Religija ir filosofija, Demokratija ir valdymas, Intelektualų vaidmuo

Albinas Plėšnys. „Be Dievo objektyvios moralės pagrįsti negalima“

Tiesos.lt siūlo   2018 m. kovo 13 d. 23:27

18     

    

Albinas Plėšnys. „Be Dievo objektyvios moralės pagrįsti negalima“

Ar egzistuoja objektyvus žmogaus gyvenimo tikslas? Ar įmanomas objektyvios moralės pagrindimas? Kuo skiriasi dorybės ir vertybės? Ar sąžinė gali klysti? Kas yra bendrasis gėris ir kodėl jis svarbus? Kodėl liberalizmas atmeta bendrojo gėrio sampratą? Kaip vertinti jausmais grįstą religingumą? Į šiuos ir kitus klausimus atsako filosofas, Vilniaus universiteto profesorius Albinas Plėšnys.

Kaip teigėte, žmogus tam tikra prasme yra laisvas. Būdamas laisvu, jis gali siekti įvairių tikslų. Tie tikslai tarpusavyje skiriasi pagal svarbą. Žmogui kyla klausimas: o koks yra viso žmogaus gyvenimo tikslas? Kitaip sakant, koks tas svarbiausiasis tikslas?

Pasak Aristotelio, gėris yra tai, ko trokšta visi esiniai. Tomas Akvinietis atkreipia dėmesį, kad Aristotelis netvirtina, jog yra vienas geras dalykas, kurio visi esiniai trokštų. Tokių dalykų yra daugiau. Be to, Tomas Akvinietis dar pažymi, kad „trokšti“ reiškia „turėti polinkį“. Toks polinkis gali būti nesąmoningas arba sąmoningas – valingai priklausantis nuo to polinkio pobūdžio. 

Aristotelis aiškino, kad įvairių tikslų, kuriuos protas pripažįsta gerais, žmogus siekia laisvai, o laimės (eudaimonijos) būtinai, t.y. žmogus savitu būdu siekia ištobulinti savo asmenybę ir pasiekti laimę, kaip visapusišką klestėjimą. Pasak Tomo Akviniečio, remdamasis savo praktiniu protu, žmogus pajėgus suvokti pagrindines žmogiškojo gėrio formas – tikruosius žmogiškojo klestėjimo aspektus. Tokių žmogiškojo gėrio formų yra ne viena. Pavyzdžiui, tokia forma yra žinojimas. Mes suprantame, kad gera turėti išmanymą ir blaiviai mąstyti, kad painiavos ir nemokšiškumo reikia vengti, ir kad gera pasirinkti gyvenimo tikslu teorinę-pažintinę veiklą. Tokia gėrio forma gali būti ir gyvenimo vertingumas, susijęs su šeimyniniu gyvenimu, troškimu turėti vaikų bei jais rūpintis. Tokia gali būti ir kūrybinė menininko, dailininko, muzikanto, rašytojo, aktoriaus ar sportininko veikla. Pagrindinėms gėrio formoms priklauso ir socialumas, apimantis įvairiausias bendruomeniškumo formas. Tokia forma gali būti ir praktinis supratingumas, kaip sugebėjimas savo protą pritaikyti sprendžiant elgesio ir gyvenimo būdo pasirinkimo problemą ar formuojant savo charakterį. Galiausiai žmogiškojo gėrio forma yra ir religija (ir ne vien tik kaip vienuolystės ar kunigystės pašaukimas). Tokių žmogiškojo gėrio formų yra ir daugiau. Jos yra vertos, kad mes jas rinktumėmės kaip gyvenimo tikslus.

Čia reikia nepamiršti, kad visos žmogiškojo gėrio formos yra susijusios su bendruoju gėriu ir kad visi mūsų talentai duoti bendruomenės labui. Siekdami žmogiškojo gėrio formų (kiekvienas pagal savo polinkį) turime vadovautis sąžine, artimo ir Dievo meile, tiesa, teisingumu bei prigimtiniu įstatymu. Aristotelis apie laimę dar tekalba kaip apie tam tikrą nuolatinį, dorybingą ir besitęsiantį šiapusinį gyvenimo būdą. Tomas Akvinietis jau kalba apie žemiškąją bei laikiną laimę peržengiančią palaimą, kaip tiesioginį ryšį su Dievu amžinybėje.  Kalbant glaustai, žmogaus gyvenimo tikslas yra pasiekti palaimą. Tai pasiekti galime vykdydami Dievo valią ir elgdamiesi pagal sąžinės reikalavimus.

Moralę suprantu kaip tyrimą apie laisvo ir protingo žmogaus gyvenimo tikslą ir priemones jam pasiekti. Tomas Akvinietis teigė, kad objektyvios moralės normos, taigi, ir objektyvus kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas egzistuoja, nes yra Dievas, kuris yra to žmogaus ir jo tikslo architektas. Ar įmanoma objektyvią moralę pagrįsti be Dievo, kaip galutinės moralės egzistavimo priežasties?

