Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Petras Plumpa. Išlaisvinimo iškilmė

13 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 27 d. 1:33

Daugeliui žmonių Velykų šventė yra paslaptinga ne tik savo esme, bet ir formaliąja puse. Juk retas tikintysis iškart galėtų pasakyti, kada bus Velykos kitais metais, nors Kalėdų ar Vėlinių datas beveik visi žino.

Krikščionių Velykas simbolizuoja Senojo Testamento Pascha – išėjimas iš Egipto vergijos į naują gyvenimą. Naujojo Testamento Velykos irgi yra išlaisvinimas iš vergijos – iš nuodėmės vergijos – ir kartu naujosios Dievo tautos gimimas. Dėl tokio ryšio su Senojo Testamento Velykomis, krikščionių Velykų data kasmet nustatoma ne pagal įprastą Saulės kalendorių, bet pagal Saulės ir Mėnulio kalendorius. Todėl, atsižvelgiant į Mėnulio fazių kaitą, Velykos kasmet būna skirtingu laiku: tarp kovo 22 d. ir balandžio 26 d.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Kristus prisikėlė!“ – „Iš tiesų prisikėlė!“

11 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 27 d. 0:11

Skleiskime šią žinią savo gyvenimu – būkime, šv. Augustino žodžiais tariant, „Prisikėlimo žmonės“: savo apsisprendimais liudykime Jo viltį ir meilę, dalykimės Jo džiaugsmu.

Su Šventom Velykom, brangūs Tiesos.lt bičiuliai!

Nuoširdžiai,

Tiesos.lt redakcija

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Tuščias kapas, tuščias mus kaltinantis skolos lapas

3 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 26 d. 17:35

Pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, nešdamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno.

Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius.

Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė Vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija; jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esąs tuščios šnekos, ir jie moterimis netikėjo.

Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tiktai drobules. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. (Lk 24, 1–12)

Švęsdami Didžiojo Šeštadienio, Jėzaus Prisikėlimo, iškilmę, mes švenčiame ir tikrąjį išlaisvinimą. Juk šiandien Laiške romiečiams apie nukryžiuotąjį Jėzų skaitome: „Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus“. Nors visi esame puolę ir stokojame Dievo šlovės, nors tiek daug esame įsiskolinę Jam ir savo artimui, Jėzaus mirtimi ant Kryžiaus buvome atpirkti ir tapome laisvi. Kaip apaštalas Paulius skelbia, mūsų senasis „aš“ jau nukryžiuotas kartu su Juo ir nuodėmės kūnas sunaikintasesame laisvi nebevargauti nuodėmei, tad nuo nuodėmių išvaduoti ir atsitiesę, Dievo vaikų orumą atgavę melskimės už Lietuvą Tiesoje prašydami drąsos Jį liudyti savo apsisprendimais.

 

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: Jėzus, vienintelis Teisusis, pats pasidavė į mūsų rankas ir leidosi prikalamas prie kryžiaus

3 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 25 d. 18:28

Jėzaus suėmimas

Baigęs kalbėti, Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visa, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė „Jėzaus Nazariečio!“ Jėzus tarė: „Tai aš“. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: „Tai aš“, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Jėzaus Nazariečio“. Jėzus atsiliepė: „Jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti“. Taip turėjo išsipildyti jo pasakytieji žodžiai: „Iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nė vieno“. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą: „Kišk savo kalaviją į makštį! Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią Tėvas man yra davęs?!“

Pas Aną ir Kajafą

Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs: „Verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą“. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiuoju kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiuoju kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: „Ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių?“ Šis atsakė: „O, ne!“ Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrę ugnį, ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi.

Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. (Jn 18, 1–19)

Šiandien, kai mūsų velykinis Avinėlis, Kristus, jau yra paaukotas, Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties kančią, prisimena ir savo gimimą iš mirštančio ant kryžiaus Jėzaus šono. Suklupę prie Kryžiaus, kuris vieniems yra Dievo galybė ir išmintis, o kitiems – skandalas ir kvailystė, melskimės už Lietuvą Tiesoje ir prašykime malonės priimti svarbiausią sprendimą gyvenime – su tikėjimu priimti didžiąją Dievo dovaną – nuteisinimą Jėzaus mirtimi ant Kryžiaus ir Prisikėlimu – ir atverti duris amžinybei.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kun. Eitvydas Merkys. Didžiojo Penktadienio liturgija

0 Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 25 d. 17:43

Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Didįjį penktadienį nešvenčiama Eucharistija; liturgija, skirta Viešpaties Kančios minėjimui, paprasta ir tyli, jos metu klausome Viešpaties Kančios istorijos, lydimos kitų Biblijos skaitinių, padedančių suprasti nesibaigiančią Jėzaus meilę mums.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Petras Plumpa. Iš Didžiojo ketvirtadienio liturgijos

10 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 24 d. 23:55

Krikščionių bendrijoje liturgija yra Švč. Trejybės veikimo atspindys ir kartu žmonijos laiminimas, kuris suteikia dvasinę gyvybę. Nuo pat žmonių sukūrimo pradžios Dievas juos laimino. „Pradžios“ knygoje sakoma: Dievas juos palaimino tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!“ (Pr 1,28). Dievo laiminimas nėra vienkartinis, todėl Jis palaimino ir laiką, padarydamas jį šventą – švenčiančių žmonių gerovei: Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą (Pr 2,3).

Dievas žmones sukūrė kaip savo vaikus, todėl net su nupuolusiais žmonėmis Jis nori būti, o kartu juos laiminti – sugrąžinti į tobulos meilės būseną. Bažnyčios liturgija yra Dievo buvimo, o kartu ir Jo laiminimo sudabartinimas. Nors Dievas, kaip Sutvėrėjas, visada yra visur, tačiau savąjį gailestingumą nupuolusiems žmonėms Jis išreiškia per savo Sūnų Jėzų, kuris liturgijoje mums kalba Savo žodžiais ir teikia palaimą Šventąja Dvasia. Kristus, kaip Dievo Žodis, per Šventąjį Raštą ypatingai atsiskleidžia Didįjį ketvirtadienį.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Paskutinės vakarienės Mišios su migrantais: skirtingos religijos, skirtingos kultūros, bet to paties Tėvo vaikai

8 Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 24 d. 23:39

Vatikano radijas

Didžiojo ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus aplankė prieglobsčio prašančiųjų priėmimo centrą šalia Romos, aukojo Paskutinės vakarienės Mišias ir jų metu nuplovė kojas dvylikai asmenų – vienai centro darbuotojai ir vienuolikai centre laikinai apgyvendintų migrantų: septyniems krikščionims, trim musulmonams ir induistui.

Tai buvo jau ketvirtos popiežiaus Pranciškaus pontifikato Paskutinės vakarienė Mišios. Anksčiau Paskutinės vakarienės Mišias popiežiai aukodavę Romos vyskupijos katedroje – Laterano bazilikoje. Pranciškus įvedė naują tradiciją. Pirmąsias savo pontifikato Paskutinės vakarienės Mišias jis aukojo nepilnamečių kolonijoje; antrąsias –– ligoninėje, trečiąsias – kalėjime, o šiemet popiežiaus solidarumo ir artimo meilės gestas buvo skirtas migrantams.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: savo meilę Jėzus parodė iki galo

8 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 24 d. 23:05

Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.

Vakarieniaujant, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono Iskarijoto sūnaus Judo širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs.

Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas!“ Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“. Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man kojų per amžius!“ Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi“. Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi“. Jis mat žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi švarūs“.

Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo, paklausė: „Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane ‘Mokytoju’ ir ‘Viešpačiu’ ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. (Jn 13, 1–15)

Pradėdami Velykų – didžiausio mūsų tikėjimo slėpinio – šventimą melskimės už Lietuvą Tiesoje, kad Dievas, savo Gailestingumu numazgojęs, laimintų mus ir atkurtų.

 

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Krizmos Mišių homilija: mokėti nusilenkti, mokėti atsitiesti

0 Tiesos.lt siūlo   2016 m. kovo 24 d. 21:03

Vatikano radijas

Ketvirtadienio ryte popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje aukojo Krizmos šventąsias Mišias, kurių metu buvo pašventinti aliejai, naudojami Bažnyčios liturgijoje ir sakramentų teikime. Per šias Mišias vyskupas ir kunigai taip pat atnaujina savo kunigystės pažadus.

