus ir buvo tuomet 26 metų amžiaus (maždaug). Taip iki šiol jo pavardės nesužinojau. Revoliucinis jaunimas dažnai rinkdavosi pas Jacovskius. Ši šeima buvo žinoma savo revoliucinėm tradicijom. Čia susitikdavo tuomet dar jauni drg. drg. Atamukas (dirba Vilniuj), Zelianskis (Vilniuje), Vaserdamas (Vilniuje), Goldas (Vilniuje), Zeisas (Vilniuje). Čia, pas Jacovskius, mes rasdavom reikalingą mums revoliucinę literatūrą, čia rasdavom tą dvasinį peną, kuris taip mums buvo reikalingas anais tamsios buržuazinės reakcijos laikais. Čia aš rasdavau visus atsakymus, kurie kildavo man rišant revoliucinę teoriją su gyvenimo praktika. 1938 metais mus su Povilu Malinausku rišo stipri draugystė; kartą mes surengėme pasikalbėjimą priemiesčio traukinyje, kuris, rodos, vyko į Jonavą. Pasikalbėjimas buvo apie buržuazinį nacionalizmą ir tikrąją tautų draugystę.

Povilui pavyko gyvais pavyzdžiais įrodyti, kaip tautininkai skaldo darbininkų judėjimą, prisidengiant nacionalistinėmis frazeologijomis. Tuo laiku į vagoną prasistūmė du policininkai ir mėgino mus sulaikyti.

Tik dėka Jonavos „stalių“ mums pavyko pabėgti, nušokant nuo pilnam greityje riedančio traukinio, policininkai nepajėgė prasiskverbti pro gyvąją žmonių užtvarą. Dažniausiai Malinauskas P., aš ir jo žmona Emilija dalyvavom darbo žmonių demonstracijose. Atsimenu dvi stambesnes, kurios įvyko susiremiant su policija: tai demonstracija prie Tarybinės ambasados ir darbo žmonių demonstracija prie Profsąjungos Rūmų. Ypatingai liko atmintyje išardytos grindys ir plytų krūva prieš policiją prie Profsąjungos Rūmų, kur ir aš buvau pavaišintas „bananu“.

Lietuvos Komunistų partija per dvidešimt metų sunkiomis pogrindžio sąlygomis vadovavo liaudies išsivaduojamai kovai. Ji stiprino ryšius su liaudimi, stiprino darbininkų ir valstiečių sąjungą ir ruošė darbo žmonių mases sprendžiamiems mūšiams. Darbo žmonių padėtis Lietuvoje, ypač ekonominės krizės metais, 1930–1933, buvo sunki. 1935 m. kilo didelis valstiečių streikas. Dar labiau buržuazinę Smetonos vyriausybę sukrėtė 1936 m. visuotinis politinis streikas. Gyventojų nepasitenkinimą didino antinacionalinė vyriausybės politika, ypač po 1938 m. Lenkijos imperialistų ultimatumo.

Tas nepasitenkinimas pasiekė kritišką ribą, kai, metams praėjus, fašistai atidavė Hitleriui Klaipėdą. Liaudis suprato, kad Smetonos valdžia išdavė nacionalinius Lietuvos interesus.

1939 m. kovo mėnesį, netekus Klaipėdos krašto ir prasidėjus karui Europoje, Lietuvoje atsirado nauji ekonominiai sunkumai. Nepasitenkinimas apėmė plačias liaudies mases. Išaugo komunistų vadovaujamo Liaudies fronto revoliucinė agitacija.

Vasario mėnesį 2000 Kauno bedarbių surengė protesto demonstraciją prieš darbo užmokesčio viešuosiuose darbuose sumažinimą. Padėtį sunkino labai netikra Lietuvos tarptautinė padėtis. Vokietija okupavo Daniją, Norvegiją, Olandiją, Belgiją, Liuksemburgą. Jos divizijos įsiveržė į Prancūziją, sumušė anglų kariuomenę Europos žemyne ir jos likučius per Diunkerką išvijo iš Kontinento į Angliją. Lietuvai grėsė hitlerinė okupacija.

Tokiu lemtingu momentu tarybinė liaudis ištiesė Lietuvos darbo žmonėms pagalbos ranką. Tarybų Sąjunga, kurios karinės bazės jau buvo Lietuvoje (pagal 1939 m. spalio 10 d. sutartį), užtikrindama su Lietuva pasirašytąją savitarpio pagalbos sutartį, davė savo ginkluotosioms pajėgoms nurodymą ir Tarybinė armija įžengė į Lietuvą anksčiau negu Smetonos kviečiami hitlerininkai spėjo įsiveržti (Smetona per savo žvalgybos viršininką Povilaitį, nuvykusį į Berlyną 1940 m. vasario mėnesį, prašė Hitlerį paimti Lietuvą į savo protektoratą).

Kaip tik atsakingą Lietuvai laikotarpį, kai mūsų mažos Tėvynės likimas buvo, kaip sakoma, pastatytas ant kortos, aš kartu su kitais kauniškiais gavau iš komendantūros mobilizacinius šaukimus; kokios nuotaikos vyravo mobilizuotų tarpe, kai liaudies gelmėse kilo pasipriešinimo judėjimas prieš fašizmą, apie revoliucinį pakilimą Kauno aviacijos mobilizuotų kareivių tarpe aš noriu papasakoti, remiantis mano paties atsiminimais.

1939 metais Lietuvos darbo žmonės buvo sukrėsti sandėrio su fašistine Vokietija, kuriuo Smetona atidavė Klaipėdos kraštą Hitleriui. Smetoninės politikos „populiarumas“ aiškiai pasireiškė tuomet, kai vietinė buržuazija, pabūgusi Tarybinės Armijos priartėjimo prie taip vadinamos „nepriklausomos“ Lietuvos sienų, maldaute maldavo Smetoną paskelbti mobilizaciją. Tais laikais Tarybinė Armija prijungė prie gimtinės teisėtai Rusijos federacijai priklausančias Vakarų Baltarusijos žemes.

Lietuvoje buvo paskelbta mobilizacija.

Aš ir tūkstančiai kitų Kauno piliečių buvom apvilkti žaliomis uniformomis, tačiau nors mes ir buvom apvilkti žaliai – mūsų širdys degė neapykanta fašizmui, tiems, kurių darbeliai Lietuvoje ir Reiche mums buvo gerai žinomi iš komunistinės literatūros, kuri tuo laiku buvo plačiai skleidžiama gyventojų tarpe.

Kaune, Fredoje, II aerodromo kuopoje, į kurią patekau po mobilizacijos, susitikau su savo draugu Povilu Malinausku, spaustuvės darbininku, kurį pažinojau kaipo aršų kovotoją prieš fašizmą. Tais laikais Malinauskas dar nebuvo Komunistų Partijos narys – jis priklausė socialistams revoliucionieriams, bet, kaip aš paskui sužinojau, jis palaikė glaudžius ryšius su komunistais ir platindavo komunistinę literatūrą. Malinauską gerai pažinojau, nes jis, besislapstydamas nuo fašistinės žvalgybos, rasdavo prieglobstį mano bute. Revoliucinių švenčių metu mes leisdavome iš mano buto lango karvelius su raudonais kaspinais.

