Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Jei kas mane myli – VI Velykų sekmadienis

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 21 d. 21:38

Jėzus prieš savo kančią, atsisveikindamas su mokiniais, kvietė juos išsaugoti tikėjimą ir ugdyti tarpusavio meilę: „Tikėkite manimi, kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje“ (Jn 14, 11); „Pasilikite mano meilėje! Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau (Jn 15, 9.12).

Tikėjimas ir meilė yra pamatiniai akmenys kiekvieno tikinčiojo gyvenime; ant šito pamato statomas krikščioniškas žmogaus gyvenimas, ir ne tik jis. Tuojau po Antrojo pasaulinio karo Europos Sąjungos tėvai, siekdami sukurti taikią ir darniai besivystančią Europą, klojo būtent krikščioniškus jos pamatus.

Deja, šiandien Europoje stebime moralinį pasimetimą ir pastangas krikščioniškąsias vertybes stumti į visuomenės pakraščius, o vietoje jų kloti naujus pamatus, kuriuose svarbiausi akmenys būtų ne santuoka bei prigimtinis lytiškumas, bet partnerystė ir pasirenkamas lytiškumas. Tokia Europos Sąjungos raida daugeliui katalikų kelia pagrįstą rūpestį: kokia bus mūsų ateitis? Kova prieš žmogaus prigimtį negali atnešti gerų vaisių.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

18 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 15 d. 10:30

Kai per televiziją matome Rusijos prezidentą, dalyvaujantį šv. Velykų apeigose, o Ukrainoje žudantį nekaltus žmones, iškart suvokiame, kad tikėjimas į mus mylintį Dievą nesuderinamas su neapykanta ir žudynėmis. Žmogaus tikėjimą visuomet turi lydėti tik meilė bei geri darbai, o jeigu jų nėra, tuomet nebėra ir tikėjimo, lieka tik tikėjimo karikatūra.

Apaštalų darbų knygoje pasakojama, kaip apaštalas Paulius lankė besikuriančias krikščionių bendruomenes ir stiprino žmonių tikėjimą (plg. Apd 14, 21–22). Tikėjimas į prisikėlusį iš numirusių Jėzų ir tarpusavio meilė buvo išskirtinė žymė, kuri Jėzaus mokinius skyrė nuo ano meto pagonių, tikėjusių savo susikurtais stabais. Istorikas Tertulijonas pasakoja, kaip pagonys, matydami krikščionių tarpusavio meilę, atsiversdavo į krikščionybę.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Pašauktieji į amžinąjį gyvenimą – IV Velykų sekmadienis

4 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 8 d. 10:54

Vykstant karui Ukrainoje, kur žudomi visiškai nekalti žmonės, net vaikai, natūraliai kyla klausimų: kur yra Dievas? Jei jis yra mylintis Tėvas, kodėl leidžia vykti tokioms barbarybėms? Dažnam atrodo, kad Dievas turėtų įsikišti ir sustabdyti piktų žmonių daromus nusikaltimus. Panašiais atvejais nelengva būti Dievo advokatu, tačiau pabandykime suprasti, kaip Dievas veikia.

Dievas, sukurdamas žmones, juos apdovanojo protu bei meile ir jiems pavedė valdyti pasaulį. Tačiau Dievas nesukūrė žmonių kaip robotų, negalinčių laisvai spręsti ir veikti. Jeigu mąstantis žmogus neturėtų laisvės, jaustųsi labai nelaimingas. Dėl to žmonės visuomet kovoja už savo laisvę.

Mes, lietuviai, už laisvę esame sudėję didžiausias aukas, ir kokie buvome laimingi devyniasdešimtųjų metų Kovo 11-ąją, kai buvo paskelbta, jog atkuriama Lietuvos nepriklausomybė – būsime laisvi!

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Prisikėlusiojo klausimas: „Ar myli mane?“ – III Velykų sekmadienis

14 Tiesos.lt redakcija   2022 m. gegužės 1 d. 10:35

Vienas iš pačių įdomiausių ir spalvingiausių žmonių, buvusių Jėzaus artumoje, yra apaštalas Petras. Jo asmenyje susipina gilus tikėjimas, kančios baimė, atgaila ir ištikimybė savo Mokytojui.

