Akcijos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. gruodžio 4 d. 0:02

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju, praneša svetainė matulionis.info. Iškilmingas arkivysk. Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Šv. Sostu. Paskutinį kartą Lietuvoje palaimintuoju buvo skelbiamas vyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais. Skelbimas palaimintuoju – tai žingsnis į pripažinimą šventuoju.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena. Pirmasis Advento sekmadienis: Budėkite, kad būtumėte pasirengę, – mūsų išganymas arti

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 27 d. 1:42

Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. (Rom 13, 11–14)

* * *

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus.

Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“. (Mt 24, 37–44)

Broliai ir seserys, savo malda pasitikime įsikūnijusį Dievo Žodį. Kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prisiminkime ir mirusiuosius, tūnančius mirties ūksmėje, ir už gyvuosius – kad nusimestume tamsos darbus ir apsiginkluotume šviesos ginklais. Teišvaduoja Viešpats mūsų tautą iš piktojo pinklių, teapvalo ir tesaugo ją, silpną, tepamaitina ir tesustiprina ją, varganą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Popiežius užbaigdamas Gailestingumo metus: Kristaus Širdis – tikrosios gailestingumo durys

11 Tiesos.lt siūlo   2016 m. lapkričio 20 d. 23:31

Vatikano radijas

Gailestingumo Jubiliejaus užbaigimo šventimą popiežius Pranciškus pradėjo uždarydamas šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Mišių celebracijai jis vadovavo prie altoriaus priešais Petro baziliką, o šv. Petro aikštėje jo klausėsi tūkstančiai žmonių.

„Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Visatos Valdovo iškilmė karūnuoja liturginius metus ir šiuos Gailestingumo šventuosius metus“, – pradėjo savo homiliją Pranciškus pažymėdamas, koks nepaprastas ir išskirtinis yra Kristaus karališkumas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Kristus – Visatos valdovas

20 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 20 d. 5:41

Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 35–43)

Kiekvienas asmeniškai ir bendruomenėje melskimės už Lietuvą Tiesoje. Dėkodami Tėvui, jog „išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios“ ir „perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę“, kad ir mes paveldėtume „šventųjų dalį šviesoje“, melskime Kristų, Visatos valdovą, kad Jis savo kryžiaus Krauju įtvirtintų žemėje tikrą taiką ir suteiktų mūsų laikams savo ramybę.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Pirmą kartą per šimtus metų kardinolai viešai paprašė popiežių tiesiai atsakyti į doktrininius klausimus

8 Tiesos.lt siūlo   2016 m. lapkričio 15 d. 18:00

Pro Patria

Keturi kardinolai paviešino istorinį laišką popiežiui Pranciškui, kuriame popiežius prašomas atsakyti į 5 konkrečius klausimus, liečiančius apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia teiginius.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Krikščionių pilietinis veikimas

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo invokacija į pirmąjį posėdį susirinkusiam naujai išrinktam Seimui

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 14 d. 17:27

Dieve, ateik mums padėti,

Viešpatie, skubėk mus išgelbėti.

Šiandien, pradedant naują Seimo sesiją, prašome Aukščiausiojo palaimos išrinktiesiems šalies atstovams, jų atsakingoje tarnystėje. Mes meldžiamės už juos, o jie patys prašys Dievo pagalbos, prisiekdami ištikimybę Lietuvos Respublikai, visomis jėgomis tarnauti Lietuvai ir Lietuvos žmonių gerovei.

Apaštalas Paulius kreipiasi į krikščionių bendruomenes, prašydamas, cituoju: „atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmones. Už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai, ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akyse mūsų gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Geroji Naujiena: „Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“

2 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 13 d. 1:05

Jėzus nori, kad net griūnant Jeruzalės šventyklai, tautoms kariaujant, žemės drebėjimų, ligų ir badmečių ištikti jo mokiniai visada būtų drąsūs ir ištikimi tikėjimui. Tikro krikščionio gyvenimas negali būti patogus ir ramus. „Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5, 11).

Viešpaties diena artėja kiekvienam iš mūsų asmeniškai, tai mūsų mirties diena. Tą dieną Viešpats pasikvies mus į savo Tėviškus namus. Tačiau ši žinia neturi mūsų paversti nuliūdusiomis bevalėmis būtybėmis. Kristus pageidauja, kad mes dirbtume savo žemiškus darbus iki paskutinio atodūsio. Dievo mums duotas žemiškas vertybes privalome panaudoti tarpusavio meilei, kilniaširdiškumui ir teisingumui. Krikščionis nėra pesimistas. Jis tiki gėrio pergale ir jo triumfu. Krikščionybė yra amžinojo gyvenimo, amžinojo atsinaujinimo, amžinos veiklos ir kūrybos amžinas dalyvavimas dieviškoje kūryboje. Krikščionybė yra amžinoji pergalė prieš mirtį – būties prieš nebūtį amžinoji pergalė.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Bažnyčios socialinis mokymas

Popiežius Pranciškus: Jei norime tarnauti Viešpačiui, turime saugotis nesąžiningumo ir galios siekimo

4 Tiesos.lt siūlo   2016 m. lapkričio 8 d. 23:19

Vatikano radijas

Jei norime tarnauti Viešpačiui, turime saugotis nesąžiningumo ir galios siekimo, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Atlikę visa, kas jums buvo pavesta, sakykite: ‘Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti’.“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Bažnyčios socialinis mokymas

Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems dieną Lietuvos vyskupai kviečia: atraskime drąsos mylėti artimą gailestingąja meile

3 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 6 d. 20:39

Siūlome susipažinti su Lietuvos vyskupų ganytojišku kreipimusi į tikinčiuosius Gailestingumo Jubiliejaus nuteistiesiems proga.