Toje pačioje aerodromo kuopoje mes sutikome kitus kauniškius pažįstamus: Dobrovolskį P., Prošinską M., Banką A., Apolianskį J. ir kt., su kuriais, apsvarstę padėtį, nutarėme susiorganizuoti į kareivių kuopeles kovai prieš fašizmą. P. Malinauskas, gavęs leidimą išeiti į miestą, atsinešė proklamacijų. Kaip šiandien atsimenu šiuos žodžius, kurie amžiams įstrigo į mūsų atmintį:

Draugai kareiviai,

Neleiskit suvedžiojami savo fašistinių karininkų! Jūs mobilizuoti prieš Tarybų Sąjungą! Smetona nori Jus panaudoti kaipo patrankų mėsą prieš pirmąją pasaulyje socializmo šalį – Tarybų Sąjungą.

Visas jėgas kovai prieš Lietuvos fašistinę valdžią ir pakilusį virš Lietuvos pavojų – hitlerinės okupacijos pavojų.”

Taip Komunistų partija, CK perspėjo mus apie gresiantį pavojų.

Mes pradėjome veikti: organizuoti kareivių kuopeles kovai prieš fašizmą. Prie mūsų prisidėjo drg. drg. Kosiakas P., Vetlovas S., Smirnovas D., Cijūnėlis P. (visi jie gyvi ir gyvena Tarybų Lietuvoje, ir daug kitų draugų). Kauno Fredos aviacijos padalinyje buvo sudarytos kareivių kuopelės. Tarp mobilizuotų kareivių buvo daug ir prijaučiančių, kurie žinojo apie mūsų veiklą ir padėdavo reikalui esant. Man įstrigo atmintin mobilizuotas studentas varpininkas–liaudininkas Vaitkevičius L. /dirba Kauno radijo gamykloje/ ir kt.

Mes pajutome, kad plačiųjų kareivių masių tarpe mūsų veikla turi pritarimą. Malinauskas mus perspėdavo, kad veikti reikia atsargiai. Mums prijaučiantieji draugai, kurie dirbo štabe, mus perspėjo, kad kuopelių kovai prieš fašizmą veikla pastebėta ir kad karinės žvalgybos (aviacijos pad.) kapitonas Drunga J. seka visus įtariamuosius.

Nors Lietuvos Komunistų Partija buvo pogrindyje, bet jos įtaka ir veikla buvo tiesioginė kareivių pasipriešinimo judėjimo įkvėpėja ir vadovas. Kaip aš paskui sužinojau, Malinauskas P. visus nurodymus ir pogrindinę literatūrą gaudavo per partijos parajonės komiteto atstovą drg. Volfsoną J. (žuvo fronte, kovojo 16-tos Lietuviškosios Divizijos 156 p.p. eilėse). Jį mes, kareiviai, dažnai matydavome su dviračiu prie kareivinių, kur jis ilgai kalbėdavosi su Povilu ir kitais mums nepažįstamais draugais.

Nors kuopos vadas kapitonas Naujokas J. aviacijos generolo Gustaičio nurodymu pats, kai mūsų nebūdavo kareivinėse, kratė mūsų čiužinius ir asmeninius daiktus, bet „aukų“ tuo tarpu dėl mūsų neatsargumo nepasitaikė. Susirinkimai vykdavo apleistame forte už Botanikos sodo, griovyje, anapus kareivinių arba restorane, esančiame kryžkelėje į Maistą, Fredą, Garliavą.

Restorano II aukšto šeimininkas mums išskirdavo kambarį. Pastatę kelias bonkas ant stalo, paruošę užkandį ir kortas, mes, pavojui esant, nekaltai „puotavome“. Nuo kareivinių iki kryžkelės buvo netoli, ir budintieji draugai, reikalui esant, mus perspėdavo, jeigu kuopoje būdavo naujienų… Čia, šiame restorane, ir buvo paruoštas veikimo planas.

Mes nutarėme apsiginkluoti ir pasipriešinti ginklu fašistams. Hitlerio kariaunos pirmasis žingsnis per Lietuvos sieną būtų ir pirmasis žingsnis prie ginklų užgrobimo ir ginkluoto mūsų aviacijos padalinio išstojimo. Taip pačios liaudies gelmėse gimė pirmieji pasipriešinimo planai.

Valdžia, patyrusi apie mobilizuotų karių nuotaikas, nepatikėdavo mums kovinių šovinių. Mes žinojome, kad sandėliuose buvo gauta nauja karinė technika, kaip tais laikais moderniškas čekoslovakų kulkosvaidis „Brno“ ir kt. Tuos ginklus mums leisdavo tik valyti. Vienam iš mūsų draugų buvo pavesta nuodugniai susipažinti su tais ginklais, kad reikalui esant galima būtų pamokyti kitus.

Mes taip pat numatėme areštuoti sekančius karininkus: kapitoną Drungą J., kapitoną Naujokaitį St., bataliono vadą kapitoną Puodžiūną K., leitenantą Matulį P., seržantą Jankauską J. ir kt. reakcionierius.

Sekmadieniais, gavę leidimus išeiti į miestą, mes rinkdavomės pas Malinauską bute, esančiame Siūlų gatvėje, Šančiuose. Malinausko žmona stovėjo sargyboje, o mes skaitydavome nelegalią spaudą ir kalbėdavomės politiniais klausimais. Tarp mūsų būdavo įvairių kairių krypčių atstovai – nuo socialistų revoliucionierių iki komunistų. Komunistai nuosekliai aiškino savo pozicijas, įtikindami mus, kad Smetona su Lietuvos buržuazija kiekvienu momentu gali leisti Hitleriui okupuoti Lietuvą, kitaip sakant, pulti kruvinajam Hitleriui į glėbį.

Mes nutarėme, kad tokiu atveju mums lieka tik vienas kelias – ginklu priešintis fašistams ir susijungti su Raudonąja Armija. Kaip prisimenu, Malinauskas P. mums aiškino, kas yra teisingas karas ir imperialistinis grobuoniškasis, kalbėjo apie karų esmę. Daug diskutavome apie anšliusą ir bendrai apie tarptautinę padėtį. Paskui, atėję į kareivius, mes skleisdavome politines žinias kareivių tarpe.

Tais laikais kareivių masė karštai diskutavo ir mes jautėme, kad reikalui esant dauguma eis su mumis. Vieną kartą mums posėdžiaujant griovyje už kareivinių, atbėgo Smirnovas, kuris tuo laiku buvo tarnyboje, ir pranešė, kad gautas įsakymas rinktis Aviacijos kino salėje.

Vadovybė, pajutusi kareivių nuotaikas, nutarė su mumis geruoju pasikalbėti. Mes su drg. Malinausku P. nutarėme, kad pribrendo laikas iškelti viešai klausimą, kuris domino visus ir lietė, ir nutarėme tuo susirinkimu pasinaudoti.