Ne. Be Dievo objektyvios moralės pagrįsti negalima. Jei bandome tai daryti, iš karto susiduriame su vadinamuoju Hume‘o dėsniu – faktų ir normų skirtimi. Hume‘o dėsnis teigia, kad iš „yra“ neplaukia „turi būti“, kad iš faktų neįmanoma išvesti normų. Su tuo reikia sutikti. Bet jis teigia ne tik tai. Toliau Hume‘as teigia, kad jo tikslas yra apsvarstyti, ar įmanoma, remiantis vien protu, atskirti moralinį gėrį nuo blogio. Čia jis polemizuoja su jo amžininkais racionalistais.

Pirmiausia, kaip jis pats užsimena, ginčijamasi su S. Clarke‘u, kuris aiškino, kad aritmetikos klausimais žmogui būtų kvaila ir juokinga tikėti, kad du kart du nėra keturi, arba tvirtinti, kad visuma nėra lygi dalių sumai. Pasak Clarke’ o, lygiai taip pat kvaila yra painioti teisingumą ir klaidingumą bei norėti, kad dalykai būtų tokie, kokie jie nėra ir būti negali. Clarke‘o argumentai žlunga, kai pereinama nuo „yra“ prie „turi būti“, nes nepastebima, kad elgdamasis teisingai žmogus nebūtinai galėtų patenkinti kiekvieną savo troškimą ar interesą.

Šią Hume‘o iškeltą problemą suvokia Kantas, kurį Hume‘as, kaip sako pats Kantas, pažadino iš dogmatinio snaudulio. Kantas pasiūlo savo dorovės metafizikos interpretaciją, kuriai Hume‘o kritika turėtų negalioti. Suformuluojamas kategorinis imperatyvas: elkis taip, kad tavo elgesio maksima galėtų tapti visuotiniu įstatymų leidybos pagrindu. Vis tik Kanto kategorinis imperatyvas vargu ar gali būti moralės pagrindu tiek dėl savo neapibrėžtumo, tiek dėl ginčytinų prielaidų (kad ir to, jog valia yra praktinis protas) buvimo pačiame įrodyme.   

Tomo Akviniečio moralės sampratai Hume‘o dėsnis negalioja. Kai kurie kritikai, klaidingai interpretuodami Tomo poziciją, bando įrodyti priešingai. Anot jų, jeigu dora yra tai, kas atitinka žmogaus prigimtį, tai prigimties analizė yra faktai, o iš faktų normos neplaukia. Bet kritikai klysta. Tai ne Tomo pozicija. Tomui klausti, kas yra moraliai teisinga (dora), reiškia klausti apie tai, kas yra protinga, o ne apie tai, kas faktiškai atitinka žmogaus prigimtį.

Protas remiasi ne tik logikos dėsniais, bet ir sąžine bei prigimtiniu įstatymu, kurį Dievas įdiegė į mūsų protą. Prigimtinis įstatymas yra pagrindinis praktinio proto dėsnis. Sąžinė žmogui leidžia sužinoti, kas yra gėris, o prigimtinis įstatymas ragina jo siekti. Giliausia prasme gėris yra tai, ko nori Dievas, o Dievas nori to, kas yra jo esmė.

Ir čia mes vėl turėtume daryti skirtį, į kurią atkreipia dėmesį Wittgensteinas pokalbyje su Waismannu apie Schlicko etiką. Schlickas, pasak Wittgenteino, aiškina, kad teologinėje etikoje yra dvi gėrio interpretacijos. Pagal pirmąją, kuri esą esanti paviršutiniška, gėris yra geras, todėl, kad jo nori Dievas. Pagal antrąją ir atseit gilesnę interpretaciją, Dievas nori gėrio, nes gėris yra geras. Wittgensteino supratimu, gilesnė yra ne antroji, bet pirmoji interpretacija, nes gėris yra tai, ką Dievas liepia.

Pirmoji interpretacija užkerta kelią visokiems „kodėl tai yra gera“ tipo aiškinimams. Būtent antroji interpretacija, sako Wittgensteinas, yra paviršutiniška, racionalistinė, numananti, jog tai, kas yra gėris, galėtų turėti kažkokį dar aukštesnį pagrindą. Akviniečio požiūrį atitinka pirmoji interpretacija ir jai Hume‘ o kritika negalioja, o antrasis požiūris artimas Clarke‘ o sampratai ir jai galima sėkmingai pritaikyti Hume‘ o kritiką. Taigi, ne kiekviena teologinė interpretacija gali pagrįsti moralės objektyvumą.

XXI a. daugelis Vakarų pasaulio visuomenių yra normatyvinių įsitikinimų hierarchijos naikinimo būklėje. Dorybės devalvuotos ir perkeltos į daug platesnę vadinamųjų vertybių talpyklą. Kaip vertinate šį reiškinį?

Labai liūdna, kad dorybių samprata traukiasi į užmarštį, o jas užgožia vertybės. Aišku, vertybės irgi svarbu, bet dorybėms teiktina pirmenybė. Kas gi yra dorybės? Tomistinėje filosofijoje dorybės yra tokios būdo kokybės, kurios palengvina gerą veikimą. Nuolatos gerai elgdamasis, žmogus išsiugdo tam tikrą būdo ypatybę, kurią ir vadiname dorybe. Elgdamasis blogai žmogus gadina savo būdą, išsiugdo ydą, kuri apsunkina gerą veikimą.

