Kultūros, kalbos, istorijos politika

Aldona Paulauskienė. Alfabetai ir analfabetai

Tiesos.lt redakcija   2017 m. balandžio 13 d. 19:23

17     

    

Aldona Paulauskienė. Alfabetai ir analfabetai

Parašiau pirmąjį antraštės žodį, norėdama papasakoti, kokia įdomi alfabetų kūrimosi istorija iki tol, kol jie virsta uždaromis ženklų sistemomis kalbos garsams žymėti ir įsijungiau televizorių.

Koks džiaugsmas! VDU profesorius Liudas Mažylis Vokietijos diplomatiniame archyve rado Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą. Stebiu tą džiugesį per visas informacines programas. Pagaliau LRT „Panorama“ rodo juodai įrėmintą signataro parašą S. Narutowicz ir skuba pranešti Manto Adomėno nuomonę, kad šio signataro parašas yra argumentas Lietuvos piliečiams lenkams dokumentus išduoti lenkų kalba. Nevykęs argumentas, nes ir lenkišką pavardę turinčiam Lauryno Ivinskio mokiniui užteko nuopelnų Lietuvai būti jos Nepriklausomybės akto signataru. Tada ir pasirašė antrasis neigiamos reikšmės žodis.

„Kalba ir raštas – tai dvi skirtingos sistemos; antroji egzistuoja tam, kad reprezentuotų pirmąją. Kalbotyros objektas nėra rašytinio ir sakytinio žodžių derinys, o vien sakytinis žodis. Tačiau rašytinis žodis taip glaudžiai susijęs su sakytiniu žodžiu (jis yra pastarojo atvaizdas), kad jam atitenka pagrindinis vaidmuo“ (Saussure F. de. Bendrosios kalbotyros kursas. Vilnius, p. 55). Tačiau, laikui bėgant, rašyba, kuri iš pradžių būna logiška, gali virsti absurdiška. „Tai nutinka tik labai išsivysčiusiose bendrinėse kalbose, kur rašytiniai tekstai vaidina svarbų vaidmenį. Tada vizualinis atvaizdas gali sąlygoti klaidingą tarimą. Tai išties patologiškas reiškinys, kurį neretai galima pastebėti prancūzų kalboje“ (ten pat, p. 62). Ne tik prancūzų, bet ir kitose Europos kalbose, turinčiose viduramžiais susikurtus lotyniškojo alfabeto pagrindu savuosius alfabetus – vienaip rašoma, o kitaip tariama. Tokiu atveju žodynuose greta parašyto žodžio fonetine transkripcija pateikiamas ir tarimas. Lietuvių, latvių, lenkų, rusų kalbų žodynuose tarties nuorodų nėra, nes tarimas reikšmingai nenutolęs nuo parašymo. Todėl tikra kalbos išdavystė, kai į visus be išimties fonetinės rašybos tekstus prikaišiojama istorinės rašybos žodžių.

Lietuvių ir latvių alfabetai kūrėsi ne viduramžiais, bet XX a. pradžioje ar ant šio amžiaus ribos. Latvių alfabeto sukūrimo data ir autoriai žinomi. Iki nepriklausomybės paskelbimo latviai vartojo gotiškąjį raidyną. 1919 metų vasarą Švietimo ministerijos įsakymu buvo sukurtos įvairių mokslo sričių terminologijos komisija, suskirstyta į sekcijas (buvo ir kalbotyros sekcija). Jose darbavosi žymiausi specialistai. 1920 metais gruodžio 30 d. Latvijos vyriausybė išleido įstatymą dėl rašybos reformos, kuriame nurodyta, kad nuo 1921 m. liepos 1 d. visose įstaigose ir mokyklose būtų vartojamas raidynas lotynų kalbos alfabeto pagrindu. Per trumpą laiką nespėta jo sukurti, terminas pailgintas ir latviai dabartinį savo raidyną pradėjo vartoti tik 1922 m. (Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga, Latvijas Universitāte, 2010, pp. 27–28). Bet jau tada apsispręsta, kad tarimas svarbiau už parašymą. Tai Janio Endzelyno nuopelnas.