Susirinkime išstojo bataliono vadas kapitonas Puodžiūnas K. Šis garsiai rėkė apie tėvynės meilę, apie pareigą, apie kareivio garbę, apie bolševikus ir žydus, kurie drumsčia nuotaiką ir ardo drausmę. Paminėjo apie atsišaukimus ir pagrasino „kirviu“ – tai buvo liūdnai pagarsėjęs kareivių tarpe VI forto pabaisa, viršila…

Po tos kalbos pasikėlė Povilas Malinauskas. Ramiu balsu jis garsiai klausia:

– Gal pasakysite, Tamsta vade, kodėl tada, kai lenkai skelbė ultimatumą, nebuvo mobilizacijos, kodėl ir prieš ką mus dabar mobilizavo? Ar ne prieš Tarybų Sąjungą?

Koks buvo mūsų nustebimas, kai kapitonas nutilo ir pagalvojęs staiga iššovė:

– Paklausk barzdilos (Smetonos) – geriau žino!

Kareiviai pradėjo šaukti, pasigirdo balsai – „Šalin fašizmą!“ Mes supratome, kad ir ne visi karininkai žino tos mobilizacijos prasmę.

Greitai po to susirinkimo mane ir Smirnovą pasodino į VI-tą fortą pas „Kirvį“. Maitino kas antra diena. Taip, atsimenu, ištisomis dienomis tekdavo sukti didelį ratą, kuris buvo vienoje iš forto kamerų. Rato girgždėjimas ištisomis dienomis nepaprastai veikė nervų sistemą, o naktimis kankino nemiga, nes ausyse skambėjo gaudesys.

Tai buvo viena iš „švelnių“ priemonių, išgalvotų „išradingo Kirvio“, dvasiniam kalinimui „nuraminti“. Po kiek laiko mus sugrąžino į kuopą.

Rimto apkaltinimo prieš mus sufabrikuoti dėl kaltinimo medžiagos stokos taip ir nepavyko.

Kai atvykome į kuopą, sužinojome, kad eilė draugų buvo demobilizuota. Tarp jų ir Povilas Malinauskas. Mane, Cijūnėlį P., Apolianskį J., Banką A. ir kitus išsiuntė prie Ariogalos miestelio, kur užmezgėme ryšius su komunistais. Gavome atsišaukimus.

Taip prabėgo kelios savaitės. Mes laukėme naujienų iš Kauno. Tuo tarpu čionai mes sudarėme tikslų pasipriešinimo planą: numatėme, vokiečiams peržengus sieną, užgrobti ginklus, suimti karininkus.

Už tikslų plano įvykdymą buvo atsakingi aš ir Cijūnėlis P. Atsirado nauji draugai prijaučiantieji. Ypatingai man įstrigo į atmintį drg. Regelis, kuris aktyviai žodžiu ir veiksmu pasireiškė.

Vieną dieną staiga visus mus išrikiavo, pasodino į mašinas ir be šautuvų išvežė Kauno link. Prie 9-to forto Apolianskis J. pasiūlė užtraukti revoliucinę dainą, ir kiek mus puskarininkis besistengė nuraminti, mes per Vilijampolę traukėme su daina lūpose.

Mes buvome nuginkluoti, demobilizuoti ir paleisti į namus. Išsiskirstydami mes tarėmės palaikyti ir toliau ryšius.

Tikrai daugelį iš mūsų tolimesnė įvykių eiga suvedė.

16 Lietuvos Divizijos eilėse susitiko Dobrovolskis, Zingeris, Kosiamas ir kt. Smirnovas pateko į kitą dalinį ir kovojo su ginklu prieš fašistus. Bankas A. pabėgo iš Geto ir Tarybinės Armijos eilėse žygiavo iki Kaliningrado.

Vetlovas V. irgi nuo pirmos iki paskutinės karo dienos Tarybinės Armijos eilėse mušė hitlerininkus.

Minint Tarybų Sąjungos 50-metį, likę gyvi draugai susitikę prisimena praeities įvykius. Minimi garbingi žuvusių draugų Povilo Malinausko ir Volfsono J., ir kt. vardai.

ZINGERIS MYKOLAS

Kaunas,
1967 m. kovo 7 d.

Atsiliepimas

Aš, Libermanas Borisas, TSKP narys nuo 1951 metų gruodžio mėn., part. bil. Nr. 10311689, pažįstu Michailą Zingerį, s. Jokūbo, nuo 1933 metų. Būdamas kairių pažiūrų, dažnai užeidavau pas Zingerį į namus (Laisvės al. 49), kur jo pastangų dėka praėjau revoliucinę mokyklą; jis man aiškino marksizmo-leninizmo teoriją ir kaip ją panaudoti praktinei veiklai, kovoje už darbo žmonių reikalą.

Drg. M.Zingeris pirma man duodavo mažus revoliucinius įpareigojimus, o paskui imdavo su savimi platinti komunistinę literatūrą. 1936 m., prieš Kaniausko laidotuves, drg. Zingeris paėmė mane su savimi rotušės aikštėj iškabinti raudonąją vėliavą. Vėliau kabinom kartu vėliavėles su specialiu įtaisu, kad įsikabintų ir kabėtų ant elektros vėlų. Kartu su Michailu, kurio slapyvardis buvo „Zinkus“, man teko dalyvauti Kaniausko laidotuvėse -demonstracijoje, kur aš buvau smarkiai policijos sumuštas ir tik dėka drg. Zingerio buvau išgelbėtas nuo kalėjimo. Nors ir pats sumuštas, jis ištempė mane iš „mūšio lauko“ ir nugabeno pas save į butą, kuris buvo netoliese. Čia jisai mane slaugė dvi savaites, kol išgijau.

Atsimenu, kino teatre „Glorija“ buvo rodomas provokacinis, prieš Tarybų valdžią nukreiptas filmas „Svetimoje teritorijoje“. Drg. Zingeris ir Ch. Kacas ryžosi įrodyti, kad Kauno darbo žmonės protestuoja prieš buržuazinės propagandos išpuolius. Patys pasigaminę užtaisus su ašarinėm dujom, jie nuėjo į kiną seanso metu, aštrus kvapas pradėjo erzinti žmonių nosis ir akis, toliau iškęsti buvo neįmanoma. Pasigirdo žmonių riksmas ir seansas turėjo būti nutrauktas. Aš tuo metu sėdėjau prie durų ir besiveržiančių žmonių srovė kaip kamštį išmetė mane lauk. Greitai atvyko policija, bet M. Zingeris ir Ch. Kacas spėjo pabėgti per tvorą į miesto sodą.