Pasak Tomo, kiekviena žmogiškoji galia turi savo prigimtinę dorybę. Yra 4 pagrindinės žmogiškos galios. Todėl yra ir 4 pagrindinės dorybės. Proto (kaip apimančio ir teorinį, ir praktinį protą) galios absoliuti dorybė yra supratingumas (lot. prudentia); valios galios – kaip proto sąlygoto norėjimo – prigimtinė dorybė yra teisingumas; vienos emocinės galios – geidimo – kuri nukreipta į tam tikrą objektą – dorybė yra susivaldymas; o kitos emocinės galios – nirtulingumo – kuri nukreipta į kliūtį, trukdančią pasiekti tikslą, dorybė yra tvirtumas. Tai tik pagrindinės (vadinamosios kardinalinės) dorybės. Dar yra trys teologinės dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė (lot. caritas). Aišku, yra ir kitų, čia nepaminėtų dorybių, kurios charakterizuoja asmens ir jo veikimo gerumą.

Vertybes apibūdinti daug sunkiau. Jos yra gairės, kuriomis asmuo remiasi savo veikloje, tikėdamasis pasiekti norimą rezultatą. Vertybe laikoma tai, ko verta siekti, kuo vadovaudamasis galiu įgyvendinti savo tikslus. Vertybės apima įsitikinimus, veikimo būdus, moralines normas, papročius, visuomenines nuomones, ir dar ilgesnį sąrašą objektų bei materialių dalykų. Vertybes galima įvairiai klasifikuoti, skirti dvasines, moralines, materialines, socialines, asmens, šeimos, politines, ekonomines, kultūrines ar dar kitokias vertybes.

Vertybė visada suponuoja tą, kuris ją priima kaip vertybę, t.y. asmenį ir jo siekiamus tikslus. Asmuo pats sudaro savo vertybių spektrą, todėl svarstymuose apie vertybes visuomet lieka subjektyvus momentas. Tai, kas vertinga man, nebūtinai vertinga kitam. Aišku, galima ieškoti visuotinių vertybių, bet tą visuotinumą ne taip paprasta pagrįsti. Manyčiau, kad renkantis gyvenimo būdą, dorybės yra svarbesni orientyrai nei vertybės. Šiuolaikiniame pasaulyje dorybės ir jų svarba nepelnytai primirštos, joms reikėtų skirti daug daugiau dėmesio. 

Filosofijos klasikai teigė, kad valstybės egzistavimo tikslas – bendrasis gėris. Kas tas „bendrasis gėris“?

Aišku, bendrasis gėris nėra nei didžiausia nauda, nei didžiausias gėrybių kiekis didžiausiam skaičiui žmonių. Labai trumpai tariant, bendrasis gėris yra visuma sąlygų, kurios sudaro galimybes kiekvienam bendruomenės nariui pasiekti savo protingus tikslus, kaip pagrindines žmogiškojo gėrio formas. Ne tik pasiekti savo asmenybės klestėjimą, bet ir protingai įsisąmoninti normatyvinius principus, kurie sudaro asmenų tarpusavio bendradarbiavimo valstybėje pagrindą.

Liberalistiniame-nominalistiniame mąstyme „bendrojo gėrio“ sąvoka tapo nebepageidaujama. Įvairiais būdais teigta ir vis dar teigiama, jog valstybė tėra tam tikrų individų privačių poreikių apsaugos mechanizmas. Kodėl tokia samprata visiškai nepriimtina klasikams? Dėl ko ji tapo dominuojanti Vakarų pasaulyje?

Klasikinė socialinė filosofija yra ne nominalistinė, o realistinė, arba, kaip dažnai įprasta sakyti, esencialistinė. Tai reiškia, jog, kitaip nei minėtame liberaliajame nominalistiniame mąstyme, esencialistai pripažįsta nuo žmogaus individualių įsitikinimų nepriklausomos ir objektyvios žmogaus esmės bei prigimties buvimą.

Dar Aristotelis teigė, kad žmogaus esmė pilnai realizuojama valstybėje, kuri yra plačiausia prigimtinė bendruomenė. Krikščioniškoji socialinė filosofija transformuoja aristotelinį valstybės supratimą, atskirą asmenį laikydama didžiausiu gėriu. Jeigu Aristoteliui dalis visada mažiau vertinga už visumą (atskiras asmuo mažiau vertingas negu socialinė grupė), tai krikščioniškame socialiniame mokyme aiškinama, kad bendrasis gėris iš principo negali būti realizuotas, jei bent vienam visuomenės nariui yra užkirstos galimybės pasiekti asmenybės klestėjimo. Pasak Tomo Akviniečio, bendrojo gėrio įgyvendinimas ir yra esminis valdžios tikslas.

Liberaliajam nominalistiniam mąstymui toks supratimas nepriimtinas. Liberalų požiūriu, valstybės uždavinys yra saugoti privačią nuosavybę, užtikrinti individo laisvę ir laisvos verslininkystės funkcionavimą. Trumpai tariant, valstybė turi būti naktinis sargas (saugoti privačią nuosavybę) ir remonto brigada (užtikrinti laisvosios verslininkystės sąlygas). Dar didesniais optimistais yra komunistai, valstybę laikantys tik nuosavybės teisės gynimo institutu.