Brangūs Broliai ir Seserys,

Šį sekmadienį, lapkričio 6 d., popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią švęsti nuteistiesiems skirtą jubiliejinę dieną ir apmąstyti gailestingumo darbą kūnui – kalinį sušelpti. Jėzus mus moko, kad Dangaus karalystę paveldės tie, kurie atidžiai įsiklausė ir atsiliepė į Jo kvietimą: „buvau […] kalinys – atėjote pas mane“ (Mt 25, 36). Šiandienos Lietuvoje yra daugiau nei 7 tūkstančiai nuteistųjų. Tad negalime likti abejingi, nes nuteistieji ir nukentėjusieji nuo nusikaltimų yra mūsų visuomenės nariai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“

16 Tiesos.lt redakcija   2016 m. lapkričio 6 d. 0:24

Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: „Mokytojau, Mozė yra mums parašęs: ‘Jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių’. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi septyni, ir mirė, nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kurio gi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona!“

Jėzus jiems atsakė:

„Šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygūs angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai.

O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis Viešpatį vadina Abraomo Dievu, Izaoko Dievu ir Jokūbo Dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“. (Lk 20, 27–38)

Kiekvienas asmeniškai ar bendruomenėje melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime krikščionių tautai malonių, kurios padėtų jai likti ištikimai Dievo įstatymui ir parengtų amžinajam gyvenimui – tai tikrovei, kuri laukia kiekvieno, priėmusio į savo gyvenimą Jėzų ir Jį tiki. Melskime pasaulio Karalių gelbėti lietuvių tautą nuo savinaikos ir suteikti jai prisikėlimo malonę.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 41 iš 55‹ Pirmas  < 39 40 41 42 43 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Andrius Švarplys. Viena replika apie Laimos Kreivytės pranešimą Santaros Šviesos Vilniaus klubo diskusijoje apie ateities Lietuvą

Vytautas Sinica apie socialinių tinklų cenzūrą: pasirodo, viskas yra dar blogiau

„Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja teisingumo reformos ir beda pirštu į rezonansines bylas

Andrius Švarplys. Didžiausias JAV demokratijos išbandymas vyksta dabar – po rinkimų ir Kapitolijaus užėmimo

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Malda Sausio 13-ąją

Kastytis Braziulis. Bolševizmo mūsuose vis dar yra likę labai daug

Verta prisiminti. Vidmantas Valiušaitis. Dar kartą „vienų vieni“?

„Pagaminta Lietuvoje“: savaitės politinių įvykių apžvalga trumpai

Verta prisiminti. Naktis, sukrėtusi ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį: pirmieji žiniasklaidos balsai

Ramūnas Aušrotas. Ateina naujos ideologinės kolonizacijos laikas – apsiginsime?

Vygantas Malinauskas. Kodėl Bažnyčiai iš viso reikalingos Šv. Mišios

OpTV: išskirtinis „Kranto“ interviu su pirmuoju krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevičiumi – apie Ameriką ir Trumpą, Sąjūdį ir Sausio 13-ąją

Aleksandras Nemunaitis. Kaip man nebuvo leista sudalyvauti viešame Vilniaus savivaldybės Ekonomikos komiteto posėdyje

Ramūnas Aušrotas. Įdomu, ką čia Žmogaus teisių komitetas sugalvojo?

Algimantas Rusteika. Mes laimėjom

Raimondas Navickas: Mes jų nepamiršome. Papasakokime apie juos savo vaikams ir anūkams

„Iš savo varpinės“: Ar vyksta socialinių tinklų revoliucija?

Vytautas Radžvilas: Laisvės kova niekada nebaigta

OpTV: Mantas Varaška meta iššūkį iš nelaimės parazituojančiai žiniasklaidai ir kolegoms: žmonių kantrybė senka!

Laima Malinauskaitė. Sausio 13-ąją prisimenant

Moderna padvigubino savo vakcinos nuo Covid-19 kainą

Vytautas Sinica. Interneto cenzūros režimas

Ramutė Ruškytė. Valstybės ir bažnyčios santykis karantino metu

Audrys Karalius. Sausio 13-osios randas

Vaidotas A. Vaičaitis. Kas apgins Konstituciją, arba Kaip paskirti Konstitucinio Teismo teisėjus?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kviečia į virtualią parodą „1991 m. sausis Lietuvos nepriklausomybės gynėjų liudijimuose“

„Neredaguota“ pokalbis apie tautinę politiką su Liutauru Stoškumi ir Tomu Aleknavičiumi

Algimantas Rusteika: „Tai ne šiaip ženkliukas. Tai pozicija šiuolaikiniame kare už žmogiškumą“

Kunigas Robertas Grigas: Tada buvome barikadų broliai

Vytautas Radžvilas. Postdemokratija ir postAmerika

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.