Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Budėkite! I advento sekmadienis

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. lapkričio 27 d. 12:47

Pirmuoju advento sekmadieniu pradedame naujus liturginius metu ir keturias savaites rengsimės Jėzaus Gimimo šventei. Taigi, koks turėtų būti geras pasirengimas?

Šį sekmadienį Dievo žodis ragina pabusti iš miego ir nusimesti nuo savęs tamsos darbus, kad jie nesukliudytų sutikti pas mus ateinantį pasaulio Gelbėtoją. Apaštalas Paulius ragino pirmuosius krikščionis: „Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi“ (Rom 13, 12–14).

Evangelijos skaitinys, pratęsdamas Jėzaus pasakojimą apie įvykius laikų pabaigoje, ragina: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44).

Raginimas budėti buvo aktualus visais amžiais, bet dabartiniu metu jis ypač svarbus. Per trisdešimt laisvės metų mes pasiekėme didelių laimėjimų ekonomikoje, moksle ir kitose srityse. Lietuva neatpažįstamai pasikeitė, palyginti su tuo, kokia ji buvo sovietiniais metais, tačiau kai kurie svarbūs dalykai, kaip antai, Dekalogu paremta moralė ir krikščioniškosios tradicijos, ant kurių šimtmečiais buvo statomas mūsų tautos gyvenimas, likę daugelio mūsų tautiečių dėmesio paribiuose.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

7 Tiesos.lt redakcija   2022 m. lapkričio 20 d. 13:20

Jer 29, 11, 12 ir 14. Sako Viešpats: Aš turiu galvoje taikos, bet ne priespaudos mintis. Jūs šauksitės manęs, ir aš jus išklausysiu ir sugrąžinsiu jūsų belaisvius iš visų vietų.

Ps 84, 2. Viešpatie, tu palaiminai savo žemę, tu išvadavai Jokūbą iš nelaisvės.

(Introitas)

Paskutinio liturginių metų sekmadienio Šventųjų Mišių Kolekta mums dar kartą primena, kad Dievas mums įkvepia troškimą Jo ieškoti, suteikia jėgų šias paieškas atlikti ir galiausiai padeda Jį atrasti. Tai nereiškia, jog mes galime tinginiauti ar nedėti pastangų, bet priešingai: jausdami tokį Dievo gerumą ir meilingą mums palankumą, turime užsidegti karščiausiu ryžtu kasdien vis labiau Dievą pažinti, pamilti ir kuo stropiau jam tarnauti.

Panašiai ir Pagonių Mokytojas Paulius Epistolės skaitinyje iš laiško Kolosiečiams, moko mus visada siekti daugiau: tai, ko buvome išmokyti ir ką žinome esant gera pagal mūsų šventąjį tikėjimą. Juk Kristus mus išvadavo iš nuodėmės vergijos, tad neturime elgtis kaip vergai, bet kaip mylimi vaikai ir mokiniai, žinodami, koks neapsakomai didis mūsų atpildas laukia: „kad elgtumėtės, kaip verta Viešpaties, ir jam tobulai patiktumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu; kad, visokeriopai sustiprinti jo šlovės galia, pilni ištvermės ir kantrybės, su džiaugsmu dėkotumėte Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje.“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Jėzaus sekėjų likimas – XXXIII eilinis sekmadienis

8 Tiesos.lt redakcija   2022 m. lapkričio 13 d. 11:51

Baigiantis bažnytiniams metams skaitomi Jėzaus žodžiai apie paskučiausius laikus ir kas laukia Jėzaus sekėjų blogio pavergtame pasaulyje: „Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išlaikysite savo gyvybę“ (Lk 21, 12.17–19).

Aiškiau pasakyti nebuvo galima – ištikimų Jėzaus sekėjų laukia jų Mokytojo likimas. Krikščionis negali tikėtis, kad Dievas jį apsaugos nuo visų negandų, bet turi pasitikėti dangaus Tėvu, kad be jo žinios nė plaukas nenukris nuo galvos. Jėzus ragino savo sekėjus būti drąsius ir ištvermingus.