Liberalai, sekdami Milliu, mano, kad individo laisvė užtikrina tiek individo, tiek visuomenės klestėjimą. Taip pat teigiama, kad laisvosios verslininkystės sistema yra pati efektyviausia ekonominė sistema, kuri pati save sureguliuoja be išorinio kišimosi. Esą liberaliai suprasta laisvė, privačios nuosavybės teisė ir laisvoji verslininkystės sistema savaime išsprendžia visas problemas.

Klasikinės filosofijos atstovai sutinka su tuo, kad laisvosios verslininkystės sistema yra efektyviausia kuriant materialias gėrybes, bet nemano, kad žmogaus asmenybės klestėjimui pakanka vien materialinių gėrybių. Na, ir tikrai nesutinka su tuo, kad rinka savaime viską sureguliuos. Žmogus gyvas ne vien duona. Valstybės valdžia turi užtikrinti ne tik teisingumo reikalavimus atitinkantį gėrybių naudojimą, bet ir rūpintis dvasiniais žmonių poreikiais bei visu tuo, kas sudaro bendrąjį gėrį. Vaizdžiai tariant, liberalas mano, kad viskas savaime susitvarkys, o klasikinės filosofijos atstovas įsitikinęs, kad tvarka ir pažanga yra specialių pastangų rezultatas, kad netvarkant įsivyraus netvarka, o be pastangų negalima jokia reali pažanga.

Laisvosios verslininkystės sistema iš tikro sparčiai gerino ekonomines žmonių gyvenimo sąlygas. Prie to prisidėjo gamtos mokslų ir naujų technologijų pažanga. Tai skatino pasitikėjimą esama liberalia tvarka. Tačiau dvasinio gyvenimo padėtis ne vienam kelia vis didesnį rūpestį. Sotesnis gyvenimas nelaiduoja aukštesnio dvasingumo. Galima sakyti, kad krikščioniškoje kultūroje sukauptas dvasinis potencialas dar kurį laiką įgalina ekonomikos ir technologijų plėtrą, bet bijau, kad aplaidumas dvasiniams dalykams po tam tikro laiko atsilieps ir materialinės gerovės plėtrai. 

Dabar populiaru bendrojo gėrio sąvoką keisti gerovės sąvoka. Kalbėti ne apie bendrąjį gėrį, o apie gerovės valstybę. Vėlgi, ne kas kita, bet žūtbūtinis noras žmonių sąmonėse įtvirtinti nuostatą, kad tik duona žmogus gyvas ir kad tik iš jos kyla visas žmogaus dvasingumas.

Bendrasis gėris neįsivaizduojamas be teisingumo principo. Siekiant atskirti, kas konkrečiose situacijose yra teisinga, pagelbėja sąžinė. Vis tik kartais į asmeninį sąžinės autoritetą apeliuojama lyg ši niekada neklystų. Ar sąžinė gali klysti?

Taip, sąžinė gali klysti. Ne be reikalo 19-oje psalmėje Dievo prašoma: „Bet kas gi savo pastebi klaidą. Tad nuplauki kaltes mano slaptąsias!“ Kitaip sakant, galime padaryti klaidą, kurios aiškiai nesuvokiame. Kita vertus, juk gera yra tai, kas atitinka sąžinės sprendimą. Todėl gali atrodyti, kad visada reikia elgtis pagal sąžinę. Bet ar visada sąžinė mus iš tikrųjų įpareigoja?

Analizuodamas klystančią sąžinę Tomas Akvinietis sako, kad tais atvejais, kai klystanti sąžinė neprieštarauja Apreikštajai tiesai, ji mus įpareigoja. Pavyzdžiui, galime manyti, kad tik veganiška dieta užtikrina sveikatą, o ir gyvulėlius, kurie jaučia skausmą, valgyti neetiška. Na, tai ir laikykimės jos. Tačiau tuomet, kai klystanti sąžinė prieštarauja Apreiškimui, mes esame pajėgūs suprasti, kad sąžinės sprendime kažkurioje vietoje įsivėlė klaida. Tokia klystanti sąžinė mūsų neįpareigoja. Šiuo atveju negalima elgtis pagal klystančią sąžinę. Jei, tarkime, moteris mano, kad jos kūnas yra jos nuosavybė ir tik ji gali nuspręsti, ar atsikratyti joje užsimezgusia gyvybe, tai jokiu būdu negalima vadovautis tokia klystančia sąžine. Toks manymas ir klystanti sąžinė akivaizdžiai prieštarauja Apreikštai tiesai.

Matyt, čia neišvengiamai kyla klausimas, kaip turėtume traktuoti pačią religiją. Lietuvos tarpukario filosofas prelatas Pranas Kuraitis 1921 m. parašė tekstą „Jausmo religija“, kuriame gausiai kritikavo sampratą, pagal kurią religijos pagrindu ne protas ir Apreiškimas, bet specifinis jausmas. Drįsčiau teigti, kad praėjus beveik šimtmečiui tekstas aktualus, nes XXI amžių lydi dviguba tendencija: nuvertinamas protu suprastas tikėjimas ir akcentuojamas tikėjimas „širdimi“. Kaip vertinate vadinamosios jausmo religijos sampratą?

