Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Popiežius Pijus XII. Apie naują socialinę santvarką

2 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 30 d. 15:05

Kalba, pasakyta pradedant šeštuosius karo metus – 1944 metų rugsėjo 1 dieną.

I. Krikščioniškosios kultūros gynimas

Šiandien baigiasi penkeri metai nuo karo pradžios. Žmonija, atsigręžusi į praeitį, peržvelgia tą kelią, kraujo ir ašarų kelią, kuriuo ji ėjo šį tamsų penkerių metų laikotarpį. Ir jinai sudreba prieš tą vargo bedugnę, į kurią ją įstūmė smurto ir laukinės jėgos viešpatavimo dvasia. Tačiau prisimindama praeitį, žmonija nenustoja drąsos. Jinai greičiau su smalsumu tyrinėja tos nepataisomos dvasinės ir medžiaginės katastrofos priežastis, pasiryžusi būtinai panaudoti pačią sėkmingiausią priemonę, kad užbėgtų už akių tai baisiai tragedijai, galinčiai pasikartoti kitomis formomis.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Religija ir filosofija, Geroji Naujiena

Popiežius Pranciškus. „Viešpatie, saugok mus nuo sugedimo!“

2 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 29 d. 17:16

Vatikano radijas

„Melskimės, kad mūsų silpnumas, dėl kurio nusidedame, nevirstų sugedimu“, – sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos pirmąjį skaitinį, pasakojantį apie karaliaus Dovydo nuodėmę.

Skaitinyje iš Antrosios Samuelio knygos pasakojama kaip Dovydas pamilo savo kariūno Urijo žmoną Betsabėją ir su ja nusidėjo svetimavimu. Sužinojęs, kad ji nėščia, iš pradžių karalius pabandė įvairiomis gudrybėmis nuslėpti svetimavimą, o galiausiai pasiuntė Uriją į mūšio lauką, kad šis žūtų.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Palaiminti persekiojami dėl teisybės

8 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 29 d. 0:57

Bernardinai.lt

Durostorumo miestas, esantis dabartinėje Bulgarijoje, išaugino Bažnyčiai kankinių. Žinomiausias iš jų yra Julijus, sulaikytas apie 302 metus. Persekiojimo metu, tikintiesiems laukiant amžinojo atlygio, skirto nugalėtojams, Julijų suėmė kariai ir nuvedė pas valdytoją Maksimą.

Šis paklausė:

– Kas šis žmogus?

Raštininkas atsakė:

– Tai krikščionis, kuris atsisako paklusti imperatoriaus įsakymams.

Maksimas:

– Kuo tu vardu?

– Julijus.

– Ką į tai gali atsakyti? Ar tiesa, kas sakoma apie tave?

– Taip. Esu krikščionis. Negaliu to paneigti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Naujienos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Maldų už krikščionių vienybę savaitę popiežius baigė atsiprašydamas už visus su Evangelija nesuderinamus katalikų darbus kitų Bažnyčių krikščionims

1 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 26 d. 19:05

Vatikano radijas

Baigėsi šiemetinė Maldų savaitė už krikščionių vienybę. Romoje ji užbaigta popiežiaus Pranciškaus vadovautais šv. Pauliaus atsivertimo šventės antraisiais mišparais Tautų apaštalo relikvijas saugančioje ir jam dedikuotoje bazilikoje už senųjų miesto sienų.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“

16 Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 24 d. 1:09

Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.

[Po keturiasdešimties dienų pasninko] Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.

Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta:

„Viešpaties Dvasia ant manęs,
nes jis patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems – regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų ir
skelbti Viešpaties malonės metų.“

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. (Lk 1,1–4;14–21).

Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime, kad kiekvienas mūsų, įsišaknijęs į Dievo Žodį, kaip į tikruosius savo namus, skelbtų Gerąją Naujieną apie Viešpaties malonės metus.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Popiežius Pranciškus: Nėra šventųjų be nuodėmių; nėra nusidėjėlių be ateities

0 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 20 d. 1:41

Vatikano radijas

Antradienio Mišių pirmasis skaitinys iš Pirmosios Samuelio knygos kalba apie karaliaus Dovydo patepimą. Karaliumi tampa jauniausias Jesės sūnus Dovydas. Niekam, net tėvui, nebuvo atėjusi į galvą mintis, kad šis dar labai jaunas berniukas, piemuo, gali tapti Dievo pateptiniu. „Tačiau Viešpats nesivadovauja žmonių kriterijais; jam svarbi ne išorė, bet širdis“, – sakė popiežius Pranciškus šią sceną komentuodamas antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena, Religijų dialogas

Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Enzo Bianchi: „Neįmanoma būti krikščioniu nebūnant ekumeniškam“

3 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 18 d. 13:50

Bernardinai.lt

Tradiciškai sausio 18–25 dienomis Šiaurės pusrutulio šalyse švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Pietų pusrutulyje, kur šiuo metu kaip tik atostogų metas, ekumeninė savaitė nukeliama į kitą datą, pavyzdžiui, Sekminių laiką.

Šių metų moto primena, jog krikščionys „Pašaukti išgarsinti šlovingus Viešpaties darbus“ (plg. 1 Pt 2, 9). Ta proga – interviu su vienos iš ekumeninių bendruomenių įkūrėju, Vatikano patarėju krikščionių vienybės klausimais Enzo Bianchi.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Geroji Naujiena: „Darykite, ką tik jis jums lieps“

4 Tiesos.lt redakcija   2016 m. sausio 17 d. 3:36

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.

Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.

Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12).

Šiandien Bažnyčia mini Kanos vestuvių įvykį – pirmąjį Kristaus stebuklą, vieną įstabiausių, poetiškiausių Dievo mums apsireiškimų. Melsdamiesi už Lietuvą Tiesoje prašykime Dievo malonės, kad pripildytų ištuštėjusius mūsų gyvenimo indus savo meilės, tikėjimo ir vilties.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Popiežiaus Pranciškaus knyga: „Dievo vardas – Gailestingumas“

8 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 15 d. 17:04

Bernardinai.lt

Sausio 12 d. Vatikane oficialiai pristatyta pirmoji popiežiaus Pranciškaus knyga „Dievo vardas – Gailestingumas“. Per pokalbį su Vatikano apžvalgininku Andrea Tornielli Pranciškus, pasitelkdamas jaunystės prisiminimus ir epizodus iš savo ganytojiškos patirties, pasakoja, kodėl taip stipriai troško neeilinių Šventųjų jubiliejinių metų.

Neišsižadėdamas etinių ir teologinių klausimų popiežius pakartoja, kad Bažnyčia niekam negali užverti durų; jos pareiga yra prasiskverbti į žmonių sąmonę, kad pravertų plyšį ir padėtų prisiimti atsakomybę.

Popiežiaus knyga leidžiama keliomis dešimtimis kalbų visame pasaulyje. Leidimą lietuvių kalba parengė leidykla „Baltos lankos“, kuri jau pradeda išankstinę knygos prekybą, o šalies knygynus leidinys pasieks vasarį. „Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome keletą knygos ištraukų.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Įžvalgos, Svarbiausias, Geroji Naujiena

Šventieji ir gailestingumas: po pamąstymą kiekvienam mėnesiui

8 Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 10 d. 20:38

Pradėję naujus metus, pasirūpinkime savo dvasiniu augimu. Galime pasitelkti šventųjų išmintį bei Bažnyčios palydėjimą.

Šiais metais švenčiame Gailestingumo jubiliejų, tad siūlome 12 citatų, kurias kiekvienam mėnesiui atrinko „Catholic link“. Tikimės, kad jos padės geriau suprasti Dievo gailestingumą. Šalia – ir padrąsinimas kiekvieną mėnesį imtis gailestingumo darbų kūnui ir sielai.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 40 iš 46‹ Pirmas  < 38 39 40 41 42 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Aras Lukšas. Precedento neturinti byla: Lietuva prieš nacizmą

LGGRT Centro tyrimo išvadas patvirtino Rusijos Federacijos valstybinis archyvas

Susitelkusi Lietuva. Mykolas Kleck: „O, Lietuva, kaip aš tave myliu“

Audrius Bačiulis. Apie Europos Sąjungos jungtinius apsaugų nuo Corona viruso epidemijos pirkimus

Algimantas Rusteika. Na, bet kai viskas baigsis, bus gerai

Andrius Švarplys. Demokratija tapo globalistinio valdymo iškamša

Michaelas Cookas. Bijote koronaviruso? Džiaukitės, kad negimėte prieš 400 metų

Povilas Gylys. Dalia Grybauskaitė: asmeninės savybės

Liudijimas. Gydytojas iš Lombardijos: „Džiaugiuosi, kad grįžau prie Dievo, kai mus supa kančia ir mirtis“

Rasa Čepaitienė. Palaikykime SAM ministrą Aurelijų Verygą

Verta prisiminti. J. Tumo-Vaižganto laiškas apie „karantino sąlygas“ Kauno potvynio metu 1926-aisiais

Aurelijus Veryga. #veido_kaukės

Jurga Lago. Štai kaip gerai „tvarkosi kitos šalys“, arba Apie europinius standartus

Neringa Venckienė dalijasi prisiminimais: „Kas išliejo, nutašė, suformavo… mus tokius?“

Rasa Čepaitienė.  Karantinas (II): kinų pavasaris

Mindaugas Skrupskelis iš Kinijos: kovo 24-osios įrašas apie pasaulio atsaką į CoVid-19 iššūkį

Vladimiras Laučius. Koronavirusas rodo tikrąjį mūsų veidą

Ar tikslinga dėvėti namuose pasiūtą kaukę? Užkrečiamų ligų ir AIDS centro informacija

Roberto de Mattei. Nauji scenarijai koronaviruso eroje

Pasaulio sveikatos organizacija: Kas yra COVID-19 ir kaip TU turėtum elgtis (video)

Vytautas Sinica. Tikrai rimtų iššūkių akivaizdoje turime tik save – savo valstybę ir jos galimybes

Dvaro medikas skėlė iš peties. Audriaus Bačiulio ir Vytauto Sinicos komentarai

Nacionalinio susivienijimo pareiškimas „Dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine valdžios ir demokratinio valdymo samprata“

Liudvikas Jakimavičius. Progresas ir jo rogutės

Geroji Naujiena: Akli mes ar kalti? arba Jo Teismo belaukiant

Junkimės į bendrą maldą stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu

Andrius Švarplys. 4 klausimai

Visuotiniai ypatingi atlaidai tikintiesiems

Tomas Pueyo. Koronavirusas: Kodėl turime veikti žaibiškai?

Vytautas Rubavičius. Civilizacinis Karūnuotojo veidrodis

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.