Kas yra tas ‚pasaulis‘, apie kurį kalbėjo Jėzus ir kuriame jo tikintieji patirs daug priešiškumo? Pasaulis, kuris nekenčia Jėzaus išpažinėjų, yra blogio pavergti žmonės, besipriešinantys gėriui ir pačiam Dievui. Pasipriešinimas šiam pasauliui bei nuodėmei visuomet kainuoja, bet užtat dvasiškai brandina.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Nuolanki ir drąsi širdis – XXX eilinis sekmadienis

14 Tiesos.lt redakcija   2022 m. spalio 23 d. 10:38

Gabūs ir išsilavinę žmonės dažniau už kitus yra gundomi save aukštinti, o į kitus žvelgti iš aukšto. Jėzus, skelbdamas Evangeliją, labai įsakmiai kvietė savo klausytojus eiti nuolankumo keliu: „Mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies“ (Mt 11, 29).

Jėzus ne tik mokė nuolankumo, bet ir paliko savo nuolankumo pavyzdį. Apie tai apaštalas Paulius Laiške filipiečiams rašo: „Jis (Jėzus), turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 6–8).

Galime labai ištikimai atlikti visas tikinčiam žmogui privalomas pareigas: kasdien melstis, sekmadieniais dalyvauti Mišiose, net pagelbėti varge esantiems žmonėms, bet jei neturėsime nuolankumo, mūsų tikėjimas bus labai skylėtas. Šv. Augustinas mokė: „Sukaupkite nors ir visas dorybes, bet jeigu jums trūksta nuolankumo, viskas yra tuščia. Jei manęs paklausite, kas yra svarbiausia tikėjime ir Jėzaus Kristaus mokyme, aš jums atsakysiu: pirmiausia – nuolankumas, antra – nuolankumas ir trečia – nuolankumas.“

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Maldai iškeltos rankos – XXIX eilinis sekmadienis

3 Tiesos.lt redakcija   2022 m. spalio 16 d. 11:47

Žmogui, neturinčiam išankstinio nusistatymo prieš tikėjimą, tikėti į Dievą, kaip pasaulio ir žmogaus Kūrėją, nesunku. Matydamas pasaulio grožį ir tvarką, jis suvokia, kad visa tai nėra atsiradę atsitiktinai evoliucijos keliu, bet sukurta be galo galingo ir išmintingo Kūrėjo.

Jeigu yra Kūrėjas, o mes – jo kūriniai, tuomet lengvai suprantame, kad tarp Kūrėjo ir kūrinių turi būti kažkoks artimas santykis, panašus į tėvų ir vaikų santykį. Čia mums į pagalbą ateina ir Šventoji istorija, pasakodama apie žmonių sukūrimą ir tolesnę jų kelionę šios žemės keliais.

Išėjimo knyga pasakoja apie izraeliečių kelionę iš nelaisvės į Pažadėtąją žemę ir toje kelionėje nuolat patiriamą Dievo globą. Mozė dažnai kreipdavosi į Dievą, prašydamas pagalbos: maisto, vandens ar pergalės prieš sutiktus priešus. Šį, dvidešimt devintąjį, eilinį metų sekmadienį girdime pasakojimą, kaip izraeliečiai kovojo su amalekitais, o Mozė tuo metu meldėsi, iki kova buvo laimėta. Kai Mozė pavargo, jo bendražygiai Aaronas ir Huras palaikė maldai iškeltas jo rankas.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Dvasiniai raupsai – XXVIII eilinis sekmadienis

6 Tiesos.lt redakcija   2022 m. spalio 8 d. 21:26

Antrojoje Karalių knygoje pasakojama apie kariuomenės vado Naamano pagydymą iš raupsų ligos. Paimta į nelaisvę ir Naamano žmonai tarnavusi izraelitė patarė pagalbos ieškoti pas pranašą Elišą. Švystelėjus vilčiai pasveikti, Naamanas su dovanomis nukeliavo pas pranašą, o šis paliepė septynis kartus pasinerti Jordano upėje. Tai padaręs Naamanas pasveiko ne tik kūnu, bet ir dvasia: jis pažadėjo nuo šiolei garbinti ne stabus, tik vieną Viešpatį (plg. 2 Kar 5,14–17).

Šioje istorijoje dar yra pasakojimas apie godų pranašo Elišos tarną, kuris pasivijęs Naamaną pranašo vardu melagingai prašė duoti sidabrinį talentą. Naamanas davė dvigubai – du talentus, bet Dievas šį gobšuolį nubaudė raupsais.