Prieš pat karą drg. Zingeris aktyviai organizavo karo aviacijos kareivių kuopeles kovai prieš vokiškąjį fašizmą. Kartu su P. Malinausku, P. Dobrovolskiu, M. Pašinskiu, A. Banku, S. Smirnovu, rajoninio partijos komiteto nariu J. Volfsonu išvystė plačią revoliucinę veiklą Kauno aviacijos karių tarpe, Aukštoje Fredoje. Už revoliucines dainas sėdėjo VI-me forte. Karo metu aš drg. Zingerį sutikau jau karininko uniforma Tarybinės Armijos eilėse. Jis paliko gimtinę su ginklu rankose ir grįžo su ginklu rankose į gimtąją Lietuvą. Ir čia jam teko dalyvauti įvairiuose operacijose prieš buržuazinius nacionalistus Marijampolės (Kapsuko) apskrityje. Kai buržuaziniai nacionalistai buvo sutriuškinti, drg. M. Zingeris grįžo prie taikaus darbo ir jau daugiau kaip 17-ka metų dirba švietimo sistemoje.

Taip lakoniškai, keliais žodžiais aš apžvelgiau žmogaus gyvenimą, tuo tarpu jis praėjo neramiai…

Pilnas, gražus ir prasmingas buvo tas gyvenimas – gyvenimas, kurio tikslas – matyti savo šalyje komunizmo idėjų įsikūnijimą.

Borisas Libermanas

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Laisvės kovų komisijos       2021-02-20 23:09

pirmininku E.Zingeris netinka vien todėl, kad aišku, jos jis niekad nebus promaskoliškas, o tai ir yra pagrindinė puolimo priežastis.
Neteigiau, neva Rusteika (?) Zingerį “baudžia”, bet kad patį netinkamumo SVARSTYMĄ supranta kaip baudimą (tam net pacitavo Bibliją, iki kelintos kartos BAUDŽIA D-vas).
Todėl panašu, kad Rusteika linkęs suvokti pareigų paskyrimą ar nepaskyrimą ne kaip teisinį veiksmą, bet kaip privilegijos arba bausmės paskyrimą, t.y. pagal maskolių mongoloidinės ordos tradicijas.
Tai jau ne Zingerio tinkamumo, bet Rusteikos populiarumo mįslė, todėl turi reikšmę narpliojant “tiesos”.lt antisemitinį sprogimą po putino pageidavimo pavaizduoti lietuvius ir lenkus antisemitais.

Atskalūnas Palmaitis       2021-02-20 20:50

Kai tikėjimo kongregacija perspėja, kad vakcinoms vartojamos abortavimo ląstelės, todėl pasinaudojantieji prisideda prie gyvybės žudymo, popiežius teigia, kad nevakcinuotis prilygsta savižudybs nuodėmei. To gana suvokti, kad istorinė krikščionybė pasibaigė, nereikia net sakyti, kad Vatikanas vienintelė dar likusi krikščioniška valstybė. Protestantai niekuo dėti, jų margumynas tik liudija istorinę pabaigą. Dar yra pravoslavai, kurių valstybė, vadovaujama vagių ir banditų, įsibrovė į Ukrainą, aneksavo Krymą ir paperka pasaulį vogtais pinigais. Gal tai krikščionybė? Komentaras ne priemonė tokius mastus aiškinti, tik atsakyti į nesupratimą. Dviem žodžiais nieko nepaaiškinsi, galima tik deklaruoti, o protingas supras:
1) Istorinė krikščionybė yra dirbtinis darinys, pasiskelbęs pirminės krikščionybės misijos ir teisių perėmėju, o jo klasikai (Jonas Auksaburnis) pranašavo, neva žydų valstybė niekad nebus atkurta,
2) Būtent iš to darinio radosi ir antisemitizmas (ne šiaip judofobija, kaip ksenofobijos atmaina),
3) Be atkurtos valstybės, atsikuria ir niekam nepatinkanti pirminė žydų krikščionybė, o kohenas yra Levio kunigų genties Aharono genetinis palikuonis, turėjęs teisę per rankų uždėjimą (smicha) perteikti palaiminimą pareigoms. Jei jis mesijinis (skelbiantis J. Kristumi), jis turėtų tokias galias bet kam.
Tai tikėjimo, ne mokslo dalykai. Gali pasiūlyti savo matymą, Paties reikalas. Pagal mano matymą, pirminės krikščionybės atgimimas yra mistinis, vienintelė viltis tradicinei krikščionybei žlugus (sk. anksčiau arba paneik dviem-trimis faktais, kad nežlugo).

Laisvės kovų komisijos       2021-02-20 13:36

pirmininku E.Zingeris negali būti - juk jis pats jokioje Laisvės kovoje NEDALYVAVO. Palmaitis teigia, kad A.Rusteika teigdamas, jog Zingeris negali vadovauti tokiai komisijai, jį,paprasčiausiai BAUŽIA:,,... tariamas netinkamumas vadovauti komisijai suvokiamas ne kaip teisinis vertinimas, bet kaip BAUDIMAS (o tai ruskiškai-mongolinis feodalinis valstybės pareigų suvokimas)”. ZIngeris nebuvo joks kovotojas, tik Sajūdžio kūrimosi laikotarpiu pateko ,,ant bangos”. Filologas, neturintis jokio teisinio išsilavinimo. Buvęs VVU Lietuvių kalbos katedros aspirantas. LAISVĖS KOVŲ KOMISIJA nagrinėja LIETUVIŲ TAUTOS KOVĄ UŽ LAISVĘ. Žydai dalyvavo labai epizodiškai. Gal čia jau vadovaujamasi holokausto tyrinėtojo dr. Christoph’o Dieckmann’o siūlymu - Lietuvos istoriją TURI rašyti kitataučiai?!

Atskalūnui Palmaičiui       2021-02-20 12:58

Cit:“tas įšventintų į kunigus”.Pas protestantus ir kitokias sektas nėra kunigų ,ten ( duona nevirsta kūnu);taigi jūsų ,savęs paties su kito,tokio pačio pagalba   “įsišventinimas į  kunigus"būtų niekinis.Jei nepriklausote šventajai visuotinei Katalikų Bažnyčiai įsteigtai ir paliktai paties Jėzaus Kristaus ir nepripažįstate popiežiaus,kaip Šv Petro sosto įpėdinio,tai jūsų “kunigystė” yra negyva,kaip ir atkirsta ranka nuo kūno. Aišku dabar pasaulyje,o ir anksčiau būdavo ir bus iki pasaulio pabaigos visokių dar"nematytų”,kaip grybai po lietaus atsirandančių “bažnyčių”,sektų su netikrais pranašais,  save pačius įsišventinančius į” kunigus” ar riterius ar dar kokius Sai Babas,kurie vėl ir vėl iš ,kokios tamsios palėpės išsitraukia ” jau tikrąją palmaitišką bažnyčią su naujais apaštalais”, kurios dar tikriausiai nė pats Dievo Sūnus savo akyse nėra regėjęs.Kaip ir visada skaldyk ir valdyk.