Jėzus sutiko Petrą ant Genezareto ežero kranto, kai šis plovė tinklus, ir pakvietė sekti paskui jį. Petras tučtuojau paliko žvejo tinklus ir tapo ištikimiausiu Jėzaus mokiniu; jis klausėsi Jėzaus kalbų, matė jo darbus ir buvo pasiryžęs už savo Mokytoją guldyti net galvą.

Kartą Jėzus paklausė savo mokinių: ką jie mano apie Žmogaus Sūnų? Petras tuojau visų vardu atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16, 16). Ta proga Jėzus pažadėjo: „Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“ (Mt 16,18–19).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius. Dievo gailestingumo sekmadienis

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 24 d. 12:24

2000 metais popiežius šv. Jonas Paulius II, atsiliepdamas į šv. Faustinai išsakytą Jėzaus norą, kad pirmasis sekmadienis po šv. Velykų būtų švenčiamas kaip Dievo Gailestingumo sekmadienis, paskelbė šį sekmadienį Gailestingumo švente. Mums, šios žemės keleiviams, žinia, kad Dievas nėra rūstus teisėjas, bet gailestingas Tėvas, yra pati brangiausia Evangelijos žinia.
Jėzaus viešąją veiklą galima apibūdinti kaip liudijimą apie Dievo meilę bei gailestingumą. Savo mokiniais Jėzus išsirinko ne elito žmones, bet paprasčiausius darbininkus ir net nusidėjėlius, kaip antai, Galilėjos žvejus bei muitininkus.

Palyginime apie paklydėlį sūnų Jėzus pasakojo apie tėvo džiaugsmą, kai jis galėjo apkabinti po ilgų klaidžiojimų sugrįžusį sūnų. Sūnus prašė tėvo būti tik jo tarnu, o tėvas jam iškėlė pokylį (Lk 15, 1–32).

Prikaltas ant kryžiaus Jėzus besigailinčiam už savo nusikaltimus plėšikui ištarė: „Dar šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 43). Mirčiai pasmerktas plėšikas prašė Jėzų tik prisiminti jį, o Jėzus pasakė, kad jis bus su juo danguje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Palinkėkime vienas kitam eiti per gyvenimą su Prisikėlusiuoju ir būti vilties žmonėmis

30 Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 17 d. 10:00

Velykinė žinia

Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie Jėzaus kapo. Atėjo ne susitikti su gyvuoju Viešpačiu, kurį mylėjo ir sekė, kai jis Galilėjoje skelbė Evangeliją, o tik atlikti paskutinio patarnavimo – patepti mirusiojo kūno; atėjo be vilties, tik su rūpesčiu, kas nuritins akmenį nuo kapo angos.

Tačiau rado viską kitaip negu tikėjosi: akmuo buvo nuristas, o kapas tuščias. Pasirodę spindintys vyrai kalbėjo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra čia jo, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums yra sakęs, būdamas Galilėjoje: ‚Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti.‘ Tuomet moterys prisiminė Jėzaus žodžius!“ ( Lk 24, 5–8).

Akmuo ant Jėzaus kapo yra kaip ženklas, kalbantis, kad mūsų gyvenime daug kas – džiaugsmas, gražios svajonės, meilė, tikėjimas, šviesi ateities perspektyva – yra tarsi palaidota ir dar užrista akmeniu. Tas akmuo – tai mūsų nuodėmės, baimės, abejonės, kančios, ligos, mus gąsdinantys įvykiai, kaip antai, karas Ukrainoje. Dažnai mums atrodo, kad tai nenuritinami akmenys, kuriuos, galbūt, nešime iki gyvenimo pabaigos.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Kristaus kančios istorija. Verbų sekmadienis

13 Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 10 d. 9:01

Verbų sekmadienį yra skaitoma Kristaus kančios istorija. Kančios išvakarėse Jėzus įsteigė Nekruvinąją auką – Eucharistiją, o kitą dieną pasiaukojo už mus, mirdamas ant kryžiaus.