Lietuvių raidynas formavosi stichiškai. „Jau iš pirmosios lietuviškos knygos titulinio puslapio matome, kad XVI amžiuje lietuviai šalia mums dabar įprastų lotyniškų raidžių dažniausiai vartojo labai plačiai tuo metu Europoje paplitusį vadinamąjį „gotišką“ jų variantą. Mažojoje Lietuvoje šias raides lietuviai vartojo ilgą laiką, iki pat antrojo pasaulinio karo. Didžiojoje Kunigaikštystėje jos išnyko jau XVII amžiuje“ (Zinkevičius Z., Kalbotyros pradmenys, Kaunas, Šviesa, 1980, II leidimas, p. 81–83; I leidimas – 1969 m.). Į Lietuvą raštas ėjo per lenkus ir vokiečius. Taigi garsams š ir č, ž žymėti vartojome sz, cz, rz iš lenkiško raidyno, o Rytų Prūsijos lietuviai š rašė kaip vokiečiai sch. Bet kartu ir patys kūrėmės trūkstamas raides. Todėl nenuostabu, kad pirmieji „Aušros“ numeriai pasirodė su sz, bet nuo penktojo jau yra š, č, ž, nusirašytos iš čekų alfabeto. Parašytas žodis Auszra ar Basanawiczius – taip pat ne argumentas rašyti Lietuvos piliečių lenkų asmenvardžius lenkiškai. Nebuvo valstybės, valstybinės kalbos, tai ir rašėme įvairiai. Tikslios lietuvių raidyno sukūrimo datos nežinome, bet iš 1901 m. Petro Kriaušaičio gramatikos teksto matyti, kad jis jau sukurtas, o šios gramatikos pratarmėje Jono Jablonskio pateikta ir bendrinės kalbos kūrimo programa (Jablonskis J., Rinktiniai raštai, I, Vilnius, 1957, p. 59).

Be galo stebina LRT kultūros kanalo laidos, įtikinėjančios, kad menkas dalykas tos kelios raidės. Kad jie žinotų, koks nemenkas! Jei būtų menkas, Lenkijos prezidentas jau seniai būtų aplankęs Lietuvos Prezidentę. Atmintyje kaip kokia rakštis įstrigusi laida, skirta raidei W pagarbinti. Aktorius Rimvydas Bagdzevičius skaito pirmosios lietuviškos knygos pratamę, o žiūrovams per visą ekraną rodomas tekstas gotiškomis raidėmis. Žiūrėkite: jau pirmojoje knygoje yra W! Paskui pasirodo Alfredas Bumblauskas ir aiškina, kad kunigaikštis Vytautas savo vardą rašė su W. Kaip jis norėjo, taip ir rašė, nes turėjo valstybę, bet neturėjo valstybinės kalbos. Mokėjo jis ir lenkiškai. Jei tiesa, ką sako Vaižgantas, tai Vytautas išvertęs iš lenkų kalbos „Tėve mūsų“. Jo raštinėje vartota slavų kanceliarinė kalba ir senovinis slavų raštas – kirilica, o ryšiams su Vakarais Lietuvos valdovai vartojo lotynų kalbą ir lotynišką raštą.

Antanas Smetona, nežinia už kokius nuopelnus padarytas didžiausiu kalbos autoritetu, visomis progomis aiškina, kad lietuvių kalbos raidyną galima praplėsti trimis raidėmis (q, w ir x), nes laikai keičiasi, bet jis nežino, kad tai, kas sistemiška, beveik nekinta. Pavyzdžiui, senosios graikų kalbos alfabetą sudarė 24 raidės, tiek pat jų turi ir dabartinė graikų kalba. Man sunku būtų pasakyti, kaip dabartinė graikų kalba santykiauja su klasikine, bet vis tiek keista, kodėl būtent Smetonai pavesta ir LRT kultūros kanalo laida „Lietuva mūsų lūpose“.