Kiek Palmaičio atviravimas nuoširdus,       2021-02-20 11:22

pilnatviškai težino Dievas.
***************************
Kur žmogų atveda įsileidimas neapykantos (pvz., kitai tautai, nesvarbu kuriai), kerštavimas, krikščionybės bei Bažnyčių (net Katalikų) puldinėjimai, nesinaudojimas sakramentine pagalba, galim susižinot kiekvienas, perskaitę LP komentarus. Graudus pavyzdys, kaip sudaromos prieigos klaidinimo dvasiai.
*************************************************************************
Vis dėlto tokį artimąjį užjausti maža - už jį reikia dar ir pasimelsti.

asdfgh       2021-02-20 9:12

Vasario pūgos veikia ir žmogų 4:49, staigus atšilimas yra kenksmingas sveikatai.

adAWDE       2021-02-20 8:25

Ką čia pilstyti iš tuščio į kiaurą - stribo šeimos išaugintas vaikas yra pusiaustribis. Ir jis mums viską teisingai išaiškins - LIetuvos istoriją ir visa kitą. Jau įsileidome tą lenkuojančią teisingumo ministrę - ne už kalnų, matyt, lenkiškos raidės mūsų valstybinės lietuvių kalbos abėcėlėje. Mes esam išprotėję, kad taip elgiamės.

Ačiū, kad užbokavote komentavimą!       2021-02-20 4:49

i >  2021-02-19 20:23,  >  2021-02-19 19:56

Būkit geri, žinau, kad nesugebate skaityti ilgesnių tekstų, bet vis dėlto:
1) žmogumi be tautybės mane padarė mano miesto sunaikinimas, kuris niekad iki XIX a. industrializacijos nebuvo ruskiškas ir buvo ne ruskių, bet jų išnaikintų finougrų žemėje, todėl ruskijos nekenčiu ir toje neapykantoje mirsiu,
2) išskyrus proprosenelį, nė vienas iš protėvių nebuvo gimęs ruskijoje ir visi mišrios kilmės, vokiškos ir (1) ukrainietiškos,
3) taigi aš remiuosi savo protėviais, o ne neigių juos; jų atminčiai paskirtos net dvi mano svetainės, pvz., http://michael-ekimov.sanctpeter.com/
4) pastanga pasirinkti tautybę žlugo neįvertinus savo neatitikimo lietuvybės ir romantiškai nukeliavus į prūsus pagal kalbotyrą, bet ne realybę, o iš pat pradžios siekti Suomijos neatėjo durnon galvon,
5) jau vien todėl tipiška žydo situacija man be galo artima, - juo labiau atmenant savo universitetinius mokytojus,
6) vis dėlto mesijinis judaizmas yra sąmoningas įsigilinimo į krikščionybę rezultatas, kuris yra vienintelė pasaulyje žlugusios krikščionybės alternatyva,
7) Emanuelį bandoma nustumti, kad vietoj jo rastųsi kokia nors eilinė pilka marionetė,
8) Vidmantas Valiušaitis visiškai teisus, kad jei vėl užgriūtų karas, čia vėl prasidės kraujo atsiskaitymai, o žydai vėl bus žudomi (beje, mano adresas Kaune Donelaičio 70-7, man būtų tik garbė būti šitaip užmuštam, labai prašom!)
9) matau, kad daugelis čia rašančių tikriausiai vykdo tokias pat FSB užduotis, kaip ir šis “tiesos” portalas.
Amen.

Ačiū,       2021-02-20 4:47

kad užblokavote komentavimą, tegyvuoja “tiesa” ir jos “laisvė”!

Al.       2021-02-20 0:46

Kodėl atvirai kiršinančių ir chamiškų komentarų autoriai nedrįsta pasirašyti bent kokiu nors vardu ? Portalui garbė turėti tokį komentatorių kaip Palmaitis. Pažiūros neprivalo būti vienodos. Bet garbingas žmogus turi turėti ,,drąsią širdį ir mandagų liežuvį”.

Klasta       2021-02-19 22:38

“Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“Jn1-47.Ką Dievo Sūnus pastebėjo žydų tautoje.Ar Zingeris tikras izraelitas?

Pasirodo,       2021-02-19 20:48

štazis turi sekretorių! smile O joms kiek metukų? Na, jei mažametes kankini, tai nedyvai, kad ir užpakalį išdraskė smile . Kiek pastebėjau, tai tu, štazi, čia pats neraštingiausias. Taigi tavo ,,sekretores” čia tikrai nerašo. O paauglės tai jau mokėtų apsiginti ir rašyti geriau už tave mokėtų smile .

stasys       2021-02-19 20:31

Nieko keista kad stasio ‘sekretores’ apipuole Palmaiti . Išvaizdus pasitempęs garbaus amžiaus vyras su savo nuomonę negali praslysti va taip tyliai šonų .Teisti vaikus už ju tėvų poelgius tai tas pats kas tėvus už jų vaikų suaugusių klystkelius . Ir vienu ir kitu atveju čia veikia vienas ir tas pats kaltės mechanizmas . Kaip ir Gražulio atveju visuomenė gali kelti ta klausimą kiek priimtina matyti ta kandidatą tos komisijos pirmininku ? Ar čia nėra interesų atviro konflikto juk kalba eina apie Lietuvos visuomenei svarbius ir skaudžius klausimus , o jei žmogus nėra sąžiningas priimdamas tas pareigas , nuslėpti savo šališkumo jam tikrai bus nelengva .
Aš manau kad pabandyti verta .Tegul dalis to konflikto atsakomybės su sprendimais gula ir žydams ant pečių . Ar ne to siekia ta klausimą astrinantis ? Neišmanymas diplomatijos buvo ir liko viena svarbiausių problemų mūsų vidaus politikoje .

> 19:56       2021-02-19 20:23

Taip, žmogaus be tautybės kompleksiukus ir iš jų einančias pasekmes J. Avyžius neblogai atskleidė per Dangelio ir Žemažiūrevo personažus. Nevisavertiškumo kompleksas, sumišęs su didybės manija ir valdžios ar garbės troškimu, daro šiuos personažus komiškais (taikos metais) arba budeliais (karų ir suiručių metais). Tas apgailėtinas bandymas įtikti tiems, kam tavęs visai nereikia… Tokie niekada nepripažins, kad ir jų tautoje yra šviesių sielų. Jiems jų protėviai - ,,šūdas”. Nes jie ateistai. Jie nesuvokia, kad dar teks su tais protėviais susitikti akis į akį. O ten melo nėra.

Ką ir reikėjo įrodyti       2021-02-19 19:56

Tėvo ir protėvių kilmės išsižadantis 2021-02-19 18:10 personažas Palmaitis patvirtina jo kietasprandiškai nekenčiamų graikų išmintį:
didelis žinojimas žmogaus nepadaro išmintingu.
Tai, ką rašinėja komentaruose atskleidžia jį esant ne tik ir demagogu,
ir be jokių moralinių skrupulų kaip kuklianskajos, vinokurai, zurofai, kiti į juos panašūs klijuojančiu kitus žeminančias etiketes, paikai deginančiu talentus, bet ir kerštingu, vulgariu tautinės neapykantos kurstytoju.