Skaitydami Kristaus kančios istoriją, sekame kenčiantį Jėzų – jo agoniją Alyvų sode, pasmerkimą mirčiai ir kryžiaus kelią į Golgotą; klausomės prie kryžiaus prikalto Jėzaus žodžių: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“

Suvokiame, jog čia vyksta kažkas, kas asmeniškai paliečia kiekvieną žmogų; nė vienas negalime praeiti pro šalį abejingas, nes visi esame paliesti nuodėmės ir už kiekvieną iš mūsų buvo išlietas Viešpaties kraujas. Kristaus kančios metu sutinkame labai skirtingų žmonių; vienų elgesys tiesiog glumina, o kitų – kelia pasigėrėjimą. Pasekime šiuos žmones, kaip jie elgiasi juos mylinčio ir kenčiančio Jėzaus artumoje.

Artinantis kančios valandai Jėzus meldžiasi Alyvų sode; jis žino, kad jo laukia mirtis ant kryžiaus, jo žmogiškoji prigimtis dreba, todėl jis meldžia dangaus Tėvą: „Tėve, jei nori, atimk šią taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia“ (Lk 22, 42). Mirtino sielvarto apimtas Jėzus net krauju prakaituoja; tuo tarpu mokiniai užmiega.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Esu Kristaus pagautas – V Gavėnios sekmadienis

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. balandžio 3 d. 10:20

Penktąjį Gavėnios sekmadienį Dievo žodis kviečia pasitikrinti, koks yra mūsų tikėjimas. Mums pateikiami keli skirtingi tikėjimo pavyzdžiai: fariziejų, nusidėjėlės moters ir apaštalo Pauliaus.

Evangelija pasakoja apie nusidėjusią moterį kaltinančius fariziejus (Jn 8, 1–11). Jie griežtai laikėsi Mozės įstatymo ir reikalavo, kad visi elgtųsi panašiai. Atrodytų, kad jų tikėjimas buvo labai geras, tačiau Jėzus nė karto nepagyrė fariziejų.

Priešingai, nepraleisdavo progos jų papeikti ir savo klausytojams nurodydavo taip nesielgti, kaip fariziejai elgiasi: „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro“ (Mt 23, 2–3).

Apie tokį fariziejišką tikėjimą apaštalas Jokūbas rašo: „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų?! Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas“ (Jok 2 ,14.26).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ. Šitas priima nusidėjėlius – IV gavėnios sekmadienis

12 Tiesos.lt redakcija   2022 m. kovo 27 d. 10:33

Jėzui skelbiant Evangeliją aplink jį būrėsi ne visuomenės elitas – fariziejai ir Rašto aiškintojai, bet paprasti žmonės, tarp jų ir nusidėjėliai. Pastarieji jautė fariziejų panieką, todėl glaudėsi prie to, kuris jų ne tik neatstūmė, bet ir juos mylėjo. Jie, paprasti žmonės, pirmieji išgirdo Jėzaus kvietimą: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu“ (Mt 11, 28).

Šitoks Galilėjos Mokytojo elgesys glumino fariziejus, todėl jie priekaištavo, kad Jėzus elgiasi netinkamai: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ (Mt 9, 11). Teisuoliais save laikiusiems fariziejams Jėzus pasakė palyginimą apie du sūnus: paklydėlį, iššvaisčiusį savo palikimą, ir sąžiningą, bet negailestingą vyresnįjį brolį. Tėvas buvo nelaimingas, kai jaunėlis, pasiėmęs savo dalį, paliko namus, bet kai pamatė jį grįžtantį, išbėgo pasitikti ir iškėlė vaišes.