Dar vienas ne mažiau stebinantis faktas, kad praėjusios kadencijos Seimo kairieji buvo parengę Lietuvos lenkų dokumentų rašybos projektą, nesikėsinantį į lietuvių kalbos alfabetą, tik numatantį tam tikras įstatymų pataisas. Tada dešinieji siūlė latviškąjį variantą: svetimuosius asmenvardžius originalo kalba rašyti papildomame paso lape arba antrojoje tapatybės kortelės pusėje (Latviai dar reikalauja tautybę įrodyti dokumentais). Dabar buvęs dešiniųjų premjeras inicijuoja įstatymą lietuvių kalbos alfabetą papildyti w, q, x raidėmis. Naujienų portale pranešama, kad Skvernelis ne tik sutiko su šiuo įstatymo projektu, bet ir pats ėmė rinkti parašus (Eglė Samoškaitė, Delfi, 2017 balandžio 4 d.). Kam gi tas nereikalingas Seimo daugumos skaldymas?

Atsipeikėkim, suvokim, kad lenkų pavardžių rašybai iš trijų tinka tik viena w, bet jos neužtenka. Parinkau keletą žymesnių lenkų kalbininkų asmenvardžių ir paryškinu tas raides, kuriomis, norint rašyti lenkiškai, reikėtų papildyti lietuvių raidyną: Witold Doroszewski. Andrzej Gawroński, Jerzy Kuryłowycz, Włdysław Niedźwiedźki, Jan Otrębski, Stanysław Słoński. Lietuvos lenkams reikėtų šių raidžių: w, ł, cz [č], rz [ž], sz [s]. Tarkim, įtraukiam jas į savo raidyną, bet tada kokį vaidmenį paliekame savosioms raidėms v, l, č, ž, s? Vokiečiai turi raides v [f] ir w [v], žyminčias skirtingus garsus. Be to, lenkiškos lotyniškų raidžių samplaikos yra ne dvi raidės, o pavienių garsų ženklai.

Tiesiog sunku suprasti, kaip mokytiems žmonėms ateina į galvą idėja politikos reikmėms keisti gimtosios kalbos raidyną. Zigmo Zinkevičiaus mokslo išvadų teisingumą rodo ir tai, kad Lietuvos lenkų asmenvardžiams nereikalingos raidės ń, ó, ś, ż . Prezidentė, įteikdama Zigmui Zinkevičiui už mokslo nuopelnus Gedimino ordiną, paprašė, kad jis saugotų lietuvių kalbą. Jubiliatas pasižadėjo ją saugoti kalbos istorijos darbais. Tad jeigu prezidentė sumanytų dėl w kreiptis į VLKK, racionalu jai pasiūlyti specialiai šiam momentui Zinkevičiaus parengtas mokslo išvadas (Zigmas Zinkevičius, alkas. lt, 2017 kovo 29) ir patarti palikti lietuvių kalbos alfabetą tokį, koks yra.

Pabaigoje – Jurgio Giedraičio (Jerzy Giedroyc) žodžiai: „Būtina nugalėti sentimentus, tarpusavio nesutarimus, dėl istorinių įvykių susiklosčiusią neapykantą tarp lenkų ir ukrainiečių, lenkų ir lietuvių. Lenkai privalo atsisakyti Lvovo ir Vilniaus, nors ir kaip nemalonu tiems, kurie ten gimė. Vardan ateities nevalia reikšti priekaištų Lietuvai, Ukrainai. Jau vien todėl, kad ten iki šiol prisimenamos Lenkijos federalinės idėjos. Lietuvos nepriklausomybė dar labai gležna, tad Lenkijos pareiga ištiesti jai draugišką ranką. Jei Lietuvoje dar pastebimas koks nors nacionalizmas, jį reikia pateisinti, nes šios valstybės egzistavimui gresia kur kas daugiau pavojų negu Lenkijai. Į Baltijos valstybes ir Ukrainą Lenkija turi žiūrėti kaip į lygiateisius partnerius ir turi įrodyti tai savo darbais, ne vien žodžiais“ (Delfi, 2017 sausio 27 d.). Lietuviškai užrašiau šio garsaus lenkų žmogaus pavardę todėl, kad jis pats save siejo su Lietuvos Giedraičiais, svajojusiais apie Vytauto laikų Lietuvos nepriklausomybę.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