Žmogus,       2021-02-19 19:37

kuris išsižada savo tėvų - kas jis? Ko jis vertas? Jei kas nors išsižadėtų žemiškos kilmės ir pasiskelbtų marsiečiu - ar juo ir būtų? Tai apgailėtina. O kodėl ,,žydas”, nors ir prisipažįsta nesąs žydiškos kilmės? Na kaipgi! Juk tai išrinktoji tauta! Bet ir vėl ta pati košė galvoje. Kadaise žydų tauta buvo išrinkta atnešti į pasaulį dieviškąją šviesą. Iš jos atėjo Kristus ir kažkiek jo pasekėjų. Viskas! Tuo ,,išrinktumas” ir baigėsi. Žydai ir ,,žydai” iš tuštybės ar dėl pinigų valdžios gali (kol kas) ir toliau laikyti save ,,išrinktaisiais”, bet jau 2000 metų jų niekas niekur nerinko smile .

Jooo,       2021-02-19 18:44

portalas vykdo FSB užsakymą kaip reikia!
Palmaitis

Palmaičiui 2021-02-19 14:59        2021-02-19 18:40

Su Emanueliu esu pažįstamas dar maždaug nuo 1974 m. Vilniaus un-to laikų. Kas kam iki kur toli, akivaizdžiai matoma iš Emanuelio gyvenimo kelio - vėlgi spręskite iš http://geocities.ws/palmaitis/zingeris.html
Jei kas mano, kad jis visa tai pasiekė su “žydų” pagalba, labai klysta. Jau buvo Nepriklausomybės laikas, tėvas niekuo negalėjo padėti, net priešingai. O jei kas ir padėjo, tai nebent pasąmoninis pačių sąjūdiečių įsitikinimas, kad “žydai valdo pasaulį”, o todėl būtina turėti žydą Sąjūdžio vadovybėje.

zvanas       2021-02-19 18:29

Prisistatė Michail (Miša) Jekimov.
‘Gudrus žydas yra užsimaskavęs žydas’. Rabi Maimonid

pagaliau       2021-02-19 18:18

dašuto - pagal 18:10 teko suprasti, kad Palmaitis save laiko mesijošium tarp gojų - gyvulių lietuvių, ačiū už nesumeluotą atvirumą.

Tikrąjį vardą-pavardę 2021-02-19 13:35       2021-02-19 18:10

Kodėl manai, neva kažką „slepiu“? Pasižiūrėk ten pat Wikipedijoje: „griežtai išsižada rusiškos kilmės (tėvo linija Jekimovai po proprosenelio vedė tik vokietes, motinos pusėje būta tik Baltijos vokiečių ir ukrainiečių)“, o jei negana, štai mano ASMENINĖ svetainė, į kurią neseniai dukart daviau nuorodas ryšium su Emanueliu:
http://geocities.ws/palmaitis/
pačiame pirmame puslapyje!
Jei Kas vadinasi Kazlausku, tai nereiškia, kad jis baltarusis ar lenkas,
Tačiau aš išsižadu ryšių su ŠŪDU, su kuriuo nei aš, nei visi protėviai be vinintelio proprosenelio dar nuo XVIII a. pabaigos neturėjo nieko bendro ir kuris sunaikino mano tikrąją tėvynę Sanktpeterburgą, buvusią ne šūdo, bet finougrų inkerių ir vadžių žemėje. Net proprosenelis, palikęs tą pavardę, buvo vedęs, ko gero, moldavę.
Tačiau tiesa, kad dvasiškai jaučiuosi žydas ir bandau išpažinti mesijinį judaizmą, kurio pradžia - Paties Kristaus žinia SAVO tautai ir pasauliui. Deja, ir čia nepriklausau jokiai mesijinei bendruomenei, nes Lietuvoje nerandu bendros kalbos, o pats neturiu teisės kurti nebūdamas žydų kilmės. Jei kas nors rastų man mesijinį koheną, tas įšventintų į kunigus.
Atsakau ne dėl paties, bet dėl skaitytojų, nes įtariu, kad galbūt esi eilinis maniakas, kuriam tiesa mažiausiai rūpi, arba iš agentūos, puolančios Emanuelį Zingerį, nes jis trukdo vykdyti kremliaus gaujos užduotį skelbti lietuvius antisemitais. Tą užduotį stropiai vykdo šis “tiesos” portalas.

Po velnių...       2021-02-19 17:00

Kur straipniai apie PARAŠUS…

Klausimas konservatoriui Zingeriui       2021-02-19 16:13

Ar čia tas didysis Lietuvos istorijos žinovas, kuris už lietuvius parašys Lietuvos istoriją...ir ten nebus skyriaus, kad LKP DIDŽIĄJĄ DALĮ SUDARĖ ŽYDAI, KURIE SOVIETAMS OKUPAVUS LIETUVĄ, KARTU SU JAIS SUIMINĖJO IR TRĖMĖ MIRČIAI BE JOKIO PASIGAILĖJIMO LIETUVIŲ ŠVIESUOMENĘ. Čia matyt už tai, kad kad lietuviai neįvykdė per šimtmečius nei vieno pogromo prieš žydus. Kiek tokių valstybių dar surasite? KODĖL JŪS, ŽYDAI, NENORITE ATSAKYTI UŽ SAVO TĖVŲ NUODĖMES.

Letas Palmaitis       2021-02-19 16:11

yra geras žmogus, padorus žydas, bet kaip ir kiekvienas tos tautos atstovas su vienpusiu „eismu” bet kokioje diskusijoje. Beprasmiška ką nors įrodinėti.
habilitās

Palmaičiui       2021-02-19 14:59

Palmaičio asmeniškai užsipulti nereikia. Vertinu jį, kaip visiškai nestandartinį žmogų. Jo požiūris platus ir nesisteminis. Matyt turi kažkokių ryšių su Zingeriu ir negali objektyviai jo vertinti. O Zingeriui iki Palmaičio tai tikriausiai, kaip…

Tikrąjį vardą-pavardę slepiantis ЕКИМОВ       2021-02-19 13:35

Летас Константино Палмайтис (лит. Letas Palmaitis, также Миколас Л. Палмайтис), известный также как Миккелс Клуссис
(прусск. Mikkels Klussis, фамилия по отцу ЕКИМОВ).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палмайтис,_Летас

Kuokas       2021-02-19 12:30

Palmaitis rodo proto užtemimą.
Jei Vokietijoje kurio nors nacisto vaikas ar anūkas pradėtų girti savo tėvo ar senelio darbus SS ar SD, būtų užtampytas po teismus ir gautų keletą metelių atsikvėpti.
Palmaitis Lietuvoje įsijautė NKVD veikėjus girdamas kaip salafistų gerbėjas.
Nei garbės, nei proto.

Žodžio laisvė...       2021-02-19 12:26

Užsidėję kiaulės snukius visokie zingeriai vaidina Lietuvos mylėtojus.Lietuvos patriotai,ar jums ne gėda būti konservatorių partijoje kartu su stribvaikiais?
Darau išvadą - dalis tremtinių ir kitokių Sibiro “medaus"ragavusių yra užverbuoti
NKVD-KGB???

Palmaiti,       2021-02-19 12:26

nori būt labiau cenzoriumi ar diktatoriumi?

Beje,       2021-02-19 11:31

2.
Apolianskis J.
Atamukas
Dobrovolskis P.
Kosiakas P.
Prošinskas M.
Smirnovas D.
Vetlovas S.
Zelianskis

Pasigooglinus, rasit begales raudonųjų komisarų prisiklijavusius rusiškas pavardes…

Robertas       2021-02-19 11:14

Sąraše padaryta klaida- Solomonas Atamukas irgi priskirtinas žydų grupei.