Vertinu neigiamai. Jausmo religijos užuomazgos matyti jau Hume‘o filosofijoje. Visgi tikruoju jausmo religijos atstovu reikėtų laikyti F. Schleiermacherį, kuris „sužibėjo“ XVIII a. pab.–XIX a. I-oje pusėje. Jo nuomone, teoriškai religijos neįmanoma nei pagrįsti, nei nuneigti. Esą ji turi savitą sritį, skirtingą nuo teorinio žinojimo. Religijos, atseit, negalima sieti ir su doriniu apsisprendimu. Religija esanti mūsų baigtinumo vienybės su Dievo begalybe jausmas. Schleiermacheris turėjo didelės įtakos protestantiškai religijos filosofijai. Jo minčių prisirinkę ir kai kurie katalikų modernistai. Tokia jausmo religija nebūtinai turi būti krikščioniška. Kita vertus, ji neturi jokio tiesos kriterijaus, tik subjektyvią jauseną.

Žmogus turi protą ir laisvą valią, todėl jis turi suprasti, kuo tiki. Taip ir vėl grįžtame prie Augustino: „Tikiu, kad suprasčiau (nes tikėjimas praplečia prigimtas proto galias) ir suprantu, kad tikėčiau (nes protas sutvirtina tikėjimą).“ Turint galvoje šiais laikais plintantį New Age judėjimą, jausmo religijos šalininkų maivymasis kelia veikiau ne juoką, o rūpestį. Todėl, aišku, minėtas Kuraičio straipsnis aktualus ir šiandien, gal net labiau nei prieš šimtą metų.

Kalbino Rokas Gasparaitis

propatria.lt

P. S. Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi: Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.

  • Google+

Parašyk komentarą 

Vardas
Tiesos.lt primena, kad už komentaro turinį atsako autorius, ir pasilieka teisę šalinti su straipsnio tema nesusijusius, asmens orumą žeminančius, apmokėtus ir propagandinius komentarus.                   
Kraunami komentarai...

Komentarai

VaidasVDS       2018-03-18 18:32

Jota,
nemačiau tavo komentaro, bet atsakysiu, nors ir žinau tavo požiūrį.
Deja, apie Tiesos Dvasią kalbėjo tik apaštalas Jonas Jn 14,17; Jn 15, 26; Jn 16, 13 ir 1 Jn 4, 6. Na dar ir Jėzus. Ji veikia tik tame tikinčiajame, kuris tikrai tiki ir neapsimetinėja ar neapgaudinėja savęs, kad tiki.
Ar apreiškimas Abraomui (kalbama, kad jis bendravo su Dievu arba Viešpačiu, nors iš tiesų bendravo su Melchizedeku), o po to per pranašus perduota žinia apie Jėzaus atėjimą (kažkiek iškraipyta, nes atėjo Jėzus ne visai taip kaip tikėjosi žydai) nėra apreiškimai? Ar tie senesni apreiškimai atskleidė viską? Teko ateiti Jėzui ir kai ką paaiškinti. Svarbiausias pareiškimas, kad visi žmonės yra broliai, Dievas yra meilė ir Jis yra visoms tautoms, ne tik “išrinktajai”. Iš ST tekstų išgrynino Pagrindinį Įstatymą.
Bet kažkodėl žmonės taip ir neišmoko mylėti vieni kitų, neišmoko gyventi taikoje ir meilėje. Ir kaip tai pataisyti? Ištrankyti visus geležine lazda? Tai kaip toks “dievas” bus meilė?
Ne bet kokia materiali bažnyčia yra svarbi. Dievas yra daug kartų svarbesnis ir už mane, ir už tave, ir už bet kokią materialią bažnyčią, sektą ar klystantį tikėjimą. Nėra ir nebus tikėjimų be klaidų, tame tarpe ir mano. Mes visada, darydami klaidas, mokysimės nedaryti klaidų ateityje. Tam padės ir nauji apreiškimai, o Tiesos Dvasios pagalba mes juos suprasime…

Jota       2018-03-16 9:11

Evoliucionistinė teorija yra tokia absurdiška, kad neišlaiko elementariausios kritikos. Evoliucija iš principo apskritai neįmanoma, nes, kaip rašo mokslininkai, pati energija laike destruktūruojasi, pasiduoda entropijai (neapibrėžtumo dėsniui, netvarkai ir chaosui), o priešingas procesas - ektropija - neegzistuoja.

Kas toji per “Tiesos Dvasia, kuri veikia kiekviename tikinčiajame” (Vaido kom. 16.20)? Jei veikia, tai kodėl daugelis tos tiesos neranda ir beviltiškai paklysta? Į ką žmogus turi tikėti, jei Apreiškimas atskleidžiamas palaipsniui? Į kokią Bažnyčią turime tikėti - į senąją, dabartinę ar ateities? Besivystančios Bažnyčios įvaizdis griauna ją pačią kaip turinčią Apreiškimo pilnatvę, tapačią sau visais jos istorijos laikais. Ir kaip Bažnyčia turi tikėti, jeigu ji nesuvokia teisingo Kristaus - tikro žmogaus ir tikro Dievo, jei tas suvokimas evoliucionuoja, kitaip sakant,  modernėja? Be tikro Kristaus suvokimo neįmanomas nė Evangelijos suvokimas, o be tokio suvokimo negalima patekti į Jo karalystę danguje.