Marginalas       2017-04-17 12:31

Įdomu, kas kada ir kur reikalavo “įvesi dvikalbystę” Lietuvoje? Rašyti ant nereikalingų kartoniukų W ir H nėra dvikalbystė, bet yra kvailystė, bet nepastebėti, jog ginčas įteisina sekimo mikročipą (kuriame jokių raidžių nėra) ir nusiukaltėlio piršto atspaudus nelyginant būtiną ir normalų dalyką, vadinant tai “Lietuvos dokumentu” (o iš tikrųjų, tai vienintelis sekamojo “identifikacijos” dokumentas, kuris priklauso ne Lietuvos valstybei, bet žvalgyboms), yra ne tik kvailystė, bet ir nusikaltimas. Lendat į karjeristų ir kvailių pinkles bijodami tikros tiesos!

Susilaukėme       2017-04-16 21:21

Atėjo laikai, kuomet mokslininkai turi ginti nuo mūsų “intelektualų”, it nuo kokių stalinistų, mūsų kalbą. Panieka A. Smetonai, taip ir likusiam komjaunimo sekretoriumi. Tai gajus lietuvių kalbos kenkėjas prie visų valdžių.

Raigerdas        2017-04-16 18:53

Autorė yra teisi ir dėkui jai už šitą straipsnį. Bet čia dar nėra atskleistos visos priežastys dėl šitų lenkiškų raidžių provokacijos. Kadangi mes turime visiškai sumarazmėjusį politinį elitą, tai reikia bent jau pradėti kalbėti apie tai, kad tai yra eilinė trečiosios nematomos pusės provokacija, kurios tikslas yra sunaikinti gerus bendradarbiavimo santykius tarp kaimynų. “Skaldyk ir valdyk” yra senas, pamėgtas Maskolijos principas, kurio dėka ji ir paguldė tiek Lenkiją, tiek Lietuvą ant menčių. O dabar reikia pradėti kalbėti apie tai, kad į Seimą vis gi neturėtų patekti net antivalstybine veikla užsiimantys destruktoriai, bet ir kvailumu, bukumu ar dar kokiomis nors protinėmis ir dvasinėmis negaliomis pasižymintys Seimo nariai. Arba reikia daryti taip, kad Seimo nariai niekada savo valstybėje nedarys to, ką aprašė “Gyvulių ūkyje” Džordžas Orvelas. Pagrindinis dalykas, ką paprastai daro kvailiai, bukapročiai ir visi iškrypusio proto žmogeliai (nes jie kitaip elgtis negali), tai iš  pradžių užgrobti valdžią su lozungu “Visi gyvuliai yra lygūs”, o įsitvirtinus valdžioje būtinai turi atsirasti štai panašios korekcijos “Visi gyvuliai yra lygūs, tik kiti yra lygesni už kitus”. Taigi, kokio dalyko nemato Seimo nariai? Pirmiausia, susidaro įspūdis, kad jie yra kažkaip keistai išsilavinę, kad yra nepajėgūs suprasti, kad kitoje situacijoje, pvz., gyventume draugiškuose santykiuose su Rusija, tai jie reikalautų, kad Lietuvoje būtų dvikalbystė. IR BŪTINAI ATSIRASTŲ MŪSŲ SEIME TOKIŲ SEIMO