Ir dar Palmaičiui       2021-02-19 11:11

Ko tam Zingeriui reikėjo rautis ant pro patrijos. Juk žinojo, kad skleidžia melą. Ar tai buvo eilinis lyžtelėjimas?

> 2021-02-19 10:38       2021-02-19 11:07

taip, juliau Milaiti, tu vienintelis trolių fabriko specialistas, kuris po 1000 kartų mali tą patį š... Šito iš tavęs, tikrai neatimsi!

Kis       2021-02-19 10:38

1001 karta rasau,nes atsibodo viena ir per ta pati.Posakiu nerasysiu,bet pagrindinis -butinas.Nori valdyti skaldyk,kas nuo pirmu dienu vykdoma LietuvojeKur jus matete per tuos metus lietuvuiuka,protinga,gabu politikoje?Nerasite,tai komunistu( o jie koloboravo 50 metu)vaikai,o kai dedulei nera prasmes sleptis,jis savo malonumui ir pasitenkinimui subure aplamai nematyta pasaulyje valdzia KGB ir geju bei lesbiu misraine.Kada dar buvo tik balta misraine -pakenciama.Siandiena tas darinys nuves mus i praraja,laikas pabaigti,ruostis prieslaikiniams seimo rinkimams,uztenka oziui ir tiek kaifo,nes po 4 metu is Lietuvos nieko neliks,paskutinis jaunimelis isvaziuos ,o tie berniukai su savo laisves juk tik aklas nemato kur mes ciuoziame.Nejaugi tikrai esame avinu banda,kad azys galetu valdyti?

Ką gi,       2021-02-19 9:27

Na, vertinant objektyviai, nieko ypatingo p. Zingerio tėvukas nepasižymėjo. Tiesiog buvo idėjinis komunistas aktyvistas. Iš esmės aršiai kovojęs už rusiškąjį komunizmą. Lygiai taip, kaip dabar aršiai jo sūnus Emanuelis kovoja už amerikonišką globalizmą ir prieš Rusiją. Abu labu tokiu aršūs kovotojai. Tik ne už Lietuvą. Lietuva jie nepasitiki, Vis ieško jaui didesnių mentorių. Vienas rytuose, kitas vakaryose. Vienas Lieuvą traukė į Rusiją, kitas dabar tempia į sorošinę Ameriką. Tokia jau jų natūra matyt…

Palmaičiui       2021-02-19 8:29

Ar kartais nepagalvojote, kad per daug nusifilosofavote. Labai daug mąstant nebūtinai kas nors protingo išmąstoma. Tiesa dažniausiai būna paprasta ir aiški. Aš net neužduodu sau klausimo, kaip Zingeris balsavo dėl KGB sąrašų įslaptinimo dar 75 metams. Kaip ir neužduodu klausimo, ar ši asaba turi kuklumo jausmą. Prisiemnu, kaip sąjūdžio laikais jis buvo pristatomas, kaip kilęs iš patriotinės šeimos ir beveik vienintelis žydas perėjęs į lietuvių pusę. Rusteika tik pateikia faktą. O gal ir jūs priverstas tarybiniais laikais būtumėte taip detaliai “suklastojęs” savo biografiją su draugų pavardėmis? Ir dar gavęs “suklastotų” rekomendacijų iš šalies?
Jūsų išvedžiojimu patikėčiau, jei dabartinis Zingeris būtų užaugęs kur nors vaikų namuose, o ne savo šeimoje.

gėdam       2021-02-19 0:17

Litwo naszych ojców
Ziemio bohaterów
Twoim synom daje siłę
Pamięć męstwa twego

ir ko prikibom prie šio židelio?
ir nepastebim, kaip pra… šalį.
užjaučių.

Palmaitis       2021-02-18 23:16

Kad nebe šiam laikmečiui priklausančio Emanuelio Zingerio pašalinimu suinteresuotas būtent šiuolaikinis pasaulio perdalijimas, žr. komentarą “Tai Prezidentūros teritorija”, 20:58, prie publikacijos http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/be-komentaru-vasario-17-d.-policijos-veiksmai-per-tie-sos-akcija-s.-daukant
Dėl Emanuelio Zingerio asmenybės lygio, o todėl - svarbos, siūlau dar kartą įdėmiai pastudijuoti http://geocities.ws/palmaitis/zingeris.html.
Iš BNS atėjęs Algimantas Rusteika ima kelti vis daugiau nusistebėjimo, o jo “argumentavimas” Iš 34,7 parodo:
viena -
kad tariamas netinkamumas vadovauti komisijai suvokiamas ne kaip teisinis vertinimas, bet kaip BAUDIMAS (o tai ruskiškai-mongolinis feodalinis valstybės pareigų suvokimas),
kita -
nesupratimą, kad nurodyta Įstatymo vieta Išėjimo knygoje yra skirta žydų tautai, bet ne rusteikoms.
Mykolo Zingerio atsiminimai rašyti sovietmečiu. Jei pakratytume sovietmečiu parašytus pasisakymus, pradedant nuo Brazausko, rastume ir labiau intriguojančių, o šis tik patvirtina Mykolo Zingerio ne antilietuvišką, bet politinį mąstymą, kuris bet kokiais žodžiais, “politkorektiškais” ar ne, tiek tada, tiek dabar negali nė iš tolo sutapti su tautiniu mąstymu (tiek lietuvių, tiek žydų). Kuo čia dėtas jo sūnaus mąstymas?
Rusteikos publikacija redakcijos patalpinta su viltimi sulaukti būtent tokių reakcijų, kaip:
Povilo 2021-02-18 19:28 (9 pliusai už žydų nenorą mirti remiant lietuvius, neturėjusius kitos išeities, kaip ieškoti sąjungos su vokiečiais prieš sovietus),
mato 2021-02-18 19:28 (14 niekšybės ir idiotizmo - žydai yra “organizacija” - pliusų)
bei
Deivio 2021-02-18 17:35 (9 pliusai).
Jau nebesistebiu, bet žaviuosi Jumis, Redaktore.

liaudies švietimas       2021-02-18 20:32

ką jie nuo mūsų slepia?

sunaikinta-tiesa.jimdofree.com/blog

stasys       2021-02-18 20:13

Čia toks tekstas sakyčiau gerulis . Įdomu paskaityti atsiminimus iš pirmų lūpų , stebina gera atmintis to Zingerio Mykolo ..trisdešimt sunkiu metu nepritekliaus neturėjo rimtu padarinių smulkioms detalėms atminti . Per minkštas buvo tas barzdyla, per minkštas .

Vestuvės Malinovkoje, buvo toks filmas       2021-02-18 20:08

vienas personažas laikė pasiruošęs kiekvienoje kišenėje po kepurę. Ar ateis raudoni, ar balti ar rudi, jis visą laiką išsitrauks reikiamą kepurę - valdžia keičiasi! Negaliu net pagalvoti, kad laisvės kovų komisijos pirmininku taptų žmogus taip nutolęs nuo pasiaukojimo dvasios. Tikras pasityčiojimas iš laisvės kovotojų.