Tam, kad egzistuotų Tradicija, reikalingas visas, nesumažintas ir nesupaprastintas Kristaus supratimo perdavimas iš lūpų į lūpas, antraip jei neturime tokio supratimo, tuomet į ką tikėti, juk Evangelija reikalauja - “kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo viengimio Sūnaus” (Jn 3,18)?

Apreiškimas jau duotas VISAS, jis užsibaigė sulig apaštalo Jono mirtimi 96 m. po jo mirties.

Ir galų gale objektyvios moralės be VISO Apreiškimo irgi pagrįsti neįmanoma.
Apreiškimo paslaptis žmogus suvokia ne evoliucionistiškai, bet pagal savo dvasinį pajėgumą.

Saugokimės modernistų - evoliucionistų, kurie “taiso” Šv. Raštą, kalba apie jo papildymus, atmeta tradicinę Bažnyčią!

Marginalas       2018-03-15 17:25

Aišku, kad negalima, todėl neigėjai neigia ir D-vą. Moderni ideologija nieko absoliutaus nepripažįsta, viskas sąlygiška, “teka ir keičiasi”.

> Dzeikas       2018-03-15 10:54

„...Dievas pats didžiausias liberalas.“
Tai tik pusė tiesos, o pusė tiesos taip pat yra netiesa: Dievas yra ne tik „pats didžiausias liberalas“, bet ir rūstus nusidėjėlių teisėjas.

Dzeikui       2018-03-15 0:05

Liberalizmas iš esmės nesuderinamas su katalikybe. Teoriniu požiūriu, liberalizmo esmėje yra ontologinė prielaida, pagal kurią objektyvios ir anapus žmogaus proto esančios esmės neegzistuoja (nominalizmas arba konceptualizmas). Tai reiškia, kad liberalas turi teigti, jog žmogus neturi objektyvios ir anapus žmogaus proto esančios esmės. Taigi, liberalizmo žmogus neturi prigimties.

Iš to kas pasakyta aišku, kad Dievas nėra liberalas liberalizmo prasme. Jokiu būdu. Liberalizmas išlindo modernybės aušroje, kai Dievas pradėtas neigti.

Katalikiška laisvė nėra liberali laisvė. Remiantis liberalia laisve, žmogus gali būt laisvas faktiškai besielgdamas kaip gyvūnas. Ar Stalinas buvo laisvas? Liberalizmo prasme – taip; tiesiog turėjo kai kam dabar nepriimtiną gyvenimo būdą. Katalikiška laisvės prasme – jis buvo didžiausio blogio įkaitas, todėl nebuvo laisvas, nes laisvė – gyventi pagal Dievo valią (liberalui – pagal žmogaus, pseudodievybės, valią).

Dzeikas       2018-03-14 22:02

Nepriestarauju straipsnio uzvadinimui, taciau pats straipsnis bando pakinkyti krikscionybe liberalizmo kritikai. Taxa autoriui reiktu dazniau prisiminti, kad Die as pats didziausias liberalas.Nebutu taip Adomas su Ieva po nusidejimo gyventu A.Lukasenkos zodziais “sunkiai bet neilgai”,o gyveno ne duona su vandeniu misdami dar apie 1000 metu.

 

 

ne, ne       2018-03-14 20:01

nesamonė kubu

pasvarstymai       2018-03-14 16:24

Albinas Plėšnys: „Be Dievo objektyvios moralės pagrįsti negalima“.
Tai auksinė frazė. Dievas, kaip saulė: jeigu nebūtų saulės, žmogus negalėtų pasakyti nei kur yra saulė, nei kaip toli jis yra nuo tos saulės; jeigu žmogui nėra Dievo, tai toks žmogus negali pasakyti nei kur yra Tiesa, nei kaip toli jis (savo elgesiu) yra toli nuo tos Tiesos. Žmogus be Dievo pats sau tampa neklystančiu dievu ir tuo pačiu visatos centru. Argi, tokiu atveju, nėra žmogaus didžioji puikybė?! 