NARIŲ, KURIE PRADĖTŲ RINKTI PARAŠUS DĖL DVIKALBYSTĖS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE. Čia panašiai gaunasi, kaip Goethe’s “Fauste”, kaip Mefistofelis bando bet kokia kaina sugundyti Faustą nusižengti savo principams. Ko dar nepajėgia suprasti Seime, galimai, apgaulės būdu, atsidūrę Seimo nariai? Jie nepajėgia suprasti, kad w,q,x raidėmis šita istorija nesibaigs, nes po to, bus pereita prie kitų reikalavimų. Ko dar nesugeba suvokti Seimo nariai? Jiems yra sunku suprasti, kad G.Orwell ne šiaip sau pavaizdavo KIAULES VALDŽIOJE, o pavaizdavo taip jis tuo tikslu, kad pastebėjo savo gyvenime, kad į valdžią besiveržiantiems yra BŪDINGI kiauliški poelgiai. Kaip atsiranda Seime žmogelių su kiauliškais poelgiais? Pirmiausia, tai yra nemokšiškumas ADMINISTRACINIUOSE IR EKONOMINIUOSE KLAUSIMUOSE. Kad nuslėpti savo nemokšiškumą, griebiamasi pataikauti kokiai nors provokatorių grupei, kad suteikti savo kvailiems poelgiams daugiau REIKŠMINGUMO. TODĖL ĮSTATYMAS SU IŠIMTIMIS YRA JIEMS TIKRAS IŠSIGELBĖJIMAS. Galima užduoti šitiems sukvailėjusiems Seimo nariams klausimą: o kodėl išimtys daromos tik lenkų atžvilgiu? O ką rusai pas mus jau kitokios rūšies gyvūnai, į kuriuos nereikia kreipti jokio dėmesio? Pavyzdžiui, turime Lietuvos pilietį S. Navalnyi. Tai, kodėl jis negali reikalauti, kad jo pavardė būtų parašyta taip, kad neiškraipytų jo pavardės tariant tokius garsus, kaip y vietoje ы (Навальный). Kada atsiranda tokios provokacijos, kurių tikslų nesugeba suvokti Seimo nariai, tada reikia inicijuoti įstatymo priėmimą dėl lietuvių kalbos išsaugojimo ateities kartoms, kur reikia juodai ant balto parašyti, kad LIETUVIŲ KALBA YRA SENIAUSIA TARP INDOEUROPIEČIŲ KALBŲ, TODĖL LIETUVOS VALSTYBĖJE NEBUS DAROMA JOKIŲ IŠIMČIŲ JOKIAI GYVENANČIAI LIETUVOS TERITORIJOJE KITŲ TAUTŲ GRUPEI DĖL JŲ PRETENZIJŲ, KAD LIETUVIŲ KALBOS ABĖCĖLĖJE NĖRA TOKIŲ RAIDŽIŲ, KOKIOS YRA JŲ GIMTOJE KALBOJE. JEIGU PATENKINTI VIENOS TAUTOS PRETENZIJAS, TAI KITOS TAUTOS TURI TOKIAS PAT LYGIAS TEISES REIKALAUTI, KAD LIETUVIŲ ABĖCĖLĖJE ATSIRASTŲ IR KITŲ TAUTŲ RAIDĖS. Ir dar vienas dalykas: kodėl Seime niekas nerenka parašų, kad lenkų abėcėlėje atsirastų ir lietuviškų raidžių? Juk Lenkijoje taip pat gyvena lietuvių. Aš matau tik vieną problemą:SEIME YRA PER DAUG SEIMO NARIŲ IR JIE TEN NETURI, KĄ VEIKTI. Ir tai yra kur kas didesnė problema, kurią reikia spręsti kuo greičiau, nei tos raidės w,q,x.