Pasaulio pilietis       2021-02-18 20:05

Man labai patinka žydai Izraelyje…

Būtų        2021-02-18 19:36

įdomu sužinoti, kokia ten bordonaitė 88-06-03 pasiūlė tą Lietuvos dėdulę? Niekas neprisipažino net tada, kai šimtatūkstantinė minia skandavo jo pavardę. Tai dar įdomiau: juk būtų ir ją ant rankų nešioję. Taigi ėjimas buvo genialus. O dabar Lietuva po ,,baliaus” jau 30 metų pagirioja. Ar dar ir po ,,biblinio” dešimtmečio galvas tebeskaudės? Ar jau niekam nebeskaudės: visi bus suvakcinuoti, sučipuoti, apkaukėti, aptoleruoti, sotūs ir laimingai išsišiepę?

Povilas       2021-02-18 19:28

Nesiūlau jokių savo išvadų nei apibendrinimų.
Tik sugrupavau Mykolo Zingerio bendražygius, kovojusius už raudonąją Lietuvos ateitį į tris grupes:
1.
Bankas A.
Bederis
Bordonaitė
Buršteinaitė
Goldas
Jacovskis E.
Kancedikas S.
Kosiamas
Libermanas Borisas
Šmerkovičienė
Šmuilovas
Volfsonas
Vaserdamas
Zeisas
Zimanas G
Zingeris Mendelis
Zingeris Nojus
2.
Apolianskis J.
Atamukas
Dobrovolskis P.
Kosiakas P.
Prošinskas M.
Smirnovas D.
Vetlovas S.
Zelianskis
3.
Cijūnėlis P.
Cvirka Petras
Malinauskas Povilas
Montvila
Vaitkevičius L.
Taigi…
Šimtaprocentinio tikslumo negarantuoju.
Jei dėsningumo nematote,tai ir nematykite.

 

Kodėl balsuoja?       2021-02-18 19:21

Pirma, todėl, kad vyksta tik balsavimo imitacija; antra, todėl, kad sovietmečio laikų lėlių teatro spektakliukas ,,Ką senelis padarys, viskas bus gerai” atspindi daugelio lietuvių psichologiją.

dėdulė       2021-02-18 19:16

yra žydų ir kontoros statytinis, o lietuva vis svarsto suteikti jam prezidento statusą - ar ne šaunu?

Tvankstas       2021-02-18 18:20

Kas susitikę gyvenime po karo N. Dušanskį niekaip negali atsistebėti jo meilumu ir lipšnumu.
Dėdulė lipšnumu tautą liūliavo ir po savo sparnu globė E. Zingerį, susitikinėjo 10 metų Vingio parke su pusbroliu AMB, vaidino apsitarę Sąjūdžio ir LKP įnirtingą kovą, Magnoliją davė kaip Lietuvos dalią, arba ‘nuo virvelės prie kumelės’ su pastabėle - buvusiųjų nebūna.
Kur Dėdulė prasisuko, ten ir NKVD / MGB / KGB bezdalų kvapas.
Ko stebėtis KGB karininko Čmil dukra kaip Seimo pirmininke - viskas pagal Dėdulės nutiestus bėgius į LGBT ateitį.

Dabar, net keista, kažin kodėl       2021-02-18 18:04

politkaliniai, tremtiniai ir pensininkai į valdžią renka NKVD ir KGB atžalas. Gal gali kas šitą fenomeną paaiškinti?

matas       2021-02-18 18:03

Perskaičiau ir dar kartą įsitikinau (pagal pavardes) kad 99% Lietuvos komunistų buvo žydai,o tai yra nusikalstama organizacija…ji turėtų būti teisiama.

Deivis       2021-02-18 17:35

Niekada žydams simpatijų nejaučiau. Atvirkščiai.

Kuokas       2021-02-18 17:18

Visi enkavedistų ir kgbistų vaikai ir anūkai yra nepakeičiami Lietuvos kūrėjai perpetuum mobile.

Rekomenduojame

Ar šie žmonės negeba sugalvoti jokio naujo argumento?

Dominykas Vanhara. Labai geras pavyzdys, kaip žiniasklaida atlieka ne informavimo, bet nuomonės formavimo funkciją

Vladimiras Laučius. Kaip „idealistai“ atitrūko nuo idėjų, o „realistai“ – nuo realybės

Karas Ukrainoje. Šimtas šešiasdešimtoji (rugpjūčio 2 diena)

Atsinaujinantys šaltiniai, o ne karas Ukrainoje yra pagrindinė Europos energetinės krizės priežastis

Vytautas Radžvilas: Gyvename naujoje geopolitinėje realybėje, todėl Tarpjūrio aljansas – neišvengiama būtinybė

Su Kremliumi siejamas nacių medžiotojas Zuroffas užsipuolė Lietuvą ir kitas šalis dėl „istorijos klastojimo“

Vladimiras Laučius. Rusijos despotijos šaknys

Lenkija turės galingiausias sausumos pajėgas Europoje, karinėms išlaidoms – net 5 proc. nuo BVP

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt devintoji (rugpjūčio 1 diena)

DeSantis įveda naujas taisykles, nukreiptas prieš socialinių kreditų standartus „nubudusiųjų“ korporacijose

Vytautas Radžvilas. „Rusija vis dar buvo suvokiama kaip gerovės šaltinis“ (II)

Eimantas Grakauskas. Tiesos ir moralės amnezija (apie Z. Šličytės puolimą). III dalis

Vytautas Sinica. Vilnius be šeimininko

Vytautas Rubavičius. Ukraina: Didysis Tėvynės karas

Kastytis Braziulis. Visi šie išdavikai yra teisiami

Vytautas Sinica. Rusijos elgesys nuo skerdynių Bučoje nė kiek nepasikeitė, o Vakarai ir mes gerokai atbukome

Priešinkimės vaikų eutanazijai Nyderlanduose, prašo „CitizenGO“

Kastytis Braziulis. Vokietijos „parama“

Vytautas Sinica. Nacionalinis susivienijimas iškėlė programinį tikslą panaikinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt aštuntoji (liepos 31 diena)

Europos Komisija padavė Vengriją į teismą

Ramūnas Aušrotas. Demografinis žmonijos kolapsas

Vytautas Sinica. Valstybės kontrolė apie miškų reikalus

STT kirčiai Vilniaus savivaldybei

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt šeštoji (liepos 29 diena)

Pasaulio ekonomikos forumas kviečia panaikinti privačią transporto priemonių nuosavybę

Vytautas Sinica. Tėvai auklėjami, kaip dorotis su vaiko transseksualumu

Kastytis Braziulis. Senajai Europai, o ir mums reikia atgailauti, patiems pasitraukti arba išsivalyti nuo kolaborantų taip, kaip daro Ukraina

Karas Ukrainoje. Šimtas penkiasdešimt penktoji (liepos 28 diena)

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.