VaidasVDS       2018-03-14 15:20

Yra tikėjimas.
Yra filosofija.
Yra teosofija.
Ir yra teologija.
Kas geriausiai gali paliudyti Dievą?
Tik tikėjimas. Be jo net geriausias apreiškimas nepadės ir jokia filosofija.
Kas yra apreiškimas?
Apreiškimas, visų pirma, yra dvasinė Tiesa.
Kas žino visą dvasinę Tiesą?
Tik Dievas.
Ar galima visą dvasinę tiesą apreikšti iš karto ar vienu apreiškimu?
Ne. Iki tam tikros dvasinės tiesos reikia suaugti palaipsniui. Pabandykite pirmykščiam žmogui, suvokiančiam vos kelis žodžius ir ženklus, paaiškinti šiuolaikines teologines dogmas. Ar manote, kad jums pasiseks? O gal manote, kad šiandieniniai milijonieriai visi vienu metu atsisakys savo turtų, jei sužinos tikrąją dvasinę tiesą? Juk, anot kai kurių dogmatikų, jie žino tikrąją dvasinę tiesą. Tad, pirmyn pas tuos milijonierius ir padarykite pasaulį geresniu…
Dvasinė tiesa įgyjama tikėjimu, tikrais apreiškimais ir patyrimu. Niekas ir niekada neįgis visos dvasinės tiesos materialiame pasaulyje, kad ir kokie apreiškimai bus apreikšti ateityje.
Kadangi Dievas yra Meilė, tai tikrosios dvasinės vertybės yra tiesa (dvasinis teisingumas), gėris ir grožis (dvasinis, ne materialus). Kas sugeba pažinti Dievą kaip meilę, ir kas sugeba visada ir visur siekti gėrio, tas su didelėmis viltimis gali žvelgti į ateitį.
Atpažinti tai, kas yra tikras apreiškimas (to yra visose pasaulio vadinamose Šventose knygose, ir ne tik jose) padeda Tiesos Dvasia, kuri veikia kiekviename tikinčiajame, kuris ieško Dievo ir dieviškosios tiesos.
“Tiesa niekada negali tapti žmogaus nuosavybe be tikėjimo. Tai yra tiesa, nes žmogaus mintys, išmintis, etika ir idealai niekada nepakils aukščiau negu jo tikėjimas, jo išaukštinta viltis. Ir bet koks toks tikras tikėjimas remiasi giluminiu apmąstymu, nuoširdžia savikritika, ir bekompromisine moralia sąmone.”

Apuokiukui        2018-03-14 14:20

Vydūno nešmeižiu, jis įsteigė ir kuravo teosofijos (konkrečiau, antroposofijos) judėjimą.

Tai vien sinkretizmas – sujungtos neoplatonizmo, krikščionybės ir indų (ypač vedinės tradicijos) tradicijos. Dėl to ir gnostikas, nes tik jam prieinamu būdu sujungė skirtingas tradicijas į vieną lydinį ir sukūrė tam tikrą žinojimo sistemą, kuri niekad iki jo neskelbta (graik. gnosis – žinojimas).

Tai kad kažkas kažką geba įtikinti, jog X yra teisinga, nereiškia, kad X yra teisinga. Tai galioja ir Jūsų minėtam sunito atvejui. Įsitikinimas yra psichologinė būsena. Ne kiekvienas įsitikinimas yra teisingas.

Jei vienintelė teisinga religija neegzistuotų, tai reikštų, kad mūsų gyvenimas šiame pasaulyje yra beprasmis. Kodėl? Todėl kad jau dešimtimis tūkstančių (gal ir šimtais tūkst.) skaičiuojamos religijos turi atsakymus į įvairius klausimus apie tai, kaip žmogus turėtų šiame pasaulyje gyventi. Šie atsakymai į tuos pačius klausimus tuo pačiu atžvilgiu nesutampa. Jei kažkas sako A, o kitas ne-A, tai kažkuris klysta.

Mes čia kalbame anonimiškai, todėl rašau tik dėl to, jog matau, kad domitės tais reikalais. Iš visos širdies ir vardan Jūsų sielos likimo linkiu susivokti.

Apuokiukas - oponentui       2018-03-14 13:54

Na ir kas iš to, kad ant Vydūno kabinate įvairias etiketes: ,,teosofas”, ,,gnosticizmas”? Galvojate, kad tuo šį šviesuolį sumenkinsite? Kas yra vienintelė tikroji religija, man būtų sunkoka išaiškinti. Bet va, jeigu atsirastų koks nors musulmonas-sunitas, jis tai jau tikrai išaiškintų, kuri religija tikroji… Klausimų neliktų...
Beje, ar teko girdėti apie Justą Brundzą, kuris, būdamas karštas katalikas, suprato, kas iš tikrųjų yra vienintelė tikroji religija…
Beje, pasigirsiu, kažkada viename forume buvau pradėjęs temą ,,vienintelė teisinga religija”. Ir supratau tokį dalyką,- kas vieniems yra nepajudinami pagrindai, jų religijos esmė, kitiems - tik neverta dėmesio smulkmena.

abc       2018-03-14 13:32

“Kas galetu paneigti, kad Tatos ir Anūko kultas įmanomas tik (tiesa, labai paviršutiniskai) krikščioniškoje visuomenėje?”

Visiškai beprasmiškas klausimas, nes akivaizdu, kad niekas nesudarys dešimties punktų sąrašo. Niekas nei neigia, nei neneigia. O Lietuva seniai nėra krikščioniška visuomene. Taigi, klausimo prielaidos klaidingos iš esmės.

Apuokiukui       2018-03-14 13:29

Vydūnas buvo teosofas; jo teiginiai grindžiami tik jam suprantama informacija. Katalikybė neprieštarauja protui, o Vydūno svarstymai prieštarauja, nes neigia galią racionaliai suprasti religiją. Vydūno svarstymai – savotiškas gnosticizmo variantas.