Marginalas visoms albinoms su eddais ir jadzėmis       2017-04-16 2:12

Pamenu iš savo bedarbystės laikų bastymosi po Gruziją, kur turėjau laimę studijuoti kartvelų kalbas, tokį cholujišką svanų eilėraštuką iš Stalino laikų chrestomatijos (žodis “dideba - šlovė” yra ne svanų, bet gruzinų - vienas iš kartvelų - baltų paslapčių):
dideba dideba choša stalins!
dideba dideba choša lenins! -
“Šlovė šlovė didžiajam Stalinui! Šlovė šlovė didžiajam Leninui!”
- Ačiū Ačiū didžiajai Aldonai!
O už ką ačiū? Kad pasakė tik skverneliams nesuprantamą lėkštybę, jog dviejų raidžių W ir Q lenkų vardams perteikti visiškai neužtenka? Arba kad literatūrinės kalbos raidynas yra neatsiejamas nuo literatūrinės normos ir negali būti nekompetentingų žmonių darkomas? Bet juk ir darkyti jo niekas neleis, nes įrašas pase (jei tai tikrai pasas) gali būti tik nusižengimas principui, bet ne abėcėlės “praplėtimas”.
Arba ačiū už tai, kad paaiškino, kas kūrė latvių literatūrinės kalbos raidyną, bet nežino, kas konkrečiai kūrė lietuvių literatūrinės kalbos raidyną? (Beje, pats Vydūnas vartojo SAVO raidyną ir visai nieko!)
O gal ačiū už tai, kad samprotauja, neva klasikinės graikų kalbos raidynas neva išlikęs ir naujojoje graikų kalboje, nors ta pati koinė egzistavo jau prieš Kristaus era, bet rankraščiai ilgai buvo rašomi vad. majuskolomis be tarpų ir punktuacijos, o vėliau minuskolomis, o dabartinis archajizuotas “erazminis” tarimas neatititinka net ir bizantinės tikrovės? Nors graikų raidynas (tik ne raidžių formos ir ne rašyba) ir išliko, bet dabartinėje vartosenoje nėra visų tų nuo raidyno neatsiejamų “erazminių” ženklų, pritaikytų klasikinei kalbai. Netiesa ir 24 raidės: o kur pvz. kad ir digama?
Taigi “dideba dideba choša doktor aldonas” skamba ne mažiau cholujiškai nei anas eilėraštukas, ar ne?
Norom nenorom reikės nuo cholujų grįžti prie laisvųjų ir pastebėti, kad PASAS tikrai reikalingas laisvam žmogui vykstant į užsienį (taip kadais dar neseniai būta Vakaruose), kad tuo pagrindu jo valstybė bei jos atstovybės gintų ten jo interesus ir jį patį, tačiau asmens sekimas laisvam žmogui tikrai nereikalingas, o juo labiau nereikalingas - elektroninis šuns mikročipas su antena (beje, mikročipas nudvės įdėjus į mikrobanginę, o antena neveiks švininiame portsigare).
Sekimu tegu džiaugiasi suburliokėję cholujai: “Aš nieko nedarau, aš nieko nebijau! Tik subines ponams laižau”.

Marginalas Jadzei       2017-04-15 14:31

Nuo 2013 m. sausio neturiu “paso” ir laukiu, kada pagaliau idiotų vergų valdžios būsiu išmestas į šiukšlyną.

albina       2017-04-15 12:44

Ačiū Autorei!Norėčiau,kad tai perskaitytų Seimo pirmininkas,gal tada ir pilietybės klausimu susivoktų...

Eddas       2017-04-15 3:09

Gerbiama Aldona,labai ačiū,kad galutinai “apšvietėt” protą.Iki šiol vis dar buvo abejonių dėl papildomų raidžių “nesvarbumo”.

Marginalui Jadzė       2017-04-14 16:13

Tai imk ir išsiplėšk tą lustą arba išmesk tą pasą į kanalizaciją. Kam laisvam žmogui pasas?

Marginalas arnėms su rutomis       2017-04-14 15:55

Jokios padėkos Autorei, kuri visiškai nesiorientuodama palaiko laisvės priešo labai pageidaujamas kvailių diskusijas dėl globlių tarnybų sekimo lusto tarytum “Lietuvos paso” bei niekam nereikalingos beprasmės rašybos to lusto kartoniniame aplankėlyje.
Pirma reikia atgauti Lietuvai priklausantį pasą be elektroninio sekimo lusto ir antenos, kuris neišduotų savo piliečių duomenų užsienio žvalgyboms, o tik po to svarstyti rašybą.

Arnė       2017-04-14 14:38

Dėkui autorei, su pagarba.

ruta       2017-04-14 7:40

Puiki publicistika , aciu Gerb.  Autorei.Deja , nera pas musu tos kritines mases pilieciu , kuri nusluotu Lietuvos naikintojus i siuksliu konteinerius ..