Evangelija pasakoja apie dešimt raupsuotų vyrų, maldaujančių pagalbos: „Jėzau, Mokytojau, pasigailėk mūsų!“ (Lk 17, 13); jie visi buvo pagydyti.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. S. Tamkevičius SJ. Tikėjimo augimas – XXVII eilinis sekmadienis

5 Tiesos.lt redakcija   2022 m. spalio 2 d. 11:22

Kartą apaštalai prašė Viešpatį: „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5). Tikriausiai mokiniams, matantiems tautos vadų priešiškumą Galilėjos Mokytojui, kilo daug tikėjimo abejonių. Jėzus į šį prašymą sureagavo visai ne taip, kaip apaštalai galėjo tikėtis; jis nepasakė, kad sustiprins mokinių tikėjimą, tik paaiškino, kad net silpnas tikėjimas gali kalnus kilnoti: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’,– tai jis paklausytų jūsų“ (Lk 17, 6). Nereikia šių Viešpaties žodžių suprasti tiesmukiškai, nes Jėzus dažnai kalbėdavo palyginimais, kad ano meto nemokyti žmonės suprastų esmę, ką jis norėdavo pasakyti.

Gyvename sekuliariame pasaulyje, ir daugelis žmonių neturi net tokio tikėjimo, kaip garstyčios grūdelis. Blogiausia tai, kad jie nemato net būtinumo pasigilinti į pasaulėžiūrinius klausimus: Dievas yra ar jo nėra; pasaulis yra Dievo sukurtas ar atsiradęs savaime. Daugelis yra susikūrę savo stabus: garbina pinigą, seksą, siekia aukštų vietų, kad jos užtikrintų be didelių rūpesčių visa kuo aprūpintą gyvenimą. Kartais atrodo, jog pildosi Jėzaus žodžiai: „Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18, .

Tūkstantmetė žmonijos istorija liudija, kad žmonės visada ieškojo atsakymų į egzistencinius klausimus: iš kur mes ateiname ir kur einame, ir kas esame: Dievo kūriniai ar evoliucijos būdu išsivysčiusios būtybės. Šie ieškojimai geros valios žmones padarydavo giliai tikinčiais į Dievą kaip pasaulio Kūrėją.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Visų blogybių šaknis – XXVI eilinis sekmadienis

3 Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugsėjo 25 d. 12:09

26-ojo eilinio sekmadienio Mišių Dievo žodis kviečia dar kartą pamąstyti apie mūsų santykį su turtu, kaip nepririšti prie jo savo širdies.

Apaštalas Paulius laiške savo bičiuliui ir bendradarbiui Timotiejui rašė: „Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godulystė. Kai kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybe kančių. Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą“ (1 Tim 6, 7–10. 11).

Apie šių apaštalo Pauliaus žodžių teisingumą liudija visa dabartinė Lietuvos tikrovė. Žiniasklaida nuolat rašo apie godžių žmonių daromus nusikaltimus. Siekdami praturtėti, jie nesiskaito nei su sąžine, nei su eiliniu žmogaus padorumu. Didelis turtas leidžia jiems jaustis svarbiems ir mėgautis visomis žemiškojo gyvenimo galimybėmis. Godus žmogus yra gundomas visą dėmesį sutelkti tik į medžiaginę tikrovę ir užmiršti pačius svarbiausius dalykus: sąžiningumą, tikėjimą ir meilę.

Labai įspūdingas Jėzaus palyginimas apie turtuolį ir elgetą. Turtuolis kasdien puotauja, o votimis aptekęs elgeta Lozorius alkį marina trupiniais nuo jo stalo. Miręs elgeta angelų nunešamas į dangų, o turtuolis, patekęs į pragarą, prašo, kad Lozorius, bent suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų jam liežuvį; jis dejuoja: „Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje“. (plg. Lk 16, 24).

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kard. Sigitas Tamkevičius SJ. Sunkus pasirinkimas – XXV eilinis sekmadienis

7 Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugsėjo 18 d. 11:37

Puikybė yra sunkiai įveikiama yda, bet ne vienintelė. Kitas sunkus žmogaus gundymas, kurio daugelis neįveikia, yra gundymas mamona – pinigais ir turtu. Noras turėti kuo didesnį turtą ir apvalesnę sąskaitą banke skatina visą dėmesį sutelkti tik į materialines vertybes ir siekti jų, nepaisant jokių moralės normų.

Kartą pas Jėzų atėjo geras, turtingas vyras ir paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mk 10, 17). Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje. Tada ateik ir sek paskui mane“ (Mk 10, 21–22).