Be to, iš to, kad yra daug religijų, niekaip neplaukia, kad nėra teisingos religijos. Sakyti kitaip būtų loginė, taigi, niekaip nepateisinama klaida. Jei kas sako, kad 2x2 yra 5, 10 arba 3, niekaip nereiškia, kad teisingas atsakymas nebėra 4.

Galima žiūrėti netgi priešingai: jei egzistuotų tik 1-a religija, tai žmogui viskas būtų taip aišku, jog reikėtų ištrinti visus moralizuojančius portalus – nebebūtų su kuo ginčytis; gyvenimas pasaulyje tebūtų skaidrus pasirinkimas. Vis tik blogis egzistuoja, todėl normalu, kad egzistuoja bandymų imituoti vienintelę tikrą religiją – katalikybę.

Kaip sakyta Šv. Rašte – netikrų pranašų bus daug.

Žmogus       2018-03-14 8:14

proto iš anksto neturi; turi tik jo galimybę. Tas pat su “laisva” valia.

Apuokiukas       2018-03-14 7:59

„Be Dievo objektyvios moralės pagrįsti negalima“. Bet dažniausiai į Dievo vietą stoja religija, veikianti Dievo vardu ir laikanti, kad tik ji yra vienintelė teisinga. O tai jau kvepia puikybe - pačia didžiausia nuodėme. Galbūt tinkamiausias kelias surasti ir suprasti objektyvią moralę - tai suvokti save, kaip Dievo - esančio visur ir visada, bet ne kažkur aukštai danguje - dalį, ką beje sakė Vydūnas: ,,spindulys esmi begalinės šviesos”. Ir tas begalinės šviesos spindulėlis, apšvietęs žmogaus protą ir sąžinę gali duoti pakankamai aiškų atsakymą apie objektyvią moralę.

nomenklatūrai Jo nereikia       2018-03-14 7:50

naikino, naikina, naikins Jo vardą nomenklatūra bei jos šuniukai.
tuo pačiu ir moralę - kad būtų galima vaikus prievartauti, vogti milijonais iš biudžeto, apmokestint žmogelius, atimti jų turtelį.
—-
randą žmogeliai ramybę pasikardami ar emigruodami - nėr vietos Lietuvoje Dievui….

Kristus       2018-03-14 7:27

valgė žuvį ir laikėsi pasninkų.Aukso vidurys.

Nejaugi?       2018-03-14 3:34

Turbut tik tose pasaulio vietose, kur krikščionys isskerde kitu tikėjimu ir įsitikinimu opozicija…
Kas galetu paneigti, kad Tatos ir Anūko kultas įmanomas tik (tiesa, labai paviršutiniskai) krikščioniškoje visuomenėje?


Rekomenduojame

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Mindaugas Sėjūnas. Mokslai 1991-ųjų sausį: egzaminai riedant tankams

Vytautas Sinica. Nepaprastosios padėties grėsmė

„Nacionalinio susivienijimo“ pareiškimas dėl Laisvės gynėjų dienos

Arūnas Dulkys raportuoja: vertinsime ir įvertinsime, sudarysime sąlygas nemokamai skambinti (skųsti?), reguliariai tikrinsime ir kontroliuosime…

Jūratės Laučiūtės replika Vytautui Landsbergiui: Ar verta nužeminti dvasinę stiprybę ir vienybę prilyginant jas „mūšiui“?

Vidas Rachlevičius apie „kiškių narsuolių kariauną“: „Apima svetimos gėdos jausmas“

Vitalijus Balkus „Iš savo varpinės“: Šeškinės ozui paskelbtas nuosprendis?

Skaitome Vyriausybės programą (2). Krescencijus Stoškus. „Vienodos starto pozicijos“ – ar tikrai?

Jūratė Laučiūtė. „Kou pats kvep, tou ėr kėta tep“, arba Kuo dabar užsiima N. Putinaitė?

Geroji Naujiena: „Tu mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mk 1,11)

Lietuvos partizanų istorija

D. Trampas gali paleisti savo paties platformą

Liudvikas Jakimavičius. Ar be Briuselio palaiminimo tuoj nenusipirksime duonos ir druskos?

Francis Lee. Padarykime Ameriką vėl gražią

Česlovas Iškauskas. UNI-tazų problemos Seime. Replika

Andrius Švarplys. Trumpai apie bylą ‘Prager University versus Youtube’, arba Kas apgins žodžio laisvę?

Raimondas Kuodis. „Su tokia slinktim į idiokratiją mąstančiai visuomenei reikia kovoti“

Nida Vasiliauskaitė apie šių laikų antisovietinę propagandą, kurios yra vis daugiau ir daugiau: su kuo kovojama ir kaip?

Audrius Bačiulis. Su žodžio laisve Amerikoje baigta

Andrius Švarplys. Pora klausimų

Algis Krupavičius. Elito demokratijos krizė

Kviečiame žiūrėti jau 4-ąjį „Versmės“ leidyklos vaizdo kanalo įrašą

Raimondas Navickas. Rūkyti tabaką balkonuose draudžiama. O jeigu tai nedidelė gydomųjų kanapių suktinė?

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.