Marginalas       2017-04-14 3:25

Mokslo darbuose būtina pateikti cituojamų autorių vardų originalą, bet tų vardų transkribavimas nereikalingas. Ar tai reiškia, kad pateikus originalo rašybą, “praplėstas” savas raidynas? Ši mintis daugeliui ateina į galvą tik todėl, kad kalbama apie valstybės dokumentą, kuris turi būti surašytas valstybine kalba. Čia prasideda minčių painiava, kurią apsunkina ir daugelio nesusigaudymas, kas yra kalba ir kas yra rašyba. Be to, krinta į akis, kad aistros kyla būtent dėl lenkų vardų, nes patys lenkai yra įpratę lenkinti lietuviškas (ir ne tik) pavardes, o geografinius vardus lenkina visur, kur tik įstengia. Šiaip asmens noras matyti savo vardą tokį, kokį rašė jo protėviai, visai suprantamas, ir jei čia nebūtų lenkų, galbūt atsirastų ir kompromisų: skliausteliai, įdėklai ir pan.
“Lenkų klausimą” smarkiai apsunkina trečiosios jėgos ryžtas naudotis visomis progomis, kad tik augtų įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos. Trečioji jėga netrukdomai veikia Lietuvoje, bet ji veikia ir Lenkijoje. Darkart verta priminti, kad vienas esminių Dugino doktrinos postulatų - pralaužti Lietuvos-Lenkijos “katalikišką kordoną”, kuris atskyrė Maskoliją nuo Vokietijos. Geopolitinis Maskolijos tikslas - grįžti prie situacijos, kuri buvo iki 1914 metų.
Visa tai protingam žinoma, o kvailiui reikia žinoti.
Tačiau DABARTINIS GINČAS YRA BEPRASMIS, YDINGAS IR ANTITAUTINIS.
NĖRA tų “Lietuvos dokumentų”, kurie dažniausiai net neįvardijami, nes “Lietuvos Respublikos pasu” vadinamas “dokumentas” yra į kartoninę kortelę arba į paso aplankėlį įkomponuotas elektroninis mikročipas (lustas), kuriame visi duomenis apie asmenį įrašyti nuliukų ir vienetukų pavidalu, nes toks tik ir yra elektroninis “raidynas”. Beje, krikšto vardas pakeistas antikristiniu kodu. Ši šlykštybė yra reikalinga visiems iki vieno pasaulio gyventojams sužymėti ir įvesti į globalųjį tinklą pasaulio populiacijai manipuliuoti. Kol kas toks projektas sėkmingai įgyvendintas tik vad. “Vakarų demokratijoje”. Standartai yra vienodi, tikslai - susieti asmens markiruotę su jo kūnu, kad ir norėdamas niekur nedingtų nuo Didžiojo Brolio žvilgsnio. Šios modernios “orvelinės” tikrovės nenorima pastebėti: senajai kartai “nedaeina”, jaunajai - švilpt, nes jaunam gyventi amoraliame konclageryje malonu ir patogu, o eutanazija dar toli. Subrendę žmonės, kurie dar turi protą ir vertina laisvę, paprasčiausiai yra sukaustyti baimės ir nemato realios išeities. Šioje išsigimėlių ir bailių atmosferoje išsiskyrė tik graikai, kurie būdami ištikimi Kristui, savo vyskupų raginami, surinko milijonus parašų ir privertė globalistinę Graikijos valdžią grąžinti norintiems normalius pasus be totalinio sekimo lusto. Taip bent savo šalyje jie yra laisvi nuo spectarnybų teroro.
Deja, Lietuvoje durni ginčai apie lenkus ir raides, kurios būdamos kartone jokiu svarbiu atveju niekad niekam nereikalingos (nuskaitomas tik lustas), tęsis tol, kol šis šuns “pasas” bus subendrintas su banko kortele, o atsiskaitymai grynaisiais panaikinti. Konclagerio vartai užsidarys ir vergai nenorėdami mirti iš bado, vykdys bet kokį globalių banditų įsakymą. “Orvelizmas” yra moderni elektroninė vergovė, o vergo “norma”, kuri lems gyventi ar gultis eutanazijai - sąskaitos dydis kiekvienai amžiaus kategorijai ir sąskaitos kryptis: auga ar ne, ar vergas reikalingas Visuomenėslabui, ar ne.
Jūsų ginčai legitimuoja elektroninius pančius, nes jūs vadinate juos “nacionaliniais pasais”! Tai melas.