Savo homilijoje popiežius, atsispirdamas nuo Evangelijos pagal Luką skaitinio, pirmiausia iliustravo, kaip keitėsi požiūris į Jėzų. Kai jis pasakė, jog „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“ pagal pranašą Izaiją, „visi jam pritarė ir stebėjosi“, bet tuoj pat atsirado abejonė – „Argi jis ne Juozapo sūnus?“ Ir dar vėliau „labai užsirūstino“, bei panoro nustumti nuo uolos. Taip Jėzus iš tiesų yra, kaip sakė senasis Simeonas, „prieštaravimo ženklas“, parodantis ką kiekvienas vyras ir moteris nešioja širdyje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“

7 Tiesos.lt redakcija   2016 m. kovo 20 d. 1:35

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Luką

Velykų vakarienė

Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo karalystė“.

Eucharistijos įsteigimas

Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“.

Įspėjimas išdavikui

„Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manąja ant stalo. Žmogaus Sūnus, tiesa, eina, kaip jam nustatyta, bet vargas tam žmogui, kuris jį išduoda!“ Tuomet apaštalai pradėjo teirautis vienas kito, kas gi iš jų galėtų šitai padaryti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 41 iš 49‹ Pirmas  < 39 40 41 42 43 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Iš Tiesos.lt pašto: Edmundas Paškauskas. Pandemijos ir rizika vyresnio amžiaus žmonėms, arba Kada bus išrasti skiepai nuo nužmogėjimo? (II)

Verta paminėti. Julijonas Būtėnas: žurnalistas ir laisvės kovotojas

Algimantas Rusteika. Kai suprasit, kad turim ką turim, turėsit gerą laiką

Atmintinos datos: operacija „pavasaris“ – 1948 m. gegužės 22–24 d. iš Lietuvos ištremta apie 40 tūkst. žmonių

Nacionalinis susivienijimas reikalauja nutraukti vyresnio amžiaus asmenų diskriminaciją

Dovilas Petkus. Įtakingi veikėjai susirūpino savo tamsia praeitimi

Robertas Grigas. Šv. Jono Pauliaus II šimtmečiui

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pristato: knyga „Lietuvos partizanų valstybė“

Andrius Švarplys. Legenda

Vytautas Radžvilas. Apie lietuviškąjį čiukčio sindromą

Skiepų karai. Ramūnas Aušrotas: Klausimas tik toks: ar bus taikoma „grubi prievarta“, ar…

8-tosios Garliavos antpuolio metinės: neabejingi piliečiai ir vėl klausė: „Ar dar gyva Deimantė?“ Papildyta Neringos Venckienės komentaru

Eligijus Dzežulskis-Duonys. Kaip atkurti pašlijusią ES reputaciją?

Per 500 žmonių pasirašė laišką Lietuvos vyskupams dėl Komunijos dalijimo būdo

Liudvikas Jakimavičius. Gyvenimo redaktorius Covidas

Kerouaco vertėja Irena Balčiūnienė – apie Mykolaitį-Putiną ir kiekviena proga jį menkinantį Tomą Venclovą

Neringa Venckienė. Valstybė laikosi ant melo pamatų

Algimantas Rusteika. Gyvename linksmiau ir laisviau

Liudvikas Jakimavičius. Prisiklausėme

Jonas Švagžlys. Apie opozicijos atstovų sekamas sėkmės istorijas

Rasa Čepaitienė. Mažumų valstybė

Vytautas Sinica. Būtina naikinti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą

Rasa Čepaitienė. Čiukčiai prie Baltijos

Geroji Naujiena: Tiesos Dvasia – mūsų Globėjas

Algimantas Rusteika. Įtampą žūtbūt reikia išlaikyti

Povilas Urbšys. Apie opiumą liaudžiai ir Jo Ekscelenciją

Arūnas Gumuliauskas. Minint Steigiamojo Seimo šimtmetį

Povilas Gylys rekomenduoja. Apie zuikius ir valstybę

Istorikas Artūras Svarauskas apie Steigiamojo Seimo šimtmetį

Vytautas Sinica. Ironiška – nemirtinga neteisingai mąstančiųjų persekiojimo dvasia atgimsta sovietmetį tyrinėjančių galvose

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.