Evangelistas pastebi, kad vyras, išgirdęs tokį Viešpaties patarimą, nusiminė, nes turėjo daug turto, prie kurio buvo prisirišęs.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti

Svarbiausias, Geroji Naujiena

Kardinolas S. Tamkevičius SJ. Grįžimas pas Tėvą – XXIV eilinis sekmadienis

2 Tiesos.lt redakcija   2022 m. rugsėjo 11 d. 11:20

Pati brangiausia Evangelijos žinia: Dievas yra mus mylintis Tėvas; jis myli mus net tuomet, kai mes jo nemylime ir nuo jo bėgame, tikėdamiesi, kad be jo būsime laimingesni. Tačiau kai mes nutariame palikti nuodėmės kelią, jis mus pasitinka kaip pačius brangiausius sūnus ir dukteris.

Šiandien kalbėti apie nuodėmę yra nepopuliaru. Kai žmonių sąmonėje prigęsta Dievo suvokimas, kartu sunyksta ir nuodėmės sąvoka. Dievą pametęs žmogus nori gyventi nevaržomas jokių moralinių normų; jis mano, jog pats gali nuspręsti apie savo elgesio moralumą. Šiuo metu net priminimas, kad vienalyčių asmenų seksualinis gyvenimas yra nuodėmė, jau laikomas neapykantos kalba.

Skaityti visą straipsnį ir komentuoti
Puslapis 1 iš 70 1 2 3 >  Paskutinis ›

Rekomenduojame

Almantas Stankūnas. I. Šimonytė arba apsimeta, arba nesupranta, kad Igničio veikla gali sukelti daug

Vytautas Sinica. Interviu Lenkijos televizijai (programa pasauliui anglų kalba) karo tematika

Edvardas Čiuldė. Ar iš tiesų mūsų tėvynainiai homoseksualai neturi Tėvynės?

Jonas Jasaitis. Žmonijos sunaikinimo scenarijai

Vidas Rachlevičius. Visas aktyvistes ir veikėjus reikėjo „pagrilinti”

Audrys Antanaitis: Valstybinės kalbos laukia sunkus metas

Borisas Johnsonas: Vokietija norėjo greito Ukrainos pralaimėjimo

Mirė Ukrainos disidentas Jurijus Šuchevičius

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt trečioji (Lapkričio 23 diena)

Almantas Stankūnas. Ar Generalinė Prokuratūra ir STT nesiims tirti klausimo dėl IGNITIS smulkiųjų akcininkų?

Dovilas Petkus. Kompensacijos žydams: susitaikymo aktas ar mokestis „Holokausto industrijai“?

Jonas Grigas. Mokslininkai ragina paskelbti 5G ryšių moratoriumą

Italijos valdžia skirs po 20 tūkst. eurų poroms, kurios tuoksis bažnyčiose

„Už balos“. Rinkimai-Lenkija-Iranas-Futbolas

J. Kaczynskis: Lenkija priešinsis neomarksistinei revoliucijai iš Vakarų

Danutė Šepetytė. Atsakymas lietuviui Audriui Antanaičiui

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt antroji (Lapkričio 22 diena)

Makronas: „Mums reikia vienos pasaulinės tvarkos“

Ar daugiakultūriškumas griauna Vakarų tautų tapatybes?

Vytautas Sinica. Ar mums dar reikalinga Lietuvos valstybė?

Vytautas Radžvilas. Paskutinis žodis – piliečių

Ramūnas Aušrotas. Klausimas Europos šalių kino forumas „Scanorama“ organizatoriams

Advokatė Zita Šličytė: Konstitucinis Teismas – ne vieta politikavimui

Edvardas Čiuldė. Kas jie tokie yra – tie naujieji europiečiai?

Paramą Ukrainai norėtų apriboti tik mažuma

Italijos vyriausybė tęs ginklų tiekimą Ukrainai ir 2023 metais

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimt pirmoji (Lapkričio 21 diena)

Anglų universitetai raginami „dekolonizuoti“ kursus: „nubudusiųjų imperializmas pasiekė didžiulį, kvapą gniaužiantį mastą“

Karas Ukrainoje. Du šimtai septyniasdešimtoji (Lapkričio 20 diena)

XXIV sekmadienis po Sekminių: Kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas

Daugiau

Saitai

© 2012 tiesos.lt. Svetainės turinį galima platinti įdėjus veikiančią nuorodą.