StasysG       2017-04-14 1:43

Ačiū Autorei. Aiškiau prieš lietuvių kalbos darkymą wqx tikriausiai niekas neparašys.——- O šitą įspūdingą kalbininką su kasele (ir jo projekto komandą) laikas į istorijos šiukšlyną. Prisigamino pataikūniškų pinigėlių. Gal jau pakaks?

labai įdomi istorija tų pasiūlymų       2017-04-13 22:24

pradžiai tas raides siūlė stribo duktė rusė irina šiaulienė ir korumpuotas komunistas kirkilas.
dabar jau konservatoriai siūlo…

$+$       2017-04-13 21:01

O kažkam trūksta pozityvo žiniasklaidoje. Prašom, skaitykite (

Arvydas       2017-04-13 20:55

“Tiesiog sunku suprasti, kaip mokytiems žmonėms ateina į galvą idėja politikos reikmėms keisti gimtosios kalbos raidyną” - mokytas ir protingas - tikrai ne sinonimai. Analfabetais daugumą jų, mano manymu, vadinti galima. Likusieji - gudrūs. Konjunktūros puoselėtojai.
O gudrumas - tai protas, minus sąžinė. Dabar Lietuvoje begalė gudrių.

totalinės tamsumos       2017-04-13 20:20

vos kvėpuoja Lietuva po pedofilų, komunistų priespauda - per korupciją, atskirtį, teisingumo nebuvimą, emigraciją, per lefistines ypatas - dar rašybą naikinti.
lyg tai nebūtų kitų problemų.
Kitaip, kaip piktavališkais ir nedorais ir kvailokais tų žmogelių, kurie siūlo darkyti rašyba, nepavadinsi…


Rekomenduojame

Tariasi peliukai prieš rinkimus…

Liudvikas Jakimavičius. Rinkimų sufleriai

Vytautas Radžvilas. Susigrąžinkime savo Lietuvą!

Audrius Bačiulis. Vytautai – Patirtis ir Energija, arba Už ką aš balsuosiu

Smulkieji verslininkai ir Nacionalinis susivienijimas pasirašė visuomeninį susitarimą

Liudvikas Jakimavičius. Balsuokim protingai

Andrius Švarplys. Užvis svarbiausia – stabdyti valstybę, kad ši nesikištų į privačią žmogaus sferą

Vytautas Sinica. Išmesto balso mitologija

Ramūnas Aušrotas. Partijų programinės nuostatos ir iniciatyvos, prieštaraujančios krikščioniškai pasaulėžiūrai

Augminas Petronis. Tokia mąstysena – ‘viskas, ką jūs apie save žinot, yra tapatybės’ – tikėjimui naikinančiai žalinga

Aleksandras Nemunaitis. Esame už žodžio laisvę ir prieš politkorektiškumą

Algimantas Rusteika. Konservatoriai nutarė reklamuotis pas savus?

Katalikiški balsavimo principai

Liudvikas Jakimavičius apie žiniasklaidą

Seimo narių balsavimų gyvybės ir šeimos klausimais apžvalga

Ar egzistuoja laisva valia? Vytauto Sinicos atsakymas

Algimantas Rusteika. Jei balsuosi už mažus, „tavo balsas prapuls“

Liudvikas Jakimavičius. Gražus rudenėlis ir rinkimų aritmetika

Ramūnas Aušrotas. Istorinės savimonės pabaiga

Neredaguota.lt. Vytautas Sinica: Kova dėl istorijos

Vytautas Radžvilas. Baltarusija: į laisvę ir demokratiją Putino glėbyje?

JT Orhuso konvencijos priežiūros komitetas pripažino: Lietuvos Respublika pažeidė Orhuso konvenciją

Mokytojai iš Kvetkų, Pandėlio, Papilio premjerui Sauliui Skverneliui: Pagal galimybes ištaisykite padarinius savo didžiosios klaidos

Spalio 6 dieną bus atidengtas antkapinis paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Vygantas Malinauskas. Krikščioniškas pasirinkimas

Geroji Naujiena: Kad ir mes duotume vaisių

Andrius Švarplys. Cukrus, Linai

Algimantas Rusteika. Susipažinkime – naujoji, modernioji, nuostabioji, jaunoji LSDP karta

Gediminas Kulikauskas. Istorikas: „Dešimt kautynių“ – kitokia knyga apie partizanus

Algimantas Rusteika. Apie kritinę masę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.