Šiuo palyginimu Jėzus nupiešė dangaus Tėvo paveikslą, kurio esminis bruožas yra gailestingumas. Žmogus gali būti išvaikščiojęs visus klystkelius ir žemiausiai puolęs, bet jei sugrįžta pas Dievą, jis su meile apkabinamas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Laisvės kelias – III Gavėnios sekmadienis

19 Tiesos.lt redakcija   2022 m. kovo 20 d. 0:29

Išėjimo knygoje pasakojama, kaip Mozė buvo pašauktas išvesti izraelitus iš Egipto nelaisvės. Dievas apsireiškė Mozei degančio krūmo ugnies liepsnoje ir kalbėjo: „Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia, nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą kraštą, tekantį pienu ir medumi“ (Iš 3,7–8).

Šis izraelitų išlaisvinimas akivaizdžiai atskleidžia, kaip Dievui rūpi nelaimingas žmogus. Dievas nori, kad žmogus būtų laisvas ir laimingas, tačiau nuodėmė nuolat kėsinasi žmogų pavergti. Blogiausia būna tuomet, kai žmogus susitaiko su dvasine vergove, panašiai kaip su fizine vergove buvo susitaikę Egipte gyvenę izraelitai.

Mus mylintis Dievas nuolat bando mus išlaisvinti. Jėzus Kristus – tas Naujojo Testamento Mozė – įsikūnijo, gyveno tarp mūsų, paskelbė išlaisvinimo Evangeliją ir mirė už mus, kad mes galėtume džiaugtis Dievo vaikų laisve.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 1 iš 68 1 2 3 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Vytautas Sinica. Visiems užsiimantiems politikos komentavimu verta kaskart savęs paklausti, kiek manyje Laurinavičiaus

Ramūnas Aušrotas. Ta pati mergelė, tik kita suknelė

Dominykas Vanhara. Dėl Mariupolio gynėjų

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt penktoji (gegužės 19) diena

NŠTA teigia: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės

Vytautas Sinica. Reikalavimas paprastas: valstybei neatiduoti sektoriaus nepriklausomiems tiekėjams ir nekurti rinkos iliuzijos ten, kur ji neįmanoma

Tatjana Aleknienė. „Akademikų“ tylėjimas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Universitetas

Edvardas Čiuldė. Banalybės bokštų architektonika. Įvadinis pastabos

Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Politinis spektaklis „Radikalus kompromisas“

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt ketvirtoji (gegužės 18) diena

Neaukokite piliečių „nepriklausomiems“ elektros tiekėjams!

Kalifornijos švietimo apygarda tiria moksleivius klausdama, kaip dažnai jie leidžia laiką su skirtingos lytinės tapatybės žmonėmis

Marius Markuckas. Buitinės politologijos prabanga karo fone

Vytautas Rubavičius. Šlovė šventiems kariams – Mariupolio gynėjams

Dovilas Petkus. Apie savą ir svetimą istoriją ir kovą „su kaulais“

Dr. Gintautas Vaitoška. Karas ir abortas

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt trečioji (gegužės 17) diena

Vokietijos katalikų bažnyčiose vyko vienalyčių porų laiminimai, dalyvavo ir vyskupas

Ukraina tikrina kiekvieną Rusijos Federacijos piliečiams išduotą dokumentą, leidžiantį gyventi šalyje

Ramūnas Aušrotas. Tas pats Partnerystės įstatymas, tik kitu pavadinimu

Kristina Zamaryte-Sakavičienė. Įteisinus partnerystę bus keičiama ir visuomenės nuomonė

Karas Ukrainoje. Aštuoniasdešimt antroji (gegužės 16-oji) diena

Linas Karpavičius. Puota maro metu

Dalis Lietuvos ortodoksų išdėstė viešu laišku savo ketinimus metropolitui Inokentijui

Vytautas Radžvilas. Įsivalstybinusios Lietuvos diena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Krikščioniškoji tapatybė – V Velykų sekmadienis

Šoką keliantis reikalavimas: ES reikia tik 14 balsų, kad pakeistų ES sutartis, sako buvęs ES Komisijos narys

Laiškas tiems, kuriems dar rūpi rūpi visa, kas susiję su Valstybės išlikimu

Dr. Darius Alekna. Apie šeimą ir valstybę

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.